't Kan nie mis Zang- en Muziekavond KUIKENS. LUXOR-THEATER - Venray WOUDORKAAN DE JONGE POLITIEHELD waeekd' Kalenders <s lek S Woninginrichting Coöp. Zuivelfabriek „Venray" 4jeden helopening, aan onze %uiueluiinket J. VOESTEN-MICHELS G. WEIJS, Castenray i l^elhegen' s %aadhandel £eunen TOON KATEMAN Zitdagen. Doze week zijn de zit dagen als volgt HoydoDinsdag v.m. van 9-12 uur Yssolstoyn Dinsdag n.m. v. I1/»—5u. Morsolo Woensdag n.m. v. iy,-5 uur Smakt: Woensdag n.m. van 2-4 uur DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING Uitreiking Bonkaarten le periode In het tijdvak van 26 November t/m 22 December 1945 worden de bon kaarten voor de le periode 1946 uit gereikt. KANTOOR VENRAY Maandag 17 December te Morsolo 9.30-12 uur lotters A-F, 13-15.30 letters O M. Dinsdag 18 December te Mersolo 9.30—12 uur letters N R, 13—15.30 lotters S-Z. Woensdag 19 December te Yenray voor zelfverzorgers van 9-12 uur letters A-F, 14-16 uur letters G- M Donderdag 20 December te Yenray voor zelfverzorgers van 9-12 uur letters N—R, 14-16 uur letters S—Z Vrijdag 21 December te Yenray voor niot-zolfvorzorgers van 9 12 uur letters A N, 14 16 uur letters O Z Zaterdag 22 December kloosters en gestichten. Uitreiking stofkammen Voor de inwoners der gemeente Venray wordt por gozin een stofkam beschikbaar gesteld. De prijs bedraagt 1' 0.70 por stuk. Deze kunnen worden afgehaald bij do uitreiking der bon kaarten le en 2e periode. Gelieve gepast gold mee te brengen. Bijz. Arbeid. Do uitreiking wegens het verrichten van bijz. arbeid (zware, vuile en giftige arbeid) vindt plaats te Yenray op Maandag 17 December van 9—12 uur voor de letters A—H, van 14 16 uur lotters I O. Dinsdag 18 December van 9 12 uur lettors P-T, van 14-16 uur letters U Z. De werkgevers worden verzocht op do aangegeven tijd te verschijnen, daar geen na-uitreiking wordt go- houden in verband mot de komende feestdagen. AFHALEN SCHOENEN Alle dames geboren voor 1930, die een aanvraag formulier hebben ingediend bij den Distributiedienst, kunnen per gezin één paar schoenen afhalen. Do prijs bedraagt f 7.50. Alle stamkaarten van het gezin moeten worden meege bracht. Dozo schoenen zijn alleen verkrijgbaar voor personen ingeschre ven in de gemeente Yenray en kun nen worden afgohaald bij "den Distri butiedienst Venray als volgt: Dinsdag 18 December van 9—11 u. letter A, van 11-12 uur en van 14—16 uur letter B. Woensdag 19 December van 9 12 uur letter O en van 14-16 uur letter D. Donderdag 20 December van 9 12 uur letters E en F en van 14 16 uur letter G. Vrijdag 21 December van 9-12 uur en van 14 16 uur letters H en I Zaterdag 22 December van 9-12 uur lettor J. Aanvullende Bonnenlijsl voor do tweede helft van de 13e periode 1945 (9 t.m. 22 December 1945) voor hot Zuiden des lands. Bonkaarten KA, KB, KC' 513 354 210 gram ontbijtkoek 355 250 gram grutterswaren 356 250 gram peulvruchten 357 250 gram jam, stroop, e.d. 358 200 gram zout 359 160 gr. vermicelli enz. 360 100 gr. gedr. zuidvruchten 361 150 gram vleesch 362 2 kg. aardappelen 363 1 kg. aardappelen 364 250 gram waschpooder A 35 I1/» liter melk B35, C 35 3 liter melk B 36 1 kg. aardappelen Bonkaarten lil), KE 513 449 210 gram ontbijtkoek 450 250 gram grutterswaren 451 250 gram jam, stroop, e.d. 452 200 gram zout 453 100 gr. vermicelli enz. 454 10U gr. gedr. zuidvruchten 455 5 liter molk 45(5 150 gram vleesch 457 1 kg. aardappelen 458 250 gram waschpoeder Tnbukskaarten enz. T 04 2 rants. Ubaksartikolon (geen import-cigaretten) V 04 100 gr. choc." of suikerw. X 04 100 gr. choc, of suikerw. VISCH Met ingang van 14 December wordt voor den Distributiedienst Yenray «ie bon V 03 van do Visch- kaart N 512 geldig vertelaard voor het Kopen van 300 gr. zeevisch per bon. De visch kan worden afgehaald op do bekende verkoopplaatsen. KERKELI J li E DIENSTEN. Heer dor weekkap. v. Wijngaarden Parochieactie: draagt elkanders lasten ZONDAG: 7 uur lm; S uur paters- hoogmis half 10 lm hall 11 parochie- hoogmis. Bij ieder H. Mis gebed voor Priesterroepingen. 11 u. verg. bestuur groote D.O., half 3 verg. bestuur moisjes-D.O.; 2 uur geen congregatie; 4 uur verg. christelijke moedors en vrouwen K.A.: 5 u lof. Collecten: op bouw der Kerk, bissch. noodon, arme. MAANDAG: half 8 zielemis voor alle overl. parochianen: 8 u. gest. jg. (1 kl.) van vPylson Antonia II Camps en oudershalf 9 lm 9 u. voor vr. van Jacob Tillemans. (lauden) DINSDAG: half 8 best.dienst van Antonia Vorstegen en dochtertje (1 H); 8 u. bost.dienst van Piet en Jan Tak ken en overl. ouders: half "8 best. jg. v. Theodoor Janssen; 7 u. Antoniuslof. WOENSDAG half 8 golden mis, Intentie: Theodorus v. Kessol (3 11); 8 uur gest. jg. (2 kl.) Henri Essor on echtgenoot©; half 9 gest. jg. (3e kl.) Hendrik Pools, Hermien Evers en kindoron (3 H.) DONDERDAG half 8 bost.dienst voor Thomas Michels; 8 u. gest. jg. Jac. Willems on echtg. (2ekl.); half 9 gest. jg. G. Manders en ouders (3 H.) VRIJDAG: half8 lm; 8u.gest. sol. jg. L. van Valkenburg, Johanna van Trieht, H. Verhofstad, huisvr. en kin deren; half 9 gest. jg. Lamb. Poels, echtg. en overl. kinderen (3II.); 7 uur H. Kruisweg. ZATERDAGhalf 8 O.L Vrouwemis; 8 u. gest. jg. (2e kl.) Gerard Trynes; half 9 gest. jg. Hendrik Poels en Gertrudis van Meyel (3 H.); 7 u. lof. Biechtgelegenheid by par. geeste lijken van half 6 tot half 8, bij eerw. Paters vanaf 3 uur. HEIDE: 8 u. lm voor vr. v. Kuik. 10 uur hoogmis voor Matin Peeters; Biechtgelegenheid van 4—5 uur. RETRAITE: 9-12 Jan. voor jonge meisjes boven de 17 jaar speciaal voor Venray te Roermond. Zich op te geven by de propagandisten van de K.A. St. SERVATIÜSZondag de H.H. Missen om 6.45 en half 9 om 10 uur hoogmis. Om half 5 Lof. Door de week H. Missen om 6.45 en 7.45. 6.10 lof mot rozenhoedje. Bieehcgelegenheid van 4—6 en na het lof. St. ANNA Zondags de H. Missen om 7.45 en half 11, om half 4 lof, dooi de week de H. Missen om 6.50 en 8.15 Biechthoren Zaterdag van 6-8 uur DERDE ORDE. Zondag 23 Dec om half 11* verg. v. d. jongens, in het klooster, om 3 uur v. d. meisjes, in hot koor. 11. Missen Paterskerk Dinsdag 18 Dec: Jos. v. Meyel; half 8 t.e.v. St Antonius: 8 u.o.fam. Drabbels Woensdag 19 Dec.": half 8 Maria Custers-Olfers Donderdag 20 Dec: half 7, 7 u, en half 8 v. Henricus v.d. Munckhof als lid v.h. Koordje; 8 u.fam. Smits-Litjens Vrijdag 21 Dec: 7 u, half 8 en 8 u. v. Gertruda Smits als lid v.h. Koordje Zaterdag 22 Dec: 7 u, half 8 en S u. v. Josephina Leiiersaph als lid v.h. Koordje De Heer en Mevrouw CL. PULS— DRENTH, geven met vreugde kennis van (le geboorte van een dochter, die bij het I-I. Doopsel de namen Arda Constance Maria ontving. Venray. 14 Dec. 1945. ONDERTROUWD Jeanne Claessens Jacques Yerlieggen Huwelijksinzegening in de nood- parochiekerk der Paters Franciscanen te Venray op 3 Januari a.s. te 10 uur. Venray, Hofstraat 14 Oostrum C 28 Gelegenheid tot gelukwenschen van 1—2 in Hotel De Zwaan. Toekomstig adres Kard. v. Rossumstraat. t Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig en geduldig gedragen lijden, voor zien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig ge liefde Vader en Behuwdvador de Weled. Heer Antonius Johannes Jacobus Pools weduwnaar van Mevrouw Josephina Anna Jennncttc van Licbergen, in den ouderdom van 57 jaar. Wy bevelen de ziel van den dier baren overledene in Uw god vruchtige gebeden aan. Venray, 8 December 1945. Leuven (B.) MIA POELS Venrav HENNY POELS J. HENDRICX-POELS J. HENDRICX Baarle-Nassau (grens) Br. l'ius C.S.Sp. (PAUL POELS) N ii megen L A U PO E LS De plechtige lijkdienst heeft- plaats gehad Woensdag 12 Dec. waarna bijzetting in 't familie graf te Oostrum. (Eenige en algem. kennisgeving voor Venray en omstreken) t Wij ontvingen het droeve be richt dat, tengevolge van ont beringen, voorzien van de II. Sacramenten, to Manado (N.I.) zy'n overleden op 3 Jan. 1945 lier nardus Albertus Antonius Achten in den ouderdom van 44 jaar, en op 17 Mei 1945 zijn echtgen. Trïenetta lloots in den ouderdom van 34 jaar. Namens de familie. Venrav FAM. ACHTEN Belfeld FAM. BOOTS Plechtige lijkdienst Dinsdag 18 December om 9 uur in de nood kerk te Geysteren. f Op 10 Dec. jl. word tijdens het uitoefenen van zyn functie onze collega'en medewerker HARRY HENDRIKS door een noodlottig ongeval dodelijk getroffen. In hem verliezen wij een ijverig en plichtsgetrouw vriend. PERSONEEL N.V. A.T.O. v. Gend en I.oos C.N.V. Langs deze weg betuigen wy onze hartelijke dank voor het medeleven en de hulp, die wy ontvingen tydens de ziekte en by het overlijden van onze lieve dochter en zuster MARIA, vooral aan H.II. Geestelijken, Eerw. Zusters van 't Ziekenhuis en de buurtmeisjes. fam. M. Hendriks Broek weg 2. J. Hcterams N. Roterams-lleesen danken, ook namens hun kinderen, voor de belangstelling ondervonden by hun Zilveren Huwelijksfeest. Venray, Merselosclieweg. WIJ KOOPEN WEER alle soorten Vellen, bunzings enz. lompen en metalen tegen scherp concurreerende prijzen. De alleen aangewezen persoon voor Venray p. VAN ES Kamp Endepoel. brengt TJ vanaf Zaterdag tot en niet Dinsdag Werkdagen 8 uur Zondag 5 en 8 uur twee pracht hoofdfilms Groote spannende superfilm uit de C'anadeesche wouden. Prachtige natuurtafereelen. Prachtige sensationeele film uit het leven der door alles tegengewerkte politie. Spannend van begin tot het einde. Toegang boven 18 jaar. Heden verkrijgbaar Gulpener Flesschenbier Swaghoven, Maash.weg 15 Waterschap der N.Limburgsclie Beken ten Westen der Maas VRAAGT administratie kracht (vr.) kunnende typen. Salaris nader over een te komen. Sollicitaties te zenden aan den Secretaris van bovenge noemd Waterschap to Meerlo voor 23 December 1945. Gemeente-Gasbedrijf vraagt voor spoedige indiensttreding flinke gasstoker. Aanmelden op het Kantoor der Gasfabriek. 10 gulden belooning voor hem of haar, die eenige aan wijzing kan geven tot terugbekoming van myn paardentuig, zitkamer en twee rijwielen, gestolen tydens myn evacuatie. H. J. de Jong Kamp Endepoel. Liquidatie C.N.V. In verband met de liquidatie van het Commissariaat Noodvoorziening, worden zij, die nog iets te vorderen hebben van deze instantie, verzocht de rekeningen vóór Dinsdag 18 De cember a.s. m te dienen. Na dien datum kunnen geen rekeningen meer geaccepteerd worden. C. N. V. Wy verwachten deze week pracht- collectie Dag- 1946 Groote serie KERST- en NIEUWJAARSKAARTEN Kantoorboekhandel FA. VAN DEN MUNCKHOF Onderlinge Paarden- verzekering Venray. Premiebetaling Zondag 16 December voorm. van 11 tot 12 uur ten huizo van den Se cretaris voor Dorp, Lull en Brukske. De premie bedraagt l\a pet. KUIKENS Om teleurstelling to voorkomen, vanaf heden gelegenheid tot bestel len van kuikens. Verkrijgbaar zijn W.L., Reds, Barnevelders en gekr. W.L. met Rods. Nu bestellen en later bonnon inleveren. Aanbevelend, P. J. HENDRIX Laaglieidscheweg A 10. PETROLEUM verkrijgbaar Geysteren Maandag 10-11 uur Heide Maandag 2—4 uur Veulen Dinsdag 9.30—11.30 uur Ysselsteyn Dinsdag 1-4.30 uur Oostrum Woensdag 9—12 uur Oirlo Woensdag 1.30-4.30 uur Aanbevelend, H. CLEPHAS Kippenhouders, bestel nu reeds uw KUIKENS Centr. Broederij H. Clephas Beek weg 10, Venray. BEKENDMAKING. Het Ned. Rode Kruis-team 18 is overgeplaatst van St. Servatius naar St. Elisabeth- ziekenhuis alhier. Behandeling vanaf a.s. Maandag elke werkdag van 9—12. TE KOOP 1 kinderledikant, 1 tafel, 1 tafel, 1 kinderfiets, 1 wieg, 1 kinder trapauto, dames-en hoeren- rijwielen, 2 autopeds, broekpijpen, leeren beenkappen. - J. H. Seijkens, Leunen K 13. GEVRAAGD boerenknecht, goed kunnende melken en met paar den omgaan. Bij gebleken geschikt heid vast werk. lluize St. Servatius. afd. Boerderij. TE KOOP een zeug, 14 weken dracht, by C. Vink, Brukske. Fraaciscus Otto Stevens Maria S te veils-Vandevenne danken, ook namens wederzydsche familie, voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Oostrum, Dee. 1945. WIE RUILT in goeden staat zynde oetbalschoenen, maat 37 of 38, voor sigaretten. Maasheeschoweg 3. TE KOOP eiken-, dennen- appelen brandhout. Te bevragen bij J. v. d, Laar, Maasheescheweg 26. Gevraagd bakkersknecht of leerling. Custers' Bakkerij. GEVRAAGD voor terstond een be kwaam dienstmeisje. G. van Soest, Stationstraat. TE KOOP test ooiscbaap. F. Poels, D 23, Oostrum. BIEDT ZICH AAN een bekwaam tractor-chauffeur voor vast werk. Stationstraat 25, Venray. TE KOOP een roodbont maalkalf. L. Rutten, Wanssum. TE KOOP OF TE RUIL een best maalkalf. Wed. G. Camps, Oostrum D 2. TE KOOP een party beste biggen by M. Wismans, Maasheescheweg. TE KOOP OF TE RUIL een zoo goed als nieuw zwart fornuis tegen een accordeon. Adres bureau van dit blad. TE KOOP 2 varkens, 13 w. dracht bij W. Deriet, Overloon. TE KOOP een 3jarige stamboek merrie bjj Th. J'. Janssen, Overloon, C 257. Mevr. de Haen—Rutten, Floral ia- straat 35, Oss, vraagt voor zoo spoe dig mogelijk een dienstbode. TE KOOP by na voldragen rood bonte koe met goede melklijsten. A. Kessels, Oostrum. VERLOREN groene vulpenhouder (Akkerman). Terug te bezorgen Jos. Neeteson, Grootestraat 9b. TE KOOP 3 biggen by J. van Well, Ysselsteyn I 33a. TE KOOP een slachtvarken, een dryfvarken en een schaap. Wed. L. Willems, Laagriebroek K VERLOREN op 25 Nov. een dub beltjes-armband, van Overl. wegnaar Paterskerk. T.b.t.t.b. Overloonscke- weg 5a. TE KOOP een toom biggen bij H. Willems van Dijk, Overloon. VERLOREN een polshorloge. T.b.t.t.b. Langstraat 44, Venray. WIE RUILT een lichte motorband M 319 tegen 26x2 TE KOOP 5 jonge fokshonden. Litjens, Merselo N 23. TE RUIL l1/,jarige merrie tegen werkpaard. J. van Vegcliel, Heide L 33a. TE RUIL rookartikelen en prima rijzadel tegen radio, paardentuig of rijwielbanden. Adres bureau van dit blad. TE RUIL een cultivator en paar denzadel tegen driescharige ploeg. Jos. Rongen, Brukske O 77. TE KOOP een partij zware biggen en een mestvarken bij Chr. Hellegers Oirlo. TE KOOP een party biggen by H. Versloegen, Servatiusweg 3. TE KOOP electro-dynamische luid spreker. Leunscheweg 18. TE RUIL een paardenhaam kleine maat tegen grootere, een lange kar tegen een slagkar. J. Hendrikx, H 16, Veulen. H.H. Fruittelers, gelegenheid tot opgeven voor het BESPUITEN van fruitboomen, winter- en zomerbe- spuiting. Nog te leveren Houtcarbolineum, Leder- smeer, Motorolie v. vrachtw. Tevens te koop een Luidspreker. Beleefd aanbevelend, A.W. Hermans, Langstraat 00c Verse Taai-Taai geregeld op broodbon verkrijgbaar bij Bakkerij Fr. Beerkens Draalstraat. Venraysche Oorlogsrevue in feestzaal Huize Servatius (ingang t.o. Garage Gommans) Vanwege de tallooze aanvragen nogmaals geprolongeerd, doch thans ONHERROEPELIJK de LAATSTE voorstellingen Maandag 17 en Dinsdag 18 December om 7 uur n.m. PLAATSBESPREKEN voor Maandag op Maandag 17 De cember. voor Dinsdag op Dinsdag 18 December, telkens van 2—4 uur in Lunchroom Verheugen. Pry'zen der plaatsen: le Rang f 1.50, 2e Rang f 1.— Kosten plaatsbespreken met inbegrip uitv. programma 25 ct. Voor zoover by voorverkoop niet alle plaatsen zijn verkocht, worden kaarten verkrijgbaar gesteld aan de feestzaal, telkens een uur voor elke voorstelling. 21 December a.s. 2 uur OPENING van ons 3e FILIAAL Grootestraat 13, VENRAY. Wij hopen en vertrouwen dat U by ons ten volle zult slagen voor Uw woninginrichting. FABRIEKENWINKELS 13e Hugo de Grootstraat 7 Overtoom 55 Lauriergracht 77 Ceintuurbaan 332 AMSTERDAM Onthoudt het adres GROOTESTRAAT 13, VENRAY Ook voor repareeren en stoffeeren van Uw Meubelen. te geven door Venrays Mannenkoor m.m.v. Venrays Harmonie op Zondag 16 December, aanvang 7 uur in het Feestgebouw van Huize Servatius, ingang t.o. Garage Gommans. Plaatsbespreking Zondag 16 December van 12 2 uur in Hotel Schaeffers, Schoolstraat, a 15 ct. Toegangsbewijzen f 1.— IQelhoog de ^eeitstemming met de a.s. Kerstdagen! door uw gasten en gezin te verrassen met BANKET van den banketbakker. Dus uw adres is Banketbakkerij-Kokerij GOUMANS TELEFOON 406 Uitgebreide sorteering Koekjes. Speciaal verfijnde Kerst-décors Zondag 16 December competitiewedstrijden QTT\T TTT "Rl^QTA Aanvang 12.30 uur. D V V 111 l\Etulri Terrein Leunscheweg Aanvang 2.30 uur. Sportpark Oostsingel Wordt lid of donateur van S.V.V. SVV II - FCEB Entrée 25 ct., kinderen 10 ct. pand Grootestraat (winkel A. de Haen) Wy hopen door correcte bediening en prima producten weer met de gunst van onze vroegere klanten vereerd te worden. Aanbevelend, Bestellingen worden nu reeds aangenomen. Beleefd aanbevelend, Voor KERSTMIS leveren wij heectijfke KetetkianSen gegatneetd KERSTKRANSJES (koekjes) Bestelling uiterlijk Woensdag 19 December. Tegen inl. van grondstoffen. Bakkerij Janssen, Veltum iiinin 1111111 111111111111111 ii 111 ii 11111 ii 111111111111 n nu uil lammin UW AANGEWEZEN ADRES voor alle Land- en Tuinbouwzaden, Zaaigranen en Pootaardappelen ln>i;n1111111it111111111 111 ui 1111111111 ii i ii i-i i in ii11111uuMane LANGSTRAAT 33a Het adres voor BETER SCHILDERWERK Leerjongen gevraagd. Wij kunnen weer leveren 2persoons ledikanten, keukentafels, kleerkasten Alles eigen fabrikaat. Verder nog Keukenstoelen, Fauteuilgarnituren Alles op Covoli-vergunning. FIRMA M. J. VOLLEBERGH Zn.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2