VENLO alleen...? tzzzznxn heilige Familie Sport- en jeugdbeweging. Feest van de Film-agenda: Kringstadie-dag Jonge Boeren te Oostrom Snuif en wrijf bekendmaking „Voor de derde maal" 0. en 0. Zaterdag 11 januari 1958 No 2 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG M PEEL EN MAAS f CONFECTIE VAI druk en uitgave firma van den münckhof WPÏaITRÏ AH VOOR VUIVTDAV R1M OM^TRPTCPN ADVEBTENTIE'PBU8: 8 ot* per grotestraat 28 telefoon 512 giro 150652 VY HCf ADLAU VUUK VCrINKA I JCriN UiYÜ I l\UlVE»ii prijs per kwartaal f 1.40 buitenvenray t 1.60 Het welzijn van de mensheid en van heel de samenleving hangt vooral af v.h. hulsgezin. Als er in onze tegenwoordige wereld zoveel verkeerd gaat zoveel mensen ongelukkig zijn, zodat sommigen aan deze wereld gaan wanhopen en zeggen dat de wereld rot is, dan komt dat vooral door de ontwrichting van het huwelijk en het gezin waar de echte liefde dikwijls geheel zoek is ge raakt. Maar wij mensen mogen niet wanhopen aan deze wereld want God heeft in alle mensenharten het vermogen om lief te hebben gelegd, en deze liefde sterft nooit, daar zij de taaiste plant is in het hart der mensheid. God heeft ook aan de wereld, die niet rot is maar wel ziek, het geneesmiddel gegeven n.l. het christelijk huisgezin dat de christelijke liefde als fundament heeft. Christus, de Verlosser van de wereld, heeft niet voor niets dertig jaren in een voorbeeldig huisgezin willen leven. Hij heeft daardoor aan de wereld het geneesmiddel willen tonen voor haar kwalen. Want uit een goed gezin komen als regel ook goede mensen voort en zo kunnen wij ook een betere wereld krijgen met meer geluk. Dit is de reden geweest waarom Paus Leo XIII z.g. het feest van de heilige Familie instelde. Hij wilde aan alle gezinnen het heilig Huisgezin van Nazareth als een ideaal voor ogen stellen. Maria, Jozef met het goddelijk Kind vormden heel zeker een ideaal huisgezin, een gezin, dat in alle opzichten beantwoordde aan Gods bedoelingen, toen Hij in het begin het huwelijk instelde. „Weest vruchtbaar en vermenig vuldigt U en bevolkt de aarde", zo luidde Gods zegen. „Daarom verlaat de man zijn va der en moeder en hecht zich geheel aan zijn vrouw." En uit de wederzijdse liefde van man en vrouw zouden de kinderen voortkomen, die in het gezin zouden moeten worden grootgebracht en opgevoed tot godsdienstige en te gelijk goede mensen. Al was de heilige Familie geen alledaags, geen gewoon huisgezin, het was toch een echt huisgezin, een pracht-gezin met een gelukkig echtpaar, waar alle gehuwden en alle huisgezinnen veel, ja zelfs alles van kunnen leren. Wij moeten ons Maria en Jozef in Nazareth niet voorstellen als een soort bovenaardse mensen, die heel de dag in God geheel verslonden waren en slechts godzalig het god delijk Kind beschouwden- Zij hebben als gehuwden ook werkelijk huwelijksliefde en huwe lijksgeluk gekend, al hebben zij op goddelijke ingeving geen gebruik willen maken van de rechten van het huwelijk. Natuurlijk kunnen wij het heilig Huisgezin van Nazareth niet in alles navolgen. Toch kunnen wij ons zeker spie gelen aan de voorbeelden der hei lige Familie, als wij met Gods genade van ons huwelijk en ons gezin iets moois willen maken. Een ideaal huwelijksleven of een ideaal gezin opbouwen, wil niet altijd zeggen, dat er veel kinderen moeten komen. Het gaat er maar om, dat men met Gods hulp in zijn huwelijk de liefde voor elkaar en voor de kin deren steeds meer doet groeien, maar zó, dat God en Christus altijd het middelpunt blijven van heel 't gezin: God beminnen boven alles, moet hier samenvallen met de hartelijke liefde voor elkaar. Een ideaal gezin wil ook niet zeggen: een degelijk ouderwets ge zin. Een zogenaamd patriarchaal, gesloten gezin past wellicht niet meer in onze tegenwoordige tijd. Men geeft tegenwoordig meer de voorkeur aan open gezinnen, waar ook meer kameraadschappelijke verhoudingen bestaan tussen ouders en kinderen. Wat nog niet zeggen wil, dat men voor alles in de wereld open moet staan en met alles moet meedoen. Soms willen ouders, die jaren lang steeds maar aan het oude aan wat vroeger goed was heb ben vastgehouden, ineens al hun achterstand van al die jaren gaan inhalen en willen zij plotseling zo modern zijn en de kinderen zo vrij hun gang laten gaan, dat de gro tere kinderen er niets meer van begrijpen. En zo vervalt men tot een ander uiterste. Maar modern of niet modern, dat is slechts iets bijkomstigs. De hoofdzaak is, dat er waar achtige, edelmoedige en dus ook offervaardige liefde is tussen man en vrouw, ouders en kinderen, te- samen met godsdienstzin en op rechte ware liefde tot God. Zulke gezinnen heeft deze zieke wereld nodig om weer gezond te kunnen worden. De heer Custers heeft als voorzitter van de Kamer van Koophandel onlangs te Venlo wederom zijn jaarlijkse nieuwjaarsrede gehouden. Een nieuwjaarsrede, waarin hij o.a. critiek uitte op de opscl.Jrting van de investeringsaf trek, die het de ondernemer moeilijk zal maken bij het begin van de Euro-markt de zo noodzakelijke investerin gen tot uitbreiding en verbetering van zijn bedrijf te doen. Hij drong aan op bevordering van de spaarzin, die het door het bedrijfsleven en rijk zo benodigde geld zal moe ten en dienen te verschaffen. MEER INDUSTRIE. De ontwikkeling der internatio nale conjunctuur, welke zich ken merkt door een langzamer groei van de produktie en een afnemen de vraag in geheel Europa, geeft reden tot bezorgdheid. Niet minder is dit het geval met de economische ontwikkeling bin nen onze eigen volkshuishouding, welke vooral de laatsle weken met name door kringen uit 't bedrijfs leven met enige nervositeit wordt gadegeslagen. In 't begin van 't afgelopen jaar greep de regering, middels de be- stedingsbeperkende maatregelen in, om te komen tot herstel van het monetaire evenwicht, zonder 't welk een betalingsbalans-overschot en dus een voldoende grote voorraad aan goud en deviezen zeker voor een land als 't onze niet gerea liseerd worden. Deze ontwikkeling gaat evenwel gepaard met een relatief sterke groei der werkeloosheid, welke de laatste maanden van 1957 vooral inzette. Situatie arbeidsmarkt. Aan het einde van het jaar waren de spanningen op de ar beidsmarkt aanzienlijk afge zwakt. De situatie op de ar beidsmarkt is sterk gewijzigd. In hetjgewest Venlo, waaronder praktisch geheel Nrd.-Limburg hoort, waren per 1 januari 750 werklozen. Hiervan wonen er 240 in VENRAY. Tegen een gemiddeld percen tage van 15 pet. bedraagt de werkloosheid in Venray thans meer dan 30 pet. van de man nelijke beroepsbevolking. Deze werkloosheid doet zich nu hoofdzakelijk voor in de bouwsec tor en de daarmede verwante be drijfstakken, doch ook andere sec toren, alhoewel in mindere mate, kenden al inkrimping van hun mankracht. Indien men het genoemde aantal van 750 nog zou vermeerderen met het aantal arbeidskrachten, dat de laatste tijd in Duitsland werd te werk gesteld en dus niet werd geregistreerd een aantal, dat gevoeglijk geschat kan worden op circa 250, dan zou 't aantal werk lozen momenteel gestegen zijn tot ruim 1000. De werkgelegenheid, welke ook in 't afgelopen jaar nog groeide, heeft zich toch niet zodanig ont wikkeld, dat de eigen beroepsbevol king geheel kan worden opgeno men. Het overgrote deel van de be roepsbevolking vindt thans haar bestaan in de industrie en wel 45 pet., dan volgt de dienstsector met 28 pet. en de landbouwsector met 27 pet. Gennep, Bergen en Venray wor den voor de industrie van steeds groter betekenis, maar hierbij moet evenwel worden vermeld, dat de laatstgenoemde gebieden nog een belangrijke uitgaande pendel heb ben. De werkgelegenheid heeft zich hier nog niet zodanig ontwikkeld, dat alle te plaatsen arbeidskrachten konden worden ingeschakeld. De uitgaande pendel overtrof de inkomende nog steeds en is vooral gericht op Oostbrabant en Gelder land en op 't Duitse grensgebied. Met de teruggang der conjunc tuur zullen uiteraard de pendel arbeidskrachten en hoofdzakelijk die, welke zich over langere afstand bewegen, het eerst uit het produktleproces gestoten, omdat deze arbeiders toch nog altijd voor de ondernemer relatief veel kosten met zich brengen. Daar In dit geval Noord-Lim burg het eerst getroffen wordt, dwingt deze ontwikkeling tot bezorgdheid en waakzaamheid. Ongetwijfeld zal nu blijken, dat de pendel, althans die over lan gere afstand, niet als normale werkgelegenheid beschouwd kan worden en de enige oplossing voor deze gebieden is een verder gaande industrialisatie. Zowel uitbreiding van de be staande bedrijven als vestiging van nieuwe ondernemingen aldaar zullen een afdoend antwoord blij ken op de vraag, hoe aan onze steeds groeiende bevolking werk gelegenheid dient te worden ver schaft. VENLO ALLEEN Ook in dit jaarverslag valt weer op, hoe betrekkelijk weinig de aan dacht gevestigd wordt op urgente dingen in het Noord-Limburgse land. Zeker, spijt wordt uitgedrukt dat de lijn Venlo-Nijmegen nog niet ge-electrificeerd wordt, maar dan voornamelijk omdat Venlo hier schade van heeft. De verbetering van de weg Venlo- Venray wordt aangekondigd, maar voor het overige handelt dit voor name stuk niets dan over de grens overgangen, de spoorbrug te Ver.lo, de haven van Venlo en de E 3 weg. Bij de grensovergangen wordt terecht verwezen naar de voor name Keulse Barrière, maar bv. de Wellse Hut met enige regels afge daan. Dat, terwijl juist deze post voor het Noord-Limburgse bedrijfs leven van groot belang kan zijn, omdat zij een rechtstreekse en nu zelfs goede weg-verbinding krijgt met Kevelaer en verre omstreken. De voorname Peelweg van Hel den naar midden Nederland, op de tot standkoming waarvan deze hele uithoek van Noord-Limburg wacht, alsmede een verbetering van de aansluitende weg naar de Maas brug in Well wordt niet eens ge noemd. De plannen tot omlegging van de spoorweg Nijmegen-Venlo even eens niet. We kunnen ons niet aan de in druk onttrekken, dat de voorzitter der Kamer ook weer in deze rede de aandacht wat te een zijdig op de Venlose belangen vestigt in plaats van op die van geheel Noord-Limburg. Niemand zal ontkennen dat Venlo inderdaad als hoofdplaats van Noord-Limburg, als voornaam wegenknooppunt en doorvoerhaven grote belangen heeft, maar daarom moet men zeker in een kamer als deze de belangen van anderen niet voorbij zien. Reeds vroeger hebben we op dit euvel gewezen, nadat ons van andere zijden hierop geattendeerd was. We vertrouwen dat ook de afgevaardigden van de kamer uit deze contereien hierop eens de aandacht willen vestigen. BRANCHES De voorzitter van de Kamer gaf vervolgens een overzicht van de ontwikkeling in de verschillende bedrijfstakken, waaruit wij enkele voor Venray belangrijke nu nemen: Betonwaren-industrie. Hier is men over 1957 minder goed tevre den. Er moest personeel ontslagen worden i.v.m. kleinere opdrachten t.g.v de bestedingsbeperking. Men verwacht verdere teruggang. Bouwnijverheid. Ook hier zijn klachten. Prijzen dalen, evenals op drachten, waardoor werkloosheid veroorzaakt wordt. Men klaagt over de trage vergunningsprocedure en over het lang uitblijven der termij nen. Confectiebedrijven kenden een relatief sterke terugslag. Produktie nam af, voorraden toe. Metaalbewerking, gunstige ont wikkeling tot september, daarna teruggang, vermindering der pro ductie en stagnering van afzet. Samenwerking geboden. Er heerst op het terrein van de verhouding van de sport tot het jeugdwerk en omgekeerd van het jeugdwerk tot de sport een zon derlinge situatie. De sport wil in de algemene hausse naar karaktervormend wer ken iets van de jeugdbeweging bij zich binnenhalen. En de jeugd beweging ziende dat zij terrein verliest wil iets van de sport bij zich binnenhalen. Beiden hebben bij hun streven de beste bedoelingen, maar rijden el kaar, zonder dit goed te beseffen, op vervelende wijze in de wielen. Men werkt naast elkaar heen en tegen elkaar in, waar men zou moeten samenwerken, aldus een beschouwing in het Volksweekblad, waaraan we een en ander ontlenen, omdat ze ons zeer actueel lijkt. Sociale functie. Sport is belangrijk. Sport vervult een sociale functie. Zij krijgt steeds meer interesse van onze jeugd en wint daarmee voortdurend aan in vloed en betekenis. Van de bijna 1 miljoen sportbe oefenaren, die ons land telt, zijn er ongeveer 350.000 tussen de 15 en 20 jaren. Dit impliceert, dat onze sportbonden een verantwoordelijk heid op zich nemen en dat vraagt meer dan alleen sportgelegenheid. En nu weten we wel, dat er van de sport momenteel dikwijls scha delijke invloeden uitgaan op de jeugd. Daar zijn de commercialiteit, de persoonsverheerlijking, ongezonde naijver, club-chauvinisme, fanatisme en nationaal prestige. Waar prestatie recordjacht wordt, de strijd een gevecht en 't plezier sensatie, heerst zelfs sportwaanzin. Maar wat wil men? Dat de sport in de korte tijd van haar ontplooiïngs-geschiedenis in volkomen harmonische organisato rische en pedagogische banen is geleid? Dat de strijd tegen de sportont- aardlng moet worden aangebonden, is duidelijk. DÊSIRÊE De verfilming van het bekende boek over Désirée heeft niet lang op zich laten wachten en zo zien we hier het verhaal van deze doch ter van een zijde-koopman, die in de steek gelaten door Napoleon ter wille van Josephine de Beauhar- nais door haar huwelijk met Generaal Bernadotte aan het Zwped- se hof terecht komt en later Napo leon beweegt na de slag bij Water loo de wapens neer te leggen. Deze roman is vlot en charmant ver filmt en is een geschikte ontspan ning. ZWIJGEND HELDENDOM Een oorlogsfilm, die zich afspeelt n..'?e ,,Paciflc en feitelijk de ont- wikkeling te zien geeft van een onsympathiek mens tot een sociaal voelend wezen juist door de hard heid van de oorlog. Het is echter niet bepaald verheffend hoe dit verfilmd is en een en ander is nogal verwarrend, weinig over tuigend en eenzijdig op het witte doek gebracht. Liefhebbers van dit genre zullen hem echter toch niet willen missen, al Hjkt ons de tijd voor oorlogsfilms onderhand wel voorbij. MYSTERIE VAN HET LEVEN De prolongatie van deze oprechte film toont aan, dat men in Venray een inderdaad goede film weet te waarderen en evenals vorige week onderschrijven we dat hier een film geboden wordt, die er zijn mag en die voor boven de veertien Vorming mens. Het dient bij de sport op de allereerste plaats te gaan om een juiste mens vorming. Er is daarbij een duidelijk streven naar veel zijdigheid. Men wil het gebied van de jeugdbeweging gaan be treden. De sportleider moet meer all-round jeugdleider gaan worden zegt men. De gespecialiseerde sfeer, waarin de juniorensport zich beweegt, is daarvoor echter niet bijzonder ge schikt. De sport zal nooit een jeugdbeweging kunnen en mogen worden. Daartoe is haar doel en zijn haar mogelijkheden te beperkt en is haar sfeer teveel vertechni- seerd. De sportopvoeding staat in geen enkele verhouding tot de karakter- vormings-mogelijkheden, waarover de vrije jeugdvorming beschikt. Nochthans heeft de sport vele goede eigenschappen. Zij wekt op tot activiteit, zij ap- peleert aan het vitale in de mens en vergroot het verantwoordelijk heidsgevoel. Zij kweekt team-geest en de opvoeding in een werkelijk sportieve sfeer van de duizenden bij de sportbonden aangesloten jongeren, zal zijn nawerking in de maatschappij niet missen. Niet langer stiefkind. Tot nu toe Is de sport 't stiefkind van de jeugdbeweging geweest. Haar belangrijke opvoedkundige waarde, zowel naar lichaam als de geest, werd niet altijd door de jeugdleiders begrepen. De jeugd-organisaties kunnen de sport niet meer voorbijlopen. Zij zullen een uitvoeriger en gedegener aandacht aan haar moeten beste den dan zij tot nu toe deden, willen zij hun greep op de jeugd blijven behouden en wat zij reeds verloren terugwinnen. Daarom echter niet alleen. Sport hoort een wezenlijk onderdeel van het jeugdbewegings-programma te zijn, omdat lichamelijke en geeste lijke opvoeding niet los te maken zijn. En nu moet men in jeugdbewe- gings-kringen niet zeggen: Doen wij niet aan sport? Kijk dan eens naar onze sportdag, onze volksdans, onze wandelmarsen! Maar die sportdag, die men eens of tweemaal per jaar houdt, geeft een jeugdbeweging niet het recht om te zeggen, dat zij veel aan de lichamelijke opvoeding doet. Er moet een regelmatig verant woorde sportbeoefening in onze jeugdbeweging komen. Op de lagere school is de licha melijke oefening al meestentijds onvolledig en onvoldoende. Hier moet de jeugdbeweging dus aan vullen, vooral daar haar leden meestal niet tevens in een sport organisatie zitten. De jeugdorganisatie moet dus een sportief programma in haar werk opnemen. En dat programma moet goed zijn. Laat men de licha melijke opvoeding in de toekomst dus even zorgvuldig behandelen als men dat zijn culturele programma's doet. Zij zijn beide even belangrijk. Samenwerking geboden De sportorganisaties lenen zich dus niet voor een betreden van het jeugdbewegingsterrein. Wat kun nen zij dan wel doen Het gaat ons bij de opvoeding van de jeugd om vitale, levenslustige mensen. Dit zal gezamenlijk bereikt moeten worden. Het gaat er daarbij niet om wie met de eer gaat strijken. Het is geen oplossing wanneer tal van organen de jeugd ieder een eigen kant op willen trekken. Er moet samenwerking komen. Ook aan de top zal een samen werking moeten groeien. En wel tussen de sportorganisaties, de jeugdbeweging, het onderwijs en de rijksdienst voor lichamelijke opvoeding en sport. Dit toporgaan zal leiding moeten geven aan de lichamelijke opvoeding, en de con troverse tussen sport- en jeugd beweging moeten opheffen en in samenwerking doen veranderen. En het initiatief hiertoe zal niet van de Overheid, maar uit de particuliere sector moeten komen. jaren, mits behoorlijk voorgelicht, zeer genietbaar is. EMIEL EN ZIJN DETECTIVES Deze jeugdfilm, waarin de be kende geschiedenis van de bestolen Emiel nu op het witte doek ver schijnt, bevelen wij gaarne aan. Niet alleen de jeugd zal er genoe gen aan hebben hoe Emiel met zijn helpers de gauwdief weten te snap pen en intussen kans zien nog de nodige kwajongensstreken uit te halen, maar ook ouderen zullen met genoegen deze aardige film zien. Maandag werd te Oostrum de kringstudiedag der Jonge Boeren van de kring Venray gehouden. Bondsadvlseur Joosten droeg in de Oostrumse kerk een plechtige Hoogmis op, waarna in feestelijke stoet, onder muzikale begeleiding van Oostrums Harmonie, naar het Parochiehuis werd getrokken. Hier heette de heer A. Wismans. kring voorzitter, de talrijk opgeko men jonge boeren en hun gasten welkom. Onder deze laatste zagen we de kringvoorzitster der Boerin- nenbonden mevr. Rongen en de voorzitter van de L.L.T.B. afdeling Oostrum, de heer Vollebergh en de technische adviseurs de heren Ger- rits en van Loon. Rector Joosten hield een spreek beurt, waarin hij de godsdienstige vorming van de jonge boer en tuinder belichtte en hen de raad gaf juist op dit terrein hun aan dacht eens extra te vestigen. Hij bracht Mgr. Lemmens dank voor de steun die de jonge boeren en tuinders immer van hem mochten ontvangen. Ir. Robroek was de volgende spreker, die de sociaal-economische situatie voor de jonge boer besprak. In tegenstelling met de soms pessi mistische meningen, die men anders hoort verkondigen over de toe komst van de jonge boer, stelde deze spreker, dat er goede kansen zijn voor de jonge boer in deze tijd, mits hij tenminste aan zekere voorwaarden voldoet. Een der voornaamste voorwaarden is wel, dat hij met zijn tijd mee gaat, een open oog heeft voor de moeilijk heden en mogelijkheden, en daar uit dan ook conclusies durft te trekken. Conclusies, die soms leiden tot botsing met ouderen, maar dan zal het mede van de karaktervastheid, het doorzettings vermogen en wilskracht van de jonge man afhangen, of hij die ouderen van zijn gelijk kan over tuigen. In de namiddag volgde dan een cultureel programma, dat geopend werd door de cultureel adviseur, de heer Linssen, die er in zijn openingswoord voor waarschuwde, dat naast de technische ontwikke ling, de jonge boer en tuinder ook zijn culturele ontwikkeling niet moet vergeten. En deze niet eenzijdig moet richten op sport en spel, maar ook op andere, hogere dingen. De afd. Wanssura bracht met een boerenkapel pittige muziek, welke de pauzes aanvulde. Merselo zong meerstemmig lie deren, Ysselsteyn bracht de heer van Well in een komische voor dracht, Castenray voerde een schets op: „de veelzijdige hulsknecht" en Oirlo deed hetzelfde met het spel! „Ik heb een huis voor U". Oostrum zelf als gastheer kwam niet meer op de planken, omdat het klokje van gehoorzaamheid al lang geslagen had. Deken Loonen sprak het slot woord op deze kring-studiedag, waarin hij wees op het grote be lang van een goede geloofsbelijde nis In deze dagen. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaïerdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. VAN THIEL Stationsweg 9 Telefoon 465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom Het hoofd van de plaatselijke politie te Venray vestigt er de aan dacht van belanghebbenden op, dat de verleende bijzondere machtigin gen tot het voorhanden hebben van een vuurwapen op grond van de Vuurwapenwet 1919, hun geldigheid op 1 januari 1958 hebben verloren. Zij, die in aanmerking wensen te komen voor een nieuwe machtiging, dienen zo spoedig mogelijk een aanvrage daartoe ter secretarie, afdeling I, te doen. Venray, 3 januari 1958. Het hoofd van de plaatselijke politie, A. H. M. JANSSEN De burgemeester van Venray brengt ter kennis van de vergun ning- en verlofhouders in deze gemeente, dat, wanneer zij gedu rende het 1958 mechanische muziek in hun vergunnings- of verlofs lokaliteit wensen te maken, zij zo spoedig mogelijk een verzoek om vergunning daartoe bij hem moeten indienen. Uit het verzoekschrift moet blij ken, of dagelijks muziek gemaakt zal worden ot alleen op zon- en feestdagen en of zulks geldt voor de gehele lokaliteit dan wel voor een gedeelte. Venray, 6 januari 1958. De burgemeester voornoemd A. H. M. JANSSEN Kerstviering by de Mater Amabilistchool In het tweede Jaar van haar be staan, heeft de Kerstviering met een nog uitgebreider programma plaats gevonden. Het begon reeds In de Advent met een recollectie, gegeven door de weleerw. heer kapelaan van Leipsig, moderator der school. Het Kerstfeest zelf werd gehou den in Jerusalem op 3 januari 's avonds. Enige leerlingen voerden het kerstspel op „De glimlach van het Kerstkind", terwijl het Venray's Dameskoor o.l.v. de heer v. Tillaart voor een muzikale omlijsting zorgde door het meerstemmig zingen van verschillende kerstliederen. Verder werd er weer door enkele andere leerlingen gedeclameerd. De avond werd besloten met een gezellig en feestelijk souper in de refter van Jerusalem. Steeds weer blijkt deze school een prettige activiteit te ontplooien waardoor de interesse der leer lingen gaande blijft. De HoogEerw. Heer Deken en de ZeerEerw. Pater Rector van de Paterskerk hebben ondergetekende welwillend toegestaan om in beide kerken een collecte te houden. Dit zal de derde keer zijn, dat ik een beroep mag doen op Venray's weldadigheid. Alle goede dingen in drieën. Mijn eerste poging om naar China te komen liep uit op een schipbreuk. Mijn tweede poging ge lukte maar werd er na 5 jaar door de communisten van alles beroofd en het land uitgezet. Ik kwam terecht in Japan in een geheel nieuw en onontgonnen missiege bied. Het derde beroep dat ik op U mag doen is daarom voor de missie in Japan. En ik hoop, dat ik er dit keer langer plezier van mag be leven. Mag lk ook deze keer op uw offervaardigheid rekenen. Bij voorbaat oprechte dank. fr. ARTEMIUS HULS o.trn. Disco-club Programma heden zaterdag 11 Jan. Beethoven: 2e planoconcert Inleiding: mej. Vollebergh Frank: Le Chasseur maudit inleiding: mej. Janssen Strawinsky: L'histoire du soldat inleiding: de heer Janssen

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1