KOFFIE RECLAME i SPORT aKsS^^^ Gemeentelijk Sportpark 11 doet toch ook mee aan de Wintermanoeovres" van kal Ik Tlsuisfront? Spoedeisende raadsvergadering schemerlampen oen zakje chocolade pastilles voor 40 cent ^fl-gétèJ<evJnar %tknraee^l Film-agenda: Sola artikelen Zaterdag 8 februari 1958 No 5 NEGEN EN ZEVENTIGSTE 'JAARGANG 1 PEEL EN MAAS Vf CONFECTIE VAI m SAFovoANNrN SEFSS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN oc o o o a f> a a o oc a o n o _n B P P0 ftQ 0 0 ,f PM,,0 Q.o,ai>i>li)8»i<iiiott(n)iiiiaaiiaitaatiiiii)iiiiiiflaaii8iiim<mia8»iiaaaiiiioiiaaQiniaao»ainaiii)»t«ina»Q»iii Heeft u uw vrouw al eens verrast (JU CftCCMV Z^^oTk«ntrddnv^ met de nieuwe RANG rol iirrrmrmii Tii'mTmTrTmTmrrnTrYTTroTaTtTtiTrrriroTmTrmTrm^'iiTnrnnnrmTrYrm'nrTrm'yrrn'nnrrTm een frans recept tot een unieke ver snapering voor jong en oud. De gemeente mocht van Ged. Staten de goedkeuring krijgen van het raadsbesluit, waarbij gronden werden aangekocht tussen de Leun- seweg en het Molenpad voor de aanleg van een sportveld. Dat houdt di s in, dat hieraan begonnen kan worden. En het eerste wat daartoe nodig is, natuur lijk een plan. Wat moet dit worden en hoe wordt een en ander uitge voerd. Voorop kan men al stellen, dat dit sportpark practisch alle open lucht.-porten een onderkomen moet geven. Alle, behalve zwemmen, waarvoor in het wandelpark en recreat'.e-oord ruimte zai worden geschapen. Onder deze openluchtsporten hoort bv. ook het buiten-onderwijs voor de gymnastiek, en dan rijst meteen de vraag of een gymnastiek of turnhal in de nabijheid van deze velden niet noodzakelijk is. Een andere vraag is of hier in dit plan een officieel voetbalveld gepland moet worden. Met officieel bedoelen we dan, een wedstrijdveld, dat aan alle eisen voldoet. De plaatselijke voetbalclub vindt immers bij Huize Servatius niet alleen een fantastisch voetbalveld, maar ook een even fantastische accomodatie. Dit zal S.V.V. zeker voorlopig niet willen missen, terwijl ze misschien van de andere kant wel gaarne wat oefenveiden bij zou willen hebben, gezien de gezonde groei van deze vereniging. Maar heeft bedrijfsvoetbal, dat ook een zelfde groei kent, geen officieel terrein nodig? Allemaal vragen, die onwillekeurig gaan rijzen. De bestedingsbeperking zal' een ruime aanleg en verdere aankoop van grond voorlopig wei verijdelen. Het is dus zaak met wat men thans heeft een zo economisch, maar daarnaast ook fraai plan op te stellen, om dat zo veel ais mogelijk is aan te passen aan de bestaande behoeften, om zo tenminste voor de eerst komende jaren iets vooruit te kunnen. We hebben hierboven al twee factoren aangegeven, die bij de aanleg van de terreinen een grote rol zullen spelen. Dat is op de eerste plaats het gymnastiek onderwijs, dat behalve voor het Lyceum, voor ULO, Landbouw- en Huishoudonderwijs nodig is voor zes lagere scholen en de ambacht school. Dan moeten ze dienen voor de vrije tijdsbesteding. We denken dan aan S.V.V., bedrijfsvoetbal, hockey, volleybal, turnvereniging e.a., die allen op hun gebied hun aandeel van dit sportpark op zullen gaan eisen. We vinden het een verstandige daad, dat al de bestuurderen dezer verenigen alsmede de hoofden der scholen zijn uitgenodigd hun visie op bovenstaande in een vergade ring met het gemeentebestuur eens te bepraten en daarbij gevraagd worden om concrete cijfers en ge gevens. Aan de hand van deze bespreking, welke maandag a.s. plaats vindt en waarvoor genoemde personen zijn uitgenodigd, zal dan een voor lopig plan worden opgesteld, aan de hand waarvan dan begonnen kan worden met een gedeeltelijke verwezenlijking. Hopenlijk worden de wegen ge vonden, dat dit zo spoedig mogelijk bereikt kan worden. Wie alleen al het aantal scholen ziet, waaraan nu helemaal geen of slechts zeer ge brekkig gymnastiek-onder wijs ge geven wordt en het rapport van de schoolarts leest, weet hoe bitter hard dit nodig is. En wie het pro bleem der vrije tijdsbesteding maar enigermate kent een hoofd artikel elders onderstreept dit nog eens weet dat ook op dit terrein grote belangen op het spel staan. Nationaal Katholiek Thuisfront I is gestart met een grote loterij- actie, waaraan men de naam „Win-1 termanoeuvres" heeft gegeven. Uit' de uitslag van deze Thuisfront- manoeuvres zal 't Hooflbestuur kunnen opmaken, of het gehele korps van Thuisfront-afdelingen in tijden van nood ook werkelijk paraat is. Men zal zijn uiterste best doen om in totaal anderhalf miljoen lootjes aan de man te brengen, tegen de prijs van een kwartje (niet meer en niet minder!) per stuk. De verkoop door de afdelingen is inmiddels reeds begonnen. De officiële trekking zal geschie den op 12 maart a.s. ten overstaan van Notaris A. J. W. Kropman te Delft. Enkele dagen daarna, op 15 maart a.s., zal de uitslag bekend worden gemaakt. De prijzen die aan deze loterij actie verbonden zijn, hebben een totale waarde van dertig duizend gulden: 1 Austin A 55 Cambridge met verwarming (prijs f 8225. 1 Austin A *35 mpt verwarming (prijs f 5525.1 Bella Zündapp scooter 200 cc (prijs f 1750.5 Erres televisietoestellen, super-ont vangers 43 cm beeld (prijs per stuk f 895.5 Solex de Luxe bromfietsen (prijs p. st. f 399 50); 10 Erres radiotoestellen KY 566 (prijs per stuk f 259.10 Erres We kannen weer even vooruit Door de n.v. Bank voor Neder landse Gemeenten zijn de gemeente aanbiedingen gedaan voor een twee tal geldleningen, op welke aanbie dingen op zeer korte lermijn moet worden ingegaan. De eerste aanbieding betreft een bedrag van f 32L.000.als aandeel In de opbrengst van de Eerste Nationale Woningbouwlening 1957, terwijl de tweene betrekking heeft op het aandeel in de opbrengst van de Tweede Nationale Woningbouw lening (Rentespaarbriefleningl957) De eerstbedoelde lening ad f 321.000.moet worden aange wend voor de consolidatie, c.q verdere financiering van de reeds onderhanden zijnde woningbouw, in casu de bouw van 56 woningen, waarmede in 1957 een aanvang werd gemaakt. De opbrengst van de tweede lening waarvan het bedrag zeker f 14 070.bedraagt, doch welk bedrag uiteindelijk nog niet vast staat, zal moeten worden aange wend voor woningbouw, alsmede voor de financiering van daarmede in ruime zin samenhangende wer ken van dringende aard, w.o. mede begrepen de bouw van scholen. Bij het inschrijven op de Tweede Nationale Woningbouwlening, de Rentespaarbrief lening 1957, kon door de inschrijvers gebruik ge maakt worden van een voorkeur voor een bepaalde gemeente en per 18 januari 1958 was reeds voor een bedrag van f 14.070.ingeschreven met aanwijzing van de gemeente Venray als voorkeur-gemeente. Bedoeld bedrag komt dus zeker aan de gemeente ten goede, terwijl van de nadien nog gedane inschrij vingen vermoedelijk nog wel een gedeelte aan de gemeente Venray zal toevloeien. Omdat het bedrag van deze tweede lening dus nog niet vast staat wordt voorgesteld om deze lening te sluiten tot ten hoogste het be drag waarvoor door kopers van spaarbrieven als bedoeld ten aan zien van Venray voorkeur is uitge sproken. Het juiste bedrag wordt dan later bij besluit van burge meester en wethouders geconsta teerd. Beide leningen worden aangebo den tegen een rente van 6 pet. per jaar, tegen een koers van 100 pet. De eerste lening met een looptijd van 25 jaar, de tweede met een looptijd van ongeveer 13 jaren. Voor beide leningen zal te zijner tijd nog een evenredig aandeel moeten worden opgebracht in de kosten van uitgifte. Een en ander is volgens B en W. wel duur geld, doch zal aldus B. en W., de gemeente van deze aan biedingen gebruik moeten maken, ten einde aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De opbrengst van de eerste lening zal, zoals gezegd, moeten dienen voor de verdere financiering van de bouw van de 56 woningen waarmede in de eerste helft van 1957 een aanvang werd gemaakt. Zij vormt dan met het aandeel in de Hofstra-lening f 534 000.on< geveer het bedrag dat nodig is voor de stichting van die woningen. Uit de opbrengst van de tweede lening, tenminste een bedrag van f 14.070.zullen de aankoopkosten kunnen worden gefinancierd van schoolmeubelen en leermiddelen, voor de aanschaffing waarvan reeds medewerking werd verleend, doch waarvoor de vereiste geldmiddelen tot op heden ontbraken. De gemeenteraad heeft hier don derdagavond haar fiat aan gegeven. wasmachines W 10 (prijs per stuk f 330.zonder wringer); 10 R.S. de Luxe sportrijwie'en (prijs per stuk f 198.20 Erres-Hawkins snelkookpannen voor 46 personen (prijs per stuk f 50.20 Solar elektrische strijkijzers (prijs per stuk f 19,50). Het bijzondere van deze prijzen is, dat zij geleverd worden via de normale tussenhandelaren, zodat de prijswinnaars ook de normale service steeds zullen krijgen en bovendien, indien zij inplaats van de prijzen zelf liever de waarde daarvan in geld ontvangen, de ge wonnen prijzen gemakkelijk zullen verkopen. Met de opbrengst van deze loterij actie hoopt men, althans voor een groot deel een van de extra toe komstplannen van Nationaal Kath. Thuisfront te kunnen verwezen lijken: De bouw van acht nieuwe katholieke militaire tehuizen, die samen acht honderd duizend gld. zullen kosten. De regering heeft zich verplicht de helft van dit bedrag op tafel te leggen, mits Nationaal Katholiek Thuisfront van zijn kant de andere helft er naast legt. Het hangt dus nu af vari de medewerking van katholiek Neder land, of Thuisfront de op zich ge nomen garantie zal kunnen ver wezenlijken, niet voor zichzelf, maar voor onze jongens, die voor ons onder dienst zijn. De Thuisfrontloodjes kosten, zo als reeds gezegd, slechts een kwartje per stuk, iedereen kan dus zeker meedoen aan deze „Wintermanoeu- vres" en als iedereen meedoet, is de grote slag bij voorbaat al gewonnen. S.V.V.-nieuws Afgelopen zondag is voor SVV niet onverdienstelijk geweest. In een aantrekkelijke wedstrijd wist het eerste van Haslou te win nen met liefst 62. Had men in de eerste helft de goede combinaties van het eerste kwartier volgehou den en de vleugels blijven inscha kelen, in plaats van alles door het midden te spelen, waarschijnlijk waren de cijfers nog hoger geweest. Er werd, zoals gezegd, goed ge combineerd en onze aanvalsiinie trok, zeker in het eerste kwartier, zeer strijdlustig uit. Jammer, dat men deze strategie verliet en eerst na de rust weer wist terug te vinden. Zondag moet het eerste tegen Sp. Irene, een wedstrijd, die nog al eens is uitgesteld. Hier zal het op letten geblazen zijn, want op eigen terrein is dat een onzer moeilijkste en gevaarlijkste tegenstanders. Venray 2 ging roemloos ten onder tegen Roermond 2 met 32 en was de enige verliezende ploeg zondag. Men kan beter en misschien, dat de vacantie zondag (Wilhelmina 3 is uitgesteld) een keerpunt wordt. Venray 3 won van Wanssum 2 met 43 en moet zondag naar Arcen. Venray 4 won van Oostrum 2 met 43 en mag nu haar krachten pro beren op Blitterswijck. Het vijfde versloeg in de derby DIS 3 met 70 en krijgt zondag Ysselsteyn op bezoek. Of 't daar ook zo gemakkelijk mee zal gaan, blijft een vraag tot zondagmiddag. Hockey-nieuws Na een vrije zondag, zullen mor gen weer 3 MHCV-elftallen binnen de lijnen verschijnen. De dames van Concordia Roermond, zijn de gasten van onze dames. Blijft de overwin ning in Venray, dan kan men nog met Concordia gelijk komen in puntenaantal en via een eventuele beslissingswedstrijd zelfs het kam pioenschap behalen. Een big-match dus Twee herencombin.-elftallen trek ken in carnavalsstemming naar het college te Deurne. Gezien de jongste resultaten mogen we verwachten, dat ze niet met lege handen uit de andere Peelstad zullen terugkomen. Prachtsortering in HET WARENHUIS fa. Th.Pouwels Zn. Hofstraat 10 Julianasingel 2 Bil ®"te aankoop van 250 gram koffie of 50 gram Oploskoffie (van 69 cent) geldig tot en met 11 februari 1958 Goudmerk 250gr 248 ct Roodmerk 250'gr 208 ci Blauwmerk 250 gr 192ct Oranjemerk 250 gr 168 ct Oploskoffie busje50gr 240 Ct Coff. vr, oploskoffie busje 50 gr 285 Ct S222L. Eier-export steeg half miljard tot De Nederlandse export van eieren heeft in 1957 een top bereikt. De waarde van deze export overschreed het halve miljard. Zij bedroeg 521 miljoen gulden voor 2668 miljoen eieren. De totale eierproduktie ver tegenwoordigde het afgelopen jaar een waarde van 951 miljoen gulden. Daartegenover staat, dat in 1957 de gemiddelde prijs voor het ei het laagste was sedert de geregelde teruggang van de laatste jaren: 12,5 cent per ei bij een kostprijs van 13,8 cent. In 1953 was de ge middelde prijs nog 14,2 en de kost prijs 11,9 cent. Deze cijfers zijn dinsdag meegedeeld door de voor zitter van de Nederlandse Pluimvee- Federatie. BEL OP BIJ BRAND No. 392 De levensroman van Joh. Strauss Rond de muziek v an Johan S trauss heeft men een tamelijk oppervlak kig levensverhaal van deze grote wals-componist opgebouwd, dat des ondanks toch een charmante schets geeft van Straus en zijn muziek. Een licht verleerbaar en bont amusement, waar echter wel enige reserve tegen in acht genomen dient te worden omwille van Strauss zijn liefdeswederwaardlgheden. Djenghiö Khan Een kwasi-hlstorisch verhaal van een jonge Mongool, die de Tar taren wil uitroeien en verliefd wordt op een Tartaarse schone, die niets van hem weten wil, doch later als zijn plannen mislukken, hem redt en een nieuwe toekomst mo gelijk maakt. Het is nog al een spektakelstuk, duur opgezet en met grootse massa-scènes, maar onbe langrijk als gehpel. Terwille van het nodige sex en de sensatie, voor behouden voor volwassenen. Tarzan en de Ivoordieven De liefhebbers van Tarzanfilms komen weer aan hun trek met dit verhaal, waarin Tarzan optreedt als beschermer van wild, dat door wrede jagers wordt uitgemoord. Alle door en door vlekvrlj HET WARENHUIS fa. Th. Pouwels Zn.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1