VERMISTE MEISJES LUXOR-THEATER - Venray EEN GEVECHT IN DE VALLEI S. V. Venray I-Sevenum I 't K an me mis 1dïüqi$tm[ HQim ^püuiueis leu>pemnq JUïóqLslea^ L. MANDERS PIERRE GOUMANS Jledectandsclxe ^anddóuutèank lOettiaq Er komt schot in Q vermoodelijk verloren by het afhalen van een aanhoudvergunnfng voor huis slachting. Degene die zulk con zegeltje is verloren, kan dit togen overlegging van do stamkaart "waar het verloren zegeltje op thuis hoort, terug be komen. Do Bureauhoudor A. CREEMERS. De Burgemeester van Venray. brengt het navolgende ter algemeen© konnis van de ingezetenen van Venray: Maandag 10 Dec. en Dinsdag 11 Dec. a.s. zal voor de laatsto maal ge legenheid gegeven worden om de Tweede Distrributicstamkaarten af te laten zegolon. Allen die door omstan digheden do eerste maal niet in de gelegenheid waren om te verschijnen, worden dringend aangeraden op deze laatste zitting te verschijnen, aangezien daarna slechts in uitzon deringsgevallen nog tot afzogcling zal worden overgegaan. Maandag 10 December A t 'm K Dinsdag 11 Docomber L t/m Z De kantooruren op beide dagen zyn voor deze afzogeling van 0 12 uur en van half 2—5 uur. S.V.V.-Omroep. a.s. Zondag de competitiewedstrijd om de bovenste plaats, SVV 1 contra SEVENUM. Deze wedstrijd wordt ge speeld op het hersteld Sportpark aan de Oostsingel. Het tweede elftal vertrekt naar Broekhuizen vorst en zal, evenals hot eerste elftal, proberen om de over winning te behalen. Gezondheidszorg in Limburg Het Commissariaat Noodvoorziening heeft een onderzoek ingesteld naai den stand van den bezondheidstoe- stand in geteisterd Limburg. In Noord-Limburg heersolit nog steeds rattenplaag. Hot zal nog wel twee jaar duren eer de schurft zal zijn Verdwenen. Er komt veel t.b.c. voor. Een ornstige handicap is het zeer groote gebrek aan bedryfszokere tansportmiddelen en banden. Er is gebrek aan sanatoriumruimte. Er zouden 300 7woodscho barakkon mot elk 20 boddon komen. Dat de geteis terde gebieden niet vergoten worden, blijkt uit het feit. dat een speciale afdeeling medische zaken or zich op toelegt den doktoren in do geteisterde streken hulp to verleenen en dat zij daarin bevredigend geslaagd is. Heropbouw van Nijmegen De nieuwbouw in hot geteisterde Nijmegen zal pas in 1947 kunnen beginnen. Het jaar 1946 zal voorna melijk hot jaar zijn voor herstelling van de schade aan de huizen en het verrichten van noodbouw. De verliezen van onze boeren. Van den Rijksdienst voor Land- bouwherstel ontvingen wy een ra ming van de verliezen van onzen landbouwinventaris en veestapel door de oorlogshandelingen. Deze opgave luidt: 18.000 wagens en karren,40.000 paardentuigen, 50.000 werktuigen en machines, 150 tractoren, 600 motoren, 310.000 stuks gereedschap en 1.900.000 stuks diversen, 35.000 paarden, 75000 stuks rundvee, 13.000 schapen, 76000 varkens, 55000 geiten en 500.000 kip pen. 50.000 postduiven uit Engeland Dinsdag zijn in Hoek van Holland 2000 postduiven, t.w. 1000 koppels uit Engeland aangekomen, een ge schenk van de R.A.F. en van enkele particulieren. Het zynbyna alle post duiven van ton hoogste drie jaar, geschikt voor den aankweok. Er zullen in totaal 50 duizend dui ven worden aangevoerd. Kleeding zonder bereid verklaring Vanaf 10 Dec. zal in het Zuiden des lands boven- en onderkloeding verkrijgbaar zijn, zonder dat voor liet koopen daarvan een bereidverklaring vereist wordt. Wanneer een aanvraag om boven- of onderklecding wordt toegestaan, zal do distributiedienst de benoodig Jo punten afgeven, waarop de aangevraagde artikeion rechstroeks by de handel kunnen worden gokocht. Een bereidverklaring is thans nog slechts noodigby aanvrage voor huis houd- on woninginrichtingsartikelen, truien od. bedrijf»- en vakkleoding. Vanaf 10 Dec. is in het Zuiden dos lands op ue letterbon A dor textiel- kaart VA 510 benevens 4 der reeds aangewezen bonnen 1 t.m. 15 dezer kaart een paar kousen of sokken ver krijgbaar. De z.g. standaard-kousen zyn verkrijgbaar op de letterbon A zonder inlevering van genummerde bonnen. DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING OFFICIËEÏ.E BONN ENI.IJST Voor hot tijdvak van 9 t.m.22 Dec. zijn do volgonde bonnen geldig ver klaard Bonkaarten KA, KB, KC 513 335 t/m 311 800 gram brood 342, 343 200 gram bloem 344 1 rantsoen gebak 345 70 gram beschuit 346 400 gram suiker 347 50 gram thee 348. 349 250 gram margarine 350 200 gram kaas 351 150 gram vleesch 352. 353 2 kg. aardappelen B 31, B 82 400 gram brood B 33 1 kg. aardappelen A 34 lVi liter molk B 34 3 liter melk C 34 8 liter melk Bonkaarten KE, KI) 513 435, 436 800 gram brood 437. 43S 200 gram bloem 439 250 gram ryst, kinder meel of kinderbicuits 1 rantsoen gobak 70 gram beschuit 440 441 442 443 444 445 446 447 448 500 gram suiker 250 gram botor 125 gram margarine 200 gram kaas 5 liter molk 150 gram vlees 1 kg aardappolen D 31. D 32 400 gram brood E 31 250 gram ryst, kinder meel of kinderbiscuits Toeslagknarten M 513 M09 125 gram magarine M10 800 gram brood Mil 400 gram brood M12 100 vlees M13 2 kg. aardappelen TabnkBkanrten enz T 03 2 rants, tabaksartikelen (geen import-sigaretten) V 03 100 gr. choc, of suikerw. X 03 2 rants, tabaksartikelen (geen import-sigaretten) G 02 (groentekaart) uiterlijk 15 Dec. inleveren by een groentehandelaar. Op de aangewezen bonnen voor kaas zal voor de helft in buitenlandsche, volvette of 40 plus kaas en voor de helft magere of 20 plus kaas worden geleverd. In het tijdvak van 26 Nov. tm. 22 Dec. worden de bonkaarten voor de le periode '46 uitgereikt. KANTOOR VENRAY: Maandag 10 Dec. te Leunen van 9.30-12 u. letters A-M,-van 13-15.."" u. letters N tm. Z. Dinsdag 11 Dec. te Wanssum van 9.30 -12 u. letters A-M, van 13-15 u. letters N tm. Z. Woensdag 12 Dec. te Smakt van 9.30-11 u. letters A-Z. Woensdag 12 Dec. letters A-Z te Geysteron Donderdag 13 Dec. te Ysselsteyn van 9.30—12 u. letters A-M, 13—15 u. lettors N tm. Z. Vrijdag 14 Dec. te Heide van 9.30 12 u. letters A M, van 13—15.30 u. lotters N tm. Z. Zaterdag 15 Dec. te Veulen van 8.30-11 u. alle letters. Zeep voor kappers. Aan heeren- kapporsbedryven kunnen rantsoe n bonnon scheerzeep worden uitgereikt De kappers dienen hiervoor een aan vraagformulier MD 233—41 af te halen en in te dienen op de gewone kan tooruren, en zitdagen in de week van 10 tm 14 Dec. '45. Tevens dient het bewys van lidmaatschap voor 't jaar "45 van de vakgroep kappersbedryven te worden getoond. Zonder dit bewijs werden geen bonnen uitgereikt. Stamkaarten. In do week van 10 tm. 14 Dec. '45 is het loket stam kaarten 's namiddags gesloten. Schoenen en ry wielbanden. Door de gemeente Venray, behalve Ysselsteyn en Castonray, kan in do week van 10-15 Dec. schoenformulieren wor den afgehaald en ingediend volgens onderstaand schema Maandag 10 Dec. 9-12 u. letters A. B 14-16 u. letters C en D. Dinsdag 11 Dec. 9—12 u. letters E, F G, 14-16 u. letters H, I Woensdag 12 Dec. 9-12 letters J. K L 14-16 u. letters M, N en" O Donderdag 13 Dec. 9-12 u. lotters P, R S 14-16 u. letters T, U Vrijdag 14 Dec. 9-12 u. letters V, W 14-16 u. letters Y, Z Bij het afhalen en indienen der for mulieren moeten alle stamkaarten der gezinsleden worden medegebracht. Per gezin kan één formulier worden ingeleverd. Aan de volgorde van bovenstaand schema zal streng de hand worden gehouden. In dezelfde week bestaat er gelegen heid voor hen, die nog geen formu lier voor rijwielbanden hebben inge diend en die hiervoor, volgens vroe gere bekendmakingen in aanmerking komen om hun aanvragen voor ry wiel bandenbonnen in te dienen. Verkoop stofkammen. Deze week zal worden begonnen met den verkoop van stofkammen. Per gezin wordt een kam beschikbaar gestold, jl70 ct. per stuk. Deze kunnen worden afgehaald by do uitreiking bonkaarten le per. Degenen, die reeds ir. liet bezit zijn van bovengenoemde bonkaarten, zul len do kam by de uitreiking bon kaarten 2e periode ontvangen. De kammen worden alleen beschikbaar •gesteld voor de gemeente Venray. Zout voor huisslachting. Huis slachters kunnen voortaan op een vergunning van 't pl. Voedselbureau coupures zout afhalen en wel iedere dag van 9 12 u. behalve Zaterdags. Dit geldt alleen voor vergunningen van 1915. Detaillisten. Detaillisten dienen een opgave to verstrekken van 't aantal rantsoenen versnaperingen en biscuits, die z.y zonder afgifte van distributie bescheiden van giossiers, of fabrikan ten hebben ontvangen tm. 8 Dec. '45i KERKELIJKE DIENSTEN. 2e Zondag van de Advent Heer dor weekPater Rufus Parochieactie: Draagt elkanders lasten ZONDAG 7 lm., 8 patershoogmis, 9.30 lm., 10.30 par.hoogmis, 11 verg. bestuur jongens D.O., geen congreg., 2.30 kinderlof, 4 H. Familie, 5 Lof en litanie, preek. Collecten: arme ker ken vh bisdom arme. MAANDAG7.30 rielemis voor alle oyorl. par., 8 gest. jg. 2o kl. Jos. Julia Yerbunt (3 H), S.30 best. jg. overl. huisvr. C. Vink (3 H), 9 pl. best. jg. vr. v. J. Tillemans (3 H) DINSDAG7.30 gest. jg. 2e kl. v. Louisa Messemaeekers (1 H), 8 gest. jg. 2e kl. H. Poelson Johanna Camps (3 Hi, 8.30 gest. jg. 2e kl. Math, vd Putten. Joh. Evers, Gertr. vd Putten, Jan Jacobs en Maria vd Puttèn (3 H) 7 Antoniuslof. WOENSDAG 7.30 bost. dienst V. Pyls v. d. St. Nicolaasvereen. (l H), 7 best. jg. Simon Janssen, echtgen. en dochter Mina (3 Hl, 8.30 best. jg. Pator C. Abels (3 H). 7.30 repetitie dames- en meisjeskoor in 't klooster. DONDERDAG; Feest; van St. Lucia 7.30 lm. ter oere van St. Lucia. 8 u. gest. sol. jg. Laur. v. Valkenburg (3' H), 8.30 best. dienst by 12VJ. echtv. W. Janssen Mandeis tl II) VRIJDAG: 7.30 gost. jg. 3e klas Peter Ousters en M.G. vd Ven (3 H), S gest. jg. 2e kl. E. Messemaeekers, Agnes Geenen en kinderen (3 H). 8.30 gest. ig. 3ekl. Poter Jenneskens en Joh. Pools i.3 H>. 7 H. Kruisweg. ZATERDAG 7.30 O.L. Vrouwemis S gest. jg. 2e klas Potron. Janssen, ouders, broeders en lam. (3 II), S.30 gest. jg. 3e klas Martin Jocliyms, echtgen., ouders, bloodverw. (3 H) Biechtgelegenheid 5.30—7.30. By Eerw. Paters vanaf 3 uur. 7 uur Lof en Rozenhoedje. HEIDEZondag 8 lm., 10 hoogmis Thomas Michels. Zaterdag biechten 4—5 uur. ST. ANNA: H. Missen Zondags 7.45 en 10.30, weekdagen 6.50, 8.15. Lof Zondags 3.30. Biechten Zaterdag 6-8. ST. SERVATIUS H. Missen Zon dags 6.45 en 8.30,10 u. hoogmis. Door de week 6.25 en 7.45 u. Lof met rozenhoedje Zondag 4.30, Donderdag en Zaterdag6.10 u. Biechtgelegenheid Zaterdag van 4-6 en na het lof. Dezer dagen zal de broeder op rogge- termijn komen. DERDE ORDE. Woensdag a.s. om .30 precies repetitie voor het dames- en meisjeskoor in het klooster. Zondag a.s. 16 Dec. om 11 u. verg. voor bestuur de groote D.O., om 2.30 verg. v. bestuur der meisjes-D.O. Leesmlssen in de Paterskerk Dinsdag '7.30 Jos. van Meyel, 8 uur Wilhelmina Loonen, 8.30 Wilhelmina Loonen. Woensdag 7 uur Henricus Nellen. 7.30 Henricus Nellen, 8 uur Henricus Nellen Donderdag 7 uur Wilhelmus de Haan als lid v.h. Koordje Vrydag 7 uur. 7.30 en 8 uur voor Jean Kemps als lid v.h. Koordje Zaterdag 7 uur, 7.30 en 8 uur voor Joseph iua Wismans-Droesen als lid v.h. Koordje Burgerlijke Stand Week van 16 t/m 29 Nov. GEBOREN Martens Gertruda M. P. Leunen IC 2b Swinkels M.ithea J: M.Oostrum D 55a Jeuken Wilhelmus, Grootestraat 24b Strybosch Margaretha, Langstraat 25 Peeters Antonetta. Merselo M 118a Kersten Petronella, Stationsweg 65 Vermeulen Oda, Merseloschew. M 69 Kateman Franciscus, Langstraat 15 Siebers, Gerarda Hoebertweg 3a Geurts Gerardus M.. Weverslo M 76a Tysson Antonius W. G. M., Oirlo F 6a Keysers Petronella, Boscbhuizen C 59 Jennoskens Henk Antoon, Veulen I 25 Arts Antonius, Merselo M 101a Sm90ts Wilhelmus, Ysselsteyn I 32a Jacobs Maria M. O., Merseloscheweg9. OVERLEDEN Bistervelds Jacobus H. W. oud 2'/K j van Kesse! Theodorus, 51 jaar, land bouwer, wed. van Linders H., echtg. van Rongen P. Th. M. Loonen Wilhelmina, oud 61 jaar van Roosmalen Berendina, 71 jaar Esser Amaury C. K., oud 77 jaar Vullings Carharina, 71 jaar, echtgen. van Verheyen W. Peters Johanna M., oud 79 jaar Bultissen Andreas H. M., 10 mnd. Hardij Johannes P., 29 jaar, echtgen. van Laasberg G. Hendriks Maria J., oud 27 jaar van Haren Elisa fi., oud 53 jaar ONDERTROUWD Fleuren Wilhelmus A. M., oud 32 jaar- bedrijfsleider en de Ponti Maria G. B.. oud 33 jaar, beiden te Venray. GETROUWD: Barents C. H. 31 j, klompenhandelaar en Huisman G. H. '1 j. beiden te Venray. Stevens F. C. 37 j. machinist en Vandevenne M., 25 j. beiden te Venray Wijnhoven J., 26 j. slageren Chris tians T. 29 j. beiden te Venray. van Horck J. 33 j. metselaar te Horst en Engels M. 29 j. te Venray. ADVERTENTIEN Met grote vreugde en dankbaarheid aan God geven wij kennis van de geboorte van ons eerste kindje HARRY. Bij het H. Doopsel ontving hy de namen Harry Jan Pieter Mario P. SLITS L. SLITS-BROUNS Venray, 4 December 1945. Tijdelijk St. Elisabethziekor.huis k.23 r Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, tydig voorzien van de H. Sacramenten, onze lieve Moe der, Grootmoeder, Zuster en Tante Johanna Jenniskens Weduwe van JOH. LAMB. LEMMENS, in den ouderdom van bijna 75 j. S. Lemmens. C. Lemmens-Ver st raten en kinderen, Ysselsteyn; W. Lemmens, D. Lemmens-Poels en kinderen, YsselsteynZr. l'assidea, Palombang N.I.: Dina Lemmens; M. Poels-Lemmens, J. Poels en kinderen, Merselo Zr. Jozina, St. Eiisabethzieken- huis. Merselo.Venray, 2 Dec. 1945. Do pl. begrafenis heeft plaats gehad Woensdag 5 Dec. te 10 uur te Merselo. ONDERTROUWD Maria de Ponti Wim Fleuren Huwelijksinzegening Zaterdag 29 Dec. om 10 uur in de noodkerk van de H. Gertrudis te Oirlo. Gelegenheid tot feliciteren 1-2 u. Dankbetuiging. Hiermede betuigen wij onzen op rechten-dank aan allen die hebben medegewerkt tot het welslagen van ons St. Nicolaasfeestbijzonder dank aan E.H. Kapelaan en onderwijze ressen. BEWONERS KAMP A ENDEPOEL. Onderlinge Paarden- verzekering Venray. Premiebetaling Zondag 9 December voorm. van 11 tot 12 uur aan de Heide bij P. Lit- jens. Zondag 16 December voorm. van 11 tot 12 uur ten huize van den Se- crotaris voor Dorp. Lull en Brukske. De premie bedraagt ll/s pet. BEKENDMAKING. Eet Bestuur van de Boerenleenbank Venray maakt bekend, dat het Kantoor tus' schon 15 en 31 Dec. alleen geopend zal zijn op WOENSDAG 19 en DON DERDAG 27 DECEMBER. Op beide dagen zullen alleen de allerdringendste gevallen afgewerkt worden. Een en ander is noodzakelijk we gens drukke administrafieve werk zaamheden. Het Bestuur Boerenleenbank Venray T uinbouwvereeniging Leunen. De leden worden verzocht Maandag en Dinsdag opgave te doen van de grootte van lnin teeltvergunningen bij De Secretaris. DANK aan de PI. Oda en aan de H. Maagd Maria voor verkregen gunst, door het bidden van de Noveen der drie Weesgegroeten. N. N. te V. KUIKENS Om teleurstelling te voorkomen, vanaf heden gelegenheid tot bestel len van kuikens. Verkrijgbaar zyn W.L., Reds, Barnevelders en gekr. W.L. met Reds. Nu bestellen en later bonnen inieveren. Aanbevelend, JOH. VAN LANKVELD Hoenderstraat 28, Venray Gymnasium I.C. REKENINGEN voor de leerlingen moeten voor 16 December met de bonnen ingeleverd worden. DE RECTOR. TE RUILEN drie overjassen voor jongens 14 18 jaar tegen schoenen. Grootestraat 28. Jaarmarkt te Venray Maandag 17 December. Dagelijks ontvangen wij (bij droog weer) rogge-, haver-, tarwe- en schoofstroo, alsmede goed gewonnen klaver- en weidehooi. Betaling contant. J. HULSMAN en ZONEN G. MULDERS, OOSTRUM Ketelfabriek vraagt 2 aankomende bankwerkers-lassers of die hiervoor opgeleid willen wor den. en 2 flinke arbeiders voor fabricage van spaar-buitenketels. Vast werk. GEVRAAGD voor Eindhoven flink dienstmeisje, niet beneden 18 jaar. Aanmelden Eindstraat 2, Venray WIE is genegen om tegen redelijke vergoeding enkele paren handschoe nen te breien Wol aanwezig. Adres bureau dezer. TE KOOP of TE RUIL eon radio toestel en een gouden dames-arm bandhorloge. tegen paardentuig of kar. y. Stiphout, Merselo M 36a. TE KOOP een party zware biggen, gemerkte zeugjes en een fokvarken. Wed. J. II. Muysers, Merselo Klein- dorp M 105. TE KOOP OF TE RUIL gevraagd een in goeden staat zijnde petroleum kachel. Adres bureau dezer. - TE KOOP roodbont maalkalf. L. Geurts, Hoogriebroek. GEVRAAGD een bekwaam smid en smidsleerling. A. H. de Haen, Grootestraat. TE KOOP een roodbonte koe, vol dragen 19 Dec., beste melkgeefster. Jan van Meyel, Leunen K 32. TE KOOP een koe met 16 1. melk, ook te ruilen tegen leveringskoe. M. van Tilburg—Muysers, M 6a, Grootdorp-Merselo. VERLOREN Maandagmorgen op de Langstraatzwartgrijze gebreide heerenhandschoen, gemerkt VV. T.t.b. by J. Beterams, Merseloscheweg Huis te koop gevraagd met liefst 20 Are tot 2 H.A, land. Brieven onder no. 46 Bureau van dit blad. TE KOOP middelzware slagkar by P. Strybosch, Hoebertweg 1. TE RUIL prima werkschoenen togen kinderschoentjes. Groote Markt 4. TE RUIL makke aftandsche vos- merrie tegen l1/,jarige. J. Peeters, F 19, Oirlo. TE KOOP een varken voor huis slachting, een party klaverhooi eerste snede. TE RUIL een paar prima laarzen m. 40 tegen schoenen m. 42-43. GEVRAAGD een paardenknecht. P. J. van Hoof, Ysselsteyn, Peel- plan Zuid. TE KOOP een party biggen by J. Direks, Blakt. TE KOOP 3 biggen, 6 weken oud. Wed. J. Geurts. Ysselsteyn I 47. brengt U vanaf Zaterdag tot en met Dinsdag Werkdagen 8 uur Zondag 5 en 8 uur met JUDITH ALEEN, MILBURN STONE, HARRY CAREY met de populaire TOM KEENE en BETSY COMPSON. Toegang boven 18 jaar. Om de bovenste plaats Zondag 9 December competitiewedstrijd Terrein Oostsingel. Aanvang 2 uur. Entrée f 0.35, kinderen 10 ct. Gelegenheid tot rijwielstalling a 10 ct. op het terrein. Venraysche Oorlogs-Revue in feestzaal Huize Servatius (ingang t. o. Garage Gommans) wegens overweldigende belangstelling geprolongeerd Zondag 9 en Maandag 10 Dec. Plaatsbespreken voor Zondag op Zaterdag 8 December, voor Maandag op Maandag 10 December telkens van 2 4 uur in Lunchroom Verheugen. Prijzen der plaatsen: le Rang f 1.50, 2e Rang fl.- Kosten plaatsbespreken met inbegrip uitv. programma 25 ct. Voor zoover by voorverkoop niet alle plaatsen zyn ver kocht, worden kaarten verkrijgbaar gesteld aan de feestzaal telkens een uur voor elke voorstelling. Ontwikkelings- en Ontspanningskring DINSDAG 11 DECEMBER 8 uur nam. in de feestzaal van Huize St. Servatius (ingang t.o. Garage Gommans) spreekt Mej. L. HILLE over „Sociaal werk in oorlogstijd" Toegangsbewijzen voor niet-liouders van abonnementskaarten zijn ver krygbaar a 50 cent een half uur voor den aanvang aan de zaal. Iop Dinsdag 10 December in onze nood- winkel LANGSTRAAT la Als a!tyd geheel tot Uw dienst, W. POUWELS Loodgietersbedrijf Centrale Verwarming verplaatst naar MARKTSTRAAT 3 VERHUISD van Marktstraat 3 naar SCHOOLSTRAAT la Lijkkisten Wegens overgroote drukte zijn wij genoodzaakt op DINS DAG, WOENSDAG en DONDEKDAG onze KANTOREN GESLOTEN te houden. Wij zijn dus open op Maandag en Vrijdag van 9-12 en op Zaterdag van 9 tot 11.30 uur. Dringend kantoorpersoneel gevraagd. Wij kunnen weder MEUBELS ter reparatie aannemen. Wij halen en bezorgen. Venraysche Meubelbeurs, Eindstr. 12 Verzekering-Maatschappij vraagtvoorN.-Limburg vertegenwoordigers Goede werkers. Prima vooruitzichten. Brieven onder no. 144 bureau van dit blad. Yoor de Psychiatrische Inrichting „8t. Anna" te Venray worden zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD 5 nette R.K. Meisjes (boven 18 j.) waarvan 1 gedipl. naaister, 3 meisjes voor de huishouding, 1 meisje voor de boerderij. Persoonlijke aanmelding dagelijks van 9—12, 3 5, 7—9 uur. TE KOOP prima Belg. Herder, oud 17 mnd.. reu. Goed voor dressuur. M. Willems, Broekweg 21. TE KOOP roodbont maalkalf, oud 3 weken. J. Donders. Castenray. TE KOOP OF TE RUIL een JvR- varken, 15 weken dracht, tegen slachtvarken of jongvee. II. van Ryswyck, Veulen 26a. TE KOOP een party stoofprei. M. van Gerven, Bergweg 2. TE KOOP een waakhond, 7 mnd., prima waker. L. Cox, Veulen H 17. TE KOOP een nieuwe electrische wasehmacliine. GEVONDEN een le deren boekentasch. Adres bureau van dit blad. TE KOOP een groote keukentafel. Adres bureau van dit blad. TE KOOP partij mangel wortelen. Th. Jenniskens, Liezeven. VERMISTeen grijze duif, ringno 609822 '39. T.b.t.t.b. by H. Peeters Vlak waterweg. ONTLOOPEN een zwarte hond, g. Groenendaeler-Bouvier, gecoupeerd aan staart en ooren, reu, boven de oogen eenige witte haren. Tegen be looning terug le bezorgen by Wacht meester Vroon, Oude Oostr.weg 51. VERLOREN Maandagvoormiddag tusschen dorp en Veltumeen doos inh. zwempak, blauwe blouse, bloc papier met naam H. Koppers, Hel mond. Terug te bezorgen Gr.Straat28 GEVONDEN zilveren rozenkrans in beursje. T. t. b. bij. Jac. Peeters, Kruit weg 1. Ongemeubileerde kamer(s) met pension gevraagd door dame alleen. Brieven onder no. 54 bureau van dit blad. TE KOOP 2 stamboekvarkens 52 kg. J. Verstegen, I 28, Veulen.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2