TWEEDE BLAD. Een dreigende luchtmacht St Nicolaas in Venray Het werk in Peelplan-Zuid 4 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Uit het verleden van Venray en omgeving. ZATERDAG 25 NOVEMBER 1950 No. 47 EEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootesiraat 28 Venray Telefoon K 4780-512 Postrekening 150652 PEEL EN MAAS erstrekt. Losse mm-prijs 8 cent. Abonnementsprijs p. kwartaal voor Venray I 1.00 buiten Venray I 1.20 uitsluitend bij vooruitbetaling. HET COMMUNISTISCHE GEVAAR (I) ACHTER HET IJZEREN GORDIJN... Wat is het doel van de Russische „stoomwals Dwars door Europa loopt een lijn, die twee werelden van elkaar scheidt en die overal bekend staat onder de sinistere naam van IJzeren Gordijn. Wat achter dit gordijn gebeurt is gehuld in een waas van geheimzinnigheid. De geheime diensten van de landen aan deze zijde van de scheids muur hebben uiteraard een bij zondere belangstelling voor alle inlichtingen, die door de kieren van dit net heen kunnen slippen, maar door de scherpe maatregelen ter beveiliging van de fabrieken, vliegvelden en militaire installa ties en de zware straften, die op spionnage gesteld zyn, is het uiterst moeilijk om iets over het oorlogspotentieel van de Sovjets te weten te komen, desondanks beschikt men regelmatig over vry betrouwbare inlichtingen. Speciaal wat betreft het Sovjet luchtwapen wil men graag zoveel mogelyk details hebben; in de moderne oorlog is de luchtmacht immers het voornaamste wapen. Welnu, volgens betrouwbare ge gevens staat achter het IJzeren Gordijn een luchtvloot klaar van ca. 25.000 vliegtuigen, waarvan 14 000 moderne toestellen; hier onder bevinden zich ca. 5000 straaljagers. En nog steeds pro duceren de russische vliegtuig fabrieken meer vliegtuigen; naar schatting komen per jaar 17.000 nieuwe vliegtuigen de montage hallen uitrollen. Toen in 194! Hitler's legers het enorme russische rijk binnenvielen, bestond de sovjet luchtvloot uit een groot aantal vliegtuigen, waarvan ochter het overgrote deel de verge lijking met de duitse vliegtuigen niet kon doorstaan. Mede daardoor waren do verliezen van Russen zeer hoog,' on bovendien viel een aantal fabrie ken in handen van de vijand. Men was echter al begonnen diverse grote fabrieken in de aziatische helft van de Unie te bouwen, achter het Oeral- gebergte, waar zy, ver in het bin nenland, buiten het bereik van een eventuele vyand lagen. Een andere oorzaak van de vertraging in de rus sische vliegtuigproductie was de grote zuivering in 1937, waarby ook belangrijke personen uit de vliegtuig industrie geliquideerd werden; een van hen was de bekende construc teur A. N. Tupolev, die echter inmid dels weer in ere is hersteld en nu weer tot „de helden der Sovjet-Unie" behoort. Ondanks het feit, dat de Russen beweren alles zelf te hebben uitge vonden is hun vliegtuigindustrie opgezet met de hulp en het advies van Duitse en... Amerikaanse technici, die omstreeks 1930 als adviseurs op traden. Ook in de oorlog, toen de situatie er voor de Russen somber uitzag, kwam hulp uit het Westen, in de vorm van complete vliegtuig eskaders en fabrieksinstallaties. De Russen hebben o.a. de bekende Dakota in licentie gebouwd. Zonder deze hulp van de geallieerden zou de Russische productie, die het laatste oorlogsjaar op ca. 40.000 vliegtuigen werd geschat, nog niet de helft hiervan hebben bedragen. Ook het Russische parachutisten corps is in ere hersteld. In 1935 waren het de Sovjets, die by een parade in Moskou de buitenlanders verbaasden door een volledige troepen eenheid per valscherm r.eer te laten; dit was het eerste optreden van parachutisten. In de oorlog hebben de Russen echter weinig van deze door hen voor het eerst geïntrodu ceerde troepen gebruik gemaakt, maar nu staa*" er weer een corps van 150 000 goed getrainde valscherm jagers gereed, die 3000 transport vliegtuigen tot hun beschikking hebben. Meesters in het na-apen Toen de Sovjets-legers in 1945 Duitsland binnentrokken, vielen vele fabrieken en laboratoria in hun han den; zij sleepten de installaties hier uit weg en namen de meeste technici en arbeiders mee om ergens in Rus land hun arbeid voort te zetten ten dienste van vadertje Stalin en de zynen. Onder meer werd de gehele fabriek van Junkers naar de Sovjet- Unie overgebracht. Veel Duitse ontwerpen, die nog in het stadium van beproeving verkeer den, werden door de Russen verder ontwikkeld, o.a. een raketjager van M6sserschmitt, waaraan de Duitse vliegers destijds hun leven niet durfden toevertrouwen, maar waar mee de Sovjet-vliegers nu rustig rondtoerden; ook de nieuwe Russi sche straaljagers, waarvan afbeeldin gen gepubliceerd zyn, zien er verdacht Duits uit. Het mooishe staaltje van na-bouwen is echter het volgende in 1945 moest een Amerikaans superfort, dat aan een aanval op Japan had deelgeno men, een noodlanding maken op Russisch grondgebied; bondgenoot schappelijk terrein dus. De bemanning mocht dan ook huiswaarts keren, maar hun toestel werd in beslag genomen en men hoorde er niets meer van. Een jaar later verscheen er in de Sovjet-Unie een nieuwe zware bommenwerper, de TU-70, waarvoor de constructeur Tupolev een Stalin-prys kreeg vanwege zyn „geniaal ontwerp". Maar wie beschrijft de verbazing van de Amerikaanse zyde, toen zij de eerste foto van de nieuwe bommenwerper zagen; het leek, neen het was, een superfort, netjes nagebouwd van het een jaar geleden in Siberië gestrande Ameri kaanse toestel. Industrie gemoderniseerd Er zyn momenteel in de Sovjet- Unie naar schatting 25 grote vlieg tuigfabrieken, die tezamen ongeveer 450.000 arbeiders in dienst hebben (in de USA in April 1949 122.000 man!. Veel van deze fabrieken liggen achter de Oeral, waar zij betrekkelijk veilig liggen; betrekkelijk, want de Ameri kaanse bommenwerper B 36 met zyn zes motoren komt overal, ook achter de Oeral als het moet. Er zijn daar naast nog fabrieken voor motoren, onderdelen en instrumenten, terwijl ook onderdelen in de satelietstaten gebouwd worden; complete vlieg tuigen worden hier vrijwel niet ge bouwd. Na de oorlog zyn veel Russische fabrieken ingrijpend gemoderniseerd, vooral dank zy Hitler. Want de installaties, die men daarvoor ge bruikt heeft, zyn voornamelijk af komstig uit Duitse fabrieken. De straalmotoren, die de Russen gebrui ken, zyn verbeterde Duitse typen, terwijl de Engelse Labourregering enige jaren terug zo maar 50 Engelse Rolls-Royce straalmotoren aan de Sovjets heeft verkocht; dat zij hier voor zware critiek van de oppositie heeft te slikken gekregen, zal wel zonder meer duidelyk zyn. De Russen hebben by deze moder nisering en uitbreiding van hun pro ductie natuurlijk veel hinderpalen te overwinnen gebad, zoals gebrek aan aluminium, tekort aan geschoold personeel, ontbreken van vitale onder delen als kogellagers en moeilijkheden met het verkrijgen van de hoogwaar dige vliegtuigbrandstoffen; in hoeverre nu deze moeilijkheden allemaal opge lost zijn, is niet met zekerheid bekend, maar men is er zich voordl de laatste tyd terdege van bewust, dat men zich hierdoor niet moet laten verleiden om de Sovjets te onderschatten; dat kon wel eens heel gevaarlijk zijn Belangstelling voor de Noordpool Opvallend veel Russische vliegbases bevinden zich in het hoge noorden, aan de grens van het poolgebied. In dit barre verlaten gebied hebben de Sovjets een keten van meteorologische stations gevestigd en grote eenheden leven in deze streken geheel op zich zelf; men heeft zelfs graansoorten gekweekt, die in deze streken kunnen groeien, zy worden slechts twee decimeter hoog en leveren snel vrucht. Ook grote voorraden van andere grondstoften en levensmiddelen zijn opgeslagen, teneinde deze bases ge heel onafhankelijk van de buiten wereld te maken. Regelmatig worden verkenningsvluchten naar het noord poolgebied gemaakt en ook de Rus sische belangstelling voor Spitsbergen, die inmiddels weer wat geluwd, maar nog lang niet verdwenen is, staat hiermee in verband. Wat zoeken de Russen daar? Wel, de korste verbindingswegen door de lucht naar de Yer. Staten en Canada lopen niet via West-Europa, maar dwars over de noordpool; in geval van een Russisch-Amerikaanse oorlog wordt dit verlaten oord dus van een allesoverheersend belang Ook de Amerikaanse generale staf is zich hiervan bewust en de regel matige manoeuvres van de U.S. Air Force in het poolgebied zyn hier niet vreemd aan. Een keten van radar stations wordt in dit gebied opge richt om de naderende Russen tijdig te kunnen ontdekken. Nog steeds als het zover mocht komen Raketten Zeer veel werk maken de Sovjets verder van het raketwapen. Iedereen weet wat de V-2 is en wat de Duit sers er mee deden; een groot deel van de Duitse raketinstallaties is in Russische handen terecht gekomen en de bekendste Duitse rakettenbasis te Peenemünde, die in de oorlog dooi de RAF in puin gebombardeerd was, is nu weer hersteld en in vol bedrijf. De omgeving van Peenemünde is met dik prikkeldraad afgezet en wordt uiterst streng bewaakt; wie in deze omgeving komt, stelt zich bloot aan het gevaar van een ter dood veroor deling. Er zyn uit deze streken, met name uit Denemarken en Zweden, al her haaldelijk meldingen gekomen van raadselachtige projectielen; het is aannemelijk, dat de geheimzinnige werkers in Peenemünde hierover nader inlichtingen kunnen geven. Volgens andere berichten is langs het IJzeren Gordijn een reeks van 11 afvuurbases voor raketten ingericht, die alle gericht zyn op een bepaald doel in West-Europa. Een van d> bases is gericht op Nederland. Het westen paraat De bedoelingen van de heersers van bet Kremlin zyn duister en dat zul left zy vooralsnog blijven. Tot voor kort zagen de westelijken de zaak nog niet zo somber in, maar de gebeurtenissen in Korea hebben de ogen geopend; wat daar gebeurd is, kon ook wel eens aan deze kant ge beuren en dan zou men evenmin voorbereid zijn als in Korea. Maar nu wordt de bewapening van het westen in versneld tempo ter hand genomen. Waarschijnlijk zal het feit, dat hij een vastberaden tegenstander tegen over zich zal vinden, de Russische kolos er van weerhouden om zich in een hachelijk avontuur te storten en als dat inderdaad waar is, zijn de offers, die op Korea gebracht zyn, niet tevergeefs geweest. Het westen bewapent in snel tempo; er worden wederom vele millioenen aan tanks, kanonnen, vliegtuigen enz. uitgegeven, die veel beter besteed zouden zyn aan voedsel, kleding en woningen. Maar het feit, dat aan gene zy'de van het IJzeren Gordijn een monsterachtige oorlogsmachine gereed staat, maakt deze uitgaven tot een dwingende noodzaak. Als deze machine in beweging zou komen is het met ons aller vrijheid gedaan. Er is maar één mogelijkheid tot behoud van de vrede en de vrijheid; een krachtig en vereend Europa, dat met de steun en de hulp van de Amerikaanse wereld zich tegen een eventuele agressie teweer kan stellen. Dat alleen zal de Russen ervan kun nen afhouden om zich in het westen in een avontuur te storten en dat alleen kan ons een waarborg geven, dat de vrede behouden kin blijven. Daarom zyn de verhoogde defensie- uitgaven ten volle verantwoord. Nog steeds geldt het oude Romeinse gezegde: Wie de vrede wil, bereide zich voor op de oorlog. Met andere woordenals wy in de toekomst in vrede en vrijheid willen leven, moeton wij ons met vereende kracht tot de tanden bewapenen tegen een dreigende agressie; er is geen andere uitweg. En het is van het hoogste belang, dat wy ons allen hiervan terdege bewust zijn. Nu kan het nog; als wy te lang wachten, kon het wel eens te laat zyn. Grafzerken te Venray Voor de geschiedenis van aloude geslachten zyn dikwijls de opschriften van grafzerken niet zonder veel be lang. Vele van de Venrayse grafzer ken zyn verdwenen en niet alléén door de scherpe tanden van de alles- verterende tyd. Zo is het omstreeks 1830 geschied, dat men vanwege een min of meer noodzakelijke uitgraving van 't kerk hof, verschillende kruisen en gedenk tekenen heeft opgeruimd. Én niet slechts zulke, die het opruimen ver dienden. Zo is het zelfs gebeurd, dat de monumenten, die eens de graven sierden en die daar door een voorge slacht vol piëteit geplaatst waren om de nagedachtenis van de overleden te eren, teruggevonden werden als dorpels voor de huizen of als scheis- palen tussen landerijen. Het is ge beurd Van de grafzerken in de kerk zelf werden er velen gered, omdat zy nu eenmaal practisch niét te hante ren waren. Maar in 1838, toen de vloer van de kerk vernieuwd werd en het koor aanmerkelijk werd verhoogd, heeft men met man en macht er toch een aantal weten te verplaatsen tot onder de toren en zelfs ook op het kerkhof. Veel heeft voor verdere vernieling indertijd gedaan Pastoor Wilhelmus van Haeff. Maar wat is er tevens na de ver schrikkelijke verwoesting in de oor logsjaren nog overgebleven. Gelukkig zyn er historici geweest, die het belang van dergelijke opschriften hebben ingezien. En zy hebben in druk of handschrift de opschriften verzameld. Wy zullen enige van dezen hier ter dankbare herinnering vermelden. Voor menig inwoner van ons dorp zullen sommige namen een bekende klank behouden hebben. Voor allen moge het een aansporing zyri het hunne er toe by te dragen, dat ons nu zo fraai kerkhof in uitstekende toestand blyve. En dat allen op eigen wy'ze helpen tot een mooi en kunst vol geheel. Piëteitsvol is het zo onze dierbare doden te gedenken PETER SWYEN Wie Peter Swyen geweest is, is ons onbekend. Wij weten alleen, dat hy in 1016 de weg van alle vlees gegaan is. Ziehier zyn grafschrift. Maria Anno 1616 den 8 Octo ber sterft Peter Sw yen Godt troost die s iel in eeu wich heit. M6n ziet in dit opschrift ongetwy feld een groot vertrouwen op Maria. Maar dat de steenhouwer geen kans gezien heeft de letters en woorden een beetje beter te verdelen, komt ons in onze dagen wel een beetje eigenaardig voor. Men mag er gerust tot zyn geringe ontwikkeling uit besluiten Gewoonte getrouw is een van de onzen op zoek geweest naar de Goede H. Man, die zyn jaarlijkse gulle rondgang weer door onze contreien aan het maken is, in velerlei gedaanten en in velerlei vorm. En heeft lang geduurd voordat we de Sint met zijn zwarte knecht dit jaar te pakken kregen, maar met een flinke portie haver en stro aan de schoorsteen gebonden, heb ben we de trouwe schimmel met zyn Doorluchtige passagier toch haar hier kunnen lokken en toen heeft de goede Heilige, ondanks zijn tegen strubbelingen, toch geduldig onze vragen beantwoord, al of niet met behulp van Zwarte Piet, die nu eenmaal 'n wandelend geheugen schijnt te zyn van Sinterklaas. Hoe is Excellentie Uw tocht ge weest naar deze gewoBten Best, het ging weer van een leie dakje, maar de Nederlandse grens vormt een groot obstakel, doordat het onderzoek zeer streng is en myn nu eenmaal uitgebreide bagage van onder tot boven werd onderzocht. Hoe is nu Uw indruk van Venray Laat Ik dan direct zeggen, dat Ik myn mijter diep afzet, voor wat hier wordt gepresteerd. Uit de aard der zaak heeft iedere plaats in Nederland mijn belangstelling, maar Venray toch wel bijzonder. Van oudsher heeft het St. Nicolaas- gilde myn gedachtenis hoog gehouden en oudere mensen als Ik waarderen dat zeer, al is het te betreuren, dat deze oude gebruiken in discrediet dreigen te raken in de jachtende wereld van nu. Telken jare verwonder Ik mij over de snelle uitbreiding van Uw plaats, telkenmale zyn nieuwe zakenpanden verrezen, nieuwe wo ningen gebouwd, wegen verbeterd en uitgebreid, aanplantingen aangelegd, grote stukken grond ontgonnen, kortom ieder jaar opnieuw vertoont Venray een nieuw fris beeld van vooruitgang. Het zal U bekend zyn, Excellentie, dat vele inwoners van Venray er anders over denken en wat is Uw mening hierover? Ah, ce ca, Ik kon U brieven tonen waarin om een huis gevraagd wordt, om een betere financieringsregeling, om een stuk grond in de Peel, om een betere binnenweg, om een nieuwe school om een toren, om industrieën, sportvelden, scholen, electrisch licht, gas, belastingverlaging en zelfs een nieuwe Hensenius, maar dat verhin dert My evenals myn zwarte knecht, om ieder jaar grotere vooruitgang in Uw gemeente te constateren. Zeker, nog veler wensen zyn te vervullen, maar myn idee is, dat-velen te snel vergeten hebben, dat er hier vier jaren oorlog is geweest en dat Venray een der zwaarst getroffen plaatsen van Nederland was. Wanneer in andere plaatsen vol jalouzie over Venray gesproken wordt, is dat het bsste bewijs, dat er vooruitgang is en het is slechts jammer, dat de Ven rayse mensen die zo weinig zien en willen waarderen. Wat tot heden ge presteerd is, is voor een buitenstaan der soms onbegrijpelijk en moet voor de inwoners van Venray een bewys zyn, dat alle moeilijkheden, die er ongetwyfeld nog zyn, zullen worden opgelost, evenals men grote moeilijk heden in 't verleden heeft opgelost. Is U nog wat speciaals opgevallen, Excellentie Ja zeker, daar is allereerst de water leiding, met het droeve verdwijnen van de pomp, daar zyn de nieuwe industrieën die zich gevestigd hebben en daar zijn die vervloekte antennes voor de televisie, waar mijn trouwe schimmel byna eenmaal aangespietst is. Verder de nieuwe straten en de jonge aanplantingen, waarmede men een fout uit het verleden, toen alles maar werd omgekapt en verwijderd, weer poogt te herstellen. Kortom er is weer veel veranderd in Venray, met zyn krans van kerkdorpen en voor zover Ik het beoordelen kan, veel ten goede. Hoe staat het met de geschenken en zjjn er veel stoute kinderen, Sint Nicolaas? Zoals U weet is Spanje een arm land, Ik zou haast zeggen even arm als Nederland en vele mensen hebben dat nog niet in de gaten. Als men sommige verlanglijstjes ziet, dan lijkt het wel de tijd van H.A.R.K. etc., hele lijsten vol artikelen en heus niet alleen van de kleintjes, die de waarde van een en ander niet kennen, maar ook van grotere, die beter moesten weten en die moeten beseffen, dat Sinterklaas geen ijzer met handen kan breken. Wie bovenstaande lijstjes beziet kan begrijpen, dat Ik geen huizen kan bouwen etc., maar dat een sim pele gave uit een goed hart de be doeling is. Wat stoute kinderen be treft, och, Adam was eens stout en sindsdien is dat gebleven, maar myn Zwarte Piet heeft in Venray een zeer gewaardeerde hulp gekregen aan een Raadscommissie, die met de vuisten op tafel gaat slaan, daar waar stoute kinderen hun plicht niet doen. En voor de rest, zowel jong en oud doet weieens naast het potje en als Ik het zo zeggen mag - een Zwarte Piet heeft zyn roe en zak niet voor niets. Alleen kryg Ik het de laatste jaren drukker aan de Venrayse jeugd, die zonder behoorlijk onderdak de straat wel als speelterrein gebruiken moet. Intussen heb Ik vernomen, dat hier aan met man en macht gewerkt wordt en dat het volgend jaar reeds ver betering op dit punt zal zyn inge treden. Maar myn tyd is beperkt en nog velen moeten bezocht worden. Het ga Venray goed in het komende jaar, dat tevens Hensenius jubeljaar is. Moge Ik bij myn terugkomst in 1031 een vredig Venray vinden, waar een nieuwe Hensenius mij alles vertellen kan van het lief en leed van Uw gemeente en moge het eerste veel vuldig, het laatste byna Diet Uw deel zyn. Met deze plechtstatige woorden be sloot de goede Heilige zyn interview en terwijl buiten de maan door de bomen scheen, besteeg de Sint zyn oude trouwe schimmel om opnieuw weer zyn tocht over do daken van Venrays gemeente te hervatten. Alleen verzocht Hy ons nog mede te delen, dat Hy op Zondag 1 Dec. officieel zyn intrede zal doen in Venray. Nadere mededelingen hier over volgen nog. Zy, die roepen, dat er tegenwoor dig niet meer gewerkt wordt in ons Nederland, hy moet een dag gaan kijken in Peelplan-Zuid en hy zal dan weten, dat hier jonge kerels door gestadig en hard werken een toekomst bouwen, die zwaar, maar eerlijk verdiend is. Men is zo uitverteld over dit werk, wat het werk is van iedere boer, maar dan honderd maal zwaarder. Men ploegt er, men zaait er onder de grijze hemel van die Peel van 's mor gens vroeg lot 'savond8 laat en slechts het geluid van een tractor en een krassende kraai is alles wat men hoort, op deze kale vlakte, waar geen boom, schuur of huis beschut ting biedt voor het stormachtige en natte najaarsweer. En wanneer de avond reeds lang gevallen is, de koffiet.uit leeg is en de stapel boter hammen op is, dan moet nog naar huis getrapt worden, waar men als een blok vermoeienis in zijh bed valt, om 's anderdaags weer met de donkerte de wijde Peel in te gaan. Men vraagt voor emigratie pioniers, maar zij kunnen het niet harder hebben als deze kerels, die hier met niets beginnen, maar waardoor de Peel bedwongen worut. Wie zyn ver trouwen in de jeugd van vandaag kwyt is, gaat naar Peelplan Zuid, gaat eens een dag mee naar de ont ginningen en hy zal weten, dat het met de Nederlandse jeugd in orde is, dat zij even hard weten te vechten als hun voorouders en dat zy het wel klaren kunnen. Zij klagen niet en kankeren niet, maar danken God, dat zy deze taaie grond mogen be werken, dat zy zo met niets kunnen beginnen, om later boer op eigen bedryf te zÜn- En wanneer zy 's Zon dags naar hun meisje trekken, dan telt de hele week werken niet meer, maar wordt gepraat over de inrich ting van het hutje, daar achter in de Peel. Inderdaad hutje, want boerderijen kosten geld en kunnen nog niet ge bouwd worden. Pioniers zyn bet die met zulk een vooruitzichten de eerste zes jaren de Peel intrekken en men kan slechts respect hebben voor die mannen, die dit grootse werk aan kunnen. Er is weinig over te vertollen. Men wordt er zwijgzaam in die Peel en men kan er mets doen als werken in de vaalgrijze grond. Maar het leven is er hard en oenvoudig. Met hun laarzen vol modder, met de zand in hun baard, in hun doorzwete hemden, gaan deze jonge kerels achter de ploeg, verspreiden zy het kunstmest en dromen zij over de toekomst. En pas getrouwd, trekken de vrouwen mee, tot het niet meer kan, tot daar ergens in de Peel een nieuw leven geboren wordt. Een nieuw leven, dat straks de vruchten zal plukken van dit werk, waarvoor zo velen hun neus hoog ophalen. En er is vrede in de veilige be schutting van de noodwoning, er is vrede in de grijze Peel, waar de jonge boer stapt achtei het paard en vol trots de bezoeker het werk van zyn knuisten toont, die hard zijn en vol eelt. Een eresaluut aan deze kerels, die met hard werken een toekomst bouwen, niet alleen voor hun eigen gezin, maar. voor Venray en voor Nederland. Groot is de nood, vooral onder de jongere boeren, maar hier tonen zy, wat zy aan kunnen, wat zy vermo gen en het zou jammer zyn, als men zo'n energie en zulk een groot ver trouwen verloren liet gaan. We leven in een tyd, die stukken uitsteekt boven die van veertig jaren terug, vooral voor de arbeider is het heel wat beter geworden. De onlangs hier gehouden tentoonstelling der K.A.B. legde daar wel een sprekend bewijs van af. Sociale maatregelen zijn en worden er getroffen, acht-en-veer tig urige werkweken zyn ingevoerd, verplichte verlof- en vacantieregeling is inge gaan, kortom de werkers van vandaag hebben het stukken beter als hun voorouders, al wordt het menigmaal niet gewaardeerd en stelt men eisen, die op zyn zachts uitgedrukt, meer dan overdreven zyn, Een categorie is er echter, die by al die speciale maatregelen achteraan komen en dat zyn de jongeren van de landbouwers, zy, die als knecht of jonge boer meewerken aan de voedselvoorziening van ons land. Het grote landgebrek van vandaag dwingt velen van hen om te schakelen naar een ander bedrijf of beroep, of te emigreren naar een ver en dikwijls onbekend land. En het is opmerkelijk met welk een flair en doorzettings vermogen deze jonge kerels dat klaar krijgen en de geweldige offers bren gen. Langzaam maar zeker is nu einde lijk het inzicht doorgebroken, dat ook zij recht hebben op een rechtvaardige beloning van hun arbeid en de nieuwe loonsvoorschriften geven dan ook heel andere cijfers te zien als we voor enkele jaren terug kenden. Aan dit alles moesten we denken, toen we in Peelplan-Zuid achter zo'n jongo boer aanstapten, onder de gryze Een manier om voor koffie minder te betalen 7"\e beste koffie, dialer vandaag te krijgen is. kost ƒ.92 per 250 gram. Dal is een hele prijs- Maar gelukkig is er een manier om de beste koffie bijna 20 cent goedkoper te krijgen. Hel ligt voor de hand: neem voortaan De Gruyler's koffie met 10% korting! De Gruyter heeft óók nu nog alleen de drie topkwaliteiten, die alle drie met 10% korting worden verkocht. «flu De Gruyler's koffie geeft dus de meeste voldoening voor de laagste prijs. J Daardoor is do vraag naar De Gruyler's koffie enorm toegenomen. Maar er is voor gezorgd, dal Uw bonnen tóch onmid dellijk inwisselbaar zijn. -

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1