Venray's vroede vaderen vergaderden. „W.I.L.M.A." WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1950 N». 37 EEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Venray Telefoon K 4780-512 Postrekening 150652 PEEL EN MAAS Adv. rekt. Losse mm-prijs 8 cent. Abonnementsprijs p. kwartaal voor Venray f 1.00 buiten Venray f 1.20 uitsluitend bij vooruitbetaling. Een agenda var. 28 punten deed vermoeden, dat onze vroede vaderen aan deze vergadering geen sinecure zouden hebben, maar schyn bedriegt en met een ongekende vaart werden verschillende hamerstukken afgehan deld, zodat alles nogal in een vlot tempo verliep. Wethouder Reintjes en de heer H. Janssen verschenen niet op het appèl, toen de Voorzitter Vrydag jl. de raadsvergadering opende. De notulen van 28 Maart, 6 April, 28 April, 22 Mei, 4 Juli en 25 Juli werden onveranderd goedgekeurd, waarna de ingekomen stukken aan de beurt waren. Zy bestonden uit de gewone schry vens van Ged. Staten, houdende de goedkeuring van genomen raadsbe sluiten. Verder was et nog een schry ven van de JjBond van Ned. Architecten, wat de heer Fr. JANSSEN de op merking ontlokte, dat dit zeker ging over het inschakelen van particuliere architecten by het bouwen door de Overheid. Volgens het antwoord van de VOORZITTER bleek dit echter niet juist te zyn, daar in dit schrijven geklaagd werd over het inschakelen van geni6entearchitecten by 't bouwen door particulieren. En iets dergelijks kan in Venray niet. Al de ingekomen stukken, 20 in totaal, werden voor kennisgeving aangenomen. Verlenen yan hypotheken. C. Kessels te Oostrum, W. Kusters te Leunen, H. Nellen te Smakt, J. Potten te Venray, H Rutten te Oos trum en /F. Strolenberg te Leunen kunnen uit het bouwvolume 1950 een huis gaan bouwen. Ze zijn alle spaarders by de bouwkas Rohyp en vragen nu aan de gemeente om voor de onrendabele bouwkosten op de gebruikelijke wy'ze, samen met de bouwkas, een hypotheek te verstrek ken. Hoe groot deze hypotheken zijn, is nog onbekend, daar de Minister deze onrendabele kosten nog moet vaststellen. De heer Fr. JANSSEN vroeg, of de kubieke inhoud van deze huizen het zelfde is, maar de VOORZITTER vertelde, dat hierin nogal wat ver schil zit. De heer VERMEULEN vroeg, wat er gebeurde, als de prijsstijging door zet, waarop de VOORZITTER wees op d6 financieringsregeling. Dit sche ma verandert bij prijsstijging ook. De Raad ging er dan verder mee accoord. Gelukkige oplossing. P. Jenniskens, Vlakwater, kan in Veltum een huis kopen, mits de gemeente hem f 4000 hypotheek wil verstrekken. Het pand is minstens f 6000 waard en voor dit gezin met 8 kinderen is het een buitengewone oplossing, daar de toestand nu bijna hopeloos is. De Raad ging er dan ook volledig mede accoord. Voor vaststelling van de rekening 1949, is het noodzakelijk, dat nog enkele wijzigingen in de begroting van dat jaar worden aangebracht. Ook dit kreeg zonder meer zyn be slag. De aannemer L. Maassen gaat de boerderijen van Arts, en v. Tilburg in het Zwartwater, benevens de wo ning van Manders in 't Daland op knappen voor resp. f 5058, f 4300 en f 2579. Op de begroting voor 1950 was hiervoor nog niets uitgetrokken en dit moet alsnog gebeuren. Ook hiervoor had de Raad geen woorden. Nieuwe woningen. Aan onze gemeente zyn toegewezen zogenaamde goedkope woningen: 10 voor de industrie, 9 ter vervanging van het Kamp Endepoel en 13 voor de vervanging van kippenhokken en wat dies meer zy.j Deze 32 woningen zullen als volgt worden verdeeld: Oostrum 6, Hoen derstraat 8, Oirlo 4, Castenray 4, Merselo 2, Heijde 2, Smakterweg 4, Ysselsteyn 2. Verder zal in Ysselsteyn nog een tuinderswoning worden gebouwd, die in tegenstelling met de vorige 294 M3 inhoud zal hebben in plaats van 270 M3. Hierop rust dan de verplichting, dat ze vóór Jan. a.s. voor een groot deel reeds klaar moeten zyn, dgar het Kamp Endepoel op die datum moet zyn geliquideerd en gesloopt. De heer CAMPS vond, dat Oostrum wel meer woningen verdiend had, wat ook de VOORZITTER bevestig de, maar er was geen grond te kry- gen en men kan van de gemeente moeilyk eisen, dat zy op andermans grond gaat bouwen. De heer CUSTERS vroeg of niet enkele van deze woningen in Peel- plan- Zuid gebouwd hadden kunnen worden, omdat daar toch ook groot gebrek is. De VOORZITTER was van mening, dat deze woningen met hun 270 M3 te klein zyn voor boerderij. De heer WISMANS vroeg, wie die tuinderswoning kreeg, en uit het antwoord bleek, dat J. Potten de gelukkige was. De heer Fr. JANSSEN vond het maar allemaal minnetjes, we gaan hier weer woningen zetten van een zeer kleine inhoud, die zo goedkoop mogelyk en dus ook zo slecht moge- lyk worden gebouwd. Volgend jaar gaat het bouwplan verdwijnen en zo was het misschien beter eens wat wachten, Gebeurde dat niet, dan I hoopte hy, dat de aanbesteding van deze woningen beter zou verlopen als vorige keer. De VOORZITTER wees er op, dat de inschrijvingsprijs moet goedge keurd worden in Maastricht. Gebeur de dat, dan kreeg de laagste in schrijver het werk. De heer STEEGJES had gehoord, dat de woningen voor Castenray op de oude schoolplaats werden gebouwd, Hy was er van overtuigd, dat er nog veel aan moest gebeuren, daar dit allemaal slechte grond is en de men sen nooit een tuintje kunnen hebben. De VOORZITTER was hiervan niet zo overtuigd, de gemeente kan per slot niet alles doen en de toe komstige bewoners zullen zelf ook wat op moeten knapper., niet het minst om de pry's laag te houden. De heer ODENHOVEN, die vreesde dat de woningen op de Smakterweg teveel van het industrieterrein zouden eisen, werd gerust gesteld. Voorlopig is daar ruimte genoeg. Verder bracht de VOORZITTER de wens paar voren van de Jeugd centrale, om op het Sportterrein aan de Leunseweg een woning te bouwen waardoor hier wat meer toezicht zou komen en een invalide misschien kan geholpen worden. Het kerkbe stuur wil de grond daarvoor in erf pacht afstaan, zodat het de gemeen te dus r.iets kost. De heer Fr. JANSSEN gaf nog nader tekst en uitleg, waaruit bleek, dat hier tevens kleedgelegenheden en dergelyke by komen. De heer V-AN HAAREN vroeg maar meteen of er geen verlof B aan kon gegeven worden, waardoor het pand ook iets groter werd en de sportlui op het terrein ook een verfrissing konden krygen. De VOORZITTER beloofde dit nader te bekyken. De heer ODENHOVEN vroeg zich af, of dat wel altijd een sportterrein zou blijven. De VOORZITTER stelde hem ech ter gerust, als Venray een sportpark krygt, zou dat terrein altijd bestemd worden voor woningen en dan was nu al een begin gemaakt. Hogere ambtenarij. Op 4 Juni j.l. werd B. en W. ge machtigd grond te kopen of te ruilen voor de bouw van woningen. Ged. Staten gingen hiermede echter niet accoord en vroegen om intrekking van dit besluit. Ook goed, zeiden B. en W., dan dienen we een nieuw voorstel in en wel: over te gaan tot aankoop van de volgende percelen grond: Oostrum: 774 M2 van H. Janssen, voor f 774; 532 M2 van G.A.H. Camps voor f 532; 532 M2 van P. J. M. R. Camps voor f 532. Oirlo: 360 M3 van M. G.B. de Ponti voor f 360; 500 M2 van J. L. Zanders voor f 500. Heijde: 600 M2 van L.L.T.B. voor t 600. Venray—Kom: 3250 M2 van H. Gerrats voor f 1875. Zo werd dus het ene besluit inge trokken, het andere aangenomen. Verdere grondaankopen Voor de verbetering van de Lange- weg werd links en rechts nogal wat grond meegenomen en by de laatste metingen van het kadaster leek, dat de gemeente dikwijls te ver was ge gaan. Om deze fout te herstellen wordt voorgesteld het volgende te betalen: 80 m2 voor f 80,—. aan de Wed. E. Janssen—v. Diepen; 30 m2 voor f 37,50, aan de Wed. C. Derckx—Gooren; 45 m2 van J.H. Poels, voor f45,—; 89 m2 van J.J. van Lieshout, voor f 89,—; 32 m.2 van G.J.H. Folbers voor f 32,—; 23 m2 van A.A.H. van Bergen, voor f 23,—; ,o m2 van J M. Laurensse c.s. en J.G.W. Laurensse voor f 80,—; ,0 m2 van J.L.H. Jenneskens c.s. voor f 80,—; 12 m2 van J.M. Vennekens, voor f 12, De heer Fr. JANSSEN vroeg of de 30 m2 van de Wed. C. Derkcx— Gooren soms delfstoffen of iets der gelijks bevatte omdat die een kwartje meer kreeg, maar kreeg wegens de daaropvolgende hilariteit geen ant woord. Verdeling Peelkavels Eindelijk en ten lange leste is er dan gehoor gegeven aan veler verzoek om de kavels 2, 3, 4, 5, 14, 15 en 16 van Vak 111 in Peelplan-Zuid, nu reeds uit te geven. Vak 2, 3, 4 en 5, zijn mechanisch ontgonnen en resp. 17.98, 17.53, 17.09, en 16.95 ha groot. Hiervoor wordt de volgende pacht bedongen: ie jaar pachtvry, 2e en3e jaar f 40,— per ha, 4e, 5e en 6e jaar f 45,— per ha per jaar. De pacht gaat in i Nov. 1950. De kavels 14, 15 en 16, die re 13.50, 13.80 en 16.50 ha groot zyn, zyn met handkracht ontgonnen en zullen half November gereed zijn. De pach ters krijgen de eerste 2 jaren pachtvry, 3 jaar betalen zij f 40,—4e, se en 6e jaar t 45,— per jaar en per ha. De landbouwcommissie heeft ge gadigden opgeroepen en hieronder een loterij georganiseerd. De uitslagen waren als volgtkavel 2, P. Claessens Leunen; kavel 3, L. Thyssen Leunen; kavel 4, A. Marcellis Venray; kavel 5, L. Philipsen Smakt; kavel 14, J. Philipsen KI. Oirlo; kavel 15, Smits Oirlo; kavel 16, B. Geurts Scheide. De heren CAMPS en VERMEULEN zouden graag wat meer willen weten over die loterij en Weth. PUBBEN vertelde dan, dat er 20 liefhebbers waren, waarvan de Commissie de antecedenten zuiver is nagegaan. Nu bleken sommigen te jong, anderen hadden weer kans op een eigen bedrijf, anderen kenden weer te weinig, zodat er 10 overbleven, waartussen is geloot in een verga dering van B, en W. Op de vraag van de heer Fr. JANSSEN, of men ook op de kwali teit heeft gelet, wees dezelfde spreker op de grote kosten van een ont ginning. De bemesting alleen kost reeds meer dan f5000,— en men moet zelf maar een noodvoorziening treffen. Op voorstel van de heren ODEN HOVEN en VERMEULEN zouden zy, die ditmaal uitgevallen waren by de verloting, voorrang krygen bij een volgende toewijzing. De heer HOUBEN vond de kavels wel wat groot, maar de VOORZITTER wees er op, dat hun ligging ten op zichte van het Defensiekanaal hier van oorzaak was. Dan was het af en de Raad ging zonder meer met de voorgestelde ver deling accoord, tot grote opluchting van verschillende jonge boeren, die een plaats gevonden hadden op de pulbieke tribune. Grond verkoop P. v. Well en P. Friesen, te Yssel steyn, vroegen beiden grond te koop van de gemeente, de een 40 m langs zijn perceel, de and6r een drie hoekig stuk grond, dat tussen beide percelen inligt, groot 3290 m2. Aan van Well vroeg de gemeente f 300,— per ha, die hiermede accoord ging. Friesen deed een bod van f 750 per Hectare, maar van Well verhoogde dit bod tot f 750, en by nader inzien past dit stuk ook beter aan by de grond van v. Well, B. en W. stelde dus voor om beide stukken aan van Well te verkopen, waarmede de Raad z.h.st. accoord ging. Bioolbelasting De rioolbelasting wordt tot heden geheven naar de grondslag huur waarde, volgens gegevens van de Rijksbelastingdienst. Deze wykt echter belangrijk af van de werkelijke huurwaarde zodat reeds vroeger voor panden, waarin café's en winkels gevestigd waren maar een schatting gemaakt werd voor de wer kelijke huurwaarde. Doch dit alles is niet redelijk, daar om is een nieuwe regeling ontworpen, die de aanslagen op zal leggen naar gelang de grootte van de oppervlakte van de bebouwde percelen. De nieuwe regeling wordt nu a. voor de grote inrichtingen, kloos ters, ziekenhuis enz., wordt de belasting gehandhaafd op f 1,30 per inwoner; b. voor de eigendommen waarin geen water wordt gebruikt voor industriële- of bedrijfsdoeleinden is een indeling in 9 groepen ge kozen, waarbij de belasting voor de eerste t/m de achtste groep varieert van f4,— tot f 29,—, terwy'l de 9e groep omvattende de eigendommen met een grotere oppervlakte dan die der achtste groep een variabel bedrag aan wijst, verband houdende met deze meerdere grootte; c. voor die eigendommen waarin water wordt gebruikt voor in dustriële- of bedrijfsdoeleinden onderscheid gemaakt in een twee tal groepen, nl. de eerste groep voor de kleine bedrijven tot en met 250 m2, welke niet zwaarder worden belast dan volgens het tarief bedoeld onder b., en de tweede groep van bedrijven boven 250 m2, welke het dubbele moe ten betafen van het tarief ge noemd onder b. De heer van HAAREN is de eerste, die het debat opent, hy noemde dit een belangrijke verordening, die grote consequenties met zich brengt en be greep daarom niet, hoe B. en W. kan verwachten, dat de Raad deze be hoorlijk heeft bestudeerd en aan de praktijk kan toetsen, als men eerst 4 dagen van te voren hierover iets aan de weet komt. Spreker is er voor om deze regeling uit te stellen tot een volgende ver gadering en de raadsleden de ver ordening thuis te sturen. Ook andere heren zyn er voor en al betoogt de VOORZITTER, dat deze nieuwe regeling slechts een billijkere verdeling oplevert, waarbij juist de minder draagkrachtigen in de kleinere woningen minder rioolbelasting gaan betalen, terwijl zy, die veel water hebben, ook meer gaan betalen, hot mag niet baten, met 2'stemmen tegen van de heren PUBBEN en de BRUYN wordt deze regeling ter nadere be studering aangehouden tot een vol gende vergadering. Nieuwe school Op het urgentieplan 1950 is nog een jongensschool geplaatst voor onze gemeente en het schoolbestuur vraagt nu aan de gemeente om de nodige medewerking. Er is echter een voor waarde, in 1950 moet begonnen wor den met de bouw. De heer Fr. JANSSEN prees B. en W. voor het vlotte tempo, dat is aan gehouden en hoopte, dat dit zo door ging, opdat inderdaad in 1950 nog ge bouwd zal worden. Ook hoopte hy, dat een particulier architect hiervoor de opdracht zal krijgen. Spreker bracht dan nog naar voren de mislukkingen, die men heeft moe ten boeken bij de plannen voor de ambachtsschool, waar nog steeds niets van bekend is, hoewel reeds een jaar geleden de toestemming voor de bouw van een dergelijke school ge geven is. De VOORZITTER vertelde, dat het schoolbestuur de bouwheer is en dus hierover beslist. De heer van HAAREN informeerde waar de nieuwe school zou komen, waarop de VOORZITTER hem ver wees naar het Herbouwplan (Tram- loods aan de Paterskoel, of aan de nieuwe weg van de Hofstraat naar de Mgr. Nolensstraat. red.) Dan ging de Raad met dit plan accoord en wenste de initiatiefnemers veel succes. In Merselo kunnen twee lokalen aan de school bijgebouwd worden ook hier kreeg men zonder meer de ge vraagde medewerking. Eveneens gebeurde dat by de her ziening van rentevergoeding over de geschatte waarde van de schoolge bouwen aan de Maasheeseweg. Nog hogere ambtenarij In de laatste vergadering werd B en W. gemachtigd om twee klas lokalen voor de jongensschool onder hands aan te besteden wat dan ook prompt gebeurde. Maar Ged. Staten keurde dit be sluit later niet goed en had men toen niet gauw het Schoolbestuur als bouwheer op laten treden, dan waren er allerlei verwikkelingen gekomen en waarschijnlijk geen nieuwe klassen bijgekomen. Dank zy echter de wet, diehet.een verbood en het andere mogelijk maakt, is de school intussen al lang be gonnen en is elk der partyen te vreden. Terwijl de heren Raadsleden wat lachten over deze manipulatie, bromde de heer ODENHOVEN, dat een open bare aanbesteding toch nog veel beter was geweest. Schoolperikelen De U.L.O. te Oostrum heeft ver bouwd en vraagt de gemeente om een bydrage. Hetgeen wordt toege staan. Het terrein van de nieuwe school van Castenray is destijds aan gekocht door de gemeente, die dit nu aan het Schoolbestuur wil overdragen, mits het oude terrein dan weer aan de gemeente terug komt. Ook dit werd goedgekeurd. De St Ursulascholen moeten nieuw meubilair hebben en vragen de ver eiste medewerking, die zonder meer wordt gegeven. Salarissen Op 24 Maart j.l. werd door de Raad de nieuwe salarisregeling goedgekeurd voor de ambtenaren ter secretarie. De Minister is daarmede accoord gegaan echter onder uitdrukkelijk beding, dat het salaris van de boek houder-kassier van gemeentewerken maximaal f 5.400,— zal bedragen. In die zin moest de verordening dus ge wijzigd worden. Hetgeen zonder meer gebeurde. De nieuwe regeling, die ambtenaren en arbeidscontractanten welke door tuberculose niet kunnen werken, ge durende 2 jaren hun volle salaris wil doen genieten, laat lang op zich wachten. Intussen wil de gemeente zelfzo'n regeling vast invoeren. Ook hiertegen heeft de Raad geen bezwaar. Ook de regeling voor de genees kundige verzorging van het over heidspersoneel laat lang op zich wachten en ook hier wil de gemeente zelf vast voorop gaan, door het in het leven roepen van een tydelyke re geling, waarin aan het niet wettelijk verzekerd gemeente-personeel een tegemoetkoming wordt verleend in de kosten van de verzorging tegen ziek ten voor zich en hun huisgezinnen tot een maximum van f 100,— per jaar. De heer van HAAREN meende, dat dit een verkapte salarissenverhoging is en vroeg zich af waarom niet ge wacht werd op het Rijk, terwijl hy verder wilde weten of de Burge meester, Secretaris en Ontvanger ook onder deze regeling valt. Duizende mensen op de been voor W.I.L.M.A. Natuurlijk, wie zou het durven ontkennen. Zelfs de grootste pessimist, die zegt: „In Venray kunnen we nooit zo'n grootse tentoonstelling voor elkaar krygen", begint nu wel een beetje wankele grond onder de voeten te krygen. Met die WILMA-krant in zyn hand gaat hy eens rustig naar zyn stoel en spreidt die krant uit over de tafel. Sjonge, sjonge, wat een ding daar doe ik de hele week over. Juist, meneertje, juist, dat is de bedoeling. U moet er een hele week in gaan grasduinen en je bent meteen van de duizenden, die naar Jerusalem komt om de "W1LMA te bekyken. Die krant, wel dat is nog maar een voorproefje. Dat is nog niets by de tentoonstelling. Dat is nog maar inleiding. Volgende week Zaterdag, dan begint het grote stuk. Kyken meneertje, kijken, je kijkt je de ogen uit. En als je uitgekeken bent, dan zul je goedkeurend zeggen: „Fyn is ie." Fyn Kent u dat oude liedje, wat ze ongeveer een vijftiental jaren geleden zongen: „Oome Arie heeft een lot gekocht". Al heet je misschien geen Oome Arie, toch zou ik je willen vragen: „Hebt u al een lot gekocht „Lot Niks voor my, ik win toch nooit wat". Hè Daar heb je het weer. Trek nu die pessimistische jas eens uit U ziet toch de WILMA-krant, je zult de tentoonstelling zien. Geen reden tot pessimisme. Ook niet met uw lot. Pik er eentje voor twee kwartjes en de volgende week rydt u met een mosquitto door de gerestaureerde straten van Venray. „Ik win tóch nooit wat 1" Dat zul je op de WILMA niet vol kun nen houden. Probeer uw kans. Trek eens aan het touwtje. Gooi eens een schuif in de sjoelbak en weet je waar je altyd prijs hebt In do grabbelton Duizende mensen op de been voor... DE WIELERRONDE. Ja, de spandoeken hangen al. Heb je zien hangen. Heb je het gelezen in de krant. Zeven kranten hebben geschre ven over de grote wielerronde in Venray. Pracht van eenparcourtje, hé. Wat zeg je, hebben ze er steentjes opgegooid. Ja, daar moest de politie naar kyken. Wat zeg je, hadden ze er net zo goed punaisen over kunnen gooien. Maar we hebben nog een bezem, flinke mensen met flinke bezems en de Merselose weg wordt zo schoon als een gladgeschoren gezicht. Geen kiezelsteentje ligt Zondag nog op die weg. Die tussenronde, dat wordt wat. Mannen boven de 40 en jongens van 14—16 jaar op gewone fietsen. Je zult ze zien peddelen. Heb je je al opgegeven by Poels En nu allemaal meewerken, hè. Geen stiekum- migheden om langs een achterweggetje op het parcours te komen zonder te betalen. Je wilt de Missie toch niet voor de gek houden. We geven u voor twee kwartjes een hele middag plezier. Kinderen één kwartje. Zitplaatsen één gulden Jo moet maar boften, mensen, die wonen aan het parcours. Je hoeft niet te lopen. U gaat maar lekker voor de raam zitten met een kopje thee en een koekje, maar we rekenen er VAST op; u neemt allemaal een gezinskaart. U hoeft niet eens een kaartje te halen, ze komen wel aan de deur. Wat een service, hé. Ja, je moet by de WILMA maar komen. Denk er aan, om één uur wordt de weg afgezet. Draag op het terrein uw kaartje zichtbaar De fiets kunt U stallen in de WILMA-fietsenstalling aan de Am bachtsschool. Is in veilige hand. We zullen ze niet verloten by het Rad van Avontuur. WILMA, je krant is uitEn je Wielerronde is Zondag. Als die ronde juist zo voor mekaar is als de krant, dan durven we weer zeggen: Het WIL MAar goed gaan DE KLOKKELUIER. Dit is niet het geval, aldus de VOORZITTER en bovendien is deze regeling maar voor 2 jaren, intussen hoopt men, dat het Ryk reeds zover is. Nadat de heer Fr. JANSSEN ge wezen heeft op de sociale kant van dit geval, gaat de Raad z.h.st. hier mede accoord. Personeel gevraagd Jonge ambtenaren zyn moeilyk te krygen en als ze te krijgen zyn, is het voor hen zeer moeilyk te gaan studeren voor hun diploma's daar de cursussen duur zyn en de reiskosten hoog. B. en W. wil nu een soort lening in het leven roepen, waarvan deze cursisten kunnen profiteren en die ze na het behalen van hun diploma's weer terugbetalen, door nog driejaren in dienst der gemeente te blijven. De heer CUSTERS is hier pertinent op tegen. Er zyn genoeg mensen die studeren en nog onder veel moeilijker omstandigheden, waarom zouden dan de ambtenaren moeten worden voor getrokken. De heer van HAAREN zou de ter mijn van vijfjaren verlengd willen zien, en wie eerder gaat, in geld moet terug betalen. De VOORZITTER is hier niet voor, men moet de carrière van een amb tenaar niet vastleggen, maar voelt wel wat voor de gedeeltelijke terug betaling by vroeger vertrek. De heer CUSTERS was niet te overtuigen en vroeg hoofdelijke stem ming. Alleen hy was tegen dit voorstel. De rest van de agenda werd zon der commentaar aangenomen, dat was allereerst een advies voor de toekenning van een gratificatie aan de secretarissen en ontvangers voor Ged. Staten; verlenging van de auto busdienst Venray—Station tot 1 Jan. aan J. Derksen; het slaan van een pomp met gootsteen voor de school te Ysselsteyn, alsmede het toekennen van rbisvergoeding aan C. Krijger, wiens kind naar de school met de Bijbel te Boxmeer gaat. Rondvraag. De heer CAMPS begon nog eens over de electrificatie van de Wans- sumse weg, maar de VOORZITTER meende, dat dit in kannen en kruiken was en eerstdaags zou hierover nog nieuws volgde. Verder vroeg spreker wat deed aan de wildernis voor de nieuwe school te Oostrum en wat er gebeurde met de Geijsterse weg, die er zeer beroerd by ligt en waar de nieuwe toegangsweg naar de prachtige nieuwe brug bleef. De VOORZITTER zou proberen de wildernis voor de school op te ruimen, maar in de verre toekomst zou dit een plein worden en tot dan moest toch gewacht worden op de defini tieve regeling. De Geysterseweg zal, hoewel hij op de begroting van dit jaar staat, wel niet meer klaar komen maar Gemeentewerken zal in ieder geval het ergste verbeteren. De brug moet nog drogen en dan zal de weg direct worden aangelegd. De heer VAN HAAREN vroeg, waar nu eindelijk het definitieve antwoord bleef inzake de bioscoop kwestie. Reeds maanden geleden was hierover naar Ged. Staten geschreven en drong nogmaals aan op een ver betering van de gaslevering op de Overloonseweg. Voor het eerste geval zou de VOORZITTER zich nogmaals wenden tot Ged. Staten, al is het moeilyk. Voor het tweede geval tot de Lima- gas, in de hoop voor beide punten een oplossing te vinden. De heer SELDER vroeg of de raad geen besluit kon nemen in de bios coopkwestie en informeerde naar de plannen voor de ouden van dagen, die B.enW. reeds vroeger in uitzicht hadden gesteld. Volgens hem was dit juist iets voor het Sociaal Chari tatief Centrum. De VOORZITTER gaf toe, dat de raad inzake de vermakelijkheidsbe lasting een besluit kon nemen, het is echter de vraag, of den Haag er mee accoord gaat. Spr. zou liever het overleg afwachten tussen gemeente en Ged. Staten. Plannen voor ouden van dagen zyn inderdaad in studie, maar ook hier zal men moeten af wachten. De heer ODENHOVEN had tot zyn verwondering geen ingekomen stuk gezien van de buurt Overloonseweg, over gaslevering en riolering. Want het is toch wel treurig, dat deze mensen geen gas kunnen krygen, omdat de gemeente eenmaal dat grote stuk grond aan St. Jozef heeft verkocht en dat daarom nooit geen woningen kunnen gebouwd worden. Ook zou hy wel eens willen weten, waarom de bewoners van de Beek- weg, die 200-300 M. riolering niet kunnen krygen. Verder had hy nog enkele klachten van enkele mensen op de Smakter weg, die daar grond hebben gekocht maar nog steeds geen koopakte in hun bezit hebben. De VOORZITTER vertelde, dat met de Lima overleg zou worden gepleegd en de bewoners van de Beekweg kun nen niet aangesloten worden, omdat de riolering op de Overloonseweg te klein is en de aktes van de grond- verkoop aan Smakterweg worden een dezer dagen gepasseerd. De heer MAAS informeerde of de fietspaden van Heyde naar Deurnese weg niet via de hand en spandienst konden worden opgeknapt en dat zou de Voorzitter eens bekyken. De heer Fr. JANSSEN kwam nog op de bioscoop terug en vond het vreemd, dat een man moet lijden vanwege de noodlydendheid van de gemeente en hoopt, dat de voorzitter daar nu eindelijk een einde aan zal maken. Nu de straten worden opge-

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1