g.Coenfen-3fc jx| Efteling Klompen speelgoed Naaischool ALLES - Sloitingdag K.V.W. DANS INSTITUUT AD. KOK Officiële opening IN ALFA Burgerlijke Stuud Venray ADVERTENTIËN Jachtvergunningen PLANTEN ALLES voor de inmaak J. Coenen-Houtackers Vishandel P. Thielen Nd dagelijks verse vis HET WARENHUIS Slagerg J. COENDERS Het Warenhuis 't Knopenhuis voor de school Evenals andere jaren zal de slui tingsdag van de K.V.W. roet een enigszins feestelijk tintje plaats hebben en wel op heden zaterdag op het sportterein aan de Oostsingel. Alle ouders die belangstellen in het werk van het K.V.W. en hun kinderen deze middag bezig willen zien bij de verschillende wedstrijden zijn van harte welkom. Natuurlijk rekent het comité op uw tegenwoordigheid. Mocht het weer slecht zijn, dan gaat deze dag natuurlijk niet door. Comité K.V.W. Huize St Anna vierde feest Traditiegetrouw hield Huize St Anna woensdag haar jaarlijks ker misfeest voor de bewoners van het huis en voor de genodigden van Venray. Het terrein was met vlag gen versierd en de diverse kermis vermakelijkheden brachten er volop de stemming in. 's Avonds bracht harmonie Euter pe een serenade. De opbrengst van deze dag zal geheel ten goede komen van de missie. Mooi succes Naar aanleiding van de opvoering „Een Inspecteur vraagt belet", is door de Culturele Raad Limburg, aan het Provinciaal bestuur gead viseerd, een subsidie toe te kennen aan de Venrayse toneelclub Hioob. De provincie heeft dit advies ge volgd en Hioob heeft inmiddels f 300 subsidie mogen ontvangen. Dit is de 2e maal, dat deze club een dergelijke subsidie ontvangt. Zilveren ambtsjubileum Zondag herdenken Fr. Swinkels en Th. Verstegen de dag, dat zij voor 25 jaren in dienst traden bij het klooster Jerusalem. Uitstapje De metaalbewerkers vanStEloy, zijn op 15 aug. j.l., een trip gaan maken door het zuiden van Lim burg, Het werd een genoeglijke dag met veel plezier. Maandag j.l. gingen de kleer makers dezelfde richting in en ook zij amuseerden zich best. Oprichting Missienaaikrans De dames, die zoveel hebben ge naaid voor de laatste grote Kinds heidoptocht, willen doorgaan met naaien, ook om onze Venrayse mis sionarissen en de noodlijdende missiegebieden te hulp komen. Zij die veel voor de missie over hebben en met deze missienaaikrans mee willen doen, worden verzocht dit aan Pater Domitius te laten weten. Zilveren kloosterfeesten Op 7 sept. a.s., zullen pater Do mitius v.d. Burght O.F.M. en pater Lucinius Verbey O.F.M. hun zilveren kloosterfeest vieren. Beiden zijn voor Venray geen onbekenden. Pater Domitius is reeds jaren als kapelaan verbonden aan de parochie St Petrus Banden. Pater Lucinius is vicarius en magister-cantus van het Minder broedersklooster en een goede be kende in de diverse kerkkoren- bonden van Noord-Limburg. Verder is deze priester docent van de Logo- podistencursus te Eindhoven. Het feest zal in de intieme kring van het klooster worden gevierd. Zilveren kloosterjubileum Donderdag herdacht broeder Do- noaldus, dat hij voor 25 jaren bij de Broeders van Liefde intrad. Dit zilveren jubileum werd in intieme kring in Huize Servatius gevierd. Nieuwe school in de Vredepeel Het gloednieuwe kerkdorp in de Vredepeel heeft op de in aanbouw zijnde jongens- en meisjesschool de vlag in top gehesen. Men wil alles in het werk stellen om het nieuwe schooljaar met deze school te star ten. Ook heeft het kerkbestuur in overweging genomen om een der lokalen in te richten tot noodkerk, alwaar des zondags een H. Mis ge lezen zal worden. K.A.J. morgen naar Well Thuisviering Rome-kruistocht 30.000 arbeidende jongeren, jon gens en meisjes, uit meer dan 85 landen van de wereld, zullen heden, 24 augustus, in Rome elkaar ont moeten om uitdrukking te geven van hun vriendschap, eerbied en waardering voor elkaar. Morgen zullen zij in de SintPieter in Rome de H. Mis bijwonen en de H. Communie ontvangen. Morgen middag zal op het Sint Pietersplein een grote manifestatie van geloof in de roeping van elke jonge ar beidster en arbeider plaats vinden en van trouw aan onze heilige Vader de Paus. In Well op de Kasteelgaarde zal morgen, zondag 25 augustus, een thuisviering worden gehouden voor alle arbeidende jongeren, waar ook belangstellenden welkom zijn. Om kwart over 7 vertrekken we morgen, vanaf de K.A.J.-zaal, Mer- seloseweg, per fiets naar Well, waar om half 9 een H. Mis wordt opge dragen op de kasteelgaarde, waar onder gelegenheid tot Communi ceren. Boterhammen meenemen. Behalve een spreekbeurt door Pater Ambrosius, is er 's middags een sportdag. De K.A.J.-zaal is, andere zondagen geopend van half 11 tot half 1 's middags. Kruisbeeld onthuld In Huize Servatius, werd een kruisbeeld onthuld, van geglazuurd terra cotta. Het werd ontworpen door de kunstsmid P. Clephas alhier. Van zijn hand zijn nog verschil lende mooie kunststukken in Huize Servatius aanwezig, o.a. kaarsen kandelaars en een tabernakel in de kapel. Orlëntatierit Zondag 25 augustus wordt er een oriëntatierit gehouden in de ge meente Venray, georganiseerd door de studentenvereniging St Bernar- dus. De start heeft plaats om half twee bij Prinsenhof. Het inschrqf- geld bedraagt f 4 voor auto's en f 3 voor motoren. Vanaf half een is er gelegenheid om in te schrijven. Venray's Mannenkoor Repetitie's voor het a.s. concert in Hersebrock (D) zijn als volgt: Zondag 25 aug. 11.15 geheel koor zaal Schaaffers. Woensdag 28 aug. 8 uur In de Engel baritons en bas sen; 9 uur le en 2e tenoren. Don derdag 29 aug. 8 uur in de Engel geheel koor. Vanaf heden inschrijving voor de danscursussen voor beginners en geoefende dansers. Vraagt volledige pros pectus: St. Rosastraat 24 Sit- tard, Tel. 3159. Pater Gecilius Meurs o.f.m. naar Wenen. Pater Cecilius Meurs o.f.m. werd door de provinciaal benoemd tot kapelaan te Wenen. Pater Cecilius heeft zich te Ven ray tijdens zijn kort verblijf vele vrienden verworven. Hij was o.a. Missie-procurator van de Orde en Goddienstleraar aan de Huishoud school. Als assistentie-pater was hij een welgeziene persoonlijkheid, vooral te Ysselsteyn en Merselo. Ernstige aanrijding met een bromfiets. Dinsdagavond reed J. v. Kessel uit Venray vanuit Helmond naar Deurne op zijn bromfiets. Bij de Deurnese Barrier ging hij van de fietspad de weg op. Hij zag toen vanuit Deurne een auto naderen en bleef even links rijden. Toen week hij naar de rechterhelft van de weg. ^Achter hem kwam echter een bus,'die signaal gaf. Van Kessel week weer terug naar de linkerhelft, maar de buschauf feur kon niet meer voorkomen, dat hij de bromfietser greep, die tegen de grond geslingerd werd en in het ziekenhuis te Deurne moest opgenomen worden. Benoemd Tot onderwijzeres aan de jongens school „Hensenius" werd door het kerkbestuur benoemd mej. Truus Welters, thans onderwijzeres aan de Meisjesschool te Leunen. Mej. Welters is afkomstig van Echt. Scholen van het Rectoraat komen klaar De werkzaamheden aan de nieuwe scholen o.a. de lagere meisjesschool en kleuterschool zijn zover gevor derd, dat deze bij het begin van het nieuwe schooljaar geheel klaar komen. De kinderen zullen dan de barak ken in de Patersstraat, waar de meisjesschool thans gehuisvest is, gaan verlaten. De kleuterschool zal voor vele moeders van het rectoraat een uitkomst zijn daar de vier- en vijf jarige jongens en meisjes deze mogen bezoeken. Beide scholen zijn zeer modern opgezet. Op een bepaalde nog vast te stellen datum zullen deze worden ingezegend. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bij lagen van 1. J. Theuws, wonende te Venray Jan Hensenstraat 16, om vergun ning tot het oprichten van een uitdeuk- en spuitbedrijf, met elec- tromotoren van totaal 4 pk. op een perceel, gelegen aan de Kruit- weg, kadastaal bekend gemeente Venray sectie C nr 6623. 2. de directie van „De Vezelpers N.V." te Nieuwpoort, om vergun ning tot het oprichten van een fabriek voor het persen van hout vezel en het zagen van hout, met 4 electromotoren van resp. 2, 8,10 en 12Vj pk., op het perceel, gelegen aan de Stationsweg te Venray kadastraal bekend gemeente Venray sectie E nr 3180. Gedurende tien dagen na de dag tekening van deze bekendmaking bestaat voor een ieder de gelegen heid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen der vergunning in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op woensdag 4 sept. a.s. des namiddags 3 uur in het gemeentehuis te Venray een open bare zitting worden gehouden, waarin mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek kun nen worden ingebracht. Een ieder kan ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebben den wordt er op gevestigd, dat tot beroep gerechtigd zijn de aanvra ger van de vergunning en degene, die in persoon of bij gemachtigde op bovenbedoelde zitting is ver schenen. Mede is tot beroep ge rechtigd degene die, zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, binnen de gestelde termijn schrif telijk bezwaren heeft ingebracht, indien hij niet woonachtig is in deze gemeente of in een aangrenzende gemeente, waar openbare kennis geving wordt gedaan. Venray, 16 augustus 1957. Benoemingen aan de kleuterschool Aan de nieuwe kleuterschool van het Rectoraat Zeven Smarten, werd benoemd tot hoofd van deze school mej. Beerkens uit Siebengewald. Tot kleuter-onderwijzeressen wer den door het kerkbestuur tevens benoemd de dames: J. Janssen en Leonie Timmermans, beiden uit Venray. Ned. Korpskampioenschap Op 1 september a.s., worden te Boukoul(L.) de wedstrijden ge houden om het korpskampioenschap van de Ned. bond van handboog schutterijen. Uit Limburg nemen de volgende gezelschappen aan deze zeer spannende wedstrijd deel: St Oda Venray, Diana Venlo, Strijd en Vermaak Swartbroek, Soranus Boukoul, Willem Teil Geverik. S.V.V.-nieuws In de eerste ronde om de Ned. Voetbalbeker moest Venray in het veld komen tegen de 4e klasser Vol harding uit Vierlingsbeek. Het werd een verdiende overwinning voor S.V.V., ofschoon de 92uitslag wel wat geflatteerd is. De keeper van Volharding had niet zijn beste dag. Zondag is er een wedstrijd tegen de 4e klasser Venlo en zoals de papieren thans liggen, wordt het weer een overwinning voor S.V.V. Jeugddag handboogschutters te Mierlo-Hout Op zondag 8 september wordt te Mierlo-Hout de „jeugddag" van de Ned. Bond van Handboogschut terijen gehouden. De deelnemers uit Venray zijn: A. Loonen en M. Pouwels. Koningschieten Zondag j.l. had bij schutterij 't Zandakker, het jaarlijkse koning- schieten plaats. De heer P. Lenssen werd koning. Dit is voor de tweede keer in 5 jaar. Op woensdag 18 september a.s., zal door de Commissaris der Ko ningin in Venray, de metaalwaren- fabriek INALFA, officieel geopend worden, terwijl hij tevens de eerste steen zal leggen van de nieuwe uit breiding. Harmonie Euterpe gaat op bezoek in Duitsland Op uitnodiging van Duitse zijde zal harmonie Euterpe, binnen kort een bezoek brengen aan Gelsen- kircher.. HORSTER WANDELTOCHT Zoals reeds eerder vermeld zal morgen de Horster wandeltocht ge houden worden. Door diverse per sonen zijn waardevolle groepsprij- zen beschikbaar gesteld en elke in- dividule deelnemer, welke de tocht uitloopt ontvangt 'n fraaie plaquette. Zij die deze tocht reeds voor de tweedemaal meelopen ontvangen, indien zij de plaquette van het vorige jaar bij zich hebben, een plastiek lint, waarop vermeld staat dat ze reeds tweemaal deze tocht gelopen hebben. Naar het zich laat aanzien zal het aantal deelnemers, die van het vorige jaar overtreffen. De 40 km. tocht start reeds om 9 uur, de 25 km tocht om 12 uur en de 15 km tocht om 1 uur. Inschrijving is nog mogelijk tot voor de start. Bergen opent sportpark Morgen zal het nieuwe gemeen telijke sportpark nabij het indus trieterrein officieel worden geopend. Dit sportpark, dat tot stand is gekomen in het kader van bijzondere financiële overheidssteun aan het ontwikkelingsgebied, omvat een voetbalterrein, een oefenterrein, een hand- en korfbalveld, een volley- veld, een tennisbaan en een manege voor de ruitersport. De verschillende veldenzijnprach tig gelegen tussen de dennenbomen en de met struikgewas begroeide heuvels. Door het park zijn mooie wandelpaden aangelegd, en ook de entourage is keurig verzorgd. Het geheel is wel een bijzondere aan winst voor de gemeente. Brommers mogen niet meer knallen Nog dit jaar zal de wettelijke be paling van kracht worden, dat brom fietsen voorzien moeten zijn van een knalpot. Tevens zal binnenkort een begin worden gemaakt met het nauw keurig toezien op de naleving van de maximum-snelheidsbepaling (40 kilometer per uur). Daarnaast is het niet onmogelijk, dat straks gele bordjes aan de voorvork van brom fietsen bevestigd dienen te worden. Gezin verongelukt Het gehele gezin Rijkers uit het dorp Nistelrodé (tussen Oss en Uden) is woensdagavond tegen 11 uur op de rijksweg Den Bosch Nijmegen onder Rosmalen, het slachtoffer geworden van een ver schrikkelijk auto-ongeluk. De moeder en een kind zijn ter plaatse overleden; de vader en drie andere kinderen zijn zeer ernstig gewond in het Groot Ziekengast- huis in Den Bosch opgenomen. De dienstbode van de familie die ook in de auto zat, Is licht gewond. Moord in Beugen opgehelderd Vrouw met rode mantel bekende De dinsdag te Amsterdam gearres teerde „vrouw met de rode mantel" de 32-jarige Riek Janssen, heeft woensdag tegenover de rijksre cherche te Eindhoven bekend, de vorige week in Beugen begane moord op de 79-jarige weduwe van Vonderen-Jilissen te hebben ge pleegd. De. bekentenis van mej. J. kwam tijdens het eerste verhoor, dat de politie haar na haar overbrenging uit Amsterdam afnam. Gezien de geestelijke gesteldheid van de vrouw, die enige maanden geleden uit een psychiatrische inrichting was ontsnapt en sindsdien „onder gedoken", was de politie niet ge nelgd met de bekentenis zonder meer genoegen te nemen. De vrouw heeft echter zoveel bijzonderheden over de moord verteld, die haar al leen bekend kunnen zijn, dat de politie aanneemt dat haar bekente nis op waarheid berust. De verdachte verblijft thans in opdracht van de officier van justi tie in de Rijks-psychiatrische in richting te Woensel. Schot viel op duits gebied Het is nog niet helemaal zeker maar wel aannemelijk, dat het „grensincident" op de Grensweg in Schinveld, waar een duitse douanier de 25-jarige dragline-machinist F. Duschak met een revolverschot ver wondde, zich heeft afgespeeld op duits gebied. Het staat vrijwel vast dat de grens ter plaatse samenvalt met de as van de weg. Dit is donderdag door de officier van justitie bij de Maastrichtse rechtbank, mr. Rosingh, medege deeld. Volksconcert Heden zaterdag 8 uur, zal op het Henseniusplein, volksconcert ge geven worden door fanfare „Sint Catharina" uit Leunen. van 16 t/m 22 aug. 1957 GEBOREN: Jans-Beken Hermanus, Smakterweg 50 Jansen Petrus, Overloonseweg 1 Rooyackers Henriëtte, Beekweg 8 Peeters Peter, Castenray G 32 Cox Johannes, Castenray G 35 Gisberts Theodorus, Oostrum C 66 Janssen Cornelia, Oostrum C 52 OVERLEDEN: van Vegchel Lambertus, wed. van Arts Anna M. G., 81 jr, Heide L 33. ONDERTROUWD: Fransen Leo, 30 jr, bedrijfsleider buizenfabr., Helmond en Coenen Elisabeth, 21 jr, Hofstraat 5. Lormans Gerardus, 32 jr, landb., Helden (L.) en Manders Anna, 28 jr., Laagriebroek K 51. GETROUWD: van Lin Andreas, 27 jr, fabrieks- arb., te Venray en Coppis Johanna, 25 jr, te Vierlingsbeek. Peters Hubertus, 28 jr, winkelier te Boxmeer en vd. Waeter Johanna, 23 jr, te Venray. Toonen Nicolaas, 30 jr, ambt. ter secretarie te Hilvarenbeek en Peters tylathea, 25 jr, te Venray. Verkoeijen Franciscus, 43 jr, sla ger en Janssen Theodora, 40 jr, beiden te Venray. VERMIST: Kinderfiets (middel), Schoolstraat 22. BEL OP BIJ BRAND No. 392 Op zaterdag 31 augustus hopen onze ouders Antoon Voermans Johanna Kursten hun zilveren huwelijksfeest te vie ren. Om 9.30 uur zal een H. Mis tot dankzegging worden opgedra gen in de parochiekerk te Leunen. Hun dankbare kinderen Leunseweg 16a. v.d. Boerenbond aid. Venray kunnen worden afgehaald en vol daan bij Th. Voermans, Buiten weg 5. Biedt zich aan voor het rooien van aardappelen met de nieuwe Universal zakken- rooier, gesorteerd in de zak. J. Jaspers, Puttenweg 27 tel. 298 .Ysselsteyn. I Bij genoegzame deelname zondag 25 augustus bus naar Vertrek 9 uur. -Prijs: volwassenen f 4. 3 kinderen f 3. Spoedige opgave dringend ge wenst bij G. VAN HAM, Juliana- singel. De R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek ie Venray Paterslaan 1, zou het op prijs stellen van alle Venrayse organisaties en vereni gingen opgave van data van ver gaderingen e.d. te ontvangen, ten einde aan verzoeken om inlichtin gen te kunnen voldoen. Een overzicht van deze bijeen komsten zal in de leeszaal ter inzage worden gelegd. Biedt zich aan net meisje ca. 16 jaar voor kruidenierswinkel, ook gene gen huishoudelijk werk te doen, Adres bureau van dit blad TE KOOP huisk. plafond-lampekap compleet m. stang. Grotestraat 28 Mevrouw R. Nijland-Berendsen, Pastoor Freybenterstraat 1 Tegelen vraagt Prei (winter) en boerenkoolplanten elk kwantum leverbaar Verheijen's Zaadhandel, Leunen, Tel. 550. alle soorten HET WARENHUIS ia. Th. Pouwels Zn. Inmaakglazen dikke en platte ring, inmaakketels emaille en zink, inmaakpotten alle maten. Alles wordt U gratis bezorgd o.a. alle soorten filet-vis, schelvis, kabeljauw, tong, haring enz. Gerookte paling, gebakken vis enz. Vanaf heden VERSE MOSSELEN Viswinkel Grotestraat 31 naast Cafetaria Thielen Lampeglazen Lampekatoen Lampen Stallantaarns Kleine lantaarns Branders enz. Hofstraat 10 Julianasingel2 Telef. 566 OUSTERS, OIRLO kan een bepaald kwantum veldgewas verladen. Levering laatst september. Opgeven uiterlijk 31 aug. Tel. 04787-282. Onze reclame Gebraden gehakt 100 gram 40, 250 gram 90 Zure zult 500 gram 40 Vrijdag en zaterdag Malse runderlappen 500 gr. 2.75 Prachtsortering Hofstraat 10 Julianasingel 2 Tel. 566 Voor alle naaistersartikelen A. Scheepers, Tel. 375 Scnoolstr.22 HET WARENHUIS fa. Th.Pouwels Zn. Hofstraat 10 Julianasingel 2 keurig R.K. Meisje 14—17 jaar (2 kinderen) as gevraagd een prima huisnaaister (In half uur per trein of bus te bereiken.) TE KOOP 10 zware biggen Gellings, Castenray G16. TE KOOP grote partij zware biggen G. van Djjck, Moostdijk 13 Ysselsteyn Te koop partij biggen Goumans, Molenhof, Leunen. TE KOOP wagen op luchtbanden, rijzadel, accordeon, 4 electr. wasmachines, stofzuiger Broekweg 8a. TE KOOP partij biggen Hulshof, Paardekopweg 6 Veulen TE KOOP tegen elk aannemelijk bod motorrijwiel 125 cc Oostrum C 39a t.o Station. Te k« i Jans.^ Biedt«J ">oi*»r w. n0 Tekft 'rif Gusse^ Te kfc^g stalen Jf. Statig j Te kiy" 3 z*bi M- Jetns Te k« 2 di,|ge ter van \c Te besoit Ht. i «art B. Bnic TE Et beslj. 4 td, volblts •»ret Wed.Epa TE Et JvR®ns G. Hsx, Te koop partij zware biggen A. van Dijck-Bouten, Overbroek H 14. Te koop partij biggen A. Janssen, Wieënweg 4. TE H9 3lhtij of «ns H. St^Ys TE K toswa J. DlijHoi TE KOOP toom biggen P. L. Thielen, Klein Oirlo F 35a TE KOOP dr. zeug 15 w. dracht Wed. van Soest, Ysselsteyn. Te koop dubbel princessebonen Kruitweg 17c. Te koop 2 eikenhouten bureau's in prima staat. Leunseweg 25 b. TE KOOP wegens ophouden van bedrijf zeug met biggen en landbouwinventaris Th. Basten, Smakt B 17a. TE KOOP partij zware biggen 3L. Janssen, Peel weg 5, Ysselsteyn TE KOOP in goede staat zijnde Porch-auto m. prima motor Chr. van Horen, Hertogstraat 2a Eindhoven, Tel. 2848. To koop Singer trapnaaimachine i.g.s M. Siebers, Molenplein 2. TE HO Arnot< kopklepirlmj druar ook gesvoor Kemp. TE E P?wa H. vajel, l TE HO' en i W. V«hn, te e zeugO b M. Ctfen, TE B( tij b J. JanVelti Te k# fine ritna 3pitictrisi bégoed Jos. a, Guj LeunetSO. TE 10 toen J. BujLeum Te kot i big| P. MtüPaar TEf I bigj L. J.He De beste AUTO- en MOTORBHOOL N.V. „DE PEELSTREEK" «50 Gediplomeerde instructeurs. Aanbeadoor d Annex Taxi en verhuur zolhauHi 4- en 6-persoons auto's, V.W. bugbesteli Kampeerwagens en Kies een haard die zichzelf betaalt de sierlijke Brandaris met hittebestendige glasdeur en 5 Jaar schriftelijke garantie c het roosterwerk! Fantastisch zuinig en toch heerlijke, gelijkmatige warmte, van J vloer tot plafond. Gaarne bezoeken wij U aan hi* een d kundig advies te geven. Wacht het laat is, maar ga nu kijken rt enori sortering I HAARDEN HAARCHEl OLIESTOOKKAClf KOOKKACHEL Alleen de beste merken vf bij

Peel en Maas | 1957 | | pagina 2