MM. de K önutqin WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venrays Vroede Vaderen vergaderden en Prins Bernhard komen naar Venray Soc.-Charitatief Centrum 9 Dinsdagen in de Paterskerk Zaterdag 1 April 1950 No. 13 Een en Zeventigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij K ant oor boekhan d el Grootestraat 28 Telefoon K 4780 512 Postrekening 150652 MAAS Advertentieprijzen op aanvraag verstrekt Abonnementsprijs per kwartaal voor Venray 11 1.00 buiten Venray fl 1.20 uitsluitond vooruitbet Resultaten verpachte grond verplichte vuilnisemmers Dinsdagavond ora 5 uur begon de Raad aan een agenda van 13 punten, terwijl het traditionele toevoegsel als 146 gold. In goed een uur waren pl.m. 40 ha grond verpacht en wer den nieuwe vuilnisemmers verplich tend gesteld, terwyl de nodige admi nistratieve toestemmingen gegeven waren. De notulen van de vorige vergade ring waren wel klaar, maar nog niet verzonden en moeten dus wachten op de volgende. De ingekomen stukken waren aller- j eerst een schrijven van de heer Fr. Janssen, dat hij niet aanwezig kon zijn'en verder de nodige goedkeurin gen van Ged. Staten van genomen raadsbesluiten, o.m. de 5 pet. uitke ring aan het gemeentepersoneel. de verlenging van de Tijdelijke Uitke ringsverordening, de overeenkomst met de Staat inzake bebossing met renteloos voorschot, tot verpachting van grond en verder nog de garantie voor de geldlening van de N.V. Waterleiding Maatschappij. Al deze stukken werden voor ken nisgeving aangenomen, maar de heer VAN HA AREN had tot zyn verwon dering gezien, dat er nog steeds geen goedkeuring was van G.S. voor het. raadsbesluit, dat aan Peters, Hoen derstraat enkele ha Peelgrond toe wees. En toch is dit besluit reeds in Augustus j.l. gevallen. Volgens de wet hebben we nu geen goedkeuring van G.S. meer nodig, daar deze bin nen 5 maanden hun mening moeten laten horen, anders wordt geacht dat het besluit is goedgekeurd. De VOORZITTER is echter niet zo optimistisch gestemd, maar zou liever eens weten, wanneer dit besluit naar G.S. is toegestuurd, omdat hy zich wel herinnerde dat het pryzenbureau in Venlo nog al lang op antwoord dienaangaande had laten wachten en zo is dus waarschijnlijk dit stuk eerst veel later weggestuurd. De heer VAN HAAREN vond dat wel vreemd, want aan Peters was de grond reeds stoppelbloot 1949 toege zegd en nu is er nog steeds niets. Integendeel zelfs de tegenwoordige pachter heeft er al weer rogge oo staan. De VOORZITTER wees er op, dat deze pachter zich nog altijd kan be roepen op het pachtcontract en dat duurt nog even. Maar hij zou de zaak toch eens laten onderzoeken, Presentiegeld Resds by de begrotingsbehandeling was afgesproken dat in de toekomst de leden van de stembureau! voor taan presentiegeld zouden krijgen n.ml. fs. waardoor het vrije ver teer zou vervallen. B. en W. zou dit nu graag door de Raad bekrachtigd zien. De heer VAN HAAREN vond het jammer, dat men met een oude tra ditie ging breken, die ook veel bete kende voor het verkeer van heren raadsleden onder elkaar. Bovendien moesten zy, die nu in scholen zaten, hun kostje zelf doen en dat vond spreker nogal een bezwaar. Hierin werd hy gesteund door de heer ODENHOVEN. De VOORZITTER vond het vreemd, dat men nu met bezwaren kwam terwyl men by de begrotingsbehan deling alles had goedgekeurd. Voor hen, die moesten gaan eten, had men immers plaatsvervangers. Wethouder REINTJES meende, dat het zo heel goed geregeld was, vroeger moest men op do kerkdorpen ook maar zien dat men aan eten kwam, terwyl er van een rekening indienen later maar weinig terecht kwam. Zo wist iedereen van te voren wat hy kreeg en kon hy verder doen en laten wat hy wou. Scholen vragen De R.K. Lagere school in Oostrum en op de Heyde gaan nieuwe leer boekjes gebruiken voor het godsdienst onderwijs en vragen of de Gemeente haar deel daarin wil bijdragen waar mede de Raad zonder meer accoord ging. Op 20 December i046 werd aan de N.V. Houtbedrijf de Peel een stuk industrieterrein verkocht, maar hier is zelfs nooit een overeenkomst van opgemaakt. B. en W. stelde voor, om nu eindelijk dit besluit maar weer in te trekken, ook al omdat deze N.V. intussen weer in een andere maat schappij is opgegaan. Nieuwe vuilnisemmers Ingevolge de verordening op de Reinigingsrechten in deze gemeente kan B. en W. aangeven op welke wijze het vuil mobt worden gereed gezet en kunnen bepaalde uniforme emmers worden voorgeschreven. Nu er genoeg emmers te krijgen zijn, is B. en W. van plan, dat inderdaad ook voor te schrijven, om zodoende af te komen van de grote verschei denheid van bakken en teilen, die nu a^erwege op de vuilnisop haaldagen langs 's Heren wegen ziet pryken. Ook al omdat de meeste van ondeugdelijke fabricatie zijn en meer malen een schone speelgelegenheid vormen voor kinderen en snuffel- plaatsen voor honden. B. en W. stelde daarom voor 1200 emmers aan te schaffen en nog wel geleverd door een winkelier hier ter plaatse, voor de pry's van f 8.56 per emmer. Deze moeten door het publiek worden be taald desgewenst in 4 halfjaarlijkse termynon. Ze zyn allen genummerd voor diefstal en diegene die hem 's nachts aan de straat laat staan, gaat op de bon. De heer DE BRUIJN vond het allemaal heel goed, maar verschillen de mensen die vuilnisrechten betalen, geven helemaal niets mee en om die nu ook nog een emmer te laten kopen, vond spreker wel wat al te grauw. De heer VAN HAAREN vond, dat de vuilnisdienst voor vele mensen een groot bezwaar is en was deze dienst vroeger strikt alleen voor de kom, waar de meeste mensen inder daad moeilijk met de vuilnis weg kunnen, nu wordt echter de dienst al langer hoe groter en zit men byna Leunen. Volgens spreker ging dat niet op en dus was hy er voor om deze maatregel niet verplichtend te stellen. De heer ODENHOVEN vroeg of de stapels bezwaren tegen de vuilnis rechten voor B. en W. geen teken genoeg was, dat veel mensen feitelijk boven hun draagkracht moeten beta len. Nu komt er weer een emmer by wie moet die allemaal nemen. Als vandaag of morgen de gemeente- reiniging in Merselo wil beginnen dan doet men dat rustig, omdat heden niemand meer weet waar de kom ligt. Bovendien ziet hy by som mige mensen hele verzameling dozen en kisten staan, en dat zal bezwaar- lyk in één emmer kunneD, dan zouden deze er twee of drie aan moeten schaffen en wie zal dat beta len. Spreker wilde dat B. en W wel een afgesloten stevige kist vereiste maar geen emmer van f 8.56. De heer SELDER kan de emmers 1 ook niet zo voornaam vinden, volgens hem is al een heel stuk gewonnen als er een goede auto komt en daar heeft men vorige ver gadering eindelyk de beslissing voor genomen. 6 h Y^ORZITTER ontkende niet aat het voor veel mensen zeer be zwaarlyk zal zyn, maar stelde daar tegenover het grote voordeel wat door deze uniforme regeling verkregen worde en iedereen een vaste inhoud vuilnis mee kan geven. Inderdaad zal f 8.56 voor sommigen een heel bedrag vormen, maar men heeft twee jaren tyd om dit te betalen. Als men zelf een goede afgesloten kist moef maken, kost dat ook meer als f 5.— Het is vanzelfsprekend dat zy, die nooit geen vuilnis meegeven ook geen emmer behoeven te kopen. Verder moet spreker er op wyzen, dat men niet al te veel meer vast moet hou den aan de kom van dertig jaren geleden, er is intussen heel wat bygebouwd, maar hy zal met Ge meentewerken eens overwegen welke route hiervoor gekozen wordt. De heer VAN HAAREN vond het even goed nog veel voor vele mensen eerst reinigingsrechten en nu weer een emmer. Hfl is er voor dit jaar nog mots verplichtend te stellen en dan verder maar eens te kijken, een n0™™ waarm0de de heer ODEN HOVEN accoord gaat. DE BRUIJN vroeg of h(j goed be grepen had, dat diegene, die geen vuilnis meegeven ook geen emmer behoeven te hebben. De heer ODENHOVEN vond dan dat wie geen vuilnis meegaven ook reinigingsrechten hoeven te be talen, maar de heer DE BRUIJN ging met deze zienswijze niet accoord. omdat dan de gehele financiële opzet van de Reinigingsdienst in gevaar kwam. De VOORZITTER was van mening dat het verleden wel geleerd heeft, dat dikwyls in één bak vuil van twee of drie gezinnen zit, die dan natuurlyk nooit vuilnis meegeven maar volgens hem is er nu genoeg gepraat, wat wenst de Raad De heer ODENHOVEN wilde hoof- delyke stemming, maar vond alleen by de heer VAN HAAREN steun, zodat de emmers binnenkort voor het Venrayse publiek verplichtend zyn. Een wyziging in de begroting van het Armbestuur van 1949 er moeten n.m. enkele posten worden Ïn5 ge5o0ït ging zonder meer onder de hamer door. 40.— per ha en het 4e, 5e en 6e jaar voor f 45.— pei ha. Verder moeten de kavels 6, 7 en 11 van vak I opnieuw worden uitge geven. M. Jeurissen, kavel 6 en J. Verstegen, kavel 11, willen hem graag pacht hebben, maar Geurts, die kavel 7 bewerkt, heeft een brief ge schreven, waarin hy mededeelt, dat hy niet meer hiervoor in aanmerking wenst te komen, maar hem graag zou overdoen aan H. Goumans, Ak- kerweg. B. en W. is echter van mening, eveneens op advies van de commissie, dat om deze kavel 11 geloot moet worden tussen H. Goumans en G. Claessens Leunen K 67. Deze pachters krygen het eerste jaar de grond gratis, maar voor het 2e en 3e jaar kost hii f 40,—, voor het 4e se en 6e jaar f 45,— per ha. De heer VAN HAAREN meende Peelgrond verpacht Een advertentie voor liefhebbers voor kavel no. 17 van vak III bracht tien gegadigden, maar B. en W. stelde voor om op advies van de Commissie voor Landbouwaangelegenheden deze kavel te verpachten aan M. Geurts- Duyckers in Castenray onder de volgende voorwaarden 2 jaren pacht gratis, maar in deze twee jaren moet het teeltplan worden goedgekeurd door de Commissie, het derde jaar uit een en ander, dat diegenen, die door de handelwijze van G.S. in het verleden, niet, konden beginnen, nu tevreden zyn gesteld. De heer VERMEULEN wilde wel eens meer weten over de huiselijke omstandigheden van deze mensen. Nu gaf wethouder PUBBEN als Voorzitter van de'landbouw-commissie een omstandig resumé van het advies dezer commissie en hieruit bleek, dat Geurts alleen getrouwd was en de anderen op het punt stonden om te trouwen. Wat die 10 gegadigden betrof, de Commissie had lang en breed zitten beraadslagen hoe men dit nu zo rechtvaardig mogelyk op moest lossen. Deze kavel is 17 ha groot en kost aan ontginning zo'n f 330,— per ha, hier gaan dus kapi talen in zitten, mede hierdoor was men gekomen tot het voorstellen var. candidaat Geurts. De heer VERMEULEN haastte zich op te merken, dat hy geenszins van mening was, dat de Commissie de zaak niet goed onderzocht zou hebben, hy wou alleen maar zo goed mogelyk op de hoogte zyn. Dan werd geloot om kavel 11 en H. Goumans was de gelukkige. De Raad merkte verder lachende op, dat hy nu maar gauw moest trouwen en wees verder kavel 17 zonder meer aan Geurts toe. Bnsdienst Oostram In October 1946 werd aan garage Derksen, de exploitatie gegund van de dienst Venray-Station v.v. Dit gold tot 1 October 1949. Wegens onvoldoende voorbereiding kon hieromtrent nog geen nieuw voor stel worden gedaan en daarom zou B. en W. gaarne zien, dat deze rege ling verlengd werd tot 1 Oct. a.s. De Raad ging hiermede accoord, mits tydig genoeg door B. en W nieuwe voorstellen voor de volgende jaren zouden worden gedaan. Vermakelijkheidsbelasting De bioscoop heeft gevraagd om ver laging van de 35 pet. vermakelijk heidsbelasting op grond van de sterke teruggang der bezoekers. B. en W. voelde daar weinig voor, omdat door de Ver. van Nederlandse Gemeenten overleg wordt gepleegd met de betrokken ministers, over ver laging en een eventuele verlaging in Venray misschien in dit verband niet prettig aan doet, terwyl bovendien Venray nog steeds armlastig is en daardoor wel heel sterk rekening moet houden .met de wensen in Den Haag, De heer SELDER kon de zienswijze van B. en W. niet begrijpen, andere gemeenten doen het toch ook, terwyl het zijn overtuiging is, dat de in komsten daardoor niet zullen terug lopen De heer VAN HAAREN kende ver- verschillende gemeenten in Noord Holland, die van 35 op 25 pet. vallen zyn en waar Minister geen bezwaar tegen heeft gemaakt, ook niet in verband met de bijzondere steun/ die armlastige gemeenten van het Rijk krygen. Spreker is er voor om dit punt eens aan te houden. De heer VERMEULEN vond het verschrikkelijk, dat een gemeente die noodlijdend is, maar hoge belastingen moet eisen en daarmede haar inwoners weer armlastig poogt te maken. De VOORZITTER was op het advies van de Ver. voor Ned. Gemeenten af gegaan en meende binnen afzienbare tijd toch wel een beslissing te kunnen verwachten, een mening, die door de heer VERMEULEN geenszins werd gedeeld, omdat men in Den Haag tyd in overvloed had. Na enig debat over en weer, werd besloten, dat by Ged. Staten hierover eens om advies gevraagd zou worden, Tot zolang zou deze zaak worden aan gehouden. De VOORZITTER deelde verder mede, dat het uitbreidingsplan voor het stuk tussen Smaalpedje, Oude Oostrum3eweg, Oostsingel en Sta tionsweg ook gereed is. De heer VERMEULEN was het daar niet mee eens, maar dat hielp hem niets, want dit was niets meer dan de gebruikelijke aankondiging. gratis kon laten halen, in plaats van hiervoor f 2,50 te laten betalen. Wethouder WINTELS vertelde toen, dat alle behoorlijke puin gratis wordt gehaald, mits de aannemer mee helpt de wagen te laden. De heer SELDER vroeg om afras tering om de gaten in de Patersstraat, daar hier reeds enkele mensen avonds ingevallen zyn. De VOORZITTER beloofde dat, maar vroeg zich met verwondering af, of het trottoir daar niet breed genoeg was, zelfs al zwaaide men een beetje. De heer VERMEULEN wilde wel eens wat meer weten over de am bachtsschool, maar ook hiervan waren de p/annen reeds opgestuurd. Verder verzocht hy om afrastering van het pand van Opbergen, Grote Markt, waar ook gaten waren en zelfs vieze. Spr. begreep echter niet waarom de weder opbouw de goede oude afrastering had eggehaald en opgestookt. De VOORZITTER zou het eens aan Gemeentewerken vragen. De heer ODENHOVEN wou wel eens weten wanneer de eerste woningen op het Desselke klaar waren wanneer de laatste. Uiterlijk 21 April is het eerste blok klaar, aldus de VOORZITTER en begin Juni is alles klaar ,En dat leste gluufde gillie", vroeg de' heer VERMEULEN, die hiervan allerminst overtuigd was. Volgens Wethouder WINTELS lag dit aan de schilders en stucadoors, maar die kregen volgens de heer VERMEULEN overal de schuld van, De heer OUSTERS wilde dan als laatste'nog eens vragen naar de sintels, de tyd voor hand- en spandiensten gaat intussen voorbij en nog steeds is er niets, terwyl hy laatst nog ad vertenties gelezen heeft, waarin sintels ter verkoop werden aangeboden. Wethouder WINTELS kon niets vertellen, dan dat er geen sintels bij de Süoorwegen verkrijgbaar waren en dat hij zich voor eventuele adressen hield aanbevolen. Dat was het einde, de Raad ging toen eens met nieuwe moed beginnen aan een berg van bezwaarschriften tegen de gemeentelijke belasting, maar deed dat netjes in het geheim. Rondvraag De heer DE BRUYN informeerde eens naar de Huishoudschool, waarop de VOORZITTER antwoordde, dat plannen bij de Provinciale Directie Maastricht liggen voor de Rijksgoed keuring. Verder wilde hy weten de gemeente het goede puin niet Bij dc oprichting van een in Venray Reeds 14 dagen geleden meldden wy, dat binnenkort de Stichting van een Sociaal-Charitatief Centrum in Venray kon worden verwacht en nu is het Maandag j.l. zover gekomen, dat binnen afzienbare tyd de stichtings akte door de notaris zal worden ge passeerd. Daarmede is Veniay een instelling rijker geworden, die niet louter meer wil zorgen voor de leniging van de stoffelijke nodeD maar door her opvoeding en huisbezoek voortaan de mens zelf en zyn gezin in de zorg betrekken. Het wil een samenbundeling zyn van alle krachten, die nu in onze gemeenschap werken voor de lief dadigheid, om zo te komen tot een zo juist mogelijke beoordeling en behandeling van vallen, die hun zorgen behoeven. We hebben ook reeds vermeld hoe dit Centrum haar doel probeert te bereiken, o.m.door het stimuleren van de activiteit van de verschillende ver enigingen die by haar zijn aange sloten, het aanleggen van een docu mentatie enz. enz. Bestuurt door het algemeen bestuur, dat is samengesteld uit vertegen woordigers van alle verenigingen, die by het Centrum zyn aangesloten en uit een vertegenwoordiger van de K.A. hier ter plaatse, zal dit Centrum gaan proberen om met de gaven, zoals Mgr. Baeten zei, de liefde weer te brengen, want als deze werkelijk in het maatschappelijke leven wordt uit gedragen, zal zii alleen reeds het aan schijn van de wereld veranderen. En allereerst zal zij dan moeten spreken in de verhoudingen van de mensen onderling. Het geestelijk element speelt in die alles een grote rol en het is juist daarom, dat het de wens van de bisschoppen is, dat de katholieken dit werk zoveel mogelyk particulier doen en, dat Gemeente en Ryk haar sociale zorg, die uiteraard van de zaak neutraal blijft en is, aan dit Centra over geeft. De burgelyke overheid, die deze zorg sedert ïsso op zich heeft genomen beschikt echter over een technisch uitstekend apparaat en het is duidelijk dat zij eerst kan terugtreden en be doelde zorg aan de godsdienstige in stellingen zelf kan overlaten, wan neerdeze inderdaad op dezelfde hoogte kunnen staan, wat de middelen be treft. Door samenwerking, eerst in parochieel verband van de veelheid der katholieke charitas-verenigingen dan in interparochieel en tenslotte in diocesaan verband, wil men de mo gelijkheid vergroten om eenmaal zo ver te komen, dat de Overheid haar werk kan overdoen aan deze Centra Men zal dan tenslotte komen tot Bij het Koninklijk officieel bezoek aan de Provincie Limburg zal Hare Majesteit Koningin Juliana en Z. K. Hoogheid Prins Bern hard ook Venray bezoeken. Het ligt in het voornemen dat de Koninklijke stoet op Dinsdag 25 April om 6 uur zal arriveren aan de grens der gemeente in Castenray en via Leunen en de kom door zal rijden naar het Gemeentehuis. Hier zullen de Ko ninklijke gasten en hun gevolg worden ontvangen. Vermoedelijk volgt daarna een kort bezoek aan de St. Petrus Banden, waarna verder gereden wordt via Oostrum naar Wanssum. Het is van zelfsprekend dat ook Venray en zijn kerkdorpen de hoge gasten waardig zullen onthalen bij hun eerste officièele be zoek aan Venray. In de korte tijd dat onze Koningin en Prins Bernhard in Venray vertoeven zullen zij ondervinden dat ook Venray Oranje hoog houdt en dat wij verheugd zijn over dit bezoek. De voorbereidende vergadering die Maandagavond om 8 uur in de Zwaan gehouden wordt zal daar een sprekend bewijs van zijn. Op deze vergadering is van alle Venrayse verenigin gen een afgevaardigde uitgenodigd om de plannen voor de ver siering e.d. te bespreken. Zij gelieven dus allen en op tijd aan wezig te willen zijn. „Luidt de klok" Antonius, wat zyn die weken toch vlug voorbij gegaan. Als je met de noveen gaat beginnen, dan zeg je wat een tyd7 Februari tot 4 April en nu we Dinsdag al 4 April hebben, zeggen weIs het nu al afgelopen Ja, de tyd vliegt. We zyn zö een noveen door. We zyn zó een jaar door. We zyn zö ons leven door. En als by ons leven het slot komt, dan moet het ook een gouden slot zyn juist als by U anders ziet het er erg slecht met ons uit. En, Antonius, voor we de laatste keer naar U toe komen en we tot U kunnen zeggen: we hebben Uw bevel volbracht komen we weer even ons wekelijks praatje met U maken. Wat hebt U ons vandaag te ver tellen, Mensenvriend Het staat erboven. Nu eens niet op zyn Vonrods, maar je verstaat het toch evengoed goed. Ja, zo sommige mensen vragen zich wel eens af, wat moet dat toch dat Klok-luieu. Kijk we gaan naar pasen I De klokken gaan weer luien Paas-klokken. Als het „Gloria" op Paas-Zaterdag gezongen wordt dan zullen er in evenzovele kerken en kapellen mensen hangen aan het klokketouw en de klokken over de hoofden van duizen den heen laten klinken. Maar wat gebeurt er dan??? Als een klok in een toren gaat luien, dan vliegt ineens verschrikt alles wat ia die toren is weg. Uil en mus en ekster. Spinnen gaan er tussen uit. Dat is nummer een. Door het luien gaat het verkeerde eruit. Nu nummer twee. Een klok heeft een klank, en die klank wordt vér uitgeluid. We gaan weer vergelijken. Als een priester preekt, dan is dat een „luien van de klok van God". Over duizenden mensen luidt hy uit wat God van de mensen verlangt. Hoe ze moeten leven. Wat ze moeten doen en laten. Hoe mooi ze hun leven kunnen maken als ze hun leven gaan, zoals God het van hen verlangt. Dat is toch wel duidelijk, hè. En nu nummer drie. Niet alleen een priester, maar elke mens moet de klok in zyn leven laten klinken. Hoe?? wel door te leven zoals God van hem verlangt. Zo laten ze aan de andere mensen zienhoe ook zy moeten leven. Dan weten ze hoe zo moeten doen. Dat moet elke katho liek doen. Op die manier het klokketouw in de handen nemen en altijd maar luien ILuidt DE KLOK 1 Zo heb ik, Antonius, gedaan in myn leven door mijn preken en door my'n leven zelf. De mensen konden aan my zienhoe ze moesten leven. Dat was ook de betekenis van de noveen. Neen, niet alleen vragen, vragen, vragen om dit en om dat, maar dat andere erby beter christelijk leven. Als d£t in deze noveen bewerkt is, dan is ze geslaagd by de velen, die gekomen zyn, en danreken maar op my en je vraag wordt ver hoord. O.L. Heer zal het je geven als het goed voor je is. Luidt de klok, myn vereerder en vereerster, als je zö de klok luidt dan leef je goed en je luidt het verkeerde eruit, want: „Als de klok boven je leven klinkt, dan weet je dat het van binnen blinkt." Antonius, bedankt voor Uw hulp, voor Uw voorspraak, voor Uw voorbeeld. Tot Dinsdag de laatste Dinsdag. Half acht. Het „GOUDEN SLOT" en ik beloof Uik zal de klok luien". een overkoepelend Centrum en dit zal dansterk staan tegenover de Overheid voor het bereiken van bepaalde doel einden, terwijl het van de andere kant voor de Overheid gemakkelijk zal zyn om tot samenwerking met de katholiek sociaal-charitatieve wereld te komen. We zien dus, dat we practisch een kleine steen hebben gelegd in het grote gebouw, dat langzaam maar zeker zal worden opgebouwd en, dat de stichting van het Centrum in dit dekenaat, een van de velen is, die reeds zyn opgericht of nog opgericht zullen worden. Maar ook als klein steentje in dat grote gebouw zal het een rol kunnen en ook moeten vervullen. Want het oude spreekwoord, dat samenwerking veel vermag, geldt ook in het klein, geldt ook voor onze gemeenschap. Wie de enorme sommen bestudeert, die b.v. een Algemeen Burgerlijk Armbestuur ieder'jaar opnieuw uit moet geven, wie eens bladert door de boeken van de Vincentiusvereni- ging, die staat verbaasd en schrikt, dat in deze tyden, nu de sociale zorg toch practisch voor ieder tijdstip van het menselijke leven zorgt, nog zulke kapitalen moeten worden bijgepast. En wie kent het leed, dat geleden wordt door hen, die uit vrees of anderszins worden teruggehouden, maar in stilte armoede en ellende dragen, die des te zwaarder is, daar het uitzicht op redding meestal niet aanwezig is. De samenwerking onderling zal het mogelyk maken door de benoeming van een sociale werkster ook deze mensen op te sporen en kan aan leiding zyn, dat het gehele leven van dergelijke mensen veranderd Immers de oorzaak van het gebrek gaat. men nu opsporen en hierin een verandering aanbrengen ten goede. Stellen we daarnaast nog de gees telijke vorming der leden van dit Centrum, dan kunnen wij dankbaar constateren, dat hier een grote stap gezet is naar een vernieuwing van de geestelijke en materiele naastenliefde in ons dekenaat. Want we zeiden het hier boven reeds, de liefde moet dit alles dragen uitdragen, dan zal dit Centrum in de toekomst nog zegenrijk werk kunnen verrichten in onze gemeen schap. Rijwiel met hulpmotor krjjgt zyn plaats op het rijwielpad. De minister van*Justitie heeft aan het Openbaar Ministerie doen weten, dat er, in verband met de te ver- wachtrn bepalingen in het binnen afzienbare tyd in werking tredende wegenverkeersreglement, geen be zwaar behoeft te bestaan tegen een soepele behandeling van bestuurders van ry'wieion met hulpmotor, wan neer de bestuurders van deze volgens de huidige motor- en rywielwet nog als motorvoertuigen aan te merken vervoermiddelen niet in het bezit zyn van een ry- en nummerbewys, gebruik te maken van rijwielpaden of het vervoermiddel niet is voorzien van spiegel en hoorn. Het is nl. te verwachten, dat na invoering van het nieuwe wegen verkeersreglement rijwielen met hulp motor tot die voertuigen zullen worden gerekend, welke op genoemde punten niet als motorrijtuig worden beschouwd. Wel is voor alle rijwielen met hulpmotor motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1