De aanst. groslijst-verkiezingen vragen vooral èèndracht! Vastelaovesviering in onze gemeente SPORT SSSTSSS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PBIJSEPEB (IWABT AAL I 1A0 BUITEN VENKAT 1.60 Ouk Mater Amabilis-leerlingeo naar Loardes? Prins Piet I. Overpeinzingen H uidgenezing F» U ROL Zondagsdienst huisartsen Za'eMae 25 januari 1958 No 4 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG Sü PEEL EN MAAS ff CONFECTIE VAI DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN Terwijl we dit schrijven, wordt elders de lijst opgemaakt voor de aanstaande groslijst-verkiezingen van de Katholieke Volkspartij op zondag 2 februari a.s. We hebben ditmaal bij de can- didaatstelling voor de Provinciale Staten in de gemeente Venray een bijna „wonderbaarlijke" eensgezind heid gezien bij het stellen van die candidaten. Want uit alle afdelingen der KVP hebben we de namen opgekregen van Loonen en Laurensse en de meeste hebben zelfs geen andere candidaten gesteld. Hieruit blijkt dus, dat men be grepen heef', dat door het uittre den van de heer Peters, Venray niet alléén zijn staienlid verliest, maar ook zijn deputé en dat nu eensgezindheid en samenwerking nodig zal zijn, om tenminste de statenzetel weer terug te kunnen veroveren. Dit temeer, waar de statenkies- kring Horst zich heeft laten lenen tot een spelletje, dat voor nu en in de toekomst ernstige gevolgen kan hebben. Onder het motto, dat de bewo ners aan de overkant der Maas het recht hebben op een eigen staten lid aan welk recht nooit iemand getornd heeft, maar doordat men het daar zelf niet ééns was. is dit niet ingelost geworden is men er daar toe overgegaan een voor verkiezing te houden, waar dan de eerste uitgekozene politiek geadvi seerd zou worden, zodat hij zeker was van een verkiezing als staten lid. Men poogde dus een soort een heid van boven op te leggen. Een eenheid, die intussen alweer in stukken en brokken ligt, want in plaats van één candidaat, zoals was afgesproken, staan er nu vier op de groslijst. En de statenkleskring weet van niets, omdat de notulen van al diè onderlinge afspraakjes plotseling zoek zijn: Men heeft dit spelletje in Venray ons inziens terecht gevoeld als een soort uitschakeling. Want wie de oude uitslagen eens bekijkt, ziet daarin, dat de Venray- se candidaten in bet verleden, on danks het feit, dat de overkant van de Maas, toen ook haar eigen can didaten had, vele stemmen kregen van de „overkant-mensen." Waaruit duidelijk bleek, dat het gros van deze mensen niet de theo retische eenheid van Velden tot Mook aanhingen, maar wel de practische, als bijv. de nauwe bin ding: WellWanssum, Arcen Broekhuizenvorst enz. Maar goed, men heeft daar nu een eenheid willen forceren en nu kan men al zien, dat die eenheid er niet is'. Want als men een candidaat in derdaad er met alle stemmen er in wil hebben, dan moet men er geen vier stellen, dat geeft maar stem men-versplintering, waar niemand iets aan heeft. Deze nog al lange en ingewik kelde voorgeschiedenis heeft tot resultaat gehad, dat men in Ven ray de eenheid vond, die men zeker bij verkiezingen wel eens te dik wijls heeft verwaarloosd. Van de ene kant was dat wel verklaarbaar. Immers de grootste groep KVP-leden bestond uit land bouwers, die natuurlijk een land- bouwer-candidaat hun stem gaven. Anderen zochten het bij een ar beiders-afgevaardigde en weer an deren bij een middenstander. Sommigen hadden familiebetrek kingen elders en dan kreeg die candidaat hun stem. Het resultaat was, dat de boeren met hun eensgezindheid hun can didaat gekozen kregen en de rest verloren ging door stemmen-ver- splintering. Nu is de situatie echter anders geworden. Het i= practisch zeker, dat men van buiten de gemeente geen stem men meer zal krijgen. Venray zal het dus zelf moeten doen, ondanks het feit, dat elders in de kieskring Venrayers candidaat zijn gesteld. Men zal tegen deze bewering van elders uit misschien protesteren, maar voor iedereen, die de zaken nuchter bekijkt en de situatie heel duidelijk aanvoelt, is dit zonne klaar! Dat men dit gevoeld heeft blijkt uit de candidaats-steiling waarin naast de afgevaardigde van het grootste deel der boeren-KVP leden de heer Loonen ook de naam van de heer Laurensse gezet is, zodat feitelijk een twee-eenheid gescha pen is, die iedere stemmer in onze eemeente de gelegenheid geeft op een Venrayse candidaat zijn stem uit te brengen. En zeker iedere Venraynaar de gelegenheid geeft bij de a.s. groslijstverkiezingen het stemhokje voor deze namen rood te maken. 0— Het mag uit vroegere publikaties bekend geacht zijn, dat we de ma' nier van doen bij de groslijstver kiezingen minder prettig vinden. Maar goed, dit stelsel bestaat nu eenmaal en we moeten het er maar mee doen. Men is gelukkig al afgestapt van het stelsel van politieke adviezen, al heeft men dat oude ding nu in statenkleskring Horst, weer van stal gehaald, zogenaamd om de eenheid te herstellen.... Omdat er mensen zijn die het nooit leren, liep men met plannen om een draaischijf te maken van het groslijst-stembiljet om zodoende niemand op de bovenste plaats te krijgen, waar nog te veel mensen uit nonchalance of onwetendheid het hor.je van rood maken. Men is van dit plan wederom af gestapt en heeft nu wederom de oude manier toegepast van een lange lijst, waarop de namen van alle candidaten volgens loting zijn geplaatst. Het zal dus noodzaak zijn, dat men allereerst uit deze veelheid van namen, de namen van de heren Loonen en Laurensse weet te halen. En we geloven niets te veel te zeg gen, als in de verschillende afde lingen juist op dit punt de nodige aandacht gevestigd wordt, zodat ook inderdaad geen enkele Ven rayse stem voor Venrayse candi daten verloren gaat. Dan blijven er nog twee stemmen over men moet namelijk bij de groslijst-verkiezingen 4 stemrr e t uitbrengen deze twee kan men dan nog altijd geven aan een spe ciale vriend, aan een afgevaardigde van de een of andere standsorga nisatie of aan wie ook. Mits men Venrays belang maar voorop weet te stellen. Het is met enige schroom, dat we over dit onderwerp nu schrijven, omdat men zo gauw de kans loopt verkeerd begrepen of verkeerd ver st aan te worden. Toch menen we, dat 't nodig is op een bepaald facet in de vastelaovesviering in onze ge meente de nadruk te moeten leggen. Wie tegenwoordig de krant open slaat, vindt daarin advertenties van een vastelaovesbal hier, van een vastelaovesbal daar in onze ge meente, het een onder nog al scho nere naam dan het andere. Onwillekeurig denkt men dan terug aan 1939, toen na lang en lang overleg tussen wereldlijke en geestelijke autoriteiten, aan een kleine groep mensen toestemming werd verleend, om de vastelaoves viering in Venray te organiseren. Een vastelaovesviering die dan bestond uit de organisatie van festi viteiten gedurende de drie dagen voor As-woensdag. De grootste gunst was toen wel, dat er op vas- telaovesmaandag en -dinsdag ge danst mocht worden. Hetgeen in dat vla giften en gaven en de op brengst van zittingen en bals moet worden bijeen gebracht. Die er echter het meest aan „ver dient", is op de eerste plaats de gemeente via de vermakelijkheids belasting. Of dit de aanleiding ge weest is, dat men nu in tegen stelling tot enkele jaren geleden zo royaal omspringt met dansver- gunningen is een vraag, d e auto matisch gesteld gaat worden. Want evenals de Piëihaas is ge groeid, zo heeft zich ook op sommige kerkdorpen een georganiseerde vastelaovesviering ontwikkelt, waar natuurlijk op zich niets op tegen is, mits men het grote belang van een goed georganiseerde Venrayse (dus gemeentelijke) vastelaoves viering niet uit het oog verliest. Zo hebben we in het jongste ver leden een vastelaovesvereniglng ^ekregen in Oirlo, het Veulen en Ysselsteyn, die behalve voor de or ganisatie in eigen kerkdorp, zorgde voor een behoorlijke afvaardiging in de grote Venrayse optocht en met wie, als we goed zijn ingelicht, behoorlijk onderling contact be staat. Intussen is dat aantal weer ge groeid en heeft zich dit jaar o.a. een Prins in Leunen en een Vorst m Oostrum gemeld. Deze klups meldden zich ook allemaal voor bals op het gemeente huis en krijgen natuurlijk toestem ming, want wat men de een gunt, moet men ook de ander geven. Zo komt het dan, dat practisch van 1 januari af tot aan devastel- aovend zelf, er geen enkele zondag is of er is bal, soms op meerdere plaatsen tegelijk. Nu gunnen we de jeugd rustig hun balavonden en de gemeente de vermakelijkheidsbelasting, maar we geloven, dat men op de verkeerde weg is. Op de eerste plaats is er al die tijd, practisch niets anders te doen dan dansen. Geen enkele andere vereniging durft nog wat te ondernemen, want het loopt op een fiasco uit, omdat voor een deel van het publiek hei dansen nu eenmaal voorop gaat. Op de tweede plaats worden de uitkomsten van de bals al langer hoe kleiner, tegenover dezelfde of nog hogere onkosten. Men vangt elkaar vliegen af, i.e. dansers en de klacht in de kom, dat aan een bal niets meer te ver dienen valt. hoort men ook reeds op verschillende kerkdorpen. Men schiet dus het doel van al die bals ook voorbij. En dat be dreigt dan tevens weerde organi satie van de Vastelaovond. Ons inziens zal hier op de een of andere manier regelend moeten worden opgetreden, wil men niet binnen korte tijd voor onoverkome lijke moeilijkheden komen staan. Een regeling, waartegen niemand bezwaar kan hebben, omdat reeds nu, niet alleen uit de kom, maar ook uit de kerkdorpen klachten gaan komen. Wil men een goed georganiseer de Vastelaovesviering in onze ge meente houden, dan zal men er van uit dienen te gaan, dat evenals elders, de verschillende Vastelao- vesclubs samenwerken, dat men daar vaste regels voor stelt en het zwaarst laat wegen, wat inderdaad het zwaarste is. Zo lijkt het ons dienstig, dat van hogerhand, in overleg met de ver schillende clubs een dergelijke re geling wordt gemaakt, opdat niet alleen de vastenavondviering daar van de vruchten plukt, maar ook andere verenigingen in deze bij uitstek goede winteravonden nog een redelijke kans krijgen. Dat kan zelfs nog voor deze vastelaovond! vastelaovend 1958. Strakke regie deed de avond vlot verlopen, die de Piëihaas als een der best geslaagden in haar annalen mag boeken. Gedurende het Lourdes-jubileum- jaar wil ook onze school graag met enkele leerlingen vertegenwoordigd zijn in de landelijke jongeren bede vaart welke gehouden wordt van 12 tot 19 april. Het is begrijpelijk dat hiervoor veel geld nodig is. De leerlingen van de Mater Amabilisschool willen dit geld door verschillende acties bijeen brengen. Een van deze acties is dat onze leerlingen Uw kinderen van 3 tot 12 jaar op de komende woensdag- en zaterdagmiddagen van 2 tot 4 uur in de oude am bachtschool aangenaam zullen bezig houden en vermaken. Wij vragen U hiervoor 20 ct. per kind. Dus moeders Uw kinderen zijn van harte welkom. Wij zullen ze aangenaam bezighouden, terwijl U hiermede ons Lourdesp an kunt doen slagen. Er is nog een actie die voor U nuttig kan zijn. De leerlingen van de school zuilen U gaarne diensten bewijzen in allerlei vorm zoals huishoudelijke hulp, b.v. baby sitter, toezicht op de kinderen enz. Zij bieden U deze diensten aan op de avonden waarop geen Ie* wordt gegeven en op alle middagen waarop de leerlingen tijd ter be schikking hebben. Voor deze dien sten ontvangen zij graag een pas sende vergoeding. Inlichtingen omtrent het boven staande en verzoeken om hulp kunt U ontvanger bij de leidster van de school, Kempweg 30, tussen 12 en 3 uur. (Tel. 987). De Mater Amabilisschool en alle leerlingen hopen echt, dat vele moeders van deze acties gebruik zullen maken en daardoor twee van onze leerlingen in staat gesteld kunnen worden aan de pelgrims tocht naar Lourdes deel te nemen. die dagen iets ongehoords was. De oorlog kwam en er was geen sprake van vastelaovesviering. Nadien hebben eerst de buurtver enigingen de organisatie in handen gehad, later kwam dan de Piëihaas, een betrekkelijk kleine vereniging, die de organisatie ter hand nam. Door toedoen van deze vereniging is de vastelaovesviering uitgebreid. Opgenomen in de kring van grotere vastelaovesklups als Venlo, Roermond, Weert, Heerlenen Maas tricht, heeft men die voorbeelden gevolgd en is in de loop der jaren toestemming verkregen voor enkele bals, die mede gehouden werden om de grote onkosten te dekken. Want men moet zich niet vergissen in de onkosten van een organisatie, zoals die door de Piëihaas is op gezet. Men heeft op openbare vergade ringen wel eens cijfers genoemd en vergissen wij ons niet, dan kostte de vorige vastelaovesviering deze organisatie ongeveer 8000 gulden. Hetgeen een zeer groot bedrag is, In een goede voorstelling van 't Circus Mok werd zondagavond de nieuwe Prins voor 1958 voorgesteld. Het bleek de heer P. Muis te zijn, oud-administrateur van de Nijverheidsscnool, die als een an dere Hensenius werd onthult op 't toneel van zaal Wilhelmina. Vooraf was een bont programma vertoond, met muzikale omlijsting en onderstreping van de nieuwe hofkapel, o.l.v. Jo van Els. Deze hofkapel bleek een goede aanwinst bij de Vastelaovesviering, want niet alleen wist ze op gees tige wijze te improviseren, maar bracht aldra de echte carnavals stemming in de propvolle zaal. Een carnavalsstemming, die nog verhoogd werd door de twee buut- reedners, die zowel als school jongen, als boer, zowel als Adry Hepburn, als marinier hun kolder de zaal inslingeren. Graat en Bernadien gaven hun plaatselijk commentaar op de ge bruikelijke wijze en het 3e Venrays dameskoor, bracht de nieuwe Car- nevalsslager er binnen enkele tellen in. Een der hoogtepunten was het optreden van Frits Rademaker, die met zijn Limburgse liedjes toch altijd weer mensen weet te trekken en te boeien. Het slot was dan de onthulling van de nieuwe Prins, die in een vlotte speech de gehele gemeen schap van Venray opriep, de beste te geven tot het welslagen van de Rentesp aar brie ven We hebben deze week kunnen horen over de radio, dat de rente- spaarbrieven voor de woningbouw lening vlot van de hand gaan en, dat er een respectabel bedrag is overgemaakt. We hebben ook kun nen horen, dat van de mogelijkheid om het geld voor plaatselijke wo ningbouw te reserveren veel gebruik is gemaakt, omdat men de aange hechte kaarten, die dat doel aan geven, zeer veel heeft ingezonden. Voor hen, die nog van zins zijn om dergelijke rentesp aar brieven te kopen, volgt hier dan nog het vriendelijk verzoek om eveneens die kaart in te sturen en als be gunstigde gemeente de naam van Venray in te vullen. Gooi die kaart dus niet in de prullebak, maar doe even de moeite van het invullen en wegzenden. U helpt er mee Je woningnood in eigen plaats ver minderen. Henschenius Trouwens men kan van de radio nog meer leren. Radio Luxemburg heeft een dagelijkse rubriek, waar bij men in de vroege morgen de voornaamste gebeurtenissen uit hei verleden even naar voren haait bij het begin van de dag. Dinsdagmorgen werden de Ven rayers gefelicireerd, want Hensche mus was jarig. Het is maar, datU het weet.... BOMEN. „De bomen, die onze voorvaderen geplant hebben," zo hoorde we ie mand zegeen, „moeten er figuurlijk en letterlijk aan geloven." Dat figuurlijke sloeg dan op de verkoop van de effecten, het let terlijke op de rooiing aan de Lang straat, de Maasheseweg en rond Huize Servatius. Van de effecten-verkoop hopen we beter te worden, de Langstraat is er zeker op vooruit gegaan en de Maasheseweg zal ook wel op knappen, al gruwt men nu van al die draden van electriciteir, tele foon, radiocentrale enz. en voor de nieuwe hoofdbouw van Huize Ser vatius zal ongetwijfeld de bomen- kap nodig zijn. Toch doet he'telkens vreemd aan bomen te zien verdwijnen, zeker als ze gezond en fors, reeds jaren een vertrouwd beeld waren in deze omgeving. Het wordt er zo kaal en vlak van, alle goede redenen om te kappen ten spijt. Waar we zo gul zijn met kappen hebben we aan de andere kant toch ook de verplichting om voor een nieuwe aanplant te zorgen. Dit kan zo gauw verwaarloosd worden, z*-ker nu in een tijd van bestediugsbeperking de centen wei anders gebruikt zullen kunnen worden. Maar een te zakelijke instelling op dit terrein doet enkel maar bomen verdwijnen. hetgeen wij en het nageslacht enkel maar kunnen betreuren. Kom en Kerkdorpen. In een ingezonden stuk, wat wij ontvingen stond merkwaardiger wijze ook iets over bomen. Name lijk, dat de gemeente Venray te vergelijken was met een boom, waarvan de kom de stam was, de kerkdorpen de takken. Kapt men de takken af, dan kan de boom niet groeien, kapt men in de stam, dan gaan de takken dood. Die vergelijking maakt de in zender, omdat hij meende, dat de verhoudir.g tussen kom en kerk dorpen niet juist was. In de kom, aldus de schrijver, ziet men langzaam maar zeker het boerenelement (als men dat zo mag noemen) verdwijnen en arbeiders, middenstanders en anderen in aan tal toenemen. Op de meeste kerkdorpen zijn 't overheersend landbouwers, wier belangen dikwijls op andere ter reinen liggen, dan die van andere standen. Voeg daarbij, dat de kom uok een soort representatieve taak heeft te vervullen en op grond daarvan ook aanspraak maakt op sommige „be voordelingen", dan loopt men de kans, het verleden heeft dit bewe zen en de toekomst zal dat in n<»g sterkere mate doe-i, dat kom en kerkdorpen uit elkaar groeien en van een echte gemeenschap geen iprake meer is. Schrijver stelt dan de vraag of het niet noodzakel :k is om iets op e bouwen, waarbij kom en kerk dorpen in een openlijk gesprek op geregelde tijden moeilijkheden en mogelijkheden eens bespreken en een oplossing zien te bewerken. Waardoor dan tevens bewerkt zou worden, dat men niet zo langs elkaar been leeft als op dit mo ment al gebeurt. De gemeenteraad, een trefpunt van afgevaardigden van kom en kerkdorpen, is daar niet de juiste plaats voor, omdat z.i. hier het zakelijke element te veel over heerst. Tot zover dan het ingezonden stuk, dat wij hier sterk verkort weergeven. Laten we eerlijk zeggen, niet aan een dergelijke commissie te kunnen geloven of hue de naam hiervan zal zijn. Het nut van ge zamenlijk overleg is er zeker, maar is er ook. Dat de een of ander uit de kerkdorpen wel eens verwijten slingert naar de kom en visa versa zal men ook met die commissie niet kunnen voorkomen. Maar men mag toch geloven met redelijke en verstandige men- -en te doen te hebben, die het nut van samenwerken, van gemeen schappelijk overleg wel degelijk inzien en die op hun tijd een offer weten te brengen als eigenbelang of belang van eigen plaats onder geschikt moet zijn aan het gemeen schappelijke belang. Dan zullen deze mensen als dat nodig en nuttig is die samenwerking en dat ge meenschappelijk overleg ook weten te vinden, al is het maar uit dood gewoon eigen-belang. Zo lang zal de boom, die Venray is, nog rustig bloeien en hoogstens hier en daar wat bij gesnoeid worden. rent Roermond, gewonnen worden kan men nog met deze laatste gelijk eindigen. Zondag a.s. ontvangen we Geleen. Een combinatie-elftal van de heren speelden tegen een soortgelijk elftal van het gymnasium en behaalde een mooie overwinning. Dinsdag a.s. om 9 uur n.m. begint de wekelijkse training. Nieuws uit Venray en Omgeving Huidzuiverheid - Huidgezondheid Houdt de winter uil handen en voeten. 8.V.V.-nienws Het voetballen heeft zondag j.l. niets gegeven, omdat alle wedstrij den werden afgelast. Of het morgen zondag voetbalweer zal zijn moeten we afwachten. In ieder geval is er een boordevol programma dat al begint met het eerste elftal dat een thuiswedstrijd heeft tegen Haslou. Een ongemakkelijke candi daat, waarvoor het oppassen is geblazen. Venray 2 gaat naar Roermond om daar tegen het tweede elftal »n het veld te komen, maar hei derde blijft thuis om Wans-urn 2 te ontvangen. Het vierde speelt een derby tegen Oostrum 2 in Oostrum en ook Venray 5 komt tn de derby-sfeer door de thuis wedstrijd tegen D.I.S. 3 Nu maar afwachten of dit alles inderdaad doorgaat. M.H-C. V .-nieuws De weergoden waren onze dames zondag in Eindhoven gunstig gezind, niet echter Vrouwe Fortuna, d e zich aan de zijue van EMHC ge schaard had en hun een geflaneerde 21 overwinning bezorgde. In een verwoed sloioffensief stonden paal en lat de Venray-e gelijkmaker in de weg. Een gelijk spel zou de ver houdingen in het veld beter hebben weergegeven. Wanneer de laatste twee wed strijden, waarvan een tegen concur- Vanaf za erdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. L. COENEN, Henspniusstr. 13a Telefoon 878. Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. Openbare bekendmaking Burgemeesteer en wethouders der gemeente Venray brengen ter open bare kennis, dat zij bij hun besluit van heden, no. 22 aan L.J. van Haren, wonende Grotestraat 2 te Venray, een voorwaardelijke ver gunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend tot het oprichten van een garaeebedrijf en herstel plaats met 7electromo'oren, op het perceel gelegen te Venray Grote Markt 2a, kadastraal bekend, sec tie C no 6793. Venray, 15 januari 1958. Slachtoffer van auto ongeluk overleden Dlnsdar overleed in het St. CanI- slus-ziekenhuis te Nijmegen tenge volge van verwondingen opgelopen bij een auto-ongeluk de heer M. van Aarssen. Met zijn gehele familie zou hij voor veertien dagen een zuster op gaan zoeken in Haar lem, maar in de bocht bij Heijen vloog de wagen van de weg af, tegen een boom, waarbij alle Inzit tenden, behalve de chauffeur, min of meer ernstig werden gewond He' slachtoffer zelf werd in zeer ern-tige toestand naar het St. Ca- nisius-ziekenhuis overgebracht, evenals zijn vader, moeder en zus ter. Hij werd van de laatste H.H. Sacramenten voorzien en is ge durende al die tijd bewusteloos eeweest. Zijn vader en moeder zijn n« g opgenomen in Nijmegen. L. Nymeyer f Dinsdagnacht overleed in het St. Eilsabeth-ziekenhuis alhier de heer L. Nijmeijer, in leven hoofd assistent bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Ven ray. De heer Nijmeijer heeft zich in de ruim 25 jaren, dat hij in Venray als zodanig werkzaam was, velen verplicht door zijn behulp zaamheid. Carnavalsver. ,,'t Knölleke" Leunen De carnavalsvereniging ,,'t Knöl leke" Leunen, hield op donderdag j.l. de jaarlijkse algemene leden vergadering. Tot dusverre gaven zich 125 ..Kr.öllekes" als leden van deze vereniging op. Ten overstaan van het vorige jaar betekent dit voor deze vereniging een flinke vooruitgang. Nieuw lid kerkbestuur te Oostrum Tot lid van het R K. kerkbestuur te Oost rum is benoemd de heer J. Raedts. Hij is de opvolger van de heer Fr. Poels, die na bijna 25 jaar kerkmeester te zijn geweest wegens ziekte en hoge ouderdom ontslag als zodanig heeft genomen. Benoeming. De heer C. van Bakel uit Yssel steyn, thans werkzaam ten kantore van de gemeenteontvanger te Denrne werd benoemd als eerste assistent-kassier bij de Boerenleen bank te Horst. RODE KRUIS We wijzen nog even op de pro- paganda-avond voor het Rode Kruis welke Woensdagavond om 8 uur in Prinsenhof gehouden wordt. Cross Country Lie'hebbers van de paardensport ku men morgen zondag hun hart opha en tn Oirlo, waar de ruiter - ciub „Sport na Arbeid" een cross- countiy organi.-eert. Ontwikkelingsavond Merselo Op een minder druk bezochte vergadering der LLT13 Merselo, sprak pater van Rhijn uit Venlo, over de doelstellingen van socialis me en liberalisme. In de loop van zijn betoog toonde hij de gevaren van deze stelsels aan en bewees hij, dat het katholicisme een betere op lossing heeft voor alle problemen. Na hem sprak de heer Laurensse als krinuhoofd der B.B., over het nut van een blokploeg, die In Mer selo nog opgericht moet worden. Verschillende leden gaven zich op.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1