WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN De BOER en Margarine Wat krijgen we vergoed? Binnenland OPVOEDKUNDIGE PROBLEMEN Zaterdag 15 December 1945 No. 13 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Ad verten t ic prijs lOctp. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 p. kwart bij vooruitbet. Losse nos. lOct Melk leveren en margarine eten. Toevalligerwijze hoorde ik vorige week een gesprek tusschen twee boeren, over het feit, dat thans geen boter meer verkrijgbaar wordt gesteld voor de boeren, maar margarine. Dat, was volgons beider meening, oen groots onbillijkheid, want de boer is en blijft de producent van de natuur boter en deze mag er niets meer van gebruiken. Het was een groote be leed iging tegenover de boeren en een steun aan haar machtigste vijand de Unielever, hierdoor krijgt dit concern voor de boeren. een boer gaat geen boter gebruiken van f3.— per pond, als hy voor 70 cent per pond margarine op den bon kan koopen. Daar wringt 'm voor velen de schoen men zou uit baloorigheid voor den regeeringsmaatregel willen gaan kar nen, maar... dat komt te schadelijk, te duur uit! Om dezelfde reden kan ook een staking der melklevering aan de fa brieken weinig aantrekkelijks hebben een te groote macht en wordt een stap verder gezet tot de ondergang van den boerenstand, die wegens een te hoogen kostprijs, hiertegen niet kunnen concurreeren. Deze boeren staan niet alleen in hun afkeer, tal van boeren denken op het oogenblik precies hetzelfde over doze boter affaire, alleen, de meesten zeggen niets, maar zijn vast besloten om straks te gaan karnen. "Wij voor ons, wij geven direct toe, dat er niets boven onze roomboter gaat, deze is inderdaad niet te ver vangen, wat ook de bladen van de Agrarische pers onder de oorlog ver telden, (toen was de margarine im mers veel voedzamer!) Maar wordt de mate van toorn van verschillonde boeren ook nu weer niet een beetje door de omstandigheden bepaald. "Wanneer de becritiseerde overheids maatregelen enkel en alleen een kwestie van willekeur zou zijn, wel nu, dan zou de boer het niet eens noodig vinden om er zich kwaad om te maken; hy zou er om lachen en.:, karnen. Maar ook al mompelen vele boeren het thans voor zich heen, dat ze gaan karnen, zij zullen het waar schijnlijk, als het er op aankomt, niet doen want dank zy die booze en nu zoo hevig becritiseerde over heid ontvangt de boer op heden zoo wat 20 cent per liter voor de melk, welke hy aan de fabriek levert. (De consument betaalt er 15 cent voor; het verschil wordt door de regeering ten bate der boeren bijgepast). We gunnen ze dat van harte en we zyn overtuigd, dat die prijs den boeren toekomt. Wil de boer zelf gaan kar nen, dan heeft hy voor een kg. boter ongeveei 30 liter melk noodig, welke hem minstens f 6.— opleveren, als hij ze naar de fabriek zendtWelnu Men zegt wel: ..de boer is en blijft de producent van de natuurboter en zal hy nu niet meer zijn eigen pro duct mogon verbruiken", maar daar bij is hy toch wat onvolledig. De boer is via zyn koe de producent van de melk. De overheid koopt deze melk en in dien koopprijs zit een hooge financieele bijslag van de regeering, dus van de Nederland- sche samonleving.'Heeft de overheid niet eenig beschikkingsrecht over de boter, welke zij uit die melk laat bereiden Heeft de boer overwegende voor keursrechten op boter, welke ver beneden kostprijs aan den consument ter beschikking wordt gesteld Wanneer de overheid den boer op willekeurige wijzo zijn deel van het boterproduct onthield, dan had hy reden tot klagen, maar de zaak is deze: indien het melkrantsoen voor de bevolking wordt gehandhaafd, kan slechts zooveel boter worden gemaakt, dat deze alleen voor kin deren tot 4 jaar beschikbaar kan worden gesteld. Wanneer, dus de boer op heden eischt, dat hy in elk geval zyn boter op den bon zal behouden, dan wil dat zeggen, dat h(j voor zich het kostbare, voedzame en gezonde pro duct eischt tón koste van de kleine kinderen Dat moeten de boeren zich goed bewust wezen Elke gezonde, eerlijke Nederland- sche boer zal een beroerden bijsmaak ontdekken aan boter, welke hij nut tigt in de wetenschap, dat ze door hem aan kleine kinderen is onthou den. En hy zal margarine best eet baar vinden, als hy beseft, dat de margarine, welke hy nuttigt, boter in kindermondjes beteekent. I h. Autistische koppigheid. g. Gesimuleerde koppigheid De volgende koer zal ik deze onder scheiden vormen van koppighoid in hot kort verklaren. Eerst echter wil ik een algemeene gedragslijn aan geven. Wat te doen by koppigheid De Franscho schrijver Rousseau stond op het standpunt, dat .alleen geweld koppigheid kan breken. Dit is echter zeer zeker r.iet juist. Integendeel, met geweld kan alles bedorven worden. Maar wat moeten we dan doen Dit is niet in het algemeen te zeggen, aangezien de opvoedingsmethode, welke wij moeton toepassen, afhangt van de mate zoowel als van de soort van koppigheid. In elk geval moet hier de opvoeding aan verschillende eischen voldoen en wel voornamelijk: hy moet zich beheerschen, niet drif tig worden en zoker niet slaan. Zich zelf dus steeds en onder alle omstan digheden in bedwang houden en tóch zorgen boven het kind te blijven staan. Pas in uiterste noodzaak, als alle andere maatregelen niet helpen, een pak slaag toedienen. De opvoeder moet zorgen, dat het kind het niet van hem wint. Zelf ook er tegen in koppen en nooit of nimmer toogoven. Wel echter sterk erop letten en de uiterste zorg dragen het kind niet te kleineoren of te bespotten. De op voeder moet trachten het kind voor zich te winnen. De koppigheid moet - in samenwerking.van opvoederen opvoedeling - overwonnen worden, niet met geweld tegengegaan, want deze methode faalt. R. li. We hebben de vorige week cijfers gegeven over de schadevergoeding op basis van huurwaarde, zooals die dooi de regeering is bepaald. Dat men daarop aan het -rekenen" is geslagen ligt voor de hand en dat men even eens met een diep gevoel van teleur stelling werd geslagen, mogen we ook wel veronderstellen. We nemen aan dat alle geïnteresseerden vry nauwkeurig hebben kunnen uitreke nen, welke bedragen hun als oorlogs schade door het Ryk zullen worden uitgekeerd. Toch moet men met de berekening even voorzichtig zyn. Want het meubilair, waarover men nog beschikt, wordt het spreekt wol vanzelf afgetrokken op de totale som, die men ontvangen zal. Al zijn de cijfers dan ook laag, zoo laag. dat we kunnen verwachten, dat in de gehoele getroffen linie welge- motiveerde protesten zullen opgaan, een voornaam punt moeten we nog even ondor de oogen zien. Want de waarde van hot meubilair en huis houdelijk gerei is ten aanzien van het tydstip, waarop we voor den oorlog meestal, ons er van voorzagen, zoo ver uiteenloopend, dat we daar van wel afzonderlijk 'n jammerklacht kunnen opstellen. Willen we ons van dezelfde kwali teit als die, welke we voor de ca tastrofe hadden, met het bedrag aan oorlogsschade in de hand, voorzien, dan zullen we constateeren, dat we met een kluitje in het riet worden gestuurd. Het zal dan immers on mogelijk blijken ons interieur weer op dezelfde welstandsbasis in te rich ten, om de doodeenvoudige reden, dat de prijzen sprongsgewijze omhoog zyn gegaan en dat ook de kwaliteit er van beneden peil blijft. We zullen dus op geen stukken na aan onzen ouden rykdom toe komen. Een handicap is ook onze betrek kelijk lagere levensstandaard dan die in grootere plaatsen. In ons gebied waren de huren laag te noemen. Huren van 2, 3 en 4 gulden per week zyn hier normaal en het percentage er van ligt ver boven dat in de steden als byv. Venlo en Xymegen. Gezinnen, die als in deze streek steeds van den zuinigen kant geleefd heb ben, teneinde hun woning gezellig in te richten, worden thans met één slag teruggeworpen in cenmeubilair- interieur, dat onze voorouders in de tachtiger jaren gekend hebben Het grieft ons ook, dat thans een andere maatstaf wordt toegepast dan byv. de slachtoffers van Rotterdam, aan wie het volle pond als schade vergoeding werd toegekend. Het ziet er dus naar uit, dat wij, die zooveel doorstaan hebben, niet hot minst doo?- evacuatie, thans het gelag zullen moeten botaien. Er zijn grooto streken ons land, die niets of betrekkelyk weinig door den oorlog geleden hebben. "Veilig kunnen we aannemen, dat dit porcentage 90 pet. bedraagt. Zoo komen we tot de gevolgtrekking, dat do ongelukkige 10 pet., waartoe wij behooren, de groote lasten moeten dragen. Ware het niet billijker geweest wanneer - we maken toch samen de Ne- derlandsche gemeenschap uit! deze lasten meer gezamenlijk hadden te torsen Mussert weid deze week- ter dood veroordeeld. Cassatie heeft hy tot nu toe niet ingeroepen, terwyl tegen de voormalige commissaris onzer pro vincie „het Grèfke" binnenkort een proces zal worden begonnen. Intus- schen heeft van Genechten, de vroe gere procureur-generaal zich Donder dag in de gevangenis door ophanging van het leven beroofd. De politie heeft druk werk gehad om verschillende gevangenkampen op wapens te onderzoeken er. men vond er ook. Hoe een en ander in elkaar zit, wordt onderzocht. Verwarming van treinen een probleem. De verwarming van de stoom treinen is een vraagstuk, dat thans groote en begrijpelijke belangstelling geniet van het publiek, doch voor de N.S. is het een lastig probleem. Slechts enkele treinen worden thans verwarmd, omdat de 250 Engelsche locomotieven, welke in ons land rijden, een installatie voor de verwarming van reizigerstreinen met stoom mis sen. Deze -locs" worden nu voorzien van de verwarmingsinrichtingen van onze Nederlandsche locomotieven, welke niet moer in dienst zyn. Zoo ver do materiaalpositie <Jit toelaat, zal hiermode worden voortgegaan: meer kunnen de N.S. niet doen. Diesel-electrische en electrische treinen, worden, zooals vele geluk kigen dagolyksch kunnen vaststellen, wel verwarmd. Het is nog steeds waar De bekende Fransche katholieke schrijver Francois Mauriac, een van de groote figuren uit de Fransche verzetsbeweging, schreef in de Figaro, „dat liy niets weten wil van de zui veringskoorts welke uitloopt op de dictatuur van een algemeono ver dachtmaking, op de triomf van de patriottische laster op een jammer lijke overdrijving en een walging- wekkend farizeïsme, dat heel leelyke machtsbegeerte, matelooze hebzucht en kleine vuile intriges moet dekken' „Breng ons naar Canada" Zevenduizend Nederlandscho meis jes zyn met 'n Canadees getrouwd, overweegt haar met vracht- Waar de regeling betreffende de vergoeding wegens oorlogsschade zoo langzaamaan in haar gevolgen tot in ieder gezin doordruppelt, daar ligt het voor de hand, dat men zich opmaakt luide en welgemotiveerde protesten te laten hooren. We namen kennis van een dergelyk protest van dc zijde van de boeren in Noord-Limburg. Hopen we dat deze pogingen een tastbaar resultaat zullen hebben. Ware er hier tevens geen aanleiding voor andere sterke organisaties, zooals die van don Middénstand en van de Werkliedenvereniging om hier haar stem te laten hooren Tegen do vrijlating van verschil lende ex-burgemeesters, o.a. te Wouw en Schinveld, werd door de oud-on derdanen soms op hardhandige wijze geprotesteerd. Deze week heeft dan de Regeering in een nota verschillende mededeelin- gen gedaan inzake haar beleid. Na een uitgebreid overzicht te hebben gegeven over de gebeurtenissen in Indie, liet de Regeering duidelijk merken, dat haar politieke gedrags lijn inzake onderling overleg over de toekomstige .politieke, economische en sociale ontwikkeling van Indo nesië onveranderd is. Het teveel aan overheidsdiensten zal door het samenstellen van een begrooting beginnen te minderen. Voor de politieke delinquenten zoekt de Regeering een oplossing voor de te lange opsluiting, to langzame wer king dor tribunalen en de her-op voeding. Over de schaderegeling is en zal nog menig hard woord vallen. Do Regeoring verdedigt haar standpunt inzake huisraad-vergoeding, met te wjjzen op de finantieele gevolgen, bij algeheele vergoeding, en dat hier op inflatie zou kunnen volger.. Over de gevolgen voor de slachtoffers zei men echter niets... Het laatste woord daarover zal nog lang niet gesprok on zijn Verder deelde de Regeering mede, dat zy aan Duitschland de rekening heeft gepresenteerd, nl. 25.725 mil liard gulden. Over annexatie zal apart overleg gepleegd moeten wor den. Men booten naar het nieuwe vaderland over te brengen* Er is nogal rumoer geweest in Canada over do Europeesche bruidjes. Een op elke 20 soldaten heeft zyn geluk in Europa gevonden en nog maar weinige vrouwtjes zyn waar ze nu thuislioorenaan de zyde van haar man. In Vancouver is eon ver- eoniging opgericht„Breng onze bruid naar Canada", die de kwestie met bittere ernst aanpakt. Het valt niet mee. In Engeland alleen wachten 36.000 vrouwen en kinderen van Canadeezen op transport II. Moeilijkheden by den klenter. I heid is een bewys, dat het kind zyn In do,.O rubriek .11 ik beginnen feu"Slslf, met het meest voorkomende, n.L het fe vef galn h0' ,Mg koppige kind. In ieder monsch is een zekere aan leg voor koppigheid aanwezig, met dit verschil evenwel, dat deze koppig heid niet by iedereen tot uiting komt en dan nog by den een meer, by den ander minder. Er zyn levensperioden, waarin het kind meer ontvankelijk is voor die kop pigheid, n.l. naar door psychologen wordt aangenomen - in het 3de, 5de. en 15de levensjaar. Wat is nu eigen lijk koppig zyn Het is een in op- stand komen tegen elke werkelyke! of vermeende inbreuk op eigenwaarde r.r e. gesuggereerde koppigheid of gevoel van eigenwaarde. Koppig-1 f. Geprovoceerde koppigheid koppigheid kan reeds by den zui geling aanwezig zijn. Neem als voor beeld hot duimzuigen. Het kind ver zet zich zooveel het kan tegen elke poging van den opvoeder om liet duimzuigen af te ieeren en sterkt aldus zyn koppigheid. Er zyn verschillende vormen van koppighoid en wel deze acht a. Koppigheid tot zelfhandhaving. b. Heroïsche koppigheid c. Koppigheid tot zelfbeveiliging d. Herostratische koppigheid e. Gesuggereerde koppigheid De regeerings-commissie staat in haar rapport over de' sociale verzeke ringen een algemeene volksverzeke ring voor, terwyl over de werkloos heidsverzekering, advies gevraagd is aan de stichting van den arbeid. Dan wijde het verslag verder uit over de maatregelen, die de regeering geno men heeft en nemen zal voor onze zoo zwaar getroffen volksgezondheid. Tot herstel van onze landbouw en visscliery meent de regeering krach tige maatregelen te nemen om de productie en de kwaliteit der voort brengselen te verhoogen en de kost prijs aan te passen aan het binnen- en buitenland, en zy meent, dat land bouwkundig onderzoek, onderwerp der voorlichting aan allen die hier aan meewerken, in het bijzonder aan de kleine boer en landarbeider de krachtigste middele zyn. De regee ring toont zich een warm voorstander der bedrijfsorganisatie en zy zal bin nenkort hierover een uitgebreid ont werp publiceeren ter bestudeering van het bedrijfsleven. Het vervoer, de scheepvaart en de zuivering hebben haar voortdurende zorg on over een en ander zullen nog verdere mededeel ingen gedaan worden. De gemeente-linancion moeten zoo spoedig mogelijk gezond gemaakt worden en do Regeoring zal voor- loopig bijspringen. Heeft men in Walcheren pech door het doorbreken van üo nbuwe dyk, de Wicringermeerpolder is in record tijd weer drooggelegd, wat zijn voor- deelen voor onze voedselvoorziening wel zal opleveren. Canada betaalt ons Voor verblijf van zyn leger Het Canadeesche leger verlaat Nederland en de rekening wordt op gemaakt, die onze regeering in Ottawa zal aanbieden voor het verblijf van het Canadeesche leger op ons grond gebied. De kosten voor. huisvesting, werkzaamheden ten bate van het Canadeesche leger en andere dienst verrichtingen beloopen vele millioenen dollars. Voor huisvesting alleen moet een bedrag van 400.000 dollar pol maand worden betaald. Vóór 8 Nov. geschiedden de meeste betalingen op basis van wederzydsche hulpverlee ning; na dezen datum betalen beide partijen alles contant. Ook Groot-Brittannië regelt zyn betalingen aan de Europeesche be vrijde landen volgens een soortgelijk schema. Zoo betaalt Engeland eon belangryk bedrag aan België voor hot gebruik van de haven van Ant werpen. Daar Nederland onlangs groote voorraden legeruitrusting, vracht wagens en stukgoederen van de C nadeesche regeering heeft gekocht, L het waarschijnlijk, dat de koopsom hiervan voor een deel verrekend zal worden met de schuld van het Can. leger aan Nederland. Canada heeft reeds aanzienlijk' credietcn aan Nederland verstrekt en onlangs werd in Ottawa bekend ge maakt, dat deze verhoogd zullen worden tot een bedrag van meer dan 100 millioen dollar ten bate van Nederland en de overzeesche gebieds- deelen. in acht nemen dezer waarschuwing moet door den gasverbruiker worden betaald. Het technisch personeel van hot gasbedrijf zal zoo spoedig mogelijk en allereerst by lion wier gasinstal latie nog geheel intact is, de ver- bruikstoestellcn in bedrijf komen zotten en achtereenvolgens in ver schillende gedeelte van het dorp die maatregelen treffen om een veilige gaslevering te verzekeren. Probeer dus niet zelf hot gas te ontsteken, de hoofdkraan moet ge sloten blyven tot het technisch per soneel deze komt openen. Ten slotte wijzen vvy erop dat hot gasverbruik nog steeds gerantsoeneerd is en in geen geval het voor eenige perioden vastgestelde rantsoen mag worden overschreden, daar by over schrijding tot afsluiting zal worden overgegaan. Het voor U vastgestelde rantsoen zal U worden bekend gemaakt. Gemeente-gasbedrijf Venray De Directeur Nieuws uit Venray en omgeving BEKENDMAKING. De Burgemeester der -gemeente Venray, brengt ter kennis van be langhebbenden, dat de Minister van Landbouw, van Visscliery en Voed selvoorzioning bepaald hooft, dat de jacht op hazen in de provincie Lim burg wordt gesloten, ingaande 15 December 1945. Venray, 13 December 1945. De Burgemeester vournd. A. H. M. JANSSEN. RIJKS-TELEFOON. Nieuwe aansluitingen: 257 Bouwbedrijf E. J. Lavaleye en Zn, 269 Wederopbouw Boerderijen 383 P. J. A. Xelissen, aannemer Stationsweg 477 B. H. Buisen, K 10a, Leunen 447 Wederopbouw-Bureau, C 95, Overloon Her-aansluitingen: 295 Wed. Camps en Zn., Oostrum J. Verstegen, kolenhandel 329 M. Goumans, -Siroopfabriek 463 J. Heggen, Stationstraat 18 484 P. Litjens, Meube!handel, Leunen 497 Station N.S. 526 J. Fonck, Manufacturen 589 J. Schel bergen. Brood- en Banket 458 Jos. Vullings, Tandarts 319 Station N.S., Vierlingsbeek Gevonden Yoorwerpen 1 paar wollen handschoenen, bh' Qh& Qas&edcijj Op 12 October van het vorig jaar werd het Gasbedrijf als gevolg van de oorlogshandelingen buiten bedrijf gesteld. De vernielingen aan fabriek, gas houder en buizennet waren van dien aard, dat het herstel, gezien de moeilijkheden by het verkrijgen der noodige materialen en werkkrachten, geruimen tijd in beslag zouden nemen. Thans zyn de werkzaamheden echter zoo ver gevorderd dat de gas levering. zij het op beperkte schaal, binnenkort weer kan plaats hebben. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat zich by het in bedrijf stellen der fabriek en den gastoevoor door het buizennet, zich nog eenigo moeilijkheden kunnen voordoen als gevolg van de langdurige onderbroking van de gasfabrikage en het door bombardement vernielde buizennet, zodat het niet mogelyk is het juiste tijdstip der gaslevering met zekerheid to bepalen. Wy moeten echter de gasverbrui- kers dringend waarschuwen, niet zelf hun gasverbruik toestellen in bedryf te stellen, daar dit ernstige ontploffingen ton gevolge kan hebben, do ervaring in eene andere gemeente hooft geleerd dat deze ontploffingen leiden tot vernieling der by de gas- verbruikers geplaatste gasmeters en :;*oote beschadiging aan het hoofd buizennet ten gevolge kunnen hebben, waardoor de gaslevering ernstig zou worden vertraagd. Schade veroorzaakt door het niet an de Vorle, Langstraat 6 1 bankbiljet en kaasbonnon, by Arts, Paterslaan 6 Een zilverbon en vleeschbonnen. by Aarts, St. Antoniusstraat 4 Een portemonnaie met inhoud, by Eibers, Eindstraat 16 1 paar dameshandschoenen, by Lit jens, Oude Oostrumscheweg 30 Een heerenportemonnaie met houd, by Achten. Leunscheweg 1 2 paar wanten, by Albert Hevn Zilveren rozenkrans by L. Fransscn. Lange weg 7 Aan de Marechaussee-kazerne Venray zyn inlichtingen te verkrijgen over een gevonden electrischo dynamo- merk E.M.T. Dordt No 250076 Tvpe E 5-10/4 P.K. l N-1420 en een'go- vonden heerenrijwiel zoo goed als nieuw, merk Herder No. 264714. Christiansen hier voor den rechter Het is thans zeker, dat generaal Christiansen, de Duitscho mili taire bevelhebber in het bozetto Nederland, in Nederland zal terecht staan. Op de lijst van Duitsche oorlogs misdadigers is ook geplaatst staatssecretaris dr. Wimmer, die in don bozettingstyd com missaris-generaal voor bestuur en justitie was. Dr. Wimmer is gedetineerd in de gevangenis te Scheveningen melk met een vetgehalte van 3.317 petnadeelig saldo was f 2312.13. Verkiezing: van do candidaten J. Loon en, L. Litjens, Poters, vd. Sterren, en Croemers werd do heer J. Loonen met 99 stemmen tot voorzitter ge kozen. De heer F II. Peters, werd als lid v.d. Baad van toezicht, herbenoemd. De heer Peters belichtte de moge lijkheden en moeilijkheden van een eventuoele nieuwbouw. Het plan zou verder door het bestuur uitgewerkt worden. Voor onze zieken Reeds verschillende jaren heeft de C.A.*meisjes met Kerstmis 'n cadeau klaar gemaakt voor onze zieken. De mensehen gaven altyd gaarne iets van hun goederen voor dat mooio doolde propagandisten van dat werk maakten steeds met zorg de pakjes klaar en onze zieken zochten en von den in do goedige aanspraak, in de bly'de blik en tusschen do kleine eadcautjer do Liefde van O.L. Heer zelf, die de medemensch tot zulko liefde-daden bracht. De liefde-daad met Kerstmis is de openbare getuige van do vruchtbaar heid van Christus Verlossingswerk. 't Feest van de Gods liefde moet ook de feestvierenden tot liefde voor de menscben brengen. Laat ook dit jaar Kerstmis weer do blyde Boodschap zyn van Gods goed heid. Ter eeie Gods, tot vreugde van 't Kerstkind; zoo'n pakje is 'n stuk verlossing uit 't lijden en uit de ver veling der zieken, ter voldoening van uw dankbaar gevoel voor ontvangen weldaden van God Dezo week komen de Propagandisten ?oor dit doel ook by U aan huis. Benoeming. In de Dinsdagavond go- houden raadsvergadering te Maastricht is benoemd tot leeraar in schei- en natuurkunde aan hot gymnasium aldaar onze dorpsgenoot de heer A A. M. Buwalda. I)ui ven ten toons tel li ng A.s. Zondag zal door de P.D.V. De Zwaluw" een onderlingo Post- duivententoonstelling worden gehou den in Café Schellen. Er zullen pl.m, 150 duiven worden tentoongesteld. Als keurmeester zal fungeeren de heer Fr. Stommels. Ilelenaveen. 8.V.V.- Omroep. "Wegens de vorst kon Zondag geen voetbalwedstrijd gespeeld worden en op die manier blijft ons eerste elftal twee weken werkeloos, want ook voor Zondag is er geqn wedstrijd vast gesteld. Het derde elftal speelt Zondag om half één op^Leunsclieweg togen Resia. Dit is een zeer zware dobber voor hen, maar we hopen, dat zy hun huid zoo duur mogelyk zullen verkoopen. Dan zit er wel een puntje aan. Het tweede elftal speelt tegen de hekkesluiter F.C.E.B. op hot sport park Oostsingel om 2 uur. Aangezien do prestaties van de laatste wed strijden kan SVV 2 Zondag winnen, maar zy moeten dan normaal spelen en de tegenpartij niet geringschatten. Veel succes, jongens! Vergadering stoom/ui vel fabriek li. Maria te Oostrum. Dezer dagen werd oen vergadering alhier gehouden, die door den heer J. Loonen geopend werd. Speciaal wel kom werd gehoeten de heer O. van Boven, inspecteur van do Z.N.Z. De heer A. Litjens, die wegens hoogen ouderdom ontslag- had geno men. werd tot oerevoor/.itter be noemd. ,^aai,vers'a£ en verantwoording 1944: Lr werd geleverd 12133934 liter VOEDSELBlREAU VENRAY. Paterslaan 20. Tel. 416. Geopend van 9 tot 12 uur. Zaterdags gesloten. BEKENDMAKING Paarden. Op 19 December a.s. v.m. om 10 uur, zullen op het Hei.senius- plein te Venray een 60-tal overgeble ven, te laat ontvangen paarden, en anderhalfjarige veulens worden aan gevoerd. Deze paarden worden voetstoots erkocht tegen contante botaling. Houders van aankoopvergunningen Oorlogsschade" kunnen een paard aankoopen ten laste van Dienst Landbouwherstol, mits de Bureau houder waaronder de betreffende ressorteert schriftelijk verklaart dat de gegadigden voor een paard via den Dienst Landbouwherstol in aan- mei king komt. Goorganiscerden welko nog recht hebben op een paard via den Dienst Landbouwherstel en voor een van deze paarden in aanmerking wen- schen te komen, kunnen een schrifte lijk bewys als voren bedoeld, ten kantore afhalen. Pluimvee. Particuliere Pluimvee houders welke genegen zyn in het komende voorjaar broedeieren te leve ren, kunnen dit. met vermelding van hot vermoedelijk te leveren aantal opgeven ten kantore en op de zit dagen. De geleverde broodeieren tellen af van de komende aanslag „Levering eieren seizoen 1946" terwyl een hogere pry's zal worden uitbetaald. Gebrniksvecmarkt, voor terugbeta ling van vee gekocht op aankoop vergunning „Oorlogsschade". Hiervan is de gang van zaken als *olgt Do koper dient op zijn bureau een aanbiedingsformulier en geleidebiljet ♦e gaan afhalen. Deze formulieren rengt men mede naar de markt onder bijvoeging van een aankoop ergunning „Oorlogsschade" of wel oen verklaring van de P.B.H. dat deze nog recht heeft op oen rund Oorlogsschade". Na de taxatie gaat men met deze bescheiden naar hot achter/aaltje van Café Schaeffers, Schoolstraat, alwaar dan do verdere gegevens op hot aanbiedingsformnlier worden ingevuld, alsmede oen geleide- biltjet en ontvangstverklaring D.L.H. In verband met ondertekening van het aanbiedingsformulier dient zoveel mogelyk de koper en verkoper beiden aanwezig te zyn. Degoncn die geen leveringsplicht hebben, kunnen de bon op naam van een ander laten overschrijven. Dit dient men op de markt op te goven, terwyl do verkoper deze overdracht moet ondertekenen. Degenen, die de laatste weken vee hebben laten taxeren, kunnen Maan dag 17 December a.s. van 9 tot 10 uur 'afé Schaeffers do bonnon afhalen, aarop men dan op de bank hot geld kan afhalen. Deze bon dient door den koper afgehaald te worden, terwyl deze dan tevens nog dé ontvangsve: klaring van den Dienst Landbouwherstel moet ondertekenen.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1