I KUIKENS. „De stropers in de Kerstnacht" Edah zelfrijzend Bakmeel van 33 voor 21 cent. Schildersbedrijf PIET JACOBS KUIKENS KUIKENS KUIKENS en *[#neeluitvcetinq te Caitentay Kerstavond in het Kuiken- bestelbonnen. WEIJS, LEUNEN LUXOR-THEATER - Venray CONVOOI MOERMANSK JONGENS IN UNIFORM Patronaat Leunen Cóöp. IQeikngveuettiginq §.i4. (Denk G. CUSTERS, Zaadhandel, Oirlo E 4 «s id Woninginrichting ons 3e FILIAAL Auto's, Motoren en Machines f^iSutantiekautöOt Kïl. jeuken Verheijen's Zaadhandel Leunen levert ZAAD- en POOTGOED voor tuin en akker A. v.d. Sterren, Elect. Broederij, Heide BUREAU SUCCES, A 4, WANROY HOUT VERKOOP Burgemeester en Wethouders van Venray brongen ter konnis van be langhebbenden, dat de gemeente Venray op Donderdag 27 December a.s. dos voormiddags 10 uur publiek zal vorkoopen 19 slagen eiken- en berken slaghout, staande op do gemeentewal rond het Vonraysch Broek. (Perceel 1 by v.d. Hulst) Treurig ongeluk Donderdagavond had in de Hof straat, alhier, een vreeseiyk auto ongeluk plaats, waarby het kindje van den hoor W. Swaghoven, uit de Hoenderstraat, en mej. v. Es, zware verwondingen opliepen Nederlanders in Puitschland. Er loven in West-Duitschland zeven tigduizend Nederlanders, wier belan gen on rechten door geen enkele in stantie worden verdedigd. Zy zijn overgeleverd aan wraakzuchtige Duit schors, die hun wrok wegens het verliezen van den oorlog maar al te gaarno op hen wreken. Voor deze rampzaligen moet iets gebeuren - en snol Do heer Jurgens beschrijft dan hoe plaatsen als Kleef, Gocb, Calcar. Em merich, Kees en Anholt totaal zyn verdwenen en ook de voedingstoestand er hopeloos is. Wat moot er met die tienduizenden gedoolteiyk ver-Duitschte en gelukkig niet genazificoerde Nederlanders ge beuren Do ergste nood kan gelenigd wor den, wanneer er weer Nedorlands'che instanties zyn, waartoe zij zich kun nen wondon. En dan ware het toch wel drin gend gewonscht om do gelegenheid te scheppen om deze veriatenen voed selpakketten te zenden. Hon 369 on 469 voor 3 liter petroleum Godu rondo hot tydvak van 17 Dec. 1945 t.e.m. 19 Januari 1940 geven de bonnen 369 or. 469 der bonkaarten K 518 elk recht op het koopen van 3 liter petroleum. DISTRIBUT1EDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING Na-nitrciking bonkaarten le periode Deze wordt gehouden te Venray en Horst op Donderdag 27 December a.s. van 9-12 en van 14-16 uur. Zelf verzorgers waarvan de bon kaarten ingenomen zijn. kunnen de geldige bonnen voor cén week afhalen op Donderdag 27 Dec. a.s. Afhalen Schoenen Dozo week kunnen dames, geboren voor 1930 die een aanvraagformulier voor schoenen hebben ingediend, een paar schoenen per gezin afhalen. Donderdag 27 December van 9 12 uur letter K, van 14 16 uur letter L. Vrijdag 28 December van 9—12 uur letter M, van 14—16 uur letter N en O Zaterdag 29 December van 9—12 uur letter P. De zitdag te Yssolsteyn blyft deze week als voorheen. Rijwielen Op Donderdag 27 December kunnen aanvraagformulieren voor een rywiel met band9n worden afgehaald, te Venray tussen 9-12 uur door artsen, verpleegsters en vroedvrouwen, die niet in het bozit zyn van een motor voertuig, door vaklieden werkzaam by de economische wederopbouw, en door diegene die meer als 20 km. per dag hun rywiel nodig hebben. Alleen diegene kunnen in aanmer king komen die na de bevrijding nog geen rywielbandenbonnen zyn verstrekt. Zout voor huisslachting Do coupures zout voor huisslachting kunnen alleen in het vervolg afge haald worden te Venray, iedere Woensdag van 2-3 uur. Op andore dagen kunnen de huisslachters voor slachtzout niet meer terecht. Inleveren Boter en Margarine-bonnen door detaillisten Kantoor VenrayDonderdag 27 Dec. von 14-15 uur codenummers 1000 Vrijdag 28 Doc. van 9 10 u. code nummers 2000, van 14-15 uur code nummers 3000. ATTENTIE Op Maandag 24, Dinsdag 25 on Woensdag 26 December zyn onze kantoren voor het publiek ge sloten. OFFICIËELE BONNESMJST Voor do eerste helft der eerste periode 1946. (23 Dec. t.m. 5 Jan.) Bonkaarten KA, KB, KC C01 500 t.m. 506 800 gram brood 507, 508 200 gram bloem 509 500 gram suiker 510 100 gram koftie 511 100 gram cacao 512 125 gram boter 513 250 gram margarine 514 100 gram vet 515 100 gram kaas Bil: 519' 100 gr' Vl066Ch 520 2 kg. aardappelen 521 1 kg. aardappelen B 41, B 42 400 gram brood A 43 1V* liter melk B 43, C 43 3 liter melk B 44 1 kg. aardappelen Bonkaarten KR, KE (>01 600, 601 800 gram brood 602. 603 200 gram bloem 60t 250 gr. rijst of kinderm, 605 60u gram suiker 606 100 gram cacao 607 250 gram boter 60S 125 gram margarine 60'J 100 gram kaas 610 5 Liter molk «is) eu j 100 gr. vloosch 615 1 kg. aardappelen D 41, D 42 400 gram brood E 41 250 gr. rijst of kinderm. Tnbakskaarten enz. T 05 2 rants, tabaksartikelen (geen importcigaretten) V 05 100 gr. choc, of suikerwerken X 05 2 rants, tabaksartikolen (geen importcigaretten) Voor de week van 30 December t.m. 5 Januari zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aard appelen, bloem, zout, jam,peulvruch- ton, tabak, versnaperingen, zeep en lucifers. KERKELIJKE DIENSTEN. Heer der week: kapelaan Kuepers, Stationsweg 21a. Parochieactio: draagt elkanders lasten ZONDAG: 7 u. lm., 8 uur paters- hoogmis; half 10 lm. voor Jan v.d. lleyden, Theo Jansen en Wim Michiels; half 11 parochiehoogmis; half 11 verg. Jongens D.O. in het klooster: Collec ten: opbouw der kerk, bissch. nooden, arme; Geen congregatie: half 3 kin derlof: 3 uur meisjes-D.O.; geen H. Familie: 5 u. lof met preek. MAANDAG: half 8 zielemis voor alle overleden parochianen: 8 u. best. dienst v. Theodoor v. Kessel, van de buurt (3 H); half 9 best. jg. v. Antoon Stevens (1II); biechtgelegenheid vanaf 3 uur, (van 6-half 7 onderbroking) DINSDAG: Kerstmis. Veertiguren gebed. Diensten Paterskerk: 4 uur nachtmis; om half 7 2de serie, waar van de 2de H. Mis de gezongen Herdersmis; om half 9 3de serie en half 11 pl. hoogmis. Aanbidding ge durende drie dagen na de hoogmis tot half 1 voor jongens van 12-25 j., 1-2 u. H. Familie, 2-3 congregatie en meisjes-K.A.; 3 u. kinderlof;half 4 tot 4 u. Derde Ordo; 4.15 Vespers en Completen; 5 uur lof. WOENSDAG. 2e Kerstdag, diensten als op Zondag. II. Missen:7,8, 9.30 en 10.30 Hoogmis. Na de Mis van S u. Uitstelling. Kinderlof 3 u., 4.15 Ves pers en Compl. Aanb. als le Kerstd. DONDERDAG 3e Kerstdag, diensten als door de weok. II. Missen7.30, 8. 8.30 Hoogmis, waarna Uitstelling, van 10 1:! worden de schoolkinderen ver wacht voor de aanbidding onder lei ding v.h. sehoolpersoneel: 3 *u. kin derlof, 5 u. Lof en sluiting Aanbidding VRIJDAG 7.30 leesmis, 8 u. gest. sol. jg. C. Raedts en P. Smits, 8.30 gest. jg. G. Buggems en A. Janssen. ZATERDAG 7.30 O.L. Vrouwemis, u. gest. jg. 2e kl. W, Eibers on fa milie (3 H.) 8.30 gest. jg. II. Camps en P. Jonneskens (3 H) 9 u. pl. hu- wolyksdienst bruidspaar Deenen- Janssen, 9.30 pl. huwelyksdienst voor bruidspaar Ophey Manders, 5u. Lof. Biechtgelegenheid 4-6. HEIDE: 23 Dec. 8 uur lm.; 10 uur hoogmis v. Trims Thyssen (van de vriendinnen). Maandag biechtgelegen heid 3 5 u. Kersdag: H. Missen 5, 7 en 9 uur. 2de Kerstdag: 8 u. lm, 10 u. hoogmis v. 12Vj-jarig-huwelyk. 3de Kerstdag: geen II. Missen. St SERVATIUS: H. Missen Zondag en 2e Kerstdag 6.45 en 8.30, 10 uur hoogmis, le Kerstdag: 5 u. nachtmis 2 stille H. Missen, verder liali 9 en 9 u, 10 u. pl. hoogmis. Door de week ooi 6.25 en 7.45 u. Lof met rozen hoedje: Zondag 4.30, le Kerstdag 4 u, 2e Kerstdag, Donderdag en Zaterdag om 6.10 u. Biechtgelegenheid: Maan dag 3—7 ii., Zaterdag4—6enna'tlof. ST. ANNA H. Missen Zondags om 7.45 en 10.30; werkdagen 6.50 en 8.15 Lof Zondags 3.30. Bieclithooren daags v. Kerstmis 3—7 (2 biechtstoelen) Zaterdags 3—6 (niet meer 6—8) le Kerstdag 4 u. gez. Nachtmis, waarna 2 leesmissen: 7 u. 2 leesm. 10.30 leesm.; 2e Kerstdag, dienster als op Zondag. ADVERTENTIEN Met groote vreugde en dankbaar heid geven wy kennis van de ge boorte van ons dochtertje en zusje HERMIENTJE. die by het H. Doop sel de namen Hermina Margaretha Louise ontving. C. MOERKERKEN A. MOERKERKEN-VLOON HAYKE Venray, 19 December 1945 Hofstraat N.W. No. 2 Langs dezen weg wil ik allen uit Venray en omgeving en bijzonder de directie en het personeel van v. Gend en Loos- myn oprechte dank betuigen, voor de vele bewyzen van deelneming, by het tragisch over lijden van onzen inniggeliefden en onvergetelyken man en papa. Wed. A. Hendriks-Beek Martineke t Den Almachtigen en Barm- hartigen God heeft het behaagd tot Zich te roepon de ziel van den Weleenv. Heer Jan Hubert An toni us Wilhelmus Thissen oud-kapelaan van Blinde en Linne overleden te Venray in het St. Joseph-Gesticht 14 Dec. 1945, na voorzien te zyn van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Inliet II. Misoffer der Priesters inde gebeden on goede werken van zyn familie, van religiensen en geloovigon \wdt zijne ziel aanbevolen. Namens de familie, Putli-Schinnen Huize Immaciilata ZUSTER OCTAVIE Sweykhuizen-Scliinnon E. THISSEN, R.K.Pr. De plochtigo. lijkdienst heeft plaats gehad in de kapel van hot St. Joseph-Gesticlil te Ven ray op 18 December 1945 om 10 uur v.m. Daarna heeft de-be grafenis plaats gehad op het klooster-kerkhof. HOTEL DE ZWAAN le Kerstdag gesloten. Twee nette R.K. Heeren uit den burgerstand, leeftijd 20—25 jaar, wenschen kennismaking met twee dito meisjes van ongeveer de zelfde leeftyd. Brieven, liefst met foto, kunnen gezonden worden onder no. 13 aan het bureau van dit bbd. In verband met het Hoogfeest van Kerstmis is onze zaak op 25 en 26 Dec. GESLOTEN Fa. H. VERHEUGEN Kalenders 1946, Kerst- en Nieuwjaarskaarten Kantooragenda's 1946 Firma van den Munckhof 24-31 Dec. GESLOTEN H. EBBERINK, Marktstraat- AMERICA. 26, 27 en 30 Dec. opvoering van Spel in 3 bedrijven door Jan Vuysters. Aanvang 6 uur. Entree f 1.— Reserv. 25 ct. p.p. Plaatsbespr. vanaf Zondag 23 Dec. by Rongen, America Deze week voor de feestdagen per pak 500 gram •f Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een korte ziekte, voorzien van de H. Sacramen ten, mijn lieve Man, onze zorg zame Vader, Zoon, Broer, Zwa ger en Oom Jozef Joh. Maria Janssen echtgenoot van Maria El Isa Lucia Clovers, in den ouderdom van 41 jaar. Wij bevelen de ziel van den dierbaren overledene in Uw god vruchtige gebeden aan. Venray, 18 Dec. 1945. MARIA JANSSEN-CLEVERS LINY, TOOSJE FAMILIE JANSSEN FAMILIE CLEVERS De plechtige lykdienst, gevolgd door de begrafenis, heeft plaats gehad Vrijdag 21 Dec. 10 uur. St. JOZEFSCHOLEN BOXMEER. Op MAANDAG 7 JANUARI rydt weer de bus, uitsluitend voor leer lingen onzer scholen en volgens on derstaand schema. Verbeteringen in de rijtijd-volgen met het lengen der dagen en met een spoedige inzet eenor tweede bus. BUS I. Boxmeer 7.30, Wanroy 7.40 Erica 7.45, Mill-Peel 7.50, Langon- boom 8.00, Mill 8.10, Beers 8.20, Vianen 8.25, Cuyk 8.30, Ilaps 8.40 OelVelt 8.50, Beugen 8.55, Boxmoer 9.00. Schooltijden 9—12, 1—2.30. BUS II. Boxmeer 9.00, Rykevoort 9.10, Ledeacker 9.15, St. Anthonis 9.20. Oploo 9.25, Westerbeek 9.30, Overloon 9.35, Venray 9.50, Holt- hees 10.00, Maashees" 10.05, Vier- lingsboek 10.10, Groeningen 10.15, Vortum 10.20, Sambeek 10.25, Box meer 10.30. Schooltijden: 10.80—12 00, 1 4. ALLEN, die iets verschuldigd zyn aan te vorderen hebben van of onder hunne berusting hebben betreffende de nalatenschap van don Heer ANTONIUS JOHANNES JA COBUS POELS, gewoond hebbende te Venray, Langstraat, en overleden aldaar op 3 Dec. 1945, worden ver zocht hiervan betaling en opgave te doen ten kantore van NOTARIS PLUYMAEKERS te Venray, Hen- seniusstraat 11a, voor 1 -Jan. 1946. Bloemisterij „EEUWIGE LENTE" brengt de lente in Uw huis op KERSTMIS met een praclitcollectie TULPEN. HYACINTHEN, CYCLAMEN. Ruime sortering Kerstbomen J. Keijzers, Schoolstraat VERKRIJGBAAR Zwarte Scliocncream Bruine Schoenereaiii (tevens boenwas) Bleekwater Ammoniak Kali-loog Koperpoets Kachelglans Langstraat 38. „STRUCTURA" Kalkvoeding - Structuurverbetering Kalkmeststof, onmisbaar voor uw tuin 25 Kg. franco huis voor f2.89. Nazereeuw's Zaden Meerssen (L) Vraagt U eens onze prachtige prysc urant. AgentL. IIELDENS, Steegsbroek I 16, Leunen. Nog steeds gelegenheid tot bestel ling van ook voor hen die een Vermeorderings- bodriif' willen aanvragen. Teven» verkrijgbaar op de kuiken bon Gweeksche hennetjes. Steeds aanbevelend, JOH. VAN LANKVELD - Hoenderstraat-28, Venray. Bestellingen w.-rden nu reeds aan genomen. Beleefd aanbevelend, N G. WEIJS, Castenray GEVRAAGD voor terstond dienst meisje 18—20 jaar, voor Venlo. Zich te melden by Jac. Verheyen, ^.kkerweg 8. BIEDT ZICH AAN meisje voor enkele dagen in de week. St. Antoniusstraat 4b. GEVRAAGD voor terstond een smidsknecht, in- of extern. Gebr. Lucassen, Landbouwsmedery Leunen. GEVRAAGD R. K. dienstmeisje, liefst 16—20 jaar, voor 1 Januari of later, 's Zondags vrij. A. Vissers, H. d. School, Leunen. HERDER aangeloopen. W. Arts, Veulen H 42. TE KOOP een varken circa 80 kg. M. v.d. Zanden, Merselo. TE KOOP GEVRAAGD snelweger of schaal met gewichten. M. Hendriks, Broek weg 2. TE KOOP een slagkar z.g.a.n., een JvR zeug 10 weken dracht, wil ook ruilen tegen weibeest. P. H. Muysers- Steeghs, Giemhof, Merselo. TE KOOP 7 gemerkte biggen, waar van 3 gemerkte stamboekvarkens. J. Verstegen, F 3, Oirlo. Oesters, Garnalen, Kreeften e.d. kunnen vanaf heden besteld worden. Aflevering vindt plaats een week na bestelling. Aanbevelend, H. DECHNAR, Langstr. 4 Eerste Venrayse Vischliandol. TE RUIL een niouwe handwagen op luchtbanden tegen een kleerkast. A. Verheyen. C 27, Oostrum. WIE RUILT een fototoestél tegen buitenbanden 28 x 1'/, A. Litjens, Schoolstraat N.W. 1 TE RUIL een by na voldragen koe tegen guste koe. P. Strybosch, Hoebertweg 1. TE KOOP 2 JvR zeugjes en een slachtvarken. P. H. Janssen, Heide L 63a. TE KOOP een dekrype vaars, wil ook ruilen tegen luxe hengstveulen. A. van Bakel. I 49, Ysselsteyn TE KOOP 10 zware biggen en een partij Roode Klaverzaad. Gebr. Mulders, Ysselsteyn I 31a. TE KOOP een slachtvarken en een partij scheutelingen, nog geschikt voor huisslachting. G. Willems, E 37c, Oirlo. TE KOOP 3 zeugjes 5 mnd. oud, ingeschr. JvR. A. Arts-vd Zanden, Merselo-Beek. Voor de Kerstdagen 4 vette ganzen te koop by J. van den Munckhof, „In den Engel" Wederom gelegenheid tot bestellen van KUIKENS by Jac. Backus, Stationsweg 23, Venray TE KOOP GEVRAAGD compleete cirkelzaag of motor 3—5 PK. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD een dienstmeisje 14- 15 jaar, per 1 Januari. A. Lemmens, Landweertweg 3. Schildersleerling kan geplaatst worden. Ousters' Schildersbedrijf. Paterslaan Arbeiders gevraagd voor grondwerk gedurende de win termaanden. G. Ousters, E4, Oirlo.— KUIKENS. Bestellingen op eendags kuikens worden aangenomen bij L. Volleberg, Kempweg 6 Heeren Kippenhouders, ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het aannemen van bestel lingen voor kuikens, Geldersch of Limburgsch naar keuze. A. Philip- sen, M 68, Merselo-Handerik. Kippenhouders, bestel nu reeds uw Centr. Broederij H. Clephas Beekweg 10; Venray. Door de Patronaatstoneelclub wordt op 26, 29 en 30 Dec. a.s. opgevoerd MDFR ASPa nFN van Jac- Keijzers, voorafgegaan van -rxl-JJ-flM zang door i-001. en kWartet. Zaal Jos. Geerets. Entree f 1.-, reserveren 25 ct. Aanvang 6 uur.— Woensdag 26 December aangeboden door de K.A. m.m.v. coneelclub „St. Catharina", Zangvereniging „Excelsior" en K.A. Declamatorium, ten bate van het werk der K.A. Opgevoerd wordt het bekende Kerstspel in 7 tafer. door Br. Gomarus „Broeder Thomas en de drie rovers" Aanvang 6 uur. Entree f 0.75. Plaatsbespreken in voorverkoop vanaf Zaterdag 2 uur en volgende dagen by Jac. Coenen, Leunen en P. Crooy- mans, Overbroek. Kosten geres. plaatsen met inbegrip van uitvoerig programma 25 ct. p.p. Voor zover by voorverkoop niet alle plaatsen zyn verkocht, worden kaarten verkrijgbaar gesteld aan de feestzaal telkens een half uur voor de voorstelling. _2 GEVRAAGD een bakkersleerling of halfwas. Bakkery L. Spee, Heide. Wanneer U een kuikenbestelbon hebt ontvangen, kunt U deze direct inleveren bij H. Weijs, Leunen P. J. Moorrees, Oostrum L. van Hoof, Merselo J. H. Greiju, Ysselsteyn. Verkrijgbaar zijd WL en prima Reds afk. van fokker Kuppen, Mill. Beleefd aanbevelend. Electr. Kuikenbroederij Slechts 2 dagen Zatordag 8 uur, Zondag 5 en 8 uur Opgedragen aan de dappere zeovaarders der koopvaardij. Een convooi van 73 schepen de prooi van Duitsche U-booten. Geweldig filmwerk. Toegang 18 jaar. Maandag S uur, le Korstdag 8 uur, 2e Keistdag 5 en 8 uur nieuw programma met 2 hoofdfilms De lotgevallen van twee aankomende misdadigers, die zich by een militaire opleidingsdienst aansluiten. HET LAND DER VECHTERSBAZEN. Jac. Randall in een populaire Wild Westfilm. Toegang 14 jaar. Zondag 30 December Inlevering meermalige emballage. De leden worden verzocht de in hun bezit zijnde meermalige em ballage (kis'en, bushels) vóór 29 December a.s. op de veiling of bij de plaatselijke depots in te leveren. De meermalige zakken (statiegeld f 1.50) moeten echter op de veiling ingeleverd worden. Voor emballage welke na dien datum wordt terruggebracht zal een lager statiegeld worden uitbetaald. Op 24 Dec. en 31 Dec. a.s. zal geen veiling gehouden worden. HET BESTUUR. Heeren Landbouwers, uit voorraad leverbaar ISerradellazaad, Zoete Lupinen, Suikerbieten-en Voederbieten zaad, Inearnaatklaver-. Spurrie- en Graszaden. Pootsjalotten N-A.K. gekeurd. Voor levering Feb. Rode en Witte Klaver. Wessemer Stop pelwortelen-. Limburgia en Flakkeesche Worteleuzaad, Kool raap- en Knolzaad. Alsook alle soorten TUINZADEN. Voor Koolraapzaad, Knolzaad, Mergkoolzaad en alle Klaversoorten moeten voor afname van meer dan 500 gram bestelbonnen worden ingeleverd. Aanbevelend, —2 Verzekeringen op elk gebied. Speciale condities voor auto verzekering. Auto-financiering. Boekhouding Belastingzaken A.K.M. Venray KANTOOR OOSTSINGEL 12. HEDEN GEOPEND GROOTESTRAAT 13 VENRAY Wy hopen en vertrouwen dat U by ons ten volle zult slagen voor Uw woninginrichting. FABRIEKEN 13e Hugo de Grootstraat 7 Lauriergracht 77 WINKELS Overtoom 55 Ceintuurbaan 332 AMSTERDAM Onthoudt het adres GROOTESTRAAT 13, VENRAY Ook voor repareeren en stoffeeren van Uw Meubelen. Wij financieren de aankoop van Heeft Uw zaak of bedrijf een auto nodig, maar stelt U de aan koop uit. omdat de aanschaffingsprijs een bezwaar is Vraag dan eens vrijblijvend om inlichtingen. Wy hebben voor U een ideale oplossing, om zonder direct grote uitgaven in het bezit van een auto te komen. VENRAY HORST Auto-, Motoren- en Machine-financiering. in de beste soorten en kwaliteit. Bestellingen worden nu reeds aangenomen. Weer leverbaar de bekende muzieknummers voor piano en accordeon o.a.: Sterrenhemel van Hawaii, Trees heeft een Canadees, Aan het strand stil en verlaten. Enz. Ook op het gebied vau toneelhenodigdheden en voordrachten zyn we ruim voorzien. Verkrijgbaar by

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2