belkom iótyiamma dei feestelijkheden TWEEDE BLAD De duivel op Spraland. inleiding WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 8H t 6de fceuuifeest aan Qasttum ah Hedeaaaitplaats. Zaterdag 29 April 1980 No. 17 Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Telefoon K 4780 512 Postrekening 150852 PEEL EN MAAS Advertent i eprtj zen op aanvraag verstrekt Abonnementsprijs per kwartaal voor Von ray fl 1.00 builen VnnrH> tl 1.20 Ultsiuitvooruitbet Indien het geoorloofd is, kleine met grote dingen te vergelijken, zou men kunnen zeggenen gij, Oostrum, zijt geenszins de ge- ringsten onder velen in Israël. Onder de velen. ja. Met name in de Peelstreek liggen de Maria- genadeoordenals gezaaid, plaatsen van uitverkiezing, brandpunten van genade, maar toch volstrekt niet de geringste, fier als Oostrum is op zijn titel van oudste in den lande. Zes honderd jaren reeds gaan en komen de duizenden, prevelend hun gebeden en zin- gènd hun lied, heel hun genegen heid samensmeltend tot een gebed zonder einde, terwijl de Hemel luistert en de aarde gedijt onder den dauw van gunsten zonder tal. En de moderne mens ziet op, verrast misschien, verveeld mis schien, in ieder geval min of meer vervreemd van wat toch ook hem is aangeërfd, maar wat hij zich liet ontstelen door de geest des tijdsmoderne herhaling ener oude geschiedenis, 't bord linzen soep voor het eerstgeboorterecht, kinderlijk geloof en vertrouwen op Maria's moederlijke voorzienig heid voor twijfel, angst van zich belachelijk maken en zelfgenoeg zaamheid. En daarom mogen wij er ons wel eens rekenschap van geven, dat hoe verouderd ook naar de schijn deze herdenking wel zeer modern is, wijl in zekere zin eeuwigvan nu af zullen alle geslachten Mij zalig prijzen en in Oostrumse vertaling„hier wil Ik rusten". Komt dan, die al zo herhaal delijk gekomen zijt en alle overigen laat U trekken, herkrijgt Uw kind-zijn en komt. „De akker bloeit" bekent de duivel op Spraelandt zijns ondanks, inderdaad de akker bloeit ook voor U, voor allen. E. P. M. ASSELBERGHS Pastoor Oostrum wil van de gelegenheid gebruik maken om vanaf deze plaats allen hartelijk welkom te heten, die in Oostrum het feest mee willen maken van zes eeuwen Maria-verering. En dat welkom is aan allen uit deze streek, die op zo wonderlijke wijze door Maria is uitgekozen, om steun en hulp te brengen aan allen, die bedrukt zijn. Zes eeuwen lang heeft onze Lieve- Yrouwke van Oostrum Haar gunsten en weldaden gebracht aanYenraven omgeving, zes eeuwen lang hebben onze voorouders en wij zelf vol kin derlijk vertrouwen nooit tevergeefs oen beroep gedaan op Moeder Maria, de behoudenis der kranken, Troosteres der Bedrukten. Zes eeuwen lang f heeft O.L.Vrouw uitkomst, redding en heil gebracht. Er is dus volop reden tot feesten, feesten Maria ter ere, om onze dank baarheid en verering te tonen. En gij allen, die onder de schutse van Moeder Maria leeft en werkt, zijt op dat feest hartelijk welkom. Lang heeft Oostrum hier aan ge werkt, honderden plannen zijn be sproken, verworpen of uitgevoerd. Mgr. Hanssen komt naar zijn ge boorteplaats, kortom grote dagen breken aan voor Oostrum, voorVenray, voor de gehele streek. Waar anderen feesten voor jubilea «n het stoffelle zoeken, zal hier vooral op het geestelijke de nadruk worden gelegd en Maria's zegen zal in deze dagen overvloedig ziin Nu Rome het Jubeljaar heeft afgekondigd •en Paus en Bisschoppen wijzen op Maria als Middelares en Moeder, door Wier hulp deze verdwaalde wereld Nreer kan worden teruggeveerd naar God, nu gaan wij het feit herdenken, dat Maria tegen een eenvoudige Oostrumse- boer zei,Hier wil Ik rusten". Laten wy dan ook allen dit feest blyde vieren, opdat Maria immer het 0. L. Vrouwke van Oostrum blijven zal en tot het einde der tijden haar bijstand, hulp en genade zal blijven schenken aan allen, die in kinderlijk vertrouwen by het aloude beeldje daarom komen vragen. Zondag a.s. beginnen in Oostrum de grote feestelijkheden, die zijn organiseerd ter gelegenheid van het 600 jarig bestaan van Oostrum als bedevaartsplaats van 0. L. Yrouw. Behoudenis der Kranken. Wekenlange voorbereidingen be loven, dat deze gedenkdagen groots zijn opgezet en met man en macht heeft Oostrum gewerkt om Maria ter ere, hiervan een schoon feest te maken. En er is alle aanleiding voor feesten want de genadekapel van Oostrum is in de afgelopen zeshonderd jaren inderdaad een ryke genadebron ge weest, voor alien, die om Maria': hulp en bijstand kwamen vragen. Als klein kind heeft iedere Venrayer de beeltenis van O. L. Vrouw van Oostrum leren kennen en het zijn er niet weinigen, die niet meermalen Haar hulp en by stand hebben inge roepen in de moeilijkheden van het dagelijkse leven. Zes eeuwen zijn verlopen sinds een Oostrumse boer het genadebeeld van O.L. Vrouw in zijn vlasakker vond Vol vreugde nam hij het mee naar huis, maar zie de volgende morgen was het beeldje verdwenen en hij vond het weer terug op de vlasakker, terwijl een inwendige stem hem toe fluisterde: „Hier wil Ik rusten". En dan beloofde de boer, dat hii dat kapelletje zal bouwen als zyn vlas het goed zal doen. Reeds daags daarna stond het vlas te bloeien, schoner en beter als hy vroeger ooit had gekend. Zes eeuwen zyn verlopen sinds de bouw van de kleine kapel en zes eeuwen lang heeft Maria de plaats van haar uitverkiezing ryk gezegend met gunsten en genade. Wie zal het dus die van Oostrum euvel duiden als zy Maria nu eens willen danken voor die grote gunst, voor die blyde uitverkiezing. Van enkele boerenhuizen is Oostrum intussen uitgegroeid tot een van de grootste kerkdorpen van onze ge meente en met de uitbreiding van het dorp, heeft de uitbreiding van de kapel gelyke tred gehouden. En Maria heeft nooit opgehouden de plaats te zegenen en de mensen die Haar bezochten, hebben er troost, opbeuring en sterkte gevonden. Niet als in Lourd9s of Fatima, maar stil en eenvoudig heeft Maria de mensen van deze streek by gestaan in de doodgewone dingen van de dag. Altyd door branden er de kaarsen en altyd door wordt er gebeden en altijd door stond Maria klaar om Haar machtige Zoon om bijstand te vragen. Oostrums Lieve Vrouwke heeft in deze streek, vele harten aan zich verpand en als uiting van dankbaar heid, van eerbetoon en liefde worden deze grootse feesten aan Haar opge dragen. Het zal er komende maanden goed zyn in Oostrum en Maria zal er prijken in de grootste bloemenschat, die men Haar bereiden kan. Maar ook innerlijk moeten wy onze dankbaarheid tonen aan de Behou denis der Kranken, die reeds zes eeuwen lang Haar grote weldaden bewees aan onze gemeente. Terwijl in de wereld van vandaag haat, nyd en afgunst heersen, terwijl priesters worden vervolgd, kerken in beslag worden genomen, terwijl de gehele wereld God verwerpt en het zelf probeert te doen redenen waar om zy zo jammerlyk faalt vieren wij dit feest. En komen hoge ker kelijke en wereldlijke autoriteiten Haar vereren, die eens de wereld dè Zaligmaker schonk en die als Behou denis der Kranken, alleen deze zieke wereld kan redden. Moge het een schoon feest zijn én mnge O L.Vrouw van Oostrum van uit de hemel overvloedig haar gaven en gunsten blijven schenken aan deze gemeente en aan al de mensen, die als hun voorouders zes eeuwen lang, ▼•1 vertr«*wen tot Haar komen. Zes honderd jaren zijn voorbij Sinds men Uw beeltenis vond En sindsdien is er geen, die gij Ongetroost weer henen zond O, Behoudenis der Kranken Eenvoudig als Uw leven was Kwaamt Gij in Oostrum wonen En bleeft Gij ons zes eeuwen lang Uw moederliefde tonen O, Behoudenis der Kranken Een ander Nazareth hebt Gij gezocht En bij ons hier gevonden Troost, genezing bracht Gij steeds Voor de wonden onzer zonden O, Behoudenis der Kranken Stil, in Oostrums simpele kapel, Waart Gij onze toeverlaat, Bracht Gij liefde en ook troost In deze wereld vol van haat O, Behoudenis der Kranken Een vader hielpt Gij in zijn zorg Een moeder in haar wee Gij trooste het kinderenverdriet Gij leefde ons leven mee O, Behoudenis der Kranken Millioenen vonden in die tijd, Weer kracht en moed voor 't leven En altijd door hebt Gij ons Uw liefde en steun gegeven O, Behoudenis der Kranken Blijf, moeder, ook in deze tijd, Die nu nog komen gaat Blijf altijd door onz'- Koningin Onz' hulp, ons toeverlaat O, Behoudenis der Kranken O Moeder wij vragen op Uw feest Zegen allen die hier wonen Zegen allen die van heinde en ve Om hulp bij Uw komen O, Behoudenis der Kranken Blijf Moeder bij Jezus Uwe Zoon Ons dorp steeds aanbevelen En laat ons later in Zijn Rijk In Uwe vreugde delen O, Behoudenis der Kranken Blijf ons ook in deze tijd Eenvoud en liefde leren Help ons egoïsme en nijd Uit onz' gemeente weren O, Behoudenis der Kranken Zoals men in het pregramma kan lezen, zal gedurende de Eeuwfeesten een Mirakelspel opgevoerd worden van Pater Jac. Schreurs: „de duivel op Spraland, dat, evenals voor enkele jaren terug „Hioob" speciaal voor deze gelegenheid door de bekende dichter geschreven. Voor een goed begrip van het spel, dat onder regie van Piet Vermelfoortt door de Oostrumse mensen wordt opgevoeid, lal en wy hieronder een korte omschrijving volgen van Loe Maas, de kunstredacteur van de Gazet van Limburg. De inhoud en compositie van dit. spel zijn zeer eenvoudig, terwijl de hoofdrollen voldoende scherp gesneden zyn om door amateurs gebracht te kunnen worden. Opvallend is dat Pater Jac. Schreurs ook in dit spel weer terug grijpt naar de symbolische doch daarom niet irreële, figuren van het middeleeuwse mysterie- en van het twintigste eeuwse (begin) leken spel. Opvallend is ook, dat de schrij ver in dit spel op een wel prettig verantwoorde wyze poëzie en proza afwisselde. Sober Tan inhond en rorm. vader heeft in het zand een houten madonnabeeldje gevonden, het daarna weer verloren tot groot leed vermaak van de moeder, die, door ziekte geschonden, verbitterd en niet te begrijpen is. De dochter, die erg door haar moeder getyranniseerd wordt, omdat ze mooi is, leeft, denkt en gelooft meer in de geest van de vader. Zy wordt echter overweldigd door Van Stikkebroek, de fatale ridder, die de leidende satan persionifleërt. Ziin onderdanen en nietswaardige helpers zijn de kwakzalver Doktusen de marskramer Probus, twee spits vondige gezellen, wier poging om de wereld te verdelgen uiteindelijk steeds weer schipbreuk leiden. Want, zelfs die als heidenen ge leefd hebben, vergeten soms niet als heiligen te sterven, moet Probus vaststellen. Warneer de vader het beeldje terugvindt en zijn vreugde daarover niet meer temperen kan, dringen de schout en de schepene, de priester, 'de blinde man, de drie dronkaards en de belhamels en al de andere zieken en onnozelen er bij hem op aan de echtheid van dit Hemelse Geschenk te doen bewijzen door eer. wonder. De vader neemt het aan, naïef en P 30 APRIL Opening der feestelijkheden. 2.00 uur Ontvangst van Mgr. Dr. A. Hanssen, bisschop-coadjutor 2.30 uur Plechtige processie met het Allerheiligste en het miraculeus beeldje van O. L. Vrouw van Oostrum naar het kruiswegpark Trans Cedron Na aankomst aldaar een pontificaal Lof gecele- breerd door Mgr. Dr. A. Hanssen, bisschop coadjutor. Tijdens dit plechtig Lof feestpredicatie door Mgr. M. Jenneskens, te Meerssen. Na de zegen met het Allerheiligste wordt het Allerheiligste en het miraculeuse beeldje van O.L. Vrouw van Oostrum in kleine processie wederom naar de kerk teruggebracht. Tijdens het plechtig Lof volkszang. Voor de te zingen liederen zij verwezen naar de voor deze dag geldende dagprogramma. 5.30 uur Na afloop der kerkelijke plechtigheden om 5.30 uur opvoering van het openluchtspel „DE DUIVEL OP SPRALAND" van Pater Jac. Schreurs M.S.C. onder regie van de heer P. Vermeltfoort. TOEGANGSPRIJZEN t f 2.25 voor stoelen; f 1.75 voor banken eerste rang; f 1.voor banken tweede rang. 7 Mei, 14 Mei, 18 Mei (Hemelvaartsdag) 22 Mei, 28 Mei en 29 Mei (Tweede Pinksterdag). Plechtige Sacramentsprocessie over de vlasakker en plechtig Lof met predicatie. Na afloop der kerkelijke plechtigheden telkens opvoering van het mirakelspel „DE DUIVEL OP SPRALAND" van Pater Jac. Schreurs M.S.C. 15 AUGUSTUS 2.00 uur Ontvangst van Mgr. Dr. A. Hanssen, bisschop-coadjutor 2.30 uur Plechtige processie met het Allerheiligste en het miraculeus beeldje van O.L. Vrouw van Oostrum naar het kruiswegpark Trans Cedron. Na aankomst aldaar een pontificaal Lof, gecele breerd door Mgr. Dr. A. Hanssen, bisschop coadjutor. Tijdens dit Lof predicatie. Na de zegen met het Allerheiligste wordt het Allerheiligste en het miraculeus beeldje van O.L. Vrouw van Oostrum wederom in kleine processie naar de kerk teruggebracht. Tijdens dit plechtig Lof volkszang. De teksten der liederen worden aangegeven in de speciaal voor deze dag geldende dagprogramma. 5.30 uur Na afloop der kerkelijke plechtigheden wordt in het openluchttheater opgevoerd het openlucht spel „DE DUIVEL OP SPRALAND" van pater Jac. Schreurs M.C.S. bijna dom. Doch welk wonder Moet hy vragen, dat zyn vrouw genezen wordt, dat zyn dochter weer ongeschonden te voorschijn zal tre den, dat de blinde weer ziet Hy belooft, dat de volgende mor gen het vlas op zyn akkerzal bloeien en de volgende morgen bloeit inder daad het vlas op zyn akker. Tevens geneest zyn vrouw en vinden ook andere zieken genezing en gezond heid. Nu zal een kapelletje opgericht worden ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum. Hemel en hel verbeeld. Achter dit sobere gegeven staat een geestelijke achtergrond van grootse allure. In een voorwoord heeft de dichter- toneelschry ver hem zelf getekend en omschreven. Het is namelijk de vraag vanwaar komen de rampen en kwa len van de mens Van de duivel Of van de eigen verdorvenheid der mensen Twee uitersten, die men zeer voor zichtig hanteren moet. Het antwoord is: de menselijke natuur is niet on schuldig aan deze onheilen en de invloed van Satan op bet wereldge beuren is zeer reëel. Hoe groot echter is de rol, die beide machten ten kwade in de ge schiedenis der mensheid spelen Terwijl de auteur enerzyds de in vloed der hel aanschouwelijk en tastbaar tracht te maken voor een katholiek publiek, dat al te zeer geneigd is de hel en haar machten naar het ryk der griezelverhalen en fabels te verwijzen roept hy ander zyds de licht en genadebfeer van engelen en heiligen op. Opnieuw wordt de eeuwige vijand schap tussen het Zaad der Vrouw en het Zaad der Slang uitgevochten. En in het blyde slot getuigt de dichter van ons geloof in de uiteindelijke zegepraal van het Godsrijk. Zo is De duivel op Spra'and een spel, dat zijn betekenis h«»*fr. voor d-ze tyd en dat aan de feo^ten van Oostrum een bijzondere luister bij zal zetten

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1