Venray's Vroede Vaderen vergaderden WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Zaterdag 14 Januari 1950 No. 2 Een en Zeventigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Telefoon K 4780 512 Postrekening 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijzen op aanvraag verstrekt Abonnementsprijs per kwartaal: voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 uitsluitend vooruitbet. Behandeling van de begroting. Nieuwe Ambachtsschool. Sportpark en zwembad O. en O. in opspraak. Voordat de VOORZITTER met de officiële agenda wou beginnen, wens te hij de Raadsleden een zalig en voorspoedig 1950 en daarmede tevens de gemeente en haar inwoners. Spreker gaf in een overzicht een terugblik over het afgelopen jaar en meende, dat men ondanks alles van een gestadige groei en bloei onzer gemeente kon spreken. Wel zijn niet alle verwachtingen vervuld, maar zowel geestelijk als cultureel, sociaal en economisch, is Venray vooruit gegaan, het aantal geboorten neemt nog steeds toe en al zijn er dit jaar voor het eerst meer vertrok ken dan zich gevestigd hebben, de emigratie van verschillende grote gezinnen is daaraan mede schuldig en dat is toch ook geen slecht teken. Het wegenplan is veel verbeterd en uitgebreid en de verbinding van Cas- tenray met Oostrum is weer in pri ma conditie, terwijl Langeweg, Mo lenpad en Kempweg prachtige straten zijn geworden. Ook de wederopbouw is weer voor uitgegaan en 16 panden zijn weer herbouwd, terwijl nieuwe boerderijen nu ook gaan verrijzen en de prefabs hun voltooïng naderen. De herbouw van de kerk te Cas- tenray, van het paviljoen St. Bernard en het nieuwe ketelhuis van St. Servaas zijn allemaal tekenen van herstel en vooruitgang. Het Limagas eii de waterleiding, de verdeling van de Vredepeel, het zyn allemaal feiten waarvan men in de toekomst nog veel goeds zal beleven, terwijl het T.B.C.-onderzoek en de Groene Kruis- barak een goed beeld geven van de zorg voor de Volksgezondheid. De toekomst is ook niet zo somber ondanks de verre van gunstige po sitie op financieel gebied van de gemeente. Het Rijk moet bijspringen maar dat wil niet zeggen, dat we bij de pakken blijven zitten. Integendeel er moet nog veel herbouwd en nieuw gebouwd worden, terwijl de am bachtsschool en landbouwhuishoud- op het programma staan. De restauratie van het gemeente huis gaat eveneens beginnen, terwijl een nieuw Postkantoor reeds gegund is. ïo woningen van 400 M3 zullen worden gebouwd, 6 voor normale samenwoningen en 2 voor industrie, terwyl nog een extra volume te wachten staat voor de opbouw van stadskernen. 4 Peelboerderyen dragen ook hun steentje bij voor het herstel van onze gemeente. Maar bovenal zal nodig zijn, dat allemaal zich voor honderd procent geven aan de hun opgedragen taak. Dit jaar kan niet alleen voor Venray maar voor de gehele wereld een jaar van grote betekenis zijn. Maar dan hebben we mensen nodig, die hun plicht doen en meer dan dat. „Moge 1950 met Gods zegen rijke vruchten afwerpen voor onze zo dier bare gemeente", aldus besloot de VOORZITTER zijn openingsrede, die met applaus beloond werd. Leveringen door raadsleden De ingekomen stukken hielden o.m. een schrijven in van Ged. Staten, waarin zij het raadsbesluit van ver koop van grond goedkeurden. Er was echter ook een schrijven van de Ned. R.K. Bond van Schilderspatroons, die zich beklaagde, dat de heer Vermeu len het schilderswerk maakt aan de Peelboerderijen en aan de 56 montage- woningen op het Desselke. Dit zou in strijd zyn met de gemeentewet, die verbiedt dat raadsleden deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de Gemeente. B. en W. had hier een zeer uit voerig memorandum by gevoegd, waaruit o.m. bleek, dat het schilder werk van de Peelboerderijen was opgedragen door de Stichting Peel boerderijen, waar de Gemeente dus niets mee te maken heeft. By de prefab-bouw is Vermeulen, na goed keuring van de bouw, door de firma Nelissen prijsopgave gevraagd en B. en W. kan met de boste wil niet ontdekken wat daar aan fout is. De heer FR. JANSSEN vond dit een vies zaakje en betreurde het, dat onder de schilderspatroons geen pret tige verstandhouding bestond. Maar bij de beoordeling van dit geval door de Raad wilde hij er wel op wijzen, dat voor hem precies hetzelfde gold en dat hij dus gaarne ook daarover een oordeel hoorde. De heer ODENHOVEN meende, dat bij de Commissie van Openbare Wer ken toch wel wat veel belanghebben den zaten, afgezien van dit geval, maar de heer FR. JANSSEN maakte er hem op attent, dat hy zowel in de Commissie als in de Raad heftig tegen deze woningbouw geageerd had. De heer ODENHOVEN dacht echter dat de Voorzitter wel zou begrijpen wat hij bedoelde. De VOORZITTER wees er op, dat de Raad deze Commissie zelf had geinstalleerd en als hy niet goed was, dan was het aan de Raad om deze Commissie weer af te danken. Maar hier ging het over het „geval" Ver meulen. Daarover wist de Raad verder niets te vertellen en dus werden beide schryvens voor kennisgeving aange nomen en behoudt de heer Vermeulen zijn raadszetel. Grondprijzen J. Theuws kan door'omlegging van de Merseloseweg niet meer op zyn oude plaats opbouwen en daarom wil de gemeente met hem ruilen. Zijn oude plaats tegen een nieuwe aan de overkant op basis van een grond prijs van f 4.30 per m2. De heer VAN HA AREN had daar tegen geen bezwaar, maar wcu er wel op wijzen, dat hier toch een heel andere grondprys gold als voor de onteigende percelen aan de 'Kemp weg, waar men maar 70 en 50 cent krijgt. De VOORZITTER wees er op, dat dit ook iets heel anders is, terwyl daarenboven de grondprijzen aan die wegen door het Ry'k werden vast gesteld. Daar was weinig op te zeggen en de Raad ging zonder hoofdelijke stemming met deze grondruil maar accoord. Hetzelfde gebeurde met het voorstel van B. en W., om ten be hoeve van de bouw van i arbeiders woningen aan het Veulen een stuk grond te kopen van G. Wilms aldaar voor f 600.— of f i.— per M2. „Goed, goed", zei de heer VAN HAAREN, „maar weer zo'n hoge prys, Zie wat ik hierboven reeds vertelde. Wethouder REINTJES meende, dat ze er allemaal wel van overtuigd waren, dat de grondprys door het Ryk te laag getaxeerd was, maar moest daarom de gemeente dat voor beeld maar volgen Wethouder WINTELS wees er bovendien op, dat dit atuk midden in de kern van 't Veulen ligt en de heer CUSTERS vertelde, dat f i.— voor de oorlog al een gewone prys was, waarop de heer VAN HAAREN dan weer repliceerde, dat hy geen bezwaar had tegen deze prys, maar wel tegen die van de Regering. Dat was echter niet aan de orde en dus ging de Raad ermee accoord. Het Duits kerkhof. Destijds werd het terrein van 30 H.A. aan de Paardenkop te Yssel- steyn voor 3 jaar gratis aan de Staat afgestaan v0or de aanleg van het Duitse kerkhof. Dit had men zo ge regeld, omdat men in de mening was, dat de lyken toch binnen af- zienbaren tijd naar Duitsland zouden worden overgebracht. Nu blykt echter, dat dit niet het geval is en wil de Staat de grond kopen tegen f 250.— per Ha. B. en W. kunnen daarmede ac coord gaan, als uitdrukkelijk is vastgesteld, dat de gemeente later tegen dezelfde prys dit stuk kan terugkopen, indien het niet meer nodig is voor kerkof. Hiermede is het Ministerie van Ooriog accoord gegaan. De heer CUSTERS vond het wel een lage prijs voor bebossing was die grond het altijd waard, reeds voor de oorlog. Hy meende dat voor die prijs genoeg liefhebbers te vinden waren. Hy stelde daarom voor de piys minstens f ioo.— te verhogen. De VOORZITTER gaf toe dat deze grond voor bebossing inderdaad nog te gebruiken is, hoewel hy zeer slecht is. Maar de prys verhogen zal zeer moeilijk gaan omdat er ook nog zo iets als een prijsbeheersing bestaat. Bovendien moet men het ook iets anders zien. Dit is een groot kerkhof en de Gemeente kan later de grond terugkopen voor dezelfde prys, indien dit kerkhof ooit zou weggaan. Het voorstel van B. en W. werd toen z.h.st. aangenomen. Schoolleyeranties Het Bestuur van de meisjesschool in Oirlo wil de speelplaats betegelen voor gymnastiekoefeningen en het bestuur van de Meisjesscholen te Venray wil vier stuks wasbakken aanbrengen en hiervoor wordt de geldelijke steun van de Raad gevraagd. De heer FR. JANSSEN vond het best, maar wijde er de aandacht op vestigen, dat reeds bij vorige gelegen heden duidelijk het verlangen van de Raad te kennen is gegeven, dat in aien enigszins mogelijk, al deze dingen in Venray moesten worden gekocht. Tot nu toe is by" nader onderzoek daar bitter weinig van terecht gekomen. Speciaal voor die wasbakken stond spreker er op, dat zij in Venray gekocht zouden worden en dat de verschillende schoolbesturen nogmaals hierop gewezen zou worden. Toen de VOORZITTER dit beloofd had, ging de Raad z.h.st. er mee accoord. Geheim Met ingang van Febr. zullen ver schillende werkzaamheden van de Wederopbouw door de Gemeente worden overgenomen., In verband hiermede oordeelde B. en W. het nodig ook wat personeel over te nemen en zy stelden voor Mej. A. Janssen, als administratieve kracht en de heren Craanen en van der Zande, als technische krachten, mee over te nemen. Deze mensen zouden dan worden aangesteld op arbeids contract. Bovendien moest de Ge meente twee vertrekken huren in het bureau Wederopbouw om ze te bergen, terwijl nog kantoormeubilair ér. een motor kan worden overgenomen, maar wat deze laatsten zullen kosten, is nog onbekend. Zowel de heren CAMPS als WIN TELS wilden dit punt aanhouden voor een geheime vergadering, en dat gebeurde dan ook. Ditzelfde wilde men proberen te doen met de aanstelling Pouwels Daar de gemeente vrijwel niets meer gedaan heeft aan de verplichte bouw- en woningtoezicht, is het drin gend nodig dat hieraan weer eens uegonnen wordt. Gemeentewerken heeft echter geen personeel meer over en dus stelde B. en W. voor hiervoor aan te stellen in vaste dienst P. G. Pouwels, Bontekoestraat 8 als opzich ter voor f 3300.— per jaar. De heer DE BRUYN had tegen Pouwels niet het minste bezwaar, wel echter tegen de handelwijze van B. en W., die hier zonder oproep en zonder proeftyd iemand in vaste dienst aanstellen, terwyl 3 andere gemeente-opzichters maar tydelyk zijn aangesteld. Hoe zat het verder met het pensioen, dat kan de Gemeente geld gaan kosten. De VOORZITTER vertelde toen dat B. en W. hier 'n Venrayenaar gevon den hadden, die zeer goed voldaan heeft als opzichter by de Weder opbouw en die dus geen proeftyd meer hoeft door te maken. De andere opzichters zyn uitdrukkelijk aange nomen als tjjdelyk voor een of ander werk, dit is hun voldoende gezegd en zij kunnen dus moeilijk boos zyn. De heer STEEGHS had dat hele verhaal al eens in comité-generaal gehoord en hy was voor het voorstel van B. en W., maar om de anderen een kans te geven zich uit te spre ken, wou hij dit punt aanhouden voor de geheime vergadering. Hier was de heer DE BRUIJN op tegen, die het belachelijk vond, dat men in het openbaar niet voor zyn mening uit durfde te komen en een standpunt durfde in te nemen. Zyn mening werd gedoeld door de heer VERMEULEN, die B. en W.'s handelwijze niet bepaald goed kon noemen, maar nu er mee accoord kon gaan, omdat het hier iemand uit Venray betrof. Toen de heer STEEGHS, ondanks het feit, dat hy zelf voor het voorstel was, nog de geheime vergadering er door wou dryven, werd hierover gestemd en meest by het onderspit delven met stemmen tegen. De stemming over de aanneming van Pouwels, die daarop volgde, leverde 15 stemmen vóór op en een blanco. Enkele wijzigingen' in de begroting, voorgesteld door Ged. Staten, werden z.h.s. goedgekeurd. Sportpark en zwembad Voor de behandeling van de ver schillende hoofdstukken der begroting 1050 wilde de heer Fr. JANSSEN zijn waardsring uitspreken voor de grote accuratesse en de ijver, waar mee het gemeentepersoneel deze be groting 1950 heeft klaargemaakt. Hy dankte hen dan ook hartelijk voor deze werklust. Wat de begroting zelf betrof, meen de spreker er op te moeten wijzen, dat de jeugdzorg ook een aangelegen heid is van het burgerlijk bestuur en dat men met een gift aan de jeugdcentrale er niet is. De gemeen te moet onder meer ook zorg be steden aan een sportpark en aan een zwemgelegenheid. Reeds vroeger is daarover gesproken, maar tot nu toe is er niets gebeurd. Laten dit jaar eens alle betrokken instanties de hoofden bij elkaar steken om tot een oplossing te ge raken, opdat in 1951 deze punten op de begroting staan. Voor het sportpark is ruimschoots plaat, terwijl de waterleiding voor een zwembad er ook is. Ook moet eens overwogen worden of de aanleg van een wandelpark niet nodig is, nu Venray zo langzamerhand stads- allure's begint te krijgen. Laten dan ook hiervoor de plannen eens uitge werkt worden. Over het onderwijs wilde spreker kort zyn, al zal B. en W. moeten blijven vechten tegen de ongemoti veerde belastingheffing, waardoor Venray, omdat het een getroffen ge meente is, dubbel zoveel moet betalen als andere. Met vreugde heeft spr. gezien, dat in de begroting een flinke post is uitgetrokken voor het kleu teronderwijs, maar toch vreesde by, dat de in 1949 geboren kinderen (517) over enkele jaren niet terecht kun nen op de school. Ook hier moet dus naar een oplossing gestreefd worden. In zyn antwoord gaf de VOORZIT TER toe, dat de burgerlijke overheid ook een zware verantwoordelijkheid heeft voor de jeugd en zij heeft daar reeds blyk van gegeven. Plannen zijn reeds opgezet en verloopt alles goed, dan hoopt B. en W. voor 1951 plan nen dienaangaande te brengen. Intussen zal met de sugestie van de heer Janssen rekening gehouden worden. Wat de schoolgeldheffing betreft, hiertegen is reeds meerdere malen geprotesteerd, maar Venray is noodlijdend en den Haag doet dus wat hy wil. Dat wil intussen niet zeggen, dat hiertegen niet geageerd zal worden. Spreker sprak verder de hoop uit, dat het kleuteronderwijs binnen af zienbare tijd onder de wet gesteld zou worden, waardoor de gemeente van grote financiële lasten af kwam. Salarissen. De heer VAN HAAREN had met schrik geconstateerd, dat de post salarissen gestegen was tot bijna een kwart millioon. Hy hoopte, dat B. en W. alles zou doen om uitbreiding van personeel tegen te gaan en de kosten zo laag mogelyk te houden, want waar is anders het einde Als de 3 pet. loonsverhoging door gaat, komt hiervoor enkel reeds f 12.000 er by. De VOORZITTER deelde mede, dat de salarissen vastgesteld zyn volgens de geldende normen en deze zijn inderdaad hoger geworden, maar wat is dat niet B. en W. is er van overtuigd, dat dit korps zeer hard werkt en men hoopt het werk ge daan te krijgen zonder extra krachten. Wanneer de 5 pet. verhoging er door gaat, zal de verhoging inderdaad gewijzigd moeten worden. Met de plannen om de Morris-auto in te ruilen, waarvoor f 2500 terug betaald wordt en in verband met de reeds afschrijvingen voor de gemeen te een winst behaald wordt van f 600 kon de heer VAN HAAREN zich best verenigen. Rattenbestrijding. Voor rattenbestrijding is f200.— uitgetrokken, maar de heer VAN HAAREN zou wel eens willen weten wanneer meteen en ander begonnen werd, daar de bewoners van de Veldstraat byna verdrinken van de ratten. Wethouder WINTELS vertelde, dat het vergif reeds aangekomen was en dat men spoedig zou beginnen. De heer ODENHOVEN betwijfelde of vergif wel zou helpen. Laatst had daar nog een hond 23 ratten op een dag te pakken gekregen, maar men kon niet zien dat er vermindering in kwam. „De hele rommel opruimen, is de enigste methode" aldus de spreker, maar de VOORZITTER be twijfelde of het Ryk zo maar drie woningen af zou laten breken. De heer ODENHOVEN meende, dat ze toch reeds bouwvallig waren, maar de fabriek kon toch in ieder geval verdwijnen en zeker die vuilnisbelten. Wethouder WINTELS deelde mede, dat die nog deze winter zouden worden opgeruimd. Keurmeestemergoedi ng Voor de autovergoeding voor de keurmeester stond in aanvang f 400 op de begroting. B. en W. hadden deze post liever verhoogd gezien tot f 600.—, waarmede ze dan in over eenstemming kwam met andere ge meenten. De heer CUSTERS vond anders f 400.— welletjes, ondanks het feit, dat de VOORZITTER vertelde, dat volgens het Reisbesluit de keurmees ter recht had op 17 ct. per km en het aantal km per jaar toch altyd 5000 bedroeg. Het mocht echter niet baten. De heren SELDER en FR. JANS SEN steunden het voorstel van CUS TERS en zodoende kwam het tot stemming. De keurmeester zal het met f 200.— minder moeten doen. Dat de Raad echter geen krenten wil tellen, bewees zy door het Kon. Wilhelminafonds voor kankerbestrij ding op de koop toe nog f 25.— subsidie extra te geven. Laagheidseweg met een britje Nadat de heer VAN HAAREN nog een telfout van f 2000.- aan het licht had gebracht, waardoor bleek, dat op de begroting de vergoeding voor woningsplitsing voor dat bedrag ver geten was, begon de heer ODENHO VEN een speech af te steken over de tankslag tussen Overloon en Venray en de bevrijding van onze gemeente. Een en ander stond in verband met de treurige toestand van de Laag heidseweg, die feitelijk de bevrydings weg van Venray is geweest, daar uierover (en dus niet over de Over- loonseweg) de tank3 Venray zyn binnengetrokken. Als bewys hiervan haalde de spreker de herinnering op aan een „britje" by het begin van die weg, waarop stond „Tankweg", maar de VOORZITTER wist niet wat een „britje" was en nadat dit duide lijk was gemaakt kwam spreker tot de kern van de kwestie. Deze tanks hadden de Laagheidseweg „gemold" en de bewoners hadden met veel kosten en moeite hem enigszins be gaanbaar gemaakt, maar dat waren allemaal maar lapmiddeltjes geweest. Daar spreker vermoedde, dat hiervoor een grote oorlogsschadeuitkering zou worden uitbetaald, vond hy het. vreemd deze weg nog steeds niet op de begroting te vinden. De VOORZITTER wees er op, dat dit alles reeds besproken was in Comité-generaal en dat toen reeds beloofd was dat Gemeentewerken de zaak eens zou bekijken. De heer ODENHOVEN begon echter met nieuwe moed aan het volgende chapiter. Riolering De heer ODENHOVEN had met schrik gezien, dat voor de riolering slechts f 3929.— waren uitgetrokken en hij vreesde, dat de riolering op de Overloonsoweg weer niet in orde gebracht zou worden, waardoor het daar in de buurt allerminst fris zou ruiken deze zomer. Hy verzocht B. en "W. dan ook vriendelijk om hier toch eindelijk eens een einde aan te maken. Wethouder WINTELS had een en ander genoteerd en zou G.W. er eens achter spannen. De f 140.— voor Brandputten vond de heer CUSTERS wel wat minnetjes maar toen de VOORZITTER hem verteld had, dat dit enk el voor onder houd bedoeld was en dat nieuwe brandputten extra zouden worden aangevraagd, was ook deze spreker tevreden. Haren De heer VAN HAAREN zou naar aanleiding van de post huren f 5901.— graag zien dat B. en W. de huren eens bekeek. Spreker was er van overtuigd, dat sommige huizen nog geen 2 pet. van de rendabele waarde opbrachten en zodoende veel te laag waren. Andere daarentegen, zoals de woningwet-woningen waren zeer hoog. Misschien dat hierin eens een betere verhouding in gebracht kon worden. De VOORZITTER maakte de spre ker er op attent, dat de Raad zelf deze huren heeft vastgesteld en wil men deze nu gaan verhogen, dat zal de Prijsbeheersing zeker tussen beide komen. Intussen weet B. en W. dat inderdaad vele huren te laag zyn, maar de kwestie zal zyn of er iets aan te doen is. Dit zal eens bekeken worden. De heer VERMEULEN vroeg in dit verband of het Diet beter was dat de gemeente sommige panden maar verkocht. B.v. de boerderij van Til burg gaat de Gemeente weer handen vol geld kosten aan oorlogsherstel en dat brengt ze nooit meer op. De VOORZITTER beloofde dat B. en W. een en ander eens zouden be-, studeren, maar de heer DE BRUYN hoopte, dat er in ieder geval geen huurverhoging zou komen. De VOORZITTER stelde hem echter gerust, daar zou de Prijsbeheersing wel voor zorgen. Het onderhoud van het smalspoor a f 500.— noemde de heer FR. JANS SEN paarlen voor de zwijnen werpen, als er geen goede bergruimte is voor dit materiaal, maar Wethouder WIN TELS was van mening dat er wel wat gevonden zou worden. De heer DERKS wilde verder nog weten of de jeugdverenigingen op de kerkdorpen ook nog hun subsidie zouden krijgen en de VOORZITTER deelde daarop mede dat eerst het ledenaantal binnen moest zijn, dan zou daarvoor percentsgewijze ook een bedrag worden uitgetrokken. Oh, oh, die 0. en O. Op de begroting had B. en W. voorgesteld aan de muziekcorpsen ieder f 80 subsidie te geven, inplaats van f 40 en aan de vereniging Ont wikkeling en Ontspanning f 650. In comité-generaal heeft men, zoals bleek uit de uitlatingen van som mige heren, over dit punt nogal wat gevochten, met als resultaat, dat de muziekgezelschappen hun f 80 houden maar de zangverenigingen f 50 krij gen en O. en O. f 400. Zo was dus de situatie voor de aanvang van deze vergadering. Wethouder WINTELS zou graag voorstellen om deze f 400 weer te verhogen tot f 650 terwijl de andere gezelschappen hun subsidie van 50 en 80 gulden houden. De heer Fr. JANSSEN was van mening, dat de plaatselijke vereni gingen nogal wat afbreuk gedaan wordt door O. en O. in sommige onderdelen van haar programma, maar kon zich er mee verenigen, mits de andere verenigingen hun subsidie's behielden. De heer STEEGHS vondt, dat in comité-generaal over dit punt reeds meer dan genoeg gepraat was, en stelde voor de f 400 te handhaven en daarmee uit. De heer ODENHOVEN was ook van mening, dat O. en O. plaatselijke verenigingen afbreuk deed, bovendien schept deze subsidie allerlei prece denten, het volgend jaar zijn het allemaal culturele verenigingen en wat dan De VOORZITTER was het er niet mee eens, dat O. en O. andere ver enigingen afbrak, integendeel die verenigingen konden juist wat leren, en hun eigen peil daartoe opvoeren. Wil men Venray een centrum maken op allerlei gebied, dan mag men het culturele niet vergeten en dat O. en O. hier inderdaad prachtig werk voor verricht, bewijst de volle zalen, waar heen van heinde en verre de mensen gekomen zyn. De heer ODENHOVEN kon dat culturele allemaal niet slikken en zei iets oncultureels, maar weid door de VOORZITTER weer in goede banen geleid, waarna hij betoogde, dat O. en O. de contributiekaart maar moest verhogen. De heer VAN HAAREN vond de gehele geschiedenis vreemd. Er komt een voorstel van B. en W. om O en O. f 400 subsidie te geven, maar nu doen een wethouder met de voor zitter wederom alle mogelijke moei- 0, e eeuut van- de veescki{ninqen. We leven zeker in de eeuw van de Maria-verschyningen. Daarmee is niet gezegd, dat we voetstoots ieder gerucht van verschijningen moeten geloven. Niemand is hierin juist zó critisch als de Kerk. Eerst na vakkundig en langdurig onderzoek spreekt de Kerk zich uit over de echtheid van een bepaalde verschijning. Deze voorzichtigheid is goed en juist. We moeten onderzoeken of de geesten uit God zyn. Maar priori en op eigen gezag verklaren: ik ge loof in al die humbug niet, is op zijn minst onverstandig en dwaas. Wat in Frankrijk en Portugal ge beurde, kan ook in ods midden plaats grypen. Wie er door begenadigd wordt, moet alleen zijn leven op de hoogte brengen van deze genade. Hy moet zó leven, alsof de verschijning echt was, alsof hij ze in zekere zin waar dig was. Wy moeten er nooit mee lachen of er de draak mee steken. Derge lijke dingen zyn geen stof voor een goedkope grap. Opvallend is alleen de grote ernst van dergelijke verschijningen. In La Salette, Lourdes en Fatima is de ondertoon van het gesproken woord door de Verschijning verheven ernst, zelfs bittere ernst. Een dame, die alle verschijningen van de laatste 60 jaren had uitge knipt en ingeplakt, vertelde, dat er een by was de juiste plaats ben ik vergeten waarbij de H. Maagd voorspelt, dat 1 vierde van de men sen zouden omkomen. We hebben dus nog heel wat ram pen voor de boeg, want dan is de tweede wereldoorlog nog slechts een peulschilletje, nog minder dan een generale repetitie. Aangst en vrees voor de dingen die boven ons hoofd hangen, brengen slechts zelden zondaars tot inzicht en bekering. De diepste oorzaak van de bekering is de genade, die zich als een malse bui ontlaadt boven de hoofden van hen, die door God bege nadigd zyn; angst en vrees doen het niet. Het is de liefde van Christus, duidelijk verstaan in haar onafwijs baarheid en haar dwingende kracht, üie ons met gevoelens van leedwezen en berouw moet vervullen en ons zo tot rouwmoedigheid des harten moet brengen. Alles wat God doet, ook al deze verschijningen, hebben slechts dit ene doel: onze ziel murw te maken voor de genade, daarom moeten wy er dankbaar voor zyn. P. H. RONGEN, O.C.R. te om dit bedrag verhoogd te krijgen. Hij kon met de verhoging accoord gaan, mits de andere subsidie's in dezelfde mate verhoogd werden. Trouwens het hele gepraat over cul tureel was nogal dubbelzinnig. Een plaatselijke toneelvereniging is ook cultureel en deze zullen inderdaad last hebben van de toneeluitvoerin gen door O. en O. georganiseerd. Hiermee was de heer CUSTERS het eens. De plaatselijke verenigin gen worden niet zo goed bezocht, omdat men naar O. en O. gaat en dan geen tijd of geen geld meer over heeft. Wethouder WINTELS lichtte dan zyn voorstel nog eens toe. O. en O. doet een prachtig werk en al praat men nu wel de hele tyd over be nadeling van plaatselijke veienigingen, het zijn per slot maar een drie- of viertal uitvoeringen, die het terrein der plaatselijke vereniging bestrijken. De rest der uitvoeringen kan geen enkele andere vereniging tot stand brengen en juist daarom moet men O. en O. steunen. Hy' zou graag de subsidie verhoogd zien tot f 630,—, een voorstel wat de Voorzitter en Weth. Reintjes ondersteunde. Maar dat mocht allemaal niet baten. Het voorstel kelderde met 3 stemmen voor en 12 tegen. De heer van HAAREN, die meende, dat de Rijksbijdrage in het onderhoud der noodwoningen verkeerd berekend waren, werd naar de secretarie ver wezen, waar men hem een en ander nog wel eens duidelijk zou uitloggen. En daarmede was de behandeling der begroting aan zyn einde en zonder verder commentaar werd deze door de Raad aangenomen. Bebossing De Voorzitter had nog het tradi tionele bijgekomen puntje, dat ditmaal bestond uit een voorstel van B. en W. om haar te machtigen met de daarbij betrokken instanties te onderhandelen over de onttrekking van 3 ha grond voor bebossing aan het bestaande contract, daar dit door de uitbreiding van het Defensiekanaal niet door kan gaan. Zy verkreeg die machtiging z ll.8t. Zwarte lyst De heer VERMEULEN vroeg in het begin v.d. Rondvraag of Venray niet

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1