n muqaaï WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Deutschland über alles! Afscheid van het C.N.V. §iauuttieA... Zaterdag 29 December 1945 No. 15 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij" Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 kuiten Venray fl 1.20p. kwaif bij vooruitbet. Losse nos. 10 ct Nu wy aan den vooravond staan van 1946, zien wy met een lichter gemoed de tijd die komen gaat ongetwijfeld nog zwaar tegemoet en met tier opgericht hoofd, vol ver trouwen stappen wy over den drem pel, van'oud naar nieuw over, bevryd van veel zorg en kommer, die 1945 ondanks het goede, dikwyls nog zo zwaar maakte. En toch is er in dit ene jaar veel gebeurd, waai voor wy God zo ont zettend dankbaar moeten zyn, is er zoveel gebeurd wat een goede hoop geeft voor de toekomst. De meesten onzer hebben Nieuw jaar 1945 gevierd ver van huis en haard, ver van die grote steenbrok- ken en puinhopen, die Venray heette, vol verlangen en vol hoop, dat het nieuwe jaar hen zo spoedig mogelijk naar hun oude woonplaats zou terug voeren. "We zagen ze gaan, onze mannen, met hun knapzak op de rug, om te gaan werken in Venray, om op te ruimen en te bouwen, in sneeuw en ys, in mist en stromende regen, on danks de behandeling in ons dorp zelf, aan een nieuw en mooier Ven' ray Wy zagen ze trekken op open vrachtwagens, op oude fietsen met harde bandon, te voet en zelfs de terugkomst der Moffen in Wanssum schokte hun vertouwen niet. En het zyn juist deze mannen ge weest die een spoedige terugkeer voor de anderen mogelijk maakten. De Raad van Advies droeg juist in die dagen veel bij tot een voort durend contact met do overheid, met alle zorgen en lasten van de uiteen geslagen bevolking. En langzaam gaat dan veler wens in vervulling: Venray krijgt zyn oude menschen terug De toen pas opgerichte H.A.R.K. hielp hen zoveel het in haar vermogen lag, maar één zwaluw maakt nog geen lente, bij een dergelyke totale verwoesting en plundering is het een druppel op een gloeiende plaat. Maai de H.A.R.K. deed wat zy kon, en een van haar meest succesvolle acties was wel de kinderuitzending naar Engeland en later naar Zwitserland en Zuid-Limburg, waardoor zy vele kinderen gelukkig en vele ouders het leven in deze sombere dagen lichter heeft gemaakt. By al de armoede en ellende vergat Venray het nog niet bevrijde Noorden echter niet. De actie Zuid helpt Noord werd ook in Venray zeer goed w steund en in ons aller herinnering staat dan ook de spontane feestelijk heden op 5 Mei, by de algehele be vrijding van ons vaderland en de spontane hulp die toen aan het Noorden geboden werd. Het oorlogsgeweld had plaats ge maakt voor overleg en beraad over herstel en opbouw van de wonden die geslagen waren. En zo kwamen de Pinksterdagen 1945. Op 20 Maart had Merselo uitbundig het 25-jarig priesterfeest gevierd van hun ZeerEerw. Heer Pastoor Bot, nu op Pinksteren herdacht het gehele Dekenaat het veertigjarig Priester feest van haar gryze maar onver moeibare HoogEerw. Heer Deken. En in die dagen toonde Venray zich weer een als in de somberste kelderdagen. 'sMorgens in de plechtige hoogmis, herdachten wy alle Venrayers, die gevallen in de strijd, dit feest niet mochten beleven. In een extra uitgave van „de Zwijger", en 's morgens op de recep tie, werden de verdiensten van onze geestelijke herder als priester, her steller der kerk en als vader der jeugd, herdacht en uiteengezet. 's Middags trokken voor het eerst weer de oude verenigingen in défilé door het ondanks alle puin en ruïnes feestelyk versierde dorp, waarna de massale byeenkomst op het plein voor de Paterskerk, waai de kerkraad den jubilaris de feestgave aanbood. Op 2e Pinksterdag viel de opvoe ring van „de Mens Hioob" letterly'k in het water. Dinsdag was de Na tionale Feestdag. 'sMorgens was de dodenherdenking op het kerkhof aan de Overloonseweg, waar vreemde jor.ge mensen, die Venray nauwelyks kenden, rusten, nadat zy voor haar bevryding het hoogste gegeven had den. 's Middags trok een optocht door de straten, waarin al het lief en leed der bezetting vaak op tintelend- humoristische wyze naar voren werd gebracht, terwyl 's avonds op enkele vierkante meters geheel Venray stond samengedrukt, wat men 'dansen noemde. Op Sacramentsdag werd dan voor de eerste maal het gemeenschap- spel „de Mens Hioob" opgevoerd, speciaal voor Venray, geschreven door den Limburgsen dichter JacSchreurs. Wij allen weten, wat dit spel ons te zeggen had en het is een van de mooiste herinneringen, die wy aan het afgelopen jaar hebben. De grote les van Godsvertrouwen, die ons daarin werd voorgehouden, zal Venray niet vergeten. Dan gaat de sleur van alle dagen weer voort, de harde stryd van iedere dag. Zuiveringscomissies gaan aan het werk, nu juist niet tot aller tevredenheid, en de grootste van hen allen, de mynenruimers brengen heel bescheiden in April reeds de 10.000ste myn tot springen, dit tot aller tevredenheid. De wederopbouw begint langzaam op toeren te komen, maar gebrek aan vervoer en materialen en de schyn- baar in Nederland onmisbare bureau- cratias remmen zeer. Het vervoer uit en in het zo ge- isoleerde Venray is vooral voor de Middenstand een grote handicap en het is dan ook een verheugend feit als eind Juli de eerste bussen naar Venlo en Nymegen weer gaanryden, weliswaar bescheiden maar alle begin is nu eenmaal moeilijk. Op 25 Juli arriveert tamelyk onver wacht Mgr. Dr. Poels uit ballingschap weer terug in Nederland en hy zal de rest van zijn leven in Venray blyven zoals hy zei. De nood in Noord-Limburg begint langzamerhand ook in het Noorden door te dringen, dat zich reeds aan het herstellen is van de doorstane honger en ellende en het is Haarlem dat Venray als petekind aanneemt. De Haarlem-Venray actie is geboren. De jeugd van Haarlem werpt al haar enthousiasme in de stryd met waar- lyk groots elan werd Haarlem leeg gehaald als het ware. „Beter een kamer leeggeruimd dan het huis in puin" en de vruchten hiervan arri veerde op 15 Augustus in een mach tig feestconvooi in Venray. Een waar verbroederingsfeest is in die dagen in Venray gevierd, en het feit dat Japan de stryd op dien dag ook definitief opgaf was een rede te meer tot feesten. We vergeten haast te vermolden, dat Venrayse kermis na vjjf jaar weer bijna ouderwets gevierd werd. Op 17 Augustus had de eerste rechtzitting plaats in het Gymnasium terwyl op 26 Augustus de „Mens Hioob" in Haarlem vertoond wérd als een bewijs van dankbaarheid jegens de Haarlemse bevolking, wat zeer op prys werd gesteld. De nood in Noord-Limburg werd' toen men in het verre verschiet de winter zag naderen, oen der meest dringende feiten, en door de instelling van het Commissariaat Noodvoor ziening trachtte men de „krepeer- gevallen" voor de winter van de baan te hebben, en hoe dit bereikt is kunt u lezen in ons verslag over het afscheid van het C.N.V. in dit blad. Op 15 Sept. verscheen voor de laatste maal de weekuitgave van „De Zwijger" en op 21 September kwam Peel en Maas weer terug. Het is waarschijnlijk nooit uitge sproken, wat „de Zwy'ger" voor Ven ray betekend heeft. Het is ook niet onze taak om dat te doen, maar wy willen hier, van deze plaats, on officieel, hartelijk dankzeggen voor wat zy onder de oorlog, tijdens de bevrijding, evacuatie en daarna, voor Venray hebben gedaan. Hebben zy onder den oorlog de moed er in ge houden, de mof afbreuk gedaan in al zyn doen en laten, zyn zij in de dagen der bevryding, de enige nieuws bron geweest, hun grootste verdienste schuilt o.i. in de sterke band, waar mee zy de uiteengeslagen bewoners van Venray in hun evacuatie-plaatsen weer te saam gebracht hebben, duide lijk hebben gemaakt, dat wy niet alleen, maar allen te samen het grote leed te dragen hadden, dat wy alleen samen het grote werk van de weder opbouw weer aan konden. Terug in Venray, hebben zy de hogere instanties ondubbelzinnig op hun plicht gewezen, te zorgen, dat de nood in Venray gelenigd zou wor den. Venray zal hun voor dat werk steeds dankbaar blyven. De gevolgen van de doorstane ellende, liet zich al langer hoe meer blijken en zodoende deed het hulp corps Rode Kruis, zyn intrede, die de stryd tegen de scabies aanbond. De vee- en paardenmarkten komen weer terug. Op 18 October herdacht Venray zyn bevrijding. Het G.O.LW. eerde haar gevallen kameraad Fr. Michels, met het oprichten van een kruis, op de plaats waar hy gevallen is, terwyl Pater Dr. Voesten een grootse herdenkingsrede hield. Pater Dr. Voesten hield enkele weken later tevens de sociale week, waarin hy vier avonden de problemen van deze tyd op duidelijke wyze belichtte. Venray leed een groot verlies door het vertrek van Dr. Hoying, die door zijn werk by Hark en N.V.H. zeer veel voor Venray gedaan heeft. Dr. Schim v.d. Loeff, directeur geneesheer van St. Anna, die tijdens de evacuatie in Eindhoven plotseling overleden was, werd op 5 November bijgezet op het kloosterkerkhof. Eind November vergaderde de niemve gemeenteraad voor de eerste maal na 4 jaren en kreeg zodoende de bevolking weer een stem in het kapittel. Op 2 December begon de revue „'t Kan nie mis" haar zegetocht door het Venrayse land. Dat zy deze week haar c 12e opvoering had zegt meer dan alle mogelijke recenties en be sprekingen. Hopenlyk kan in het jaarverslag 1946 weer van een revue gewag gemaakt worden. St. Nicolaas bracht natuurlijk zyn traditioneel bezoek aan Venray en op 19 December werd een onderaf deling van de O.V.O.G., de bond voor oorlogsgetroffene opgericht. Dit zyn dan de up en down's in ons eigen kleine Venrayèe gomeen- schap, een jaar zwaar en moeilyk werk, maar ook met zyn blyde lichtpunten. Langzamerhand komen we ondanks alles weer ii^het oude spoor. Het verenigingsleven bloeit weer, vooral onder de jongeren. De vrede, die we in dit jaar gewonnen hebben, moeten wy bewaren, buiten ons en in ons en in die gesteltenis moeten wy het onze er toe bijdragen om de liefde en rechtvaardigheid in onze gemeen schap hoog te houden en zoo nodig te doen herleven. Daar het plaatselijk blad, een dei- voornaamste banden is, die in Venray tal van mensen met ten dele gelijke belangen verbindt, willen wii op de scheiding van oud en nieuw de wens uitspreken, dat Peel en Maas, onze gemeenschap moge dienen, door oen juiste katholieke voorlichting, maar ook door meeleven, meesteunen en meedragen in alle mbeiten en zorgen, die ook het nieuwe jaar voor Venray nog ongetwijfeld brengen zal. Maar met vertrouwen op God, gaan wy het Nieuwe Jaar in. Moge het U allen lezeressen, lezers, adverteerders en medewerkers, in de ware zin van het woord, zyn: een Zalig Nieuwjaar! Men staat versteld wanneer men kennis neemt van de documenten van Neurenberg, waarin de Duitsche plannen omtrent wereldheerschappij staan opgeteekend. Niet zozeer van wege deze plannen, maar nog eerder om de uitvoering er van. Want Hitier, die streng volgens programma werkte, had bepaald, dat Europa en de wereld als slaaf uit de beroeringen te voor schijn zouden komen. Alleen Duitsch- land bestond r.og. De Germaan, die zich in do bloed- en bodemtheorie verheven had - en merkwaardig wetenschappelijk werd alles verklaard: zou heer en meester worden. En dan staat men eveneens versteld over de goedgeloovigheid van de collaborateursin verschillende landen, Zy allen wekten in hun omgeving den indruk alsof zy de beloften en het woord van Hitier tot een evan gelie beklonken. In dat verband kunnen we veel over Mussert naar voren halen en we weten waarlijk niet of onze leider den schijn aannam of dat zyn hoofd zoo ver op hol was, dat hy, als een kind, geloofde in alle schone beloften, die met gul gebaar van over de Duitsche grens kwamen. Hoor slechts wat Hitier zelf over deze „tactiek" te vertellen had. Wat wij, aldus de Führer, de weield te vertellen hebben over onze motieven, wordt slechts door tactische redenen bepaald. Vooreerst kan het maar in het belang van Duitschland zyn nooit aan de wereld de doeleinden van den stryd open te leggen. Daarvoor is ook geen reden, als wij zelf maar weten wat wy willen. Zoo moet niet alleen gehandeld worden in gevallen als in Noorwegen, Denemarken, Nederland, en België, maar ook ten aanzien van Rusland. Kort en goed Hitler was van plan ook een belangrijk deel van de Neder- landsche bevolking naar het Oosten over te brengen. Rost van Tonningen had daarvoor reeds zeer tot genoegen van zyn meesters, de Oost-Compagnie in het leven geroepen de Neder- landsche bladen in die dagen juich ten hem hartelijk toe! —jen op den grond, waar onze wieg stond, zou voortaan den edel-Germaan den dageraad begroeten. Alleen het Duit sclie volk had recht van levenalles en allen moesten daaraan onderge schikt worden gemaakt. Met Rusland vooral ook zou het er droevig uit gaan zien. Het land zou verscheurd, geplunderd en... uitge moord worden, evenals Polen. De Duitsche grens zou 500 km. verscho ven worden. Daar mocht natuurlijk geen bloedvreemde ziel wonen, en daaromuitroeienHet volk zou tot een eeuwige slavémy gebracht wor den, de fabrieken zouden gestolen of platgebrand worden. Citeeren we eens letterlijk wat Hitler met de bevol king in en rond Moskou voor had: „Iedere poging om de bevolking van het Moskousche industrie-gebied te redden van den hongerdood door het eigen graan, zou gaan ten koste van hetgeen beschikbaar is voor Europa". Güring wilde alle vleesch in blikken wegvoeren, zoodat tenslotte de be volking als een rype vrucht zou neer vallen om het Duitsche stamverband te helpen opbouwen... Men wordt niet goed wanneer men kennis neemt van de plannen en men vindt geen woorden genoeg om uitdrukking te geven van walging en afschuw over een zoo verworden geest als Hitier er een was. "Wan neer we spreken van beest, dan be naderen slechts een klein beetje van de misdadigheid, die in dezen abnor- malen, histerisehen fanatiekeling, die men 20 jaren geleden reeds had moe ten opnemen in een inrichting voor geesteskranken, spookte. Gelukkig, dat dit alles verleden tyd is! Het is nu een jaar geleden, dat Von Rundstedt in de Ardennen het Duit sche tegenoffensief begon de laatste krachtsinspanning van het beest en eveneens de laatste poging om de krankzinnige theorie van Hitier tot in volle werkelijkheid te kunnen uit voeren. Het bevrijde Zuiden verkeerde in een anstige spanning - in Maas tricht hadden velen de koffers reeds gepakt, - doch de Amerikaansche Bradley wist dezen storm betrekkelijk gauw te bezweren. Zorg. dat zij niet kreperen. Dit was de opdracht, die Minister president Sshermerhorn in Augustus aan het Commissariaat Noodvoorzie ning gaf. Deze opdracht herhaalde hy in zijn causerie „op de brug", waarby hij in diepbewogen bewoordingen het leed schilderde van duizenden van onze landgenooten en het medeleven opwekte van 't Nederlandsche volk, om met- man en macht te bereiken, dat onze mensen van de winter niet zouden krepeeren. Het was niet alleen een morele plicht, die ons tot samenwerking met het C.N.Y. dwong, doch ook uit nationaal oogpunt. Wy hebben im mers te bewijzen, dat wy onze onaf hankelijkheid waardig zijn, door de vereiste energie daartoe op te bren gen. Begin September kwam een onder deel, 'onder leiding van kapt. Ter Kuile, naar Venray en diende zich aan als een enorme organisatie, die ons al terstond deed huiveren door haar grootse opzet. Er zouden koeriers per motor komen, vrachtwagens, telex-apparaten, telefoonverbindingen e.d. Het klonk ons niet echt meer het leek meer op fantasie. Doch voor het C.N.V. was dit geen tanta- sie. Neen, de leden zouden met inzet van al hun krachten op technisch en organisatorisch gebied bewyzen, dat in Nederland nog personen aanwezig zyn, die met de schaarse middelen de grootste nood in de geteisterde gebieden kunnen lenigen. Het Commissariaat zou een over koepeling moeten zyn van alle be staande bureaux, organisaties en ver enigingen, die werkten op 't gebied van volkshuisvesting, sociale verzor ging en wederopbouw. Al deze in stanties werkten reeds zoo goed mo gelijk, doch om het werk zo effectief mogelyk te doen zijn, moesten de krachten worden gebundeld. Er moest zo spoedig mogelyk worden gezorgd voor materiaal, arbeiders, onderdak, voedsel, e.d. Een lang leven was deze dienst niet beschoren, het bleef noodvoor ziening en zodoende zwaaide het Ce N.V. per 15 Dec. 1.1. weer af, althans enige personen. Het afscheid van dr leidinggevende personen, die wee- naar hun eigen werkkring terug, gaan, is op waardige wyze gebeurd. De gemeente Venray bood by monde van den burgemeester, in aanwezig heid van den H.Ew. heer Deken en de gemeenteraad aan kapt. Ter Kuile en Luit. v. d. Toorn een wandbord met inscriptie aan. De burgemeester bracht in herinnering al de^ raoeilyk- heden, waarvoor C.N.V. by de op richting stond, hij bedankte hen voor hun buitengewone moed en meende, dat zy met trots op de afgelopen maanden konden terugzien. Met me dewerking van diverse instance's hebben zy gezorgd voor de oplich ting van noodwoningen en werd ge zorgd voor 't onderbrengen van de z.g. krepeergevallen. De overige leden, die hun krachten nu ter beschikking stellen van andere instanties, werden tevens bedankt en hij hoopte, dat deze met dezelfde geest als by het C.N.V. zouden werken in 't algemeen belang. Van hen kon echter moeilyk afscheid worden genomen, want zy verlaten thans de gemeente niet. W. Peeters, ljd van de gemeente raad, zeide met genoegen de woorden van den burgemeester te kunnen onderstrepen. De bevolking was hen veel dank verschuldigd voor het sti mulerend en krachtig werken. Tevens bracht de HoogEerw. Heer Deken namens de Parochie en Deke naat een woord van dank voor de door hen getoonde naastenliefde. Hy wenste de heren evenveel succes toe in hun burgerlijk leven. Ook Weth. Pubben, richtte namens de landbouwers een woord van dank. Kapitein Ter Kuile. die als ver tegenwoordiger van C.N.V., het ge meentebestuur van Venray, dank bracht voor de erkentelijkheid en de prettige samenwerking, zag in dit afscheid oen bekroning voor hun werk. I-Iy hoopte, dat Venray, weer spoedig mocht bloeien en groeien als de Parel der Peel. Ons past zeer zeker een woord van dank te brengen tot al degenen, die leden van het C.N.V. Ven rayers of niet-Venrayers in het algemeen belang hebben gewerkt. Met C.N.V. werkten vele krachten samen om de wederopbouw een feit te doen worden. Wy willen hopen, dat de stimulans die het C.N.V. ons bracht onder alle personen, die alhier werkzaam zyn mag blyven voortleven, het brengt dan een gelukkige toekomst en een voortvarend Venray met een krachtig en arbeidzaam volk. 1945 behoort weldra tot het ver leden. Het was een jaar, waarin de gebeurtenissen zich opgestapeld heb ben. Het zette niet veelbelovend in, want uit het Zuiden dreigde nieuw gevaar, het Ardennen-offensief. Achteraf is dat een laatste stuip trekking gebleken. Met het voorjaar begon de grote zegevierende aanval der geallieerden. Eindelyk bevryding van ons gehele vaderland, capitulatie van Duitschland en spoedig daarna volgde Japan. De wapens werden gestreken. De atoombom had het einde aanmerke lijk bespoedigd, maar bleef daarna nog als dreiging hangen boven de internationale verhoudingen. Confe renties slaagdon minder goed of mis lukten. De afwikkeling van de oor log bleek moeilyk, zo niet moeilijker dan de overwinning op deasmogend- heden. De bezetting en de daaruit ver wachte bevryding van Ned.-Indiö Het loont misschien de moeite een prysvraag uit te schrijven om daar aan een juiste naam te geven Als de teekenen niet bedriegen gaat de politieke hemel iets opkla ren. Uit Moskou komen optimistische berichten. In tal van landen wordt de warboel minder. Zou men erin slagen in 1945 nog een stukje van de vj ede te winnen Laat het ons hopen en er vurig voor bidden. 1945 was ook voor onze gemeente en haar inwoners een zwaar jaar. De her-evacuatie ging zeer stroef. De wederopbouw bestond aanvankelijk hoofdzakelijk in het afbreken en op ruimen van gedeeltelijk of gedeelte lijk verwoeste panden. Gebrek aan mensen en materiaal. Een groot ge deelte van de bewoonbare huizen en gebouwen gevorderd en bezet door de afdelingen van de geallieerde KALENDERS 1946 mime sortering, diverse prijzen. Fa. van den Munckhof Met het voorjaar kwam er veran dering. De legers gingen de Ryn over; onze huizen vry, de terugkeer van de bevolking werd bespoedigd. De aanvoer van materiaal werd iets ruimer; er kwam werkvolk. En vergelyk nu de toestand eens met die van een halfjaar geledenen u moet toegeven, dat er heel wat ten goede veranderd is. Het overgrote deel der huizen is waterdicht en bewoonbaar. Glas is er in grote hoeveelheden aangevoerd en ingezet. Van de noodwoningen zyn er reeds vele bewoond. Diegenen, die wel eens in andere getroffen ge bieden komen, zullen moeten toe geven, dat het er hier nog zo slecht niet uitziet. Wil dat nu zeggen, dat alles wat er gebeurd is, in orde is en dat iedereen zich in de handen kan wrij ven en constateren, dat we het toch zo goed gedaan hebben Neen, geachte lezer, er had nog veel meer gepresteerd kunnen wor den. Daarom zouden wy ons zelf, de officieele instanties, aannemers en werklieden en allen, die er maar iets, in welken vorm dan ook, toe kunnen bydragen, dat alles zo spoe dig mogelyk weer normaal wordt, in overweging willen geven op het eind van dit jaar zichzelf eens af te vra gen: Heb ik dit jaar. gepresteerd wat ik kon en wat ik verplicht was te presteeren? Heb ik het algemeen belar.g onbevoordeeld en onbaatzuch tig gediend Heb ik het salaris of loon, wat ik ontvangen heb, ook werkelijk verdiend Is de gemaakte winst in overeenstemming met het afgeleverde werk Wy zyn er van overtuigd, dat wan neer wy over een behoorlijke zelfcri- t-iek beschikken, de antwoorden niet steeds bevestigend zullen zyn. Maar wy zyn er ook van overtuigd, dat wanneer wy tot zelfcritiek in staat zijn, het komende jaar een jaar zal zyn. waarin het aanzicht van ons dorp met zyn kerkdorpen aanzienlijk ten goede zal veranderen. Aan allen een zalig nieuwjaar IEZEGRIM. Tooneeluitvoeringen Zaterdag 26 en Zondag 27 Jan. a.s., zal het Duo Hubert en Mary Martron, optreden voor de leden van de R.K.-Arbeiders-beweging alhier, in de feestzaal van Huize Servatius, 17 Februari zal hot ge zelschap de Venlo-spelers, alhier optreden, waarvan de helft der opbrengst ten bate is voor de ver trekkende Venraysche Missionna- Yergoedlng reparatiekosten dorgclunuchiiies By het afdorsen van producten van oogst 1944, is het meerdore malen voorgekomen dat dorschmachines werden beschadigd, als gevolg van de aanwezigheid van bom en granaat scherven in het te dorsen product. Evenzo zyn er machines tijdens het dorsen door granaten getroffen. In verband hiermede kunnen wjj u definitief mededelen, dat de repa ratiekosten. welke als gevolg van bovenbedoelde beschadiging moesten worden gemaakt, ten laste van den Rijksdienst voor Landbouwherstel komen. Derhalve gelieve men voor 5 Januari 1946 op te geven 1. Merk en capaciteit van de be schadigde machine 2. Afschrift van de gespecificeerde rekening, waarop de reparatie kosten zyn vermeld. 3. Volledige omschrijving op welke manier de schade is ontstaan, alsmede op welke plaats zy is veroorzaakt. 4. Is de dorschmachine nog niet gerepareerd, dan moet een opgave worden gedaan van do geschatte onkosten. Deze schatting dient door een vakkundige reparateur te geschieden. Dit geldt dus alleen voor die dors machines welke de schade hebben opgelopen op een manier als boven omschreven. Rund veemarkt Op Maandag 31 December zal er GEEN markt van rundvee worden gehouden voor slachtdieren en kal veren. "Wel zal er taxatiemarkt worden gehouden voor gebruiksvee dat aan gekocht is op aankoopvergunning oorlogsschade. Dit is dus vee dat door gedupeerde veehouders elders is aangekocht. De Bureauhouder A. CREEMERS VOEDSELBl REAC VENRAY. Paterslaan 20. Tel. 416. Geopend van 9 tot 12 uur. Zaterdags gesloten. BEKENDMAKING Sluiting kantoor In verband met Nieuwjaar, zal het kantoor op 31 December en 1 Januari den gehelen dag gesloten zyn. Taxatiepaarden Te V9nray bestaat gelegenheid paarden te laten taxeren voor Land bouwherstel op 31 December 1945, en op 28 Januari en 25 Febr. 1946, telkens van 11 tot 12 uur v.m. Wy willen er nog eens nadrukke lijk op wyzen dat dit slechts taxatie gelegenheden zijn, dus geen markten. Iedere koper dient dus in het bezit te zijn van een vorklarir.g van zyn Bureauhouder dat hy nog in aanmer king komt voor een paard ten laste van den Dienst Landbouwherstel. Er worden dus alleen paarden getaxeerd die elders door de gedupeerden zyn aangekocht. Degenen, die indertijd een paard van onbekende eigenaren hebben toegewezen gekregen op de taxatie te Oirio van 25 April 1.1., en hier voor nog geen ontvangstverklaring van Landb. Herstel hebben onder tekend, moeten op 31 December hun paard opnieuw laten taxeren en als dan een verklaring ondertekenen. DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING Uitreiking Bonkaarten Uitreiking bonkaarten 2e periode 1946. In het tijdvak van 23Dec. 1945 t/m 19 Januari 1946 worden de bon kaarten voor de 2e periode 1946 uitgereikt. KANTOOR VENRAY. Woensdag 2 Januari te Castenray van 9.80—12» uur letters A—M, 13-15 uur N Z. Donderdag 3 Januari te Oirlo 9.30— 12 uur letters A-M, 13 15.30 uur N-Z. Vrydag 4 Januari te 0ostrum9.30- 12 uur letters A M, 13-15.30 uur letters N—Z. Zaterdag 5 Januari te Geysteren van 9—11 uur de letters A-Z. Alle zelfverzorgers, die nog niet in het bezit zijn van een zegelboekje, maar wel geslacht hebben moeten dit afhalen by het Voedselbureau en dit by de eerstvolgende uitreiking van bonkaarten medebrengen. Verkoop schoenen. Dames geboren voor 1930, die een aanvraagformulier voor schoenen hebben ingediend kunnen een paar schoenen por gezin afhalen en wel op: Woensdag 2 Jan. van 9-12 uur letter O en R en van 14—16 uur letter S. Donderdag 3 Jan. van 9-12 uur letters T en U en van 14—16 uur letter V. Vrydag 4 Jan. van 9-12 uur letters W, X, Y, Z. e schoenen zyn alleen verkrijg baar voor de inwoners van do ge meente Venray. Bokking. Met ingang van 24 Dec. is bon V 04 van de vischkaart N 512 aangewezen voor 4 gerookte bokkin gen. Deze kunnen worden afgehaald op de bekende verkoopplaatsen. Winkeliers. Inleveren consumenten bonnen te Venray op Woensdag 2 Januari van 9—12 uur codenummers 1000, 2000 en 3000. Zeep voor melkers. Uitreiking van extra rantsoenen le, 2e, 3e periode te Venray Woensdag 2 Jan. 9-12 letters A-P; 14-15.30 letters R-Z. Sluiting kantoren. Maandag 31 Dec. i Dinsdag 1 Jan. a.s. zyn do kan toren voor het publiek gosloten. INGEZONDEN Onze straatverlichting. Sinds eenige weken is de straat verlichting in ons dorp schitterend in orde. Men moet echter niet de Eindstraat of Overloonsche weg op gaan, daar heerscht nog diepe duis ternis. Bjj den zeer slechten toestand van straat en trottoirs is 't daar 's avonds gevaarlijk. Wel werd voor eenige maanden een begin gemaakt met den aanleg, doch tot heden nog jeen licht. Moge dit schryven er toe eiden, dat ook hier spoedig licht in de duisternis schyne. EINDSTRAATBEWONER.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1