*0, Vol* Magazijn De Zon Onze Balans-Opruiming gaat deze week nog door EBBERMK Marktstraat 5 Profiteer alsnog van de grote Balans-Opruiming SoS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PRIJS PER KWARTAAL I L40 BUITEN VENRAY I 1.60 KXP. contribotie van groot belang Voor de uit Indonesië verdreven landgenoten Derde Grdc-meuws ADVERTENTIEN Manchester Jassen Yesien Broeken 10 pet. korting EBBERINK koffie- en eetserviezen Het Warenhuis SEEFAB blauwe overalls 10.95 EBBERINK Ook nu nog tal van koopjes in alle afdelingen Uitsluitend prima kwaliteiten, prachtsort., zeer lage prijzen Bovendien 10% cheque korting JAC. FONCK GROTESTRAAT 9 LEVERTRAAN^ 115 46 geldwgels SCHUURPOEDER *12 cent+X 16 gelcfeegeis TANDPASTA' 75 centti?' 30geldzegels FROU FROU pepak 52 cént+jtf 20 geldie^els VANILLE TOFFEES 51 12deld*rfels Een wolk van een jongen! Friesche Vlag babyvoeding Zaterdag 18 januari 1958 No 3 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG I PEEL EN MAAS CONFECTIE VAI D11UK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN voor d© groslijst-Stemming op zondag 2 februari. Vanaf maandag a.s. zullen in VenrayKom de contributiekaarten 1958 van de K.V.P. opgehaald worden. Dit lidmaatschap is juist dit jaar erg belangrijk, omdat de verkiezin gen voor Provinciale Staten voor de deur staan en de K.V.P.-leden op zondag 2 februari zullen gaan stemmen over de plaats van hun candidaten. Voor Venray staat er dan heel wat op het spel, omdat de enige zetel tot nog toe in de Provin ciale Staten werd ingenomen door Deputé Peters uit Oirlo, die zich nu niet meer candidaat heeft gesteld. Afgelopen weken zijn er twee nieuwe Venrayers candidaat gesteld, namelijk de heren L. Laurensse uit de Kom en de heer J. Loonen uit Oostrum. Of zij het straks beiden zullen halen, slechts één van hen, of géén één, zal afhangen van de K.V.P.- leden zelf! Het is dus alleszins gewenst en voor Venray van het grootste be lang, dat alle leden komende week hun contributie a f 2.50 betalen, zodat zij aan de groslijststemming over drie weken kunnen deel nemen. Het lage bedrag van een rijks daalder kan hiervoor geen beletsel zijn! 4et K.V.P.-bestuur hoopt dan ook, dat iedereen prompt zal beta len in het belang van de gehele Venrayse gemeenschap! Burgemeester en wethouders van Venray brengen het volgende ter algemene kennis: Voor de opname van 45 000 uit Indonesië verdreven Nederlanders (circa 10.000 gezinnen) is dringend en op korte termijn woonruimte nodig. De minister van maatschappelijk werk wil voor die gerepatrieerden, die zich onmiddellijk kannen aanpassen aan de hier te lande heersende gewoonten, op basis van vrijwilligheid kwartier zoeken, zowel in kleine pensions en kleine hotels, als bij particulieren die woonruimte vrij hebben. De opname is van tijdelijke aard, de tijdsduur is echter onbekend. Aan degene, die een gerepatri eerd gezin huisvesting en voeding verleent, kan een vergoeding wor den verstrekt overeenkomstig de ter plaatse daarvoor geldende prijs en tot een maximum van f 3.50 per persoon per dag. Bij huisves ting in kleinere beroepspensions of hotels kan de vergoeding f 4. per persoon per dag bedragen. Degenen die bereid zijn om een gerepatrieerd gezin op te nemen kunnen zich gaarne spoedig opgeven ter gemeente-secretarie, afd. IV, waar hun alle verdere in lichtingen kunnen worden verstrekt Venray, 15 januari 1958. Burgemeester en wethouders voornoemd, A.H.M. JANSSEN, burgemeester H. VORST, secretaris. Bijbelcursus Na enige weken rust begint a.s. maandag 20 januari om 7 uur, weer onze Bijbelcursus in huize „San Damiano", Nogmaals sporen wij een ieder, zowel jong als oud, aan, deze leer zame cursus te volgen. Nieuwe leden Nieuwe leden voor de D.O., die zich nog niet officieel aan een der bestuursleden of aan de directeur hebben opgegeven, kunnen dat deze maand doen. Op de eerste zondag van maart heeft in de maandver gadering de inkleding plaats door pater Visitator. Aan de inkleding zullen een paar vormingslessen voorafgaan. Naaikrans Onze naaikrans blijft zich nog steeds uitbreiden. Vol enthousiasme wordt door pl.m. 30 dames gewerkt aan de grote missietentoonstelling in het voorjaar. De oproep in Peel en Maas had tengevolge, dat we 2 naaimachines rijker zijn geworden en dat van verschillende kanten stof werd aangeboden. Ons Para mentenfonds steeg van f 313.73 tot f 528.73. Dank aan de goede gevers wij blijven rekenen op uw steun. Kerstviering De Kerstviering op zondagavond 5 januari in huize Bertha is prach tig geslaagd tot ieders tevreden heid. De zaal was vol en de stem ming prima. Een onvergetelijke avond. Belangrijk was vooral, dat er verschillende jongeren aanwezig waren. Voor hen wordt er in de „Vastentijd" een Contactavond ge houden in San Damiano. Geheel nieuwe sortering Even kijken in fa. Th. Pouwels Zn. Hofstraat 10 Julianasingel 2 Alleenverkoop van stalen bogen ARIAENS-KOSMAN Grotestraat 6 Extra aanbieding werkelijke waarde ca. f 15. nu voor slechts De zaak voor werkkleding Bij aankoop van elke f 5 - ontvangt U een cheque van 50 cent voor alle niet speciaal geprijsde artikelen. do<* IedereJmlsvrouw* 31 cent cadeau 'door extra geldzegelsl i ÖOgraro, én 'n miljoen extra I Dót loopt lokker op I Nu extra voordeel dank tl] de Europese VéGé Unie. Er zijn ook VAGé» winkels In BelgH, Frankrijk. Oultslond. Saargebltd, Luxemburg, Zwitserland. Friesche Vlag babyvoeding, déar wordt Uw kleintje gezond en sterk van. Volgens medisch voorschrift bereid uit melk van een t.b.c.-vrije veestapel. Vraag medisch advies Fa. J. Raaymakers Fa. H leuken Fa. W. Pauwels Maasheesseweg 41 Hoenderstraat 4 Langestraat 1 Venrr Ver.ay Venray

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1