Werkloosheid heeft 3 pet. overschreden Voor de Politierechter Vastelaovend Regering kondigt maatregelen aan WITTE KRUIS Rode Eriiis-nieows. Handboogsport Pracht handen RfllER^ Kwartjes-actie Gevonden: Zaterdag 18 januari 1958 No 3 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG KLEDING WIN! 9 PEEL EN MAAS W DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPPTCRTAH VOHl? VPMPAV PM Ci IV/I^TR PKFN ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. per m.m. ABONNEMENTS. GROTESTRAAT 28 TELEFOON 513 GIRO 150052 W EfEfI\DL#itU V VJUlY VE/iNKAY JCrlN AJIVlO 1 I\EiI\.C#IN PRIJS PER KWARTAAL t 1.40 BUITENVENRAY f 1.60 Toen enkele weken geleden de leden der Tweede Kamer, onder aanvoering van de Katholieke Volks partij zich met kracht verzetten tegen de belasting-verhoging van minister Hofstra, hebben zij als reden aangevoerd.dat de bestedings beperking al ruim genoeg door werkte en dat vermindering in de Nederlandse productie en werkloos heid zich duidelijk deden gevoelen. West-Brabant, Groningen, Fries land en Drente werden reeds over stroomd door ontslagen. Bij de Kamer-debatten heerste een zekere spanning tussen de pro's en contra's, doch men kon elkaar niet over tuigen, zodat tenslotte een com promis met de Regering gesloten is, dat Hofstra deed overwinnen. Nog geen 14 dagen later staan wij voor het feit, dat de werkloos heid de 110.000 bereikt heeft en dat zeker nieuwe ontslagen zullen vol gen. Dus zou men kunnen zeg gen de Regering heeft kennelijk ongelijk gehad, ze had de belasting verhoging niet moeten doorzetten en het bedrijfsleven moeten vrij laten; automatisch zou de werk loosheid afgeweerd zijn. Maar zo eenvoudig ligt de zaak niet. Vooreerst is in het cijfer van 110.000 een goede 30.000 seizoen arbeiders inbegrepen, waardoor het getal door conjunctuur-teruggang getroffenen 80 000 bedraagt. Sei zoenwerkloosheid is een zichzelf herstellend verschijnsel waarover men zich niet bijzonder ongerust behoeft te maken. Een tweede factor van heel bij zondere betekenis echter is de werk loosheid in de bouwvakken, waar door een ander sociaal euvel ont staat: de achteruitgang in de wo ningbouw. Onder geen voorwaarde mogen wij in deze benarde omstan digheden ons streefgetal van 80.000 ^woningen voor 1858 prijsgeven, ook twijfelt minister Witte zelf aan dit getal. Nu loopt de overheidsbouw voor lopig geen gevaar; 40.000 woningen, waarvan 4000 in Gelderland, 5000 vHt Noord-Brabant en 3500 in Lim- rvtmrg zullen er wel komen. Maar de overige 40 000 die door particu lieren gebouwd moeten worden lopen gevaar, wegens gebrek aan kapitaal. De minister kan wel bepalen zoals hij zojuist heef gedaan dat Overijssel 2900, Gelderland 4400, Noord-Brabant 4600 en Limburg 2900 nieuwe woningen mag bouwen en dat hij het aantal te subsidiëren particuliere woningen per provincie of gemeente niet aan enig limiet zal binden, maar daardoor komt geen geld op tafel. Wij zien dan ook de ene ondernemer na de andere verdwijnen, wij zien het aantal werk loze bouwvakarbeiders gestegen tot 22.000 (v.j. 6000) en de uitkeringen tot f7,5 miljoen (v.j. f 1,8 miljoen). Dat is fataal, èn voor de arbei ders èn voor de woningzoekenden. De metaalnijverheid telt 6000 werklozen. Het aantal verkorte werkuren loopt in de 800.000. Ook het overwerken is aanzienlijk terug gelopen, zodat een enorme beste dingsbeperking een feit geworden is. Wat kan er nu gebeuren? Ook die vraag is niet eenvoudig te be antwoorden. Voor de hand ligt het feit, dat de K.V.P. en met haar de K.A.B. terugkomen op de belastingverho gingen van de Regering. Zij eisen zo spoedig mogelijke intrekking. Bovendien wil de K.A.B. de disconto- verlaging verwezenlijkt zien, die men eerst tegen maart verwacht. Vage verklaringen van het Depar tement van Sociale Zaken, dat plannen worden beraamd voor be strijding der werkloosheid in ge troffen gebieden zullen hopenlijk niet tot een soort van D.U.W.- werken leiden, maar gericht zijn op een versnelde doorvoering van de ontsluiting en industrialisatie. Met vreugde begroet men ook de maatregel van minister Witte, dat onbeperkte bouwvergunning wordt gegeven voor werken beneden de f 100.000. Dat zal de bouwvakar beiders meer ruimte geven. Maar het moge dan ook zo zijn, dat dezen niet blijven staan op hun „zwarte lonen", hetgeen tot onverkwikke lijke conflicten in Den Haag geleid heeft. Wanneer minister Zijlstra met zijn industrialisatie-nota in de Ka mer komt, zal de situatie hopenlijk duidelijker zijn. Moge er dan eens gezindheid bestaan over de manier, waarop de productie in ons land in evenwicht met de mogelijkheden kan worden gebracht. We begonnen het nieuwe jaar met frisse moed met de zitting van de Politierechter. De nieuwe Officier schijnt de zaken uit Venlo, waar nog al eens processen gemaakt worden in ver band met dronkenschap, definitief van de Venrayse rol geschrapt te hebben, zodat we dus minder „aan voer" krijgen. Ditmaal begonnen we met een hoogst verontwaardige serveuse, die kwam vertellen, hoe een gérant van het hotel, waar ze gewerkt had, haar op zekere dag met het hoofd tegen de muur geslagen had, daar ze een door hem gegeven bevel niet had opgevolgd. Volgens haar verklaring had de directeur zelf echter een ander bevel gegeven* en daar had ze zich aan gehouden. Maar diezelfde directeur had over de serveuse ook een boekje open gedaan, waaruit wel bleek, dat zij nu ook niet bepaald een katje was om zonder handschoenen aan te pakken, zodat de „toorn des gé rants" wel te begrijpen was. Zo werd de man tot f 15.ver oordeeld en schreed onze serveuse als een beledigde majesteit de raadzaal uit. In Sevenum werken verschillen de jongelui bij elkaar en zoals te doen gebruikelijk, wordt er dan wel eens wat opgeschept. Zo beweerde dan een van deze lieden, dat er niemand zijn huis binnen kon komen, als hij en zijn vrouw uit waren. De anderen besloten hem te be wijzen, dat dit het koudste kunstje ter wereld was. En zie, toen op een keer "het echtpaar elders ver poosde, kropen de jongelui door net W.C.-raampje naar binnen, kookten goed wat eieren en een flinke pot koffie en richtten een prachtig dejeuner aan. Na afloop daarvan deden ze een flinke greep in zijn sigarenkistje, maar de inhoud scheen dermate inferieur, dat ze een vriendelijk briefje achterlieten, om een vol gende keer voor betere sigaren te zorgen. Langs dezelfde weg werd de terugtocht aanvaard. Toen het jonge paar terugkeerde vond het wat eierschalen en enige stompjes sigaren en een briefje, dat sprak over rot-sigaren. Dat laatste deed de emmer over lopen en de politie kwam er aan te pas. Toen de eerste driftbui wat gezakt was, had de aangever spijt, maar toen was de ambtelijke molen al aan het draaien en er hielp geen moederlieven meer aan. Zo stonden de insluipers dan voor de rechter, die hun aan het verstand bracht, dat dit karweitje mogelijk zware gevolgen kon heb ben. Voor insluipers, die met voorbe dachte rade een inbraak plegen, heeft het Nederlandse Wetboek van allerlei straffen, die varieëren van 17 jaren gevangenisstraf. Omdat echter de aangever nog meer spijt had dan de insluipers, werd het maar een tientje. De nieuwe Officier heeft ook een andere versie voor dronken fietsers. Vroeger stond pontificaal in de aanklacht, dat men geacht werd, niet naar behoren een rijwiel te besturen. Nu staat er kort en bon dig; onbekwaam door drankmis bruik. Die dit euvel op hun lever hadden, kregen prompt f 40. boete. Vervolgens marcheerde een hele familie de Raadzaal binnen en het ene kind na het andere moest ge tuigenis af komen leggen, van de waarheid en niets dan de waar heid. Het was weer een ordinaire bu renruzie, waarbij de kinderen de aanleiding gegeven hadden. Zo werd nu een moeder beschuldigd een van die kleine een draai om zijn oren gegeven te hebben, maar de ene getuige na de andere moest verklaren niets gezien te hebben. Dat buren wel eens ruzie hebben is op zich niets abnormaals. Dat ze er de politie bijhalen is soms ook wel begrijpelijk, maar dat er dan alle mogelijke kleine kinderen bij betrokken moeten worden, die in plaats van op school te zitten, met grote ogen in de rechtzaal staan, is dwaas. Wat voor een indruk nemen die kinderen wel mee Misschien dat men daar eens wat meer aan kon denken. Datzelfde geldt voor familieru zies. Als daar een man moet ko men, die zijn broer officieel staat te beschuldigen, een hem toebeho rend kippenhok gesloopt te hebben en de daarin opgeborgen spullen te hebben opgestookt, dan krijgt men een rare smaak in zijn mond en vraagt men zich tot wel af of er nu geen andere mogelijkheid is, om deze ruzie te beslechten, dan elkaar wat zwart te staan maken voor het publieke forum, dat toch nog altijd aan een politierechter inhaerent is. Hetzelfde geldt voer de „dame", die zich kwam beklagen, dat haar schoonzuster haar natgespoten had en haar zelfs had uitgescholden voor „duivelskop". Als dan blijkt ter zitting, dat die schoonzuster toch al niet normaal is en maar moeilijk een normaal leven leiden kan, dan vraagt men zich wederom af, of dit nu werke lijk niet anders kan. De politierechter doet z'n plicht. De broer kreeg f7.50 en de schoon zuster een tientje, maar uit de boetes blijkt wel, dat de rechter de aanklagers in dit geval verre van sympathiek vindt. Pijn verdwijnt met poeders, tabletten of cachet* <]e beste pijnstiller onschadelijk Van verschillende kanten is ons gevraagd, waarom er feitelijk zo weinig van de Vastelaovendviering is gepubliceerd, behalve dan enkele aankondigingen van bals en zit tingen in kom en kerkdorpen. Het antwoord is kort en bondig: omdat er weinig nieuws te melden was. De Venrayse Vastelaovond-club de Piëlhaas bléek evenals haar zus terverenigingen elders met grote financiële moeilijkheden te kampen. Insiders was bekend, dat reed- vorig jaar een nadelig slot het re sultaat was van de gehele organi satie. Met leningen en andere hulp is toen de dijk gedicht, maar het bestuur van deze club was vast besloten, niet meer met een derge lijk fiasco te eindigen. De organisatie kost ieder jaar meer en de revenuen van bals en zittingen worden ieder jaar min der. Want het is zo, dat nu prak tisch overal een Vastelaovend- club is opgericht, die ook haar eigen bals en zittingen houdt en dus automatisch minder belangstel ling geeft voor de kom. Men kan daar natuurlijk geen bezwaar tegen hebben, maar de lasten voor de officiële club de Piëlhaas zijn er alleen maar groter door geworden. Van de andere kant wilde men geen grotere lasten op hét publiek leggen, omdat dit toch al vooi honderd-en-een-ding wordt aan de jas getrokken, zodat men dus voor een puzzle stond. Een „uitgeknepen" begroting en de verwachting, dat het Venrays publiek dit jaar nog eens extra helpen wil, hebben de organisators toch doen besluiten het weer eens te wagen. De eerste bals en de eerste zit ting zijn intussen achter de rug en nu staan we dan aan het begin van de Vastelaovendviering. Op circus Mök, de zitting van morgen zondag, zal dan hoogst waarschijnlijk men is weer zeer uiterst geheimzinnig daarmee de nieuwe prins te voorschijn komen. Dat is dan tevens het sein voor de plannenmakers om te starten met de verwezenlijking der plan nen van de optocht, kinderoptocht, boerenbruiloft en intocht. Over ieder van die punten een kort woord. De optocht is en blijft het mid delpunt van de vastelaovendviering. Alleen moet het tot schande van de kom gezegd worden, dat ze hierin wel overvleugeld wordt door de kerkdorpen, die de laatste jaren het grootste aandeel hieraan voor hun rekening namen. Behalve buurtverenigingen en enkele individuele groepen uit de kom zag men daar niemand anders. Het zal duidelijk zijn, dat, wil men de optocht behouden, beter maken en vergroten, ook andere vereni gingen, clubs en vooral bedrijven (via hun personeelsverenigingen) hieraan moeten medewerken. Wacht niet tot het te laat is en men, als elders, de optocht moet aflasten, maar zoek inderdaad mee naar een goede oplossing voor deel name. De kinderoptocht was vorig jaar een groot succes en zal ook dit jaar trekken. Kinderen tot en met 14 jaren kunnen hieraan deelnemen en horen nog waar en hoe zich op te geven voor deelname. De boerenbruiloft is speciaal het feest voor de ouderen. Die eenmaal meegedaan heeft, is geregeld klant en nu hoopt men dit jaar, behalve die oude en vertrouwde gezichten, ook veel nieuwe te zien, die dit feest mee gaan vieren. De ouderen klagen wel, dat de jeugd hen overal voor de voeten loopt, met een boerenbruiloft heeft men daar weinig last van. Trouwens de ouderen krijgen dit jaar ook wat anders. Ze klagen, dat op bals feitelijk alleen maar aan de jeugd wordt gedacht. Neen, heeft de Vastelaovendklup gezegd, dat is niet waar, want op maandag 3 februari houden wij ons Vorsten hal, waarop alleen getrouwden entree hebben en dat dus heel speciaal voor deze zgn. „vergeten" categorie gehouden wordt. Dus ook de ouderen maar eens op zoek naar een vastelaovendpekske en dan maar eens getoond dat ook de „oudjes het weer best doen". Tenslotte nog het beleefde ver zoek om de aan de heer Weijs op gegeven advertentie nog deze week bij de firma vd. Munckhof in te leveren met de duidelijke vermel ding „Vastelaovendkrant". Hulpactie aan repatri- erenden uit Indonesië. Aan repatriërenden worden door het Nederl. Rode Kruis, in samen werking met het Britse Rode Kruis, diverse faciliteiten verleend, ten einde hen te helpen bij hun evacu atie uit Indonesië. In het kader van deze samenwer king werden reeds 9000 geschenk- nakketten uitgereikt. In Singapore werden de in kam pen verblijvende Nederlanders van goederen voorzien, zoals dekens, handdoeken, babyvoeding, melkpoe der, ketels en kooktoestellen. Diverse medische voorzieningen werden getroffen. Op Schiphol is een speciale hulppost ingericht om enige hulp te verschaffen bij aan komst in ons gure land. In het legerkamp Budel zullen de helpers en helpsters van het Kruiskorps hulp verlenen aan de daar tijdelijk gehuisveste gerepa- triëerden. Zeer bewogen met het lot dezer mensen heeft ons Koninklijk Huis reeds diverse belangrijke giften ge stort op het speciale gironummer van het Rode Kruis: 777. Ook Uw gift zal worden aan gewend om het leed, dat deze men sen is overkomen, te helpen ver zachten. Stort dus Uw gift op giro 777 t.n.v. Rode Kruis Den Haag. In ons volgend nummer hopen wij de totale opbrengst over 1957 bekend te maken. Zorgt, dat ook Uw kwartjes er bij zijn. Morgen zondag 18 januari zal de Sportclub Marathon uit Doorn een bezoek brengen aan de Handboog schutterij St. Oda alhier om op de prachtige binnenbanen van café de Burggraaf een vriendschappelijke wedstrijd te komen houden. Sportclub Marathon is een ver eniging van oorlogsinvaliden, die in de oorlog van 1940—1945 door het oorlogsgeweld niet meer vol ledig over hun benen kunnen be schikken, zodat deze zich met rol wagen tj es moeten voortbewegen. Om nu deze mensen enigszins ontspanning te bezorgen, heeft voor enkele jaren terug de Bond van Nederlandse Handboogschutterijen op al haar leden een beroep ge daan om een klein offer te brengen teneinde deze ongelukkigen van 't nodige materiaal te voorzien. Bijna alle verenigingen aange sloten bij deze bond, hebben door een geldelijk offer, ofwel door het schenken van overcomplete bogen en pijlen aan dit verzoek voldaan en zodoende is er uit deze oorlogs invaliden een handboogvereniging geboren onder de naam van Mara thon. Morgen zondag kunt U al deze schutters bezig zien, gezeten in hun rolwagentjes beoefenen ze de mooie handboogsport en onder hen schuilen verschillende zeer goede schutters. Een bezoek aan de Burggraaf is dus morgen zondag de moeite wel waard om deze mensen hun sport te zien beoefenen. Toont door een bezoek, dat U met deze mensen welke door de oorlog uit het gewone leven zijn verdreven medeleeft en men sympathie van ganser harte aan deze ongelukkigen schenkt. Uen nimmer ruw of schraal n Het is de Hamamelis die het 'm doet Torenbouw en bouw van nieuwe Kerken. Het is nog niet precies vastge steld, hoeveel in 1957 voor de To renbouw en bouw van nieuwe Kerken is bijeengebracht. Meerdere parochianen van St. Petrus Banden hebben destijds de ernst begrepen en ingezien, dat 't zeker niet aan voldoende, goed on derhouden Kerken mag ontbreken en zij gaven spontaan. Enkele gezinnen menen echter, dat dit kwartje voor de Kerk er elke week niet vanaf kan, wat wel jammer is, want dit kwartje is goed besteed. Moet Venray nog langer zonder toren zitten? Degenen, die nog niets of te weinig gaven, kunnen nog goed maken, wat zij tekort schoten. Tot en met zondag 19 dezer kunt U nog giften afdragen voor 1957 op Julianasingel 41, ofwel storten op no. 136144 van de Kerk Sint Petrus Banden. L.OÜ6üó6k In de komende weken worden in de streek van de ruilverkaveling Lollebeek voorlichtingsavonden ver zorgd voor de betrokken landbou wers en tuinders. De commissie tot voorbereiding verstrekt hierbij in lichtingen over de stand van zaken met betrekking tot de ruilverkave ling. Ook kunnen er vragen worden gesteld. Op de bijeenkomsten worden spreekbeurten verzorgd door de heren: Th. Peters uit Öirlo lid van Ged. Staten, ir W. Franken, rijks- landbouwconsulent, of door ir W. van der Kroft, rijkstuinbouwconsu- lent. Voorts wordt de ruilverkave lingsfilm „Van oud naar nieuw" vertoond. De avonden die steeds om 8 uur beginnen, zijn als volgt vastgesteld: Veulen: donderdag 23 jan. zaal Van Gassel. Castenray: woensdag 29 jan. in het patronaat. Oirlo: donderdag 6 febr. in zaal Rongen. Ysselsteyn: donderdag 13 febr. in het Gemeenschapshuis. Venray: woensdag 26 febr. in café „In den Engel". Op bovenvermelde bijeenkomsten zal ook gelegenheid bestaan tot het vragen van inlichtingen. Gelet op de grote belangen, welke met deze ruilverkaveling gemoeid zijn, wordt ieder belanghebbende aangpraden een der bovenvermelde bijeenkomsten bij te wonen. Venray, 14 januari 1958. De burgemeester voornoemd, A.H.M. JANSSEN MaasheesHoltheesSmakt Uitgaande van de afdeling Maas heesHolthees van de N.C.Bis aangevraagd de ruilverkaveling Maasheezer-veld en Holtheezer- broek. Een forum-middag wordt gehou den op dinsdag 21 januari a.s. in zaal „Beatrix" te Holthees. Aanvang 1.30 uur des namidddags. Agenda: 1. Opening door de Voorzitter; 2. Forum onder leiding van Ir. G.C. Reijgersberg. Leden: Ir. L. Appelman, H.I.D. Cultuur- techn. Dienst Hr. J.M. Boerenkamp, voorz. R.v.k. Kleine A Hr. J. Maas, wnd voorz. id. Hr. H. Creemers, voorz. R.v.k. Bl'wfjk-Wanssum Hr. H. Rutten, wnd. voorz. id. Hr. A. Verhoeven, ass. R.L.V.D. Ir. J.P.J.M. Voskens, Insp. N.V. Grontmij. Wij nodigen alle belanhebbenden met hunne dames uit voor deze belangrijke vergadering. Ook schriftelijke vragen kunnen tot het begin van de vergadering bij het bestuur worden ingediend. BEL OP BIJ BRAND No. 392 Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. VAN DEN HOMBERGH Oostsin gel 6 Tel. 393 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. Portemonnaie m. inhoud, J. Jacobs, Veltum L 85a; rood dameshoedje, Lenssen, Veitum L 79; rozenkrans in ui, Postkantoor; rozenkrans, Nagelhout, Grotestaaat 5a; 1 paar glacé's, De Bruijn, Laneeweg 19; rood portemonnaitje, Willems, Fr. Michelsstraat 15; rode en witte rozenkrans, Reinsbroek, Oostrura C 28a; blauwe cape, v. Dael, Over- loonseweg 3a; panlat, M. van Rijt. Smakterweg 5; kinder wanten, Coopmans, Langstraat 44; kinder wantje en handschoentje, v. Elswijk, Kruisstraat 18; plastic regenjasje in étui, Creemers, St. Servatius; glassnijder, Duivenvoorde, Markt 7 zijden sjaal, rechter dameshand schoen, 2 wantjes, jongensporte- monnaie m. inh., vulpen, 1 paar bruine kinderwantjes en br. hand schoen, Politiebureau; plastic regen kapje, Jeuken, Grotestraat 24a. FRANS VERMAATEN f Woensdag werd onder grote be langstelling het stoffelijk overschot ter bf"?te!d "onHohoar Frans secretaris-penningmeester van het Kerkbestuur St Petrus-Banden. Mede door zijn werken kwam voor de oorlog de restauratie tot stand van de Grote Kerk en de na oorlogse wederopbouw. Ook aan de uitbouw van bestaan Je en oprich ting van nieuwe scholen, had hij een werkzaam aandeel. Voor zijn verdiensie als gemeente ontvanger werd hij onderscheiden met de gouden medaille in de orde van Oranje Nassau, terwijl zijn verdiensten op kerkelijk terrein ge honoreerd werden door de onder- schelding Pro Ecclesia et Pontifice. De plechtige lijkdienst werd op gedragen door Deken Loonen met assistentie van de heren kapelaans. Dr. Vercauteren en de heer Peters, leden van het kerkbestuur fungeer den als slippendragers, terwijl de hoogste klassen van de scholen mee liepen in de begrafenisstoet. Eerste hulp b\j ongelukken- opleidingen in Venray Het aantal cursisten aan de door de afd. Venray van het Nederlandse Rode Kruis georganiseerde E.H.B.O. opleidingen bedraagt thans: Venray 25, Leunen 31, Veulen 19, Merselo 14. Belangryke avond A.s. woensdagavond 22 januari 7.30 uur, is er in „den Engel", een belangrijke avond voor fruittelers, tuinders, loonsproeiers en belang stellenden. Dan zal de Inspecteur van de Arbeids Inspectie deheerP.J. Luiks uit Maastricht, 'n lezing met licht beelden geven over: Omgang met bestrijdingsmiddelen. Bejaardencentrum Bruossum N.V. Bredero Utrecht f 1.031 900 N.V. Brétax Beton Mij 1122 000 N.V. Janssen Venray 1.130 000 Smeets Heerlen 1132 400 Duyckers Maastricht 1.160 000 Jongen Zn Schaesberg 1.180.000 Jeugd-O. en O. De avond van zaterdag 25 jan. wordt 'n combinatieavond. Vóór de pauze: ontwikkeling; daarna ont spanning. 't Eerste deel van de avond spreekt de heer Nelissen over „Verkeerschaos". Juist voor deze tijd vol verkeers-problemen 'n in teressant onderwerp! In 't tweede gedeelte kunnen we onze hersenen trainen door hersen gymnastiek. De discussiemorgen, gehouden op zondag 12 jan. mag zeer geslaagd heten. Na 'n H. Mis in de kapel van St. Josef en 'n gezellig ontbijt ia 't zaaltje van „San Damiano", hield Pater Drs Servaas Weijssen O F.M. 'n lezing, die als titel droeg: „De blijde boodschap". De ondertitel was: „Iser 'n uii weg voor de angst, waarin we leven? Die uitweg hebben we na 'nlang

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1