u De meest zorgvolle begroting na de bevrijding... RfflER £BN SS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PRUSBPER KWARTAAL7 1 AU BUITEN VENRAY I 1.60 Kasteel „Well" Pracht handen Zondagsdienst huisartsen PU ROL Zaterdag 8 maart 1958 No 10 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN Geen kapitaalswerken, desondanks een tekort van f 267.098. QUO VADIS VENRAY! Het beeld, wat de drie boek dikke begroting geeft over het finan ciële kunnen van de gemeente Venray is dit jaar allerminst gunstig Met een tekort van f 267.098.^ in deze tijd van bestedings beperking, zal het eenieder duidelijk zijn, dat de financiële po sitie zeer zorgelijk is. Temeer, waar ook deze begroting zich niet uitspreekt over de eventuele dekking van dit tekort. Werden vroeger eventuele tekorten, ten laste gebracht van de algemene reserve, het begrotingstekort van vorig jaar (beraamd op f 226 000.—) moet nog met die post verrekend worden. Aangezien einde 1956 in dit reservepotje ruim 4.5 ton aan wezig was, zal na afrekening van het tekort over 1957, zeker niet voldoende geld meer aanwezig zijn, om ook dit tekort over 1958 te dekken. Dit houdt dus in, dat, indien niet op andere wijze de gemeente Venray geholpen wordt door rijk of provin cie, dat dan drastische bezuinigings-maatregelen zullen moeten worden doorgevoerd, welke dit tekort moeten helpen verlichten. En op hulp is niet te rekenen, want men moet bedenken, dat genoemd tekort is ontstaan, ondanks een reeds toegekende subjectieve verhoging van de algemene uitkering van het ge meentefonds van f 41 tot f 43 53 per inwoner ofwel f74.809.36 en ondanks een verhoging van de uitkeringspercentages met f 46.936.06. Hieruit blijkt dus al, dat het feitelijke tekort nog heel wat hoger lige en wel f 121.746 02, zodat in feite de gemeente Ven ray zal inboeren f 388.844, vorig jaar f 226.000. Hoe komt het nu, dat ondanks het feit, dat ook in deze begroting praktisch geen kapitaalswerken staan genoemd, toch een dergelijke verhoging van het tekort ten opzichte van het vorig jaar is aan te wijzen? Deze begroting toont de oorzaak in nuchtere cijfers. Rente en afschrijvingen van na de oorlog tot heden uitgevoerde kapi taalswerken eisen tegenover het vorig jaar al f 55.000 meer aan rente en afschrijvingen. Het onderhoud van straten en pleinen in de kom vraagt, door duurdere materialen en hogere lonen ruim f 7000 meer. Het onderhoud van wegen, voetpaden en rijwielpaden vraagt 'n uitgave van f 236.036 en geeft tegenover 1957 een vermeer dering van f 34.000. Alleen al 58 224 m2 wegen moeten een nieuwe slijtlaag hebben, wat een uitgave betekent van ruim f 21.000.— Een ander knelpunt is het onderwijs, dat alleen al wat het lager onderwijs en het nijverheids-onderwijs betreft, in 1958 een meer-uitgave vraagt van f 44.000 tegenover 1957. Dan is er verder een meer-uitgave van f43.000 ten behoe ve van Venrayse krankzinnigen, waar tegenover een verhoging van de provinciale subsidie met f 5500 wel heel schriel afsteekt en in generlei verhouding staat tot de grotere last. die de ge meente heeft te dragen. Al met al dus een allerminst op timistisch geluid. Al is er een kleine hoop, dat zoals we hierboven reeds aantoonden dit jaar het tekort grotendeels gedekt kan wor den door de algemene reserve, men vraagt zich dan toch met schrik af, wat het een volgend jaar zal geven, wanneer er helemaal geen reserve meer aanwezig is, om het tekort van 1959 te dekken. De lasten zul len dan waarschijnlijk nog hoger zijn en de nog resterende reserve zal dit jaar reeds te weinig zijn. Natuurlijk zullen B. en W. aan de hand van deze begroting bij de Minister wederom aan kunnen dringen op verhoging van de al gemene uitkering van het gemeente fonds, maar het is zeer de vraag, of de Minister de gelden beschikbaar heeft om de reeds voor 1957 ver hoogde bijdrage (zie boven) nog maals te verhogen, terwijl er zeker geen sprake van zal zijn, dat daar mede het gehele tekort zal worden opgelost. KASGELDREGELING Nu is het zo, dat de reserve-gelden der gemeente mede gebruikt wor den als kasmiddelen. Moet dus de reserve worden aangesproken, dan raakt de gemeente kasmiddelen kwijt, die zij weer aan kan vullen door zgn. kort-geldleningen. Deze kortgeldleningen mogen echter volgens voorschriften van de Minister maar een bepaalde hoogte hebben en wel 25 pet. van het totaal bedrag der gewone dienst, in dit geval dus f 931.000, Het zal de lezer van onze ge meenteraadsverslagen niet onbe kend zijn, dat dit bedrag in het verleden al overschreden is en dat ter correctie van eeh en ander de voorstellen gekomen zijn om o.a. onze effecten te verkopen en de Heydse Peel. Men ziet dus zelf, dat het aan spreken van de reserves waartoe we nu gedwongen worden, een soort lawine teweeg brengt op alle fron- fen en dat het een zeer voorzichtig financieel beleid zal vragen om de eindjes niet alleen dit jaar, maar zeker in de komende jaren aan eengebonden te krijgen. We zijn nieuwsgierig wat de leden van de Raad inzake deze kwestie bij de begrotingsbehandeling te berde zullen brengen, daar hier mede het beleid in de eerste jaren zeker bepaald zal worden. En om de toch al grote moeilijk heden nog wat groter te maken, is nu gebleken, dat het aandeel van de woningbouwlening voor 1957 niet zoals verondersteld was f 534 000,— zal bedragen, maar f 359,370. Een verschil liefst van f 74.630, en dat terwijl met het eerste be drag rekening is gehouden in ver band met woningbouw 1957 en scholenbouw. Een tekort, dat er ook niet om liegt en dat dus de kas positie en de financiële toestand onzer gemeente nog zorgelijker maakt. Geen kapitaalswerken We hebben hier boven reeds ge zegd, dat in deze begroting, even min als bij zijn voorgangers, iets te vinden is over nieuw uit te voeren kapitaalswerken. Het zal duidelijk zijn, dat met een dergelijk tekort hiervan practisch geen sprake kan zijn. Bovendien blijft de els bestaan, dat geen nieuwe kapitaalswerken kunnen worden uitgevoerd of er moet door de gemeente geld be schikbaar worden gesteld en aan gezien de gemeente al geldgebrek heeft om b.v. kapitaalswerken van 1957 tot een goed einde te brengen, is van een eventuele planning voor dit jaar zeker niets te verwachten. Zandwegen de dupe Daar volgt dan uit dat de in 1957 gedane toezegging, dat in dit jaar plannen ter tafel zouden worden gebracht voor de verbetering van ongeveer 30 km zand-, grind- en puinwegen, weinig of niets terecht kan komen. Men schatte de kosten hiervan ongeveer op een half miljoen en toen heeft men de kaarten maar opgeborgen, want waar moet het geld vandaan komen. Een wel zeer teleurstellend be richt voor de mensen, die aan deze wegen wonen en al jaren hopen op definitieve oplossing van hun klachten. Misschien, dat via de Cultuur technische Dienst in verband met de werkgelegenheidspolitiek nog wat te bereiken valt, maar dan zul len het toch voornamelijk de zand wegen zijn, die hiervan profiteren kunnen. Men mag slechts hopen, dat de materialenpost, die in tegen stelling tot de loon-post, welke voor rekening van de C.T.D. is, voor re kening van de gemeente komt, weer geen roet in het eten gooit, omdat hiervoor weer geen geld beschik baar is. Zo blijkt dus wel, dat het beeld wat deze begroting schetst van Ven- rays zeer nabije toekomst zeer on gunstig is en dat het uiterste ge vraagd zal worden van het College van Burgemeester en Wethouders niet alleen om de gemeentelijke wagen in het rechte spoor te hou den, maar zelfs om hem aan het rollen te houden. En we herhalen nogmaals, dat we zeer benieuwd zijn naar de reactie van de gemeenteraad, die in dit jaar van de nieuw gemeente raadsverkiezingen haar eventuele opvolgers een wel alles behalve florissant gemeente-potje achter laat. ALGEMEEN BEHEER Laten we nu in vogelvlucht de verschillende hoofdstukken van deze begroting eens wat nader bekijken. Algemeen Beheer geeft een tekort van f 335 809.De posten jaarwedden, salarissen en schrijflonen bedraagt (v.j. f 216.498) f 225 649.De post reis- en ver blijfkosten is verdubbeld en geko men op f 200.in verband met het groot aantal vergaderingen dat bezocht moet worden. De komende verkiezingen werpen hun schaduw vooruit, want voor een en ander is een extra post geraamd van f4923. f 2200.is een uitgave-post om al onze namen in de gemechani seerde bevolkingsadministratie te krijgen en f 929.kost de nieuwe afrastering van woonwagenkamp en de plaatsing van een W.C. aldaar. Bij de inkomsten staan geen ver hoogde posten. De opbrengst van de legeskosten raamt men evenals vorig jaar op f 7000. OPENBARE VEILIGHEID heeft een nadelig saldo van ruim een ton. De politie is het zuinigst die kost de gemeente slechts f 447. Onze brandweer wordt geraamd op bijna f 19.000 te kosten, hetgeen een weinig meer is dan vorig jaar. De meer-kosten zijn voornamelijk ontstaan door hogere loonkosten bij het onderhoud van auto's, blus- apparaten en wat dies meer zij, Het nadelig saldo van Bescherming Bevolking mag dan teruggebracht zijn van f 26.290.in 1957 tot het geraamde f 11.757.in 1958, het is en blijft een grote last, hoe zeer het werk van de blokploegen is te waarderen. De kosten van Venrays verlich ting zijn ook weer hoger geworden. Schatte men vorig jaar de uitga ven op bijna f 35.000.nu wordt f 37.000.overschreden. Maar hiervoor branden dan ook 735 lam pen in onze gemeente. Waarschu wingsborden en wegwijzers gaan ruim f 5000.— kosten. VOLKSGEZONDHEID kost de Venrayse gemeenschap nog bijna f 39.000.al brengen de keur- en slachtlonen dan f 26.500 op. De uitgave-post voor de keu ringsdienst bedraagt echter f 23.780, zodat er nog winst gemaakt wordt. We vinden verder onder de uit- gave-posten f 6000.uitgetrokken voor inenting tegen kinderverlam ming, waaruit blijkt dat men ook dit jaar met deze inentingen zal doorgaan. Men wil dit jaar 5 jaar klassen kleuters inenten, wat onge veer 2350 kinderen zijn. Per inen ting zal f 1.— gevraagd worden. Opdat meer Venrayse kinderen zullen kunnen profiteren van vacan tiekolonies is de subsidie aan de betreffende verenigingen verhoogd tot f 600.— (v.j. f 350.—). Het Groene Kruis wordt ook ge subsidieerd en ontvangt nu f 17.735 waarbij er rekening mee is gehou den dat ongeveer 500 nieuwe Ven- rayers zullen profiteren van het zuigelingenbureau. De gezinshulpen ontvangen f 1000.subsidie. De keuringsdienst van de Warenwet kost Venray f 4000.— en de school- artsendienst f 3700.—. Het exploitatie-tekort op de ziekenauto ad f 2655.wordt ook door de gemeente gedragen en ook dit jaar vinden we f 1200.— uitge trokken als bijdrage in de exploi tatie van het kinderbad. Onze kleintjès kunnen deze zomer dus weer vooruit. VOLKSHUISVESTING heeft een nadelig slot van f 39.839. Een duister hoofdstuk, waar men o.a. de leningen in vindt verant woordt, die aan de woningbouw vereniging zijn toegekend. Het gemeentelijk aandeel in de woning bouw voor 1946 levert haar een nadelig saldo op van f 423.maar de woningwetbouw vanaf 1956 levert volgens deze begroting een winst op van f 210.896,—, wat zijn oorzaak vindt in de bijdrage van het rijk en de aflossingen van de leningen aan de woningbouwver eniging. Uit dit hoofdstuk blijkt verder, dat de gemeentel. Bouwcredietregeling een totaal van f 859.135.— heeft verstrekt aan bouwers, waarvan nu ruim f 56.000.aan rente en aflos sing terugkomt. De noodwoningen (kampen Ysselsteyn en weermachts huisje) brengen nog f 2084.— aan huur op. De kosten der bouwpolitie worden geraamd op f 21.169. maar de leges voor bouwvergun ningen leveren f 15.000.— op. OPENBARE WERKEN levert een nadelig saldo op van f 573.371.—. A. Onderhoud straten en pleinen f 43.832.Deze post is f 7000. hoger dan vorig jaar, maar daar van moeten ook 13,7 km. straten van onderhouden worden. B. Onderhoud van wegen, voet paden en rijwielpaden f 236.036. Deze post is ruim f 33.000 hoger dan vorig jaar. 86 k.m. weg met gesloten wegdek, 7 k.m. grintwegen, 14,5 k.m. sintelwegen, bijna 7 k.m. puinweg moet daarvan worden opgeknapt. Dat betekent dat bijna 120 kilometer wegen onderhouden moeten worden en men mag de vraag stellen wat hiervan terecht zal komen. Enkele andere posten zijn Marktgelden brengen f 9000 op, maar de regeling der markten kost f 2000. De kermis-staangelden le veren er f 13000. Vorig jaar raam de men 15000, dus men verwacht dit jaar minder. Belasting wegens gebouwd eigen dom zal 50.000 opleveren, vorig jaar 36.500. Rioolbelasting wordt geacht 20.000 op te brengen, v.j. 18 500, maar 't onderhoud der riolen kost de gemeeeschap 21.715. De reini gingsdienst levert 13.000 op, maar kost er bijna 30.000, v.j. 25.000. De precario-rechten worden geschat op 1200. hand- en spandiensten 22.000. Tenslotte vermeldt dit hoofdstuk nog de kosten der stationsbus, die 43 000 zullen bedragen en waarvan men er 33 000 aan verkoop van kaartjes terug denkt te krijgen, dus een verlies van 10.000 gld. Gemeente-eigendommen is een van de weinige hoofdstuk ken, die een batig saldo geven. Hier wordt ruim 12.COO aan ver diend. Huizen en boerderijen bren gen aan huur en pacht op 37.801, maar de onkosten bedragen maar liefst 20.000. Vorig jaar brachten de huren op 68.782, maar intussen zijn verschillende noodboerderijen verkocht en de barak aan de Mer- seloseweg verandert in een fabriek. De gasfabriek is nu geliquideerd en zal in de volgende begroting verdwenen zijn, wat alleen maar winst kan betekenen. Van de 22 peelboerderijen is geen rente meer geraamd, daar de defi nitieve verkoop een dezer dagen zijn bekomst zal krijgen. Verder blijkt uit dit hoofdstuk, (dat de gemeente aan hypotheken krachtens de credietregeling boer- derijbouw, voor meer dan 2 miljoen heeft voorgeschoten. ONDERWIJS vraagt, zoals hierboven reeds ver meld, grote offers van de gemeente. Enkele cijfers maken dat duidelijk: Lag. onderw. 2900 kinderen 232.622 V.G.L.O 50 leerlingen 4,250 ULO, 290 leerlingen 25.514 BLO, 170 leerlingen 18 166 Kleuteronderwijs, 673 kleuters (407kom 266 kerkdorpen) 26.389 Middelbaar onderwijs 25 leerlingen 2.600 Hoger Onderwijs, 170 leer lingen (101 Lyceum I.C., 17 St Angela, 40 buiten Ven ray, 12 Universiteit) 8.020 Nijverheidsonderwijs 130.700 Mater Amabilisschool 4.880 Spraakonderwijs 5.800 Bovenstaande cijfers spreken voor zich. Alleen het onderwijs vraagt van de Venrayse gemeenschap meer dan f 380.000. SUBSIDIES Onder dit hoofdstuk vallen ook de traditionele subsidies. We mogen volstaan ze hieronder summier weer te geven. R K. Openbare leeszaal f 12.113 Parochiebibliotheken: Castenray 159 Heide 135 Leunen 270 Merselo 251 Oirlo 266 Oostrum 260 Veulen 138 Ysselsteyn 300 Harmonie Euterpe 1.200 Fanfares kerkdorpen ieder 475 Mannenkoor 125 Andere zang verenigingen elk 100 Hioob 50 O. en O. 650 Feestverlichting 1.022 Kinder tractatie Koninginne- feest 1250 Zandakker 100 St Anna 100 De oudheidkundige kring, die eerder al eens 250 gulden mocht krijgen is uitgeschakeld. Waarom is niet duidelijk uit de toelichting. Subsidie jeugd. Ondanks de benarde positie van de gemeente-financiën zijn B. enW. royaler met jeugdsubsidies gewor den. Vorige jaren werd aan de Jeugdraad 7.500 verstrekt, die ver deeld werden over de parochies, naar gelang er 16, 17 en 18jarigen woonden. Hiertegen zijn bezwaren ingebracht door de Jeugdraad, die voorstelde een splitsing te maken tussen Intensief en extensief werk en de ongeorganiseerde jeugd van kom en kerkdorpen. De door haar ontworpen regeling zou dan 22.500 subsidie eisen. Hier mee is B.enW. niet accoord gegaan, omdat zij ook de leeftijd bij deze subsidiëring een rol wil laten spe len. Hun voorstel is nu: voor int. jeugdwerk t.e.m. 16jaar vd. kom f 10, kerkdorpen f 6 p.lid; voor ext. jeugdwerk zelfda groep resp. 5 en 3 gld; voor int. jeugdw. 17, 18 en 19j. resp 5 en 3 gld. en voor ext. jeugdwerk zelfda groep resp. 2.50 en 1.50. Dit zal dan circa 12.000 gaan kosten. Een post van f 500 als subsidie kindervacantiewerk sluit tenslotte dit voorname onderdeel der begro ting. Maatschappelijke steun vraagt het offer van 257.663 gld. 57 Venrayse patiënten vertoeven in psych. inrichtingen. Dit kost aan de gemeenschap 143.000 gld, waar van de provincie 27.581 voor haar rekening neemt. Een zware last, die waarschijnlijk door stijging der yerpleegprijzen hoger zal worden. Burgerl. Armbestuur ziet haar kosten ook nog immer stijgen. Per 1 jan. had ze de zorg over 30 ge zinnen en 15 alleenstaanden. De kosten voor 1958 worden geraamd op 90.465, v.j. 76.200. Wie vertelde ook weer, dat er geen nood meer was in Venray? Verder schat men in dit hoofd stuk, dat de sociale voorzieningen, als werkverruiming, steun werkloze zelfstandigenletc. in 1958 288.220 gld aan steun zullen kosten. Het Rijk subsidieert met 257.994, maar dan blijven toch nog een dikke 30.000 voor de gemeentekas. De oorlogsslachtoffers ontvangen een bedrag van 75.000 steun, die 't Rijk terugbetaalt, terwijl men ver wacht, dat in Venray 25.600 steun verleend moet worden aan de uit Indonesië gerepatrieerden. Ook dit bedrag komt terug van het Rijk. Gezinszorg ontvangt een bedui dend grotere subsidie 10.066, v.j. 7602. Het blijkt, dat deze vereniging nogal wat schulden heeft gemaakt, die door particuliere bijdragen niet gedekt worden. 't Dek. Soc.Char. Centr. ontvangt 11.700. Voor aanloopkosten van Venrayse emigranten is 2000 gld gereserveerd.^ Eecom. aangelegenheden kosten bijna 20.000. Hieronder 500 voor vreemdelingenverkeer, 1000 voor econom.-techn. onderzoek, 500 voor reclame industrievestiging. De subsidie econ. techn. onderz. wordt ieder jaar gegeven, maar resultaten hebben we nimmer ge zien. Misschien, dat die post eens wat verduidelijkt kan worden. Onder dit hoofdstuk staan de in komsten uit hypotheken verleend aan de stichting'„Eigen Boer" voor de bouw van 25 boerderijen in Ys selsteyn 1239.37, de huur van in dustriegebouwen 8574 en rente en aflossing industriehypotheek 52.459. Dekkingsmiddelen is de nette naam voor het belas ting-hoofdstuk. Grondbelasting 31.000 Extra compensatie-uitkering op grond van deze belasting door het rijk aan de gemeente f 18 200.—. Personele belasting f 42.440. met een extra douceurtje van het rijk van f 33.487.—. Maar het zijn vooral de rijksuit keringen, die de grote stoot geven, We krijgen een algemene uitkering uit het gemeentefonds v. f 1.287.135 (v.j. f 1.139.765.) en een belasting- uitkering van f 249.428.— (v. jaar f 221.622.—). Dan is er tenslotte het hoofdstuk kasgeldvoorzieningen, waarin ge raamd staan f 158 227.—zijnde de rente, die over kasgeldleningen moet betaald worden. DE KAPITAALDIENST waarin men vroeger de grote brok ken, nl. de nieuwe plannen voor de komende jaren vond, geeft prac tisch overal pro memorie posten, dat zoveel wil zeggen als: wachten op betere tijden. We vinden er alleen: een bij drage kosten drinkwatervoorzie ning Ysselsteyn f 27.000.—, verder een post van f 9600.voor bebos sing met renteloos voorschot, waar dus het rijk de kosten terugbetaalt en bebossingskosten zonder rente loos voorschot: f 73.660.die worden betaald uit de opbrengst van dunningen en de reserve-bebossing. En bij de in komsten-posten vinden we het totaal der geldleningen, die Venray heeft gesloten, welke de lieve som bedraagt van 14 millioen gulden. Dat is dan alles wat de kapitaal dienst te zien geeft. In april a.s. zal de openbare behandeling plaats hebben van deze stukken in de gemeenteraadsvergadering. Op het Kasteel Well wordt een Triduum voor Pasen gehouden, welke begint op Witte donderdag om 12 uur en eindigt na 't ontbijt op Paasmorgen. Pater Dr. P. Schoonenberg S.J. zal verschillende spreekbeurten houden, terwijl de plechtigheden van de Goede Week gezamelijk gevierd worden. Mevr. Dr. M. van den Hombergh- Bot zal o.m. een declamatie-avond verzorgen. De kosten bedragen f 25.— Spoedige opgave gewenst. en nimmer ruw of schraal. Tube 95 ct. Het is de Hamamelis die het 'm doet Nieuws uit Venray en Omgeving GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Tel. 335 Uitsluitend voor spoedgevallen. PRIESTERWIJDINGEN In de kerk van het groot Semi narie te Roermond zal mgr dr. J. Hanssen, op zaterdag 22 maart a.s. de heilige priesterwijding toedienen aan de Z.E. Heer H. Op 't Veld uit Oostrum. In de kloosterkerk der paters minderbroeders zal Mgr. Hanssen op 16 maart a.s. de heilige priester wijding toedienen aan frater Ber- nardes Kleuskens o.f.m. uit Leunen en frater Apollonius Peeters o.f.m. van de Hiept. Deze nieuwe priesters zullen met pasen hun plechtige eerste H. Mis opdragen in de respect, parochie kerken. De buurtschappen zijn reeds bezig voor een passende versiering. Geslaagd Te Maastricht slaagde voor het diploma boekhouden S.P.D. de heer M. Scheepers, Schoolstraat. Jeugd O. eu O. De heer J. Colsen, architect B. en A. geeft zaterdag 8 maart in „San Damiano" zijn vervolg-lezir.g over „Binnenhuis-architectuur". De in teressante lichtbeelden in kleur komen 't eerst aan de orde. Hierbij geeft de heer Colsen dan de nodige uitleg. Na afloop wordt iedereen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Natuurlijk hopen we op 'n even grote opkomst als de vorige keer Oprichtingsvergadering Beerhouderij Op dinsdag 11 maart a.s. zal te Leunen in café Ant. Martens de definitieve oprichting plaats vinden van de beerhouderij voor Leunen en Veulen. Bij de oriënterende ver gadering op 26 februari j.l. bleek voldoende animo te zijn om tot een definitieve oprichting over te gaan. Bij deze oprichting zullen de statu ten worden behandeld, zal de leden lijst getekend worden en zal een definitief bestuur worden gekozen. Zie advertentie. Jaarvergadering fanfare St. Catharina, Leunen Onder voorzitterschap van de heer P. J. Weijs hield de fanfare St. Catharina haar jaarvergadering. Door secr.-penningmeester W. v. Meijel werd een keurig jaarverslag aan de leden voorgelegd waarin alle aktiviteiten van het afgelopen jaar waren genoteerd. Er was een batig saldo in kas. Dit werd door de leden met applaus begroet. Het bestuur heeft in overweging ge nomen de jeugd-fanfare samen te voegen met St Catharina. Daardoor zullen verschillende instrumenten moeten worden aangeschaft, wat weer onkosten met zich brengt, waarvoor het bestuur een oplos sing zal moeten weten te vinden. Door ziekte en vertrek van en kele leden werd besloten dit jaar niet deel te nemen aan een federa tief muziekconcours. De aftredende bestuursleden H. Voermans en H. Smits werden herkozen. Besloten werd verder het bestuur met enkele leden uit te breiden. Na nog verschillende punten van huiselijke aard besproken te heb ben, bracht de president, de heer P. J. Weijs, dank aan het bestuur en de leden voor de goede geest die er heerste. Ook bracht hij dank aan serg.-majoor Bierens, comman dant van het Tamboerkorps van de Limburgse Jagers uit Venlo, die als instructeur van het tam boerkorps van St. Catharina al zijn krachten inzette. Het tamboer- korps van Leunen wordt door hem geschoold en opgeleid en behoort thans tot een der beste tamboer korpsen van deze streek. Verder vroeg de president de zelfde volgzaamheid aan de leden als in het afgelopen jaar en bracht dank aan direkteur E. Dietz voor het vele werk wat hij voor de fan fare doet. j^pdjes fnezen sne| met

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1