Korea opnieuw brandend probleem. Schilders moeten hun ladders schoon krabben! WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN i 5 8 atal[o HS VCÓC llïatiónate He&ecite. 4000 werkloze mannen meer. BEL BIJ BRAND 3 9 2 Jaarmarkt Venray Maandag 20 November ZATERDAG It NOVEMBER 1950 No. 45 Druk en Uitgave Firma van den Munckhol Drukkerij Kantoorboekhandel Irootestraat 28 Yenray Telefoon K 4780-512 Postrekening 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijzen worden op aanvraag gaarne verstrekt. Losse mm-prijs 8 cent. Abonnementsprijs p. kwartaal voor Yenray f 1.00 buiten Yenray I 1.20 uitsluitend bij vooruitbetaling. Verkiezingen in de Verenigde Staten. Nog geen vijftig divisies naar Europa. Nadat verleden week MacArthur nog zeer optimistisch had gesproken over de strijd in Korea, is er in het afgelopen weekeinde een kentering ingetreden, welke de generaal bittere woorden heeft doen spreken. ily is overtuigd, dat Chinese troe pen de Noord-Koreanen niet slechts helpen, maar vervangen. Volgens Peking zijn zij vrijwilli gers, misschien ook behoren zy wel tot het millioen Koreanen, dat in Mantsjoerye woont, maar zonder de daadwerkelijke steun van Peking konden zy niet meevechten. Toen begin October de 38e breedte graad werd overschreden, vreesden vele commentatoren, dat Peking nu niet langer neutraal zou blijven. Hun voorspelling dreigt uit te komen. De hydro-electrische installaties in Korea voorzien de industrie van stroom en ook overigens wensen de Chinezen geen Amerikaanse legers aan hun grens. Nu is het geenszins de bedoeling der Amerikanen om hier te blijven. Zij hebben dat niet slechts her haald voor de schijn: een oorlog op het Aziatische vasteland is doelloos, zou tientallen divisies binden en alleen de Russen verblijden. Die zijn al begonnen, in de hoop op moeilijkheden in Azië, hun druk te vermeerderen op West-Duitsland. Do besluiten van Praag, om voor te stellen heel Duitsland te verenen, van bezettingstroepen te bevrijden, maar ontwapend te houden, hebben in Frankrijk enige weerklank ge vonden. Parys zou gaarne afzien van Duitse herbewapening. Nu heeft Moskou een conferentie voorgesteld en die kan er wel komen, hoewel niemand er iets van verwacht. By vrije verkiezingen zou immers Duitsland in overgrote meerderheid 'anti bolsjewistisch stemmen en ook niemand gelooft, dat de Russen dan het land zullen verlaten Omdat het Oostenrijkse volk voor 95 procent „westers" heeft gestemd, willen de Russen immers daar ook niet vertrekken. Intussen is de gedachte blijkbaar toch verlokkelijk voor vele West- Duitsers, die niet ongaarne Russen en westelijke geallieerden tegen el kaar uitspelen, in de hoop daar zelf altijd beter van te worden. Brandgevaar. West Europa is nog verdeeld en zwak en het is gevaarlijk, indien de troepen der V.N. in een doelloze campagne in en om Korea zouden zijn verwikkeld. De Verenigde Staten moeten reeds hebben aangeboden, aan China te garanderen, dat het kan blijven be schikken over de Koreaanse electri- citeit en dat de Amerikanen na het scheppen van een vry Korea daar niet zullen blyven. Zonder een accoord met China komt Korea nooit tot rust en een oorlog met China zou wel het begin zijn van een nieuwe wereldbrand. Het optreden van China in Tibet heeft overigens ook al spanning doen ontstaan tussen China en India. Hoewel China rechten heeft in Tibet, is dit een apart land en ook India had er belangen. Die zyn door de Chinese bezetting met voeten ge treden. Zorg dus genoeg Trnman's positie. De verkiezingscampagne van Tru man heeft hem vrijheid onthouden om diplomatiek te manoeuvreren. De republikeinen namelijk zijn fel tegen de Chinese communisten en schijnen niet op te zien tegen een oorlog met dit regiem. De Noord Koreaanse aanval, waar bij medeplichtigheid der Chinezen en Russen werd aangenomen, heeft hun positie versterkt. Truman kon dus niet met Peking gaan onderhandelen. Of het wel zou baten is een tweede vraag, maar nu is het pogen nagelaten. De uitslag der verkiezingen zal aan de lezer bekend zyn: tot het laatst toe bleef het onzeker. Een week er voor achtte men Truman's kansen de beste, maar de tegenslag van MacArthur bracht een nieuw element in de actie. Er zyn 432 leden van het Huis gekozen (3 waren al eerder aange wezen) en 36 van de 96 senatoren moesten worden vervangen. Voorts zyn een aantal gouverneurs van staten gekozen. Truman blijft met zyn regering in elk geval aan tot Januari 1953. Over zyn lot moeten de verkiezin gen van November 1952 beslissen. Maar het is van belang, op hoeveel leden van het Congres hy kan reke nen. Nu staan zyn eigen democraten lang niet altijd achter hem, omdat een deel van hen geen volkomen gelijkstelling van negers met blanken wil en anderen conservatiever zyn dan Truman. De vakbonden hebben voor Truman geyverd en de boeren „zaten op de wip". In het algemeen echter heeft de opvatting over de buitenlandse politiek ditmaal de doorslag gegeven> Plan Ackeson. De assemblee van de V.N. heeft het plan Acheson aanvaard, dat fei telijk een amendement op het Hand vest is. Veiligheidsraad alleen kan mili taire strafmaatregelen nemen tegen een aanvaller. Wordt hy door het veto van een van de Grote Vijf verlamd, dan zal nu echter de as semblé aan de leden kunnen aanbe velen, op te treden. Daartoe moeten troepen steeds ter beschikking worden gesteld. Dat voorstel is door 52 van de 60 leden aanvaard: de Sovjetstaten waren tegen en India en Argentinië ont hielden zich. Met het Atlantische leger gaat het niet naar wens. Alle plannen om ongeveer vyftig divisies in West Europa te legeren in 1053 en de benoeming van een opperbevelhebber zyn opgeschort, omdat de Fransen niets willen weten van Duitse bewapening, zolang zy niet zelf veel sterker zyn, er geen Europees leger is en het plan Schu mann niet is aanvaard. Parys wil dan pas Duitsers op nemen in een apart Europees leger en niet nu reeds in de atlantische strydmacht. De Westdnitsers zelf zyn verdeeld. Het beste lijkt het eerst de plannen uit te voeren zonder Duitsers en dan later over Bonn te praten om verder tydverlies te voorkomen. Met de invoering van de oorlogs organisatie is dezer dagen de defi nitieve opzet van de Nationale Reserve tot stand gekomen. In Mei a.s. zullen vijftien bataljons zyn geformeerd (16500 man), voorzien van staven en verzorgingseenheden. Dit verklaarde de inspecteur der Nationale Reserve, kolonel J. Ter- maten, Maandag te Utrecht tegen over een aantal verslaggevers. De Nationale Reserve is ingevolge deze oorlogsorganisatie provincie- gewyze verdeeld in districten. De provincie Groningen en Drenthe vor men samen één district. Ieder district is weer onderverdeeld is zes stukken, die iederéén compagnie zullen leveren! De zes compagnieën tezamen vor men het bataljon, dat elk district in Mei 1951 gereed moet hebben. Door het grotere aantal vry willigers zullen de provincies Noord- en Zuid- Holland evenwel meer dan één batal jon kunnen opstellen. Aan het hoofd van deze bataljons komen luit.-kolonels te staan,reserve officieren. De districtscommandanten, beroepsofficieren, zyn depótcomman- danten en als zodanig belast met de opleiding, indeling en de mobilisatie voorbereidingen van de vrijwilligers. De vyftien bataljons van deNationale Reserve zullen worden uitgerust met Engels materiaal, dat reeds aan wezig is. Kolonel Termaten verklaarde te verwachten, dat de opstelling van deze vyftien bataljons vóór Mei a.s. zonder veel moeilijkheden zal ver lopen. Het aantal vrijwilligers be draagt thans nog ruim 7.000. Hy baseerde zyn verwachting op het aantal aanmeldingen, dat dank zy een bredere werving en effectievere en attractievere opleiding een stij gende lijn vertoont. Over de opleiding van de vrijwil ligers deelde de kolonel nog het vol gende mede: In het eerste jaar wor den de vrijwilligers 200 uren opgeleid tot soldaat, een opleiding, die ver gelijkbaar is met de drie maanden durende eerste oefening van de dienst plichtigen. In het tweede jaar van hun op leiding komen de vrijwilligers by elkaar voor oefeningen in pelotons, compagnies- en bataljonsverband. Deze opleiding duurt minder dan 200 uren, waardoor de bataljonsstaven ty'd beschikbaar krygen voor op leidingen e.d. Voor cursussen en kampoefeningen krygt de Nationale Reserve de be schikking over het kamp-Golflinks naby Arnhem. Dit permanente kamp zal deze maand nog in gebruik wor den genomen. Alle vrijwilligers zullen eens per jaar gedurende één week in dit kamp verblijven. De aanwer ving en selectie van de vrijwilligers blijft de taak van „Steun Wettig Gezag". De kolonel verklaarde tenslotte, dat Wederom de K.V.P. (kring Horst) op de bres v. d. oorlogsgetroffenen Het zeer actieve bestuur van de K.V.P. in de Statenkieskring Horst zal zich op de heden Zaterdag te houden kringvergadering van de K.V.P. Limburg, die in Roermond wordt gehouden, dringend met een motie tot de vergadering richten om door middel van de party organen al het mogelijke in het werk te stellen die tot verbetering van het lot der oorlogsgetroffenen kunnen en moeten leiden. Het is n.l. zo, dat de uitkeringen inzake de huisraadschade zo langzaam afkomen, dat wederom de oorlogs getroffenen hiervan de dupe dreigen te worden van de trage gang van zaken met het 2e huisraadschade- boekje. De wet is in Februari j.l. al door de Kamer aangenomen en er zyn momenteel zeer weinigen, die kun nen zeggen, dat zij reeds de defini tieve uitkering in hun bezit hebben. Het Statenkieskringbestuur sluit zich volkomen aan, bij de stappen door het bestuur van de K.V.P. in de Rjjkskieskring Arnhem te onder nemen. Dit is al de zoveelste motie, die door de K.V.P. Limburg zal worden verstuurd en hopenliik dat deze keer eens voor de getroffenen een bevre digende regeling uit de bus zal komen. Politiemannen vierden feest te Venray Dinsdag was het in de „Parel der Peel" een ongekende drukte van de zeer vele politiemannen, van alle rangen in dit corps, leden van de afdeling Bergen van de R.K. Politie bond „St. Michael". Deze afdeling omvat de groepen Bergen, Gennep, Cuyck, Boxmeer, St. Antlionis en Venray. 's Morgens droeg de geest, adviseur kapelaan van Leipsig een pl. H. Mis op in de Peelkathedraal, waar wij vele politiemannen opmerkten. Op het Servatius sportterrein vond smiddags een voetbalwedstrijd plaats tussen een elftal van de afdeling Sevenum en van de afdeling Bergen. Het bleek in de hele wedstrijd die voortreffelijk door de arbiter werd geleid, dat de mannen van „Herman dad" nog meer kunnen dan politie dienst doen. Toch waren de mannen van Bergen, waar Venray onder hoort, nummeriek sterker, hetgeen mede zyn oorzaak vond in het feit, dat er verschillende spelers van het elftal van Sevenum ter elfder ure verstek lieten gaan. Het geestelijk element moest invallen en byna had uw ver slaggever ook nog als 22ste man moeten invallen, hetgeen jammer was geweest daar hy dan ook mee verloren had. In de eerste helft werd de stand 1—0 in het voordeel van de Bergenaren. Na de rust was er wel degelijk sprake van een veldoverwiclit dei- leiders en de eindstand kwam dan ook verdiend met 5—3. Na afloop verzamelden zich zowel de spelers als d9 verdere gasten in de zaal van Hotel Gitzeis waar de feestavond een aanvang nam. Wy merkten daar o.m. op, de districtscommandant der Rijkspolitie Kapitein Boom met echtgenote, de Burgemeesters van Gennep en Venray. De voorzitter van de afdeling Ber gen, wachtmeester Weymans uit Overloon, sprak er zyn grote vreugde over uit, dat zij wederom in de Parel der Peel te gast mochten zijn voor hun jaarlijks feest, wat dit jaar een bijzondere betekenis had, immers nu was 't de viering van het 35-jarig bestaan der afdeling. Ook de beschermheer der afdeling Burgemeester Gillissen, uit Gennep, wees in een toespraak op het nut der organisatie, terwijl Burgemeester Janssen er zijn vreugde over uitsprak, dat hy wederom de politiemannen mocht toespreken. De verloting, die voor menige politieman een aardig prysje ople verde, viel goed in de smaak en de stemmige muziek van de band ver hoogde de stemming. Al was het uur van scheiden niet vroeg meer, node nam men afscheid van dit jaar lijks terugkerende feest, waar het de mannen van „Hermandad" mogelijk is op eenzelfde manier eens feest te vieren zoals de „burgers" dit zo dik wyls kunnen. Al deden de collega's uit Horst in Venray „dienst" het was ondanks dat in de Parel der Peel zeer rustig en men heeft geen enkele wanklank vernomen. by er naar streefde om alle geestelijke stromingen in ons land in de Nationale Reserve vertegenwoordigd te doen zyn. Van zijn staf maken o.m. een R.K. geestelijke; een dominee en een hu manist deel uit. De Nationale Reserve ziet hy als een consequentie van de geestelijke weerbaarheid, die z.i. dan pas stertc kan zyn, indien de bestaande stro mingen meer kracht wordt ontwik keld. Een oud besluit, dat nu 1'/2 millioen kost In 1934 kwam te Genève een con ventie tot stand, waarbij de betrok ken landen de verplichting op zich namen, het gebruik van geverfde ladders te verbieden. Ook Nederland behoorde tot do ondertekenaars van deze conventie met het gevolg, dat ook hier ge noemde verbodsbepaling doorgevoerd moest worden. Eerst nu dus zestien jaar na de geboorte van genoemde conventie- is bepaald, dat met ingang van 1 Januari 1951, alle lad ders van verf moeten zijn ontdaan, in gebreke waarvan procesverbaal zal worden opgemaakt. Voor „outsiders" zy vermeld, dat met deze maatregel wordt beoogd, ongelukken door het gebruik van ondeugdelijke ladders tot een mini mum te beperken. Door ladders van verf te ontdoen, kan men beter de zwakke plekken en eventuele breu ken (kraken) onderscheiden, aldus de motivering die leidde tot meerge noemde conventie. Het is een getuigenis van wys be leid, wanneer een Regering maat regelen neemt ter voorkoming van ongelukken zoals hier bedoeld. Het is niet meer dan haar „plicht" die maatregelen te nemen en men kan niet anders dan respect hebben voor een regering die op het „juiste' moment weet in te grypen. In het onderhavige geval vraagt men zich echter at, of deze maatregel voor Nederland inderdaad noodzakelijk is. Het is immers genoegzaam bekend, dat Nederland tot de meest beschaaf de landen ter wereld behoort en daar de ..schilderspatroons" zekor niet tot de „slechtste" onder de bevolking gerekend mogen worden, is het meer dan gewenst, dat de motivering van deze maatregel voor wat betreft Nederland door het betrokken Depar tement uitvoerig wordt uiteengezet. Zy, die de consequenties moeten aanvaarden zyn de schilderspatroons. Nederland telt ongeveer 11000 schil dersbedrijven en als men nu rekent, dat elk bedrijf gemiddeld de beschik king heeft over een aantal ladders overeenkomende met een totaal van 200 sporten, dan wordt het een totaal van 11000 x 200 sporten is 2.200000 sporten. Bereids genomen proeven hebben bewezen, dat het schoon maken van een ladder (ontdoen van verf) op ongeveer 70 cent per sport komt te staan, zodat de totale kosten hieraan verbonden zullen bedragen 2.200.000 x f 0.70 is een millioen vijfhonderd en veertig duizend gul den 2000 gedemobiliseerden nog niet aan de slag. In de maand October steeg het aantal werkloze mannen van 49.135 tot 53.032, t.w. 42.566 geheel werk lozen (vorige maand 40.792), 10305 DUW-arbeiders (8.250) en 101 wacht gelders (93). Deze vermindering der werkgelegen heid moet worden toegeschreven aan de afloop van de oogstwerkzaamheden, waardoor niet alleen landarbeiders werkloos werd, maar ook een aantal by de oogst ingeschakelde bouw- en veenarbeiders. In verband met het seizoen nam de werkgelegenheid eveneens af voor het Horeca-bedryf en de baksteen industrie. Door plaatsing van jeug digen uit de groep handels- en kantoor personeel ook buiten hun beroep alsmede door grotere activiteit in de metaalnijverheid nam de werkloos heid voor deze beide groepen af. Het aantal werkloze bouwvak arbeiders steeg van 4538 tot 5890, dat der veenarbeiders van 283 tot 1478. Onder de landarbeiders steeg de werkloosheid van 2248 tot 3699. Onder de metaalarbeiders daalde de werkloosheid van 5202 tot 4452 en onder het handels- en kantoor personeel van 8373 tot 7541. Het aantal voorkeur genietende gedemobiliseerden, dat. by de arbeids- bureaux stond ingeschreven, daalde van 263? tot 2216. De vraag naar mannelijk personeel daalde van 21.331 tot 10.017, Per duizend mannelijke inwoners had Drenthe ook nu weer het grootste aantal werklozen namelyk niet min der dan 26; Noord-Brabant volgde met 13 als tweede; Zuid-Holland was derde met 12. Het landelijke gemiddelde van 11 treft men ook in Gelderland aan, Gro ningen en Noord-Holland hadden 10, Friesland en Utrecht 0, Limburg 7, terwyl Overijssel en Zeeland elk met 5 werklozen per 1000 mannelijke in woners er hot beste voorstonden. Het aantal geregistreerde werkloze vrouwen daalde in October van 6089 tot 5897. De vraag naar vrouwelijk personeel daalde van 17.172 tot 16 048. Humor achter het IJzeren Gordijn Op een morgen werden alle bewo ners in het huis van een „Volks democratische" minister door een langdurig en heftig gebel gewekt. De heer des huizes fluistert zijn vrouw toe: „Vlug liefste, doe jij even open en houd ze bezig. Intussen kleed ik my aan en maak mijn koffertje voor de cel klaar." De vrouw gaat naar voren, en de man trekt alles aan wat hij aan warme kleding bezit. Hy legt de dekens bij elkaar om ze voor zyn brits mee te nemen. Na enige minu ten komt de vrouw terug. „Zijn het Russen of is het de Hongaarse politie'?" vraagt de man zenuwachtig. De vrouw antwoordt met een gelukkige glim lach: „Alles in orde, liefste, wees maar rustig. Het was de huisbewaar der maar. Hy kwam zeggen dat van nacht onze garage opengebroken is, en dat onze nieuwe Buick en al onze reserve-voorraden gestolen zyn." „God zy dank" zei de man „ik dacht dat er iets ergs gebeurd Cijfers om van te duizelen In 1900 werden de Rijksuitgaven geraamd op f 154 millioen. Voor 1049 was de raming f 4320 millioen. Daarin zit 26 pet. voor landsverdediging en 18 pet. voor rente en aflossing der leningen. In 1900 beliep de gevestigde binnen landse schuld nog maar f 1147 mil lioen. Nu bedraagt ze f 7732 millioen. De totale staatsschuld bedraagt nu f 23316 millioen, ongerekend f 4110 millioen vergoeding voor oorlogs schade. Ten behoeve van het Ryk werd in 1900 totaal f 120 millioen aan belastingen geheven en in 1049 bedroeg die som f 3624 millioen. De tabaksaccijns alleen brengt nu met zyn f 155 millioen nog meer op dan alle belastingen samen in t900l Nieuws uit Venray en omgeving Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagavond 8 uur tot Maan dagmorgen 8 uur Dr. v. d. HOMBERGH Charles Ruysstraat 5, Telefoon 393 Alléén voor spoed gevallen. Visites moeten aangevraagd worden vóór 12 uur. GROENE KRUIS Donderdag 16 November Consultatiebureau voor zuigelingen uit de Kerkdorpen PSYHOLOGISCH INSTITUUT LIMBURG Aanmelden voor onderzoek iedere 2e en 4e Woensdag van 2 tot 3 uur in het Wijkgebouw Groene Kruis. Spreekuur Psycholoog iedere 3e Woensdag van 3.30 tot 5 uur. AANGIFTE VAN STIEREN De Burgemeester van Venray herin nert bolanghebbenden aan hun ver plichting om van het houden van een stier van 6 maanden of ouder tussen 15 en 25 November aangifte te doen by de burgemeester dei- gemeente, waar de stier gehouden wordt. Deze aangifte moet schriftelijk ge schieden op een voorgeschreven for muiier hetwelk ter gemeente secre tarie kosteloos verkrijgbaar is en moet onder meer in houden leeftijd, kleur en bijzondere kentekenen van de stier benevens mededeling of de stier al dan niet reeds goedgekeurd of afgekeurd of van rechtswege tot dekking toegelaten is. Van de aangifte ontvangt de stier- bouder een bewysdit bewys moot in zyn bezit zyn, aangezien het stoeds op eerste vordering moet worden vertoond aan de politie. Van het houden van een afgekeurde stier moet steeds onmiddellijk aan gifte worden gedaan by de Burge meester. Niet naleving van de verplichting tot aangifte als bovenbedoeld en het niet op eerste vordering vertonen van het bewys van aangifte wordt ge straft met een geldboete van ton hoogste 25 gulden. Venray, 8 November 1930. Katholieke Arbeidersvrouwen vergaderden In zaal Schellen kwamen de vrouwen van de K.A.V. samen om zonder het mannelijke element, want dit werd voor deze keer geweerd, te luisteren naar de zeer ryk gedocumenteerde lezing van de begaafde spreekster Mej. v.d. Domburg, over het probleem van de rypere jeugd. Dit onderwerp word met intense belangstelling door de vrouwen ge volgd en het bestuur kan met succes op deze. avond terugzien. Activiteit van de K.A.R. Dinsdagavond kwam in café F. Schellen de bestuursleden van uo Venrayse K.A.B. en vakbonden by elkaar leiding van de districtsbestuur der J. v. Gennip, geassisteeerd dooi de heer Verhagen, hoofdbestuurder van de Metaalbewerkersbond en W. Feeters van de Bouwvakarbeidersbond, teneinde van gedachte te wisselen voor de inzet van de grote leden wervingsactie in het Gouden jaar. Besloten werd om op korte termijn zich te beraden in de vakafdelingen, dus in eigen kring, een enquête te houden, welke arbeiders nog niet ge organiseerd zyn, opdat deze in samen werking met de mannen van Credo- Pugno worden bezocht. Ook de macht van het getal is geen gevaar, maar kan met de ko mende wet op de P.B.O. een zyn voor de arbeiders. Uit de vergadering bleek, dat in de sector van het personeel van handels kantoor- en winkelbedienden nog een zeer groot arbeidsterrein braak ligt, daar er maar een twintigtal lid zyn van hun organisatie. Met deze actie zal ook de geestelijk heid worden ingeschakeld. Inzegening ENSAID-Takschool Op Al Ier heiligen dag werd door de Eerwaarde Pater Domitius O.F.M., assistent aan de parochiekerk, het iokaal Kempweg 20 alhier van de Eerste Nederlandse Mode-vakschool plechtig ingezegend, waarbij met de Directrice van het Ensaid-instituut en oprichtster van die E.N.M.v. mevrouw Hendrikse—Knapen uit Utrecht, ook de Leider van de adminiatratie en enkele leraressen aanwezig waren. Aan de reeds meer dan duizend scholen, welke genoemd instituut alleen reeds in Nederland telt be halve dus de scholen in het buiten land en in Indonesië is er thans ook een in Venray opgericht voor deze centrum-gemeente en omgeving, ongetwijfeld ten gerieve van de vele vrouwen en meisjes, die het schrif telijk onderwys reeds gevolgd hebben en volgen en voor nieuwe leerlingen, die thans ter plaatse in dag- en avond cursussen theoretisch en practisch onderricht kunnen krijgen om do nodige bekwaamheid op te doen voor eigon gezin, voor huisnaaister of voor het behalen van vakdiploma's en aktes.mede voor kunstnijverheid. Evenals overal, zal dus ook in Venray deze modevakschool haar weg wel vinden. Jubilerende metaalbewerkers Op 2 December a.s. zal door de ge organiseerde leden van de metaal bewerkersbond „St. Eloy", het iste lustrum feestelijk worden herdacht. Dit 5-jarig bestaan zal worden in gezet met een koffietafel, waarna 's avond6 in zaal Schellen, zang, mu ziek en voordrachten zullen worden gegeven. Het geheel beloofd een gezellige dag te worden. Het afhalen van uitnodigingskaar ten, wordt volgende week in dit blad bekend gemaakt. Onderscheiding Door de Minister van Oorlog is toegekend het bronzen kruis aan onze vroegere dorpsgenoot de Reservo eerste luitenant G. A. H. Slits, van het wapen der infanterie, die zich door moedig optreden tegenover do vyand heeft onderscheiden door op 11 Mei 1940, ingedeeld als officier by een opleidingscompagnie van een Depót Bataljon Infanterie, tydens een gevecht in samenwerking met een sfetie Jagers nabji de Zwetbrug in de Dorpskade naby Wateringen op flinke wyze en onder vyandelyk vuur leiding te geven bü de actie tegen een 26-tal vijandelijke valschermjagers, die zich by een stoomgemaal aldaar hadden genesteld. Door dit optreden werd uiteindelijk bereikt, dat alle valschermjagers buiten gevecht werden gesteld of krijgsgevangen werden gemaakt. Voorts, door in de nacht van 11 op 12 Mei daaropvolgende te Wate ringen, nadat zyn compagniescomman dant was gesneuveld en hij het bevel van de compagnie op zich bad geno men, wederom op flinke wyze op te treden bij de vijandelykd aanval aldaar op het Stafkwartier van do Groep 's-Gravenhage van de Vesting Holland en daarbij persoonlijk tydens de atrlid een zware mitrailleur te helpen herstellen.

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1