RANG Oime de Cacao- Grote zuigkracht Spaarbrieven P. MOORS Meisjes," WOL PMOEUES Gegroefd geheim Schrijft ii nog met zó'n pen? Oliestook- L. MANDERS Hebt u de nieuwe RANG al geproefd GOUMANS EBBERINK Grotestraat 10 Tel. 683 Oliebranders Nobel Oliehaarden Zaterdag 11 januari 1958 No 2 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG M PEEL EN MAAS CONFECTIE VAI m DEUK EN UITGAVE FIBMA VAN DEN MUNOKHOF WFFKRTAF) VflflR VFNRAV FN filWsTRFKFN ADVEBTENTIE-PBIJS: 8 ct. per ra m. ABONNEMENT8. GBOTESTEAAT 28 TELEFOON 512 OIBO 150652 V» &EIVD1/HU V UUft V JC/iX l\/\ I Lill VJ1V1J 1 IXCilVCrlV PB1JS PEB KWABTAAL 1 1.10 BOITEN VENBAX 1 1.6« I10 n o o 5 o0 0 0 0 0 <1 aat a a a a t aan <n aa a m a a a aa a a a at a 11 n a ttta a a a t a t a a a a a m aaa t a t as mo a a a o t o taaa a a aaaa m a a i frtrmrrinm rnrrmr11 iTrrrrrrrrrm~rrrrrariiTrrrirrrrrrnTrn~arrrrrrn'rmnnrrrnTiirrrrrrrrrrrrriTms's een luchtige combinatie van cacao- chocolade en suiker. Bereid volgens een frans recept tot een unieke ver snapering voor jong en oud. In meer dan een financiële be schouwing in de laatste tijd is er op gewezen, dat de spaarbanken een minder gunstige toekomst tegemoet gaan. Dit wordt nadrukkelijk be vestigd door de tweede nationale woningbouwlening die inmiddels zee heeft gekozen voor een driemaandse reis tot 1 maart 1958, waarna de Bank voor Nederlandse Gemeenten hoopt, dat zij met rijke buit in haar haven zal zijn teruggekeerd. De genoemde lening zal alle geld- zeeën afvissen. Om te beginnen de geldoceanen, waarvoor de rente- spaarbrieven van f 500,bestemd In de grote meren hoopt men een massa biljetten van f 100 in spaar brieven om te zetten, terwijl op geldrivieren en -kanalen naar be dragen van f 25 wordt gevist. Zelfs spaarders van f 5 per week of een rijksdaalder kunnen hun in komensoverschotten laten w eg- hengelen wanneer ze aan de post kantoren bouwzegels van f 5 kopen om deze op bouwspaarkaarten ge plakt in veelvouden van f 25 voor 1 maart a.s. in rentespaarbrieven om te wisselen. Winst tot 100 pet. Er is bekend gemaakt, dat men op 1 september 1962 de stukken met 25 pet. winst kan inleveren. Wil men zijn geld tot 3 januari 1966 afstaan, dan ontvangt men anderhalf maal de aanschaffings waarde terug. De bank is gerechtigd op 1 maart 1968 het geld terug te geven, waar bij per brief 75 pet. meer wordt teruggeven dan ontvangen is. Ten slotte kan men ook wachten tot 2 januari 1971, waarbij honderd pro cent „winst" wordt gemaakt. In het laatste geval maakt men een rente van 6 pet. over de hoofdsom en 4 pet over de tussenrenten, zodat per saldo een interest van 5,5 pet. wordt gemaakt. Levert men na 8 jaar zijn brieven in dan ontvangt men 5,2 pet rente, terwijl na vier jaar en 8 maanden nog ongeveer 5 pet.van het geld wordt gemaakt. Wie zijn met deze nieuwe lening gebaat? Men kan hiervan rechtstreeks profiteren Indien men zeker weet, dat men tenminste vier jaar en acht maanden van het geïnvesteer de geld afstand kan doen. En er zijn er zo heel wat. Wij noe men de groep jonge mensen, die over een jaar of vijf In het huwe lijk wensen te treden en voor de huwelijkszet sparen. Ook tussentijds Nu zal men ons tegenwerpen, dat In vele gevallen niet tevoren kan worden bekeken of het tijdstip van huwelijk over drie of over zeven jaar zal aanbreken. Geen nood, de rentespaarbrieven zullen immers op de beurs worden verhandeld en met een rentepercentage van meer dan 5 pet zullen ze allicht boven pari blijven noteren, zodat de kans niet gering is, dat men ook bij tus sentijdse verkoop nog winst maakt. Daarnaast zijn er duizenden in den lande, die voor hun kinderen sparen. Men wil hun later kansen geven tot studeren of hengeld mee geven om een kleine zaak te be ginnen. Al deze spaarders kunnen uitrekenen hoeveel jaren er nog ongeveer zullen verlopen voordat men de bedragen wil besteden, dan kan men er nu een rentegevende belegging voor vinden. Er is bij deze rentespaarbrieven tweeërlei onderscheid met het spaar bankwezen. In de eerste plaats is de rente hoger dan welke spaar bank ook wil vergoeden en ver volgens wordt die rente niet van jaar tot jaar bijgeschreven maar komt zij tot uitdrukking in de waarde van de spaarbrief. Rente en hoofdsom zijn dus onscheidbaar aan elkaar verbonden. De fiscale gevolgen De Fiscus rekent de rente pas tot het inkomen wanneer de spaar brief wordt afgelost of verkocht. Indien tot voor de berekening van het belastingpercentage voordeliger is, kan men toepassing vragen van het bijzondere tarief krachtens art. 48 van het besluit I.B. Dit tarief 2040 pet van de opbrengst. Het heeft alleen zin een beroep op deze regeling te doen wanneer men over de laatste f 600 van zijn inkomen reeds meer dan 20 pet. be taalt en derhalve profiteren van deze regeling alleen de hogere in- komensgenieters. Onder deze groep zijn echter de meesten die kunnen sparen en die zich de luxe kunnen veroorloven een aantal jaren op de terugkomst van het geld te wachten. Het zijn de beste klanten van de Bank voor Ned. Gemeenten en het is te verwachten, dat in deze kringen de meeste spaarbrieven worden verkocht. Hoe velen zijn er niet onder de beter gesitueerden, die van hun in komen sparen willen om daarvan in de oude dag, wanneer men veel minder verdient, de vruchten te kunnen plukken. Grote zuigkracht De spaarders voor de oude dag worden wel heel zwaar aan de jas getrokken, omdat zij tevens de be lastingbetaling over met de spaar brieven verworven rente tot een later tijdstip kunnen uitstellen. En op dit tijdstip zal hun inkomen lager zijn dan op het moment van de aan koop der spaarbrieven. De kopers van een enkele spaar brief kunnen de rente alleen be lastingvrij genieten wanneer hun inkomen lager is dan f6900,Im mers, indien men in dienstbetrek king Is en minder dan f 6900 ver dient, mag men f 200 inkomen heb ben als bijverdienste zonder dat men voor een aanslag I.B. naast de loonbelasting in aanmerking komt. Beziet men nu eens het gehele nederlandse spaarpatroon tegen de achtergrond van de nieuwe nationale lening, dan komt men tot opmer kelijke conclusies. In de eerste plaats wordt al het beschikbare spaargeld in handen van institutio nele beleggers als levensverzeke ringsmaatschappijen, pensioenfond sen etc., via deze lening naar de woningbouw door de overheid ge trokken. Dat impliceert een enorme schade aan kapitaal voor particu- iere woningbouw. Vervolgens worden er grote som men aan spaarbrieven besteed, die voorheen via de spaarbanken hun weg naar de kapitaalmarkt vonden. Nog sterker: het geld wordt aan de spaarbanken onttrokken en deze instituten worden met een rente van rond 3 pet in hun hemd gezet, althans voor bedragen voor een langere termijn dan vier jaar en acht maanden uitgezet, die de som van f 25 te boven gaan. Ernstige nadelen Voor zover er een verschuiving van spaargeld van de spaarbanken naar de woningbouwlening plaats vindt, kan deze laatste geen succes worden genoemd. Het gaat immers om extra besparingen, die de con sumptie moeten beperken, Deze be perking vindt slechts plaats voor zover er sprake zal zijn van nieuw uitstel van verteringen, terwijl ook het bedrag aan rente voor de lening pas over vijf jaar op tafel komt. Over het geheel genomen zal het spaarbrieven-systeem voorlopig enigszins deflatoir werken en dit is een belangrijk winstpunt. Het bedrijfsleven tenslotte ziet zich voor ernstige moeilijkheden geplaatst. In de nabije toekomst zal het immers slechts geld kunnen aantrekken wanneer een rente van tenminste 6 pet wordt geboden. De dividend-verwachtingen moeten wel zeer gunstig zijn, wil men aandelen ter markt kunnen brengen. Dit zal de investeringslust ernstig schaden, zodat de industrie van kapitaal goederen geen rooskleurige toe komst op korte termijn heeft. De reeds merkbare toeneming van de werkloosheid zal zich In menige bedrijfstak voortzetten, terwijl wij met bezorgdheid moeten spreken over de kansen tot modernisering en verdere rationalisatie van onze industrie. Dit moet nadelige ge volgen hebben voor onze export en de hoogte van de kostprijs der ne derlandse produkten. Op de drempel van de Euromarkt wordt de ademhaling van ons in dustrieel apparaat bemoeilijkt. De ongunstige gevolgen van een goed- koop-geld-politiek van tien jaren beginnen zich aan de oppervlakte der maatschappij te openbaren. Algehele regeling en verzorging van bqiafanUieH Begrafenisonderneming Telefoon 592 Tainiers en volkstainders Nu de dagen weer beginnen te lengen begint het hart van menig tuinliefhebber weer sneller te klop pen, wanneer hij een rondje maakt door zijn nu nog schijnbaar leven loze tuin. Visioenen van een weel derige bloemenpracht en zware kroppen sla, ziet hij voor zijn geestes oog verschijnen. Maar ach, bij de buren kwam zo iets altijd voor. Maar bij hem? Neen. Toch deed hij alles aan zijn tuin. Hij gaf kunst mest en ook nog stalmest. De resul taten waren echter meestal pover. Behoort u ook tot één van die velen? Op vele tuinen heeft de grond een zeer onevenwichtige bemes tingstoestand. Van bepaalde voe dingselementen is vaak een over maat of tekort, waardoor de opname van andere voedingsstoffen voor de plant bemoeilijkt wordt. Het op treden van gebreksziekten is er meestal een gevolg van. Wellicht weet u niet van het be staan af* van het Bedrijf slaborato rium voor Grond- en Gewasonder- zoek te Oosterbeek, het instituut dat grote bekendheid geniet bij de ontwikkelde Nederlandse boeren en tuinders. Een briefkaartje is voldoende. De onderzoekkosten k pl.m. f 14 kun nen geen bezwaar zijn. U ontvangt gratis een uitgebreid bemestings advies. Ongetwijfeld zal dit er toe bijdragen, dat het verpozen in uw tuin weer een aangename bezigheid voor u wordt. Het Pietrain-varken Dit is een nieuw varkensras, dat in België in betrekkelijk korte tijd veel opgang gemaakt heeft. Dit ras is ontstaan na de eerste wereld oorlog uit kruising tussen ettelijke rassen. Dit zwart-öont gekleurde varken heeft een korte brede kop met enigszins steil naar voren ste kende oren. De schouders zijn dermate ge spierd, dat men wel spreekt over „een varken met vier hammen". De rug is sterk gespierd en lang. Het kruis is breed, sterk gespierd en hellend. De hammen zijn goed ont wikkeld. Het heen werk is fijn en kort van stuk. De stand en gang zijn over het algemeen vrij correct. De vruchtbaarheid is vrij goed en de biggensterfte is laag. Zeer bin nenkort zal een officiële proef van behoorlijke omvang in ons land op gezet worden. Grondonderzoek op sportvelden Vele drukbespeelde sportvelden hebben op het ogenblik veel weg van een modderveld. Op zo'n veld kunnen de spelers natuurlijk niet tot topprestaties komen. Dat kan alleen op een veld met een goed gesloten grasmat. Natuurlijk spelen de grassoorten, waaruit de zode be staat een grote rol. Maar niet min der is de groei, het herstellings vermogen van de grasmat na een wedstrijd van belang. Naa«-t een juiste behandeling, is het wel de bemesting waar men terdege op moet letten. Vooral op een sportveld is een goed uitgebalanceerde, harmonische bemesting van zeer groot belang. Deze bemesting kunt u echter al leen toepassen als u weet waar de grond behoefte aan heeft. Chemisch grondonderzoek wijst u in deze de weg. Stel u daartoe in verbinding met 't Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek te Oosterbeek en het komt in orde. De betekenis van de boerenstand Prof. Röphe, de bekende Zwitser se econoom, omschrijft de beteke nis van de boerentand als volgt; De boerenstand vormt tezamen met enkele andere kleine sectoren van de samenleving op dit momertt het laatste grote eiland in onze maatschappij, dat nog niet „tot massamens verworden" is; het laatste overblijfsel van een levens stijl, welke inwendige stabiliteit bezit en gezond is. Het is een grote zegen, dat deze reserve in het grootste deel van de Europese lan den nog behouden is en het Is een groot ongelijk voor een land wan neer het zover verziekt is, dat het zich de betekenis van het verlies van deze reserve niet eens meer bewust is. Het is van het grootste belang deze reserve in stand te houden en waar mogelijk te vermeerderen, in dien het er om gaat onze zieke samenleving weer gezond te maken. Ontstaan en uitbreiding van Limburgse fruitteelt Evenals dit in verscheidene oude fruitteelt centra in ons land het geval is, vond ook de Limburgse fruitteelt haar oorsprong in de crisisjaren van de vorige eeuw. Geleidelijk werden bij de slechte graanprijzen meer gronden bestemd voor weiland. Allereerst werd de huisweide ingeplant met meestal diverse fruitsoorten, later ook meer verwijderde percelen. Het gras als weide voor het vee bleef voorlopig echter hoofdzaak, de fruit teelt nevenbedrijf. Bij de geringe zorg, die hieraan meestal besteed werd, vormden deze boomgaarden vaak toch een zeer belangrijke bron van neven inkomsten. aan meneer Dokes en niet aan u. En van wie is die boodschap af komstig?" „Van mij" lispelde de luistervink. „Ik heb hem eindelijk gekregen, dank zij een advertentie". Door een advertentie... Dokes, de vrijgezel, stond voor een beslissende stap in zijn eenzaam leven en daarom had de postbode, die wel eens een praatje met de jongman maakte, goede raad moeten geven. Dokes besloot namelijk te gaan schrijven op enkele verleide lijke huwelijksadvertenties, teneinde langs deze „meer en meer gebrui kelijke, doch hem onsympathieke weg" een levensgezellin te vinden. Er was één belemmering. Hij huisde bij een hospita, die het met de vele letters van de vaderlandse wetgeving niet te nauw nam en als een nieuwsgierig aagje de privé- correspondentie van al haar kamer bewoners naploos. Zij las niet alleen de open brief kaarten, maar bestudeerde ook nauwgezet de reclame drukwerken en stoomde ongegeneerd de in tiemste liefdesbrieven open, om te gemeten van de gezwollen taal der onder haar dak huizende minnaars en hun gelieven. En deze schier on overkomelijke hinderpaal in Dokes' leven moest worden overwonnen, alvorens de schuchtere vrijgezel durfde schrijven met de hem nog onbekende schoonheden. „Probeer het met geheimschrift" adviseerde de postbeambte. Maar dat was de jongeman te lastig bij het ontcijferen. Hij zou 't misschien zelf niet kunnen lezen als ze iets Meel bijzonders wilde schrijven. „Een gesproken brief" zei de be steller medelevend. „In de grote steden nemen ze aan 't postkan toor je hele verhaaltje op, snijden het in een plaat en die kan als briefkaart verzonden worden aan jouw adres." Dat idee leek bruikbaar. Van zo'n fonogram had Dokes wel eens gehoord Als je die din gen met vriendelijke boodschapjes en groeten naar familie overzee kunt sturen, is het ook te gebruiken als liefdesverklaring, mits je een grammofoon bezat om de stem van de afzendster te beluisteren. En die had hij. En zijn hospita zou uit de groeven op zo'n kaart niet kunnen wijs worden. De volgende week bestelde onze ijverige postman zo'n geheimzinnig zwarte plaat aan Dokes adres. Omdat die briefschijf niet door de bus ging, liep hij achterom, waar hij prompt in handen viel van de waakzame vrouw des huizes. Zij nam de post aan, draaide het ding om en peuterde in de groevan. „Een monstertje verf" zei de besteller om haar te misleiden en hij ging zijn weegs in de overtui- ging] dat ditmaal de tekst geheim zou blijven en ongeschonden haar bestemming kon bereiken. Verscheidene monstertjes verf, plactic, plamuur, bakeliet en andere „materialen" volgden. Tot de op lettende PTT'er op een kwade dag door het open keukenraam de klan ken opving van een hartstochtelijke liefdesverklaring. Hij waagde een onbescheiden blik naar binnen en zag tot zijn ontsteltenis de hospita met verheerlijkt gezicht achter een grammofoon staan. Schending van het briefgeheim, constateerde de staatsdienaar en hij riep een politieman aan, die zich kon overtuigen van de waarheid. Overtreding van de postwet inzake opzettelijke kennisneming van voor derden bestemde stukken... De mannen traden binnen. „Luis ter" beval de juffrouw met de om- hoogprikkende vinger op de magere lippen. Uit de luidspreker murmel de thans een melancholiek en smach tend geluid met de bede, om een spoedige beslissing, inzake het hu welijk wel te verstaan. „Juist" con stateerde de gezagsman, „en voor wie is dat bestemd?" „Voor meneer Dokes" zwijmelde het mensje. „Precies, geadresseerd 1957 was een recordjaar voor onze pluimveehouder^ Op de deze week te Utrecht ge houden vergadering van het pro- duktschap voor pluimvee en eieren heeft de voorzitter ir. Tukker het jaar 1957 een recordjaar in twee erlei opzicht genoemd. Het aantal uitgevoerde eieren was groter dan ooit en de totale exportwaarde van de pluimveehou derijproducten steeg tot boven het halve miljard gulden, te weten tot 521 miljoen gulden. West-Duitsland was ook in 1957 onze belangrijkste afnemer. We verkochten er 2153 miljoen eieren, een hoeveelheid, die van jaar tot jaar is toegenomen. Geslacht gevogelte gaat voor het grootste gedeelte naar West Duits land, voor de witvlezige kuikens is Zwitserland een goed afzetge bied. De binnenlandse consumptie van Nederlands slachtgevogelte is, of schoon nog laag in vergelijking met enkele jaren terug, beduidend gestegen. RECTORAAT VEULEN le Zondag na Driekoningen: 7 u gelegenheid tot communiceren. 7.30 lm Henr. Maassen en echtg.. 10 u best. hoogmis vr. Willem Hesen, 2.30 lof. Maandag 7.30 lm P. M. Kuhnen. Dinsdag 7.30 best. gez. jg. Johan na van Kempen. Woensdag 7.30 lm. DKM. Donderdag 7.30 lm overl. familie J anssen- S anders. Vrijdag 7 30 lm P. A. Geurts. Zaterdag 7.30 lmJac. Verbugt en overl. kinderen. Biechten van 5 30 tot 6 30, 7.30 Marialof. Kerkpoetsen: Joke Leijssen en Doortje van Rijswijk. Accolieten: Gerrit Hagens en Jeu Timmermans. Katechismus: klas 1 en 2 les 10; klas 3 en 4 vr. 193. 194, 197, 198. 202, 203; klas 5, 6 en 7 les 29—20 Dode en gewonde in de m|jn Bij een instorting in een pijler op de 455 meter verdieping van Staatsmijn Maurits te Geleen raak ten woensdag de 40-jarige houwer J. de Keyser uit Urmond en zijn 42-jarige collega Busman uit Stein bedolven onder vallend gesteente. Houwer de Keyser werd zo ernsdg gewond, dat hij ter plaatse over leed. Hij was gehuwd en vader van twee kinderen. Zijn collega werd ernstig doch niet levensgevaarlijk gewond. Drieling geboren te Tegelen De drie broertjes en twee zusjes van het gezin Oehlen-Wijnhoven ie Tegelen, hebben er Woensdag op één dag twee zusjes en één broertje tegelijk bijgekregen. Het is de derde drieling, die in het Tegels ziekenhuis na 1945 ter wereld kwam. Met deze geboorte is het cijfer „drie" voor de geluk kige vader wel helemaal favoriet geworden, want hijzelf vervulde ln het Passie>pel ook driemaal de Christusrol, in 1940, 1946 en 1950. voor moeilijk heden, ofwel voor raad en Inlichtingen is de R.K. Vereniging tot bescherming van Meisjes: Mevr. W. v.d. Munckhof-S angers Grote Straat 28, Tel. 581; Mevr. M. v.d. Hombergh-Bot, Oostsingel 6, TeL 393; Mevr. A. Pijls-Drenth, Grote Straat 14; Mej. T. Coenen, Patersstraat 30, Tel. 588; Mej. T. Paping, Paters straat 30; Mej. M. Pijls, Grote str 14a, Tel. 673; Mevr. Baronesse de Welchs de Wenne, Geijsteren, Tel. 250; Mevr. vd. Haar. Blitterswhek D 67. TeL 263 naar Marktstraat 5 Breipatronen gratis. Een goed advies ranl, --1 „Ach welnee", zult u zeggen, „voor 'n paar centen koop je tegen woordig al iets goeds". I Inderdaad, voor. weinig geld kunt u al iets bijzonders kopen: een prachtig toestel uit de serie Philips Radio '58. Dèt is muziek, dat is weergave Daarom: als u nog luistert naar een oud toestel, ruil het dan in. want nu ontvangt u tijdelijk een hogere inruilwaarde voor uw oude radiotoestel (on verschillig welk merk) als u een nieuwe Philips radio koopt van 298.- en hoger (uitgezonderd autoradio) 8 5 X 72 A - 298,— „Bl-Ampirtechnlefc Vier goltgebleden In Overgordijnen en Vitrages hebben wij een grote sortering. HET WITTE HUIS insiallaties - volautomatisch voor centrale verwarming. Thermostatisch geregelde voor kleinere installatie» reeds vanaf f 1000.- uit voorraad. Marktstraat 3 Telel. 490 DROOGREKJES DROOGLIJNEN HET WARENHUIS fa. Th. PouwpIs Zn.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1