Denk er eens om WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN I OPVOEDKUNDIGE PROBLEMEN Wat krijgen we vergoed? Binnenland Sint Nicolaas Zaterdag 8 December 1945 No. 12 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20p. kwart bij vooruitbct. Losse nos. 10 ct Als we ergens aan gewend zyn geraakt in de afgeloopen vijf jaren, dan is het wel aan het verdraaien van de waarheid. Onze bezetters wa ren meesters in de leugen. Maar het Nederlandsche volk was niet zoo goed-geloovig, al had men ons altijd voor „dumme Hollander" gescholden. De propaganda-campagne in pers en aether had dan ook weinig succes. Wel leerden we zélf voortreffelijk omgaan niet dit wapen, waarmee men ons bestreed. Hebt u een radio-? Neen. Hebt-u koper in huis Neen. Wollen dekens Neen. Is uw man thuis? Neen. Hebt u volwassen zoons? Neen. Was u gisteren na acht uur op straat Neen. Weet u iets af van het doorsnijden van die kabel? Neen. Kunt u ons de namen noemen van de mede werkers aan dit geschrift? Neen. Altijd „neen". We ontkenden alles. Ze kregen ons niet. We logen om 'n ausweis te krijgen, om 'n fiets te kunnen be houden, om familieleden te kunnen helpen. We belogen en bedrogen de officiéele instanties zooveel we maar konden. Nu zijn de vijanden ver dwenen. Onze gedachten en meenin gen mogen weer vrij geuit. En nu? We zijn zoo aan de leugen gewend geraakt, dat we ze niet eens meer opmerken. We liegen er nog steeds op los. We liegen om alles en nog wat. Volgens ons aanvraag-formulier heb ben we g'n enkel paar schoenen meer waar we behoorlijk op loopen kunnen, maar als zo eens onverwachts in onze kast kwamen kijken Ach ja, je moet toch een beetje in 't voren blijven en iedereen doet 't immers We hebben „geen hemd meer aan het lijf', beweren we tegen iedereen. Maar de wassclierij weet wel beter We liegen met een grenzelooze gemakkelijkheid om alle dingen te krijgen waar we strikt genomen geen recht op hebben: méér gas. méér electriciteit, méér kolen, méér voed sel, méér kleeding, méér woning ruimte. Zo gauw er iets mee te be reiken valt is de leugen 'n dood gewoon „eerlijk middel geworden. „Eerlijk duurt immers het langst, om rijk te worden". Hoe lang is het geleden, dat de Nederlandsche volks aard getypeerd werd door: Een man een man, een woord een woord En toch wat is het een weldaad weer eens een eerlijk mensch te ont moeten Een die „ja" zegt, als het „ja" is en „neen" als het „neen" is, ongeacht of er voor hem profijt of nadeel aan verbonden is. Iemand waaraan we „weten wat we er aan hebben". Iemand die zich niet beter voordoet dan hij is, on niet tegenover ons looft, wat hy aanstonds in ge sprek met 'n ander afkeurt. Hoeveel ongenoegen zouden we^on'S" MTf én" anderen besparen wanneer we weer eens eerlijke menschen werden. „Lieg er maar op los" zei Voltaire, „er blijft altijd wat van hangen". De Duitsche leugen-campagne moge als propagandamiddel gefaald hebben, er is iets van blijven hangen in ons volk. En... er is iets van blijven han- in onze kinderen. De jeugd van nu, opgevoed in een volkomen vertrouwd zijn met de leugen als middel, „om je er uit te redden", zal weer moeten worden ge bracht tot waarheidsliefde. Dat is niet gemakkelijk. We zullen hen er van moeten door dringen, dat wat in de strijd met den bezetter getolereerd kon worden, nu absoluut niet meer geoorloofd is. Neen, vader en moeder, u moet het niet door de vingers zien, dat uw kinderen liegen tegen u, tegen hun onderwijzer, tegen hun vriendjes. Neen, opvoeders, u moet het niet zonder meer laten passeeren, dat uw leerlingen de waarheid verdraaien zonder blikken of blozen. En de jeügd-leiders en leidsters mogen wel eens speciale aandacht schenken aan punt 1 van de wet Als de eer van een Verkenner, op de eer van een Gids kan men ver trouwen. Geven we zelf het voorbeeld. We kunnen niet van een ander eischen wat we zelf niet doen. En men voedt altyd nog meer op door wat men is dan door wat men zegt. Laten we ons zelf eens bezinnen op onze waar heidsliefde, confronteeren we onze daden eens met onze woorden, keeren we eens terug tot de spreekwoorde lijke Oud-Hollandsche oprechtheid. Het kluwen der na-oorlogsche ver warringen zal er te sneller door uit de knoop zijn! I. Kinderen in hun omgeving. Thans een enkel woord over het éénig kind inliet gezin. Zegt men in het algemeen, dat liet gezin de ideale opvoedingsomgeving is voor het kind, dan gaat deze stel ling in haar algemeenheid toch zeker niet op voor het éénig kind. Het éénig kind is een bijzonder kind, juist door de omstandigheid, dat het, levend tusschen volwassenen, zonder broertjes of zusjes om mee om te gaan en te spelen, leeft in een voor een kind niet gewone omgeving. De oplossing moot dus gevonden -worden buiten het gezin en. hier is ook weer de kleuterschool het ideaal om mee te beginnen. Vaak wordt het éénig kind verkeerd beoordeeld Men noemt het egoïstisch, verwend en onbeschaafd. Maar is het wonder, dat een kind, hetwelk alles krygt meestal, wat het begeert, voor zoover de ouders die wenschen kun nen vèrvullen, op den duur egoïstisch wordt. Alles, wat het kind krygt, is voor hem of haar alleener is nie mand om mee te deelen en aldus wordt het egoïsme al in de kinder jaren aangekweekt. Daarmee is echter nog niet gezegd, dat het kind later ook zoo blyft. In latere jaren is een éénig kind - mits verstandig opge voed vaak niet meer te onder scheiden van een kinduit een gezin met meer kinderen. En zeer zeker mag men uit de eerste jaren van een éénig kind niet de definitieve con clusie trekken voor zyn of haar uit eindelijke karaktervorming. Dat een éénig kind verwend is. is te bogrypen! Immers het is het éénig bezit van de ouders, een bezit, waar op ze zuinig moeten zyn en dat ze zooveel mogelijk goed willen doen en het naar den zin maken, omdat ze op dit ééne kind al hun ouderliefde moeten concentreeren en botvieren. Maar een verwend kind behoeft nog niet ongemanierd te zyn en al is of lykt het dit wellicht in meerdere of mindere mate in de jonge jaren, daarom behoeft het dit la,ter nog niet te blijven. Het grootste bezwaar by een éénig kind is het gemis aan sociale vor ming en daarvoor is het beste sup plement het andere kind. Zoo vroeg mogelijk in contact brengen met andere kinderen is dus hoogst ge- wenscht om niet te zeggen nood zakelijk. De volgende week zullen we het hebben over het koppige kind. R. „De Oorlogsschade-regeling voor huisraad naar huurwaarde", wat wil dit zeggen voor het ge troffen gebied? De „Maas en Niersbode", belicht in enkele artikelen de „groot moedigheid" van deze regeling, die wy hier on verkort laten volgen In dit geschonden gebied van Noord- Limburg, -vraagt men zich dag en nacht af, wanneer de vergoeding af zal komen zetten en hoeveel men wel zal krijgen. Men heeft goede ver wachtingen, zeker. Want men is na genoeg alles kwijt en men vertrouwt op de billijkheid van onze aanspraken. Nergens was de schade zoo groot als in onze contreien en men veronder stelt, dat met een treffende groot moedigheid onze boeren en burgers uit de impasse geholpen zullen worden. We hebben hier en daar eens ons oor te luisteren gelegd en we hebben ervaren, dat zoo algemeen het ge voelen is, dat het met de vergoedin gen wegens geleden oorlogsschade wel los zal loopen. Men heeft hun dat zoo gesuggereerd, en in deze ver wachting leeft men voort op hoop van zegen. Intusschen heeft niemand ook maar eenig cijfer of een basis kunnen noe men, waarmede of waarnaar niet, want een basis van vergoeding etc! was nog niet vastgesteld. Totdat we eenige weken geleden een verontrus tende boodschap kregen van minister Drees, die aan een krantenman ont hulde, dat de oorlogsschade zou uit gekeerd worden naar de waardebasis van 9 Mei 1940. Dat zag er niet guDstig uit, doch de klap op den vuurpijl kwam voor 2 weken toen de nieuwe regeling inzaue de oorlogs schade is afgekondigd. Want „na ryp beraad" heeft de regeering besloten vast te houden aan deze basis, met dien verstande, dat de bijdragen in huisraadschade maxima op basis van de huur waarde der woning worden gesteld. Het is wellicht nog niet tot de massa doorgedrongen hoe de regeling eruit ziet, die liioraan ten grondslag ligt. We kunnen echter onthullen, dat de uitkeeringen, die aan de hand van deze regeling zullen worden ge daan voor onze streken, een zeer groote teleurstelling zuller. zijn. Want schier nergens was de schade aan huisgerei zóó groot als hier, waar we reeds van half October 1944 af uit onze huizen worden gejaagd en den vijand - noemen we alleen den vijand meer dan een half jaar volop 'do kans had onze bezittingen te stelen. De vergoeding zal dus plaats heb ben naar de huurwaarde van de woning, waarin men tot aan de catastrofe het vorig jaar woonde. We willen, teneinde de getroffenen in de gelegenheid te stellen zich een beeld te vormen van de vergoeding eenige cijfers géven: Huurw. woning Vergoeding schade per jaar - 75.- 100.- 125.- 150.- 175.- 200.- 225.- 250.- 300. - 350.- 4Ó0.— 450.- 500.- (300.— 700.- 800.- 900.- 1000.- 1100.- 1200.- t 550.- 050. - 750.- 850.- 1000.- 1150.- 1325.- 1500.- 1950.- 2400.- 2S50. - 3300.- 3700.- 4250.- 4S00.- p o350. - 5900.- 6450.- 7000.- 7500.- Voor elk kind, tot het gezinshoofd behoorend, tot den leeftijd van 6 jaar. wordt f 50.-, van 6 tot 21 jaar f 75 per kind toegekend. Deze tabel geldt voor do steden Roermond, Venlo, Nijmegen, Arnhem e.a. en de overige gemeenten met een plattelandskarakter. Hieronder vallen dus ook Venray en de omliggende ge meenten. Om nu een en ander met een klein voorbeeld duidelijk te makon hoe bekaaid we eraf komen oen gezin met 6 kinderen, dat een huis bewoonde met een huurwaarde van f 200, ontvangt by t o t a a 1 ver lies van kleeding. huisraad, linnen etc., kortom alles, de som van f1150 plus 6 maal 50 gulden is zegge en schrijve f 1450. Hetzelfde gezin, dat we hier op het oog hebben, had een waarde aan meubels, kleeding, huisraad etc., ter waarde van f 4950, tegen vóóroorlog- sche prijzen ter beschikking, ongeacht nog andere kleinere bedragen, die verdisconteerd waren in voorwerpen en zaken van nut en noodzakelijk heid. Hieruit volgt dus, dat de schade regeling, zooals dio voor ons klaar is gemaakt, deze streken in een paupe risme dompelt, zooals we in de don kerste jaren niet gekend hebben. Een volgende keer zullen we dieper op de gevolgen van deze regeling voor onze streek ingaan. De landbouw op lichte gronden* Extra nitkeering voor kleine bedrijven. De prijzen, welke de boer voor zyn akkerbouwproducten ontvangt, zijn mede gebaseerd op de verwachtingen van den oogst 1945. Daarbij is reeds rekening gehouden met de te ver wachten slechte resultaten van den oogst. Het is echter geblexen. dat de mindere oogstopbrengst op reeds van nature arme gronden nog belangrijk geringer is dan de berekening was. Op de zandgronden en in de veen koloniale gebieden is de opbrengst van de granen, rogge en haver ongeveer 56 pet. lager dan het tienjaarlijksche gemid delde over de jaren 1930/1939 in de zelfde gebieden, terwijl dez.g. oogst derving voor consumptie-aardappelen op zandgrond ongeveer 40 pet. en voor fabrieksaardappelen op veenko- lonialen grond ca. 45 pet. bedraagt. Deze situatie heeft een finantieelen terugslag op de agrarische bedrijven die ingrijpen van de regeering nood zakelijk maakt. De minister van Landbouw, Voed selvoorziening, heeft dan ook bepaald, dat voor de bedrijven op de lichte gronden een toeslag per hectare zal worden verstrekt. Deze toeslag zal worden verleend voor alle bouw gronden, die van nature zeei arm zijn. Bovendien zal aan de kleine be drijven op deze gronden, die het over 't algemeen nog veel moeilijker hebben, een extra uitkeering per hectare bouw- en weiland worden toegekend. Deze extra uitkeering wordt niet of slechts gedeelieliik toegekend aan kleine bedrijven, die uit tuin gronden, fok- of vermeerderingsbe- dryven of doordat de exploitant zyn hoofdberoep buiten den landbouw heeft, bijzondere inkomsten hebben genoten. De belanghebbenden zullen binnenkort van de bijzonderheden van deze regeling op de hoogte wor den gesteld. Rond den 5en December voelen velen de verheugende behoefte om een beetje voor Sinterklaas te spelen. In dat opzicht hebben de distributie- autoriteiten in liet bijzonder haar best gedaan. Er was chocolade, suikerwerk on rookery, terwijl de banketbakker met behulp van wat suiker waarvan we een extra portie kregen toegewezen en boter, welke thans nog moesten worden ingeleverd, baksels bakte, welke aan boterletters en dergelijk lekkers herinnerde. Van de week zal bovendien een bon voor een half ons thee worden aangewezen; zoo'n portie krygen we over een poosje nog eens en.... dan zal het met de thee weer uit moeten zyn, tenzij de voorraad door tydigen invoer weer wordt aangevuld. Met Kerstmis krijgen we allemaal een stuk Engelsche chocolade van 55 gram en weer een extra onsje suiker. De feestdagen gaan dus niet onop gemerkt voorbij. Ook minister Van Schaik (Verkeer en Energie) heeft voor Sinterklaas gespeeld door zijn aankondiging, dat het zoo goed als zeker is, dat we dezen winter nog een achtste eenheid „huisbrand" krijgen toegewezen. Het verwarmingsvraagstuk is de zwaarste zorg van ons volk. Deze maand worden nog twee bonnen aangewezen, maar met de brandstof fen, welke we daarop ontvangen, zullen we tot einde Februari moeten toekomen. Vóór dien tyd krygen we dan de laatste twee bonnen, waarmee we den zomer moeten zien te halen. Laten we niet mopperen en ons best doen. De Spoorwegen hadden óók al Sinterklaasnieuws. De verbinding Noord-Zuid is hersteld door de ge reedkoming van de brug bij Oosier- beeksedert Zaterdag rijden de kolen- treinen uit Zuid-Limburg over de nieuwe brug by Buggenum recht streeks naar het Westen en Noordon. Wat een verbetering. Voordien moest elk steenkooltje uit Limburg, per trein vervoerd, over Belgisch gebied naar het eigen land worden gesleept Er is ook eenig minder opwekkend nieuws de meikrantsoenen moeten tijdelijk iets worden verlaagd voor de grooton van 2 liter per week op 1.5, voor jeugdige personen van 3.5 op 3 en voor baby's van 6 op 5 liter. Laten we hierbij even terugdenken aan de vorige winters, toen het rantsoen voor volwassenen op 3/, liter taptemelk per veertien dagen was bepaald en in de steden.... nergens te krijgen was. Taptemelk is thans weer beestenvoer. De verlaging van het melkrantsoen werd noodig door de sterk verminderde productie, gedeel telijk een gevolg van den onvoldoen den aanvoer van krachtvoeders. Mussert zit weer terug in zijn „steenen hok", zooals hy zijn gevan genis verblijf noemde, en denkt na over de doodstraf, welke Mr. Zaayer tegen hem eischte. De Byz. Gerechts hoven zyn nogal vrijmoedig met het requireeren en uitspreken van zulke straffen. Te Utrecht hoorde een 20- jarig meisje den eisch van doodstraf tegen zich stellen. Zij had haar heele familie verraden als illegale werkers, omdat zij van deze tegenwerking ondervond inzake haar omgang met een Duitscher. De verloofde van haar zuster werd als gevolg van dat ver raad gefusilleerd. Bovendien heeft zy werkeloos toegezien, hoe na de be vrijding eerst een ander vier maan den lang onschuldig van dit verraad werd beticht. De Procureur-fiscaal vond de doodstraf, juist om de jeugd van verdachte, de eenig juiste straf maat. Hy is van plan om eenzelfde eisch te laten hooren tegen alle jonge S.S.-ers, voor wie levenslange gevan genisstraf al te verschrikkelijk zou zyn Een gesprek met de Heilige Man Traag tikte de regen in de donkere nacht, toen wij plotseling ergens achter in het dorp voor de goede Sint stonden, die begeleid werd door zijn zwarte helpers. En op onze vraag „hoe het nog ging", luidde hot antwoord: „best, maar de jaren gaan al langer hóe méér drukken." Ondanks alles heb ik gemeend Yenray niet te mogen overslaan, vorig jaar werd ik teruggestuurd, maar dit jaar ben ik weer overal goed ontvangen. U hebt niet veel papier en ik niet veel tyd, maar ondanks dat moet Ik mijn hartelijke dank uitspreken voor de grote hulp die Ik van alle zijden heb ontvangen. Op de eerste plaats dan van de Wederopbouw. Pieterman had me gewaarschuwd voor de daken, maar al is het nog lang niet als vroeger, het is me ondanks alles toch zeer mee gevallen! terwijl ook de Stroom- verkoop met de verlichting Myn" avondwandelingen zeer verlicht heeft, hopenlyk zijn het volgend jaar ook deze uithoeken bedacht. De toneelvereniging Hioob verdient een extra pluim voor de geweldige suprise die zij namens Mij aan het Venrays publiek heeft geschonken in haar prachtige revue „Het kan nie mis", waarin de grote lydenstocht van Yenray in ernst en luim ten tonele werd gebracht, tenvyl in het twoede deel, de wederopbouw met al zijn ach's en wee's onder do loupe zyn genomen. Wat de schrijver en regisseur Piet van Mei voort hier heeft gedaan en geschreven, zal een voor naam punt zyn in Venrays historie. Vooral de ouderen onder U zullen genoten hebben van de oude beken den als Flora Floerts, Scheie Maan e.a., die goed spel leverden in dit zo overvolle stuk, maar was Venray dan ook niet overvol aan gebeurtenis sen het laatste jaar Het geheel was voor een begin meer dan uitstekend, zeker, er kleef den fouten aan, maar niemand min der als Ik, die ook van niets iets moet maken, kan beter de ontzagge lijke moeilijkheden begrijpen die overwonnen moesten worden. Ik ben de schrijver en spelers, on niet te vergeten Toon Kateman, die voor prachtige decois zorgde, harte lijk dankbaar en Ik hoop van harte dat de opvoering van een revue met Sinterklaas in Venray traditie moge worden. Een begin, en het was zeer goed, is in ieder geval gemaakt. En dan op de laatste plaats, maar niet de minste, do buurtverenigingen. Het vervoer hier in Nederland is ondanks alle mogelijke comité's al buitengewoon slecht, dus U behoeft niet te vragen wat het vervoer van Spanje naar hier beteekent, maar hier in Venray boden verschillende buurfcvereenigingen My op Myn rond gang het werk aan van verschillende weken. Bedjes poppen, beesten wagentjes, ik weet niet wat. Ik was gewoon overdonderd, alles lag reeds kant en klaar. Wat hier gepresteerd is door soms enkele mensen, grenst aan het ongelooflijke. Om U eens een voorbeeld te geven, misschien dat U er wat aan heeft. Van de buurtvereeniging St. Anna ontving Ik tor verdeling daar in do buurt345 stuks speelgoed, waarvan zelf door de buurt vervaardigt 246 stuks, meer als 130 kg. Speculaas en 20 kg. taai-taai, alles bijeengebracht door die buurt. Myn oude hart was diep getroffen, en in Myn geest zag Ik Uw voor ouders, die U hierin zjjn voorgegaan, maar wier erfenis lang in het ver geetboek stond. Nu echter weet Ik dat Venray, stoffelijk veel armer, geestelijk rijker geworden is. Moge Ik het volgende jaar het gehele dorp in buurtschappen verdeeld zien, het vergemakkelijkt Myn taak enU allen zult er rijker door worden, meer en inniger verbonden zyn met de mensen van uw eigen dorp. En nu, er wachten nog zoveel kinderen, Ik moet nog veel verma ningen en presentjes uitdelen. Breng myn allerhartelijkste dank over en een hartelijk tot ziens in het volgend jaar. Even later was de goede oude Sint een schim, in de verte rammelde Piet zijn ketting nog en -de regen tikte traag. Nieuws uit Venray en omgeving BEKENDMAKING Op verzoek van het Hoofd van het Streekbureau van den Wederopbouw worden de ingezetenen verzocht, om ingeval in de nabijheid van hun wo ningen mynen of andere ontplofbare voorwerpen worden onschadelijk ge maakt, de noodige voorzorgsmaatre gelen te nemen ter voorkoming van het springen van ruiten. Dit kan o.a. voorkomen worden door de ramen tijdens die handelingen open te zet ten. WAARSCHUWING. Degenen, die nog oorlogstuig, pro jectielen, munitie of mynen in hun bezit hebben of zich op hun bezit tingen bevind, op of in den grond, of weten waar deze zich bevinden, worden beleefd doch dringend ver zocht dit op te geven op de Piketpost van de L.B.D. onder het Raadhuis, vóór 15 Dec. a.s. Dit geldt ook voor datgene, wat al eens opgegeven, doch nog niet geruimd is. AFKONDIGINGEN ingevolge artikel 3 sub 3 Armenwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis 1. dat door hen op 17 November 1945 is ingeschreven op de lyst der in deze gemeente gevestigde instel lingen van weldadigheid, de Psychi atrische Inrichting „St. Anna" en zy deze instelling hebben gerangschikt onder de instellingen bedoeld in ar tikel 2c der Armenwet, zynde instel lingen door bijzondere personen of bijzondere, niet kerkelijke vereeni- gingen of stichtingen geregeld en be stuurd. Venray, 29 November 1945. 2. dat door hen op 30 November 1945 is ingeschreven op de lijst der in deze gemeente gevestigde instel lingen van weldadigheid, de Psychia trische Inrichting Huize „St. Serva- tius" en zy deze instelling hebben gerangschikt onder de instellingen bedoeld in artikel 2c der Armenwet, zynde instellingen door bijzondere personen of bijzondere, niet kerke lijke vereenigingen of stichtingen ge regeld en bestuurd. Venray. 4 December 1945. GEMEENTEBESTUUR. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat in hunne vergadering van 30 November is bepaald: a. dat by ongesteldheid, afwezig heid of ontstentenis van den burge meester deze zal vervangen worden door wethouder P. M. II. Pubben en bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis ook van dezen door wet houder Th. Wintels. b. Dat de gewone vergaderingen van het College zullen worden ge houden eiken Vrijdag des voormid dags half elf. Venray, 3 December 1945. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis dat de Raad der gemeente in zijne openbare vergadering van 24 Novem ber 1945 besloten heeft: a. de door hot Zedelyk Lichaam Ursula's Zusters" te Venray gevraag de medewerking tot oprichting eener R.K. school voor uitgebreid lagor on derwijs voor meisjes te verlecnen; b. te beslissen, dat niet tot op richting van een overeenkomstige openbare school zal worden overge gaan. liet besluit ligt ter secretario voor eenieder ter inzage. Venray, 30 November 1945 Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare konnis hun besluit van 17 November jl. no. 134, waarbij bot raadsbesluit van 17 November 1920 no. 104/155, tot ver- doeling der gemeente in pleinen, straten, lanen, wegen, paden, on wij ken on tot benaming daarvan, sedert gewijzigd en aangevuld, nader wordt aangevuld ais volgt: Sub B. Afdeeling I; Toegevoegd wordt 71, St Jozefswegbegint aan don Overloonsclieweg tegenover het. St. .Jozefsgesticht en loopt uit op den Lange weg. Venray, 28 November 1945. Burgemeester en Weth. van Venray, De Burgemeester. A. H. M. JANSSEN De Secretaris v.d. BOOM, 1.8. Afscheid Op 1 December heeft de heer van Bergen, hoofd-opzichter by de Ned. Spoonvegen, de dienst met pensioen verlaten. Benoeming Tot boschwachter by het Staats- boschbeheor alhier is benoemd de boschwachter P. C. Beunis, die in de plaats komt van den naar Texel overgeplaatsten waarnemend bosch wachter J. Deelder. Het adres van den Heer Beunis is: Henseniusstr. 8. Pastoor A. Lenders f Te Maas* tricht overleed in den ouderdom van 68 jaren, de Zeer Eerw. Heer Lenders, pastoor aldaar (St. Jozefsparochie). Z.Eerw. was vele jaren kapelaan te Venray. Ond kapelaan W. Geurt». De Weleerw. Heer W. Geurts, vroeger kapelaan te Venray, is benoemd tot pastoor te Caberg by Maastricht. Waarschuwing. Zy, die in aanmer king meenen te komen voor oen En- gelsch 2de handsch rijwiel, kunnen dit bij de plaatselijke rijwielhandelaren opgeven, onder vermelding van het nummer van hun persoonsbewijs. Het is reeds voorgekomen, dat per sonen by verschillende handelaren een rijwiel hebben aangevraagd. Deze komen echter niet meer in aan merking. Geslaagd. Op het te Posterholt gehouden eindexamen der 2-jarige Landbouw-huishoudschool, slaagden de damesAntoinette Geurts, Oirlo en Mia Loenen, Leunen. VOEDSELBl REAU YENRAY. Paterslaan*20. Kantoor geopend van 9—12 uur. Zaterdags gesloten. BEKENDMAKING ZITDAGENVoor alle bureau aangelegenheden Te Venray-Heide op Dinsdag 11 Dec. van 9 12 uur, te Ysselsteyn van half 2 tot 5 uur. Op Woensdag 12 Dec. te Merselo van half 2 tot 5 uur, te Venray-Smakt van half 2 tot 4 uur. VARKENS. Alle varkens met een lovend gewicht van 25 kg. of zwaar der dienen voorzien te worden van een der onderstaande vergunningen a. Voor zeugen: De toewyzingskaart zeugen. b. Voor opfokvarkensOpfok vergun ningen. c. Voor huisslachtingsvarken (slacht- seizoen 1945-'46). Aanhoudvergun- ningen voor huisslachting. d. Vorder bestaat thans reeds do mogelijkheid voor boeren en land arbeiders om aanhoudvergunnin- vergunningen voor huisslachting af te halen voor slachtseizoon 1946 '47. e.Voor alle overige varkens: Mest- contracten ter levering aan het B.V.V. Gelegenheid voor het afhalen van deze vergunningen op de zitdagen en de gewone kantooruren. SLACHTZOUT. De distributiediens ten zullen thans op vertoon van do aanhoudvergunning tot huisslachting toewijzingen voor zout afgeven, nJ. voor een slachtvarken 10 kg. por aan houdvergunning, voor een zeug 15 kg. per aanhoudvergunning. Dit dient te geschieden vóór het afhalen der mach tiging daar by het afhalen dor mach tiging steeds do aanhoudvergunning moet worden ingeleverd. BETALING AARDAPPELEN. Aard- appelen geleverd via ons bureau voor de gebieden over de Maas. Dit zijn die aardappelen die perauto aan huis zyn afgehaald, worden uitbetaald: Voor Ysselsteyn Zondag 9 Dec. na de hoogmis, bij M. Wismansvoor Merselo Zondag 9 Dec. na de hoogmis, in café "Wed. M. Janssen voor Heide, Smakt en Venray-dorp Maandag 10 Dec. v.m. op het voedselbureau van 9—12 uur. RUNDVEE. Rundvee aangekocht door gotroffenen op oorlogsschade aankoopvergunning, kan iederen Maan dag v.m. getaxeerd worden, op Hen- seniusplein. Bü de aanbieding voor do taxatie moeten evenalsvoorheen aanbicding8formulieren aanwezig zijn. GEVONDEN By de loketten op het Bureau is een geldigheidszegel voor een stamkaart gevonden. Deze is

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1