WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VROEDE VADEREN VERGADERDEN OPVOEDKUNDIGE PROBLEMEN tytauwtps Zaterdag 1 December 1945 No. 11 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1.00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 p. kwart bij vooruitbet. Losse nos. 10 ct Eerste vergadering van Venray's Gemeenteraad na de bevrijding. In een tochtige zaal, met een plafond waar groote stukken kalk uitgevallen waren, waar de muren de sporen nog dragen van water, zaten Zaterdag zestien nieuwe raads leden te wachten op de opening van de eerste raadsvergadering sinds vier en een half jaar, de meesten een tikje onwennig. Was het voor hur. niet de eerste maal, dat zy voor de belangen van Venray zouden op komen Nadat het traditioneele Venrays kwartiertje verstreken was, opende de Voorzitter de vergadering met gebed en excuseerde zich zonder ambstketen te verschijnen, maar als zooveel andere dingen zou die ook wel in Duitschland terecht gekomen zyn. Herdenkingsrede. Dan herdacht de Heer Burgemeester in zijn openingsrede alles wat gebeurd was sinds de laatste raadsvergadering op 29 Aug. 1941, en hij verzocht de Raad om eenige oogenblikken stilte voor hen, die gestorven zijn in de concentratie-kampen, voor hen die gevallen zijn in de illegale beweging, de slachtoffers van het bombardement en allen, die onder de evacuatie ver van hun geboorteplaats gestorven zyn door het doorstane leed. „Wij moeten toonen hun offer waardig te zijn, immers zij gaven hun leven voor onze bevrijding". Verder bracht hij dank aan 't onder gronds en bovengronds verzet, waar door honderden onderduikers een veilige schuilplaats gevonden hebben, terwijl geallieerde piloten de weg terug gewezen word. Hij stipte de verovering aan, alsmede verwoesting aangericht door bommen en granaten, evenals de plundering in de maanden lange evacuatie-tijd. De bijzondere steun van de regeering verwachtte de Voorzitter voor de nabestaanden van hen, die door oorlogsgeweld in de bevrijdingsdagen om het leven gekomen zijn. Dan richtte hij zich rechtstreeks tot de raadsleden en gaf hun een overzicht van de zware taak, die hun wacht, een bijna geheel verwoest Venray, geweldige achterstand op ieder gebied, kapotte wegen en ver waarloosde waterlossingen. Hij dankte de Wethouders, de heeren Pubben en Janssen, alsmede de ambtenaren voor alle steun en hulp, die zy hem in de oorlogsjaren gegeven hebben bij zijn zware taak, benevens aan de Raad van Advies en Comité Nieuw Venray in de bevrijdingsdagen. De Voorzitter besloot dichterlijk: Maar ,wy gaan met goeden moed de toekomst tegemoet. Beëediging. Vervolgens legden alle raadsleden den zuiveringseed af en werden door den Voorzitter beëedigd, behalve de heer Raedts, die wegens ziekte af wezig was. Wethoudersyerkiezing De heer Wintels zag graag, dat er wegens de reusachtige moeilijkheden een wethouder bij kwam, waarvoor ook enkele andere Raadsleden zeer veel voelden. De Voorzitter had er niets op tegen, maar waar de 20.000 zielen te halen, die noodig zijn voor 3 wethouders Besloten werd zich tot de Gedêp. Staten te wenden, die misschien oplossing wisten, mits de Raad het over dit punt eens was, wat inder daad het geval was. Dan ging men over het voornaamste dezer verga dering de stemming der wethouders. De heeren Creemers en Wismans hadden als stemopnemers geen zware taak. By de eerste stemming verkreeg de heer P. Pubben 14 stemmen, en de Heer Wintels 2 stemmen. By de tweede stemming haalde de heer Wintels 13 en de heer H. Jans sen 2 stemmen, terwyl er één blanco by was. Zoo was dus Venray in enkele oogenblikken tijds, 2 nieuwe wet houders ry'ker de heren P. Pubben en Th. Wintels. Beiden dankten de Raad voor haar vertrouwen en beloof den hun beste krachten te zullen geven tot het heil van Venray. Aanbieding van de begrootiug 1945. Dat de nieuwe Raad haar taak goed opvat, bleek uit het vuur, waarmede zij de begrooting wilde bestudeeren, men vroeg zelfs een aparte bijeen komst er voor aan. De Voorzitter raadde echter aan een commissie te benoemen, om een en ander te bestudeeren. en die ver slag uit te laten brengen, temeer daar het de begrooting 1945 betrof, dat bijna geheel ten einde is. De Raad wenschte deze echter als leerstof te gebruiken voor die van 1946. zoodat besloten weid, dat een commissie,de heren Waszink, Teters en Reintjes in een aparte vergadering een zoo uitgebreid mogelijk verslag zou uit brengen. Gold voor Meisjes-U.L.O. Dit punt werd goedgekeurd, nadat de heer Wintels gevraagd had, of daar niet de voorwaarde aan kon verbonden worden, dat de bewaar school zoo spoedig mogelijk zou be ginnen. De Eerw. Zusters hebben hier over echter zelf te beslissen, daar fröbelen nog steeds niet door de wet geregeld wordt. Vergoeding voor de ver schillende scholen, werd by acclamatie aangenomen, terwy'l voor de begrooting Armbestuur 1945, dezelfde commissie als voor de gemeentebegrooting, een en ander zal onderzoeken. De Voorzitter had nog een punt, dat zoo snel mogelijk behandeld moest worden, n.L: jaarwedde der wethouders De vraag was of de Raad ermee accoord ging, dat deze van f 500 ge bracht werd op f 900 per jaar, vanaf 1 Juli 1945. De Raad knikte ja en zoo kwam men tot de Rondvraag. De heer Peeters wilde nu eens hooien hoever liet stond mee de ver betering van de loonpositie der ge meente-arbeiders, dat toch wel een droevend beetje is, als men de laatste statistieken zoo eens bestudeert. De zaak wordt nog bezien door de Ged. Staten, aldus de Voorzitter, aan wien verstrekkende plannen, die een hoele verbetering zullen brengen, zijn voorgelegd. Hiervan moet echter nog antwoord komen. Tot dien tijd zal men moeten wachten. De lieer Emonds vroeg, of ie ge meente de kosten van de verbouwing van het patronaat te Leunen, tot landbouw-huishoudschool voor haar rekening wilde nemen. De Voorzitter antwoordde hierop, dat het Nijver heidsonderwijs, maar recht op 30 pet. heeft en, dat de positie van de ge meente-kas zoodanig is, dat er op méér niet gerekend kan worden. De Heer Wismans drong er op aan, dat in Ysselsteyn zoo spoedig moge lijk een nood-transformator geplaatst moet worden. De Voorzitter beloofde, dat liet contact met de Stroomverkoop hier over weer zou opgenomen worden. Vermeulen informeerde, of er ook een urgentieplan bestaat voor nieuw te bouwen woningen en of dat van noodherstel nu klaar is, terwijl hij ook wel eens wilde weten wie de controle uitoefent, daar hij er nog kent, die met de kippen in hetzelfde kippenhok zitten. De Voorzitter stelde voor, om op al deze kwesties van de wederopbouw antwoord te krijgen, een commissie samen te stellen, die met de weder opbouw contact zou maken en een en ander zou bespreken, terwyl hy tevens aanraadt by gevallen als hier boven de gemeente-ambtenaar J. vd. Berg op de hoogte te stellen, die dan voor mogelijke verbetering zal zorgen. De commissie komt er door en het zyn de heren Vermeulen, Verbeek en Creemers. Reintjes wyst op de weg naar het Veulen, en of deze niet zo hersteld kan worden, dat hy tenminste berijd baar is. „Laat de wals er eens over rollen", aldus de heer Reintjes. De Voorzitter zegt, dat dit niet zo gemakkelijk is, want het is niet alleen de weg aan het Veulen, die aan die kwaal lydt. Een en ander zal bezien worden. Over de weg naar het Laagrie- broek, die door de boeren wegens mijnengevaar met een scheef oog wordt aangezien, zodat zy maar van het daarnaast liggend3 land als weg gebruiken, wordt opgemerkt, dat men toch moeilijk kan eisen, dat de Raad die weg gaat ..ruimen" terwyl de eigenaar van het bedreigde land wordt aangeraden een voldoende versperring te maken. Dr. Waszink maakt B. en W. er op attent, dat door het vertrekken van het Rode Kruisteam de Scabies binnen niet al. te lange tyd weer heer en meester in Venray is, wat nu niet bepaald een pretje is. Besloten wordt om te proberen het Rode Kruis te bewegen het team hier te houden. Mocht dat niet lukken, dan zal onderzocht worden of het Groene Kruis deze taak niet over nemen kan. Wintels vraagt hoe dat zit met de slechte uitbetaling aan de aannemers door de Wederopbouw, terwyl ook het kostgeld nog lang niet op tyd komt. De Voorzitter heeft daar ook iets van gehoord, maar meent, dat de kwestie reeds opgelost wordt en raadt verder de reeds benoemde commissie deze zaak te onderzoeken. Tevens wyst hy den heer Wintels er op. dat klachten over te trage opbouw van i de schoolbarak in de Patersstraat en het geval, dat om plaats te maken voor een ambtenaar van de Weder opbouw een ander huis meer dan definitief hersteld geworden is. zich bij 't zelfde adres te vervoegen. J Op de opmerking van Vermeulen, I dat verschillende scholen gesloten worden als er niet meer kolen komen, werd gezegd, dat de Raad geen Rijks- kolenbureau is en dat de schpolbe- I. Kinderen in hun omgeving. (vervolg) Voor een eenig meisje tusschen jongens bestaan omgekeerd dezelfde gevaren als by één jongen tusschen meisjes. Hier ligt het groote gevaar in een te „mannelijke" opvoeding, vooral als de jongens en het meisje niet veel in leeftijd verschillen. Men kry'gt licht oen te gemakkely- ken omgang van het meisje met haar broers, maar ook met de vriend jes van haar broers. Het vrouwelijke gaat verloren en niet zelden levert dit later, als het meisje op volwas sen leeftyd gekomen is, moeilijkheden bij het kiezen van een levensgezel. Het meisje voelt zich zelfstandig en best in staat om voor zichzelf te zorgen en zal zich daarom minder gemakkelijk kunnen aanpassen aan aan een ander, i.e. aan haar man. Een bijzondere constellatie kry'gt men ook, als er in het gezin alléén meisjes of alléén jongens zijn. Hier hangt de levensontwikkeling van die kinderen geheel af vau den takt en de houding der ouders te hunnen opzichte in de kinderjaren. By uitsluitend meisjes kan er ge vaar bestaan voor een te „mannely- lyke" opvoeding, vooral als by die opvoeding de vader zyn overwicht doet gelden, die bij gemis van een zoon, nu in zyn dochter geen meisjes, doch jongens gaat zien en hen ook als zoodanig gaat opvoeden, vaak echter met hef resultaat, dat hy later met zyn dochter blijft zitten, daar er geen of weinig mannen zin hebben in een te „mannelijke" eclit- genoote. By uitsluitend jongens loopt men omgekeerd hetzelfde gevaar, zy het dan ook in eenigszins mindere mate. Weer wat anders is het ten aan zien van het jongste en het oudste kind van het gezin. Het jongste kind, bijzonder als het een nakomertje is, worden veelal voorrechten toegekend, welke de ouderen niet hebben. Vaak hoort men, dat de ouders het verwijt van de andere kinderen te hooren krygen: „hy (of zy) mag ook alles, natuurlijk hy (zij) is ook de jongste" En zoo is het niet zelden bij het oudste kind, omdat de eersteling al tijd een bijzonderheid is en blyft tot dat er meer komen; maar ook vaak nog daarna blijft de oudste bijzondere voorrechten genieten. In het algemeen kunnen we ervan zeggen, dat een bijzondere constel latie van het gezin in den regel niet gunstig werkt op de vorming van het karakter, speciaal het sociaal karakter van de kinderen. Toch be hoeft het niet verontrustend te zyn, als de ouders maar een juiste hou ding weten te bepalen en vol te houden by de opvoeding van het bijzondere kind. Veel contact met andere kinderen van gelijken leeftyd en geslacht is hier sterk aan te bevelen en hoe eer der daarmee begonnen wordt hoe beter. In de kleuterjaren is daarom de kleuterschool het aangewezen mi lieu voor het bijzondere kind en zeer zeker voor het eenig kind. Over dit eenig kind zal ik echter volgende keer gaarne iets meer vertellen. R. sturen dat varkentje zelf moesten wassen, waarby /.ij door de turf en het hout, dat hier verkrijgbaar is, nog een voorsprong hebben op die van liet Noorden. En dit was dan het einde, de ver gadering werd gesloten met gebed en in de koude winteravond ging het huistoe. Vol verwachting klopt ons hart Nog enkele dagen en de spanning voor het St. Nicolaasfeest is ten einde. Wat zal de goede Man ons brengen Vele kleintjes en zelfs groteren tellen de nachten, die ze nog slapen moeten; voordat ze de goede gaven te aan schouwen krygen. Ik vrees echter, dat het voor velen een desillusie zal worden, zeker wat dé ouderen betreft. Zeg me nu eens eerlijkWat kan de Sint dit jaar brengen voor de dames Met de lieren is dat gemakkelijker. Ik heb tenminste voor een periode van veertien dagen miin tabaksrant- seenen bij Zwarte Piet (met hoofd letters) moeton inleveren. Mij wordt dus een grote verrassing bereid. Ik heb geprobeerd de snoepkaart te bemachtigen. Ik wou nl. aan de goede Sint vragen myn verloofde een hart van chocolade te geven, genomen naar het model van het mijne. De patissier meende, dat een bon voor 100 gram wel voldoende zou zijn. Of het dan massief of hol is weet ik niet, maar het viel me wel een weinig tegen. Ook de kleintjes (en daarvoor is het feest eigenlijk toch bedoeld, al doen de groteren nog graag mee) zullen nog geen vooroorlogs feest vieren. De indertijd aangekondigde speelgoederen tegen oude pry zen zyn steeds nog niet gearriveerd. Of ze zullen komen Gelooft U het, geachte lezer Maar St. Nioolaas is vindingrijk en zal er van weten te maken wat er van te maken is. Als hy morgen Yenray met een bezoek zal vereren, ontvangt hem dan hartelijk. Hy kan het ook niet helpen, dat de Prysbe- heersing er zulke eigenaardige maat staven op nahoudt. IEZEGERIM INGEZONDEN. Op een rustigen en afgelegen uit hoek van het toch al zoo ver van het centrum van Venray verwijderde Merselo, ligt verscholen tusschen dennenbosschen het kamp „Endepoel". Het woord „Kamp" roept ongetwijfeld bij velen het idee op van een straf kamp. Toch is dit geenszins het ge val. Onder de Duitsche bezetting is dit kamp gebouwd om daar de ar beidsmannen hun speciale opleiding te geven. Thans is een gedeelte van de barak ken afgebroken om elders als nood- school of nood-kerk te worden opge bouwd. Een ander gedeelte is blyven staan en daarin zijn nu gezinnen ondergebracht, die in den strijd rond Yenray hun have en goed verloren. Het ziin over het algemeen arme menschen die op hot oogenblik nog vele allernoodzakelijkste dingen wat betreft kleeding. meubilair, huisves ting, huishoudelijke artikelen moeten missen. Aan de verbetering van de huis vesting, die tot nog toe allertreurigst was, wordt thans gewerkt. Een barak is ingericht tot kerk, waar's Zondags de menschen samenkomen om hun godsdienstplichten te vervullen en nieuwe kracht te ontvangen voor de komende week. Zondag 1.1. hadden er ook de sobere, maar toch ontroe rende plechtigheid plaats van de her nieuwing der doopbeloften door ver scheidene kinderen. De Grogoriaan- sclie gezangen der II. Mis werden door de kinderen zelf gezongen. Enkele onderwijzeressen hebben hot initiatief genomen om aan de kin deren onderwijs te komen geven, wat ongetwijfeld aan de vorming en ont wikkeling dezer kinderen ten goede komt. Haar edelmoedige offervaardig heid is zeker te prijzen, evenals de belangelooze medewerking van andere groepen van personen, de G.O.I.W., die zich het lot van deze menschen aantrekt. Toch menen wy, dat er heel wat meer te bereiken zou zijn bij het werk aan de verbetering van het lot dezer zwaar beproefde men schen, wanneer verschillende instan ties hun volle medewerking verleen- den, want over het algemeen toönt men te weinig belangstelling voor de nooden en behoeften dezer men schen. Wanneer men met de menschen, die in Yenray terugkeeren geen raad meer weet, denkt men aan het kamp „Endepoel", maar wanneer er gehol pen moet worden, is men hen ver geten. Het kamp „Endepoel" ligt er een zaam en afgelegen, maar dat is geen reden, om het in het vergeetboek te schrijven, het is een deel van de gemeente Venray. Het is juist met het oog op de komende feestdagen, dat wij ons tot de burgerbevolking wenden met het verzoek om eenige goederen af te staan voor deze hulpbehoevende ge zinnen. Het N.Y.H. (pand Hensenius- plein 9), belast zich gaarne met de inzameling en verdeeling van de in geleverde goederen. Dit orgaan is op het moment in de onmogelijkheid om behoorlijke hulp te verleenen. Weest Christen en toon Uw naasten liefde. DUMONT. Venray, 17 November 1945 Aan de Redactie van Peel en Maas. In Peel en Maas van heden is onder „Wie zal het betalen een uitleg gegeven over de finantieele regeling van nood- en definitief herstel van vuizen schuren enz. Waar het echter voor velen een groote opheldenng zou zyn, wanneer U zoudt willen bewerkstelligen, dat in Uw blad ook eens een breede uit eenzetting zou worden gegeven over het nood of algeheel herstel, wat door eigenaars zelf is verricht of bekostigd, ben ik zoo vrij daaromtrent eenige vragen te stellen, wetend, dat den beantwoorder daarvan velen een grooten dienst bewyst, In het begin wilde het met den opbouw (door materiaal-schaarschte enz.) maar niet vlotten. Velen hebben toen zelf de hand uit de mouwen gestoken en de aannemers gereed schappen zelf gehanteerd, teneinde gebouwen enz. voor bederf to vrij waren. Zjj werden daarbij geholpen door lamilieleden of vrienden wier panden minder geleden hadden. Zoo ken ik b.v. personen die uit oigen bosschen hout hebben gehaald, dit hebben beslagen of gezaagd, die zelf over spijkers beschikten, die soms ver weg in minder geteisterde gebieden by particulieren dakbedekking hebben gehaald en zoo het lieele geval hebben hersteld, zoo zelfs, dat den all-round vakman zegt, Oké. Anderen ken ik. die zelf ovorpleis- terlaiten beschikten, zelf piima kalk hadden, zand aanbrachten, zelf het half afgevallen plafond atkapton. de latjes weer vastspijkerden en den stucadoor, die toen bijna niets meer behoefde te verzorgen en met het bijhalen der specie enz., behulpzaam waren. Weer anderen hadden zelf prima gewaterde keepers en panlatten. Diverse panden of deelen van panden zyn op bovenvermeldde wyzo defini tief hersteld. Het spreekt vanzelf, dat by een en ander van „zwarte pryzen" geen sprake is. Jammer genoeg zyn meestal geen kwitantie's aanwezig, wat overigens te begrijpen is, daar b.v. de arbeid van vrienden enz. meestal in een contra-prestatie is betaald n.l. weder- zydsche hulp. De vraag is nu, ho9 worden deze gevallen behandeld? Jammer toch zou 't zyn wanneer degenen die zoo dapper zyn geweest, die arbeid en materialen gaven, werden achter gesteld by degenen die alles over den opbouw hebben (moeten) laten gaan. EEN GETROFFENE. Nieuws uit Venray en omgeving Begrootingen 1945. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1945 en de begrootingen van de takken van dienst Gasbedrijf en Gemeentewerken voor 1945 heden ingevolge het bepaalde in artikel 238 en 253 der Gemeentewet aan den Raad ay'n aangeboden en ter Secre tarie der gemeente voor eenieder ter inzage zijn neergelegd en tegen be taling der kosten in afschrift worden verkrijgbaar gesteld. Volgens het by genoemd artikel bepaalde moeten tusschen deze ne- derlegging en verkrijgbaarstelling en de behandeling in de Raad minstens veertien dagen verloopen. zoodat de behandeling niet voor 10 December 1945 zal geschieden. Yenray, 24 November 1945. N.Y.H.- en H.A.R.K.-nieuws. Degenen, die in het bezit zijn van een vergunning C.N.Y. en hierop geen passend kleedingstuk kunnen vinden, worden in hun eigen belang aangeraden deze in te leveren. Dit kan geschieden tussen de gewone kantooruren ïop het kantoor der N. V.H. en H.A.R.K. Indien U die vergunning niet in levert. wordt verondersteld, dat U het daarop aangegeven kledingstuk gekocht hebt. Als straks de distri butie vergunningen uitreikt, komt U dan niet meer in aanmerking voor een vergunning. We hebben de beschikking over een beperkt aantal jekkers, degenen, die hiervoor in aanmerking menen te komen, kunnen dit opgeven op 't kantoor, binnen de kantooruren. De kinderuitzending naar Haarlem kan wegens onvoorziene omstandig heden geen doorgang vinden. De kantooruren zyn: Dinsdag van 9-10 en van 6 7 u. Donderdag idem idem N.V.TI. H.A.R.K. Venray. GEVONDEN E6n verchroomd schakelarmbandje, is by A. Rongen, Brabander A 9; Een bankbiljet en eenige plakzegels, zyn by van Haren, Schoolstraat; Een lipssleutel no. 4590, is op de Marechaussee-kazerne Een autoband met velg, is by Jacobs, Overloonscheweg Een big, is by J. Jacobs, Mersel.weg. Een gladde gouden ring met initialen D.A.-L.J. 30-6-'36, en een armband van horloge-ketting, Adm. Servatius. ST. NIC0LAA8-0PT0CHT. Morgen Zondag zal St. Nicolaas weer zyn jaarlijks bezoek aan Venray brengen. Om half twee zal de Heilige Man ontvangen worden door den Ed. Achtb. Heer Burgemeeste: op het bordes van het Gemeentehuis. Daarna zal de Sint 'n tocht maken door Venray en wel als volgt: Groo testraat, Patersstraat, Paterslaan, Langstraat, Leeuwstraat, School straat, Eindstraat. Hierna zal St. Nicolaas een bezoek brengen aan de kinderen van het St. Jozelsklooster. Tijdens den optocht zal gecollec teerd worden voor de St. Nicolaas- mis op 6 Dec. Pakjes kan men ter bezorging brengen by H. Tacken, Schoolstraat, tegen betaling van 25 cent. Zes Paters van het Klooster te Venray binnenkort naar de Missie. De navolgende Eerw. Paters zyn aangewezen voor de Missie: Pater Geminianus Keizer, naarNw Guinea; Pater Hubertinus Backes, naar China; Pater Artemius Huls, naar China (verblijven sinds Sept. '41 in Venray) Alexander Jacobs en Pater Bernardus de Jong naar Britsch-Indië; Pater Aurelianus Prick naar Brazilië. De Missiegebieden gaan weer open. Vyfjaren hebben de Missies gewacht op nieuwe krachten. Honderden staan gereed om te vertrekken. Venray zal zes Paters zien vertrekken en zal hen zeker veel wenschen meegeven. By deze wensen mag het niet blijven, daarvoor is de band tusschen Venray en de Paters te sterk. Venray gaat er terecht groot op een goed katholiek dorp te ziin. Zet deze rechtmatige trots om in een grootse daad. Deze zes missionarissen moeten door Venray worden uitge zonden Hoe dat aan te leggon Venray telt vele verenigingen, gods dienstige, culturele, sociale, sportieve enz. Als elke vereniging eens iets bijdroeg: door een uitvoering, een wedstrijd, een loterij desnoods. Venray is vindingrijk genoeg We hebben een hele winter de tyd! Venray heeft getoond uitstekende toneel spelers te bezitten. Een klein tour nétje met oen goed stuk behoort niet tot de onmogelijkheden. Benoemd Tot Directeur van het Gemengd Koor alhier is benoemd de heer Janssen. Zang- en Muziekuitvoering. Blijkens achterstaande advertentie wordt op Zondag 16 Dec. a.s. door Venraysch Mannenkoor en Harmonie een zang- en muziekuitvoering ge geven. Folklore te Venray. Venray's oudste vereeniging, de Schutterij „St. Anna" hoopt volgend jaar het 350jarig bestaan te herden ken door het houden van een groot Folklore-feest. Dezo schutterij, welke door den oorlog zooveel verloor, kreeg van 't Gemeentebestuur vergunning voor 't houden van een collecte. Nieuwe Rij vereeniging. Te Leunen is men overgegaan tot wederoprichting van een Ryvoreoni- ging, onder den naam „Ons Genot". Reeds gaven zich 20 werkende leden op. Met de oefeningen is men in middels begonnen. Veel succes Rijksvoedselbureau VENRAY Paterslaan 6 Telefoon 416 Kantooruren: 9—12. Zaterdags gesl. Aanhoud vergunningen Toor hnis- Blaclitingsvnrkens. Voor do inwoners van Venray dorp en Smakt, bestaat gelegenheid voor het afhalen van aan- houdvergunningen voor varkens voor huisslachting. Dit kan geschieden, tegen overleg ging van de stamkaarten van alle gezinsleden en het veeboekje op Maandag, Dinsdag en Woensdag voormiddag van 9—12 uur. Na dien tjjd worden geen vergun ningen meer uitgereikt. Men wordt dus, in zijn eigen belang aangeraden deze vergunningen dan af to halon. Degenen welke niet in het bezit zyn van een veeboekje zullen dit op bovenvermelde zitdagen ontvangen. De Bureaulioudor, A. CREEMERS Scf Cornet De Ontwikkelingsen Ontspannings. kring opende j.l. Zaterdag haar seizoen met 't optreden Sef Cornet en zyn gezelschap. We kregen dan een echte „lollige" avond waarvan niets als goeds te zeggen is en waarvan de clou natuurlijk Sef Cornet was, die echter een goede concurrent krygt aan zyn medespeler Wiel. De Prima donna viel wat uit de toon, wat echter de Venlosclie Maedjes en de Gibos ruimschoots vergoedden. Funs van Griii8ven met zyn Venlosclie liedjes, viel eveneens goed in de smaak. O. en O. kan tevreden zyn, waar schijnlijk ook met de opbrengst, want de pryzen waren nog al tamelijk ge peperd. én gedachtig het spreekwoord „een goed begin is hot halve werk" zyn wy benieuwd wat deze vereeni ging verder brengen zal in de toe komst. Mejjerfje knapt 't op In een vlot tempo bracht George Auerbach in het begin van deze week een aardig blijspel op de planken „Meyertje knapt 't op" en hij knapte het inderdaad op om het publiek nog eens twee uur hartelijk te laten lachen. Zijn prachtige creatie van de oude boekhouder zal het weinige publiek, dat beide avonden aanwezig was, nog lang heugen. Wy hopen hem en zyn gezelschap nog eens terug te zien, ondanks de teleurstelling van deze week. S.V.V.-Omroep. Gedurende deze week zyn heel wat wedstrijden gespeeld. S.V.V. I wist de tweede competitiewedstjyd tegen Bergen met 3—0 te winnen, ofschoon zy geen bijzonder goede indruk maakten. De achterhoede alleen was goed in vorm. Hel tweede elftal verraste door een 5-3 overwinning in Wanssum. Van dit elftal kan in deze competitie nog wat vorwacht worden. Zy hebben de wil om te winnen, immers na de rust stonden zy nog met 3-1 achter. Het derde elftal maakte een goede indruk in Oostrum en hebben hun huid duur verkocht. Daar Venray met rien man moest spelen, konden zy tegen het einde de druk niet vol houden en verloren tenslotte niet 6-4. Het vierde leed een smadelijke nederlaag in America. Woensdag j.l. speelde S.V.V. 2 in een voorwedstrijd 2-2 gelijk tegen het sterko Erica. Zeer animerend was het spel van S*V.V. I, dat vol vuur on geestdrift en tevens behoorlijk technisch do wedstrijd tegen een geheel niet zwak militair elftal wist to winnen. Wij zouden wel graag willen, dat hot publiek ook 's Zondags de voetballers meer aanspoorden Zondag a.s. gaat *t eerste elftal naar Areen. S.V.V. II ontvangtB.V.V. uit Blittorswijck. S.V.V. Ill bezoekt Walaria in Well. S.V.V. IV krygt Ysselsteyn. Wy wensen allo elftallen veel succes D.l.S.-nieuws. Niet zonder geluk is DIS er in geslaagd Erica met 2—1 er onder te krijgen en heeft nu 3 punten in 3 wedstr. Morgen komt G.F.C. naar Öirlo. DIS 2 startte met 14 -1 zogo op L.V.S. ontvang'. Rena 2.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1