RANG Öikte de Coco^ Venrays Vroede Vaderen vergaderden Maart, St Jozef maand Pater Cunibertus Sloots 40 jaar priester ^Stesetnb^tg2asve tel"afooann5?2en SEKS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ^,7sbtpebtkWpa^ Vee-export in 1957 nit het Land van Cuyk Laat uiemand U met holle woorden Zaterdag 8 maart 1958 No 10 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS CONFECTIE VAN "EEN RIJK BEZIT *y_m_aa|>a|>aa_l»A0 »inf|im»iii»iiiiii.ii»innininiiiiiimiiiniihiiiniin»iiinHnniiiimiiim»tmjn»ntnimHH ajuulm.».» a, aaag gmnnr Heeft u uw vrouw al eens verrast met de nieuwe RANG rol nrrrrrmrr mrrrrmrmrmrrmrinnnnniTmrmrmrinrrmTmTm^ 'nnnnnlS een luchtige combinatie van cacao- chocolade en suiker. Bereid volgens een frans recept tot een unieke ver snapering voor jong en oud. Waarom geen steun voor Venray? 60 woningen voor 1985 toegewezen. Met sneltrein-vaart ging de raad j.l, dinsdag door de agenda heen, want er lagen immers 3 dikke boekwerken te wachten: de be groting 1958, waarvan U elders in ons blad een uittreksel vindt. Bij de ingekomen stukken, die behalve goedkeuringen van raads besluiten door Ged. Staten o.a. ook een overzicht gaven van het aantal woningzoekenden bpgin februari, merkte Fr. JANSSEN op, dat dit aantal in een maand gestegen is tot 240 mensen. De VOORZITTER moest dit onderschrijven. De woningnood wordt met de dag erger. Hopenlijk zullen echter de 60 woningen, die de gemeente voor 1958 heeft tos gewezen gekregen, weer enige ver lichting brengen. Aankoop van grond Het voorstel om voor de bouw van woningen 2100 m2 grond te kopen van de Gebr. Friezen in Cas- tenray, kon geen genade vinden bij de BRUYN. Deze spreker achtte een diepte van 25 m van een gedeelte van het bouwterrein te klein voor mensen die in Castenray gaan wonen, om dat ze dan helemaal geen tuin hebben. Al vertelde weth. WINTELS, dat van de weg nog een stuk af kon, zodat dit gedeelte vanzèlf dieper werd en al verklaarde Steeghs, dat het toch al moeilijk was in Cas tenray aan grond te komen en, dat juist het stuk met die diepte be stemd was voor een later te stich ten kleuterschool, terwijl andere diepere stukken dan bestemd wer den voor woningbouw, het hielp niet. De BRUYN bleef zijn standpunt handhaven en vroeg zelfs stemming. Hij bleek echter alleen te staan. Verkopen van grond De volgende voorstellen tot grond- verkoop werden zonder meer goed gekeurd: a. een kavel peelgrond aan P.J.H. Philipsen; b. een stuk bouwgrond aan de Prins Hendrikstraat aan A.F. Linders; c. idem aan L.H. Hanen, (b. en c. betreffen stukjes grond, die na verkoop van een vroeger stuk eerst nu in gemeente-eigendom zijn gekomen); d. een stuk bouwgrond aan de Prins Hendrikstraat aan W. Coopmans Brabander. Een eerder verkocht stuk in die zelfde straat aan E. Custers, Smak- terweg, werd terug genomen, daar betrokkene er geen interesse meer In heeft. Nu heeft zich daarvoor gemeld J. van Els, Eindstraat, die reeds eerder een ander stuk had gekocht, maar nu graag wil ruilen. DE BRUIJN vroeg naar aanlei ding van deze transactie, waarom de grond nu duurder was, dan hij - indertijd aan Custers was aange boden. De VOORZITTER vertelde, dat bij algemene maatregel indertijd bij 't vrij worden van de grondprij zen deze door de gemeente auto matisch verhoogd waren met 25 pet. Fr. JANSSEN vond dat niet juist. De grondprijs moet toch ge vormd worden door aankoopprijs en kosten van straataanleg, rio lering enz. Is deze prijs niet hoger? Integendeel antwoordde de VOOR ZITTER, die blijft beduidend onder kostprijs, omdat de gemeente, ter- wille van 't algemeen belang, nog een deel der kosten voor eigen rekening neemt. De verkoop van 2 ha. uit kavel 3 van vak II uit Peelplan Zuid aan P. van Tilburg, Paardenkopweg, kreeg zonder meer het fiat van de Raad. De K.I.-stal aan de Steeg moet nodig worden uitgebreid. Grond daarvoor is te krijgen van Weijs en wed. Claessens, vlakbij de stie- renstal, mits die er andere grond voor terug krijgen. De K.I. verzocht nu de gemeente haar de grond te willen verkopen, die indertijd is gekocht van J. Willems te Oirlo. Met deze grond kan dan met betreffenden geruild worden, zodat de uitbreiding der gebouwen kan doorgaan. De Raad vond het best en STEEGHS dankte voor deze vlotte medewerking. Verpachtingen. De familie vd. Hulst had ruim 26 ha. grond van de gemeente ge pacht in het Venrays Broek. Deze familie gaat nu Venray verlaten en heeft de boerderijen verkocht. De kopers hebben natuurlijk ver wacht de pacht van de gemeente gronden te kunnen overnemen, maar de commissie voor landbouw- aangelegenheden besliste anders. 12.7 ha. wordt nu verpacht aan A. van Dijck, Peelweg 11, ad f 60; 2.26 ha. aan J. Janssen, Buitenweg 2 a, voor f 50 wegens de verwaar loosde toestand; 1.25 ha. aan H.vd. Munckhof, Laagh.weg 14 voor f 60 en 1.29 ha. aan A. Verstegen, Over- loonseweg 11. Over de rest hoort men in een volgende vergadering. Ook hier op had de Raad geen commentaar. Ook had hij er geen bezwaar tegen, dat aan de Huishoudschool begonnen wordt met een cursus kinderverzorgster, die 2 jaren duurt en bestemd is voor meisjes die de assistentenklas doorlopen hebben. Stationsweg De Stationsweg (en met-straat) liep^vroeger tot achter huize Ser- vatius. Dan begon de nummering met C. Bij het nu gevallen raads besluit wordt doorgenummerd tot aan het station en heet voortaan de hele weg dus van de Burggraaf tot aan het Station: Stationsweg. Het presentiegeld der leden van de stembureaux werd goedgekeurd op f 15.per dag. - Wethouders-pensioen Een nieuwe voorgestelde regeling tot het instellen van een Wethou ders-pensioen werd uitgesteld i.v.m. de korte tijd van bestudering. Die kwestie komt dus een volgende vergadering opnieuw ter sprake. En tenslotte moest B. en W. vragen tot toestemming om de rekening-courant-overeenkomst op te trekken tot f 1.041.000, omdat er geld moet zijn om de verschil lende toegewezen onteigeningen in Plan Zuid uit te betalen. Deze be lopen nu al f 76.353.26 en binnen kort is een nieuwe toewijzing te verwachten. Dan zat men al in de rondvraag, waarin ODEN IOVEN een dringend beroep deed op B. en W. om Beek- weg en Broekweg, voor wat de aangesloten bebouwing betreft, toch in orde te maken Deze wegen hebben veel geleden door de aan leg van de waterleiding en de mensen zitten met de stukken. T.o.v. de Gasstraat is het verschil wel zeer groot. Verkeer VAN HAREN drong aan om nu toch eens op te schieten met de verkeersregeling. Weer zijn onge lukken gebeurd, die voorkomen hadden kunnen worden en spreker zou b.v. het vraagstuk van de ver keerslichten opgelost willen zien. De VOORZITTER zou bij de politie op spoed aandringen. Fr. JANSSEN wees er op dat in Venray verschillende borden zijn geplaatst zonder toestemming van de Raad. DU kan bij eventuele ongelukken moeilijkheden met zich brengen. VOORZITTER moet dit beamen maar een en ander was juist uit gesteld i.v.m. de nieuwe verkeers regeling. Met het oog daarop is dus ook al spoed gewenst. MAAS wees op het dodelijk ongeluk in Veltum en vroeg we derom naar een fietspad langs die drukke weg. VOORZITTER moest hem ver wijzen naar de provinciale plannen, waardoor het geen zin heeft dat de gemeente iets gaat ondernemen. Nadat VERAART aangedrongen had op nieuwe steun voor het a.s. bondsconcours der schaakclub, dat een vorig jaar een groot succes is geweest, welke steun werd toe gezegd, vroeg Fr. JANSSEN naar de rykssteun voor te stimuleren kernen. Nu de bestedingsbeperking iet-wat wordt losgelaten en b.v. voor het noorden van het land de steun aan de industrie weer wordt gegeven, wordt het z.i. de hoogste tijd, dat ook voor Venray deze steun weer wordt aangevraagd. De VOORZITTER beaamt dit. De ontwikkeling van de werkloosheid in deze streek toont aan, dat Ven ray nog wel industrie gebruiken kan en deze krijgt men onmogelijk zonder rijkssteun. De kwestie is in behandeling ook bij de provincie, die er al tegen geprotesteerd heeft, dat men bij vaststelling van 't werk loosheidcijfer voor Limburg geen onderscheid maakt tussen het Noor den en Zuiden, waardoor de cijfers voor het noorden veelte geflatteerd uit de bus komen. (Intussen heeft het Tweede Kamer-lid Andriessen K.V.P. al ge wezen op de grote werkloosheid cijfers van deze streken). Verder drong Fr. JANSSEN aan, dat het plan West gereed zou komen De VOORZITTER antwoordde, dat dit bij de stedenbouwkundige is. Wat ruimte voor woningbouw betreft behoeft men nog geen angst te hebben; er is nog plaats voor 250 woningen in plan Zuid en 130 in Oostrum. Fr. JANSSEN verklaarde, dat het niet zo zeer om woonruimte ging, maar iedereen weet, dat in West wat te gebeuren staat. En nu ziet men links en rechts boom gaarden verrijzen, kippenhokken en wat dies meer zij. En de ge meente kan later opdraaien voor de bedrijfsschaden, die moet wor den uitbetaald. Dit kan men voor komen door spoedig plan West ter tafel te brengen. De VOORZITTER beloofde spoed achter de zaak te zetten. Woningb ou w-perikelen. De BRUYN vroeg waar het nieuwe contract met de stationsbus bleef. Dit is in bewerking, aldus de VOORZITTER, volgende vergade ring hoort men er meer van. Dan wees dezelfde spreker er op, dat aan de onbewoonbare woning Langstraat 3, verbouwd is en vroeg hoe dat kan? Men wist achter de bestuurstafel van niets, maar de zaak zal onder zocht worden. Dezelfde spreker had tot zijn spijt gehoord, dat het aangevraagde cre- diet door de woningbouwvereniging St Oda was afgeketst, maar men kan deze mensen daar aan de Maas- heseweg e.a. maar niet laten zitten met W.C. buiten, zonder riolering, zonder wasgelegenheid en spoeling. De VOORZITTER vond dat ook beroerd, maar men zit daar al jaren zo te kijken. Nu, in de meest be roerde tijd, wil men echter opeens de gelden voor restauratie hebben. Het geld is er ten ene male niet. Met de vraag van van der STER REN of ook andere kerkdorpen nieuwe huisnummering kregen, een vraag, die bevestigend werd be antwoord, sloot dan deze korte raadsvergadering en gingen de heren met een dikke pak begrotings- boeken huiswaarts. Op een vergadering van de Bond van Rundveefokver. „Land v. Cuyk" bleek, dat in 1957 op 't gebied van de Bond werden aangekocht 302 stuks vee voor een waarde van f 476.615. Gekocht werden hier 61 stieren tegen 30 in 1956. Het getal vrouwelijke dieren liep bij de export terug van 349 in 1956 tot 241 in 1957. De hoogste prijs voor een stier was f 5000, de laagste f 1250. Spreker wekt de fokkers op tot opfok met vet boven 4 pet., over wegend rood van kleur met sterke rug en sterke benen. Saarland kocht minder wegens deviezengebrek. Voor velen in Luxemburg liggen de prijzen te hoog. Duitsland was de beste afne mer. Gewezen wordt op 't grote belang van abortusbang-vrije be drijven, daar de meeste landen die voor de aankoop eisen. De export was als volgt verdeeld: België 24 stieren 19 vaarzen Al sinds jaren kan men na school tijd een franciskaner pater zien praten met vooral de wat oudere jeugd van de Mulo. Altijd omringd door die jeugd kent hij hun vreugde en hun moei lijkheden, die hij deelt en waarin hij zo mogelijk een oplossing geeft. Ze kennen deze priester allemaal en met de spontaniteit, de jeugd eigen, roepen ze hem al toe, als hij hen eens niet mocht zien: Ah, die pater Cunibertus.... Het is deze Pater Cunibertus, die maandag a.s. op het Lyceum zijn 40-jarig priesterfeest hoopt te vieren en dan de dag zal herdenken, dat hij voor 40 jaren uit de handen van Mgr. Schrijnen, de bisschop van Roermond, het Priesterschap mocht ontvangen. De jubilaris is een geboren Lei- denaar, die op 5 april 1893 in het gezin Sloots aldaar werd geboren. Uit dit gezin, dat 8 kinderen telde, zijn drie zoons en een dochter later in een franciskaner orde getreden en een van hen was dan Pater Cu nibertus Sloots, die thans zijn 40- jarig jubileum viert. Pater Cunibertus werd al spoedig na zijn wijding benoemd in Weert, waar hij archivaris van de Neder landse provincie der Minderbroe ders werd. Daarnaast was hij gods dienstleraar aan het pensionaat St Louis en de Mulo-school, bovendien meer dan 30 jaren biechtvader aan het Bisschoppelijk College aldaar. Zo is hij dus van het begin van zijn priesterleven af, nauw ver bonden geweest aan de opvoeding der jeugd, vooral aan de gods dienstige opvoeding der jeugd, die hij mede hielp bevorderen door het schrijven van een Korte Kom- mentaar op de Katechismus, een boekwerk, dat in de meeste Mulo- scholen van ons land voor het gods dienstonderwijs wordt gebruikt en in 10 jaren tijd, 35 drukken mocht beleven. Naderhand heeft hij een vragen- bundel samengesteld onder de titel Kernvragen, een zeer gewaardeerd hulpmiddel voor een repetitie van Bijbel en Liturgie-kennis. Na de bevrijding overgeplaatst naar Venray is hij hier jaren gods dienstleraar geweest aan de Mulo- school en menig ouder zal zich de grijze monnik herinneren, die op een gegeven moment eens binnen kwam stappen om over de jongen of het meisje te praten, dat op de Mulo les van hem kreeg. Een ge sprek, dat zeer gewaardeerd werd en waarvan niet alleen de leraar wijzer werd, maar ook de ouders. Door gezondheidsredenen ge dwongen dit leraarschap neer te leggen, onderhoudt hij nog immer het contact met de Mulo-jeugd, al is dat dan alleen maar in 'n amicaal praatje op straat. Zo heeft hij duizenden jongelui uit Weert en Venray aan zich ver plicht en ontegenzeggelijk zullen velen dit jubileum aangrijpen om hun oude godsdienstleraar nog eens dank te zeggen voor zijn zo gewich tig aandeel in hun opvoeding. Maar zoals we boven reeds zeiden, behalve leraar was hij ook archi varis. Ook op dit terrein is Pater Cunibertus een leven lang een harde werker geweest. Allereerst heeft hij de grote bibliotheek der orde te Weert grondig gereorganiseerd en op wetenschappelijk verantwoorde wijze opgebouwd en ingedeeld. Al leen al gedurende zijn bibliothecaris- Duitsland 20 stieren 86 vaarzen Luxemburg 3 stieren 75 vaarzen Saarland 48 vaarzen Polen 7 stieren Denemarken 1 stier Brazilië 1 stier 7 pinken De kopers waren over 't gelever de materiaal zeer tevreden, waar mee het Land van Cuyk nog een pré heeft tegenover andere expor terende lokgebieden. schap groeide de boekensonat uit van 18.000 tot 40.000 delen. Daarmede doende, voelde deze minderbroeder zich aangetrokken tot de historie en vooral tot de ge schiedenis van de franciskanen in Nederland. Hij begon te publiceren en zo is in de afgelopen 40 jaren niet alleen een indrukwekkende serie geschiedkundige werken ver schenen, maar zijn in ontelbare tijdschriften en kranten-artikelen van hem gepubliceerd, waarvan de meeste grote aandacht trokken. Van zijn boeken noemen we hier 100 jaren Hartebrug kerk in Lel den, bij gelegenheid van het 100- jarig bestaan van deze bekende Leidse kerk; 500 jaren Minder broeders in Leiden, bij gelegenheid van de herdenking van dit feit; Haga Mariana, waarin hij naar aan leiding van het jubileum van het Bisschoppelijk College in Weert een beschrijving geeft van 300 jaren middelbaar onderwijs en tenslotte gedenkboeken over de minderbroe ders in Venray, het Gymnasium I.C en de HBS in Heerlen, allen bij ge legenheid van jubilea ter plaatse. Verder was hij lid van deredaksie van verschillende fransiskaanse tijdschriften, oprichter van het maandblad Neerlandica Seraflca en met Pater Dalmatius van Heel, van Dé Bijdragen in de Geschie denis van de Nederlandse Provin cie der Minderbroeders, een weten schappelijke uitgave, waarin inder daad de geschiedenis van de Ned. provincie, op de meest uitvoerige wijze wordt behandeld en die in tussen is uitgegroeid tot een indruk wekkende rij van 27 boekwerken. Zijn verdiensten als publicist werden erkend door zijn benoeming als lid van de Ned. Maatschappij voor Letterkunde, die als bibliothe caris door zijn benoeming tot lid van de Rijks-commissie voor het bibliotheekwezen. Ook nadat hij ontslag heeft ge nomen uit het onderwijs en zijn gezondheidstoestand niet zo best meer was, is hij blijven doorgaan met zijn schrijvers-werkzaamheden en schrijft hij nu over het werk der minderbroeders in Maas tricht en is hij verder bezig met de geschiedenis te beschrijven van de Venrayse Derde Orde. Moge het Pater Cunibertus nog gegeven zijn, zijn werk nog lange jaren voort te zetten en we zijn chauvenist genoeg om te hopen, dat hij in zijn otium cum dignitate ook nog tijd en gelegenheid moge vinden alles wat hij in zijn wetenschap- gelijk werk heeft gevonden en nog vinden zal over Venray zelf, nog eens te kunnen publiceren. Het is niet de gewoonte van de minderbroeders, hun priesterfeesten te vieren en zo zou ook dit jubileum ongemerkt voorbijgegaan zijn, in dien niet velen de wens te kennen hadden gegeven de jubilaris toch te willen gelukwensen. Daartoe is dan de gehele dag gelegenheid, maar speciaal 's morgens. We zijn er van overtuigd, dat velen de gelegenheid niet voorbij zullen laten gaan om dan de jubi larishun gelukwensen aan te bieden. Veel mensen hebben een rare opvatting over de godsdienst en lopen daar ook nog mee te koop. De heilige apostel Paulus moest in zijn tijd de christenen daar even goed voor waarschuwen, voor die mensen namelijk, die zeggen, dat men slechts de verplichte gods dienstoefeningen behoeft bij te wo nen, nu en dan wat gebeden te zeggen en bij gelegenheid ook te offeren en dat God dan voldoende tevreden gesteld is. Hoe men dan verder ook leeft, dat is niet zo belangrijk, want onze eeuwige zaligheld is verze kerd. Maar dat dit helemaal niet op gaat, horen wij op de derde zondag van de vasten in het epistel van de H. Mis: „Want wel moet ge weten, dat geen ontuchtige, onreine of hebzuchtige een erfdeel bezit in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand U met holle woorden bedriegen." Zoals de vorige zondag, zo wordt ons ook nu weer door de Kerk op het hart gedrukt, dat wij ons, wat de godsdienst betreft, niet op de vlakte mogen houden, maar hoger moeten mikken. „Weest navolgers van God, zo horen wij in het epistel, ...„en leeft in liefde, zoals ook Christus U heeft liefgehad.... Van ontucht, alle soort van onreinheid en hebzucht mag onder U zelfs geen sprake meer zijn, zoals dit heiligen betaamt; evenmin van vuile taal, zotte klap of ruwe geestigheden, woorden van dankzegging (jegens God) betamen veel meer". We zijn geneigd te denken: ,.Is dat nog met beide benen op de grond staan? Is dat niet overdre ven van de Kerk om van gewone mensen in de wereld zoveel te ver langen?" Er zijn natuurlijk mensen, die deze woorden ook helemaal niet serieus nemen. In de kerk moet zoiets nu een maal verkondigd worden, maar, zo zeggen ze, buiten de kerk be hoef je er niet erg druk over te maken. Want als het erg veel moeite kost om de kuisheid of de zedigheid te bewaren, dan ben je er ook niet tot verplicht. De riatuur van de mens wil dik wijls heel anders en je behoeft ook niet altijd tegen je natuur in te gaan, anders wordt je nog ze nuwziek. En wat die hebzucht betreft, waarom zou je niet zoveel moge lijk winst mogen maken? Zaken zijn immers zaken en men moet maar zorgen niet beetgenomen te worden. Dat zijn de holle woorden, zoals wij ze overal, zelfs onder christe nen, kunnen horen. Toch moeten wij die woorden van de Kerk wel degelijk serieus nemen. Maar de wereld neemt de woorden van Christus en Christus zelf niet serieus; daarom leven wij ook in zo'n rotte wereld. Onze wereld is flink op weg naar de ondergang, maar gelukkig is er een betere wereld aan het komen: er zijn tienduizenden, die roepen: wij moeten terug naar Christus! Miljoenen mensen verlangen van koers te veranderen: ze willen weer de koers volgen van het Evangelie. Het Evangelie, dat Christus ons heeft verkondigd, mikt nu eenmaal hoger dan ons lief is. Wij mensen zijn nu eenmaal geneigd ons met een zekere middelmatigheid tevre den te stellen. Christus weet ook beter dan wie ook hoe de mens eraan toe is. „Christus heeft wel de duivel wel overwonnen door zijn dood aan het kruis. Christus is de Sterkere, waar tegen de duivel, de sterke, niet is opgewassen. De duivel is ook bij ons Doopsel uit onze ziel gebannen door de heilige Geest. Maar de mens, die nog zwak en zondig is tengevolge van de erfzonde, wordt steeds meer belaagd door de onreine geest, zo als Jezus de duivel noemt. Als wij ons maar weinig Inacht nemen voor de listige aanvallen van de duivel, en ons niet stevig aan Jezus vasthouden door een levendig geloof, dan zal de duivel nog wel eens kunnen terugkeren in onze ziel met zeven nog ergere boze geesten. Dat zal zeker gebeuren, wanneer wij ons slechts laten leiden door lagere driften, door egoisme en hebzucht. „Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valt In plaats van ons geweten ln slaap te sussen, moeten wij in ons leven «maar wat hoger gaan mik ken. We zijn immers door de ge nade van Christus aangenomen zonen en dochters van God. We moeten ook daarnaar leven. En omdat de duivel ons steeds belaagt, moeten wij in vrezen en beven aan onze zaligheid werken. De agenda van Uw redacteur waarschuwt half februari al, dat er een stukje geschreven moet wor den over St Jozef, daar immers de maand op komst is, die speciaal aan deze heilige gewijd is. Als men dan zo begint te schrij ven, vliegen onwillekeurig de ge dachte terug, toen men als kleine jongen op de harde en smalle bank jes van de Grote kerk zat en pre cies het oog had op het beeld van St Jozef, met die onbegrijpelijke tekst op dat sierdoekje er onder: Ite ad Joseph. Een tekst, waarom je van alles heen fantaseerde, om dat je hem niet snapte, evenmin als je iets begreep van- dat beeld, met die „permanent" baard, vol krulletjes. Eerst veel later is het dan dui-

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1