'tf> hakken BAH ZorgMjêePbjf SPORT KOP SCHOTEL Film-agenda: Tussen vier muren.... of de wijde wereld in? een 100 liter-kuip voor de grote was! HANDBOOGSPORT Zondag jl. brachten de handboog schutterij „De Romeinen" uit Rot terdam en sportclub Marathon een bezoek aan St. Oda voor het houden van een vriendschappelijk wedstrijd. Sportclub Marathon, welke be staat uit militaire oorlogsinvaliden welke zich allen met rolwagentjes moeten verplaatsen en die gezeten in hun wagentjes de handboogsport beoefenen. Om 1 uur arriveerden de schut ters, die bij aankomst door de voorzitter van St. Oda werden ver welkomd, waarna de wedstrijd een aanvang nam, die een gezellig ver loop had. Na afloop werden de schutters met hun dames getracteerd op Limburgse vla met koffie waarna de prijzen werden uitgereikt. Tijdens de wedstrijd werd er een loterij gehouden waarvan de baten bestemd waren voor de nieuw te bouwen banen vsn Marathon. Deze beschikken thans nog niet over eigen banen en de subsidie welke zij van het rijk ontvangen voor de nieuwe banen is lang niet toereikend om de onkosten te dekken. Na afloop van de loterij kon de voorzitter van St. Oda aan de voor zitter van Marathon een bedrag van 50 gulden overhandigen voor de nieuwe banen. De voorzitter van St. Oda dankte de aanwezigen voor dit succes en hoopte dat vele verenigingen dit voorbeeld zouden navolgen. Hierna dankte de voorzitter van Marathon voor deze eerste, steun hier in Venray ontvangen en hoopte dat St. Oda de eerste vereniging zal zijn, die zal worden uitgenodigd bij de opening der nieuwe banen, dankte vervolgens voor de gastvrije ontvangst en gezellige middag, waarna de voorzitter van de hand boogschutterij De Romeinen ook dank bracht voor deze prettige middag en voor de steun die Marathon mocht ontvangen. De uitslag van de wedstrijd was: St. Oda I 678 p. in 15 pijlen Romenen II 596 p. St. Oda II 551 p. Romenen II 487 p. Marathon 426 p. „Oo»trum"-nl#uws Neen, Oostrum kon z'n draal niet meer vinden. Het wilde In de wed strijd tegen Montagnards allemaal niet lukken. Natuurlijk was het sterke spel van de tegenstander daar voor een groot gedeelte de schuld van. Deze kwam vooral voor de rust, toen zij toch tegen de wind in speelden, met zo'n goed spel voor de dag, als wij slechts zelden op ons terrein hebben gezien. Hun vrij lopen, hun kalm en zuiver plaatsen heeft de doorslag gegeven in de enigszins verwarde strijd. Voor de rust namen zij door een snelle reactie van hun linksbuiten de leiding. Na de thee leek een hevige sneeuwbui een einde aan deze wedstrijd te willen maken. De hemel klaarde echter. Plotseling scheen Oostrum nu beter uit de voeten te kunnen. Alles ging veel sneller dan daarvoor en als men iets beheerster met de kansen was om gesprongen had er zeker een gelijk spel Ingezeten. Het werd echter 2—0 voor Bergen toen hun rechts buiten de back te glad af was en scoorde. Zondag gaan we B.V.V. op zoeken. Er zal gevoetbald worden in Meerlo. Als „de wil om te winnen" aan wezig is, dan zal men de puntjes zeker kunnen meebrengen. Het tweede elftal begint, door kameraadschap en hard werken ge stuwd, zich een naam In Oostrum te veroveren. Het zal zeker de moeite waard zijn om hun zondag thuis bezig te zien tegen de lastige buur Venray 4. Hopenlijk is het weer geen spelbreker. Dit geldt ook voor Oostrura 3, dicht bij huis DIS 2 gaat opzoeken. Het zal er spannen tussen al die „mokken" en ik ben bang, dat een keten van elf „karklingels" hun op mars niet zal tegenhouden. Heren, de voetbal-toto draait ook. U steunt de club door Uw deelname en maakt zelf kans op een flinke prijs. Voor Inlichtingen: „dekapper". De stand Wanssum Montagn. Tienray Oostrum RKLVV Achates Volharding EWC Resia BW Swolg.Boys RKDSO in de 4e klasse 16 13 1 17 10 4 17 6 6 7 3 7 7 2 27 3 24 5 18 7 17 6 17 6 16 7 16 7 15 7 15 7 13 2 10 6 2 11 6 G: 54—21 47—23 33—31 32—32 32—37 31—28 33—33 36—38 24—30 31—36 13—29 21-42 Mislukte nitverkoop De winteru it verkoop Is 15 januari weer begonnen. Feitelijk was hij toen echter op vele plaatsen al afgelopen. Want onder ander t be namingen begon hij in menig groot bedrijf reeds onmiddellijk na Nieuwjaar. Zoiets klopt natuurlijk niet; het was stellig ook niet de bedoeling van de overheid. Nu was dat allemaal niet zo erg als weer niet de kleinere zakenman, die zich toch al onbehagelijk begon te voelen bij de geruchten over een zich uitbreidende werkloosheid, min of meer de dupe werd. Dergelijk dingen schokken, vooral op het platteland, het vertrouwen van de kleine en middelgrote za kenman In het regeringsbeleid en de politiek der grote partijen en dat kan niet goed zijn. een prachtige vanJP# voor. - 49 - bij elk pek i 250 gram AEROTHERK - GEROOSTERDE EOAH-KCffIE Havermout, .lu»UkcnJ, Bacon Belegen kaas, „u.t. Rode Bieten tomatensoep, m.i n|.i Appelstroop 450 Thee Kasteel Bleekwater Pudding Soepgroenten Calif. Pruimen Dadels Kasteel Fiou-Frou Bakwerkkoekjes Nolettes Lange Vingers V ToHee's Zachte Pepermunt kilogram 49 .100 gram 49 .150 gram 49 3/4 Literpot 49 por pol 4-9 grams beker 49 100 gram 49 2 llesstn 49 5 zakjes 49 3 pakjes 49 300 gram 49 2 pakjes 49 per pak 49 250 gram 49 .150 gram 49 200 gram 49 200 gram 49( VERLAAGDE PR UZ EN VERDUBBELING VA*N SPAARGELD! BOERDERIJBRANDEN IN NOVEMBER 1957. De hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken deelt mede dat in november 10 boerderijbran- den zijn voorgekomen, waarbij de boerderij vernield of zwaar bescha digd werd. Twee van deze branden kwamen voor in Groningen, twee in Gelder land, twee in Noordholland en vier in Noordbrabant. De directe schade door deze branden aangericht wordt geraamd op f 473,930. Een van deze branden werd ver oorzaakt door het spelen met vuur een door een defeete schoorsteen, terwijl in acht gevallen de oorzaak onbekend bleef. Bij deze branden kwamen acht koeien en 1100 stuks pluimvee om. Onderhoud van werktuigen De wintertijd is bij uitstek ge schikt om alle machines en werk tuigen op de boerderijen eens een goede beurt te geven. Grondig reinigen en daarna be handelen met roestwerende mid delen verlengt de levensduur van de machines en werktuigen aan merkelijk. En als U ze In het komende sei zoen weer gebruiken wilt, geeft 't een geruststellend gevoel, als U weet, dat ze voor het gebruik ge reed staan. DER BETTELSTUDENT Een van de bekendste operette's van Carl Millöcker heeft in deze kleurenfilm zijn zoveelste uitvoering gekregen. Het verhaal van de als prins ver klede student werd practisch op de voet gevolgd, al moet ons van het hart, dat wij wel eens betere ver tolking gezien hebben, waarin meer vaart zat, iets waarvan toch de operette het hebben moet. Een amusementsfilm, die speciaal de operette-liefhebbers zal aantrekken. WIJ ZONDAREN Een melodramatische film, waarin een jongeman optreedt, die verbit terd uit de militaire dienst terug komt en verliefd wordt op een verpleegster. Deze verpleegster, zo ontdekt hij later, treedt ook op In een nachtclub en schijnt connecties te hebben met de eigenaar daarvan. Veel misverstanden moeten worden opgelost, voordat blijkt dat de jongeman verkeerde conclusies uit een en ander getrokken heeft en alles weer pais en vree is. Een nogal sentimentele film, die om bepaalde scènes voor jongeren ongeschikt is. JACK SLADE Een avontuurlijke verhaal, waarin nog eens ouderwets geknokt en geschoten wordt en de dappere Jack Slade als detectieve niet alleen een gevaarlijke bende uitroeit maar ook het hart weet te winnen van een schone jonkvrouw, waarvan we lang gezongen hebben als de Yellow Rose of Texas.... Voor liefhebbers van dit genre met het nodige portie bloed. BOLSWARDER BOEREN VINDEN BIJVAL Zonder overdrijving kan worden geconstateerd, dat de financiële moeilijkheden waarin tal van Friese boeren en met name de veehouders verkeren, met de dag groter wor den. Het is dan ook niet verwon derlijk, dat de zogenaamde Bols- warder acüe: „Pas dan de nog ver schuldigde belasting betalen wan neer de regering haar achterstallige verplichtingen inzake de melkprijs garantie zal hebben nagekomen", steeds meer voorstanders In Fries land krijgt. De provinciale landbouworgani saties hebben zich niet achter de Bolswarder actie gesteld. Het be stuur van de chrisielijke boeren- en tuindersbond heeft verklaard dat een dergelijke actie, waarvoor men overigens begrip heeft, ineen rechts staat niet geduld kan worden. De Friesche Maatschappij van Landbouw, waarbij ongeveer 10 duizend boerpn zijn aangesloten, heeft er inmiddels bij de minister van Landbouw op aangedrongen de verrekening van de melkprijsgaran tie over 1956'57 met de veehouders zo mogelijk in begin maart te doen plaatsvinden. De gewestelijke raad voor het Friese landbouwschap heeft zich vandaag in dezelfde geest uitge laten. Evenals de Friese Maat schappij vindt de raad het minder juist van de regering om één cent per kilogram te blokkeren. Hoe groot de nood onder de Friese boeren wel is blijkt uit een bericht in het Fries Landbouwblad. Hierin wordt gezegd dat het bestuur van een coöperatieve grasdrogerij In het westen van Friesland ernstig overweegt om verschillende leden door een deurwaarder te doen aan manen om hun schulden, daterend in sommige gevallen uit 1956, t® voldoen. BEL OP BIJ BRAN D No. 392 Marinier is een vak, dat letterlijk de hele wereld voor je open zet. Marinier worden betekent breken met de sleur, erop uit trekken, vreemde landen zien. Marinier worden betekent óók, een beroep kiezen met goede vooruitzichten, een beroep waar je wat je noemt mee voor de dag kunt komen. Voor jongens van 16 jaar en ouder is er bij het korps mariniers nu plaats. Zend voor nadere inlich tingen onderstaande coupon WORD MARINteR VAN JE VAK iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiJiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiis edtUót&i, foe feed 7€ éewt VAN BOXTEL heelt de allernieuwste Philips all-transistor hoorapparalen. Van nu ai kan Uw slechthorendheid voor iedereen onzichtbaar en onmerkbaar blijven. Da Philips (ransisior hoorapparalen bieden U alleen maar voordelen f a. zeer klein c. ingebouwde luisterspoel b. volkomen onzichtbaar dragen d. zeer lage batterijkosten VAN BOXTEL biedt echter nog meer: deskundige adviezen demonstratie door specialisten, ook aan huis. Batterijen steeds vers uit voorraad leverbaar. Raadpleeg Uw dokter over de mogelijkheden welke Philips transistor'hoorapparaten bieden Onze deskundigen houden zitting op: maandag 27 jan. a.s. van 11.00 tot 14.00 uur Ü0EN80isru„„ in Café Den Engel, "oosm^r0^ I Grotestr. 33 te Venray jÜBïiiT 1 HONDERDDUIZENDEN KOPEN Bil VAN BOXTEL, HONDERDDUIZENDEN KUNNEN ZICH NIET VERGISSEN. iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiniiiiiirrmiiiifiniitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitififiiiiiiiiiiiiiirR Zonder Acme veiligheidswringer, dan heat de machine f Hondo DINA: f475- Zowcl de RE1NETTE als de DINA kunnen voorzien worden van een automatische waterpomp ad f45.- cn van een electrische verwarming van 1,8 K.W. of 6 K.W., (zodat U geen wasketel meer nodig heeft) ad _f 137.- [Vtaag Uw luindelaar naar een *Qondo DE Hondo REfNÏTTE: r<W5- 6ROOTHOEDER DEED ER DE Wtó'AL MEE! ,N.V. Handelmli Gebr. "limmormani - Keitel (bi| Venlo) - Tc). 04762-325

Peel en Maas | 1958 | | pagina 4