Veiliger verkeer Vastenavond Vastentijd... De politierechter oordeelt Verkiezing Gemeenteraad Verkiezing voor de Provinciale Staten ttenstelling Gemeenteboreaux Stemmen bjj volmacht Carnaval 1958 Dringende uitnodiging Yenrays Vroede Vaderen vergaderden. WITTE KRUIS Zondagsdienst Huisartsen NEGEN EN ZEVENTIGSTE 'JAARGANG PEEL EN MAAS T:n iVft w w T-*1VT AAffCTDCVCM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. pe y CONFECTIE VAI DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF BLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PRIJS PER KWARTAAL GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 per m.ra. ABONNEMENTS- f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 Inschrijving naam politieke groepering. De Burgemeester van Venray brengt op grond van het bepaalde in ariikel G 3, lid 1 van de Kieswet, ter openbare kennis, dat politieke groeperingen kunnen verzoeken ten behoeve van de op 28 mei 1958 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de raad dezer gemeente, waarvoor de kandidaat stelling zal plaats vinden op 15 april 1958. hun naam, een aandui ding daarvan of beide in te schrij ven in een register, dat door het centraal stembureau voor die ver kiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schrif telijk worden gericht tot het cen traal stembureau voor de verkie zing van de leden van de raad dezer gemeente, gevestigd ter se cretarie van deze gemeente, binnen acht weken, doch uiterlijk zes we ken voor de dag der kandidaat stelling (dus na 17 februari en voor 4 maart 1958) Wanneer een politieke groepering gebruik wenst te maken van een naam of aanduiding, welke ten be hoeve van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de Kiesraad is geregistreerd, moet bij haar ver- verzoek een verklaring worden overgelegd vanwege de rechtheb bende groepering, dat de eerstge noemde groepering gemachtigd is, ae inschrijving van die naam of aanduiding te vragen. Venray, 8 februari 1958. De burgemeester vnd. A. H. M. Janssen. STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE De Burgemeester van Venray maakt bekend, dat bij de verkie zing van de leden van de Provin ciale Staten üe kiezer op zijn verzoek aan de stemming mag deelnemen te zijner keuze hetzij in de gemeente, in welker kiezers- register hij op de dag der candi- daatstelling is opgenomen, hetzij in een door hem bij het indienen van dat verzoek aan te wijzen andere gemeente IN DEZELFDE PROVINCIE. Dit geldt niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij volmacht te stemmen. De kiezer, die van deze bevoegd heid gebruik wenst te maken, doet daarvan na de dag der candidaat- stelling (11 februari 1958), doch uiterlijk op de veertiende dag voor die der stemming (derhalve uiter lijk op 12 maart 1958) in persoon ter secretarie ener gemeente aan de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar mededeling, Hij geeft daarbij op a. zijn naam en voornamen of voorletters; b. indien hij gebruik kan maken van de regeling voor het stemmen in een andere gemeente. Het vorenstaande geldt met voor de kiezer, aan wie is toegestaan in een andere gemeente aan de stem ming deel te nemen. De kiezer, die bij volmacht wenst te stemmen, dient uiterlijk op 12 maart 1958 daartoe een verzoekschrift in bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, in welker kiezersregister hij op de dag der candidaatstelling is opgenomen. Voor dit verzoek schrift wordt gebruik gemaakt van een formulier, dat ter gemeente secretarie kosteloos verkrijgbaar is, Hij geeft daarbij op: a. zijn naam en voornamen of voorletters; b. de datum, het jaar en de plaats zijner geboorte; c. de gemeente, in welker kiezers- register hij is opgenomen, als mede zijn adres of laatste adres aldaar; d. redenen van zijn verzoek; e. de gegens, bedoeld onder a tot en met c, ten aanzien van de kiezer, die bereid is als gemach tigde op te treden. hand wordt gehouden aan het ver bod van het bezoeken van avond vermakelijkheden door kinderen, voorzover daarvan geen ontheffing is verleend. Dit verbod is in het belang der ouders en kinderen zelf vastgesteld. Venray, 12 februari 1958. De burgemeester voornoemd, A. H. M. JANSSEN Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat op maandag 17 en dinsdag 18 februari a.s. ue gemeente secretarie, het kantoor van de gemeente-ontvanger, het kantoor van gemeentewerken en het bureau van de vleeskeuringsdienst UIT SLUITEND ZULLEN GEOPEND ZIJN VAN 10 TOT 12 UUR v.m. Venray, 12 februari 1958. Burgemeester en weth. voornoemd, A. H. M. JANSSEN, burgem. H. VORST, secretaris Bij het verzoekschrift wordt in gediend een verklaring van de ge machtigde, dat deze bereid is als zodanig op te treden. Als gemachtigde kan slechts wor den aangewezen de echtgenoot of echtgenote, een der bloed- of aan verwanten in de eerste tot en met de derde graad, de echtgenoot van een schoonzuster of de echtgenote van een zwager, dan wel een der huisgenoten van de volmachtgever. Onder huisgenoten worden verstaan, zij, die blijkens het kiezersregister hetzelfde adres hebben als de vol machtgever. Hij, die zich bereid heeft ver klaard als gemachtigde op te tre den, moet op de dag der candi daatstelling zijn opgenomen in het kiezersregister, waarin de naam van de verzoeker voorkomt en bevoegd zijn tot het deelnemen aan dezelfde verkiezing. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Indien de gemachtigde overlijdt of komt te verkeren in een toestand als in de eerste alinea van deze bekendmaking bedoeld, kan de vol machtgever uiterlijk op de veer tiende dag voor die der stemming mededeling doen van de aanwijzing van een andere kiezer, die bereid is als gemachtigde op te treden en die ten bewijze daarvan deze mede deling heeft medeondertekend. In deze mededeling worden ten aanzien van deze kiezer vermeld de naam en voornamen of vooriet ters, de datum, het jaar en plaats van geboorte, alsmede de gemeente in welker kiezersjegister hij is op- nomen en zijn adres in die gemeen te. De gemachtigde ontvangt een op roepingskaart tot deelneming aan de stemming in het stemdistrict, waartoe de volmachtgever volgens het kiezersregister behoort. Venray, 11 februari 1958. de datum, het jaar en de plaats zijner geboorte; c. de gemeente, ln welker kiezers register hij is opgenomen; d. zijn adres of laatste adres aldaar; e. de andere gemeente, benevens een adres in die gemeente; f. de gemeente en het adres, waar hij de verklaring wenst te ont vangen, die van de mededeling schriftelijk in drievoud wurdt opgemaakt en door de kiezer en door de burgemeester of de door deze aangewezen ambte naar wordt ondertekend. De kiezer, die in een andere ge meente wil stemmen, wordt in de door hem aangewezen gemeente ingedeeld in het stemdistrict, waar toe het door hem opgegeven adres behoort. Bij onzekerheid daarom trent heeft indeling in het eerste stemdistrict plaats. Naast de oproepingskaart, die de kiezer ontvangt van de burgemees ter der gemeente, in welke kiezers register hij is opgenomen, ontvangt hij ook van de burgemeester der door hem aangewezen gemeente aan het door hem in die gemeente opgegeven adres een oproepings- Venray, 11 februari 1958. De Burgemeester voornoemd, A. H. M. JANSSEN De Burgemeester van Venray maakt bekend, dat bij de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten aan de kiezer, die mededeelt vermoedelijk niet in staat te zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen, op zijn met redenen omkleed vei zoek kan worden toe gestaan bij volmacht te stemmen. Het verzoek wordt slechts afge wezen, indien aangenomen moet worden, dat de kiezer in de ge meente, in welker kiezersregister hij op de dag der candidaatstelling is opgenomen, in persoon aan de stemming kan deelnemen, dan wel De burgemeester van Venray maakt bekend, dat door hem in gevolge het bepaalde in artikel 144 der algemene politieverordening aan bestuurders of beheerders van een inrichting waar voor het publiek toegankelijke vermakelijkheden, an ders dan dansen, worden gegeven ontheffing wordt verleend om ge durende de carnavalsdagen in deze inrichting na des avonds negen uur toe te laten of te laten verblijven personen, beneden de leeftijd van 18 jaar. Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogende inrichtingen voor het maken van muziek, bezoeken in begeleiding van ouders, voogden of meerderjarige broers of zusters. Kinderen beneden de achttien jarige leeftijd, welke zich in een der inrichtingen of lokalen als be doeld na negen uur des avonds be vinden, anders dan begeleid door ouders, voogden of meerderjarige broers of zusters, worden daaruit door de politie verwijderd en tegen hen zal proces-verbaal worden op gemaakt. Venray, 12 februari 1958. De Burgemeester van Venray verzoekt de ingezetenen met de meeste aandrang hun algehele medewerking te willen verlenen, om alle wanordelijkheden en drank misbruik tijdens de Carnavalsdagen te voorkomen en aan de kasteleins op Carnavals-maandag en dinsdag na drie uur namiddag tot 10 uur 's avonds geen sterke drank te vragen. De vergunninghouders ver zoekt hij op Carnavalsmaandag er. dinsdag vanaf 15 uur tot 22 uur geen sterke drank aan het publiek te schenken. Aan ouders en verzorgers richt hij in hun eigen belang en dat hunner kinderen de dringende uit nodiging mede te zorgen, dat de naaste lief te hebben gelijk ons zelf. Daarom is zo'n ernstige bezin ning hard nodig, ook aangaande het wezenlijke van ons christen zijn. De Vastentijd biedt ons daartoe ruimschoots de gelegenheid. Als wij ons meer gaan verdiepen ln de liturgie van deze tijd en er volop aan deelnemen, zullen ons zeker de ogen opengaan. In het Evangelie van morgen noren we van de blinde van Jericho, aan wie Christus het gezicht terug gaf. Moge Hij ons, die ons dikwijls blind staren op bijkomstigheden en daardoor het wezenlijke in ons Ge loof helemaal niet zien, door Zijn machtige genade genezen van deze eestelijke blindheid Na het vieren van de ernst van de Het woord „Vastenavond" heeft zeker iets, ja alles te maken met de Vastentijd. Vastenavond wil zeg gen: daags voor de Vasten. Voordat men de ernstige en vroe ger strenge boetetijd van de Vasten inging, wilde men eerst nog eens goed eten en drinken en plezier maken. En omdat men aan één dag niet genoeg had, werd Vasten avond uitgebreid tot drie dagen. Maar op As-woensdag waren dan ook al die dolle pretmakers in de kerk prompt present om 't askruisje te komen halen om dan veertig dagen echt boete te doen als voor bereiding op het Paasfeest. Nu is de Vasten niet meer zo'n strenge boetetijd men behoeft maar alleen op Aswoensdag verder slechts eenmaal per week, nl. elke vrijdag te vasten maar toch heeft de Vastenavondviering nog wel zin. Want al is ook de verplichting tot vasten (d.i. minder eten) terugge bracht tot slechts enkele dagen toch is de Vastentijd niet afgeschaft d.w.z. de vasten blijft een ernstige bezinning en inkeer ter voorberei ding op Pasen. Dus mogen de mensen, die daar behoefte aan hebben, met Vasten avond gerust mal en dol doen, zonder natuurlijk de huiselijke vre de te veroorzaken ln hun gezinnen als ze dan maar ook van de Vasten een tijd van ernstige bezinning en van inkeer willen maken. Als al die Vastenavondvierders over heel de wereld nu in de Vas tentijd ook eens boete gingen doen (samen met de christenen, die voor Vastenavondviering niets voelen) wat zou de wereld er dan op vooruitgaan, wat betreft datgene, wat haar werkelijk tot heil strekt' Dat is maar niet zo'n beetje vrome praat. Want iedereen moet toch toe geven, dat er veel verkeerd gaat in de wereld: naast de welvaart van een technische vooruitgang, is er ook ontzettend grote ellende, om dat zoveel mensen zich weinig of niets van God aantrekken, komt God niet helpend tussenbeide. Aan de hoogmoed van de mens, die met zijn technische vooruitgang meent God niet nodig te hebben, is de chaos in de wereld te wijten. Heeft Onze Lieve Vrouw reeds' 1847 niet gezegd, toen zij in La Salette verscheen, wenend over de onverschilligheid van de mensen tegenover het Verlossingswerk van haar Zoon, dat Zij heel veel moeite had om de straffende hand van God tegen te houden? En in Lourdes heef t Zij eveneens op boete en bekering aangedrongen alsook in Fatima. Er is dus reden genoeg om tot ernstige bezinning te komen. De Vastentijd is zoiets als een jaarlijkse retraite. Daarom kan men niet gewoon doorgaan met fuiven, uitgaan en pretmaken. Men moet zich eens ernstig gaan afvragen, waarom er zoveel ellende in de wereld is. Dan zal men gaan begrijpen, dat de zonde de oorzaak is van heel veel leed en dat men zelf ook een zondaar is, die zonder Christus van zijn leven niet veel terecht brengt. De mensen beseffen anders niet meer wat zonde is. Men zondigt tegen de liefde, tegen de rechtvaardigheid, tegen het respect wat men aanzijn mede mens verschuldigd is, of legen de eerbied voor het goddelijke in en buiten ons, men is ongodsdienstig enz. en men beseft niet meer God onze Schepper en Vader te beledi gen en Zijn rechtmatige verwach tingen aangaande ons mensen pijn lijk teleur te stellen. Ja, men praat het zelfs allemaal goed door te zeggen, dat anderen toch ook zo zijn. Men begrijpt niet, dat het eerste en voornaamste gebod, waar alles in ons Geloof om draait, is: God te beminnen boven alles en onze Het is opvallend, zo weinig de mensen voor hun eigen veiligheid over hebben. Dat er niet veel meer ongelukken gebeuren, is wel in de eerste plaats te danken aan de op lettendheid van de bestuurders van motorvoertuigen en niet aan die van het wandelend en fietsend pu bliek en dit geldt wel zeer speciaal voor Venray en de naaste om geving. Niet alle straten en wegen zijn voorzien van voetpad voor de wan delaars, maar zelfs waar goede brede trottoirs aanwezig zijn, geeft de doorsnee voetganger er de voor keur aan, op de rijweg te lopen. Vooral dames met kinderwagens bezondigen zich hieraan. Zijn de trottoirs hier in Venray dan voor de hondjes gemaakt? Voorts komt het veelvuldig voor dat de mensen, daar waar geen trottoirs of voetpaden aanwezig zijn, aan de rechterkant van de rijweg lopen, 's avonds zowel als overdag. Dit strijdt toch met het gezond verstand! Als men rechts van de weg loopt en er komt uit beide richtingen een auto, dan let de voetganger uit sluitend op de hem tegemoetkomen de wagen en loopt het gevaar, dat hij door zonder opzet een stapje opzij te doen, door de achterop komende wagen overreden wordt. Wees verstandig, ga aan de linker kant van de weg lopen! Tegemoetkomende wagens kunt U dan ontwijken door even in de berm te gaan lopen en achterop komende wagens geeft U dan de vrije baan. Vooral 's avonds is dit zeer be langrijk, want een U achteropko mende automobilist wordt altijd enigszins verblind door de lichten van een tegenligger, ook al heefl deze zijn koplampen gedimd. Vergeet U toch niet, dat U op de rijweg loopt en dat voertuigen daar altijd voorrang hebben Als U met man, vrouw en een kinderwagen op de rijweg loopt, heeft U minstens een meter van die rijweg versperd en als de achterop komende automobilist U te laat opmerkt, dan loopt U groot risico, dat degene die het verst op de rij weg loopt, nog net gegrepen wordt Geeft U zich er wel rekenschap van, hoeveel ellende U niet alleen Uw gezin, maar ook deze automo bilist bezorgt als U te pletter ge reden wordt? En dan tenslotte nog de wiel rijder. Deze zijn over het algemeen slecht bekend met de regels van de weg. Gemotoriseerd verkeer (d.i. snelverkeer) heeft altijd voorrang, behale wanneer U zich op een voor- rangsweg bevindt. Tijdig Uw hand uitsteken als van richting verandert, óók naar rechts, is verplicht. Met de fiets aan de hand op de rijweg lopen, daar waar trottoirs aanwezig zijn, is verboden. Op de fiets zittend, aan de rand van het trottoir stil te staan is niet toegestaan. Wil daar een auto par keren, dan dient U die plaats vrij te geven. Steek niet van links naar rechts of omgekeerd de rijweg over, zon der U ervan vergewist te hebben, dat de rijweg vrij is. Dit geldt ook en vooral, voor voetgangers. Spe ciaal winkelende dames hebben daar een handje van. Als we allemaal wat beter op letten, zullen er beslist minder ongelukken gebeuren. Zoals we vorige week In ons blad reeds meedeelden, heeft de raad zijn goedkeuring gehecht aan een tweetal voorstellen van B. en W. het aangaan van een geldlening ad f 321.000.— zijnde Venrays aandeei in de opbrengst van de eerste Woningbouwlening 1957 en bestemd voor de af bouw van de 56 gemeente wo- ningen; b. het aangaan van een geldlening ad f 14.070. zijnde het aan deel in de tweede Woningbouw lening, waarbij het publiek haar voorkeur voor de een of andere gemeente uit kon spreken. Hiermede zal dan de inrichting van de scholen gefinancierd worden. Zoals gemeld, had de raad hier tegen geen bezwaar, alleen merkte Fr. JANSSEN op, dat hij liever gezien had, dat er meer propaganda gemaakt wasvoor het insturen van de betreffende kaarten. We hadden dan meer geld gekregen. ODENHOVEN vond de 6 pet. rente zeer hoog. Als hij 't zo eens bekeek, kon hij maar tot één con clusie komen, namelijk dat Venray zeer en zeer arm is en dat nu ook uitgekomen is, wat hij voorspelde, dat als de effecten verkocht waren Venray niets meer had. Nu ismen voortaan afhankelijk van wat men van anderen krijgt. En dan nog tegen zulke rente. Spr. noemde 't schrikbarend. De VOORZITTER vertelde hem, dat Venray er precies hetzelfde voorstaat als andere gemeenten. Ook die hebben niets en moeten wachten tot ze wat krijeen. De rente is hoog, maar Venray staat voor de keuze, die te betalen of niets te krijgen. Had men indertijd de effecten met verkocht, dan had men dit nu moeten doen, daar baat nu eenmaal niets aan. Nog enkele punten werden aan deze agenda toegevoegd. Zo zal op de uitweg van het stukje grond, dat Hub. Jacobs op de Julianasin gel van de gemeente wil kopen een erfdiensibaarheid gevestigd worden, zodat ook enkele andere aangrenzende panden daar een uit weg over krijgen. VREDEPEEL. De VOORZITTER deed verder mededeling, dat bericht ontvangen was, dat de ontginningswerkzaarn- heden in de Vredepeel wederom be gonnen zijn in opdracht van de Dienst Aanvullende Werken. Fr. JANSSEN vroeg, of men voor de daar te werk gestelde mensen ook inderdaad de gunstigst mogelijke regeling had getroffen, zodat zij inderdaad alles vangen, wat ze vangen kunnen. Er zijn verschillende regelingen, waaronder uitbetaald kan worden en die wij ken onderling nogal sterk af. De VOORZITTER meende, dat die D.A.W. een eigen regeling had, maar zou alsnog inlichtingen wil len inwinnen. STEEGHS vroeg, of de tijd niet gekomen was, om ook met de Heijdse Peel te beginnen, maar de VOORZITTER geloofde niet, dat dit gebeuren kon, aangezien dit stuk immers verkocht is voor de ruilverkaveling in 't Lollebeekplan, dat vooreerst nog wel niet in uit voering zal komen. MARKTEN. De rondvraag leverde slechts één vraag op. ODENHOVEN had de indruk, dat de marktkooplui niet meer zo hard naar Venrayse markt komen. Was het misschit n niet beter deze markt om de veertien dagen te houden. Daartegen kwam de raad en de VOORZITTER in protest, die van een achteruitgang niets ge: had. Het is al tijd zo, dat 'swii kooplui wegblijven door slech* v of koude, maar het publiek wel ingesteld op deze weeksenr en die moet men handhaven. Dat was ook de mening va andere raadsleden, dus bleef daarbij. Dan sloot de VOORZITTER deze wel zeer korte vergadering. Men kan wel eens geringschat tend spreken over de „ambtenaar", de man, die zorgen moet, dat ons leven, via bepaalde regels in eer en deugd verloopt. Wat daar de oorzaak van is, menen we gevonden te hebben in de laatste rechtszitting op Venrays gemeentehuls. Daar stapte n.l. een mijnheertje naar voren toe, die behalve door zijn talrijke penhouders en potloden in zijn jaszakje, haast een aureool droeg van het ambtenaar zijn. Stipt en puntelijk vertelde hij naam en adres en zijn eed klonk als gegra veerd. Hij bleek de getuige te zijn in een nog al dwaze zaak. Als ambtenaar van sociale zaken te Bergen, had hij o.a. de voor een oorlogsgewonde, die door zijn ver wonding niet in staat was behoor lijk zijn brood te verdienen. De man was werkzaam bij een fietsenmaker, waar hij f 15 in de week verdiende een vak leerde en bovendien 's middags een kopje koffie en een boter am kreeg. Onze ambtenaar dacht, dat hij een goede daad deed, toen hij het de man mogelijk maakte naar de werkplaats voor invaliden te gaan, waar hij ongeveer f 45 kon ver dienen. Toen de man daar echter enkele dagen had gewerkt, nam hij de benen en ging terug naar de fietsenwinkel, waar hij weliswaar f 15 verdiende, maar tevens vreugde in zijn werk had. Kijk, dat vond die ambtenaar nu te gortig. Die prachtige kans te laten schieten, dat kon niet normaal genoemd worden. Dus ging hij aan het vunderen en zoeken en zie, daar blijkt, dat de oorlogsgetroffene nooit of te nimmer, dat kopje koffie en die boteram heeft opgegeven. Op verzoek van de officier telt hij ijverig, dat dat in 5 jaren bijna een bedrag uitmaakt van f 300. Daarvan werd plichtsgetrouw aangifte gedaan, want hier is de Staat der Nederlanden toch schrik barend aan te kort gekomen. De officier en de politierechter geven duidelijk blijk, weinig achting te hebben voor deze plichtsgetrouw held, maar de man is inderdaad fout geweest en werd veroordeeld tot f 5 boete. Lager kon het niet. Dat het procesverbaal, zijn getuige- geld etc. de staat der Nederlanden nog een stuk meer gekost heeft Geef acht op poeders, tabletten of cachets de beste pijnstiller onschadelijk aan kostbare tijd en belastings centen zal wel nooit tot het gemoed van deze ambtenaar doordringen. Het recht moet immers zijn loop hebben en een oorlogsgewonde mag geen plezier in zijn werk hebben. Een Siebengewalder kreeg f 5 omdat hij zijn buurman voor domme boer had uitgemaakt. En de Wans- sumnaar, die voor de tweede maal gesnapt werd, dat hij een dronken- man zijn portemonnaie wegpikte, kan een week gratis gaan logeren en kreeg er 2 maanden v.w. bij. De man in Vierlingsbeek, die op een gegeven moment op de weg een dekzeil vond liggen, heeft er weinig plezier van gehad, dat hij over zijn kippenhok gespannen heeft. Welis waar hadden zijn kippen nu minder last van storm en regen, maar de politie zag het er ook liggen, her kende het als verloren goed en nu was onze kippenhouder het haasje. Het werden f 50 boete. C. die in Ysselsteyn met een vrachtwagen moest rijden, had geen kenteken ophangen en fantaseerde er maar een, omdat hij toch op de binnenwegen zat. Maar natuurlijk had de politie in het snotje, dat hij uitgerekend met de kennummers van de brandweer van Zilswolde, door de Peel daverde en hij ging op de bon. Het werden f 30. De knapen die aan de papier fabriek in Gennep een dekzeil had den gestolen werden niet alleen hun baantje daar kwijt, maar kregen bovendien f 50 boete en 2 mnd. v.w. Dronken mensen achter het stuur kan ook deze Officier maar moei lijk hebben. Een Horstenaar, die al voor dui zend gulden schade had veroor zaakt, gaat nu een week naar Roer mond, kreeg bovendien 14 dagen v.w. en is 41 rijbewijs 4 mnd. kwijt. En de man uit Vierllngsbeek, die men op de Rijksweg had aange houden, hielp het niets of hij al vertelde, dat hij varkenskoper was en uit de aard van zijn zaak wel eens drinken moest. Ook hij moest 3 weken gaan zitten en raakt 4 maanden zijn rijbewijs kwijt. „Kank nle meteen mee", was zijn vraag, waarop de Officier vroeg, kunt u er dan zo maar uit. „Och", zei hij, „ut löpt nor vastelaovend, dan lster toch niks te handele en ik bin goed gebörge"... Hij mag maandag al direct komen. Vanaf za erdagmlddag 4 uur tot Dr. VAN DER MEER maandagmorgen 8 uur, wordt de -jo praktijk der huisartsen voor Venray emPweS 32 Telefoon 887 e.o., waargenomen door Uitsluitend voor spoedgevallen.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1