Een leven in forse stijl! WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 8 maart St. Jan de Deo Met Jezus moeten wij de berg bestijgen. Pius XII, de leider io deze tijd Nabetaling melkprijsgarantie 1956/'57 De R K. Openbare Leeszaal en de boekenweek Wat gebeurt er met het landbouwonderwijs? Film-agenda: In blijde Verwachting Uit Peel en Maas Derde Orde-oieuws Zaterdag 1 maart 1958 No 9 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG II PEEL EN MAAS M. <i »«mrv mTinr°l*T A nVPRTITVTir.pniTS' 8 nt nm CONFECTIE VAI m DRUK EN DITGAVE FIRMA VAN DEN GROTESTRAAT TELEFOON 512 GIRO 150852 ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENT8. PRIJS PEK KWARTAAL t 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 en charitas niet georganiseerd waren als nu. Ook Granada kent zijn onderwereld, zijn verschoppe lingen. Men kende de krotbewoners, trap pen ^an'een* part^chiekerk^ge- die op de grens van leven en dood vonden wordt. Het k.nl kent zijn vertoefden, die stonken en besmet- naam niet; het weet niet waar het We weten niet veel van de jeugd van 't Portugees jongentje dat in een kleine Spaanse stad door een man op een morgen verlaten op de vandaan komt, bet kan lezen noch schrijven. ,.Jan" is zijn naam, zegt hij en de barmhartige rentmeester, die zich over hem ontfermd, noemt hem ,,Jan van God" „Jan de Deo". „Ah, Jan de Deo", horen we al zeggen, „dat is natuurlijk de stich ter van de Congregatie van de Broeders van St. Jan de Deo". Men vergist zich. Jan de Deo heeft geen enkele congregatie of orde gesticht. Hij heeft alleen een weg gewezen aan hen, die zichzelf ver getend Gods eeuwigheid bereiken willen. Jan de Deo wees die weg en het is goed daar rond zijn feestdag, 8 maart, op te wijzen. In zekere zin is hij een wijtelaar geweest, deze Portugees-Spaanse zwerver. Hij heeft van alles gedaan, zoekend naar hetgeen God met hem vóór had. Jan de Deo trok zich terug en ging schapen hoeden in de Spaanse laagvlakten. Hij was knecht in een hospitaal, soldaat in Spaanse en Pauselijke legers; hij had een boe kenstalletje in Sevilla, was huis knecht bij een edelman en zocht temidden van dat alles naar Gods Wil met hem. Een boeteprediker trekt door de stad, en ook hem stelt hij de vraag en hoort dan hei verlossende woord „Doe het werk, waartoe God U roept; dien de armen en de zieken". Zo dwaas van blijdschap is hij dan, dat men hem in een krankzinnigengesticht brengt. In zijn ellende weet hij zich rijk met Gods opdracht en als men hem ontslaat, trekt hij ter beevaart om de hemel in een heiligdom van Gods Moeder te danken. Visioenen zijn zijn deid. Op een bergrug draagt hij een kind over een spelonk en terwijl hij zijn lieve last draagt, klinkt Gods stem: „Granada zal uw kruis zijn". Elke stad heeft en had zijn pau pers, zijn armen,zieken, gebrekki- gen. Elke inwoner van elke stad weet waar zij te vinden zijn. Zeker in vroeger jaren, toen ziekenzorg vertoefden, die stonken en besmet telijke ziektes door de straten droegen in hun vodden en lorren. Men schuwde dat volkje, keerde het de rug toe en liet het creperen, Hen, de lupuslijder, de verlopen straatdeerne, de teringachtige zenuwlijder, de melaatse.... hen heeft Jan de Deo opgezocht. ,De minste der Mijnen" heeft hij bijeen gehaald om, naar Evange lische parabel „zorg voor hen te dragen". En hij heeft daarbij zich zelf niet ontzien. Zelf bedelde hij langs de deuren het voedsel voor zijn stakkers, zelf verpleegde hij hun wonden, zelf hield hij het huis schoon, kookte hij het eten, ver stelde hij hun kleren, lenigde elke nood, die op zijn weg kwam Jan de Deo deed alles en alles alleen en werd hem ergens hulp geboden, dan bleven de vieste en de zwaarste werkjes voor hem. Hij had zich gegeven aan de mins ten „der Mijnen", helemaal en zonder al die beperkingen, die wij zo gemakkelijk maken. Vijf en vijftig jaar oud is hij ge storven, tot het laatste moment in dienst van anderen. Neen hij heeft geen congregatie gesticht. Hij heeft alleen een weg gewezen, dezelfde weg, die vierhonderd jaar na zijn dood de Broeders van St. Jan de Deo gaan, dienstbaar aan zieken en gebrekkigen met die totale inzet van de menselijke persoon, die de Liefde eist. Ze zijn een beetje in het nieuws geweest, die Broeders van Jan de Deo. Eerst hieven zij hun sanato rium in Beek/Nijmegen op om een plaats te maken voor de ellendig- sten onder hen, die uit Indonesië verdreven werden. En straks, ais de zomer ten einde is, openen-ze een Vormingshuis voor Broeders, waar jongens van veertien tot zeventien in de geest van Sint Jan de Deo voorbereid worden op wat Henri de Greeve noemde „een leven in forse stijl,'. Forse stijl..., Dat is een karakteristiek voor het leven van de Bedelaar van Grana da, die als Heilige van Gods Kerk de eeuwen door christenen tot het groie ideaal van de barmhartigheid geïnspireerd heeft. 2de Zond3g van de vasten. De meeste mensen houden zich liever op de vlakte als het de godsdienst betreft. Het dagelijkse leven mettal zijn' *bëkIom" HtTmêt beslommeringen vraagt toch al zo- - veel van de mensen. Het is toch al mooi als ze hun plichten doen. Werken is ook bidden. Als ze op zondag naar de H. Mis gaan en hun Pasen houden, dan moeten wij de mensen maar verder ook hun gang laten houden. Soms heeft het wel de schijn, dat de priesters van de Kerk al blij zijn als de christenen zich als fatsoen lijke mensen behoorlijk gedragen en hun kerkelijke plichten nako men. En dat ze al heel blij zijn, als ze nog een beetje meer doen dan wat strikt geboden is. Het lijkt soms wel, dat zij de mensen niet durven voor te hou den, dat ze heilig moeten zijn. Zo dat ook velen menen, dat alles goed is, als ze maar geregeld naar de kerk komen en ze verder hun eigen gang kunnen gaan. Alsof de dienst van God niet op de eerste plaats van de mensen vraagt, dat zij hun naasten zullen lief hebben gelijk hun zelf en zij in alles eerlijk en rechtschapen han delen, ook in hun beroep of in het zakenleven Toch kan het niet Gods wil zijn, dat de mensen zich op de vlakte houden, die mensen, welke door het Doopsel Zijn kinderen, aange nomen zonen en dochters van God geworden zijn Zou God dan Zijn eigen Zoon overgeleverd hebben aan de dood op het kruis, alleen maar om de hemel voor de mensen te openen Neen, Jezus' taak en zending als Verlosser was om de mensen tot heiligheid te voeren, tot een leven, dat de Vader in de hemel alle eer aandoet. Dat is de wil van God, dat ge heilig wordt, zo horen wij morgen in het Epistel. Jezus heeft zelfs gezegd: „Weest volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is". Dat Jezus niet wil, dat wij ons op de vlakte houden, bleek toch wel heel duidelijk uit Zijn eerste grote toespraak tot de mensen, de zo^^aarnde ..Bergrede", waarin Hij al Zijn volgelingen uitnodigde tot een volmaakter leven. Jezus is immers gezonden om de mensen te helpen de eeuwige ge lukzaligheid te bereiken. Ons leven op aarde moet ons er toe geschikt maken om met Jezus eenmaal de hemelse heerlijkheid te kunnen binnengaan. Maar dan kun nen wij ons niet steeds op de vlakte houden. Jezus zelf steeg op de Olijfberg naar de hemel op, maar voordat Hij Zijn heerlijkheid binnenging, Zijn kruis de ho->gte van Kalvarië. En zo zullen vfcij Jezus slechts naar de hemelse heerlijkheid kunnen volgen als wij met ons kruis Kalvarië bestegen hebben. Het Evangelie, dat verhaalt van Jezus' verheerlijking op de berg Thabor, is als het ware weer een nieuwe uitnodiging om mee Jezus de berg te bestijgen en op te hou den zo oppervlakkig te leven. We moeten er niet mee tevreden zijn alleen in de zondagsmis met Jezus te zijn, maar proberen ook verder door de week met lera te zijn op de berg van een volmaak ter leven. Door ons Doopsel toch zijn wij in een heel innige verbondenheid en vriendschap met Christus geko men, maar dat moet ook in ons gewone leven te merken zijn, voor al uit onze liefdevolle bejegening van onze evenmens. Wij moeten ernst met Christus woord: „Wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan." Neen, wij vergissen ons als wij menen, dat de Kerk slechts van ons verlangt, dat wij geregeld naar de kerk gaan en dat wij verder onze gang kunnen gaan. De Kerk wil niet en kan als Christus Kerk niet willen, dat wij ons in ons dagelijks leven steeds maar op de vlakte houden. Zij roept ons elk jaar weer op nieuw, vooral in de Vastentijd, naar de hoogte van een volmaak ter leven. Zij doet dat in haar liturgie (elke dag in de H. Mis bv. weer een ander Epistel en Evan gelie), zij doet dat ook in de Vas- tenoefeningen en in de plechtig heden van de Goede Week. Natuurlijk kunnen wij ons daar van afmaken met de uitvlucht: „daar heb ik geen tijd voor". Maar dan laten wij voor de zo veelste keer de kans voorbijgaan om te breken met een leven, dat erg oppervlakkig en materialistisch is en daarom ook maar weinig echte vreugde in zich bergt. Pauselijke maandintenties vh. Apostolaat des Gebeds MAART 1958. „Hart van Jesus, verhoor de algemene en bijzondere inten ties van Z.H. de Paus." (missie-intentie: „Geef dat het geloof in God het fundament moge blijven van de indo- nesische grondwet.") Wie is Pius XII Pius XII is buitengewoon popu lair. Een veelbesproken figuur in kranten en tijdschriften, in katho lieke en niet-katholieke kringen. Iedereen heeft zo zijn mening over hem, er is ook wel eens kritiek op zijn wijze van optreden. Men zegt: een volksredenaar. Men zegt: hij spreekt te verheven voor gewo ne mensen. De een vindt hem vi taal en jeugdig (en dat voor een man van ovef de tachtig!) Een ander mompelt: de paus wordt oud! Er is veel belangstelling voor zijn uiterlijk: „glimmer"foto's, platenalbums: Pius XII omringd door lief geklede kindertjes. Pius XII met een lammetje etc. Wie is Pius XII Een sprookjesfiguur, de bekende filmster van het Vaticaan? Een vrome grijsaard, die veel (te veel) mooie dingen zegt (vol zuidelijke overdrijving) over de meest uiteen lopende onderwerpen (waar de paus al niet verstand van heeft) maar wiens woorden men vooral niet te letterlijk moet nemen? Ja, wie is eigenlijk Pius XII? „Gij ziet, Heer, hoe de tijden dringen en steeds rijper worden voor een diepe hernieuwing." Zo bidt Pius XII. „Overtuigd als wij zijn, dat vandaag de tijd is van heldhaftigheid, het uur van de volledige overgave, dan ken wij de H. Geest, ^telkens wanneer Hij neerdaalt over een groep mensen en er verwekt de bron van de varnieuwing en van de liefde." Zo spreekt Pius XII. En met deze woorden schuift hij alle fabeltjes en bedenkingen op zij. Er is een wereld op weg naar de ondergang. Er moet een nieuwe wereld worden opgebouwd. Tussen twee werelden staat Pius XII. Hij overziet de nood. Hij kent de mogelijkheden, de kansen. Overal werkt een dikwijls onbe wuste kracht tot vernieuwing. Pius XII spreekt openlijk uit, wat tien duizenden bezielt: Wij moeten terug naar Christus. Dat is Pius XII. Daarvoor werkt hij, daarover spreekt hij voortdurend en schrijft hij zijn encyclieken: gestelde differentiatie van 27,025 cent en 28,825 cent per kg. Het Landbouwschap heeft toen besloten het ontbrekende bedrag om te slaan over alle melk van alle gebieden, hetgeen betekent, 0,19 cent per kg melk. Hierdoor wordt de garantie: voor de kleigebieden 27,025 min 0,19 is 26,835 cent per kg, voor de overige gebieden 28,825 min 0,19 is 28,635 cent per kg. Op deze wijze wordt dé gemiddel de garantie van 28,425 voor alle melk toch bereikt. De gemiddelde opbrengst van alle melk in het afgelopen garantiejaar kan gesteld worden op 24,49 cent per kg. Hierbij is dan al rekening gehouden met een kleine nabetaling van het saldo van het zulvelfonds, welke apart zal geschieden. De nabetaling op de garantie wordt dus: voor de kleigebieden (dus de gebieden met de Dgere toe slag) 26,835 min 24,49 is 2,345 cent per kg, voor de overige gebieden (dus de gebieden met de hogere toeslag) 26,635 min 24,49 is 4,145 cent per kg. Van deze nabetaling wordt echte» 1 cent per kg „vertraagd" uitbe taald, en wel in begin 1959. Thans krijgt de veehouder dus feitelijk uitgekeerd: voor de klei gebieden 2,345 min 1 is 1,345 cent per kg melk met 3,7 pet. vet, voor de overige gebieden 4,145 min 1 is 3,145 .cent per kg melk met 3,7 pet vet. De zuivelfabrieken betalen uit op basis van de geleverde kg melkvet. Daarom komt de uitbetaling thans neer op ruim 36 cent per kg melk vet voor de gebieden met lage toe slag en 85 cent per kg melkvet voor de overige gebieden. toegankelijkheid voor iedereen. Mogen ook degenen, die tot dusver niet tot de trouwe bezoekers hoor den, de weg weten te vinden naar de leeszaal en bibliotheek, die zoveel mogelijkheden biedt op het terrein van de lektuurvoorziening. Uitbreiding en meer aktlviteit is alleen mogelijk bij een toenemende belangstelling en een blijvende medewerking van iedereen. Wy moeten beginnen opnieuw Het is nu tijd! Het is tijd om beslissende stappen te zetten. Het is tijd de noodlottige loomheid af te schudden. Het is tijd uit de slaap op te staan, want ons heil is nabij. De wereld moet van de grond af worden opgebouwd. Miljoenen miljoenen mensen roepen om een koersverandering. Zo staat de paus in deze tijd als een man Gods, de Heraut van een betere wereld. En vraagt met na me in deze maand maart om met hem voor deze intenties te bidden. Sneeuwwitje De garantieprijs voor de melk over het melkprijsjaar 1956 1957 was, zoals bekend, 28,40 cent per kg melk van 3.7 pet. vet. In de loop van het jaar zijn de lonen in de landbouw verhoogd. Dit hield in, dat ook de parantieprijs is dus ge worden 28,425 cent per kg van 3,7 pet. vet. Bij deze algemene garantieprijs zou een verschil gemaakt worden tussen de kleigebieden met lagere kostprijs enerzijds en de overige gebieden anderzijds, (de zg. diffe rentiatie). Dit verschil zou bedra gen 1,8 cent per kg. Hierdoor zou de algemene garantie van 28,425 gesplitst worden in een garantie: voor de kleigebieden van 27,025 ct per kg en voor de overige gebieden van 28,825 cent per kg. Een en ander echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat men bij deze differentiatie binnen de gemiddelde garantieprijs van 28.425 cent zou blijven. Bij de uitvoering van deze diffe rentiatie in de praktijk bleek het echter noodzakelijk uit te gaan van de bodemvruchtbaarheid en cultuur technische toestand bij de afbake ning van de gebieden. Op grond van deze normen zijn de gebieden afgebakend, welke voor de lagere garantieprijs in aanmer king komen. De omvang van deze gebieden bleek echter niet voldoen- de te zijn om de aanvankelijk voor- j baar' Met het traditionele schrijversbal had gisteravond in Amsterdam de opening plaats van de jaarlijkse boekenweek, die overal wordt aan gekondigd door spandoeken, affi ches en de bekende groen-wiite vlag. De etalages van de boek handels zien er extra verzorgd uit en in kranten, tijdschriften en radioprogramma's wordt meer dan gewone aandacht besteed aan het boek. Dit festijn, dat een intensieve propaganda van het goede boek tot doel heeft, biedt een uitstekende gelegenheid om een enkel woord te wijden aan de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, een instel ling, die zeer nauw verbonden is met de wereld van de schrijver en het boek. Haar taak is immers de verspreiding van goede lektuur en de bevordering van het kontakt tussen de lezer en het boek. Zoals men zich ongetwijfeld zal herinneren werd de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek in decem ber 1956 geopend. Deze belangrijke vooruitgang in het kulturele leven van Venray werd door velen van harte toegejuicht, maar deed tevens de vraag rijzen, of er voor een dergelijk vooruitstrevend experi ment een kans van slagen bestond. Slechts een terugblik cp het afge lopen jaar kan het antwoord geven op deze vraag en enkele cijfers zullen aantonen, dat de R.K. Open bare Leeszaal en Bibliotheek wel terdege reden van bestaan heeft en dat de resultaten tot dusver zeer bevredigend genoemd mogen worden. In 1957 bedroeg het aantal uit geleende boeken 39374, waarvan 24305 romans, 1379 studieboeken en 13690 jeugdboeken. De belangstel ling voor de populair wetenschap pelijke werken is nog gering, maar groeit gelukkig toch. Het boekenbezit werd in het afgelopen jaar uitgebreid met 1200 banden, terwijl de leeszaal bezocht werd door 2731 personen. Op 31 december bedroeg het aantal inge schreven leden 1017, waarvan pl.m. 40 pet. jeugdleden. Dat de aktiviteiten niet beperkt blijven tot het centrum van Venray getuige het feit, dat in november j.l. te Smakt in samenwerking met het rektoraat een uitleenpost werd gevestigd. Via wisselkollekties kun nen dus ook de inwoners van de Smakt profiteren van het boeken bezit van de R.K. Openbare Lees zaal en Bibliotheek. Gezien het aantal uitleningen 320 in de maanden november en december voorziet deze uitleenpost in een dringende behoefte. Al zouden de resultaten geduren de het jaar 1957 aanleiding kunnen geven tot voldoening, het gestelde doel is nog lang niet bereikt. De instelling draagt de naam „Open- i immers tefcen van vrjje Er gaan sterke geruchten, dat het landbouwonderwijs, hetwelk tot dus ver steeds geressorteerd heeft onder het Ministerie van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening over moet gaan naar het Ministerie van Onderwijs. Eigenlijk kunnen wij beter niet spreken van geruchten, maar van feitelijke besprekingen tussen de betrokken ministers, wan neer wij tenminste het onvriende lijke woord „koehandel" niet in onze mond wilien nemen, in verband met domeinen en landbouwonder wijs. De boerenorganisaties, welke als eerste bij een eventuele overgang betrokken zouden zijn, staan zeer afwijzend tegen elk voornemen om het landbouwonderwijs onder te laten brengen bij het Ministerie van Onderwijs. De boerenorganisaties vragen zich af wat het nut van een overdracht zou zijn, terwijl van de andere kant de nadelen in het oog springen. Het landbouwonderwijs is histo risch gegroeid binnen het Ministerie van L. V. V., het is gesticht, be vorderd en wij kunnen wel zeg gen gekoesterd door de land bouworganisaties. De opbouw ervan is sterk verweven met de gehele landbouwvoorlichting en met het wetenschappelijk onderzoek op land bouwgebied. Het personeel der scholen bestaat voor het grootste deel uit mensen van de practijk van de voorlichting en van het Ministerie van Land bouw. Wanneer dit geschieden zou moeten worden, dan zou dit een ambtenaarlijke janboel geven van jewelste. Er is nog een ander ar gument. Het landbouwonderwijs in Neder land is zeldzaam, zo goed zelfs, dat vele landen gaarne hun licht in Nederland komen opsteken. Maar hoe is het met het onderwijs ge steld? De reeds lang aangekondigde ver nieuwing is nog geen stap verder gekoratn, terwijl b.v. het katholiek technisch lager onderwijs een grote achterstand vertoont. De lagere scholen tobben met te veel aan leerlingen, over te grote klassen, en over te weinig onder wijzers. Klachten overal. Zeker dus begrijpelijk, dat de organisaties er bitter weinig voor voelen haar scholen over te dragen aan Onder wijs. Zij voorzien daar alleen maar moeilijkheden. Sanering particuliere tainen De burgemeester der gemeente Venray maakt bekend, dat op het gemeentehuis afdeling I, voor een ieder ter inzage liggen de beschik king van de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening van 10 januari 1957, no. L/PA 3012 en de daarbij behorende op deze ge meente betrekking hebbende lijst, zoals deze gewijzigd is bij de be schikking van 27 januari 1958, no. L/PD 93. Deze beschikking verbiedt de teelt van aardappelen in een tuin, gelegen binnen een in de lijst omschreven gebied, behalve op dat gedeelte van die tuin, dat voor het betrokken teeltjaar is aangeduid op een door of vanwege de directeur van de plantenzlektenkundige dienst ver vaardigde situatieschets van die tuin. Telers van aardappelen in tuinen, waarop bovengenoemde beschik king (en) niet van toepassing is (zijn), zijn gehouden de bestaande voorschriften nauwkeurig op te volgen, te weten slechts daar aard appelen te verbouwen waar deze in de twee voorafgaande jaren niet hebben gestaan en bovendien jaar lijks niet meer dan hoogstens 1/3 gedeelte van de tuin. Telers op wier tuin door deze bekendmaking de beschikking no. L/PA 3012 van toepassing wordt en die nog niet in het bezit zijn van de situatiesche s kunnen deze schriftelijk aanvragen bij de Plan- tenziektenkundige Dienst, S walmer- straat 12, Roermond, vóór 15 maart .s. 'Venray, 24 februari 1958. De burgemeester, A. H. M. JANSSEN Door omstandigheden konden wij vorige week geen overzicht plaat sen van de films, die werden ge boden. We bieden hiervoor onze excuses aan. De onbekende soldaat Deze Finse film is een eerlijke en waardige schildering van de moderne oorlog welke de Finnen en Russen indertiju hebben gevoerd op de landengte van Karelië. In deze films zijn authentieke opnamen verwerkt, die een verslag geven van de bittere ervaringen van een groep mannen, die de gruwelen van een gevecht doormaken. We mogen deze film aanbevelen, omdat zij mede een felle aanklacht is tegen de gruwelen en het zinloze van de oorlog. NINA Deze film geeft het verhaal van een Russisch meisje, dat in Wenen werkzaam, verliefd wordt op een Westers journalist, waardoor alle mogelijke complicaties ontstaan, veel verdriet en ellende doorstaan moet worden, vooidat alles weer in orde komt en beiden in het veilige Oostenrijk een nieuw bestaan kun nen opbouwen. Wie de Russische mentaliteit wil kennen, wordt aangeraden deze film te bekijken, die voor'toverige wel technisch verzorgd, doch mid delmatig voorkomt. LASSIE Zij die indertijd Rin-tin-tin moch ten bewonderen, denken nog altijd gaarne terug aan deze film-hond met zijn 1000 en 1 avonturen. Welaan, in Lassie heeft hij een waardig opvolger gevonden en jong en oud zullen met hem in dit ro mantisch dierenverhaal weer de nodige avonturen beleven. De jeugd van harte aanbevolen. Zo heet het Dolciersboek met élle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poe der - zalf - olie - zeep - shampoo, I 5.90 Weten is gerust zijn. van 20 febnuari 1908 In de zaal van de heer W. Wijn hoven, trad zondag na de hoogmis als spreker op voor onze metselaars, een lid van de duitse Christelijke metselaarsbond. In een lange rede zette spreker zijn doel uiteen, nl. het stichten van een afdeling van die bond in Venray. Daar er gelegenheid was tot debat, nam de weleerw. heer Kapelaan Lenders, het woord en zeide, dat spr. hier te doen had met uitslui tend katholieke werklieden, die zich volgens de wil der kerkelijke over heid in R.K. bonden moeten ver enigen en met de duitse Christelijke organisatie niets te maken hebben. Spreker verklaarde toen hier alleen te spreken voor werklieden, die in Duitsland werken. Kapelaan Lenders zeide, dat hij dan in Duitsland moest zijn, deze werklieden zijn hier werkzaam en zo zij hier lid worden van de R.K. Volksbond, zijn zij in Duitsland ge komen, vanzelf lid der R.K. Orga nisatie aldaar. Nu nam de heer Jean Poels het woord en zeide, dat spr. het deed voorkomen alsof in Venray niets dan beulen en uitzuigers wonenen niemand zich 't lot der werklieden aantrekt. Spreker heeft er steeds opaangedrongen zich te verenigen. Zo ge dit wilt, belegt dan een ver gadering en ge zult een bond krij gen op zuiver katholieken grond slag. Met applaus werd dit voorstel begroet en besloten op zondag 15 Maart 's avonds 6 uur te vergaderen in de Muziekzaal. Naar wij uit goede bron vernemen zal de spreker van de duitse Chris telijke metselaarsbond verzocht wor den om deze vergadering bij te wonen. In de dinsdagavond gehouden vergadering van de bond van Sme denpatroons „St Eloy" zijn tot Be stuursleden gekozen de heren Math. Smits, president, A. de Haen, secre taris, M. Baltissen penningmeester. Ter hoogte van het fourage- magazijn van de Wed. van der Linden te Oostrum, kwam trein 3868, komende van Nijmegen in bot sing met een rangerend gedeelte van trein 1362. Van beide treinen werden de locomotieven zwaar be schadigd, terwijl van het rangeren de treindeel, bestaande uit vijf wa gens er geen enkele onbeschadigd, zij het dan ook licht, afkwam. Van trein 3S68 H. werden meerdere wa gens zwaar beschadigd. Een wagen paarden, lopende on middellijk achter de bagagewagen weid daar gedeeltelijk in en op ge schoven. Wonder boven wonder kwamen de 5 paarden met de zich daarin bevindende geleider er met enkele kneuzingen af. Inkleding en professie A s. zondag 2 maart ia er om 3 uur in de Rectoraatskerk plechtige inkleding en professie. Pater visi- tator zal 8 nieuwe leden Inkleden en van 3 leden de professie af nemen. Wij verwachten bü deze plechtig heid een zeer grote opkomst van onze Tertiarissen, ook van de vroe gere leden van de jeugd-D.O. Na de kerkelijke plechtigheid is

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1