Karnavals- stoffen EBBERINK WOL Bal Bal Bal leuk verkleed P. wn Qpêaqen omocia°6052 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN pS^PIrTwamaaIIi Zondag Septuagesima Kaarsenwijding 40 jaren geleden teisterde de griep de wereldbevolking Epidemie eiste in Venray tientallen slachtoffers Avondmissen bij begin eeuwfeest Lonrdes Betaalt 11 niet teveel Een belangrijk onderzoek kop en schotel Uit Peel en Maas Ingezonden. Kies mei zorg uw CORSET Ook U doet mee aan Karnaval maar dan natuurlijk Wij bieden een prachtsortering waarvan U originele costuums kunt maken. EBBERINK Zaterdag 1 februari 1958 No 5 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS CONFECTIE VAN Sik -EEN RIJK BEZIT drub en ditgave firma van den mdnckhof grotestraat 28 telefoon 512 per m.m. ABONNEMENT8. 1.40 BCITEN VENRAY 1 1.60 De kaarsenwijding met lichtpro cessie, die morsen vóór de Hoogmis moet plaats vinden, heeft verder niets met zondag Septuagesima te maken. De kaarsenwijding met processie is er omdat het 2 februari Is, de dag waarop we gewoonlijk Maria Lichtmis vieren. Maar omdat wij over negen weken weer het giootste feest van het jaar vieren, nl. Pasen, begint heden ook de voorbereiding op Pasen. Morgen begint de voor-Vasten en met As-woensdag de eigenlijke Vasten, die de veertigdaagse wordt genoemd. Dat is de tijo van inkeer en bezinning, want daarin moet vooral onze boete in deze ernstige weken van voorbereiding bestaan. Vanaf heden tot Pasen wordt het blijde Alleluia niet meer gezongen, en ook het Gloria valt weg in de Mis. In het Epistel en het Evangelie worden wij weer opgeroepen voor de strijd om de hemelse lauwer krans en om te gaan werken voor het verdienen van een eeuwig loon. Het eigenlijke feest van Maria Lichtmis wordt dit jaar wegens de voor-Vasten verschoven naar 3 fe bruari. Maar de kaarsenwijding met lichtprocessie moet altijd op 2 februari gebeuren, omdat deze kaarsenprocessie in de christelijke oudheid waarschijnlijk een heidense plechtigheid op' deze dag heeft moeten vervangen. Het Evangelie van deze dag ver haalt dat Maria Jezus in de tempel opdroeg, waarbij de oude Simeon het goddelijk Kind begroette als het Licht voor alle volken. En dit is de aanleiding geweest voor het mooie gebruik van de kaarsenwijding, het uitdelen van de kaarsen, de licht processie en de lichtmis. Omdat Chri-tus het grote Licht is tot verlichting van de heidenen, gebruikt de H. Kerk de kaarsen wijding om ons aanschouwelijk voor ogen te stellen dat het kaarslicht voor de christen een zinnebeeld is van Christus, en dat de brandende kaars in de handen van de gelovi gen ons moet doen denken aan de Inwoning van Christus in ons. De kaarsenwijding moet de ge lovigen tevens opwekken om te zorgen een gewijde kaars in huis te hebben. Bij ons Doopsel werd ons een brandende kaars, de doop- kaars. overgereikt terwijl de pries ter zei: „ontvang de brandende kaars en bewaar de genade van het Doopsel onberispelijk". Lang zamerhand komt het mooie gebruik er bij onze mensen in, om bij het n Doopsel zelf voor een doopkaars te zorgen en die dan thuis steeds te bewaren als een herinnering aan de doopgenade, aan dat „eeuwige licht" van het inwonen van Christus in ons. Op de grote dagen van ons leven dragen wij telkens weer die bran dende kaars in onze handen: bij de Eerste H. Communie, de plechtige hernieuwing van de doopbeloften, bij de „kerkgang" van de moeder, en voor het laatst op het sterfbed, om ons telkens weer te doen den ken aan de inwoning van Christus in ons door de genade. En zo moeten wij Christus door heel ons leven dragen. De „kerkgang" van de moeder In navolging van Maria, die na de geboorte van Jezus naar de tempel ging om een reinigingsoffer te brengen, kennen wij christenen een mooi gebruik. Zodra een moeder na de geboorte van een kind haar huis weer kan verlaten, is haar eerste gang naar de kerk. Daar brengt zij dank voor de voor spoedige geboorte, en in de geest offert zij haar lieveling op aan de Heer. In sommige streken neemt de moeder haar kindje ook mee naar de kerk. En de priester zegent dan moeder en kind. Dit is de liturgische zegening van de kraamvrouw. Zij bestaat niet, zoals in het Oude Verbond, in de zuivering van de moeder. Bij ons christenen is na de bevalling geen zuivering nodig. Maar Maria's daad van nederigheid wordt ook bij de „kerkgang" in zoverre nagevolgd, dat de moeder bij de kerkdeur neerknielt en door de priester naar het altaar wordt geleid. In hoofdzaak echter is deze „kerk gang" een dankzegging van de kant van de moeder en van de kerk. De moeder brengt dank aan God voor de gelukkige geboorte, de Kerk dankt God omdat er een kind van God bijgekomen is. Tege lijk is het ook een eerbiedsbetuiging aan de moeder, want de priester geleidt haar plechtig naar het altaar en zij mag zelfs het statiekleed van de priester, de stool, in de hand houden. Moge dit mooie en zinrijke ge bruik van de „kerkgang" door alle moeders steeds in ere gehouden worden Het is deze maand priecles 40 jaar geleden in januari 1918 dat onder de Amerikaanse troepen, die in Brest en Bordeaux werden ontscheept om te gaan deelnemen aan de eerste wereldoorlog, griep uitbrak. Dat was het begin van een verschrikkelijke epidemie, waar aan de gehele aardbol, met uitzondering van slechts enkele geïsoleerde eilanden in de Atlantische en Indische Oceaan, ten prooi viel. Toen na de eerste wereldoorlog balans werd opgemaakt, telde men ruim zeven millioen gesneuvelden. Het aantal slachtoffers van de griep epidemie was nog eens twee en 'n halve keer zo hoog en lag tussen de 15 en de 20 millioen. De griep verspreidde zich bijzon der snel. In Parijs vielen in zeven maanden tijd elfduizend doden te betreuren. Van juli 1918 tot juli 1919 waren er in heel Frankrijk een kwart millioen slachtoffers. In Mexico 400.000, in Duitsland een zelfde aantal. In de Ver. Staten 600.000 en in Brits-Indië 7 millioen Ook Nederland en onze eigen stree* werd door de epidemie niet ongemoeid gelaten. Tengevolge van de eerste wereldoorlog was er schaarste aan voedsel, zeep en medicamenten ontstaan. De gezond heidstoestand van de bevolking was sterk verzwakt en het weerstands vermogen maar klein. Omstandig heden dus, die voor een epidemie en besmettingsgevaar uitermate gunstig waren. IN VENRAY In het najaar van 1918 vielen in Venray de eerste slachtoffers. Dra matische hoogtepunten bereikte de epidemie in November van 1918 en November 1919. In Venray stierven in dit tijdvak niet minder dan 40 kinderen beneden 4 jaar. Het is een droeve lijst, wanneer men ze nu nog eens naleest: 11 maanden, 3 maanden, 8 maanden, 3 jaar, 9 dagen, 20 maanden enz. Een lijst van ruim 40 kindernamen, allen slachtoffers van de zo gevreesde Spaanse griep. Vrouwen, die in verwachting waren, hadden slechts één kans op twintig, dat hun kindje in leven zou blijven, terwijl, wanneer ze in die periode zelf aangetast zouden worden, het er meestal niet levend afbrachten. Voor de ouderen waren de ge volgen van deze epidemie, die onder de naam van Spaanse Griep in de herinnering is blijven voortleven, niet minder verschrikkelijk. Wanneer men de oude boeken van de Burgerlijke Stand doorbla dert, stuit men in 1918 op een aan tal van 178 overledenen. Dat is nog meer dan eens zoveel als b.v. in 1957, terwijl de bevolking nu meer dan verdubbeld is. Zelfs in Huize St. Servatius en Huize St. Anna waren tientallen slachtoffers. Wel een bewijs, dat de epidemie ook hier hard toegeslagen heeft. In de twee weken van de laatste helft van November 1918 stierven niet minder dan 12 inwoners aan de griep. Het waren ook hier over wegend kinderen en kraamvrouwen. Toen de epidemie uitgeraasd was, had ze alleen al in Venray tiental len slachtoffers geëist. DE A-GRIEP VAN 1957 De griep-epldemie van 1957, die bekend staat als de „Aziatische griep" en die op haar hoogtepunt per dag ca. 70.000 Nederlanders rillend van koorts naar bed stuurde, is Goddank lang zo kwaadaardig niet als die van 40 jaar geleden. Maar wanneer de hygiënische toe standen en de omstandigheden, zoals die in 1918 waren tengevolge van de oorlog, hetzelfde waren ge weest, zouden de dodelijke gevallen zeker niet sporadisch zijn geweest aJs ze nu gelukkig zijn. De hygiëne en de medische weten schap zijn er in 40 jaar tijd enorm veel op vooruit gegaan en daaraan vooral is het te danken, dat we er nu met een weekje rusthouden, asperine slikken en grocs drinken, vanaf komen, Dinsdag 11 februari, de opening van het Lourdesjaar, zullen de zeven bisschoppen van Nederland een pontificale avondmis celebre ren, ieder in hun eigen kathedraal. Aan alle pastoors is toestemming verleend die dag eveneens een avondmis in de parochiekerken op te dragen. Op deze wijze hoopt het episcopaat, dat geheel katholiek Nederland betrokken wordt bij het eeuwfeest van de verschijningen te Lourdes. In de officiële mededelingen aan de geestelijkheid spreken de bis schoppen de wens uit, dat tijdens deze avondmis een predikatie over de betekenis van Lourdes gehouden zal worden. Zij schrijven voor, dat tevens een collecte gehouden wordt voor de afbouw van de jubileum kerk in Lourdes. In Nederland geldt een regeling voor vrijstelling van het betalen van de z.g. luisterbijdrage, welke bijdrage (momenteel) bestaat uit het verplicht plakken van f 1. zegel op een luistervergunning, welke vergunning bij iedere radio behoort. Het is jammer, dat van de be staande mogelijkheid tot ontheffing van het betalen van deze bijdrage door vele inwoners nog geen ge bruik wordt gemaakt. En toch be staat voor velen deze mogelijkheid. Hoe werkt deze regeling Door de Dienst Luistervergun ning der PTT wordt jaarlijks per 1 januari een normbedrag vastge steld. Voor een alleenstaande bedraagt dit bedrag f 29.60 per week. Voor een gezin van twee perso nen f 39.90 per week. Voor elk gezinslid meer, wordt de laatste norm met f 5.per week verhoogd. Een gezin van b.v. man, vrouw en 7 kinderen heeft als norm f 39 90 plus 5 kinderen x f 5.is f 25 totaal dusf 64 90 Hierbij mag nog het verschil worden geteld tussen de werkelijk te betalen huur en de z.g. huur- norm van f 4 85. Betaalt een derge lijk gezin b.v. f 8 85 per week huur, dan mag bij de gezinsnorm het verschil of f 4.worden bij ge rekend. Uitgaande van het gestelde voorbeeld derhalve f 64.90 plus f 4.— is f 68.90. Ligt het wekelijks gezinsinkomen lager dan f 68 90, dan heeft men recht op vrijstelling van het plak ken van de bekende zegel van f 1.per maand. Van het recht van deze vrijstel ling wordt tot heden door slechts enkele inwoners gebruik gemaakt, terwijl naar schatting minstens 4 maal zoveel gezinnen hiervan ge bruik zouden kunnen maken. Speciaal voor de ouden van dagen, die alleen leven van het ouderdoms pensioen en verder geen inkomen hebben, wordt bericht, dat zij in de meeste gevallen van deze onthef fing van betaling gebruik kunnen maken. Men behoeft slechts een aan- vraagformuliertje ten postkantore af te halen en In te vullen. De afdeling sociale zaken van de gemeentesecretarie is desgewenst gaarne bereid bij het Invullen be hulpzaam te zijn of eventuele nadere inlichtingen te verstrekken. Doet er Uw voordeel mee. De laatste jaren zijn onderzoekin gen verricht naar een viertal fabrieksaardappelrassen, bij ver schillende kali-giften. Dit onderzoek heeft belangrijke jesultaten opgeleverd. Als rassen werden gekozen: Am bassadeur, Prof. Broekema, Rival en Voran. Het doel van deze proefneming was, na te gaan, of er verschil bestaat in reactie van deze rassen ten opzichte van de kalibemesting. Uit deze proefneming is komen vast te staan, dat de grootste opbrengstvermeerdering werd ver kregen bij het ras Rival. Wanneer men de rassen met Voran vergelijkt, dan blijkt, dat alleen de rassen Ambassadeur en fival een grotere opbrengstver meerdering geven. De opbrengstvermeerdering in procenten voor de rassen was ge middeld: Ambassadeur 20 pet. Prof. Broekema 9 pet., Rival 31 pet., en Voran 11 pet. Van nog groter belang is het uitbetalingsgewicht, waarbij de volgende cijfers in geldswaarde werden gevonden. Waarde van de meeropbrengst per ha, als gevolg van de kali bemesting: Ambassadeur f 485. Prof, Broekema f 78.Rival f 573, Voran f 187. Bij deze proefneming werd op alle rassen 200 K20 gebruikt. Jammer dat geen hogere giften kali zijn toegediend, want het is best mogelijk dat het maximum nog niet is bereikt. Ongetwijfeld zullen deze proeven dit jaar worden voortgezet, zodat de toekomst ons hierover nader zal kunnen inlichten. Opmerkelijk is, dat het ras Voran, ver achter is gebleven bij de andere vergeleken rassen. En daar Ambassadeur steeds meer in de belangstelling komt, is het goed te weten dat dit ras een grotere kalibehoefte heeft. Voor de teler is dit alles voldoende duidelijk, men kan er zijn voordeel mee doen. Ontvangen prachtsortering in alle moderne tinten. HET WARENHUIS fa. ThPouwels Zn. Hofstraat 10 Julianasingel 2 van 31 januari 1914 De bevolking der gemeente Venray, bedroeg op januari 1914 in totaal 8699 zielen. Er werden in 1913 50 huwelijken voltrokken. Aanbesteed werd het bouwen van een boerderij in het Zwarte water. Uit de nieuwe dienstregeling der spoorwegen bleek, dat aan het station alhier 16 personentreinen aankwamen en vertrokken en wel 9 in de richting Venlo en 7 in de richting Nijmegen. Verloofden voor jullie! Jullie huwelijksbootje ligt al ge meerd aan de kade. Is het al zeewaardig? Er is sinds jullie verloving heel veel om je heen veranderd, je thuis en je werk, je ouders en niet in 't minst jezelf. Beiden samen beleef je je geluk. Al het andere treedt bescheiden iets op de achtergrond. Jullie verlangt beiden, dat je een echt thuis wordt voor en met el kaar. Geen gemakkelijke opdracht, Zo vaak nog val je jezef tegen, je vergist je, je bent soms wat wei felend of onzeker. En toch dit van jezelf een thuis maken voor je geliefde moet op recht zijn, stevig gefundeerd en geen schijn, droom noch bedrog. Je ideaal is het immers: je lief ste echt gelukkig te maken. Er is maar één rots, waarop je dit thuis worden voor de ander veilig en vast fundeert en dat is Christus. In de richting van zijn kompas kun je samen veilig uit varen, op zijn liefde kun je samen volledig en voor altijd echt „ver trouwen". Waar twee één worden in mijn naam, daar blijf Ik in hun midden, Ga dus samen naar Hem, trek enkele dagen voor Hem uit om in alle rust en stilte Hem te beleven als de bron van elke ware liefde, ook van jullie liefde tot elkaar. Hij zal je niet teleurstellen. Vraag het maar aan elk der duizend verloofden, die het vorig jaar aan zo'n retraite deelnamen. Dit jaar wordt jullie beiden weer zo'n gelegenheid geboden: te Roermond voor meisjes van 11—14 febr.; te Uden voor meisjes van 27 febr tot 2 maart; en voor jongens te Venlo Man- resa van 27 febr.2 maart. Tenslotte: ook een gynaecoloog komt dit jaar weer voor beide groepen; voor persoonlijk gesprek met hem zal voldoende tijd beschik baar zijn. Mag ik van je vernemen, of je deelneemt? Stuur mij dan zo spoedig moge lijk een kort briefje, enkel met je naam en adres en welke retraite je wenst. Stel nu niet uit, dit zou teleur stellend voor ons beiden kunnen worden. Van harte wèlkom, h.gr. J. SCHRETLEN S.J. Mijnheer de Redacteur. In het SVV-nieuws van uw blad van 10 januari, wat ik regelmatig met veel belangstelling lees, ben ik getroffen door de wijze waarop 't verslag van de voetbalwedstrijd Wittenhorst IISVV II is weerge geven. In dit verslag staat, dat resoluut de opstelling veranderd werd na de rust, toen de stand 5—0 tegen was en uw verslaggever met recht ging vrezen dat het daarbij niet blijven zou. Verder staat er: een fout van de elftal-commissie heeft hier meege werkt om weer puntjes kwijt te raken. Juist door dit laatste ben ik ge troffen, omdat ik ervan overtuigd ben, dat de elftal-commissie nog nooit meegewerkt heeft om puntjes kwijt te raken. Daarvoor neemt zij haar taak te serieus op. Dat het soms nodig blijkt een Een verkeerd corset kan uw gezondheid schaden I Gaarne geven we U, geheel gratis, volledige inlichtingen omtrent het bekende Amerikaanse corset, geheel op anatomisch-wetenschappelijke basis ontworpen en door millioenen vrouwen over de gehele wereld gedragen. Gedipl. CAMP-verkóopster Telefoon 294 Marktstraat 5 Voor heren hebben we de CAMP-GORDEL Gaarne helpen wij U bij het zoeken naar een leuk idee. ZIE ONZE ETALAGE Manufacturen en Modes Grotestraat 24 elftal te wijzigen, geef ik graag toe, daar is de leider bevoegd vooi, want er kunnen omstandigheden zijn, die de elftalcommissie niet kan voorzien. Als uw verslaggever de sport in deze zo na aan het hart ligt, dan zou 't misschien goed zijn, zichzelf aan de voetbalsport te geven, dit zou de elf talcommissie welkom zijn meer dan ze van fouten te be schuldigen, dat ze meegewerkt heeft puntjes kwijt te raken. Ik ben niet bang voor crltiek, maar laat deze dan opbouwend zijn, daar is de voetbalsport mee gediend. Dankend voor de plaatsruimte, JOH. DE BRUIJN, Lid der Elftal-commissie SVV. Naschrift der redactie: Het feit of een verslaggever al of niet daadwerkelijk de voetbal sport beoefend doet natuurlijk niets af aan zijn recht op critiek. Hier is, in het gewraakte verslag, alleen geconstateerd, dat een be paald elftal in een bepaalde op stelling in de eerste helft 5 tegen- goals mag boeken, geen kans ziet de aanstormende wederpartij te houden en geen kracht had eigen aanvallen op te bouwen. Na de rust is de opstelling ver anderd en nu blijkt er wel een hechte verdediging te zijn, blijkt er wel aanvalskracht te zijn. De tegen partij kan niet meer scoren, in tegendeel Venray rukt op en weet tegengoals te maken. Dan blijft er voor iedereen, of hij nu voetbalt of niet, maar een conclusie over. De eerste opstelling van de eerste helft is verkeerd geweest. Niemand zal de elftal-commissie verdenken dit expres gedaan te hebben, zoals de feiten toen lagen had mede de elftal-commissie schuld aan dit verlies. Dit behoeft echter voor niemand en zeker voor uw verslag gever niet aanleiding te zijn geen vertrouwen meer te hebben in de elftal-commissie. Integendeel haar zware en moeilijke taak weet ook hij te waarderen. Dit houdt echter niet in, dat een fout van haar niet becritiseerc mag worden. Voor naar Marktstraat 5 Brelpatronen gratis.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1