1 PEEL EN MAAS lik DE GRUYIER een blikje Oploskoffie voor 11-50 Laat dit niet lopen ga een blikje kopen ondste kleermakers patroonsbond in ons land te Venray in het Dames- en Herenkleding 4 Uit Peel en Maas Kerkelijke Diensten Zaterdag 4 Januari 1958 No 1 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG yf CONFECTIE VAI gbotes«IAAT°28VE SS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN De oudste afdeling van de Kleer makers-patroonsbond in Nederland viert op 6 januari 1958 te Venray het gouden bestaansfeest met 27 leden, steunende en ereleden. Dat wil zeggen, dat deze plaatse lijke bond haar jubileum herdenkt onder de meest gunstige omstan digheden, want dit ledental omvat alle kleermakerspatroons uit Wans- sum, Meerlo, Well en Venray. Deze levenslust moet uiteraard een oorzaak hebben, want het is toch zo, dat de r.k. kleermakers patroonsbond St. Gerardus Majella hier in Venray nu 50 jaren bestaat, terwijl in het afgelopen jaar de landelijke kleermakerspatroonsbond St. Martinus pas aan haar vijf en twintig jaarse jubileum toe was. Ondanks de jeugdiger leeftijd heeft deze landelijke organisatie in haar voorbije jubileumjaar nog een aan zienlijke betekenis gehad voor de eerbiedwaardige Venray se afdeling. Bij gelegenheid van haar zilveren bestaan namelijk zette de landelijke bond een leden-werfaktie op, waar bij ook Venray zich Inspande, met als resultaat, dat dank zij het per soonlijk aktie-voeren van de voor zitter Schols, in deze afdeling de meeste nieuwe leden werden aan geworven. En hierdoor zal het „goud" in Venray met alle kleer makers gevierd gaan worden. GESCHIEDENIS. Blijkbaar heeft 50 jaar geleden, toen de kleermakers in 't overige deel van Nederland nog niet dach ten aan samenwerking of organisa tie, omwille van uitwisseling over ervaring en behaniging van elkan ders belangen, ook reeds een der gelijke animo bestaan onder de kleermakers in en rond ons Peel- stadje om een nader contact met tlkaar op te nemen. Volgens „Peel en Maas" kwam 50 jaren geleden de oprichting tot stand. De kleermakers zaten toen en de daaraan voorafgaande jaren nog niet allen gezellig hoog en droog in hun eigen atelier, maar sjouwden dag in dag uit de boeren- en burgerlui af met hun kleerma- kersgerij als schaar, persijzer en hun „zeven zaken" zochten zij hun klanten op. In de burgerhuizen, op de boer derijen waren zij dan een hele dag te gast of zolang hun diensten werden verlangd. Het schijnt, dat zij daarbij met voorkeur in een „wan" werden ge plaatst, een grote platte korf, waar mee vroeger het kaf van het koren werd gescheiden. Deze wan werd op de grond of op de tafel gezet en de kleermaker erin, zodat de spullen, die hij bij zich had, nooit verloren konden gaan. „Wanvogels" noemde men dan ook deze reizende kleermakers In de volksmond, In 1907 veranderde de prijzen, toen waren de kosten voor het maken van een compleet communie pakje twee gulden voor de eerKte communie en voor de plechtige communie vier hele guldens. Door de „Volksbond", die in 1904 te Venray tot stand kwam tijdens de Limburgse Katholiekendag, die in de Parel der Peel werd gehou den, werd de kleermakerspatroons bond in 1908 opgericht. In de statuten van de R.K. Volks bond, alwaar ook de huidige K.A,B„ de Tabaksbewerkersbond en de R.K. Bond van Vervoerspersoneel C.A. „Sint Rafaëll" van Venray uit geboren werden, vinden we het Te VENRAY, MEERLO, WANSSUM en WELL |T zijn Uw adressen voor naar maat de onderstaande R.K. georgani- i seerde patroons van de afdeling Venray en 4 omstreken M. Th. Arts, Hoenderstraat 92, Venray 4 M. Arts-van Woerkum, Marktstaat 6, Venray J. H. Baltissen, Grootdorp M 8, Merselo i M. J. v.d. Brandt, Stationsweg C 23c, Oostrum J. Buijssen, Schoolstraat 11, Venray Math. Custers, Patersstraat 23, n.w. Venray a H. Franssen B 17, Wanssum G. J. M. Janssen, Stationsweg 21, Venray Gebr. Jeuken, Grotestraat 24b, Venray J. Lichteveld, Paterslaan 14, Venray i W. Lichteveld, Merseloseweg 4, Venray Gebr. Michiels, Patersstraat, Venray Gebr. van Mill, Maasheseweg 2a, Venray g P. Nooyen, Kerkhoek E 24a, Oirlo P. Op 't Veldt, Hoenderstraat E 113, Well t R- Peeters, Brugeind A 49, Meerlo P. J- Poels, G 34b Castenray P. Reinders-Pouwels, Wanssumseweg, Meerlo H. J. A. Schols-Vosters, Paterslaan 2, Venray C. J. v.d. Sterren, Deken Thielenstraat 1, J. J. H. v.d. Vorle, Pastoor Ruttenstraat 19, FN BETERE WAAR EN TIEN PROCENT ALLEEN DE GRUVTER EN BETERE WAA* EN TIEN PROCENT Uitsluitend tot en met dinsdag bij elke aankoop van 250 gr. koffie of 50 gr. Oploskoffie (van I 2.40) De Gruyter's koffie Goudmerk 250 gram 248 et Roodmerk 250 gram 208 et Blauwmerk 250 gram 192 et Oranjemerk 250 gram 168 Ct Oploskoffie busje 50 gram 240 ct Oploskoffie csHeVnevrl] 50 gr. 285 Ct bovendien een gratis kassabon voor 10% korting en bij elke aankoop van f. 5.- De Gruyter- artikelen het Snoepje van de Week voor slechts 10 cent EN BETERE WAAR-EN 10 PROCENT-ALLEEN DE GRUYTER EN BETERE WAAR EN TIEN PROCENT ALLEEN DE GRUY doel van de bond als volgt om schreven: „door samenwerking zijner leden in den geest en volgens de beginselen der Rooms Katho* tholieke Kerk, vooral de werk mansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de socialistische dwalingen van onze tijd". Als eerste voorzitter van de Venrayse kleermakerspatroonsbond werd benoemd de heer Martinus van Aarssen terwijl G. Hoeijmakers als secretaris-penningmeester op trad. Besloten werd om het doel der vereniging maar meteen te behar tigen en als punt van praktische aard besloot men tot gezamelijke Inkoop. Weliswaar werd bij de grossiers flink ingekocht, doch als er over geld gepraat werd, was niemand thuis. Dit werd op een gegeven moment zo'n vreemde toestand, dat de gehele eerste Nederlandse kleermakerspatroons bond voor de rechtbank werd ge daagd. Deze rechter moest maar eens uitmaken, wie moest betalen, de vereniging of de kleermaker, die de lappen stof via deze ver eniging besteld had bij de groot handelaar. De rechtbank vond, dat het bestuur van de kleermakers- vereniging verantwoordelijk was en veroordeelde de heren bestuurs leden tot het betalen van de som men geld, welke in de boeken van de stoffenhandelaren nog open stonden. Uiteraard verwekte dit vonnis In de kring van de vereniging nog al een heftige beroering en het enigste resultaat was dat het verschuldig de geld nooit werd betaald. In het kader van de Volksbond bleef de kleermakerspatroonsbond bestaan, maar op een gegeven moment bleek de lust tot verenigen bij de patroons helemaal geblust, want in 1933 vermelden flarden uit een lange geschiedbeschrijvlng dat een heroprichting plaats vond. 6 januari 1933 (Driekoningendag) kwamen een groep kleermakers uit Venray terug van een stoffen- tentoonstelling, die te Helmond werd gehouden. Deze Venrayse kleermakers gingen volgens gebruik niet rechtstreeks naar huis, maar doken in D n café binnen op de m >r heeft men niet alleen gekeuveld, maar men besprak de landelijke bond, die inmiddels enkele maan den van te voren opgericht was te Den Bosch. Eenstemmig waren de Venrayse kleermakers van oordeel, dat het Initiatief van 25 Jaar geleden, op nieuw genomen moest worden en de heroprichting was tot stand. Als patroon-heilige werd aange nomen: St. Gerardus-Majella. Voorzitter werd J. Lemmens, se cretaris Joh. Jeuken, penningmees- Joh. Lichteveld, terwijl W. Jacobs en P. v.d. Vorle in het bestuur ge kozen werden. Geestelijk-adviseur werd kapelaan van Wijngaarden (thans pastoor te Mook). De eerste vergadering werd gehouden op het atelier van J. Lemmens. ANIMATOR Venray heeft door de jaren heen reeds altijd als animator verdiensten gehad voor het kleermakerswezen in Limburg. Want het was met medewerking van deze afdeling, dat ln de overige plaatsen ln Zuid-, Midden- en Noord-Limburg als ook in Oost-Brabant, kleermakerspa troons zich aansloten tot plaatselijke verenigingen, om vervolgens toe te treden tot de landelijke bond, o.a. Horst, Tegelen, Boxmeer, Maas tricht en Gennep. In 1935 werd door Venray de kring Noord-Limburg opgericht en als kring-voorzitter kwam te fungeren W. Jacobs uit Ysselsteyn. Het jaar 1938 werd in Venray het bondscongres gehouden en het lid Joh. Jeuken, kwam in het hoofd bestuur. De oorlog die ln mei 1940 uitbrak, bracht de leden dichter bij elkaar en de aktiviteit groeide. Na een gedwongen rust door de evacuatie van Venray, werden van oktober 1944 tot februari 1946 geen bijeenkomsten meer gehouden. De eerste in bevrijd Nederland had plaats op 11 februari 1946 in hotel 't Hert. Als voorzitter in de vervlogen 50 jaren fungeerden o.a.: M. van Aarssen, J. Lemmens, W. Jacobs, A. Jeuken, P. Janssen en H. Schols. Geregistreerd staan als geestelijk adviseur: kapelaan Toebosch, van Wijngaarden, Keijzers en Geerlts Het huidige bestuur Is van de volgende samenstelling: voorzitter H. Schols Venray, vice-voorz. H. Franssen Wanssum, secr.-pennln^:- meester G. Janssen Venray, be - stuursleden J. Buijssen Venray en P. Op 't Veld Well. FEESTDAG Op 6 januari a.s. gaan de kleer makerspatroons van Venray en om streken dan met goud en zilver draden naaien: in hun kring gaan ze het 50-jarig bestaan van hun af deling vieren, terwijl ze meteen het 25-jarig bestaan van de „landelijke" bond St. Martinus herdenken, waar-1 bij zij zijn aangesloten. Dit feit zal in intieme kring ge- vierd worden, 's Morgens zal in de Dekenale St. Petrus-Banden, een plechtige hoogmis uit dankbaarheid worden opgedragen, waarna de jaarvergadering gehouden zal wor den. Van 1 tot 2 uur zal de jubi lerende afdeling een receptie houden in hotel „de Keizer" Patersstraat. 's Avonds zullen de dames aan wezig zijn, de landelijke voorzitter en vice-voorzitter: Uijen, Nijmegen en Lutterman, Haarlem, de landel. I geestel. adviseur Rector Swinkels, Aarle-Rixtel, Drs. Veuger, ambtelijk secretaris van St. Martinus uit den Haag, de Limburgse hoofdbestuurs leden Duchateau uit Maastricht, Naus, Helden en dekringvoorzitter P. v. Heijster, Venlo. Moge de oudste afdeling van de kleermakerspatroons van Nederland blijven werken voor een betere toe komst van haar leden. bekend, doch daar tegenover staat het feit, dat er nooit zoveel scha delijk gedierte werd aangetroffen dan dit jaar. Nooit zag men groter vluchten houtduiven als in dit seizoen. Iemand schoot er zes in één schot. Dat er konijnen zijn, bewees, dat er op één dag 15 stuks gevangen werden met een fret, met een Ïïunzinghond werden Gf °P 6611 aacht twee otters gevangen in Hoogbroek. Dit zijn bewijzen, dat ïjjk wild met de vleet i nadele van landbouw en Het Kruisverbond 1 januari 50 leden. van 4 jan Tegen de Verlofht werd Nieuwjaarsdag pr> opgemaakt wegens het voornanden hebben van een grote hoeveelheid jenever in zijn verloflokaal. Deze drank werd in beslag genomen. Hveden gingen te Antwerpen scheep met het s.s. „Semland" onze dorpsgenoten de heren Louis Sala en J'acob Jacobs, met bestem ming naar Noord-Amerika. De rttrohulzenfabriek Th. Slits vroeg prima blank zuiver schoof- stroo f 12.per 1000 pand. van 1 januari 1908 De gewone Jaarlijkse ver pachting van de kerkbank n in de Parochiekerk brachten op de som van f 1011. Onze dorpsgenoot de heer WIm de Wijze werd benoemd tot telegrafist te Arasterdam. Dat het hier met de wild stand slecht gesteld is, is algemeen van 5 tot en met 11 januari PAROCHIEKERK VF-NRAY Priests van da week Kapelaan Heymans. Zondag: feest v.d. Zoeten Naani van Jf4us; 6.30 Coenraad Hafmans en dochter; 7.30 v.d. GoorHeeters en zoon Frans; 8 30 H. Houba;9l5 noogmis vd. parochie; 10 30 Hub. Oudenhoven en echtgenote. Maandag: Driekoningen; 6 45 Ja cob Kersten en echtgen.; 7.30 Jan v. Waayenburg(buun); 8.15 Gerard

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1