De toekomst WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Diocesane Limb. Sportdag in Venray Oude Pinkstergebruiken QiUen- en Schuttec&feest Doipsgemeenóckap. Opening tentoonstelling Piet Vermeulen Kimbria komt! dec koeien veipeinzinqeu Zaterdag 20 Mei 1950 "No. 20 Een en Zeventigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Telefoon K 4780 512 Postrekening 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijzen op aanvraag verstrekt Abonnementsprijs per kwartaal: voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 uitsluitend vooruitbet. Katholieke Sportdag op Zondag 4 Junia.s. De Diocesane Limburgse Sportdag in Venray Katholieke Sportdemonstratie op Zondag 4 Juni a.s. Zoals wij reeds hebben gemeld zal op Zondag 4 Juni a.s. op het sport terrein aan de Oostsingel een grootse demonstratie plaats hebben van de vele soorten sport in Limburg. Het is nog niet zo heel iang gele den dat men meende dat sport en katholiek-zijn niets met elkander te maken hadden. Deze demonstratie echter zal op do eerste plaats dienen om ieder duidelijk te maken wat ka tholieke sport is. Zij is niet opgezet als sensatie, maar als een fair spel tussen jongeren. Daarbij hebben zij geen neutrale organisatie nodig, 2y kunnen hun sport eerlijk en rustig beoefenen in katholiek verband en behoeven daarbjj voor geen anderen terug te gaan staan. Als demonstra tie van dit katholiek-kunnen heeft men hier in Limburg de diocesane sportdag, 'n Sportdag, waarop men wil laten zien dat voor al de takken van sport, door sfeer, kleding, gedra gingen en spelpeil de katholieke-sport evenveel, zo niet meer, ontspanning geeft voor ziel en lichaam. Dat men van deze demonstratie iets groots wil maken, is juist het beste bewijs dat men met 'de goede beoefening der katholieke sport reeds ver gevorderd is. In het ere-comité hebben zitting Vader Bisschop en de Commissaris der Koningin, evenals kerkelijke en wereldlijke autoriteiten hier ter plaatse. Verder Deken Debye uit Horst en de Burgemeesters van de Noord- Limburgse gemeenten. Wie het programma hieronder ziet, weet, dat voor iedere sportliefhebber wat te zien is, terwijl er voor gezorgd wordt, dat alles een vlot verloop zal hebben. De K.R.O. zendt Leo Pagano voor een uitgebreid verslag en op het terrein zelf zal via luidsprekers e.d. het publiek op de hoogte gehouden worden van het gehele verloop der wedstrijden. By de voetballers zal er gestreden worden door de winnaars van de voor- wedstryden tussen Sportclub Emma, Kimbria, Sittardse Boys en Bleyer- heide, terwyl by handbal de finale van 'de bekercompetitie hier wordt gebracht. Een volledig wedstrijd- programma van deze sportdag volgt nog. Programma Om 10 uur zal Z.H.E. Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop-van Roermond, een plechtige H. Mis opdragen in de Kerk van St. Petrus Banden te Ven ray, waaronder Z.H.E. een toespraak zal houden tot de sportvrienden. 12 uur. Ontvangst door het Gemeen tebestuur op het Gemeentehuis. 13.25 uur. Opening van het wed. strydprogramma door de Weleerw- Adviseur Rector Boymans. 13.30—14.30. KORFBAL (Dames) Linker Maasoever—Rechter Maas-. oe :er. Tijdens de rust athletiek, 400 meter hardlopen. 14.45-15.15. GYMNASTIEK (Heren) Demonstratie Limburgse keurploeg. 15.20—16.30 HANDBAL. Finale kampioenswedstrijd, beker wedstrijd. Tijdens de rust athletiek 1500 meter hardlopen. 16.35-16.55 GYMNASTIEK (dames) Demonstratie Zweedse Gymnastiek, 17.00—18.45 VOETBAL. Finale van de voorronde door de twee winnaars, waaraan deelnemen: Sittardse Boys, Sportclub Emma uit Bleijerheide en Kimbria uit Ma tricht. Ty'dens de rust Athletiek, 3000 meter hardlopen. 18.50-19.00. ATHLETIEK. 4 x 100 meter hardlopen, Zweedse estafette. 19.00 uur. Door de hoogstaanwe- zige autoriteit zal aan de winnaars de prijzen worden uitgereikt. Voor de' voetballers is dit de Bis- schopsvlag, voor de handballers een wisselbeker, voor de athletiek me dailles en wat verder disponibel wordt gesteld. Van Pinksterbruid - luilakviering - een klissenboer op 't dak en brocduitdeling een paal een mand bevestigd, waarin als vruchtbaarheidssymbool een kraaiende haan werd geplaatst. Men noemde zulk een paal een Kallemei of Kallemooi. De broodnitdeling Stammen de meeste Pinkster- gebruiken uit een grijze oudheid uit de tijd vóór Christus dit is niet het geval met de brooduitdeling, welke de Maandag na Pinksteien in de Ageler Each, onder Ootmarsum wordt gehouden. De boeren brengen zelf het brood op de Esch. By de uit deling hebben alle aanwezigen de zelfde rechten. Voordat er onder leiding van de oudste met de uitdeling wordt be gonnen, knielen mannen en vrouwen ter aarde om de zegen af te smeken voor de akkers teneinde deze voor regen en hagelslag te beschermen. Het kan niet worden ontkend, dat de invloed der grote steden in ons land zo groot is geweest, dat de oude Pinkstergebruiken, meer nog dan die met Pasen in zwang zyn, zo goed als uitgestorven zijn. Men „doet er niet meer aan" ondands de lofwaardige pogingen hier en daar in het werk gesteld, om de oude folkloristische gebruiken nieuw leven in te blazen. Men zou diep Twente in moeten om nog een optocht tegen te komen, waaïvan de pinksterbruid het middel punt vormt. Dat was in de ouda tyd anders. Toen werden schier in elke buurtschap door de jeugd een bruide gom er. een bruid aangewezen. Er werd een krans gemaakt van kleurig papier en deze hoepels, die met uit geblazen eieren waren versierd, deden dienst als kroon, welke boven de hoofden van bruid en bruidegom wer den meegedragen. Zingend trok men langs de boer derijen een goede gave vragend ter verhoging van de feestvreugde „Doar komme wy met de Pinksterbroed an, Meer eenmaol in het joar, En wee oons nich geven wil Doe kan oons loaten gaan, Pinksterbroed, luieroet, Haste meer eerde op'estoan, Dan haste met de Pinksterbroed met können goan". Uit de laatste regels van dit schone vers blijkt reeds, dat ook de luilak viering nauw verwant was met de pinkstergebruiken. Dit „feest" wordt door de schooljongens te Amsterdam en ook in de Zaanstreek, nog braaf gevierd met... baldadigheden en straat schenderij. In de hoofdstad heeft men de laatste jaren die baldadigheden door het houden van de kinderfeesten in de vroege ochtend kunnen be perken. De „klissenboer" Te Haarlem, waar ook heden ten dage de nachtelijke bloemenmarkt nog is, welke des Vrijdagsavonds voor Pinksteren begint, heeft behalve deze markt ook nog de „klisseboer"- traditie. Op het dak van een huis, waarin een meisje woont, dat geen vrijer wenst of steeds van verloofde ver andert, wordt dan een stropop, een „klissenboer" geplaatst. De meeste Pinkstergebruiken zyn terug te brengen tot een symbolisering van de groeikracht. Zo reden de Pink- sterruiters van Baldigheden op de Tweede Pinksterdag enige malen rond de akkers, teneinde er de groeikracht van te bevorderen. Te Schiermonnikoog werd boven op Over de oorsprong van dit gebruik lezen we „In 't jaar 1738 den 21 Juni is er een donderschoer opgekomen uit Zuidwest omtrent vyf uur, en is over gekomen te half zes, waaruit zo een schrikkelijke regen is gevallen met donderslagen, dat de huizen beefden en daar is hagel gevallen, zo groot als een eendenei, waarvan de glazen met de wind veel bind (zyn) inge slagen en vele roggevelden en andere vruchten rond de stad vernield en verwoest zyn, zodat het naar was om aan te zien. En is het schoer naar het Noorden omgetrokken. En om zo een straf af te weren, beriepen de boerrigters enen hölting tezamen om te beraden, wat aan de zaak te doen was en men kwam daarin overeen om door liefdegiften in 't vervolg bevrijt te wezen van onweer en hagel- Reeds de gehele week is men op het sportterrein aan de Leunseweg druk bezig geweest een kermis op-te bouwen, die de Yenrayse kermis al heel aardig naar de kroon steekt. En dat allemaal als entourage van het schuttersfeest, dat Schutterij het Zandakker heeft georganiseerd by gelegenheid van haar 350-jarigbestaan. De oude schuttersweide is verlaten en op het grote sportterrein verrijzen naast de danstent deluchtschommels het „perdjesspul" en liefst een heel Lunapark. Nu Zaterdag beginnen de feestelijkheden al en om 4 uur zal het begin aangekondigd worden met „kanongebulder". Dan trekt de jubilerende schutterij met haar zustervereniging in optocht door het dorp, waarna om 5 uur op het sportterrein de kermis verma kelijkheden openen en het dansen kan beginnen. Zondag om een uur begint dan de grote optocht, waaraan een twintigtal verenigingen deelnemen, die door het gehele dorp marcheren en o.m zullen defileren voor de autoriteiten op het gemeentehuis. Op het sportterrein aangekomen, zal de Burgemeester de openingsrede houden, waarna met de talrijke onder linge wedstrijden begonnen zal worden. Zo zal weer te zien zyn het klassieke Vendelzwaaien, waar nu enkele zeei goede krachten aan schijnen mee te werken. Bij de afdeling trommen, zullen er wedstrijden zijn tussen de mars- en gilde-trommen, terwyl ook het roffelen op beide zal becritiseerd worden. Excerceren is een andere opgave en de militaire jury, die hierover moet oordelen is niet van plan, de medailles cadeau te geven. Bovendien zal er weer het prach tige zilver van de schutterijen en gildos te bewonderen zijn, waarvoor ook pry'zen zyn uitgeloofd, evenals voor het oudste vaandel, kleding e.d. Al met al beloofd het Zondag, als het weer meewerkt, weer een echt gezellig schuttersfeest te worden. Boeren en middenstanders. Voor de Friese jonge boeren heeft H. D. Louwes, voorzitter van de Stichting voor de Landbouw, een vaderlijke rede gehouden, waarin 't vermaan wel de boventoon voerde. Of deze rede alleen maar voor de jonge boeren in Friesland bestemd was, wagen wy sterk te betwijfelen. Eer geloven wy, dat hier over de hoofden van de jonge boeren heen, waarheden verkondigd werden, voor alle boeren, zelfs voor alle platte landers. Heel zeker, wat Louwes zeide over de verhouding van boeren, arbeiders en middenstanders in de dorpsge meenschap. De dorpsgemeenschap beschouwt hy als een kostelijk nationaal goed: wat het gezin is in het dorp, is het dorp in het volk, een centrum, een cel van warm, beschut leven. In werkelijkheid doorkruisen en verdelen allerlei tegenstellingen ook ons dorpsleven en de dorpseenheid is vaak verte zoeken. Speciaal stond Louwes stil by de tegenstelling, die somtijds tussen de boeren en middenstanders bestaat. Ontkend kan namelijk niet worden dat in de loop van de laatste honderd jaar de positie van de middenstan ders in ons dorp niet is verbeterd. Oorspronkelijk waren zy gelijk aan de boeren in vele opzichten. De boerenstand heeft' zich in de dorpsgemeenschap sterk omhoog ge werkt en ook de arbeiders hebben dat gedaan. De middenstand is daar opvallend by achter gebleven. Speciaal wijst hij in verband hier mee op de activiteit van de land bouwcoöperaties, die dit voor de boer mede hebben weten te bereiken. Maar wat de coöperaties voor de boerenstand als een verdienste kan worden aangemeten, moet haar van de zijde van de middenstand min of of meer als een verwijt worden aan gewreven. Louwes doelt hier speciaal op de verzorgende middenstand en op dit terrein hebben de landbouwcoöpera ties zich nog niet bewogen. Maar de verzorgende middenstand is slechts een deel van de middenstand. De handeldrijvende en industriële middenstand hoort daar wezenlijk by. En hiervan is de coöperatie de na tuurlijke vyand. Om eigen zelfstandigheid te bevei ligen, wordt de zelfstandigheid van anderen en met name van de han deldrijvende en industriële midden stand opgeofferd en daarmede de kern van een bloeiende dorpsgemeen schap, die opgebouwd dient te zijn uit zoveel mogelijk zelfstandige on dernemers. Want een gemeenschap, waar slechts plaats zou zyn voor de zelf standige, in alles coöpererende boer, is geen plaats voor een fris en voor uitstrevend dorpsleven. Th.P. Msb. YliegTeld Zuid-Limburg in October geheel gereed Hoewel de K.L.M. voor deze zomer heeft afgezien van de binnenlandse luchtlijnen, gaan de aanlegwerkzaam- heden op het vliegveld Zuid-Limburg normaal door. De hoofdstartbaar., welke 1300 m lang en 40 m breed wordt, zal in October a.s. voltooid zyn en dan is het vliegveld beschikt voor de zware machines op de ly'nen in Europa en naar Afrika. Alleen de zeer zware Constellations zullen geen geregeld gebruik van Beek kunnen maken. Als U dit verslag leest, is de ten toonstelling van werken van Piet Vermeulen nog maar enkele uren te bezichtigen en dan is een einde ge komen aan deze eerste, door ue Schoonheidscommissie van Venray Vooruit georganiseerde tentoonstel ling. We kunnen slechts hopen, dat deze commissie nog meer van der gelijke exposities kan organiseren. Bü de opening was in ieder geval belangstelling genoeg en toen de heer Colsen, als voorzittervan de commissie de aanwezigen welkom heette, waren practisch alle notabelen van Venray en omstreken aanwezig in de Raads zaal, die zich zeer verdienstelijk leent voor tentoonstellingszaal. Spreker benadrukte nog eens het doel van deze expositie, namelijk het Venrayse publiek in kennis te bren gen met het schone en het mooie in de schilderkunst, een begrip, dat ge tuige de vele wanproducten, die overal hangen, de meeste mensen nog niet hebben. De litterator Brunklaus hield ver volgens een korte inleiding, waarin hij dankbaar constateerde, dat het een profeet wordt in zyn eigen land niet geëerd, niet opging voor Piet Vermeulen en Venray. Deze schilder is zijn streek trouw gebleven, mede dank zy de Vlaamse invloed in zyn werk. Zyn kunst stelt voor de beschouwer geen problemen, omdat hij eerst voor zich zeli zicht baar maakte, alvorens hy aan het schilderen ging. Zo wekt hy dan ook liefde voor wat hij zelf bemint. Ook hij sprak de hoop uit, dat deze tentoonstelling haar vrucht zou dragen en dat velen ken nis zouden komen nemen van het prachtige werk van daze jonge Ven rayse schilder, die in zyn aquarellen en olieverfschilderijen een ongekende rijkdom ten toon spreidt. Burgemeester Janssen wenste de schilder ook alle succes toe en hy hoopte, dat Venray Vooruit nog meer van dergelijke tentoonstellingen zou organiseren. Dan volgde een rondgang langs de stukken, waarbij de heer Brunklaus, nog eens de nadruk legde op de ver schillende facetten in Vermeulens werk, een uitleg, die door de talrijke bezoekers zeer werd geapprecieerd. Voetbal Voetbal Voetbal Wat zegt U van die Wajang-plaquet? Pracht dingetje, hé?! De moeite waard om een pittig partijtje voetbal te leveren. Nou, S.V.V. heeft zin in dat dingetje, èn Kimbria We hebben een foto opgestuurd naar Maastricht en ze willen hem komen halen. Ja, maar wy zijn er ook nogWe geven hem niet weg. Ze mogen Kimbria heten. Ze mogen uit Maastricht komen. Ze mogen in de kopgroep zitten van de tweede klas, maar wy hebben spelers, die er mogen zyn en als het gaat om een stukkie voetbal te laten zien, dan grendelen de achterhoede spelers de goal dicht. Geven hem van jetj'e in de voorhoede en... mijn een biet, maar die plaquet krijgt Kimbria niet Wat zegt U Als we maar op het terrein komen. Daar zegt U iets. Weet U, dat er al duizend kaartjes verkocht zyn in voorverkoop. Verzeker je van een kaartje voor een plaatsje op een bankie op het veld van St. Servaas. Er komen minstens 2000 toeschouwers. 2000 schreeuwende kelen. 2000 verhitte gezichten en ga ik een weddenschapje met je aan, maar onze keper laat er geen een door en het wordt 2-0. Wedden om een pakje sigaretten Venray, Leunen, Merselo, Overloon, Wanssum, Meerlo, Oirlo, Castenray, Blitterswy'k, ja ze komen van bliksems wiet naar de match kijken, Blit terswy'k doet de aftrap. Wat krijgen we nou? Pater Richard Reynen, de zo pas teruggekeerde missionaris van Blitters- wijk uit de Missie in Pakistan zal met een formidabel schot de aftrap geven en voorhoede tippel maar meteon door naar de goal van Kimbria, want daar komt ie ongeveer terecht. Een minuut na de aftrap 1—0. Hup Venray, hup, laat de pry's niet naar Maastricht toegaan. Met man en macht naar Venray Zondag 3 uur op het Servaas-terrein Daar speelt Venray tegen Kimbria om.... de Wajang-Plaqu6t. De KLOKKELUIER De grootste vrees van de Neder landse boer is die van een onzekere toekomst. Tijdens een Zaterdag te Zwolle gehouden bijeenkomst van Overijselse jonge boeren en boerinnen, heeft minister Mansholt met een plan, gebasseerd op een politiek van durven, de Nederlandse boer een hart onder de riem gestokenmeer produceren zonder vrees voor overproductie en tegen lagere prijs, die een versterking van de afzet zal betekenen. In 1952, als de Marshall-hulp ten einde loopt, zullen we anderhalf milliard méér moeten exporteren om de handelsbalans in evenwicht te brengen. Hiervan moet de industrie 1 milliard voor haar rekening nemen en de agrarische bedrijven 500 mil- lioen. Dit zou betekenen dat de rund veestapel van 1.7 tot 2 8 raillioen stuks zou moeten groeien en de melk productie stijgen van 5 tot 6a 7 milliard liter. Zo zal ook de varkens stapel van 1.6 tot 2.6 millioen moeten groeien. In de komende drie jaren zal de import van krachtvoer met een derde moeten verminderen en het veevoer van eigen bodem zal aanmerkelijk moeten worden uitgebreid. Dit is mogelyk door de ruime voorraden kunstmeststoffen en door een ver schuiving in het bouwplan. Op de zandgronden kan een belang rijk hogere productie worden verkre gen, als de graanbouw plaats maakt voor de verbouw van hakvruchten. En een groep deskundige is van oordeel, dat de gemiddelde opbrengst van onze weilanden nog 60 tot 70 pet. kan worden opgevoerd. De opbrengst per ha. cultuurgrond is nergens ter wereld zo groot als in ons land en toch is het mogelijk, die opbrengst nog meer op te voeren. Directeur D.A.F. overleden Op 44-jarige leeftijd is Zondagavond na een kortstondige ziekte in het St. Jozef-ziekenhuis overleden mr. E.Ü.M. Koning, directeur en mede-oprichter van Van Doorne's Automob. Fabriek te Eindhoven. W egen Een buitenstaander, die vooral onze boeren-afgevaardigden in de Raad nog al eens hoort ketteren over de wegen en speciaal de binnenwegen, moet soms moeite doen om z'n wrevel daarover te onderdrukken, maar bij nader onderzoek blijkt de toestand dikwijls ook allertreurigst te zijn. Wie de Loobeek eens volgt vanaf de Overloonseweg komt tot de ont dekking, dat men hierover fraaie bruggen heeft gelegd, maar aan de wegen, die hier naar toe leidon, en aan de opritten, nu letterlijk niets gebeurd is. Om er gewoon over te fietsen is al geen pretje, laat staan met melk-, emmers of met paard en kar. En dat is hier niet alleen. Zo zal het nog wel een poosje duren, voordat dit gepraat eindigt en menigeen zal zich nog kunnen ergeren, of aan de wegen of aan het geketter in de Raad. Dialect VELDEKE, onze vereniging tot be vordering én instandhouding der Limburgse dialecten, gaat binnenkort haar 25-jarig bestaan vieren. Naast een prijsvraag om een toneelstuk en een een-akter in dialect zullen nog verschillende andere programma punten volgen. Maar VELDEKE doet tevens een dringend beroep op ons allen om het dialect niet pry's te geven. „Het los laten van de Limburgse moedertaal, waarin de Limburgse folklore en de beleving van het katholieke geloof liggen gekristalliseerd, zou voor velen een funest vacuum tot gevolg hebben" aldus VELDEKE. En inderdaad niet alleen de dood van onze aloude dialecten heeft dit ten gevolge, maar ook iets van het wezenlijke van ons volkskarakter. In Venray zien we jammer genoeg ons dialect langzaam verdwijnen. Een Carnavalsvereniging houdt het nog vast als haar officiële taal, maar in andere vergaderingen horen wy hier ter plaatse de besturen van verschil lende verenigingen soms krampachtige pogingen doen om het Hooghollands te spreken, terwyl ons dialect toch zo ryke uitdrukkingsmogelijkheden bezit. Zo zal onze Venrayse taal ten slotte nog enkel worden gesproken door de minst ontwikkelde bevolkings groepen en onherroepelijk degraderen tot een platte volkstaal. „Halt hoëg wat Venrods is" luidt een lied, maar de meeste schamen zich al voor hun moedertaal. De actie van VELDEKE moge ook in Venray verstaan worden en velen die zich nu hele pieten voelen met hun zgn. hoog-Hollands, moge tot het inzicht komen, dat het oude Venrayse dialect minstens even zo veel mogelijkheden heeft en een be schaafde omgangstaal is voor jong en oud, voor alle beroepen en standen in onze gemeente. Oostrum De belangstelling voor de feesten in Oostrum neemt gelukkig - toe. Steeds meer bedevaarten uit Midden- en Noord-Limburg komen de oudste bedevaartplaats van Maria bezoeken. Gelukkig, inderdaad, want als deze feesten zouden mislukken, dan zou, afgezien van de financiële consequen ties, dit een droevig beeld van de gesteltenis van onze mensen zyn. Want in deze woelige tyd schenkt het rust aan de mens te bidden voor de oude beeltenis van Haar, die door de storm der eeuwen heen, Haar genade schonk aan de duizenden, die in kommer en zorg Haar hulp kwa men vragen. En verder is er nog een openlucht spel, waarin pater Schreurs de in vloed van satan op het leven der mensen tastbaar en aanschouwelijk wilde maken. Pater Schreurs is hierin geslaagd, maar ook de amateurspelers van Oostrum. Het zou jammer zyn als dit toegewyde en eendrachtig spel van Oostrumse mensen, niet die be langstelling kreeg die én het stuk én de spelers eerly'k verdienen. Boter by de vis We zyn in ons lieve vaderland al weer zo ver gevorderd dat de Kamer van Koophandel foldertjes rond moet sturen waarin het publiek gevraagd wordt om a.u.bl. nu eens niet te „poffen". Meteen de centen op tafel, dan weet moeder de vrouw ook precies wat zy' nog uit kan geven en de middenstander wordt niet alleen een hoop werk bespaart als rekeningen uit-, in-, op- en aan schrijven, maar ook hy kan beter onder de „voeten uit." Wie zou dat 5 jaren geleden gedacht hebben.Maar intussen is het al een reuze-probleem geworden voor vele middenstanders, die schijnbaar niet genoeg energie op kunnen bren gen om aan dit euvel paal en perk te stellen, evenals het kooplustige publiek dat nog maar al te graag het gekochte „efkes" op laat schrijven. Ronde ran Limbnrg Afgelopen weekend is de zgn. Ronde van Limburg verreden. Reeds vorig jaar hebben wy" er op gewezen dat de organisatoren het stukje Nederland boven Horst en Tienray schijnbaar niet als Limburg meetel len. Men ziet er in ieder geval niets van de Ronde. En dat terwyl hier in Noord-Umburg, getuige de wilde rondes en Wielerbelang Nrd.-Limurg zeer grote interesse bestaat voor de wielersport. We kunnen begrijpen, dat men niet alle plaatsen van Limburg met de ronde bereiken kan, maar om nu maar botweg de lijn Horst-Tienray als grens te laten fungeren, geeft blykvan dezelfde gedachtengang bij de Zuidelijke organisatoren, die wij op ander gebied ook ten opzichte van dit stuk Noord-Limburg vinden. Nieuws uit Venray en omgeving Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagavond 8 uur tot Maan dagmorgen 8 uur Dr. BLOEMEN Telef. 465 Alléén voor spoed gevallen. Visites moeten aangevraagd worden vóór 12 uur. GROENE KRUIS Maandag 22 Mei Kleuterbureau van 2—3 uur. Donderdag 25 Mei: Consultatiebureau voor zuigelingen uit de KERKDORPEN Fr. Vermaten 40 jaar ambtenaar Op 1 Juni zal de heer Vermaten de dag herdenken dat by" 40 jaren in dienst der gemeente is. Ongetwijfeld zal het de Gemeente-ontvanger die dag niet aan belangstelling ontbreken. Serenade Venrays Harmonie bracht Zaterdag een serenade aan haar oudste lid Jos. Ariaens, die op deze dag 70 jaren lid was van Venrays Harmonie. OOSTRUM. In aansluiting op het berichtje van vorige week in Peel en Maas over de bedevaart naar Oostrum door de leden van de Stille Omgang van de Kring Venray, kan thans met zekerheid worden vermeld, dat deze zal plaats hebben op Pinkster- Maandag. Zie advertentie volgende week.

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1