geheel Noord-Limburg stemt ook LAURENSSE Venrays Vroede Vaderen vergaderden In het belang van Zaterdag 1 februari 1958 No 5 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG f CONFECTIE VAN "EEN RIJK BEZIT OROTE^tkaat°2«ve fTETEFOONN5Un GIBQ^SO652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PEEL EN MAAS nieuwjaarsbede burgemeester 1958 moeilijk jaar In- de laatste raadsvergadering begon de burgemeester met het voorlezen van een nieuwjaarsrede, waaraan wij het volgende ontlenen. Inwoneraantal op 1 januari 1957 19 490, dat in 1957 opklom tot 19 979, zodat we binnenkort de 20.000ste inwoner kunnen verwach ten. Er werden 154 huwelijken geslo ten. Er stonden in 1957 395 woning zoekenden ingeschreven en er wer den er 383 afgevoerd. Op het einde van het jaar stonden er nog 216 ingeschreven. WONINGBOUW In 1957 werden 218 bouwvergun ningen uitgegeven, waarvan de totale bouwkosten geschat werden op f 5.219.821.—. Deze bouwvergunningen zijn onder te verdelen: 56 woningwet woningen, waarvan 32 in de kom, 4 te Ysselsteyn, 6 op het Veulen, 6 te Oirlo, 4 te Leunen en 4 in de Vredepeel. Totaalkosten f 770.000. 63 vergunningen voor particuliere bouw voor een bedrag van f 1408 683 en 13 voor boerderij bouw tot een bedrag van f 927.436. Bovendien werd vergunning ver leend voor de bouw van: Tricotagefabriek Beeren f 350 000 Pav. St Jozef van StAnna f 322 000 Mag.-complex Vliegveld f 222 000 Boerenbondsgebouw Oirlo f 91.890 Idem Merselo f 89 000 Idem Castenray f 75 000 ULO-uii breiding f 80 000 Verbouwing Lyceum f 68.000 Restauratie Veltum, kapel f 43 000 Uitbreiding Custers N.V. f 40.000 OPENBARE WERKEN Verbeterd werden de Paterslaan, Langstraat en Henseniusplein, even als de Castenrayse straat, waar voor het geld verstrekt werd door enkele inwoners zelf. De Hoebertweg werd verbeterd. Een begin werd gemaakt met de aanleg van wegen en riolering in plan-Zuid, terwijl ook voor plan Oo>lrum de stukken klaar liggen, zodat hier nieuwe woonwijken en woonmogelijkheden geschapen wor den. Merselo werd op de waterleiding aangesloten en de ringleiding Ys selsteyn, Heide, Veulen voltooid. Een nieuwe wegschaaf werd aan geschaft. UITBREIDINGSPLANNEN Voor plan Zuid en plan Oostrum werden de nodige gronden aange kocht, terwijl tegen onwilligen met een onteigenings-procedure werd begonnen. Het uitbreidingsplan, waarin het nieuwe sportpark komt te liggen, is de commissie in Maastricht ge passeerd en komt dus binnenkort in de raad. Ook het uitbreidingsplan Smakt is in bespreking en men hoopt binnen niet te lange tijd ook dit plan in de raad te brengen, zodat dan van alle kerkdorpen de uit breidingsplannen gereed zijn. Plan West en het uitbreidings plan in hoofdzaken worden, omdat er verschillende wijzigingen zijn gekomen, opnieuw bekeken en men hoopt deze in 1958 in de raad te brengen. ONDERWIJS De nieuwe scholen in Zuid kwa men klaar en met de u-tbreiding van de ULO kon worden begonnen. De school te Oirlo kreeg water leiding, evenals die van Merselo, waarbij de laatste ook riolering kreeg en de meisjesschool van Leunen kreeg verwarming. De school in de Vredepeel kon na aan vankelijke strubbelingen verder worden afgebouwd en nadert nu zijn voltooiing. De kleutersschool der zusters werd uitgebreid en veibeterd en plannen voor een nieuwe school in de buurt van de Henseniusschool staan op stapel. De ULO werd uitgebreid, het Ly ceum eveneens. Uitbreiding van de huishoudschool, waar men, mede door de groei van de Mater Ama- bilisschool, ruimte te kort heeft, kon jammer genoeg geen doorgang vinden. INDUSTRIALISATIE. De opening van Inalfaheeft niet alleen de grote groei van dit bedrijf gedemonstreerd door het feit, dat met deze opening de eerste steen voor een nieuwe hal alweer moest worden gelegd, maar ook aange toond, hoe nodig de industrialisatie hier wel was. Custers' machinefabrieken wer den uitgebreid, evenals Blitta, Ne- lipak en Nelissen beton fabriek, Beeren bouwt nieuw en Thijssen Klein Staarman heeft haar nieuw atelier al betrokken. In deze sector was er ln het af gelopen jaar een gezonde sfeer en spreker hoopte, dat ook de toe komst gunstig zal blijven, al doe ken donkere wolken aan de hori zon op. Jammer is, dat door de bestedingsbepefking onderhandelin gen met nieuwe industriën moesten worden afgebroken. Een nieuw industrie-terrein zal binnenkort ook aangewezen moeten worden, daar het oude te klein gaat worden. ONTGINNINGEN De bouw van boerderijen in de Vredepeel, Peelplan Zuid en Mer- selose Peel ging door, maar ont ginningen kwamen niet tot stand. De Meerselse Peel kreeg electrici- teit en met de waterleiding wordt over de aanleg daarvan onderhan deld. Een en ander werd mogelijk door de ruilverkaveling, welke hier werd toegepast. De instelling der com missie, die het verkavelen van 11 duizend ha. rond de Lollebeek zal voorbereiden, is een groots gebeu ren geweest van eminent belang, zowel voor Venray als Horst. Een inleiding daarop is het plan voor de watervoorziening in de Vredepeel, dat in principe goedge keurd is. In Peelplan Zuid werd begonnen met de verkoop der boerderijen en slechts 2 pachters bleven achter. Hiertegen zal worden opgetreden. Belangrijke gebeurtenissen Noemde de Burgemeester de opening der nieuwe bankgebouwen, de vooruitgang aan de hoofdbouw van Servatius. de voltooiing van paviljoen St Jan bij St Anna en de nieuwe wasserij in St. Jozef en de modernisering van 't Vincentiushuis aldaar. Hij wees op de groei der B.L.O.- school en 't grote belang van de R K. openb. leeszaal, met meer dan 1000 leden, waaruit bijna 40.000 boeken werden uitgeleend en waar van de leeszaal door 2731 personen werd bezocht. Belangrijke raadsbesluiten noem de hij de geldlening van f 1000.000 de effectenverkoop en grondver- koop in de Heidse Peel, de veran deringen in marktgeldheffingen, prec^rio-rechten en straatbelasting de dinsdagmiddag-sluiting en de instelling van een koopavond. 19 5 8 noemde spreker weinig hoopvol, wegens de remmen, die aan alle kanten worden aangeslagen. Woningbouw blijft urgent, maar hoe groot het contingent woningen zal zijn, dat Venray mag bouwen in dit jaar, is nog onbekend. Een nieuwe jongenschool in het rectoraat is noodzakelijk, evenals de bouw van een tweede kleuter school, de uitbreiding van de huis houdschool en de bouw van een gymnastieklokaal. Sportproblemen vragen de aan dacht. Dit jaar hoopt men met de hulp van anderen toch een klein begin te kunnen maken, al is het misschien provisorisch. Wat de aanleg van een zwembad en een recreatie-oord betreft, was spreker weinig hoopvol, al kan wel worden medegedeeld, dat door het betreffende ministerie aan de ge meente gelden beschikbaar gesteld zijn tot het opmaken van plannen. Verder hoopte spreker in 1958 eindelijk të kunnen komen tot de bouw van een politiekazerne. Verdere wensen, die waarschijn lijk onvervuld blijven, zijn algehele electriflcatie, bouw van gemeen schapshuizen e.a. Wat er van terecht zal komen, kan niemand voorspellen, maar één ding is zeker, de gemeente zal het geld eerst op tafel moeten leggen. En het geld is er niet. Toch moet ons dat niet te pessi mistisch stemmen, maar we moe ten met vertrouwen de toekomst te gemoet zien. Na dank te hebben gebracht aan het gemeentepersoneel en de raad voor zijn hulp en bijstand, vroeg spreker ook in dit nieuwe jaar zich weer te blijven inzetten voor het belang van onze steeds groei ende gemeente en de daarin leven de gemeenschap. Nadat de Burgmeester zijn nieuw jaarsrede had gehouden, begon de raad met frisse moed aan de be handeling van de eerste agenda van 1958. De heren Pubben, Wismans en secretaris Vorst ontbraken op het appèl. GROND AAN- EN VERKOPEN Nadat de ingekomen stukken voor kennisgeving waren aangenomen het betroffen hoofdzakelijk goed k- uringen van genomen raadsbe sluiten was het eerste agenda punt de aankoop van bouwgrond te Oostrum van F. van Enckevort, Wanssum, waarvan de gemeente 660 m2 voor woningbouw kan ge bruiken. Zonder meer werd die aankoop goedgekeurd. Aan J. L. Wijnhoven, Wilhelmina- straat 37 werd 365 m2 grond ver kocht aan de Prins Hendrikstraat en aan Mevr. Bloemen-Verhaegen, Stationsweg 9 720 m2 aan de Julianasingel; beide stukken zijn bedoeld voor woningbouw. Fr. JANSSEN wilde weten of hier ook de nieuwe regel wordt toegepast dat aspirant-kopers een bepaalde som voorop moeten be talen, die men niet meer terug krijgt, als men later de grond niet blijkt nodig te hebben. Hij had daarvan in de stukken niets ge vonden. De VOORZITTER bevestigde dat de aspirant-kopers per brief van deze maatregel op de hoogte waren gesteld. Indertijd is in de Vredepeel 50 ha grond gereserveerd voor de nieuw te stichten parochie. Tot heden heeft de gemeente die voor deze parochie verpacht, maar nu een kerkbestuur daar gevormd is, stel den B. en W. voor de pacht aan hen over te doen en de reeds be taalde pachtgelden eveneens aan hen over te maken. De raad had hier natuurlijk vrede mee. SPORTTERREIN Het verzoek van Voermans, Leun- seweg 16a om een stuk grond te pachten wat de gemeente bestemd heeft om in de toekomst tot sport terrein te worden gemaakt, bracht de tongen in beweging. B. en W. stelde namelijk voor om dit stuk niet te verpachten, maar daar waren sommige raadsleden perti nent op tegen. Zo stelden van Dijck, Steeghs, Fr. Janssen, Maas en Veraart, dat er voorlopig toch niets gebeuren zou en dat het dan niet economisch was, dat stuk maar te laten liggen. De VOORZITTER deelde het standpunt van B. en W. mede. De mogelijkheid is er dat dit jaar zij het dan provisorisch iets aan dit sportpark wordt gedaan. Dan zal het juist zijn op dit stuk. Gaat men het verpachten, dan is de ge meente het minstens voor een jaar kwijt, terwijl aan de tegenwoordige verpachting allerlei haken en ogen zitten, die het ook voor de nabije toekomst moeilijk maken direct de beschikking te krijgen over dit stuk. B. en W. zouden het graag zelf exploiteren, dan staat het ter beschikking van de gemeente, op het tijdstip dat het nodig was. Maar STEEGHS en Fr. JANS SEN toonden zich geen voorstan der van eigen exploitatie. Er is een spreekwoord dat zegt, „schoenma ker blijft bij je leest" en de ge meente moet geen boer gaan spelen- VERAART wist te vertellen, dat men in Ottersum rond Maria Roepaan met dezelfde moeilijkheden had gezeten, maar dat daar in overleg met gemeente en alle mogelijke pachtinstanties inderdaad een oplossing gevonden was, waar bij de ter beschikking stelling ten alle tijden gewaarborgd was. Hij verwees naar die regeling. Hoewel de VOORZITTER er nog op wees, dat de snelle ter beschik king stelling bij eigen exploitatie altijd mogelijk was, bleek weldra, dat de Raad niet zo optimistisch was, wat betreft de kansen, die er voor het sportpark liggen en daar om hield de VOORZITTER dit voorstel aan, zodat uitgezocht kon worden hoe men het in Ottersum doet. NIEUW ONDERWIJS Dat de rente van de geldlening, die de gemeente aangaat bij de fa. Franssen te Blitterswijck om de industriehal te kunnen uitbreiden, op bevel van Ged. Staten moest teruggebracht worden van 41tot 4Vs procent, had natuurlijk de goed keuring van de raad, te meer waar genoemde firma er ook mee accoord ging. Eveneens ging de raad accoord met de uitbreiding van het huis- houdonderwijs door de stichting van een vormingsklas. Hierdoor worden de studie-mo gelijkheden, aldus B. en W. voor meisjes belangrijk uitgebreid, om dat men dan lerares kan worden bij het nijverheidsonderwijs, maat schappelijk werkster en verpleeg ster, terwijl ze over het algemeen een grote huishoudelijke vorming geeft. VERAART merkte alleen op, dat tegenwoordig verpleegsters kunnen worden aangenomen, die alleen de lagere school met goed gevolg hebben doorlopen. Deze vormings klasse is dus voor hen niet nood zakelijk, maar wel zeer nuttig. Toen zaten we midden In de rondvraag, die ditmaal geopend werd door STEEGHS. BUITENWEGEN. Deze had tot zijn spijt in de nieuwjaarsrede niets gehoord van het plan, om de buitenwegen te verbeteren. En dat, terwijl de toe stand met de dag slechter wordt. Wat komt er van de verwezenlij king hiervan terecht en wat hebben B. en W. gedaan inzake de grind- exploitatie in de Geijsterse heide, waarvan de grind prima kan wor- deu gebruikt voor de wegen, nu er toch geen sintels meer te krij gen zijn. Wethouder WINTELS vertelde, dat overleg gaande was, om het groot aantal werklozen aan deze wegen te zetten, waardoor ze dan in de regeling „aanvullende werken" vielen, wat ook voor de gemeente meer mogelijkheden gaf. STEEGHS merkte op, dat dit zandwegen betrof, maar wat wordt gedaan voor de sintel- en grind wegen, die al langer hoe meer gaten krijgen. Weth. WINTELS vertelde, dat bij Ged. Staten verlof was gevraagd om die grind te graven. Maar ook als die vergunning er is, moet men zich niet te veel illusies maken, Dat gaat ook niet voor niets. Daar zijn graaf machine's en vrachtauto's voor nodig en wie zal dat allemaal betalen? STEEGHS meende, dat een der gelijk groots opgezette exploitatie niet nodig is. Als er maar gegra ven wordt voldoende voor de ergste gaten te dichten, want zoals het nu is, wordt 't elke dag erger. Hij drong er op aan, dat in deze nu eens wat gebeuren zou. Zo kan dit niet langer. VAN DIJCK wees er op, dat de gemeente voor vele wegen inder daad iets moet doen. Indertijd heb ben de boeren deze weg niet alleen gemaakt en betaald, maar zelfs voor het onderhoud voorop betaald. Nu gebeurt er niets, terwijl met wat grind een hoop ellende kan voorkomen worden, totdat ook die wegen eindelijk een gesloten dek krijgen. Zo zitten enige boeren al lang te wachten, totdat de door hen betaal de puinweg, door de gemeente zal worden afgewerkt, zoals van tevo ren is afgesproken. De gemeente laat zich echter niet zien en dat is niet juist. MAAS deed nog een beroep op de wethouder voor de fietspaden, vooral die, welke onderling de dorpen verbinden. Weth. WINTELS vertelde, dat er voortdurend 4 mensen op deze pa den werken en dat binnenkort ook de wegschaaf een handje gaat meehelpen. Het duurt te lang VAN HAAREN had als betref fend commissielid afgelopen jaar de rekeningen over 1954 nagezien en accoord bevonden. Maar men is toch feitelijk veel te verachter. De rekeningen moeten toch eerder vastgesteld kunnen worden. De be groting 1958 is ook nog steeds niet daar. Nu wist spr. wel, dat hier niet alle schuld ligt bij de gemeen te, want Ged. Staten moet nu nog de begroting van 't vorig jaargoed keuren, maar daarmee is nog geen excuus gevonden. Hoe wil men op zo'n manier een gemeente goed kunnen besturen? F. JANSSEN merkte op, dat als het bedrijfsleven zo handelde, men failliet ging. Dat overheids-instan- tles ook wel eens vlot kunnen wer ken, ziet men aan de belasting briefjes. Daar weet men in een goed jaar de achterstand geheel in te halen. De VOORZITTER was 't met de opmerkingen wel eens, maar de •gemeente moet op de Maastrichtse gegevens wachten. VERAART merkte op, dat toch andere gemeenten de begroting al lang klaar hebben. Zo wordt het slechts een formaliteit. De VOORZITTER betreurde dit ook, maar vroeg de Raad eraan te denken, dat een der samenstellers, de heer Verheugen, de dienst ver laten heeft en dat 't overgeven van zijn afdeling ook enige tijd vergt om in te werken. De begroting zal zo spoedig mogelijk gereedkomen. VLEGELSTREEK. VERAART had met vreugde ge hoord, dat men aan 't sportpark iets zou gaan doen, maar werd 't dan niet de hoogste tijd, de raad ook eens te laten zien, wat men nu feitelijk van plan is, daar in de toekomst te gaan maken. Dan had hij gezien, dat de speel plaats rond de huishoudschool al- lermiserabelst is. Is hier niets aan te doen? De vernielingen in de nieuwe kleuterschool' kon hij al leen maar een grove vlegelstreek noemen. Is het niet mogelijk om rond die scholen alvast de verlichting aan te brengen, dat werkt in ieder ge val preventief. De VOORZITTER noemde wat daar gebeurd is inderdaad onbe grijpelijk. Mogelijk is dezelfde ma niak aan het werk, die ook in andere gemeenten in verschillende scholen heeft ingebroken. Wat de verlichting betreft, de plannen liggen klaar, maar het is de vraag wanneer die komt; of tot zolang een noodverlichting aldaar kan worden aangelegd, moet worden afgewacht. De speelplaats rond de huishoudschool wordt opgeknapt, maar men heeft er niets aan kun nen doen, omdat de uitbreidings plannen nog steeds niet klaar zijn. WERKLOZEN Fr. JANSSEN had zorg over de bouw-activiteit in onze gemeente. Het nieuwe bouwvolume is nog niet bekend en al zal het gevolg van de nieuwe maatregel des mi nisters, dat bouwen onder de f 100.000 vrij zijn voor Venray niet groot zijn, omdat de gemeente toch eerst het geld moet hebben, dat ze niet krijgen kan tegen het voorge schreven rentegamma, van de andere kant lopen hier bouwvak kers werkeloos. Deze mensen komen in de werkloosheidsregeling en als ze daar lang genoeg ln rondgewandeld hebben worden ze hier of daar aan een werk gezet, wat hun dikwijls niet ligt en moe ten ze het maar zien te rooien. Dit alles kost handen vol geld, terwijl we zitten te roepen om woningen. Daar kan men als gemeente weinig aan doen, maar men zal wel ver plicht zijn in ieder geval te zorgen, dat deze mensen niet hier of daar ergens neergeduwd worden, maar dat er behoorlijk werk voor hen is. Dit onderschreef ook DE BRUIJN die meedeelde, dat op het ogenblik meer dan 80 werkloze bouwvak arbeiders in Venray rondlopen, en hierbij zijn dan niet geteld, zij, die van Duitsland gekomen zijn. Voor deze mensen moet in eigen omge ving zoveel mogelijk passend werk worden gezocht en hiervoor moeten thans reeds plannen worden opge steld. Hij onderschreef verder wat Fr. Janssen verleide over de dwaze maatregel dat er wel geld is voor aanvullende werken door deze werklozen uit te voeren, maar geen geld om te bouwen. Ook Dr. VERAART drong er op aan, dit euvel zoveel mogelijk te beperken en bij de verantwoorde lijke instanties alles in het werk te stellen om deze mensen aan hun vak te kunnen laten blijven. Op de vraag van Fr. JANSSEN of er al enige nadere mededeling was over de bouw van zg. houtrijke woningen, vertelde de VOORZIT TER, dat Maastricht niet meer zo bout tegen is, als enkele jaren terug, maar dat men zeker voor Venray in de omgeving waarvan veel dergelijke huizen staan op het Brabantse, de zaak wil bekijken. Men hoorde Janssen zuchten.... WATERLEIDING Nadat DERICKX op de slechte toestand gewezen had van een twee tal wegen te Oostrum namelijk de Paralelweg en de Trapstraat, vroeg VAN DER STERREN waarom fei telijk op de Heidse Peelweg, in de omgeving waarvan de ringleiding is komen lopen, 9 boerderijen en 2 burgerwoningen, op een afstand van 800 uieter, niet zijn aangeslo ten? De VOORZITTER vertelde, dat dit nu eenmaal niet anders kan. De waterleiding legt eerst de kern aan en zal later uitbreiden. STEEGHS verklaart, dat Casten ray 't enigste keikdorp is, dat nog geen waterleiding heef t, terwijl toch zowel op 't Schoor als de Molen hoek de buizen liggen. Wordt dit niet tijd dat ook eens te bekijken. De VOORZITTER meende, dat dit kwam omdat in Castenray tot heden weinig interesse voor water leiding is en men eerst de Peelkant heeft genomen, omdat daar slecht water is, iets waar Castenray nog geen last van heeft. Er zal echter naar de „vraag" een enquête ge houden worden. Dat was dan het einde en met een korte tik werd deze eerste vergadering van 1958 beëindigd. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. VAN THIEL Stationsweg 9 Telefoon 465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1