't Kan Nie Mis" S.V.V. - GENNEP LUXOR-THEATER - Venray BROADWAY-BILL DAAR KOMT MR. JORDAN 'ianq- en ^leneeluitueednq te Cadeniay Boerenbonden van het Dekenaat Venray Turkenburg's Zaadhandel Wfleu&etya&iiek „De Oude Scheel" i <s ICi S Woninginrichting Drinkt GULPENER BIEREN Nieuws uit Venray en omgeving Benoemd. Mot ingang van 1 Januari 1910, is aan do K.K. Meisjesschool van do Vrodos-l'arochio, to Amsterdam be noemd tot gymnastiek-leeraros, mej. T. Fonck. 25-jarig jubileum. Op 27 December, herdacht de heer A. Verbeek, don dag, dat hü 25 j in St. Anna werkzaam was. U.K. Middenstand Donderdagavond hield do R. K. Middenstand een druk bezochte ver gadering, waarin o.a. de lieer Inspec teur dor Belastingen een zeer leer zame spreekbeurt hield over do maatregelen der geldsanering en de te verwachten belastingen. Wegens plaatsgebrek kunnen wij van deze hoogstbelangryke spreekbeurt geen volledig verslag opnemen. Spreker behandelde o.a. do zekerheidsstelling, hoe on waarmede te betalen, do voor delen van bot ophollen van 't bank geheim on do botalingsmaatregelon. Algemono vragen werden tor ver gadering opgelost en persoonlijke zullen per brief worden behandeld BEKENDMAKINGEN. Burgemeester on Wethouders van Venray brengen ter algemeeno ken nis, dat op Maandag 31 Dec. a.s. do Gomeonte-secretarie (alle afdeelingen) het kantoor van den Gemeente-Ont vanger en het kantoor van Gemeen teworken den geheelen dag voor het publiek GESLOTEN zullen zijn. Alleen voor aangiften voor den burgerlijken stand en aangiften nood- slachtingon by don Vleeschkeurings- dienst bestaat op dien dag gelegen heid onkel van 11 12 uur vm. Venray, 28 Doe. 1945 Burgemeester on Wethouders van Venray brengen ter kennis van dio- gonen,' in do kom der gemeente, die in hot kalenderjaar 194(5 in aanmer king wensclien to komen voor het van gemeentewege doen ophalen van haardasclf en huishoudvuilnis, dat zy vóór Januari a.s. ten kantore van den Gemeente-Ontvanger of door storting op giro-rekening no. 12648 ten name dor gemeente Venray, het daarvoor verschuldigde recht ad f 5 dienen te voldoen. Indien men na dezen datum be taalt. kan het ophalen niet eerder geschieden als in de eerste volle week van de daarop volgende kalen dermaand. Venray, 27 December 1945 Aanvullende BONNENLIJST Voor do eerste helft van de le periode (23 Dec. 1945 tot en met 5 Jan. 1946) Bonkaarten KA, KB, KC' 601 522 250 gram bloem 523 200 gram zout 524 250 gram jam, stroop, enz. 525 500 gram peulvruchten 52(5 2 kg. aardappelen 528 pl.m. 225 gr. huishoudzeep 529 2 doosjes lucifers B 45 1 kg. aardappelen A 46 I1/» liter melk B 46, C 46 3 liter melk Bonkaarten KB, KE 601 616 250 gram bloem 617 200 gram zout 018 250 gram jam, stroop enz. 619 250 gram peulvruchten 620 1 kg. aardappelen 621 5 liter melk 622 pl.m. 225 gr. huishoudzeep 623 2 doosjes lucifers Tabakskaarten enz. T 06 2 rants, tabaksartikelen (geon import-cigaretten) V 06 100 gr. choc, of suikerwerken X 06 100 gr. choc, of suikerwerken K EltK ELI J K E DIENSTEN. Zondag, onder het octaaf van Kerstmis Parochieactie: draagt elkanders lasten. Heer der week; Kapelaan Keyzers. ZONDAG: 7 u. lm.; 8 uur paters- hoogmis: half 10 lm.; half 11 parochie- hoogmis, voor Poter Wagemans; 11.15 u. verg. Apost. des Gebeds (pastorie): geen II. Familie; half 3 kinderlof: 5 uur lof: Collecten: opbouw der kerk, bisschoppelijke noden, arme. MAANDAG: half 8 zielemis voor allo parochianen: 8u. best.jg. voorde vr. van Frits Verstraelen (3H.); half 8 bost. dienst Gerard Vergeld (1 H.) DINSDAG: Diensten als op Zondag. 7 u. lm.: 8 n. patershoogmis: half 10 lm.; half 11 parochiehoogmis voorde vr. van Martin Jouken; half 3 kinder lof;. 5 uur lof. WOENSDAG: feest van deH. Naam Jezus; half 8 lm.; 8 uur gest. sol. ,ig. Henrica van Valkenburg, huisvr. van Al. v. Drunen; half 9 best. jg. voor Nicolaas Beckers, vr. Verschuuren en kinderen (1 H.): 9 u. best. jg. Peter Johannes binders (3 H.) DONDERDAG: half 8 lm.; 8 uur gest. sol. jg. Ida v. Valkenburg, huisvr. van Ant. v.d. Biggelaer; half 9 gest. jg. Fotronella Smits (1 PI.); half 8- half 9 11. Uur. 10 uur pl. Huwelijksmis voor het Bruidspaar Verheggen—Claessens. VRIJDAG:eerste Vrijdag der maand, vereering van 't H. Hart van Jezus: half 8 II. Hartmis; 8 uur gest. lm. H. Hart; half 9 bost. dienst Antonia Verstegen il II.); lof van eerherstel om 7 uur. ZATERDAG: eerste Zaterdag der maand. Priesterdag: half 8 O.L.Vrouwe mis: 8 u. gest. jg. Petrus Dekkers, 3e kl. (8 H.); half 9 gest. jg. (3e klas) Johan Munsters en Marg. Wijnhoven (3 H.); 5 uur lof on rozenhoedje. Biechtgelegenheid bij par. geest, van 4- 0 n. Bij eerw. Paters vanaf 3 uur. HEIDE: Zondag 8 u. lm.; 10 uur hoogmis overl. fam. C'laes Dercks. Nieuwjaar: 8 u. lm. vr, Arts, 10 uur hoogmis; Eorste Vrijdag: 8 u. overl: fam. Janssen Janssen. St. SER VA AS: H. Missen Zondag 7.45 on 8.30, 10 uur hoogmis. Nieuw jaarsdag als op Zondag. Door de week 6.25 en 7.45. Lof met Rozenhoedje Zondag en Nieuwjaarsdag 4.30, Don derdag en Zaterdag-6.10. Biechtgele genheid Zaterdag 4 - 0 en na 't Lof. ST. ANNAH. Missen Zondags 7.45 en 10.30. Weekdagen 6.50 en 8.15 Lof: Zondag on Dinsdag 3.30, Zater dag 5.30. BiechtgelegenheidDonder dag 7-8 uur (voordo eerste Vrijdag) Zaterdag 4—6 u. en na het lof. DERDE ORDE. Zondag a.s., 6 Jan., om 10 u. verg. van afd. mannen, op St Jozef. Om 3 uur voor de vrouwen in de vrouwenafdeeling. Bestelde II. Missen Paterskerk Maandag: Catharina Verstegen Vullings; half S echtgenoote H. Slits: 8 u. Vader Willem Jacobs; Jialf 9 v. Aarsen. Woensdag: 7 u. J. v. Gorven: half8 overl. ouders en dochter Ambrosius; 8 u. fam. Yerlieggen v. Haren. Donderdag 7, half 8 en 8 uur Ant. Poels (als lid v.h. Koordje); half 9 fam. Berkens. Yi i,jdag: 7 u. fam Bouten-v. Megen; half 8 echtgenoote PI. Slits; 8 u. overl. fam. Jacobs Duijf. Zaterdag: 7 u. fam. Bouten-van Mogen; half 8 Nydam; 3 u. Elisa van Haren; half 9 fam. Verheggen—van Haren. ADVERTENTIEN God schonk ons een tweede kindje, MARJO. Bij het H. Doopsel ontving het de namen Maria Johanna Ja- coba. P. JANSSEN N. JANSSEN-MÜIS HENK Venray, Paterslaan 12, 24 Dec. '45 TijdelijkSt. Elisabetziekenhuis k. 21 De Parochiegeestoliikheid wenscht alle Parochianen een Zalig Nieuw jaar (Ia plaats van kaarten of bezoek) Firma van den Munckhof, uitgave van Peel en Maas, Handelsdrukkerij, Kantoorboekhandel, wenscht allen een Zalig Nieuwjaar Zalig Nieuwjaar aan klanten en vrienden II. DECHNAR Eorste Venrayse Groenten-, Visch- en Fruithandel Vrienden, kennissen en clientèle wensclien wij een gelukkig en voor, spoedig Nieuwjaar. Regelmatig verzenden met Wijers- Autodiensten zal U in korte ty<l doen worden tot vaste klant. WIJ ERS' AUTODIENSTEN Venlo—Tegelen—Venray - Boxmeer— Cuyk - Nijmegen - Aftihem. Agentschap Janssen Wijnhoven, Laögstraat, Venray. HEROPENING v.d. Beuken's Fouragehandel Oirio Vanaf 1 Januari wordt door ons weer dagelijks ontyangen Droog hooi, Schoofstroo en alle Voederartikelen vanaf Station Venray. Hopende weer de gunst der boeren van Venray te mogen genieten, be leefd aanbevelend. M. v.d. Beuken, Oirio Bokking afhalen Maandag van 9 12 te Merselo in 't Patronaat, nam. 2 4 uur te Yssel- steyn by Konings. Voor Heide en Leunen by H. DECHNAR Wy ontvingen juist de lang verwachte DROSTE CACAO Banketbakkerij-Kokerij GOUMANS Telef. 406. Goed Nieuws 1000 flesson als eerste kwantum staan voor ons in LeerdamNog even geduld en Rutten's Gouden Drank" is ook weer per lies verkrijgbaar. Vanaf 2 Jan. leveren wij ook PILSENER BIER, iets aparts Rutten's Bleien Yenray's Gouden Drank OPGEVANGEN Blauwe dofter, ring- nummer 14038 H.D. 45. Tegen over legging van eigendomsbewijs terug te bekomen Bureau van dit blad. Allen, die op een of andore manier meehielpen om aan de Venrayse- zieken zulk een mooie Kerstverras sing te bezorgen, willen wy nog eens onze hartelijke dank betuigen. In het bijzonder mogen we de leden van de K.A.- wel bedanken. Zij zelf hebben kunnen zien, hoe gelukkig ze ons maakten met deze gaven. Moge het Kerstkind U allen over vloedig beloonen. Gy hebt Uw gaven immers eigenlijk aan Hemzelf ge schonken en Hy laat Zich in edel moedigheid nooit overtroffen. EEN ZIEKE. HTTC 9 In de bezc-ttir.gsjaren W IE# leende ondergeteken de aan een leergierig onderduiker uit -Burgerlyk Recht en Zielzorg" van Prof. W. Duynstee. Helaas weet onderget. niet meer,.wie dit geweest is. Verondersteld dat de lener in tussen dit boek wel doorgewerkt heeft, verzoekt onderget. hem drin gend uit eigen beweging het boek terug te bezorgen aan P. WINTERS Henseniusstraat 1, Venray. Mevr. Bots, Gerard v. Swietenstr. 70, Tilburg, vraagt voor haar gezin met schoolgaande kinderen een net R.K. Meisje. Koken direct geen veroischte. Inlich tingen te bekomen by V. Fonck Hofstraat 6, Venray. Op veler verzoek, nu de ALLERLAATSTE opvoering van weer teil bate der vertrekkende Missionarissen, op Zaterdag 29 December om 7 uur precies.# Prijs f 1.75. Reserveren en voorverkoop vanaf 3 uur bij Fa. van den Munckhof. 't Reserveren wordt duidelijk zichtbaar gemaakt in de etalage. Om 7.05 uur wordt de zaal gesloten en vervallen de plaatsen. Zondag 30 December 2 uur ^Competitie-wedstrijd Entree 35 ct., kinderen 10 ct. Sportpark Oostsingej TE KOOP winkelopstand m. toon bank. Te bevr. Oude Oostrumsche- weg 26, Venray. TE KOOP /serradellazaad, suiker bietenzaad en bietensnijder. G. Goumans, Smaktenveg 2. TE KOOP OF TE RUIL z.g.a.n. Philips radio, togen radio met accu. Paterslaan 6. TE KOOP een by na voldragen koe 3e kalf. Chr. Hellegers, Oirio. TE KOOP een maalkalf en twee scheutelingen. J. M. Michels, M 114a Merselo. TE KOOP OF TE PUIL 2 zware Belg. ruins, 8 en 4 jaar. J. Rongen, Ysselsteyn 1 14b. TE KOOP zwaar slachtvarken, pl. m. 180 kilo. W. Vollenberg, I 46, Ysselsteyn. Bakkerij Gebr. Iloodemaekers wenscht klanten, «vrienden en ken nissen Zalig Nieuwjaar. Buurtvereenïging St. Oda wenscht haar leden een Gelukkig en Voor spoedig Nieuwjaar Aan allen Zalig Nieuwjaar TH. PETERS, H.d.S. Oirio De Buurtvereeniging „Helpt El kander" wenscht alle leden, begun stigers, zoomede alle buurtvereeni- gingen en inwoners van Venray een Zalig Nieuwjaar. Allen Zalig Nieuwjaar. M. Verstraelen—van Meyel, Café Buitenlust, thans N.W. 12 Schoolstraat TE KOOP OF TE RUIL een zwaar belopen zeug, geschikt voor huis slachting, tegen dragend varken. Jos. Rongen, C' 77. Brukske. TE KOOP een toom biggen bij L. Janssen, Veulen I 21. TE KOOP best maalkalf en bieten- snyder. Kind. Hendriks, Oostrnm.— TE RUIL nieuwe damesschoenen m. 36 togen jongensschoenen m. 29 30. Laagheidseheweg 2. TE KOOP gemerkte zeugjes en biggen, en gem. zeugjes van 4 mnd. L. Willems, Nachtegaal. TE KOOP een geit. J. Schwachofer, Broekweg. ONTLOOPEN zwarte kokker Spa niel. Terug bez. by F. Creemers. Hoenderstraat 27. WED. VAN ES, Kruisstraat 13 koopt al ie soorten VELLEN TE RUIL z.g.a.n. onderstel van slagkar tegen zwaarder. Wed. PI. Martens, K 21, Leunen. TE KOOP OF TE RUIL in goeden staat zijnde Philips radio, tegen radio met accu. Adres bureau dezer. VAARWEL aan vrienden en be kenden bij myn vertrek naar Indiü. H. GOEMANS, Hoenderstraat 7 De COVOLI afd. Venray maakt bekend, dat na 15 -Jan. 1946 geen vergunningen tot het kopen van serviesgoed meer verleend wor den. Degenen die nog niet voldoende voorzien zijn, worden in hun eigen belang aangeraden zich voor boven genoemde datum in het bezit te stellen van de betreffende goederen. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het bureau der Co- voli. Gemeentehuis. COVOLI afd. Venray Contracitelers gevraagd voor liet telen van stam- en stok- boonen tegen vastgestelde prijs. Ge legenheid tot bostellen van alle Land- en Tuinbouwzaden. Opgaven worden ingewacht bij den vertegen woordiger van het Groente-Selectie- bedryf P. PHILIPSEN, Klein Oirio F 34... Jong echtpaar zonder kinderen zoekt spoedig zit-slaapkamer met gebruik van keukon, in Venray. Br. onder no. 31 bureau dezer. Veeverzekering Landbouwbond Venray- Dorp. PREMIEBETALING op Zondag 30 Dec. voorm. ten huize van den se cretaris. De premie bedraagt 1 pet. Plaatsing gezocht voor aank. timmermansleerling 16 j. jaar aan het vak. Adres bureau van dit blad. Vrijdag 4 Januari is wegens fa milieomstandigheden onze Winkel gesloten. Linders Oostrum Buurtvereeniging St. Jozef wenst alle léden en begunstigers een Zalig Nieuwjaar. Gelukkig Nieuwjaar Rutten's Bierbrouwerij. Aan familie, vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig en voor spoedig 1946. MARTIN TH. ARTS, Dames- en Herenkleermaker, Kruitweg 17, Venray Familie, vrienden en bekenden een Zalig Nieuwjaar. Fam. ARTS, Kruitweg 1 Clientèle en vrienden een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Fa. H. ARTS en Zonen, Stucadoorsbedryf, Kruitweg 17 Zalig Nieuwjaar. H. v.d. HEUVEL, Leidekker, Oude Oostrumscheweg A. VERHEGGEN v.d. Vooit's Graanhandel, Oostrnm Aan allen een Zalig Nieuwjaar. A. Verheggen, Oostrum Wegens familieomstandigheden is onze zaak Donderdag 3 Januari GE SLOTEN. Gelukkig Nieuwjaar A. W. HERMANS, Langstr. 60c Zalig Nieuwjaar aan klanten vrienden en kennissen. JOS. BONANTS, Schoenmaker B 18. Aan alle vrienden on klanten een Zalig Nieuwjaar. M. VAN MEIJEL, Kleermakerij Vrienden en begunstigers Zalig Nieuwjaar. Schildersbedrijf H. ARTS en Zn., Heuvelstraat 15 Alg. Centraal Ziekenfonds wenst alle inwoners van Venray Zalig Nieuwjaar. L. Janssen, L. Kerkhoff Levensverzekering-Maatschappy' ..Con cordia" wenst alle verzekerden en inwoners van Venray Zalig Nieuw jaar. H. JANSSEN, Maasli.weg 39a Aan allen Zalig Nieuwjaar. A- SCHEEPERS, Manufact. VERZENDHUIS J. DE JONG wenst vrienden en cliënten Zalig Nieuwjaar. Aan familie, klanten en begunsti gers Zalig Nieuwjaar. fa. P. COOPMANS, Langstraat Aan vrienden en klanten Zalig Nieuwjaar. J. J. VERSTEGEN, Kolenhandel Wy wensclien clientèle, familie, vrienden en kennissen een Zalig Nieuwjaar. Meubelfabriek „De Oude School" fa. Gebr. Litjens' Woninginrichting Leunen. Voor terstond gevraagd meubelmakersleerlingen. Hierby wensclien wy ouders, broers, en zusjes, verloofde, vrienden en bekenden Zalig Kerst feest en Gelukkig Nieuwjaar. THEO en JOZEF' GOMMANS Nederlands Indië. KUIKENS voor a.s. seizoen kunnen reeds be steld worden. H. Janssen-Gellings Electr. Broedery Heide L 35a KUIKENS Bestellingen worden nu reeds aan genomen. Beleefd aanbevelend, 05 G. WEIJS, Castenray Aan alle vrienden en bekendeu een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar LCpl. M. J. VOLLE BERG Rimboe Malakka. Zaiig Nieuwjaar aan familie, vrien den en vriendinnen. WIM VAN MIL, Korp. d. Mar., Colombo (Ceylon) Zalig Nieuwjaar aan klanten, vrienden en bekenden. WED. JANSSEN-Doumen, Veltum Bakkerij. Allen Zalig Nieuwjaar L. Heidens, Leunen, hoofdvertegenw. van het Dagblad voor Noord-Limburg. Kippenhouders, bestel nu reeds uw KUIKENS Centr. Broederij H. Clephas Beek weg 10, Venray. VERLOREN een oud-Holl. zilveren schakel-armband, op 2e Kerstdag van Jan IPensenstraat tot St. Servacius. T.b.t.t.b. Jan Hensenstraat 10. 1Q4fi Aan onze geachte cliënten, vrienden en kennissen I een Voorspoedig en Zalig Nieuwjaar! Tijdens de Nieuwjaarsweck twee reuze programmas Zaterdag 8 uur, Zondag 5 en 8 uur, Maandag S uur Een film mot gezonde sensatie uit Amerika's beroemde paardensport. Toegang boven 14 jaar. Zondag 8 uur boven 18 jaar. Nieuwjaarsdag 5 en S uur, Woensdag S uur een ongewone film met dol-kluchtige situaties, een fantastisch meesterwerk. Toegang 14 jaar. Nieuwjaarsdag S uur boven 18 jaar. Kerstavond in het Zondag 30 December Patronaat Leunen aangeboden door de K.A. m.m.v. toneelclub „St. Catharina", Zangvereniging „Excelsior" en K.A. Deelamatorium, ten bate van het werk der K.A. Opgevoerd wordt het bekende Kerstspel in 7 tafer. door Br. Gomarus „Broeder Thomas en de drie rovers" Aanvang 6 uur. Entrée f 0.75. Plaatsbespreken in voorverkoop vanaf Zaterdag 2 uur en volgende dagen by Jac. Coenen, Leunen en P. Crooy- mans, Overbroek. Kosten geres. plaatsen met inbegrip van uitvoerig programma 25 et. p.p. Voor zover by voorverkoop niet alle plaatsen zyn verkocht, worden kaarten verkrijgbaar gesteld aan de feestzaal telkens een half uur voor de voorstelling. —2 Door de Patronaatstoneelclub wordt op 29 en 80 Dec. a.s. opgevoerd ïï/rOF^R A A HPIVT van Jac- Keyzers, voorafgegaan van mwLiXXAül zang door koor en kwartet. Zaal Jos. Geerets. Entrée f 1.-, reserveren 25 ct. Aanvang 6 uur. Algemeene Vergadering der op Zondag 30 December 2 uur in zaal St. Servatius. Bespreken nooden en behoeften van onzen stand en de te nemen maatregelen. Daar de zaal tydig geruimd moet zyn, zal op tyd begonnen worden. Wy rekenen op Uw aller aanwezigheid. HET BESTUUR. levert Zaad- en Pootgoed voor tuin en akker. Agent: H. Flinsenberg, Merselo Ook bestellen aan Flinsenberg, Broekweg 11, Venray. Onze herstelwerkzaamheden zyn klaar en wy kunnen weer voor U gaan vervaardigen in verschillende soorten en kwa liteiten Complete 'Ameu&tementen £c$$c llleuüetei wm Slaapkamers Salonkamers Huiskamers Keukens Kleerkasten, Ledikanten, Dressoirs, Schryfbureaux, Tafels, Stoelen, Kinderledikanten, Kapstokken, enz. Wij kunnen U verder leveren Spiraalmatrassen, Beddegoed, enz Firma Gebr. Litjens' Woninginrichting Fabriek „De Oude School" T ai111on Winkel en toonkamers Leunen K 64 LCUHcIl Leunen K 15 Toonkamers géopend vanaf 15 Jan. a.s. Heeren Landbouwers, uit voorraad leverbaar ISerradellazaad, Zoete Lupinen, Suikerbieten-en Voederbieten zaad, Incarnaatklaver-, Spurrie- en Graszaden. Pootsjalotten N.A.K. gekeurd. Voor levering Feb. Rode en Witte Klaver, Wessemer Stop pelwortelen-, Limburgia en Flakkeesche Wortelenzaad, Kool- raap- en Knolzaad. Alsook alle soorten TUINZADEN. Voor Koolraapzaad, Knolzaad, Mergkoolzaad en alle Klaversoorten moeten voor afname van meer dan 500 gram bestelbonnen worden ingeleverd. Aanbevelend, —2 G. CUSTERS, Zaadhandel, Oirio E 4 7 Filiaal VENRAY Complete Meubilering uit eigen fabrieken Prima afwerking. Onthoudt het adresGROTESTRAAT 13, VENRAY Ook voor repareeren en stoffeeren van Uw Meubelen. en U zult tevreden zijn Agent voor Venray en omstreken SWAGHOVEN, Maasheescheweg 15 Op 14 Dec. jl. VERMIST een jonge gele ruwharige herdershond, luiste:t naar den naam Féca. Wie kan tegen flinke bel. goede inl. verschaften of bezorgen M. Baltussen, Oirio E 79. TE KOOP een varken circa 90 kg. W. Toonen, Leunen K 105. Zoolang onze bedrijfsleider GERARD CREMERS in mi litairen dienst is, zal door ons Depot te Leunen eiken Dinsdag en Vrijdag worden gemalen en voeder afgeleverd. HENDRIX' Pluimveevoederfabriek BOXMEER.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2