WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venray's Vroede Vaderen vergaderden Venrays Mannenkoor BEL BIJ BRAND 3 9 2 £aaiend uuai £anMcuut ficóiiemen Zaterdag 27 Mei 1950 No. 21 Een en Zeventigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van tien Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Telefoon K 4780 512 Postrekening 150652 MAAS Advertentieprijzen op aanvraag verstrekt Abonnementsprijs per kwartaal: voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 uitsluitend vooruitbet. Dispuut van twee en 'n half uur over industrie en jeugdbeweging Na opening van de Raadsvergade ring gingen Venrays Vroede Vaderen in geheime zitting, een zitting, die liefst 06 minuten duurde. Wat was het geval De Wederopbouw barak aan de Morseloseweg is door de dienst Weder opbouw verlaten, ondanks het feit, dat zij tot 1057 de grond hebben ge huurd. Nu kan deze worden afgebro ken of door de gemeente worden gehuurd. Toen men over dit laatste aan het onderhandelen was bleek, dat de N.V. Tricotagefabriek F. Beeren en Zn. te Weert interesse had in dit gebouw, om een onderdeel van haar fabriek daarin onder te brengen. Men denkt te beginnen met een 30 meisjes welk aantal zou kunnen oplopen tot so. B. en W. voelde daar wel wat voor, maar deze N.V. stelde als eis, dat men zo spoedig mogelyk zou kunnen beginnen en dat men eerst drie maanden op proef zou draaien. B. en W. heeft in sneltreinvaart voor schatters e.d. gezorgd en het voorstel van B. en W. was nu 1. deze barak te kopen voor f 13.000 (dus woonhuis, kantoor met sani tair en centrale verwarming). 2. In deze barak enkele wanden weg te breken en ze aan bovenge noemde N.V. te verhuren voor f 150.— per maand. Zoals reeds gezegd, op voorstel van Wethouder WINTELS ging het in geheime vergadering en na dik anderhalf uur bleek, dat zich twee partijen gevormd hadden, één voor, één tegen. Jeugdwerk Industrialisatie De heer VAN HA AREN was voor het kopen van de barak, maar vond het een principiële fout van B. en W. dat zij de industrie, waarin meisjes te werk werden gesteld, stimuleerde. Nu in deze tyd zoveel moeders om hulp roepen, is het fout om meisjes naar de industrie te brengen. Boven dien geloofde hij niet, dat men meis jes genoeg zou krijgen, getuige het i'eit, dat twee andere industrieën hiev al met een groot gebrek kampen aan vrouwelijk personeel. Deze barak kan door de Gemeente voor het jeugdwerk worden gebruikt of door de Gemeente zelf. Men gaat 2 ton spenderen aan nieuwbouw bij het Gemeentehuis, maar deze barak bood een prachtig onderkomen voor Gemeentewerken en Gemeente-ontvanger, waardoor het Raadhuis zelf wordt ontlast en de gewenste decentralisatie wordt door gevoerd. Spreker was er voor dat dit punt nog eens werd aangehouden. Misschien dat een barak uit Yssel- steyn voor deze fabriek kon worden ingericht. De financiële opzet en de proeftijd van drie maanden was ook niet veel zaaks. Mocht het mislopen dan kry'gt de Gemeente f 450,— en moet misschien het dubbele betalen voor het verbouwingswerk. De heer DE BRUIJN kon metbeicle punten accoord gaan, ondanks de lage huurprijs, mits B. en W. de verzekering gaven dat binnen korte tijd een ander gebouw beschikbaar kwam voor jeugdzorg. De heer SELDER bracht dank aan B. en W. voor dit initiatief en voor de voortvarendheid, waarmede deze zaak door haar was behandeld. Men kankert wel eens, dat „boven" niets gedaan wordt, maar dit is dan wel een bewijs van het tegendeel. De heer Fr. JANSSEN stond als lid der Jeugdcentrale en als lid van Venray Vooruit voor een moeilyke beslissing. Var. de ene kant overtuigd dat de jeugdzorg al jaren snakt naar een behoorlijke ruimte voor de jeugd, moet men van de andere kant alles aangrijpen om industrie hier te krygen. Nu het een der beste bedrij ven uit het Zuiden, die een hoog sociaal peil heeft, betreft en boven dien dagelijks meisje naar Helmond gaan, is een keuze zeer moeilijk. Spreker wil het voorstel van B. en W. steunen mits definitief wordt toegezegd, dat de jeugd voor de ko mende winter een onderdak krijgt en dat bij gereedkomen van de nieuwe Ambachtsschool de oude als patronaat bestemd zal worden. Bovendien vond spreker een tijd limiet van 3 maanden veel te kort, daar deze fabriek naar zyn mening nog veel moeilijkheden te overwin nen zou hebben met de opneming van personeel. ,/t piest sekuur" De heer ODENHOVEN vertelde kort en bondig dat het jeugdwerk hem het zwaarst woog. Reeds lang had hij er over gedacht dat bij vertrek van de Wederopbouw, deze barak door zyn ligging zich zéér goed leende voor jeugdhuis, ,,'t piest er sekuur vur", aldus spreker. Natuurlijk is iedereen voor indus trie, ook spreker, maar al weer worden er meisjes gevraagd, meisjes die de plaatselijke fabrikanten nu al met de grootste moeite krijgen kun nen. Spreker is er van overtuigd dat de meisjes die naar Helmond gaan, nu ook niet in Venray blijven. Voor onze eigen industrie neemt men nu al kansen weg. Inderdaad, B. en W, had in de geheime zitting reeds het plan geopperd om een barak uit Ysselsteyn hier te halen en om de oude ambachtsschool als jeugdhuis te geven, maar wanneer gebeurt dat'? Dat duurt weer jaren, en de jeugd wacht al zo lang. Spreker wil daar i eerst definitief iets over Horen, anders stemt _hij tegen. Het antwoord van de Voorzitter was een dringend beroep op de Raad om ondanks het dilemma jeugdwerk industrie, deze barak te bestemmen voor de N.V. Beeren uit Weert. We zitten hier in Venray even goed voor de mannen als vrouwen mee een gebrek aan werkgelegen heid. Dit bedry'f heeft een uit stekende naam, hier kunnen de meisjes een zeer behoorlijk loon verdienen, zy behoeven niet meer naar elders, en ongetwijfeld trekt deze industrie weer andere aan. In Weert werkt men met 1100 man personeel, dus deze afdeling kan geweldige perspectieven voor Venray openen. Het zal aan onze Venrayse mensen zelf liggen of deze industrie slaagt. Inderdaad is een openingstermijn van drie maanden kort, maar B. en W. is bereid alsnog hiervoor verlenging te vragen. Bovendien zouden dé meisjes die nu naar Helmond gaan, hier direct in dienst kun nen treden en zo de eerste stoot reeds opvangen. Wat het voorstel van de Raad be treft om hier een barak uit Yssel steyn voor het jeugdwerk te plaatsen, tot de nieuwe ambachtsschool klaar is, spreker wil dit gaarne eens uit werken. Het voorstel van de heer Van Haaren om ei een dienst van de gemeente in onder te brengen, lijkt spreker niets, daar decentralisatie altijd belemmerend werkt, doordat het voortdurend contact ontbreekt en dit grotere kosten meebrengt. Nu hier een brandweerkazerne moet komen, kan tovens beter gecentrali seerd worden en meent men zelfs zo te kunnen bezuinigen dat de kosten van de bouw daardoor gedekt worden. De heer VAN HAAREN vindt daarentegen decentralisatie op grond van zyn ervaringen beter, maar hy heeft met dit voorstel ook nu slechts aan willen geven, dat deze barak veel beter voor andere doeleinden, hetzij jeugdzorg, hetzij gemeente, geschikt is als voor fabriek. Laat men dan die barak uit Ysselsteyn ergens neer zetten, b.v. op het industrieterrein en dit aan de firma verhuren, maar dit aardige gebouw in de kom voor iets anders gebruiken. Spreker is princi pieel tegen vrouwen in de fabriek en stemt dus tegen. Ambachtsschool Jeugdhuis De heer Fr. JANSSEN wil voor de stemming de definitieve toezegging hebben dat de jeugd voor de winter onder dak komt, een eis, die ook de heer SELDER onderstreept. De VOORZITTER wil het plan voor herbouw van de Ysselsteynse barak zo gauw mogelyk in orde maken en vraagt of de Raad er zich in principe voor kan verklaren dat de huidige ambachtsschool aan de jeugdzorg gegeven wordt. Hiermede gaat de Raad zonder hoofdelyke stemming accoord. Dan brengt de VOORZITTER het deel van het voorstel van B. en W. ter tafel, n.m. de aankoop van de barak, en ook dit wordt zonder stemmen goedgevonden. Het voorstel van de heer VAN HAAREN om dit alles nog een veer tien dagen aan te houden, waarin dan nog eens naar een oplossing gezocht kan worden, wordt gesteund door de heren Hub. Janssen, Maas en Odenhoven, en krygt dus te weinig aanhang. Het tweede deel van het B. en W. voorstel, de verhuur, komt dan in het geding en nadat de heer SELDER nog eens aangedrongen heeft op een langere termijn dan drie maanden, en nog eens gevraagd heeft, of by die verhuur toch niet de woning betrokken is, waarop hem ontkennend is geantwoord, vraagt de heer ODEN- HOVEN hoofdelyke stemming, waar uit blijkt, dat de heren Hub. Janssen, Van Haaren en Odenhoven zelf tegen zyn, zodat dus de tricotage-fabriek hier kan beginnen. Aannemers wel en wee Men gaat een Landbouwhuislioud- school bouwen en men vergeet op de begroting daarvoor de nodige gelden te plaatsen. Daarom vroeg B. en W. nu maar aan de Raad of ze alsnog f 140.000 beschikbaar zou willen stellen. De heer Fr. JANSSEN wilde weten of in dat bedrag de installatiekosten mee berekend waren, daar de aan- neemsom toch slechts f 127.000 be droeg. De VOORZITTER vertelde dan dat het inderdaad hier alleen do aan- neemsom gold, maar de aannemer had zich f 10.000 verteld en nu zou het departement wel uitmaken welke prys er nu betaald zou moeten wor den. De aannemer heeft zich in ieder geval bereid verklaard de bouw voor f 138.000 te maken. De heer Fr. JANSSEN wist niet hoe ver de Raad er wat mee te maken had, maar als men iets derge lijks goed ging keuren, was het hek van de dam. De aannemers kennende, wist hij reeds wat de toekomst brengen zou. Diverse begrotingen in de zak en vallen ze er wat erg hard onder door, dan pakken ze begroting nummer zoveel en hebben ze zich vergist. Volgens spreker moet men zich aan de regels van het spel houden. Wie het laagst heeft inge schreven neemt het aan, wil hy liet daar niet voor maken, dan komt de opvolger, maar men moet niet mar chanderen. De heer ODENHOVEN valt deze spreker bij, ook hy voelt niets voor deze handelwijze, maar de VOORZIT TER probeert 't onweer te bezweren, door den Haag in deze te laten beslissen, en brengt het voorstel in stemming van de f 140.000. De heren Fr. Janssen, Custers en Odenhoven stemmen tegen. Duplex woningen Het volgende voorstel van B. en W. was een wijziging van de Bouwver ordening. Nu de financiering van een herbouwplicht belangrijk gunstiger kan .zyn, wanneer 2 woningen boven elkaar komen te liggen, moet de bouwverordening, die dit verbied, gewijzigd worden. De Raad ging er z.h.s. mee accoord. De heer Fr. JANSSEN hoopte, dat hiermede de weg gebaand zou zijn voor duplex-woningen. Hij verzocht B. en W. dringend aandacht te be steden aan de huisvesting voor jonge mensen. Dit altijddurende wachten werkt zeer demoraliserend voor de jonge mensen en nu is het misschien mogelijk, dat van gemeentewege eons een plan ontworpen wordt voor een voudige huizen, die gezien de kost prijzen zelfs voor de volle 100 pet. rendabel zijn te maken. Zo iets als het plan Bouma, maar dan speciaal voor deze jonge mensen. De VOORZITTER beloofde met ge meentewerken dit eens te bespreken. Van alles wat De heer DERKS informeerde eens wat nu feitelijk met het pand Huls man in Oostrum gaat gebeuren. Een half jaar geleden is dit al afgebrand en dat blijft maar liggen. De' VOORZITTER wijst er op, dat dit particulier eigendom is en dat de gemeente er niets aan kan doen zo lang het maar niet gevaarlijk is. De heer SELDER vroeg of men haast begon met de nieuwe wegaan leg in de Wilhelminastraat. Hij zou graag zien dat dan ook het gas eerst zou worden aangelegd, zodat niet alles 2 x opgebroken moest worden. VOORZITTER zou eens met Lima- gas praten. De heer DE BRUIJN wees op de erbarmelijke toestand van de U.L.O. speelplaats, waar met regenweer het een waar modderballet is, maar de VOORZITTER verwees deze klacht naar het schoolbestuur. De heer STEEGHS wilde weten of de brug over de Lollebeek, die toen tertyd half door de terugtrekkende Duitsers is verwoest, nu eindelijk eens gemaakt wordt. Waterschap wil wel, maar de Gemeente moet opdracht geven. VOORZITTER stelde spreker gerust, de plannen waren al naar den Haag. De heer ODENHOVEN deed een goed woordje voor het Kerkstraatje, waarin by regenweer nogal wat natte voeten gehaald worden. Weth. WINTELS had zyn klacht genoteerd er. zou by Gemeentewerken hierover eens praten. De heer CAMPS informeerde voor de zoveelste maal eens over de brug bij het station en hoewel hij Gemeente en Rijk er van verdacht onder een hoedje te slapen, bleek uit het ant woord van de Voorzitter dat de Gemeente de slaap uit had en bin nenkort nadere berichten hierover zou kunnen geven. Dat was het slot van deze verga dering waarop de heer A. Vermeulen ontbrak. Grootse opening der Jubileumfeesten Op Hemelvaartsdag opende Venrays Mannenkoor haar 40jarig jubileum met een galaconcert zoals Venray het de laatste vijf en dertig jaren niet meer heeft gekend. Met medewerking van de soliste Maria v roemen uit Arnhem werd hier aan het, jammer genoeg weinig talrijke, publiek een programma ge boden, dat naast werken van Men delssohn, Schub9it, Gluck, Frank en Strauss, ook de jongere componisten als Pijper, van Hemel, Strategier e.a. alle eer deed toekomen. Zo is ook tevens een einde gemaakt aan de liederentafels, die al' te veel koren nog altyd op hun programma hebben staan. Na de opening bracht het koor ten gehore Beati Mortui, en toonde al direct haar goede zangkwaliteiten. De soliste opende met de aria van Larissa uit de opera „II trionfo de Clelia" van C. Franck. Al direct liot deze begaafde soliste het publiek ge nieten van haar beschaafde zang, terwijl zy vooral in de hoge registers zeer zuiver en mooi zong. Ons per soonlijk trof uit dit enigszins zware eerste gedeelte La Cloche van Chr. W. Gluck door de zeer mooie voor dracht. In Hannibals Overtocht toonde Venrays Mannenkoor haar volledig kunnen en het was werkelijk een genoegèn te constateren hoe gewillig dit koor de dirigent volgde, die een pracht geheel opbouwde van dit moeilyke werk van Boedyn. In de liederen van Richard Strauss verraste de soliste door haar levendige voordracht alle luisteraars en zy vormden een waardig slot van het eerste gedeelte waarin de oude meesters èn door koor èn door soliste een goede vertolking kregen. In het tweede gedeelte was het de Boere-charleston die de kwaliteiten van Venrays Mannenkoor toonde, en het was te betreuren, dat de baritons in „ik heb mijn wagen volgeladen" een slippertje maakte, waardoor de tweede tenoren ook in verwarring raakte. De rustige directie van do heer Jacq. Janssen wist de wagen echter weer op gang te brengen. De soliste mej. Vroemen zong enkele oud-Hollandse liederen in een bewerking van Willem Py'per, en het grote applaus van het publiek, dat in soms doodse stilte haar zang be luisterd had, was het beste bewijs voor haar meesterschap. Een apart woord van lof mag wel gelden voor haar begeleider de heer Jacq. Janssen, die de soliste begeleidde of zy reeds jaren samenworkten. Zeer zeker geldt dit ook voor het leiden van Venrays Mannenkoor, dat onder zyn leiding tot zulk een op merkelijke prestatie is gekomen. Met dit gala-concert heeft ons koor bewezen inderdaad tot grote presta ties in staat te zyn, en al werd niet vlekkeloos gezongen, het gebodene stond op zeer hoog peil en is zeker het beste wat in lange jaren in Ven ray ook door vreemden geboden is. De bloemen van het publiek en het langdurig hartelijk applaus moge voor dirigent en koor een bewyszyn, dat zij op de goede weg zyn en dat men voor het overige deel van de jubileumfeesten nog grote verwach ting van ben heeft. De publieke belangstelling zal dan zekei groeien. HELP HET RODE KRUIS HELPEN De economische toestand is op het ogenblik niet rooskleurig; dat was zy' in 1945 ook al niet, maar deson danks bracht in dat jaar de inzame ling van het Nederlandse Rode Kruis een belangrijk groter bedrag op dan vorige jaren. Dit is het beste bewys, dat het Nederlandse volk begrijpt. dat het een verantwoordelijkheid hóeft tegen over het Nederlandse Rode Kruis en dus tegenover zichzelf. Het bedrag boven de geraamde opbrengst heeft het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis in 1949 direct bes:teed voor de inrichting van materialendepufs in liet kader van het plan tot hulpverlening aan de burgerbevolking in geval van calamiteiten. Met de financiële hulp van enige afdelingen is men er in geslaagd materialendepóts in te richten op 46 plaatsen in ons land. De goederen, die daar worden op geslagen, zullen gebruikt kunnen worden wanneer bij een onverhoopte ramp een deel der bevolking dakloos wordt. Men heeft er alles om een kleine honderd mensen in de eerste nood te herbergen en verzorgen. De materialen zyn echter niet bedoeld om er noodziekenhuizen mee in te richten; want zieken en even tuele gewonden zullen worden afge voerd naar bestaande ziekenhuizen of naar op te richten noodhospitalen. De inhoud van één materialen- depót vertegenwoordigt een waarde van 15 a 16.000 gulden. Wanneer het bovengenoemde plan is uitgevoerd, zal Nederland op alle eventualiteiten zyn voorbereid. Dan zal het zelfs mogelyk zyn, dat gedoleerde gebieden zichzelf kunnen helpen. Maar dan moeten er nog een kleine 40 van deze depóts worden ingericht. Ook voor de verdere uitvoering van dit plan zal het Nederlandse Rode Kruis in de komende weken Uw bijdrage vragen.' Als onze liofde voor de Kerk op recht gemeend is, als ze ons tot daden dringt, zullen wij vanzelf haar mis sionarissen en haar apostelen worden. Nu we weten, dat haar lot in onze banden is gelegd, zullen wy vanzelf haar waarheid gaan uitdragen onder de mensen, zullen wy vanzelf haar genade, die ze in zo'n overvloedige volheid bezit, willen overstorten in de harten van allen, die met ons in aanraking komen. Ons hart zal niet langer lauw of onverschillig voor haar kloppen, maar we zullen met haar leven en voor haar leven. Eenieder kan invloed uitoefenen naar buiten. Wy kunnen de wereld beter maken en ze zelf3 bekeren door zelf eerst de hand aan de ploeg te slaan. Hiervoor is niets anders nodig dan te willen, klaar en duidelijk te willen. En onze verantwoordelijkheid beseffen. Er kan zoveel van ons afhangen, er kan zoveel van ons uitgaan. Het zou zo'n zonde zyn, als we niet vruchtbaar waren, als ons leven onproductief' bleef. Daarvoor moet er echter vuur in ons hart branden, het vuur van een sterke overtuiging. Van een overtui ging, die reclamo maakt, die op de bres staat, waar de stenen afbrokke len, die een lans breekt, waar ze aangevallen wordt, die niet moe wordt haar heerlijkheden te bezingen, die zich verheugt over haar vooruit gang, zich vernedert over haar neder lagen en steeds op zoek is naar nieuw land en nieuwe stranden. Dit vuur is de liefde, die alle kin deren van de Koik moet omvatten. Van alle mensen moeten de huisge noten des geloofs ons het dierbaarst zyn. We moeten delen in hun vreugde en delen in hun smart. We moeten naast hen staan in de storm, als de takken der bomen kraken en het dorre hout wordt afgerukt. We moeten hen opbeuren, als ze gestrui keld zijn. We moeten hen de weg wijzen, als ze in het donker rondtas ten en de weg verloren zyn. En als ze gewond en gekneusd zyn door het harde en onverbiddelijke leven, moeten we hen een riem onder het hart steken, opdat, ze zich niet aan ons ergeren, maar door ons begrepen en geholpen worden. Dit alles behoort tot het geestelijk samaritanisme, dat in de Kerk nog steeds veel te weinig beoefend wordt. Alleen dan is de wet van Christus vervuld, als wy als een geestelijke Samaritaan zorgen voor onze uitge schudde en leeggeplunderde broeders, voor onze geërgerde geloofsgenoten, voor onze zwakke broeders in het geloof. Pater S. Jelsma M.S.C. vroeg eons in de Nieuwe Eeuw„Kent het Christendom, zoals het in ons leeft, ook werkelyk de essentiële wet van bevruchting daarbuiten? Bezit het een apostolische stootkracht? Slaat het vuur inderdaad naar alle kanten uit Beluistert men aan onze woorden en ziet men aan onz6 daden, dat het goed is een waarachtig en mooi christen te zyn Begint men, in vlam gezet dnor ons voorbeeld, mede den Vader te verheerlijken Op al deze vragen moeten wy in ons leven van iedere dag een waardig en stralend antwoord kunnen geven, als wij echte, overtuigde katholieken willen zyn. P. H. RONGEN O.C.R- het gesprek van de dag. Door de boerenorganisaties is de afgelopen week veel gepraat, d.w.z. verschillende bijeenkomsten zijn er gehouden, zoals in Wageningen.waar veel raaks gezegd is over de huis houdscholen, in Roermond, waar Ir. Dewez o.a. gesproken heeft over de boer en de standen, waarvan u elders in ons blad een uittreksel vindt, in Arnhem, waar in tegenwoordigheid van Minister Mansholt, het verkave- lingsvraagstuk van de gronden tus sen Maas en Rijn behandeld is en tenslotte de vergadering van de L.L. T.B. in Roermond, waar o.a. Mertens enkele behartenswaardige dingen zei over de problemen van deze dagen. Spreker was hot lang niet eens met de samenstelling van de sociaal economische raad, waar van de 45 leden slechts 12 katholiek zijn en 2 hiervan zyn aangewezen door de landbouworganisaties. Een teleurstelling, die zich in de toekomst wel eens kon wreken. Na de nadruk gelegd te hebben op de bittere noodzaak om te emigreren, moest deze boerenleider tot zyn spijt constatéren, dat Limburg achterbleef. Van de 2260 emigranten naar Canada waren er van 416 katholieken slechts 28 Limburgers. Van de 438 katholie ken naar Brazilië waren 120 Lim burgers., Ook over de kinderbyslagregeling voor kleine zelfstandigen was beneden peil. De loongrens moest omhoog van 2 tot 3 duizend gulden, een verhoging van f 200 per kind beneden drie jaar in plaats van f 100. Onteigeningen. Mr. Lamers bracht het standpunt der L.L.T.B., inzake de vergoeding van onteigeningen naar voren, dat men kan samenvatten in de volgen de punten: By onteigening dient vergoed te worden: 1. het verlies van vermogensrecht, het object zelf, het vruchtgebruik en het paclitrecht; 2. de waardevermeerdering der onroerende goederen, die over blijven; 3. het gemis van profijten van dat gene, wat men met de onteigen- rechten zou hobben gedaan; 4. tevergeefs uitgegeven gelden voor opleiding van kinderen, voor de voortzetting van het boeren bedrijf, voor dode en levende in ventaris, plantmateriaal en drai nage voor zaad en op de onteigende grond staande gewassen; 5. de kosten van aanpassing aan de nieuwe situatie; 6. vaste lasten, met inbegrip van afschryvingsbedragen; 7. extra belastingen, die het ge volg zyn van de uitkering ineens van de schade-uitkering. Dr. Ir. W. Droesen sprak over de nieuwe pachtwet, waarby de Grond kamer grotere bevoegdheden krygt om een zo goed mogelijke verdeling te krygen van de cultuurgrond. In tegenstelling met Dr. Droesen kunnen wy getuige het artikel van vorige week hierover niet zo enthousiast zijn. Zo zyn dan in de afgelopen week de landbouwbelangen nog eens op verschillende manieren ender de loupe genomen en men kan slechts hopen, dat de verschillende punten inderdaad verwezenlijkt worden. De boer en de standen „De boerenstand zegt wel van zich zelf, dat hy de drager is van de waarden waarop een nieuwe maat schappij moet worden gebouwd, maar is dit in werkelykheid ook het geval vroeg prof. ir. W. J. Dewez zich af ty'dens de reünie der studenten van de Middelbare Landbouwschool. Voor hy tot deze vraag kwam had liy uiteengezet, hoe de mens inplaats van leider der natuur te zyn, optreedt als haar verstoorder. Het midden en westen van ons land zyn aan sterke verdroging bloot gesteld, doordat de men* zich be moeide met de natuurlijke water huishouding. In het zuiden en oosten van ons land bedreigt sterke winderosie hele streken met onvruchtbaarheid. Ook de boer streeft naar stoffelijke welvaart. Daardoor is ook de ge meenschapsgeest op het platteland verdwenen. Vroeger kende men de boerenhulp. Waar bestaat deze nog Hoogstens helpen de boeren als massa, als van hogerhand een beroep op hen wordt gedaan. Maar de massa is geen gemeenschap doch een zielloze, door eenzelfde ideologie by elkaar gedreven kudde. De standsorganisaties, aldus prof. Dewez zijn machtige organisaties ge worden die zoveel mogelyk allen, die tot dezelfde culturele sfeer behoren, trachten te verzamelen. Maar daardoor zijn de verschillende groepen naast elkaar gezet. Elke stand probeert zich „en bloc" te verdedigen, desnoods ten koste van andere groepen. Boeren, middenstan ders, arbeiders en intellectuelen strij den elk voor hun eigen belangen. 's Zondags zitten ze weliswaar naast elkaar in de kerkbanken, maar voor de rest hebben allen weinig belang stelling voor elkaar. De nieuwe gemeenschap moet wor den gegrondvest op samenwerking en naastenliefde, niet op vrees. Do harmonie op het platteland dient her steld. De gemeenschapsgeest tussen allen, die tot de plattelandssfeer be horen, ongeacht by welke stand zy zyn ingedeeld, moot weer gaan leven Geld Welke kniesoor durft nu nog te klagen over gebrek aan geld Wanneer straks de nieuwe munt biljetten van één gulden in omloop zyn hebben wy de keuze uit: drie soorten centen, drie soorten stuivertjes drie soorten dubbeltjes, vier van kwartjes, drie soorten dubbeltjes, twee soorten rijksdaalders, twee soorten tientjes (de eerlijkheid gebiedt to zeggen, dat het oudste soort tientje binnenkort uit de circulatie raakt). Aan variatie - onvriendelijke men sen zouden spreken van chaos ontbreekt het dus niet. Veertig jaren geleden liet een jonge dame haar trouwring vallen tussen opschietende den- neboompjo8 langs de Maashese- weg. Gezocht en gezocht, maar hy bleef onvindbiar. De denne- boompjes groeiden op, werden dennebomen en werden tenslot te gekapt. De grond werd ont gonnen en gelyk gemaakt en aspergesbedden werden aange legd. En toen vorige week daar asperges gestoken werdfn. zat om een van deze witte stengels een gouden ring. Hij is netjes b\j de oude dame terugbezorgd.

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1