De uitslagen van de groslijst-verkiezingen De woningnood in Venray gedurende 1957 GROTEST«AATG2BVE I'ELEFOON^GU^ OIIiÓClM65Z WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PBUSBpEBTIBWARrS\AlCf'l!40r^ljTTENVE:«BA* t 1.60 li Februari begint het Lonrdes-Jubileumjaar Missiekruizen uitgereikt. Limburgse paardenfokkerij ran uitstekende kwaliteit Uit Peel en Maas Bouwvakkers jaarvergadering. R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek Uitslag Groslijstverkiezing Statenkieskring Horst in de gemeente Venray IVOROL Elke land een Sneeuwwitje Zaterdag 8 februari 1958 No 5 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS rf CONFECTIE VAN -EEN RIJK BEZIT Dit Lourdesjaar is niet zozeer bedoeld, om maar zoveel mogelijk mensen naar de stad van Maria te doen pelgrimeren. De meeste men sen kunnen zich die weelde van een reis naar Lourdes niet eens ver oorloven. Al behoeven wij hier niet alleen te denken aan een mooie buiten landse reis, waarin wel te genieten valt en daarnaast ook goed ge beden wordt b;i de grot van de verschyningen en gedurende de nachteiyke lichtprocessies met het onafgebroken gezang van het „Ave Maria". Zeer velen gaan naar Lourdes met de bedoeling om daar met God en Zijn Heilige Moeder in contact te komen en eens echt goed te kunnen bidden. De zieken zoeken, maar vinden er meestal niet de lichameiyke genezing, maar wel altijd troost en de kracht van Gods genade om hun ziekte in geloof en christeiyke overgave te dragen. Velen bekeren er zich oprecht tot God en vinden zo de genezing van hui. ziel. Dat is ook het wezenlijke van Lourdes. Het is niet de e-planade met zyn talloze zieken en proces sies, noch de basilieken met hun plechtigheden. Neen, het wezenlijke is het ont vangen van Gods genade-rijkdom, naar het beeld en door tussenkomst van de genadevolle Maria: om daar door deel ie krygen aan Gods Geest en aan Maria's zuiverheid, nederigheid en liefde. Maar dit wezeniyke is niet ge bonden aan een bezoek aan Lourdes. Gelukkig maar, want voor de mees te mensen, die door Maria troost en kracht willen ontvangen in hun ziekte of hun zorgenvol bestaan, is het niet mogelijk om naar Lourdes te gaan. We mogen hier met enige variatie een gezegde van St Augustinus toe passen: De mensen komen niet naar Maria van Lourdes door uit hun landen te verhuizen, maar door te geloven op de plaats waar zy zijn. De genade en de troost van Lour des is overal te vinden als men maar gelooft. Dit Lourdesjaar wil die genade en troost door Maria's tussenkomst aan alle goedwillenden ten deel doen vallen. Aan allen, die tot bezinning wil len komen en stil willen staan te midden van het jachtende leven van onze tyd. Dit jubileumjaar is door onze H. Vader de Paus afgekondigd als een poging tot wedergeboorte van ons, arme mensen. De Paus verwacht van ons, dat alle goedwillenden zich nog meer zullen bezinnen op de boodschap die Maria in Lourdes bracht aan de arme en ïydende mensheid. Wanneer wy werkeiyk inzien, dat we moeten boeten voor onze zonden en voor de zonden in de wereld, die" zoveel leed en ellende veroor zaken en dat ons in geloof en overgave gedragen leed geluk be tekent voor anderen, dan zyn ook wij „in Lourdes geweest" en dan hebben ook wy de boodschap van Maria begrepen. De Paus meent, dat het nederig antwoord van de mens die toegeeft een zondaar te zyn, de ware belang- rykheid uitmaakt van dit jubileum jaar. We leven in een wereld die het besef van de zonde verloren heeft en die haar liefdeloosheid en onrechtvaardigheden bedekt met de uiterlyke schyn van welvaart en technische vooruitgang. In die wereld verschynt de H. Maagd, die nooit door de zonde be zoedeld is geweest en laat driemaal haar dringende oproep horen: „Boete, boete, boete!" En wie zou durven beweren geen boete en be kering nodig te hebben?! Het gaat er niet alleen om, dat degenen die het voorrecht hebben naar Lourdes te gaan daar de genade der bekering vinden. Neen, iedere christen die zich in de geest met de viering van het eeuwfeest ver enigt, zou deze bekering moeten ondergaan. Hy moet zich neerwerpen aan de voeten van de H. Maagd, bereid haar aansporingen op te volgen en zichzelf aan een veeleisend onder zoek onderwerpen. Hy moet b.v. de valse oordelen en egoïstische gedachten uit zijn geweten bannen, want wat hebben wy aan een leugenachtige liefde tot God die zich niet zou uiten in een daadwerkelijke liefde voor onze medemensen?! Wy vragen ons af waarom wy mensen dikwyls zoveel moeten lijden. Maar eigenlyk ïyden wy niet, maar iemand anders lijdt in ons. Christus n.l. ïydt in ons, omdat de wereld en dat zijn wy ook omdat de wereld weigert zich oprecht en van ganser harte tot God en de even naaste te bekeren. En wanneer wy onszelf hebben bekeerd tot God en de evennaaste, dan zal het lyden nog niet ophou den. Dan zullen ons verdriet en leed, vol overgave in vereniging met Christus gedragen, de bekenng van anderen moeten bewerken. Wanneer wy daaraan toe zyn, dan slaat het leed ons niet terneer maar ontvangen wy genade en troost, krachtens de boodschap van Lourdes. Missionarissen namen afscheid Voor pater Claudianus van Veld huizen, die zondagmiddag met zeven confraters en vier lekenkrachten, tijdens de viering van het kerkelijk afscheid voor het vertrek naar de diverse missiegebieden van de orde der paters Franciscanen, de zend brief en het missiekruis ontvingen in de Paterskerk alhier, heeft dit afscheid een overwinning betekend. Nadat pater Claudianus als een uitgemergeld man ontsnapt aan de marteldood uit zyn missie gebied in China kon vertrekken, heeft hij twee jaar onder de zorgen van geneeskundige specialisten tus sen leven en dood gezweefd. In 1952 was pater Claudianus (nu 50 jaar) in zoverre hersteld, dat hy in Venray als magister in het Franciscanerklooster kon op treden. In het rectoraat van de paters Franciscanen was hy al spoedig populair en werd graag gezocht als biechtvader. In 1954 schreef hy een boek, getiteld „De eeuwige phoe- niks", waarin hy vertelt van zyn ontberingen in China. Zondag was voor deze zwerver Gods de gloriedag aangebroken. Als eerste Nederlandse missionaris ver trekt Claudianus van Veldhuizen binnenkort naar Formosa. Onder de vertrekkende missiona rissen bevindt zich ook pater drs. Theoritus v.d. Stap. Met 'n speciale opdracht begeeft hy zich naarNw- Guinea. Pater Van der Stap zal zich hier onder de bevolking be geven, om de onderling zeer ver schillende talen van de bewoners van Nieuw-Guinea te bestuderen. Ten derde male Voor de derde maai ontving pater Artemius Huls de zendingsbrief en het missiekruis. Deze pater, die al tweemaal als een pechvogel in Ven ray terugkeerde, begeeft zich thans naar Japan en evenals de twee voorgaande malen heeft de Ven- rayse bevolking hem financieel uit de nood geholpen. Een collecte bracht f 1500,op en daarvoor kocht hy andermaal zyn uitrusting. Toen pater Artemius in 1948 voor de eerste keer vertrok, verloor hy op de heenreis naar zyn missie post by een schipbreuk naby Genua al zyn bezittingen en hy moest terugkeren. Spontaan is Venray toen weer te hulp gekomen en opnieuw kon de pater vertrekken naar China. Spoe dig werd hy uit dit land verdreven met achterlating van al zyn be zittingen en pater Artemius ver scheen weer in Venray. Lekenkrachten Uit handen van de Provinciaal, pater Castulus van den Eynden ontvingen voorts nog het missie kruis de paters Gaudioso Nieuwen- huizen, Canisio Leenders, Erhard Veen en Edmar Polman, die alle vier hun werkterrein kregen toe gewezen in Brazilië Pater Wilgisius Creemers, uit Venlo geboortig,, vertrekt naar Ja pan. Mejuffrouw F. Moorman uit Goor (Gld.) kreeg voor de tweede maal het missiekruis omhangen en hervat als verpleegster haar werk in Pakistan. Mejuffrouw Anny Brinkman gaat als kleuteronderwyzeres naar Nw- Guinea, terwyl ze op haar reis ver gezeld wordt door de dames Toos van Neer en Miek Dorrestein uit Gennep, die beiden als onderwyze- res hun krachten gaan geven aan de opbouw van dit land. Tydens deafscheidsplechtigheden, die werden by gewoond door de ouders van de vertrekkenden, heeft pater Otho Thomaasse, van het Gymnasium alhier, een predikatie gehouden. Limburg is een van de beste fok- gebieden van ons land voor het koudbloedpaard. Maar dat betreft dan de kwaliteit. Het aantal fok kers loopt hier van jaar tot jaar terug. Het jaarverslag van de afdeling Limburg van „Het Nederlandse Trekpaard", moest weereen terug gang melden van 1250 leden in 1956 tot 1138 in het afgelopen jaar. Het is in zoverre merkwaardig, dat het fokken van paarden nog steeds terug loopt, omdat de pryzen aantrekkelyk zyn en er een tekort is aan goede werkpaarden. In 1957 werden in Limburg 1151 merries gedekt tegen 1227 in 1956. In totaal werden 521 veulens inge schreven, 84 meer dan in 1956. Van de hengstveulens belandden er zeer veel in het slachthuis. Het aantal paarden, dat In het keurstamboek werd opgenomen, be droeg 144. Aan de keuringen in de drie Limburgse gebieden namen in totaal 534 paarden deel, waarvan er 441 werden bekroond. Een byzonder woord van lof werd In het jaarverslag besteed aan de hengstenassociatie van Venray— Horst, die zich met de aankoop van de hengst Gamin de l'Eugerenée opnieuw actief betoond had om het fokmateriaal in Limburg op peil te houden. Het zyn vooral de Peelboeren en de kleine fokkers, aldus het jaar verslag, die steeds het beste van het beste kopen en proberen by het fokken de hoogste kwaliteit te be reiken. Een bewys voor de goede geest in de vereniging was wel de her verkiezing by acclamatie van de heren Poels, Boonen en Brandts in het bestuur en van de heer E. Kal len als commissaris in het hoofd bestuur, waarvan hy ondervoorzit ter is. De heren N. Kallen, P. Slots en J. Vulllngs, werden gekozen als af gevaardigden naar de algemene vergadering. van 7 februari 1914 De eiervereniging Leunen VenrayHeide, leverde in het af gelopen 923.755 eieren met een bruto opbrengst van byna f4,80 per 100 stuks. Aan het Veulen werd een moordaanslag gepleegd. De 23-jarige T. loste een drietal revolverschoten op zekere A., die zich onder ge neeskundige behandeling moest stellen. De dader werd aangehouden en naar Roermond overgebracht. Er werd prima spek te koop aangeboden a 40 cent per pond. van 8 februari 1908 Voor de volgende lichting der nationale militie hadden zich in de gemeente Venray 59 lotelingen aan gegeven. Door de heer Willem Wyn- hoven werd een stoomhoutzagery en graanmalery in werking gesteld aan de Leunseweg. Haverstro was te koop voor f 6 per 1000 pond en voerhaver k f 8 per 100 kg. De afd. Venray van de Bouwvak arbeidersbond hield haar jaarver gadering in zaal Schellen, welKe vry goed bezocht werd. Uit de inleiding van voorzitter de Bruyn en uit de jaarverslagen van secr.-penningm. bleek wel van activiteiten in de afdeling en van een goede geest onder de leden. Het bestuur bleef ongewyzigd, daar er geen nieuwe candidaten voor een bestuursfunctie ingediend waren. Ook werd de Bruijn weer voor twee jaren het voorzitterschap toevertrouwd. Door het bondsbestuursiid Peters werden de navolgende leden gehul digd, in verband met hun 25-jarig onafgebroken lidmaatschap. Dat zijn Joh. de Bruyn, J.P.A. Janssen, H. vd. Munckhof, J. Maas, Jac. Sybers en H. Willems. Hun werd het zilveren insigne van de KAB opgespeld en namens de bond een mooi wandbord aan geboden. Dit alles onder een toe spraak van de heer Peters. Verder werd de minder gunstige toestand in het bouwbedryf be sproken, als gevolg van de beste dingsbeperking. Ook werd aandacht besteed aan het lang uitblyven van de beslis sing inzake de CAO door de over heid. Voor een lid van de kascontrole werd aangewezen H. vd. Munckhof. Candidaat voor de bondsraad werd aangewezen J. Ponje. Paterslaan 1 Venray. Nieuwe aanwinsten ROMANS; AmstelM.van Dokter Jacob de Leeuw Boterf H. Ie De afvallige Galsworthy J. De Forsyte sage Jacob N. Antonia Lennart C. De ogen van Roosje Lewis S. De wyde wereld Lofts N. Gezegend zy dit huis Muhr A. Theiss-rhapsodie Raddall Th.H. De nymf en de lamp Sedges J. Totdat de dood ons scheidt Shercliff J. Jane Avril van de Moulin Rouge Stevansson Th. Als het hart in woorden zingt Veldhuyzen-Marchal L. De lont Vestdyk S. De beker van de min Vestdijk S. Open boek Warren R.P. Het verleden laat Emonts v.d. Broek Loonen Achten Laurensse Boots Relntjes Laarakkers Daemen Leden AFDELING Venray-Kom Leunen Veulen Castenray Oirlo Oostrum Merselo Ysselsteyn Heide 401 330 151 192 358 170 286 314 101 Totaal Venray 2303 Tot. Kieskring 7853 530 777 213 886 149 255 208 241 915 203 393 139 394 120 40 50 51 430 81 158 79 129 57 10 7 4 169 71 174 164 127 49 10 8 9 201 201 303 414 290 135 40 20 15 444 158 242 124 232 56 26 33 39 270 172 325 168 296 77 17 12 11 341 188 441 185 402 97 33 89 83 458 73 131 57 114 37 7 9 7 134 1677 2944 1543 2870 777 438 436 460 3362 7542 6027 6745 5049 4739 2458 2713 2870 11499 Wethouder van Boven, heeft in de laatste raadsvergadering een overzicht gegeven over de woning nood in onze gemeente gedurende 1957. Het aantal woningzoekenden.dat in het begin van het jaar stond in geschreven was 204. Gedurende het jaar zyn daarby gekomen 395 men sen. Totaal dus 599. Afgevoerd werden 383 woning zoekenden, die hetzij door toewyzing van een woning, hetzy door eigen kracht, hetzy door vertrek niet meer in aanmerking voor een woning kwamen. Het eindresultaat was, dat op het einde van 1957 nog stonden ingeschreven, 216 woningzoekenden. We zyn dus ondanks alle bouwery niets opgeschoten, integendeel 12 mensen meer dan in het begin van 1957 staan om een woning te vragen. Uit bovenstaande is gemakkelyk af te leiden, dat per maand gemid deld 33 woningzoekenden worden ingeschreven. Woningverdeling Van de in 1955 in uitvoering ge nomen woningen werden in 1957 de laatste 18 verdeeld en wel 2 aan de Hoebertweg, 10 aan het Molen pad en 6 aan de Heide. Van de in 1957 in uitvoering ge nomen 56 woningen werden er 32 al verdeeld, die echter nog niet be trokken zyn. Van deze woningen liggen er 4 in Ysselsteyn, 6 op het Veulen, 10 in de Prins Bernhardstraat en de 12 duplex aan de Pr. Bernhardstraat. De overige 24 moeten nog ver deeld worden en die liggen dan 10 aan de Bosweg, 6 te Oirlo, 4 in Leunen en 4 in de Vredepeel. Weinig verheffend. We vertellen weinig nieuws als we zeggen, dat dit korte overzicht maar weinig verheffend is. Met veel kunst en vliegwerk weten we het in een jaar zover te brengen, dat we nog 12 woning zoekenden méér hebben dan by 't begin! Iets waar een wethouder natuuriyk niets aan kan doen en zelfs het hele gemeentebestuur niet. We zitten met werkloze bouw vakarbeiders en we hebben veel te weinig huizen. We kunnen geen krotwoningen opruimen, omdat we ze doodgewoon niet missen kunnen en particulieren kunnen niet bouwen, omdat 5.5 pet rente nu eenmaal teveel van het goede is. Wat de oplossing is, weten ook wy niet en we zullen er ons niet aan wagen. We vragen ons echter wel af, waar dit uiteindelyk nu naar toe moet! van j.l. zondag in de Statenkies kring Horst heeft niet beantwoord aan de hier gestelde verwachtin gen. Het heeft hier geen zin ons te voegen in het koor der Brabantse buurkranten, waar een zondag eer de grosiyst-verkiezingen zyn ge weest en die tot hun schrik heb ben geconstateerd, dat de gehele groslyst-verkiezing een farce is, omdat, zoals in Helmond en Grave byvoorbeeld bleek, overal de bo venste vier gekozen zyn, ongeacht wie het lot naar die bovenste plaatsen heeft gebracht. zenuw- ontspanning en meester blijven over Uw zenuwen Mijnhardt's Zenuwtabletten niet los Webb M. Het huis in Dormer-forest Winter S.P. Moeder, waar ben je Wohl L. de De speer Zabel E. Catharina de Grote, tsarina van Rusland Studieboeken: Alexandra, koningin van Joegosla vië Om de liefde van een koning. Baumgart F. Geschichte der Abend- landischen Plastik Beeld van Zuid-Afrika Geers G. Spanje Goren Ch. Vereenvoudigd contract bridge Hammacher A.M. Zadkine Loggum M. v. Meesters der Spaanse vertelkunst Melkman J. Meesters der He breeuwse vertelkunst Meyer A. Met tent of caravan Na het eindexamen... studeren. Scherer K. 24 uur Amsterdam Schildt G. De zonneboot SehreursJ. Pastoor-deken Thyssen van Sittard idem Pelgrimstocht door franciscaans Italië Teresia v. Lisieux Myn roeping is de liefde Veltheim-Ostrau Onbekend India Vriesland van Spiegel vd. Nederl. poëzie 3 dln Wat denk je van een baan by hej onder wys? Zischka A. De wereld biyft ryk idem Het wereldverkeer door alle eeuwen. Dat heeft geen zin, omdat in feite deze hele grostlyst-verkiezing geen zin heeft. Vooral door 't feit, dat men 4 candidaten aan moet wyzen zonder zyn voorkeur te mogen uitspreken en van deze 4 er meestal slechts 2 of 3 goed kent en hun kwaliteiten naar waar de weet te schatten. Hoe is het byvoorbeeld anders verklaarbaar gezien het boven staande dat een totaal onbeken de in deze streken als de heer van den Broek uit Gennep hier de helft der stemmen haalt. Laat men dan niet spreken van een politiek advies, wel van een tweede plaats op de rangiyst, zoals ook de uitslagen buiten onze ge meente aantoont. Laten we de cyfers bekyken. De gemeente Venray had 3362 KVP-leden, die dus 4 x 3362 stem men uit moeten brengen. Loonen kreeg hiervan 2944fstem- men (stemverlies 418 stemmen). Laurensse 2870 (stemverlies 492 stemmen). We zeggen met opzet stemverlies, omdat met de 4 stemmen, die men kon uitbrengen, toch zeker de 2 Venray se candidaten altyd kon stemmen. Elders in dit blad vindt U nauw keurige cyfers over de gang van zaken. Hieruit bhjkt, dat de stem verhouding als volgt was. Loonen Laurensse Kom 2e le Leunen 2e le Veulen le 3e Castenray 2e 4e Oirlo 3e 4e Oostrum le 2e Merselo le 2e Ysselseyn le 2e Heide le 2e Hier zitten dus enkele „putten" in, die men voor de eenheid van Venray beter niet kon gehad heb- ben. De stemmen-volgorde is: Loonen 2944 Laurensse 2870 Emonts 2303 v.d. Broek 1677 Achten 1543 Boots 777 Daemen 460 Reintjes 438 Laarakkers 436 De uitslag van de hele statenkies kring vindt U elders. Verheugen we ons van de ene kant, dat de heer Peters een goed plaatsvervanger in de Staten krygt door de opvolging van de heer Loonen uit Oostrum, van de andere kant schept de uitschakeling van de heer Laurensse toch wel proble men. Het is nu zo, dat Noord-Limburg in de provinciale staten 3 landbou wers-afgevaardigden vindt, en een arbeiders afgevaardigde. Handel, nijverheid en vooral industrie moeten het zonder doen. Juist in de periode, dat de in dustrialisatie van Noord-Limburg byzondere zorg behoeft en voor handel en nyverheid donkere wol ken opdagen. We twyfelen niet aan de deskundigheid van de thans ge kozen afgevaardigden, maar het is toch altyd nog wat anders als men midden in een bepaalde problema tiek zit, of er slechts zydelings by betrokken is. Een middenstander kan een boe- renbelang nooit zo goed verdedigen als de boer zelf en zo kunnen we de zaak ook omdraaien. Hierdoor vooral vinden we de uitslag van deze grosiystverkiezlng betreurens waardig. Tot slot nog een enkele opmer king. Er is gezegd, dat de Venrayse actie voor 2 candidaten, in feite tegen Horst gericht was, een be wering die waarschynlyk de ver meende tegenstelling tussen Venray en Horst weer eens aan wil dikken. Dat het Venrays publiek 't anders ziet, bewyst deze uitslag, waarin de heren Emonts, Achten en Boots, 4623 stemmen in Venray kregen of 34,3 pet. van het totaal der Ven rayse stemmen. In Horst en Sevenum kregen de Venrayse candidaten echter 1856 stemmen of 16,4 pet. van de daar uitgebrachte stemmen. Als er dus iemand met recht kan klagen...! Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktyk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. VAN DER MEER, Kempweg 32 Telefoon 887 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. Openbare bekendmakingen Burgemeester en wethouders der gemeente Venray, brengen ter open bare kennis, dat zy bij hun besluit van heden no. 58 aan Caltex Petro leum Maatschappij Nederland), ge vestigd te 's-Gravenhage Plesmann- weg 5, een voorwaardelyke ver gunning hebben verleend tot het uitbreiden en wyzigen van een benzinepompinstaliatie op het per ceel, gelegen te VenrayLeunen K 2, kadastraal bekend gemeente Venray sectie D no. 3619. Venray, 29 januari 1958. Burgemeester en wethouders der gemeente Venray brengen ter open bare kennis, dat zy bij hun besluit van heden no. 57 aan Shell Neder land N.V., gevestigd te 's-Graven hage Wassenaarseweg 80, vergun ning ingevolge de Hinderwet hebben verleend tot het uitbreiden van een benzine-installatie, bestaande in het byplaatsen van één tank van 6000 liter super-benzine met één electomotor van half hK, in het perceel, gelegen te Venray Grote Markt 2a, kadastraal bekend ge meente Venray sectie C no. 3749 en 6793. Venray, 29 januari 1958. Jeugd O. en O. viert ook Carnaval Wanneer? Zaterdagavond 8 febr. Waar? Natuuriyk in S Damiano Hoe laat? Niet om 8 maar half 8 Hoe? Ja, dat moetje nu maar afwachten. De lucht zit vol verras singen. Zorg echter zelf óók voor 'n verrassing, door je leuk te ver kleden. Dat zal zeker de stemming verhogen. Het bandje speelt wat het spelen kan. Dat weet je nog van vorige feestavonden. Tot ziens dus in San Damiano zaterdagavond half acht.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1