ÏLu m, WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VROEDE VADEREN VERGADERDEN De boer en margarine. Zaterdag 22 December 1945 No. 14 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Gxootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 p. kwart bij vooruitbct. Losse nos. 10 ct Keistmis nadeït Het Kerstfeest nadert. Het eerste Kerstfeest na de algehele bevrij ding van ons land. Viermaal in opeenvolging hebben wij het mooiste feest van liet kerkelijk jaar moeten vieren in tegenwoordigheid van den gehaten bezetter, die echter niet kon verhinderen, dat wy steeds vuriger het Christuskind baden en smeekten om de ware vrede. Kerstmis 1944 vierden wy wel is waar in het bevryde gedeelte van ons vaderland, echter verjaagd van onze woonsteden. En toch hebben wij toen verspreid over talrijke dorpen en steden den Christus uit de diepste grond van ons hart gedankt voor de bevrij ding en Hem gesmeekt het zo te bestieren, dat wy spoedig naar onze woonplaats zouden mogen terugkeren. Kerstmis 1945. Wy zijn teruggekeerd en waren teneergeslagen. Langzaam ging het leven weer zijn gewone gang. Wo kwamen door vele moeilijkheden heen. Ja, wy hebben wel reden het Kerst kind dankbaar te zijn. Vergelijken wy onze toestand eens met die van een jaar geleden en wij zullen constateren, dat er toch reeds heel wat veranderd en verbeterd is. Tonen wy die dankbaarheid, door het bij uitstek katholieke feest in de juiste stemming te vieren en vergeten wij niet in ons gebed te vragen om een spoedige en ware vrede voor onze landgenoten in Ned. Indië. AaD allen een Zalig Kerstfeest. Op Donderdag 13 December 1945, was de Raad voltallig byeen en na het tradioneele Venray's kwartiertje opende de Voorzitter de vergadering met gebed. Dan werd beëedigd, de heer J. Raedts, die de vorige vergadering verhinderd was wegens ziekte. De notulen werden - op een kleine technische fout na onveranderd goedgekeurd. Begrootingen 1945. De gemeentebegrooting 1945, als- mede die van gasbedrijf, gemeente' werken, burgerlijk armbestuur 1945, werden zonderstemming goedgekeurd. De straatbelasting en marktgelden werden voor vyf jaar, weer voor 't zelfde bedrag, goedgekeurd. Steun voor scholen. De gelden voor de leermiddelen der Bijz. Meisjesscholen A en B, werden goedgekeurd, nadat de heer Peetere, gevraagd had of de molestvergoeding der leermiddelen terug kwam aan de gemeente. Dit bleek zoo te zyn. De vergoeding voor exploitatie L.O. en IJ .L.O. werd, zooals door B. en W. vastgesteld, aangenomen, nadat de Heer Wintels gevraagd had, welke controle hierop was. De Voorzitter legde uit, dat de gemeente inzage had, van alle reke ningen en zich wel zou melden als iets verkeerd was. Wederopbouw. Dan was het rapport over de weder opbouw aan de de beurt. Dr. Waszink had niets gelezen over de aesthetische zijde van de weder opbouw. De Voorzitter merkte op, dat kier B. en W. via de gemeentewerken, evenals vroeger, het toezicht ophad. De heer Vermeulen was er voor, dat de wederopbouw enkel een distributie-apparaat van materialen werd, verder niets, maar de Voorzitt. zegt. dat het College van Commis sarissen van de wederopbouw daar anders over denkt en ook daarvoor door Den Haag niet alleen is aan gesteld. Dan stelde de heer Vermeulen voor, een protest te sturen naar den Minister, over de toestanden hier ter plaatse, de uitbetaling van de aannemers en de talrijke achterstanden en wees op noodherstel en wederopbouw. De heer Emonts e.a. steunden dit voorstel en de Voorzitter was gaarne bereid, dit te doen. De Heer Raedts vroeg, hoe het gaat met de financiering der noodscholen Dit is nog onbekend, maar de schoolbesturen zyn no. één, kunnen die niet meer, dan zal de gemeente bijspringen. RONDVRAAG Landbouw huishoudschool De Voorzitter las een brief voor van den Heer Emondts, die na een vurig pleidooi voor het Landbouwhuislioud- onderwys, de gemeente vroeg, de kosten van de verbouwing van het Patronaat in Leunen, voor dit doel, f 1200 te vragen. Dan ontspon zich een tamelyk fel dispuut, waarbij de Voorzitter op het standpunt blijft staan, dat de .Stich ting Landbouwonderwijs hiervoor zorgen moet en dat de gemeente hier hoogstens 30 pet. in betalen kan. De heeren Pubben en Wintels, geven baarby nog oen toelichting, hoe het vroeger ging en hoe de toestand nu is en 'het bleek duidelijk, dat boven genoemde Stichting, in deze tamelijk zorgeloos en klakloos optreedt. Een en ander zal nader onderzocht dienen te worden, maar het zal toch weloens nöodig zyn, dat de Stichting zelf ook eens wat doet. Afscheid G'.N.V. Dan vroeg de Voorzitter de be- noodigde gelden voor een cadeau voor de vertrekkende ambtenaren van hot C.N.V., dat deze week Donderdag ol'licieel afscheid nam van de gemeente. Gezien alles wat C.N.V. voor Venray gedaan heeft, verleende de Raad graag haar toestemming. Diversen. De heer Verbeek, wees op drie gemeentearbeiders, die de Kerst gratificatie van f 100 niet ODtvingen. De namen werden genoteerd en de zaak zal onderzocht worden. De heer Claessens vroeg, waar de bus naar Helmond blijft, nu de weg klaar is. B. en W. zal zich in ver binding stellen met Vitesse. De heer Vermeulen, wees de Raad op kamp Endepoel, waar een onder wijzeres op eigen initiatief maar wat rond tobt. De Voorzittter stelde voor, de ambtelijke weg te volgen, hy moge dan wat lang zijn, deze zal tot eer. zeer behoorlijke oplossing voeren. De heer Betrams zou gaarne weten, wanneer de extra kolen komen eti het antwoord is: „Binnenkort". De heer Emonts wees op de weg Oirlo-Castenray, die in verregaande staat van ontbinding is en vroeg of het niet mogelijk is, dat hier, hetzij door hand- en spandiensten, hetzij door den kantonier, tenminste een voetpad kan aangelegd worden. De Voorzitter zegt, dat hiermede al begonnen was, of dat er tenminste al grint gestort is. De heer Emonts zou dan ook gaarne zien, dat er ook wat grint gestort werd voor de Castenraysche straat, die dan mischien deze winter nog wel zal doorkomen. Dit verzoek za worden ingewilligd. De heer Claessens heeft klachten over de klompen-distributie, op de kerkdorpen. De Voorzitter wijst er op, dat zoo lang de klompendistributie er is, er klachten zullen zijn, omdat er nu eenmaal by na geen klompen zyn De heer Betrams zou gaarne meer waterplaatsen zien en een behoorlijker reiniging hiervan. De Voorzitter is tegen waterplaat sen, maar beloofd, de bestaande be hoorlijk te laten reinigen. De heer Vermeulen zou gaarne zien, dat ook de gemeenteambtenaren ook gratificatie kregen, evenals de arbeider. De Voorzitter legde uit, dat het voor de arbeiders slechts een voor schot is, op een te verwachten loons verhooging, die de ambtenaren reeds hebben gehad, men kan hen dus be zwaarlijk een voorschot geven. De heer Wismans vroeg dan als laatste, of nu de U.L.O. in orde ge bracht wordt, niet tevens de bewaar school hersteld kan worden. De Voorzitter verwees hem naar de wederopbouw en sloot de vergadering met gebed. mie Zes Paters uit het Patersklooster alhier zyn aangewezen, om hoogst- waarschïjnlyk in 't voorjaar van 1946, als missionaris naar China, Brazilië en Brits Indië te vertrekken. Venray heeft gemeend, dat het dit feit niet zonder meer moet laten voorbijgaan, evenmin als zij haar eigen zonen 'zonder meer liet ver trekken. Als Christen hebben wy de plicht de leer van Christus te verbreiden ieder naar eigen vermogen en kunnen. En zo heeft zich dan in Venray een comité gevormd, o.l.v. Wethouder Th. Wintels, die de uitzending van deze missionarissen zal sleunen. Ondanks de grote ellende en ar moede hier, ondanks de vele offers die nog dagelijks worden gebracht, meent dit comité nogmaals en me* goed recht een beroep op U te kunnen doen voor een offer en het is ver heugend te zien hoe b.v. vele Ven- rayse verenigingen direct alle moge lijke medewerking geven. Zo zal als een soort opening op 2e Kerstdag op verzoek van dit comité de Toneelclub Hioob nogmaals _'t Kan r.ie mis" opvoeren, waarvan de opbrengst voor de missionarissen zal zyn. Het comité heeft verder nog grote plannen, maar daarover later meer. Voor diegene die persoonlijk nog een offertje willen brengen, openen wy een verantwoordingstaat in Peel en Maas, zodat dus op ons bureau een verzamelpost zal zyn. Diegene, die over weinig contant geld beschikken, kan het giraal over maken op Postrekening t.n.v. Fran ciscaanse Missiebond te Venray. Van verschillende zijden schynt op 't oogenblik belangstelling voor dit probleem te bestaan, niet 't minst bij onze boerenmenschcn. Dit is volko men begrijpelijk, vooral daar door onjuiste voorlichting de zaken ver keerd worden voorgesteld. Wanneer de toewijzing vannatuur- boter aan do boeren tot gevolg zou hebben, dat aan kinderen beneden 4 jaar en aan zieken te W9inig ver strekt kon worden, dan zou dit voor den boerenstand een zeer onbillijke bevoordeeling zyn. Geen enkel wel denkend veehouder zou dit billijk vinden. Hoewel 't plicht is voor den boer zooveel mogelijk producten beschik baar te stellen voor do menschelyke samenleving, heeft hij toch zeker het recht zyn eigen product gedeeltelijk te verbruiken. Wat is echter het geval Onder staande cyfers spreken oen duidelijke taal, waar onze boter blijft: 260 ton voor kinderen beneden 4 j. 200 ton voor zieken in ziekenhuizen 225 ton voor zware arbeid, mijn werkers enz. 100 ton voor restaurants 33 ton voor personeel zuivelfabr. Laakbaar in hooge mate is het, dat in departementale mededeelingen ver zwegen wordt, dat behalve aan kin deren en zieken, nog aan eenigo an dere categorieën boter wordt verstrekt. Algemeen standpunt moest zyn, dat na kinderen en zieken do v houders en personeel der zuivelfa brieken alleroerst natuurboter ont vingen. Al was 't dan ook maar 50 pet. van voorheen. Enkele Friesche melkfabrieken hebben het antwoord reeds gegeven, rechtstreeks werd door hen aan de melkleveranciers goede boter verstrekt. In Limburg is dit. door de groote hoeveelheid consump- tiemelk welke noodigis, onmogelijk. Het dag. bostuur van den Limb. Land- en Tuinbeuwbond, heeft den Kath. Ned. Boerenbond dringend ver zocht krachtig te protesteeren bij den Minister van Landbouw, daarbij den eisch te stellen, dat deze toestand spoedig beëindigen moet. Typeerend is verder, dat de mijn werker als producent ontvangt 36 H.L. brandstol per jaar, een mynbe- ambte zelfs 72 H.L. Daar moest de overheid maar eens aan tornen, Lim burg zou te klein worden. De tijd is toch langzamerhand wel daar, dat ook de boer zyn rechten gaat opeisclien, de omstandigheden dwingen hem ertoe. H, EMONTS, Lid Dag. Best. L.L.T.B. Castenray G 17. Nieuws uit Venray en omgeving BEKENDMAKING Het is gebleken, dat velen niet bekend zyn met de bepaling, dat voor de Wederopbouw van geheel verwoeste panden, de betrokkenen zich voor het ontwerpen van plannen tot een deskundig architect moeten wenden. De keuze van dezen archi tect is gebonden aan de goedkeuring van het College van Algemeene Com missarissen te 's-Gravenhage. Teneinde teleurstellingen te voor komen, is het gewenst, dat de op drachtgevers zich van te voren op de hoogte stellen of de gekozen ar chitect door bovengenoemd college is toegelaten als architect voor den Wederopbouw. In verband hiermede dienen de eigenaren zich schriftelijk te wenden tot het bouwbureau met opgave van den architect hunner keuze. Het is raadzaam geen opdracht te verstrekken aan architecten, alvorens het bouwbureau schriftelijk de goed keuring van den architect heeft mede- Hoofd v.h. Streekbureau Venray- BEKENDMAKING De navolgende beheerders zyn be noemd voor de daarachter vermelde vermogens van natuurlijke en rechts personen: J. van den Berg, gemeentesecreta rie Yenray: G. H. Kupeis, Henseni- usplein 9, Yenray: W. Gerrits. echt- genoote van W. Haverkamp en W- Haverkamp te Meiderich (D) Notaris Pluymaekers, Venray: M. Strybosch, Veltum L 73, Venray. Al degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan of goederen, gelden, papieren of an dere waarden onder berusting hebben van bovengenoemde personen kunnen hiervan schriftelijk aangifte doen bij de beheerders. RIJKSTELEFOON Heraanslnitingen VENRAY 279 Zr. Poels, (Hotel de Zwaan) wijzigen i. d. gids 453 in 279 319 J. Siebers, Merseloscheweg 24a 364 Kapelaan Verburgt, Leunen K6a C. Hermans, Grootestraat 8 475 G. Leenders, Stationstraat 29 534 P. J. v.d. Vorle, Langstraat 9 261 H. Camps, Grootestraat 16 WANSSUM Het locaal net Wanssum is weer bereikbaar doch 't Kengetal K 4784 is tijdelijk vervallen. Men kieze dus GEEN kengetal, maar direct de ver langde abonné. 248 H. Geurts, Wijk A no. 6 347 T.T.S. B 35, Wanssum T.T.S. A 14, Geysteren L. de Swart, Stationhouder P.T.T. Blitterswyk Pastoor Tyssen, Geysteren A 6 WELL (K 4783) 210 Hulpkantoor Grootestraat E 660 220 P.T.T.-Station Wellerlooi F 69 547 Tooneel uitvoeringen." Op 10 en 11 Febr. zal door de To- neelvereeniging „Kunst door oefe ning" te Merselo de tweede uitvoering worden gegeven in de zaal Arts. Op 6 en 13 Jan. a.s. zal door ge noemde vereniging te Siebengewald worden opgevoerd het Indo-drama „Tropengang". Veel succes Op 2 en 3 Febr. zal de Zangver- eeniging „'t Heidebloempje" Heide een concert en toneeluitvoering geven ten bate der nieuw te bouwen kerk aldaar. Een Film OTer de Peel. In „Centraal" te Helmond had de première plaats van de Nederlandse Jilm -Levensgang". Het dagelijks be stuur der stad was voltallig aan wezig. Onder regie van den heer Penning is het een film over de Peel geworden, die naast de folklore, de toestanden in de zwaar getroffen Peelstreek, zooals die nog heerschen, duidelijk weergeeft. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Venray, vestigen er de aandacht van de adspirant-koopers van bouwgron den op dat zij zich, alvorens tot koopen van grond over te gaan, eerst dienen te vergewissen oi op de door hen bedoelde gronden ook bouwmogelykheid bestaat. Inlichtingen hierover kunnen wor den verstrekt door het Stedebouw kundig bureau voor deze gemeente, gevestigd in het Patersklooster, Leun- scheweg 1 alhier. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat de Raad der gemeente in zijne openbare vergadering van 13 Dec. 1945 besloten heeft a. de door het Bestuur der bijzon dere meisjesscholen A en B gevraag de medewerking te verleenen en het schoolbestuur ter beschikking te stellen. 1) een bedrag van f 1949.32 voor de aanschaffing der leerboeken en leermiddelen. 2) een bedrag benoodigd voor den aanleg van electrieiteit in genoemde scholen. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat op Maandag 24 December 1945, de Gemeente secretarie (alle afdeelin- gen), het kantoor van den Gemeente- Ontvanger en het kantoor van Ge meentewerken den geheelen dag voor het publiek gesloten zullen zyn. Alleen voor aangiften voor den burgerlijken stand en aangiften huis- slachtingen by den Yleeschkeurings- dienst bestaat op die dag gelegenheid enkel van 11 12 uur v.m. Venray, 20 December 1945. Burgemeester en Wethouders van Venray. De Burgemeester. A. H. M. JANSSEN De Secretaris, J. v.d. BOOM Wnd. DIE ZAL HET BETALEN? Woensdagavond werd in hotel de Zwaan, een druk bezochte vergadering gehouden, om te komen tot een onder- afdeeling van de Stichting O.V.O.G. De Voorzitter, de heer Koops uit Venlo, zette uiteen, hoe men gekomen was tot het oprichten van een derge lijke organisatie. Toen na de bevrijding al meer en meer bleek, dat de regeering met haar plannen voor de oorlogs getroffenen, op het verkeerde pad was en ook niet van zins scheen, hiervan af te wijken, was het logisch, dat velen zich bezorgd afvroegen, of zy nu wel ooit uit de stukken zouden geraken. Het gebied van Maas en Waal Arnhem, Den Haag, Limburg en ten slotte Noord-Limburg, heeft zich, ieder voor zich, vereenigd' in een soort Stichting, die overkoepelt wordt, door een federatie, tegenover de regeering de representant van het zwaar ge troffen gebied. De heer Koops, lichtte verder toe, wat de regeering op het oogenblik voor de oorlogsgetroffenen wilde doen. De onroerende goederen zullen nu voor ongeveer een derde vergoed worden en als men ziet, dat een nood woning bijna 3 mille kost, behoeft men niet te vragen, wat bij do defi nitieve wederopbouw weer oen be hoorlijk huis, werkplaats of fabriek zal kosten. Ternauwernood zal er dan geld genoeg zyn voor één vertrek, ook voor de meubileering geldt hetzelfde. De huurwaardevergoeding zal de oorlogs getroffenen tot paupers maken. De winkelvoorraden worden berekent tegen de inkoopwaarde van 1940, ieder zakenman weet, wat die prijzen zeg gen willen tegen die van 1945. Wy zijn geen bedelaars en wy willen niet charitatief bedeeld worden, wy vragen ons recht, aldus de heer Koops en ik zie als eenige oplossing een sterke organisatie, die op waardige wy zei en als het niet anders kan op onwaar dige wijze) van de regeering eist-hen zal, algeheel herstel van de oorlogs getroffenen en die tevens ook tegen over de molestverzekeringen haar mannetje staan zal. Wat zou er ge beurd zyn als Noord- en Zuid-Holland, hadden moeten doorstaan, alles was dan reeds lang in kannon en kruiken geweest en andere zou dat wel eens op een minder prettige wyze aan de regeering te kenr.en zyn gegeven. Wy willen dat niet doen, eerst zullen wy het op een nette manier probeeren. De Stichting heeft reeds contact gemaakt met de R.K. Staats partij, afd. Limburg, die op de partij raad te Utrecht wel een goed woord voor ons zal doen en zoo zal contact gemaakt worden mot andere groepen en partijen. De contributie bedraagt f 10.-, desnoods in vier of tien ter mijnen. Staande^de vergadering traden een 120 tal leden toe. Zij, die nog lid willen worden, kunnen zich tot 1 Januari op^«ven by dé beide boekhandelaren of by de Stichting O.V.O.G., Lindanusstraat 6, Roermond. Brief ran Mgr. Lemmens. In ons bisdom zijn vijftig kerken verwoest ofwel zoo zwaar beschadigd, dat herstel onmogelijk is: 55 kerken zijn ernstig getroffen, maar kunnen nog hersteld worden. Hot aantal licht beschadigde kerken is groot. Dan komen daar nog bij de instituten, scholen, parochiehuizen en pastorieën, waarvan er vele vernietigd zijn of zwaar geleden hebben. In een een herderlijk schrijven van Mgr. Lemmens wordto.ni.gezegd.dat weliswaar een aanmerkelijk gedeelte der onkosten van den wederopbouw door het rijk zal worden gedragen, doch, dat het overgroote deel door de geloovigen zelf zal moeten worden opgebracht. De bisschop schrijft daarom voor, dat de collecten voor de bijzondere nooden van het episcopaat eiken Zon dag en feestdag in alle kerken ge houden zal worden. Vervolgens doet de bisschop een beroep op allen, die van goeden wil zijn, om elke maand zoo mogelijk 1 pet. van het inkomen voor dit doel af te staan en op de katholieke vereenigingen om een vaste bijdrage toe te zeggen. In elke parochie zal een comité worden opgericht. Teutooüstelling Postduiven. Zondag hield de P.V. _de Zwaluw', een tentoonstelling in café Schellen' De hoogste prijzen werden behaald als volgt: Oude doffere Ie J. v. Houdt; oude duiven le G. Janssen; jonge doffers le J. Verstegen; jonge duiven le A. Loonen; late jonge doffere le J. Strybosch; late jonge duiver, le A. Loonen: schoonste doffer J. v. Houdt; schoonste duif A. Loonen. Zondag 23 Dec. en drie opvolgende Zondagen wordt een hoktentoonstel- ling gehouden in café Schellen. Deze duiven zyn te bezichtigen van 11 12 uur. S.Y.Y.-Omroep Ofschoon het tweede elftal geen grootse indruk maakte, slaagden zy er niettemin in om F.C.E.B. een 5-1 nederlaag te bezorgen. En daar Meterik van G.F.C. verloor, bezet S.V.V. II thans de tweede plaats achter Wittenhorst. Zondag a.s. hebben zjj weer een thuiswedstrijd op de Oostsingel tegen Erica. Na een zwak begin is deze club aan 't herstellen. Dus er Zondag een spannende wedstrijd te verwachten. "We hopen, dat het tweede elftal met meer enthousiasme zal voetballen dan Zondag. Het derde elftal verloor zwaar tegen een veel sterker Resia. Zondag a.s. speelt S.V.V. I na een lange rustpauze tegen Boxmeer. En volgens traditie is dit een moeilijke uitwedstrijd maar we vertrouwen op onze jongens, dat zy hun best zullen doen en de overwinning naar Venray brengen. Wy wensen alle elftallen Zondag veel succes! GEVONDEN: Een paar kinderhand schoenen, zyn by Willems, Veltum In Mei weer spoorboekjes De nieuwe dienstregelingen van de Nederlandsche spoorwegen zullen met ingang van Januari om de drie weken verschijnen. In Mei hoopt men weer een spoorboekje uit te geven. Schoenleer op bou 03 Bon „03 Leder" der lederkaart aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met 25 gram leder en of rubber zolen- en hakkenmateriaal. Dr. van Mook in Nederland. Dinsdagmiddag om 3.12 uur is de luitenant-gouverneur-generaal van Ned.-Indië, dr. van Mook, op Schiphol aangekomen. Minister Logeman was in gezelschap van zyn echtgenoote gen.-maj. J. 0. J. Bongors en luit.-kol. A. Baars tor verwelkoming aanwezig. BOXMEER Als nieuw teeken van opleving onzer streex brengen wij onder de aandacht onzer lezers, dat met ingang van 7 Januari de bus voor de St. Jozefscholen weer gaat rijden. Voor belanghebbenden verwij zen wij naar de desbetreffende advertentie. YOEDSELBIREAU YENRAY Paterslaan 20. Tel. 416. Geopend van 9 tot 12 uur. Zaterdags gesloten. Sluiting kantoor Maandag 24 Dec. de beide Kerstdagen en Oudiaarsdag is het kantoor gesloten. ZITDAGEN In verband met het Hoogfeest van Kerstmis zullen deze week geen zitdagen worden gehouden. KCNDYEE Heeft men rundvee ge kocht op aankoopvergunning ..Oor logsschade" en wil dit laten taxeeren dan gelieve men met 't volgendo rekening te houden: Men ga naar 't bureau een geleibiljet halen voor 't vervoor naar dc markt. Tevens wordt dan een aanbiedingsformulier ingo- vuld met naam van vorkoper on ko per en op wiens naam de bon moet worden uitgeschreven. Dit formulier op de markt aar. de administratie ter hand stellen, tegelijk met aan koopvergunning oorlogschade of ver klaring van bureauhouder dat men nog 'n rund tegoed heeft van Land- bouwherstel. Is het aanbiedingsfor mulier niet volledig ingevuld, dan zal niet getaxeerd worden. HITSSLACHTING Nu allen, die ge slacht hobbon in 't bezit zyn van een zegelboekje, moeten dezen, indien ze hun tweede vergunning tot huis slachting aflialer», 0ft ,.rgeiDOekje' meebrengen. Die nog niet geslacht hebben, moeten, indien ze een mach tiging tot huisslachting afhalen, allo stamkaarten met inlegvellen moe- brengen. Zy, die geslacht hebben er. by de uitreiking der bonkaarten geen zegelboekje hebben ontvangen, kun nen dit afhalen op 't bureau tegen overlegging van alle stamkaarten mot met inlegvellen. De Bureauhouder, A. CREEMERS. Wat van den bon gaat. Peulvruchten en grutterswaren gaan binnenkort van den bon, aldus heeft minister Mansholt aangekon digd. Hy heeft voorts nog enkele dingen gezegd, die de landbouwors vooral zullen verheugen: het graan voor eigen gebruik als veevoer zal binnenkort worden vrijgegeven; de varkensteoltbeperking wordt opgehe ven; hot voeboekjo wordt afgeschaft behalve in de grensstreek, om smok kelen togen te gaan; hot handels- boekje, do aankoopvergunningen en de vervoerbewyzen moeten nog even gehandhaafd bly'ven; wat de paarden betreft worden alle bewijzen afge schaft; voor de varkenscontracten wordt het maximumgewicht terug gebracht op 40 kg., de zuivelbeper- kingon worden zoo spoedig mogelijk weggenomen. Door al deze dingen komen 4000 ambtenaren vry. Zy bo- teekenen meer vrijheid voor den boer, al blijft een zekere leididg nog noodig. Extraatjes voor Kerstmis. Met hot oog op de komende feest dagen zal, gelijk gemeld, een bon worden aangewezen voor één extra rantsoen van 100 gram vleesch. De aanwyzmg der vleeschbonnen zal voortaan per 14 dagen geschieden met drie bonnen van 100 gram, zoo dat men voor de periode der feest dagen in totaal over vier bonnen kan beschikken. Bij de vóór Kerstmis te publiceeren bonnon komen voorts een koopbon voor het extra rantsoen spijsolie en bonnen voor 100 gram koffie en 100 gram cacao-poeder voor. Het extraat je van 100 gram suiker wordt niet op een afzonderlijke bon gegeven, maar de normale rantsoenen voordo volgendo 14 dagen zullen met deze hoeveelheid worden verhoogd. Het zelfde geschiedt voor de peulvruch ten, welke ter compensatie van de komende tydelyke verlaging van het kaasrantsoen extra zullen worden gegeven (250 gram per 4 weken voor alle leeftyden). De fruitvoorziening is zoo geregeld dat omstreeks Kerstmis alle groente en fruithandelaren op den loopenden fruitbon hun klanten ongeveer één pond appelen zullen kunnen ver strekken. Burgerlijke Stand Week van 14 t/m 21 December GEBOREN Dorickx Wilhelmus J. M. Volen L55 vd. Bereken Antonia H.M. Hoenstr 19 van Tilburg Johannes M. H. Merselo Cox Willem Th.M. Ysselsteyn kamp D Wilms Peter J.G. Wevereló M 83 Houwen Antonia L Antoniusstraat 8 Camps Gertruida L.W.M. Oostrum Slits Harry J.P.M. Antoniusstraat Kruysen Catharina J.G.M. Overl.weg Jeuken Elisabeth P.J. kamp Endepoel Poels Anna C.M. Elisabeth-ziekenhuis Stevens Gerardus W. M. Oude O.weg Mandors Willem L.A.M Grootestraat v. Dierendonck Anna M.T. Ysselsteyn Poels Lainbertus W.M. Merselo van Cuyck, Hendrina, Merselo N 12 Hermsen Henricus J. G., Veltum L87 Pyls Arda C. M., Groote.' tiaat 14 Basten Maria M. H. W., Smakt B 17a Vullings Anna, Schoolstraat N.W. 13 Boom Antonms, Oude Oostrumschew. Barents Gerarda, Willemstraat 12 Claessens Theresia, Vlakwaterw. 2d OVERLEDEN Claessens Peter M.H. oud 22 jaren, landbouwer, overleden te Eindhoven Jonniskens Johanna, 74 jaren, wed. van J. Lemmens. Vervuurt Mathieu, 3 weken Verhoeven Johanna, 83 jaren Lemmers Wilhelmus, 42 jaren, or debroeder, overleden to Valkenswaard. Stevens Anna, 22 jaren. Poels Antonius, 57 .jaren, assura deur. wedn. van v. Liebergen J. Haesen Gerard II., oud 77 jaren Thissen Jan, oud 52 jaren, R.K.Priester Ariaans Jacobus, oud 58 jaren, koop man, wonende te Bergen Gossens Gertruda L., oud 53 jaren, wed. van Verbeek J. A., Hoenderstr. Camps Gortruida, 15 dagen, Oostrum Janssen Jozef, 41 jaren, schoenmaker, echtgen. van C'Ievers M. E. L. ONDERTROUWD: Deenon F., 26 j. te Vierlingsbeek en Janssen G., 26 j. te Venray. Raymakers P. 22 j. te Vierlingsbeek en Bom H. 24 j. te Venray GETROUWD: Gooren H. 34 j. aannemer en Keysers Chr. M.J. 29 j. beiden te Venray

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1