,,'t Kan nie mis" DE JACHT OP FORTUIN Centtaie Keuken LEUNEN. Landbouwherstel. A. W. HERMANS, THOMASSEN Chocolade en Suikerwerken 4ióudt ^óndaqavónd i 6 Deceméet Tooneeluitvoering Veulen SVV IV - YSSELSTEYN Aanïang ,12.ao nur SVV II - BW '27 LUXOR-THEATER - Venray LEEF GEWOON DOE GEWOON en betaal ook Uw reparaties aan Meubilair uitsluitend CONTANT vraagt tijdelijke krachten (ml. of vr.) LEERLING-VERPLEGERS Heren Landbouwers, Fa. H. CH. Schobbers, Zaden, Blerick BEKENDMAKING Do Directeur van het Districts!);: reau Verzorging Oorlogsslachtoffers te Roermond, brengt ter kennis van de ingezetenen der gomeonto Venray: Personen, die nu of in de toekomst in aanmerking wenschen te komen voor een voorschot op do door de 1 Schade Enquête Commissie uit te betalen vergoeding voor geleden HUISRAADSCHADK, kunnen zich ter vorkryging hiervan melden ter gemeente-secretarie alhier en wel, wier namen beginnen met do letters: KustorS-Litjens op Maandag 3 Dec. 9- 1 uur, Litjens—Mat 2-ü uur. Mat—N op Dinsdag 4 December van 9—1 uur. N Peeters van 2—6 u. Peetors Pol op Woensdag 5 Dec. v. 9—1 uur, Pol Ru van 2—6 uur. Ru-Smits op Donderdag 6 Dec. van 9—1 uur, Smits—Sybers 2—6 uur. Sijbers-v.d. Ven op Vrydag 7 Dec. 9—1 uur, vd Ven—Verstegen 2 6 Verstegen—Welt en Zaterdag 8 Dec 9-1 uur, Weiten—tm Z 2—6 uur Voor verdere inlichtingen zie Peel en Maas van vorige week. KERKELIJKE DIENSTEN. Heer der week: kapelaan Koyzers Parochieactie: draagt elkanders lasten Zondag 7 u. lm. v. Albert Janssen, Lid van de H. Familie, Gen. H. Com- munio van de leden8 uur paters- lioogmis; half 10 lm. voor do lovende en ovorl. leden dor handboogschutter^ St. Oda; half 11 parochiohoogmis geen kleine congregatieom 10 uur Derde Orde voor de mannen op Sint Jozef; om 3 uur Derde Orde voorde vrouwen in Paterskerk5 uur lof, litanie en Adventspredikatie. Collecten: opbouw der kerk, bis schoppelijke nooden, arme. Maandag feest van Franciscus van Xaverius, volle aflaat leden Voortpl. des Geloofs; half 8 zielemis voor alle overl. parochianen 8 uur gest. jg. Hendrik v.d. lleuvel (2e klas) hall'9 uitv. dienst van Maria Hendriks. Dinsdag half 8 lm.8 uur gest. sol. jg. (Ie klas) voor Hendrik Kuipers en Anna Haegens; half 9 gest. jg. voor Bernard van Opbergen en Theodora Maas; om 7 uur lof. Woensdag half 8 best. jg. l.eouie Jansen; 8 uur gest. jg. (loklas) voor Peter A. Poels en echtg. Petronella Janssenhalf 9 gest. jg. Martin -Cor- nelissen en Antoinette Wijnhoven (3e klas)9 uur bogr. dienst voor Frans Verbeek. Donderdag half 8 gest. jg. Hendrik Sch raven en liemardina Ley fiers (3e klas); 8 uur St Nicolaasmis; half 9 gest. jg. fam. v.d. Voort en Camps (3e klas) van 8-9 H. Uur, tevens biechtgelegenheid. Vrijdag, le Vrijdag der maand, 7.15 gest. loesmis II. Hart (litanie); 7.45 Hoogmis ter eero v. 't H. Hart, S,30 gest. loesmis Piet Eibers en echtgen. Lof en eerherstel aan 't H. iiart 7 u biechtgelegenheid half zes. Zaterdag, Priester-Zateraag, feest v. Onbovl. Ontv. Gen; abs. v. loden D.O. 7 u. lm. v. levende en ovorl. leden der Mariacongregaties. Gen. H. Com munie van de leden. Diensten als op Zondag; 8 u. Patorshoogmis; 9.30 lm. 10.80 Parochiehoogmis (byz. int.) St. Jozef Zaterdag 7.30 kindermis; 2.30 kinderlof, 5 u. lof en preek. Daarna biechten, niet op St. Jozef; 3 u. grote en kl. congregatie in Paterskerk; bloemen en kaarsen v. versiering Ma riabeeld. Volgende Zondag collecte voor arme kerken. HEIDE: Zondag S u. lm.; 10 u.hgms Martin Peeters; lo Vrijdag 8u. H.Mis besteld door de Zangvereeniging. St. SER VAT JUS: H.H. Missen Zon dag 6.45 en 8.30; hoogmis 10 u.; dooi de week 6.25 en 7.45: Lof m. rozen hoedje Zondag 4 u.; Donderdag, Vrij dag en Zaterdag 0.10. Biechtgel. Don derdag voor en na het lof; Vrijdag 5.30-6 u. en na het lof; Zaterdag 4-6 en na het lof. Zaterdag 3 Doe. lm. 6.25 en 7.45; hoogmis 9 u. ST ANNA: Do 11. Missen Zondags om 7.45 en half elf, door de week om 6.10 en 8.15. Biechten Donderdagavond van 6-7 uur (voor cle eerste Vrijdag), Zaterdagavond van 6—8 u. Zaterdag 8 Doc. de H. Missen om 6-10, 7.45 en-9 uur. DERDE ORDE. Zondag om 11 uur vergadering van bestuur der jongens afdeel ing Derdo Orde. Intenties van de Paterskerk. Dinsdag 4 Doe. 7 uur Jos v. Meyel. Woensdag 5 Dec. half 7 overleden fam. Schreurs—Peeters, 7 uur Wed. Arts-Geurts en overleden familie. Donderdag 6 Dec. 7 uur ter eere van St Jozef. Vrijdag 7 Deo. 7 uur Hendrik Nel len als lid van het Koordje. Zaterdag 8 Dec. half 10 overl. fam. Lenynen - v.d. Sterren. DISTRIBUT1EDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING OFFICIËELK BONNEN LIJST Voor do eerste helft v.d. 13e periode 1945 (25 Nov. t.m. 8 Dec. 1945) voor het Zuiden des lands.. Bonkaarten KA, KB, KL* 513 818 125 gram biscuits 319 250 gram bloem 320 200 gram zout 321 250 gram jam 322 250 gram peulvruchten 323 10'» gr. choc, of suikerw. 324 150 gram vleesch 325, 326 2 kg. aardappelen 327 225 gram huishoudzeep A 25 2 doosjes lucifers B 25 1 kg. aardappelen A 26, B 26 IV, liter melk C 26 S'/i liter melk Bonkaarten KB, KE 613 413 125 gram biscuits 414 250 gram bloem 415 200 gram zout 416 250 gram jam 417 100 gr. choc, of suikerw. 418 150 gram vleesch 419 1 kg. aardappelen 420 6 liter melk 421 225 gram huishoudzeep Toeslagknarten M 513 M06 7- kg. aardappelen Tabakskaarteu enz. T 02 2 rants, tabaksartikolen (geen import-cigarotten) V 02 100 gr. choc, of suikerw. X 02 100 gr. choc, of suikerw, Ingelegde haring Bon V 02 van de Vischkaart N 512 is aangewezen voor hot koopen van 2 ingelegde haringen. Deze kunnen worden afgehaald op de bekende verkoopplaatsen. Gedurendo de week van 3 tm. 8 Doe. '45 bestaat er gelegenheid voor het aanvragen van schoenenbonnen voor de navolgendo kerkdorpen: Ys- selsteyn on Castenray. Ysselsteyn café Koyzers van 10—12 uur op Vrijdag 7 Doe. Castenray café van Rhee van 13.: 15 uur op Vrijdag 7 Dec. Bij het afhalen en indienen der form, moeten alle stamkaarten van de gezinsleden worden medegebracht. Per gezin kan slechts een form, wor den ingeleverd. Op dezelfde dagen en uron kunnen degenen die nog niet voor rijwielbanden aangevraagd en hiervoor in aanmerking komen vol gens vroegere bekendmakingen hun aanvragen indienen. Voor Venray zal hierovernog een nadere bekendmaking volgen. ATTENTIE. Het publiek wordt er nogmaals uitdrukkelijk op gewezen, dat de loketten geopend zijn van 9—12 u. en van 14—15 u. Na die tijd kan niemand meer geholpen worden STAMKAARTEN. Het lokot stam kaarten is in de week van 3 tm. 7 Doe. alleen geopend van 9—12 uur. Uitreiking bonkaarten le periode. In het tydvak van 26 Nov.—22 Dec. worden de bonkaarten le periode uit gereikt. KANTOOR VENRAY: Woensdag 5 December, Castenray, van 9.30 -12 lettors A M, van 13-15 letters N Z. Donderdag 6 December, Oirlo, van 9.30-12 letters A-M, van 13—15.30 letters X - Z. Vrijdag 7 December, Oostrum, van 9.30—12 lettors A II, van 13 15.30 letters 10. Zaterdag 9 December, Oostrum, van 9.30-11 lettors P-Z. Do zelfverzorgers moeten de bonnen van de 12e periode inleveren, van die artikelen, waarvoor zij zelfverzorger zijn. TEXTIEL. Dinsdag 4 Dec. van 9—12 u. afhalen van textielpunten en vergunningen voor de letter A en van 14-16 u. voor do letter B. Vrijdag 7 Dec. van 9 12 u. afhalen textielpunten en vergunningen voor de letter C en van 14-16u. lettor Het afhalen voor do letters E, F en G wordt nadoi bekend gemaakt. Dit geldt alléén voor gezinnen die een aanvraag hebben ingediend. Fruit De Directeur van het Centraal Distributiekantoor Vught, maakt be kend, dat men, teneinde in het Zuiden des lands gedurendo de periode van 9 December tot en met 5 Januari a.s. fruit te kunnen betrekken, bon F 02 der fruit kaart uiterlijk op Zaterdag 1 December a.s. by eon handelaar in fruit moet inleveren. Extra suiker en chocola Met Kerstmis geeft de distributie een ons suiker extra en een tablet Engelse chocola. Het koföerantsoen daarentegen wordt verlaagd tot 100 gram in de vier weken. Het lucifers rantsoen zal worden verdubbeld. Slaolie voor Kerstmis De Directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt bekend, dat omstreeks Kerstmis een rantsoen slaolie (2 dL. of circa 180 gram) beschikbaar wordt gesteld. Hiertoe dienen de bonnen -328 of 422 van de bonkaart K 513 uiterlijk 1 December a.s. te zyn ingeleverd by een detaillist, die eertijds gewoon was spijsolie te verkoopen. De detaillist dient hiervoor ontvangstbewijs af te geven. Verkoop mag eerst plaats vinden, nada*" zulks is bekend ge maakt. Nader zal worden medegedeeld of hiervoor een nieuwe bon zal worden aangewezen. God schonk ons tot onze groote blijdschap ons tweede kindje, een zoontje: WIMKE, dat bij het H. Doopsel de namen Wilhelmus Odilius Maria ontving. W. JEUKEN D. JEUKEN-VAN TREECK Venray, 17 Nov. 1945. f Uit IndiC ontvingen wy het droeve bericht, dat eind October door de extremisten op Java werd ter dood gobracht onze geliefde Zoon, Broer en Zwager Franciscus Antonius Theodorus Verbeek geb. 14 Juni 1893. FAM. VERBEEK Op Woensdag 5 Dec. om 9 uur zal in do Paterskerk een plech tige H. Mis voor zijn zielerust worden opgedragen. Buurtverceniging Overl.weg Vrydag December ALGEMEENE VERGADERING 's avonds 8 uur in café Odenhoven. Verwacht worden Overloonscheweg tot on met Wed. de Bruin, Gasstraat, Heuvelstraat, Beek- weg en gedeelte Hagel weg. Aller opkomst verwacht. Namens Bestuur, A. KRUIJSEN, Secretaris Buurtvereeuiging St. Oda. Op Zondag 2 December worden alle kinderen van de Hoenderstraat, Bontekoest raat en Bindstraat uitge- noodigd tot het bijwonen van een ST. NICOLAASFF.KST met kinder- tractatie, in de feestzaal van hot St. Josephgosticht. By dit feest is de medewerking verkregen van den bekenden illusio- nistelepaath Theo Draat, Amsterdam. Aanvang 4 uur n.m. Het Bestuur. t lieden overleed in het R.K. Ziekenhuis te Venray, na een kortstondige ziekte, tijdig voor- -zien van de H. Sacramenten der Stervenden, onze lieve zuster, behuwd-zuster en tante Mejuffr. Elisa van Haren in den ouderdom van 53 jaar. Boers: P. Heurkens-van Haren H. Heurkens en kinderen Venray: L. J. van Haren A. v. Haren-Rous en kinderen Venray-Oostrum H. Vorheggen-van Haren A. Verheggen en kinderen Nijmegen Wed. M. v.d. Heyden- van Haren en kinderen Venray, 27 November 1945. Do H. Uitvaartdienst hoeft plaats gehad Vrydag 30 Nov. te 10 u. in do Kerk van den H. Antonius- Abt te Nederasselt, waarna be grafenis op liet R.K. Kerkhof aldaar. i Heden ovorleed, tengevolge van een auto-ongeval, op 46-j. leeftijd, in het R.K. Ziekenhuis te Vonlo, voorzien van het H. Oliesel, onze lieve zorgzame man en vader Henri August Marie Marres echtgenoot van MARIA C. C. J. DE RUYTER. Gij, die hem gekend hebt, zult onze smart begrijpen. Wilt hem on ons helpen met Uw gebed. M. MARRES-DE RUYTER ED. GEERT, PAUL, HANS, MARLEEN. YVONNE, LUCIENNE, ANNE-MIEKE Venlo, Villapark 38, 26 Nov. 1945 De II. Requiemmis, gevolgd dooi de begrafenis, heeft plaats gehad op Donderdag 29 Nov. 10.30 u. in de Parochiekerk v. 'tÏT.Hart. Verzoeke van rouwbeklag ver schoond to blijven. Geen bloe men. Gaarne H. Missen. Volstrekt eenige kennisgeving voor Venray en omstreken. Langs deze weg betuig ik myn op rechte dank aan de velen, van wie ik oen bewijs van belangstelling of meeleven mocht ontvangen by myn zilveren kloosterjubilé. Broeder Lucius van de Sande O.F.M. (In plaats van kaarten) Voor de blijken van belangstelling bij gelegenheid van ons Huwelijk, betuigen wij hartelijk danlc. L. Kerkhol'f J. Kerkhoff-vau Dijck Venray, Nov. 1945. Piet Loouen Tilly Looncn-Theuws danken hartelijk, ook namens we- derzydsche familie, voor de belang stelling by hun huwelijk onder vonden. Venray, November 1945. vraagt wintergroenten te koop, als Boerenkool, Spruitkool, Knolraap, Prei, Uien, Ingemaakte bonen, Zuurkool, enz. Aanbiedingen Kerkpad 3, Venray. - Streng verboden te jagen Op de gronden van leden van den Landbouwbond OOSTRUM. Het Bestuur. Dinsdag 4 December nam. 2 uur op richt in gs vergadering van den Boerinnenbond Spreekster Mej. Andela. Alle oud-leden en nieuwe leden worden verwacht. OPROEP. Allen, die nog iets in bruikleen hebben van de Psychiatrische In richting „ST. SERVATIUS", worden verzocht dit zo spoedig mogelijk terug te bezorgen. Het Bestuur. Aanvragers voor klein gereedschap kunnen a.s. Maandag 3 December dit afhalen aan de Landbouwschool 9 10 uur zy waarvan de naam be gint met de hoofdletter A of B, 10 11 uur letters O tm G, 11 12 uur letters H tm K, 2-3 uur letters L tm P, 3—4 uur letters R tm W. TEEKENT THANS IN by Uw Eigen Boekhandelaar II. Messemaeckers, Venray op het bekende Nationale Standaard werk QitdetdiukkUtg en liïeizd Dit .werk zal een volledige geschie denis geven van de vijf jaren oorlog, waarin wij werden betrokken. Het werk verschijnt in 44 afleveringen a pl.m. f 2.50 en 4 prachtbanden a f 8 Omvang pl.m. 3000 blz. Onderlinge Paarden- verzekering Venray. Premiebetaling Zondag 2 December voorm. van 11 tot 12 uur te Leunen by M. Lit jens—Peeters. Zondag 9 December voorm. van 11 tot 12 uur aan de Heide bij P. Lit jens. De premie bedraagt ll/a pet. TE KOOP een beste volbloed 7jarige dragende merrie, een hengst en een merrie- veulen by M. Verryt, Milheeze. TE KOOP een hobbelpaard en on gebruikte hobbeleend. Stationsweg 41, Venray. TE KOOP een kolomkachel. Dien Gerits, Stationsweg 37. TE KOOP OF TE RUIL z. g. a. n. ïolschaatsen. Tonen, Vlakwater L 78. TE RUIL GEVRAAGD kunst schaatsen en leeren actetasclf voor rookartikelen of iets anders. Adres bureau van dit blad. TE KOOP OF TE RUIL een beste Gjarige mak en eerlyke waarschijn lijk drachtige merrie, BT, wil ruilen op V,jarige volbloed merrie BT. Wed. L. Bardoel, Ledeacker gem. Oploo N.B. H.H. Landbouwers, te koop gevraagd a contant groote en kleine partyen BIETENSIROOP. Bakkery Fr. Beerkens, Draalstraat Jonge man in Rijksdienst zoekt net kosthuis (geen beroeps) Brieven onder no. 212 bureau van dit blad. GEVRAAGD net werkmeisje voor 2 halve dagen in de week. Wed. Winters, Stationsweg 37. HARTELIJK DANK aan den H. Antonius voor verkregen gunst. N.N. DANK aan den H. Gerard us en den H. Antonius van Padua voor verkregen gunst. N.N. Voor St. Nicolaas Speculaas en Banketletter tegen inlevering van grondstoffen. BAKKERIJ JANSSEN VELTUM. JENEVER. MAANDAG 3 DECEMBER vanaf 10 uur verkoop van. gedistilleerd bij J. Scliaeffers, Schoolstraat, aan klan ten door my opgeschreven. Flessehen meebrengen. A. van Cuyck-Kemps Hierdoor breng ik ter kennis van myn geachte clientèle, dat het my alleen mogelijk is 's MAANDAGS schoenen ter reparatie aan te nemen en ZATERDAGS af te leveren. Aanbevelend, JOS. VOERMANS, onder Rykstoez. gedipl. schoenherst. HARTELIJK DANK aan de H. Oda, voor door haar voorspraak ver kregen groote gunst tijdens mijn evacuatie. B. P. A. VERLOREN reservewiel met band, van Horst naar Oploo. Tegen beloo ning terug te bezorgen by P. J. Cuppen, B 148, Horst. H.H. Landbouwers, WIJ LEVEREN Uprima rood Consistentvet, Dryfriemensmeer, Ledersmeer. Machine- en Motorolie, Kankerdood. Beleefd aanbevelend, Langstraat 60c Geregeld verkrijgbaar op broodbon versche TAAI-TAAI Voor St. Nicolaas Buikmannen met rozijnen en Speculaas. Bakkerij Fr. Beerkens Draalstraat. Vanaf heden is zaak in Manufac turen, Dames- Heeren- en Kinder- kleeding verplaatst naar Grootestraat 10 pand A. H. de Haen Kledingmagazijn Thans weer gelegenheid tot reinigen en verven van Heeren- en Damesklecding en andere goederen by GEBR. .JEUKEN, Grootestraat Voor St. Nicolaas ontvangen prachtsorteering fa. Th. Pouwels Zoon Het Warenhuis Hofstraat 8 Veevrz. Eensgezindheid Premiebetaling Zondag 2 Dec. na de Hoogmis in de zaal te Leunen, van 3 4 uur bij van Gassel, Veulen Zondag 8 Dec. na de Hoogmis by J. Keyzers, Ysselsteyn, van 3-4 uur bij P. Litjens, Heide De premie bedraagt 7, pet. Het Bestuur. Onderlinge Paarden- verzekering Venray. Het Bestuur heeft besloten de schadevergoeding voor onteigende paarden met ingang van 29 Nov. 1945 te verlagen tot 65 pet. Venraysche Oorlogs-Revue in feestzaal Huize Servatius (ingang t.o. Garage Gommans) Zondag 2, Maandag 3, Dinsdag 4 en Zaterdag 8 December telkens 's avonds 7 uur. Prijzen iler plaatsen: le Rang f 1.50, 2c Rang f 1.— Kosten plaatsbespreking met inbegrip uitvoerig programma f 0.25 Op Donderdagavond was de voorstelling voor Zondag geheel uitverkocht Plaatsbespreken voorstelling DinsdagMaandag 3 December ZaterdagVrydag 7 December telkens van 2—4 uur in Lunchroom Verheugen, Grootestraat Voor zoover bij voorverkoop niot alle plaatsen zyn verkocht, worden kaarten verkrijgbaar gesteld aan de feestzaal, telkens één uur voor elke voorstelling. voor een bozoek aan de feestzaal van St. Servatius, alwaar Venray's Mannenkoor m.m.v. Venrays Harmonie een Muziekuitvoering zal geven. Zaterdag 8, Zondag 9 en Maandag 10 December 1945 in zaal G. van Gassel, ten bate van Handboogschutter])' „De Eendracht" Door cle toneelclub D.O.E.T. wordt opgevoerd TOEN DE ZON OPGING Toneelspel in 3 bedrijven door F. van Duinen GESJOCHTEN JONGENS, komische klucht in 1 bedryf. Aanvang elke avond half 6 precies. 'Entree f 1. plaatsbespr. inbegrepen Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar by L. Claessens, Hoofd der School Maandag uitsluitend v. Hon. leden met 1 familielid. Plaatsbespr.25 c.p.p Zondag 2 December competitiewedstrijden Aanvang 2.30 uur Entree 50 et, kinderen 10 ct. brengt U vanaf Zaterdag Werkdagen S uur tot en met Dinsdag Zondag 5 en 8 uur De strijd van een Journalist tegen de gevaren der onder wereld, in een sterke gangsterfilm. IN VUUR EN VLAM «mk" -populaire cowboy-trio De Drie Musketiers. Toegang 18 jaar.— Firma 51. J. VOLLEBERGH Zn. P. G0U5IANS A. GUBBEES L. tTSTEHS J. H. KAE5IAKERS P. 5IAESSEX P. LITJENS, Leunen De Ned. Landbouwbank N.V. bijkantoor Venray met kantoorroutine. Sollicitaties schriftelijk. Aan de Psychiatrische Inrichting voor mannelijke Geestes- en Zenuwzieken Huize St. Servatius te Venray kunnen geplaatst en opgeleid worden tot het Staatsdipfoma B. R.K. jongelieden uit den netten burgerstand, in den leeftijd van 18 24 jaar, die voor bovenbedoelde betrekking in aanmerking wenschen te komen, gelieven hun schriftelijke sollicitaties te richten tot het Be stuur van bovengenoemde Inrichting. wij kunnen uit voorraad leveren PETKUSER ZAAIROGGE le nab. oogst 1945 a f 27.55 CARSTENS TARWE VVO plombe f 25.55 Originele Mansbolt II WINTERGERST f 33.10 Prijzen zyn bedoeld per 100 kg. plus inkomende vracht af station Blerick. Voor levering Dec. '45/Jan. '46 alle soorten Gras- en Klaverza den, verder Wessemer Stoppel wortelenzaad en Flakkeesch Wortelenzaad. Zendt U w bestelbons in aan TE KOOP een tweepersoons houten ledikant, Albers, .Willemstraat 2. TE KOOP een r.b koe. 4 liter melk en 5 mnd. dracht, Chr. Pelzer, B 30, Merselo-Endepoel. Kinderstoel, hobbelpaard, 1 paar donkerbl. Swift damesschoenen m. 39, kinderschoenen m. 19-20-21 TE KOOP OF TE RUIL tegen kin derkruiwagen, autoped, trekkar ol ander jongensspeelgoed. Adres bureau van dit blad. TE KOOP 1000 kg. havervoerstroo. Wil ruilen kippenvoer tegen jonge kippen. H. Wilms, Oude Oostrumse- -eg 42. TE KOOP 2000 kg. prima hooi. P. J. van Cuyck, Leunen IC 35. TE KOOP 4 vilten boerenhoeden m. 57, zoo goed als nieuw. Langstraat 8. Te ruil 2 p. schoenen ra. 39—40 tegen m. 28—35, 1 p. schoenen m.17 tegen m. 1S-19, leeren pantoffels m. 37 ook te ruilen tegen pop of passer doos. Overloonscheweg 27. TE KOOP voor St. Nicolaas: een nieuwe groote goocheldoos en groote burcht met soldaten. Schoolstraat 10. TE RUIL 2 zware scheutelingen tegen vet varken. Hagolweg 14. TE KOOP een middelzware slag- kar by M. Claessens, Klein Oirlo F 24 GEVRAAGD een werkster voor Dinsdag en Vrijdag. J. C. Gelens, filiaal Edah, Venray. Flinke dienstbode gevraagd Goed loon. Goede kost. Groote wasch buitenshuis. A. Koppers, Slagerij, Steenweg 41, Helmond. GEVRAAGD een net werkmeisje, eenigszins bekend met de wasch. Fr. Vermaaten, Stationsweg 41. Dienstmeisje gevraagd te Valkenburg, wegens huwelijk der tegenw. dienstbode, goed loon. Th. v.d. Voort, Oranjehof. Valken burg. Zich te melden by H. Ebbe- rink, Marktstraat, Venray. Net R.K. Meisje gevraagd niet beneden 20 jaar, voor dag of dag en nacht. Wasch buitenshuis. Huiselijk verkeer. Mevr. H. Bosch, Bakelschedyk 71, Helmond. Voor zoo spoedig mogelijk gevraagd R. K. Dienstbode by A. C. Schiks, Banketbakkerij, Stationstraat A 14, Deurne. Inlich tingen by M. Vullings, Boschhuizen C 58a, Boschhuizen. Twee nette R.K. Meisjes (vriendinnen) uit den middenstand, leeftijd 22 jaar, wenschen kennisma king met twee dito heeren, onge veer dezelfde leeftijd. Brieven, liefst met foto's, kunnen gezonden worden aan no. 95 bureau van dit blad.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2