ARTISTENLEED KOLEN VERKRIJGBAAR Conceet en ^ióóneeiuitvóeiinq te £eunen Tooneeluitvoering Veulen „'t Kan nie mis" „Laat Meyertje 't opknappen" LUXOR-THEATER - Venray S.V.V. I - Montagnards ft. ft). Autó&uódienitóndeen. (DiteSóe ALB. MERKS W Chocolade Rustend Pastoor A. Esscr f Donderdag is in het ziekenhuis alhier, in den ouderdom van 77 jaren overleden, de Zoor Eorw. Heer pastoor A. Esser, rustend pastoor van Well Pastoor Esser werd te Vonray ge boron in 1868, werd Priester gewijd 10 Maart 1894, was Kapelaan te Weert van 1894—1909, to Maastricht (Sint Servaas) van 1909-1920 en pastoor to Well van 1920-1940. De plechtige lijkdienst gevolgd door do begrafenis, zal plaats hebben a.s. Dinsdag te 11 uur in de Paterskerk, alhier. Hy ruste in vrede! RIJKSTELEFOON Nieuwe aansluitingen OVERLOON 244 Venray Fa. Louwers, Overloon 245 Politie A 4IE, Overloon 345 Ilulppostkantoor, Overl. 346 J. H. Janssen, Overloon 446 II. J. Weymans, Overloon 545 J. A. Baken, Overloon 546 G. Willoms, Overloon 447 Wederopbouw, Overloon S.V.V.-Omroep. Zondag ontvangt SVV J Montag- nards uit Bergen. Ieder herinnert zich nog de nederlaag, die Servatius vorig jaar tegen deze ploeg leed. We kunnen dus een goede wedstrijd ver wachten. Doch do punten moeten in Venray blyven SVV II krijgt een zware dobber in Wanssum, maar daarom moeten zij zich voornemen hard te werken. SVV 3 moot naar Oostrum. Voor hen geldt precies hetzelfde. SVV 4 gaat naar America II. Woensdag a.s. is er weer eon licht- wedstrijd. Een militair elftal uit don Bosch, waarin le klasspelers uitko men, krijgen we op bezoek. Allen Woensdagavond present J(ERKELIJKE DIENSTEN. 27sto Zondag na Pinksteron. Laatste Zondag van hot Kerkelijk jaar. Ilebr der weokkapelaan Kuepers, Stationsweg 21c, Tel. 483. Pai'ocliieactio: draagt elkanders lasten. Zondag 7 u. lm.8 u. patershoogmis; half 10 lm.; 10 u. II. Mis waarna sluiting van Triduum der J.D.O. op St Jozef; half 11 parochiehoogmis met Te Deum: 11.15 verg. v. Apost. des Gebcds2 u. grooto congregatie (St. Josefkloostor)half 3 kinderlof; 4 u. II. Familie (St. Josefklooster) 5 u. lof en litanie v. Maria; eiken dag op St. Josefklooster om half S kindermis, Donderdags Sacramentsmis. Collecten: opbouw der kerk, bissch. nooden, arme. Maandag half 8 zielemis voor alle overl. parochianen 8 uur plechtige C'eeiliamishalf 9 best. jg. Antoon Claassens (3 H.) Dinsdag half 8 best. dionst voor de vr. v. Piet Cooopmans, ouders en zuster 8 u. best., zieledienst; Anna C'amps— Schroynemakors'half 9 bost. dienst v. Willem Michiels 11 u. begr. dionst Z. E. Heer Pastoor Amaury Esser. Woensdag Feest van StOda, tevens dag van eeuwigdurende aanbidding van 6-6 uur; om 6 u. uitstelling van het Allerheiligstehalf 8 en 8 uur lm. t.e.v. St. Oda besteld door de bnurtvereeniging St. Odahalf 9 lm t.e.v. St. Oda9 uur pl. Hoogmis t.e.v. St. Oda. De goloovigen worden verzocht zooveel mogelijk hun aan bidding to komen houden. Om 3 uur kinderlof; Om 7 u. sluitingslof met Te Deum. Donderdag half 8 lm.; 8 uur gest. jg. sol. 1 kl. Martin Janssen half 9 gest. jg. Hendrik Verblakt en Petro- nella Verdellen (3 H.); 9 uur uitv. Z. E. Heer Pastoor Esser. Vrijdag half 8 best. zieledienst voor Johanna Maas—Janssen8 uur best. jg. Willy-Seurenhalf 9 gest. jg. Arnoldina Wijnhoven en Jan van Rijs- wijk (3 II.) Zaterdag half 8 O.L.Vrouwemis8 8 u. gest. jg. Johannes II.P.Manssen, 1 kl.half 9 gest. jg. Petor II. Jan sen en dochter Leonardo (3 H.)Dins dag lof om 7 uur; Vrijdag II. Kiuis- weg Zaterdag 7 uur Marialof met rozenhoedje. Biechtgelegenheidpa rochie geestelijken van 4—6 u.; bij eorw. paters om 3 uur. HEIDE 8 uur lm. v. Cornells van Meyel10 uur hoogmis v. Leonard vaii Dyck. St. SERVAAS. Zondag II. Missen om 6.45 on 8.30, om 10 u. hoogmis. Door de week om 6.25 en 7.45. Zon dag 4 u. lof. Door do week Donderdag en Zaterdag 6.10 u. Biechtgelegenheid: 4—6 u. ea na het lof. St ANNA. Zondag II. Missen 7.45 on 10.30 u. Door de week 6.50 u, en 8.15 u. Zondags om half 4 lof. Zater dags biechtgelegenheid van 6-8 u. N.B. 1) de Hoogmis van 9 u. is toe gankelijk voor de parochianen voor zoover or plaats is. 2) De laatste Mis Zondags is niet meerlO.lömaar vanaf heden om half 11 DERDE ORDE. Zondag a.s. 2 Doe. om 10 u. II. Mis waarna vorgadering v. d. mannen op St Josef, om 3 uur vergadering v. d. vrouwen. DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING OFFICIËELE BONNENUJST Voor de eerste helft van de 13e periode 1945 (25 Nov. t.m. 8 Dec. a.s.) voor het Zuiden dos lands. Bonkaarten KA, KB, Kt' 513 300 t.m. 306 800 gram brood 307. 308 200 gram bloem 309' 400 gram suikor 310 100 gram suiker 311 125 gram boter 312 250 gram margarine 313 100 gram vet 314 200 gram kaas 315 150 gram vleesch 316, 317 2 kg. aardappelen B 21. B 22 400 gram brood A 23, B 23 IV» liter melk C 23 3Vj liter melk B 24 1 kg. aardappelen Bonkaarten KD, KE 513 400, 401 800 gram brood 402, 403 200 gram brood 404 250 gr. rijst, rijstebloem of kindormcel of 250 gr. kinderbiscuits 405 500 gram suiker 406 100 gram suiker 407 250 gram boter 408 125 gram margarine 409 200 gram kaas 410 6 liter melk 411 150 gram vleesch 412 1 kg. aardappelen D 21, D 22 400 gram brood E 21 250 gram kinderbiscuits Inlegvellen A 14, B 14 100 gram kaas Toeslagkaarlen M 513 M01 125 gram margarine M02 800 gram brood M03 400 gram brood M04 100 gram vleesch M05 1V» hg. aardappelen Tabakskaarten enz. T 01 2 rants, tabaksartikelen (geen cigaretten) V 01 100 gr. choc, of suikerw. of 2 tabl. Eng. chocolade a 56 gram X 01 2 rants, tabaksartikelen (geen importcigaretten) De bonnen voor vleesch, melk en aardappelen zijn geldig t.e.m. Zaterdag I December a.s. Voor de week van 2 t.e.m. 8 Dec. a.s. zullen nog bonnen worden aan gewezen voor do artikelen vleesch, melk, aardappelen, bloem, biscuits, zout, peulvruchten, tabak en ver snaperingen. Zolfverzorgers voor graan, vleesch, melk of aardappelen moeten op door den distributiedienstte bopalen dagen aldaar inleveren resp. de bonnon voor brood, vleesch, melk en aardap pelen. Op de bonnen T01, X01 mogen in geen geval import-cigarotten worden verkocht. Deze dienen te worden bewaard totdat te zijner tijd oon nieuwe bon voor importcigaretten wordt aangewezen. Extra vloesclirnntsoen Hot Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat voor do periode van 18 Nov. tot en met 1 Dec. een extra hoeveelheid van 100 gram vleesch zonder been verkrijgbaar is op de bonnen 165 en 259 der bonkaarten 512. TEXTIELGelegenheid tot het aanvragen van textielgoederen (in beperkte mate) voor degenen wier naam begint met de letter A en B op Maandag 26 Nov.C en D op Dinsdag 27 Nov.E en F op Woensdag 28 Nov.; G op Donderdag 29 Nov. Do vergunningen kunnen worden afgehaald precies één week later op dezelfdo dagen. De aangevraagde vergunningen voor de letter J kunnen Viijdag 30 Nov. worden afgehaald. Inwoners van Wanssum, Ysselsteyn en Casten ray zullen in de gelegen heid worden gesteld om op een nader .•tan te kondigen dag ter plaatse aan te kunnen vragen. Zitdag te Ysselsteyn. Met ingang van 30 Nov. a.s. zal in het vervolg elko Vrijdag zitdag worden gehouden te Ysselsteyn. in cafe Keyzers, van 14-15.30 uur Dit geldt in hoofdzaak voor het afhalen van rantsoen bonnen etc. er naar worden gestreefd op boven genoemde tijden ook zaken betreffen de textiel en schoenen te behandelen, Na uitreiking bonkaarten 12e per. Deze zal worden gehouden te Ven ray op Maandag 26 Nov. '45 van 9—12 en van 14—16 uur. ZEEP Extra rantsoenen zeep voor artsen, vroedvrouwen, wijkverpleegs ters, kraamverzorgsters kunnen wor den afgehaald in de week van 26 tm. 30 Nov. '45 op de gewone kantoor uren en zitdagen. Na-uitreiking voor zwuren on gif- tigen arbeid. Deze heeft plaats te Venray op Donderdag van 9.30—12 en van 14—15 uur. Distributie van bokking Met ingang van Zaterdag 24 Nov. a.s. wordt Bon V 01 van de nieuwe Vischkaart N 512 geldig verklaart voor het koopen van 2 gerookte bok kingen. Deze aanwijzing geldt alleen voor de Distributiekring Venray. De bokking kan worden afgehaald voor Venray (Kom) by II. Dechnar, Langstr.4, op Zaterdag en Maandagas, Maandag a.s. Oostrum bij W. Rutten Maandag a.s. Oirlo bij Wed. Linskens Maandag a.s. Castenray bii v. Rlioe Maandag a.s. Leunen bii G. Wismans Maandag a.s. Veulen b'jj v. Gasselt Maandag a.s. Smakt bii Nellen Merselo Patronaat 9-12 Dinsdag a.s. Ysselsteyn Koonings 2-4 Dinsdag a.s. Zelf verzorgers, wiens bonkaarten in beslag genomen zijn, kunnen de voor de oorstvolgonde poriodo geldig vorkjaar de bonnen, waarvoor zij geen zelf verzorger zijn, afhalen te Venray en Horst op Dinsdag a.s. van 9 tot II uur. Zelfverzorgersbescheiden en stamkaarten moeten worden overge legd. Do Dir. v.d. Distributiedienst Kring Venray w.g. L. KOK LICHTWEDSTRIJD Woensdag 28 November 8 uur SVV He Bat. 6 R.I. Dit elftal telt enkele le klas.spelers! Entree 50 ct., kinderen 10 ct HOTEL DE ZWAAN Dinsdag 27 Nov. gesloten Onderlinge Paarden- verzekering Venray. Premiebetaling Zondag 25 November vm. van 11 tot 12 uur bij Wed. G. Camps, Oostrum Zondag 2 December voorm.van 11 tot 12 uur bij M. Litjens-Peeters te Leunen. De premie bedraagt ll/i pet. (Eenige en algem. kennisgeving voor Venray) Hiermede vervullen wjj den droe ven plicht U kennis te geven dat de ZeerEerw. Heer Amaury Coenrard Karei Esser in leven rustend pastoor van Well, in den ouderdom van 77 jaar, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten, na een lang en smartelijk ziekbed is over leden in het St. Elisabeth-Zie- kenhuis te Venray. Wy bevelen de ziel van den dier baren overledene in de H. Mis sen der Priesters en in Uwe ge beden aan. Namens de famili9, J. JANSSEN-ESSER A. J. J. JANSSEN Venray, 22 Nov. 1945. Plechtige lijkdienst, waarna be grafenis, Dinsdag 27 Nov. 11 u. (In plaats van kaarten) Voor de blijken van belangstelling bij gelegenheid van' ons Huwelijk, betuigen wy hartelijk dank. L. Kerk hoi! J. Kerkholï-Stevens Venrav, Nov. 1915. Hengsten-Associatie Venray. Afhalen van DEKBEWIJZEN vóór 4 December a.s., niet later. De Hen gstènh ou d er, P. RAMBAGS. MOEDER, U zoekt wat voor St. Nicolaas Voor Uw echtgenoot en kinderen hebben wij prachtige Kerkboeken. Een voor-oorlogse collectie Leder waren heren- en dames-portefeuilles en portemonnaies. VERWACHTEN NOG: Lees- en Prentenboeken, Kleur- Pastel verf, Schrijfpapier. Fa. VAN DEN MFNCKHOF Wij bestollen al Uw boeken en Uw oude binden wij als nieuw. A.s. ZONDAG na de Hoogmis Repetitie van 't Kerkkoor in het zanglokaal by de Paters. - Hebt U 'n vergunning voor een Rywiel (ook van C.N.V.) Wij leveren zoo spoedig mogelyx. Ook voor BANDENBONNEN bevelen wij ons aan. WED. P. HENDRIX Zn. Hout- en Steenkolenhandel Gebr. Janssen vraagt voor spoedige indiensttreding jongste bediende (m.) Aanmelden Patersstraat 35. G. MULDERS, OOSTRUM Ketelfabriek vraagt 2 aank. bankwerkers- lassers of die hiervoor opgeleid willen wor den, en 2 flinke arbeiders voor fabricage van spaar-buitenketels. Vast werk. Geregeld verkrygbaar op broodbon versche TAAI-TAAI Voor St. Nicolaas Buikmannen met rozijnen en Speculaas. Bakkerij Fr. Beerkens Draalstraat. In Augustus 1942 heeft MARIA ELISABETA HUBERTINA ROELOFS gewezen huisvrouw van den Heer J. C. H. Vermeulen te Venray, by de Duitsche politie, door tusschen- komst van Kupers, leider der N.S.B. een aanklacht ingediend tegen ge noemde heer Vermeulen, als zijnde in het bezit van een revolver. Door de Venraysche Marechaussee werd daarop ten zynen huize een huiszoe king gedaan. Gedurende deze huis zoeking heeft ziin dochter Maria kans gezien deze revolver te ontvoe ren. Indien doze revolver toen zou zijn gevonden, zou deze heer Ver meulen zeer waarschijnlijk met den kogel gestraft zijn geworden. Verder was genoemde vrouw ge regeld in relatie met den Ryks- Duitscher Biins uit Tienray. waarvan zy ook geregeld Duitsche levens middelenbons ontving. Plakkaten van de N.S.D.A.P heeft zy zelfs van ge noemde Biins mee naar Venray ge bracht, om door Kupers te worden opgehangen. Al degenen, dio over het een en ander inlichtingen kunnen verstrek ken, in verband met een echtschei dingsprocedure, worden verzocht hiervan mededeeling te willen doen onder letters A B aan het Bureau van dit blad. Naaimachines worden door ons vakkundig gerepa reerd. Vandaag gebracht, over 8 dagen klaar. Van Dam's Naaimachinehandel Helling 1 t.o. St.. Antoniuskerk BLERICK Naalden, Olie en onderdelen voorradig Notaris Pluymaekers te VENRAY zal op Maandag 3 December 1945 nam. 3 uur in café H. Cremers te Venray-Lull, ten verzoeke van de Kinderen M. Camps, publiek togen contant geld verkoopen 43 slagen tophout liggende in de Boschhuizer Bergen. H.H. Caféhouders, a.s. Maandag nm, 2 uur uitreiking cafébenoodigdheden by G, II. Ver- straelen, verstrekt door de actie „Haarlem helpt Venray". R.K. Jongeman zoekt kennisma king met R. K. meisje leeftyd 25— 30 jaar. Brieven onder no. 33 bureau van dit blad. VERLOREN een zilveren rozen krans. Terug te bezorgen Hoender straat 15. Lunchroom-Restaurant „De Brug" vraagt flink net meisje voor dag en nacht. Goede behande ling en hoog loon. Aanmelden P. v, d. Vliert, Veestraat 46, Helmond. H.K. Landbouwers, te koop gevraagd a contant groote en kleine partyen BIETENSIROOP Bakkery F. Beerkens, Draalstraat. Mevrouw II. Haffmans-Theissing, Watermolenwal 9, Helmond vraagt zo spoedig mogelijk een R.K. zelf standige DIENSTBODE, lief voor kinderen. TE KOOP 2 jonge JvR zeugen. J. Arts Aben, Merselo. TE RUIL aangeboden een compleet porceleinen kinderservies, togen ge sponnen schapenwol. Adres Bureau van dit blad. VERLOREN een vest op den weg Leunen—Venray. T.b. by Messemae- kers, Hoenderstraat. TE KOOP een celluloid pop. Buitenweg 2. TE KOOP GEVRAAGD slechte consumptie- of voeraardappelen. GEVRAAGD een boerenknecht 15- 16 jaar, liefst voor opleiding als se lecteur. Landbouwschool volgen geen bezwaar. P. Ousters, Oirloschoweg C 42, Oostrum. TE KOOP 8 beste biggen w.o. ge merkte zeugjes. G. Jenniskens, WieGnweg 5. VERLOREN mica deurtje van Roode Kruis ambulance 30 x 50 cm op den weg Venray-Deurne. Terug te bezorgen by Gooreii, Merseloscheweg 12b, Venray. GEVRAAGD nette dienstbode, niet beneden 18 jaar. J. Thomassen, Manufacturen. TE KOOP OF TE RUIL een korte zwarte jas. fantasiebroek en een paar zwarte damesschoenen m. 37 tegen een pop. Adres Bureau van dit blad. GEVRAAGD voor Maastricht een net R.K, dienstmeisje, goed loon en goede behandeling. AdresFrits Franssen-Vossen, Slagerij, Maastricht. Melden by G. Mulders, Ketelfabriek, Oostrum. VERLOREN Zondagavond tusschen Oostrum en St. Servatius een zwart lederen boekentasch. T.b.t.t.b. by P. Mulders, I 31a, Ysselsteyn. TE KOOP een varken voor huis slachting by A. H. Philipsen-Hen- drickx, Peelplan Zuid, Ysselsteyn. TE KOOP prima accordeon, 12- basser, pianoklavier, Italiaans merk, P. Goumans. Marktstraat 3. TE KOOP zoo goed als nieuw for nuis. Adres Bureau van dit blad. TE KOOP roodbont maalkalf met afstammingsbewijzen bij A. Kessels, D 54, Oostrum. TE KOOP of te ruil voor een wandelwagentje, een zoo goed als nieuw heerencostuum. Langstraat 7. TE KOOP een foxhond, beste rat tenvanger en een jonge. J. Verhalle, Molenhofweg. TE KOOP twee geiten. P. J. Willems, Vlakwaterweg 3. H.H. Aannemers, te koop.: HOUTEN EMMERS Jacq. v.d. Tillaart, Stationsweg 49a Venray. TE KOOP dekrype stamboekzeug en een toom biggen -by W. Wetter- hahn, Overloonscbeweg A 4. GEVRAAGD een bekwaam R. K. brood- en banketbakker. Wed. G. Berkens, Patersstraat 16. TE KOOP OF TE RUIL een zware uin by M. van Tilburg—Muysers, M 6a, Grootdorp-Morselo. TE KOOP een Prins patentploeg bij H. Voesten, Steeg K 76, Leunen. TE KOOP een toom biggen. B. Rongen, Peelkant C 230 Overloon GEVRAAGD een boerendienst- knecht voor direct of later. J. Geurts-Ambrosius, Veulen. FOTO-BIDPRENTJES in elk gewenst aantal leverbaar binnen drie weken. Firma van den Mnnckhof TE KOOP 2 volbloed varkens pl.m i kg., zeer geschixt voor huis- slachting, 10 biggen, een guste zeug, een paar kinderschoenen kl. maat. A. v.d. Beeten, Peelkant, Overloon als ze eerst gedolven zijn. Nog 2000 mensen kunnen geplaatst worden. U ook Bezoekt de Algemene Vergadering Maandag 26 Nov. half 8, lunchroom Verheugen Inlichtingen, vragen, deskundige voorlichting. Spreker Aalmoezenier RONCKEN en andere Hoofdbeambten van de myn. door Fanfare en Tooneelclub „St. Catharina" op Zondag 25, Maandag 26 en Dinsdag 27 Nov. in het Bondsgebouw. Opgevoerd wordt het tooneelspel in 3 bedr. en 'n slotspel door Jac. Keyzers EEN GEHAVEND NEST en de klucht in 1 bedrijf door A.Verberkt De verjongde schoenmaker Aanvang 6 uur. Entree f 1.— (plaatsbespreker! inbegrepen) Kaarten in voorverkoop verkrygbaar by G. de Mulder. Dinsdag uitsluitend voor Honoraire leden, plaatsbespreken 25 ct. p.p. Zaterdag 8, Zondag 9 en Maandag 10 December 1945 in zaal G. van Gassel, ten bate van Handboogschutterij „De Eendracht" Opgevoerd wordt het tooneelspel in 3 bedrijven door F. van Duinen TOEN DE ZON OPGING 'n Spel van liefde en verwerping, van vertwyfoling en wanhoop in den harden strijd om het bestaan. GESJOCHTEN JONGENS, komische klucht in 1 bedrijf. Aanvang elke avond half 6 precies. Maandag uitsluitend v. Hon. leden. Venraysche Oorlogs-Revue in feestzaal Huize Servatius (ingang t.o. Garage Gommans) Zondag 2, Maandag 3, Dinsdag 4 en Zaterdag 8 December telkens 's avonds 7 uur. Prijzen der plaatsenle llang 1' 1.50, 2e Iiang f 1 Kosten plaatsbespreking met inbegrip uitvoerig programma f 0.25 Plaatsbespreken voorstelling Zondag: Donderdag 29 November Maandag: Vrijdag 30 November DinsdagMaandag 3 December ZaterdagVrijdag 7 Decembeï' telkens van 2—4 uur in'Lunchroom Verheugen, Grootestraat en verder een uur voor elke voorstelling aan de feestzaal. HUIZE ST. SERVATIUS 8 uur precies Maandag 26 en Dinsdag 27 November GER ARD AUERBACH en zyn gezelschap DE SCHOUWSPELERS na hun Succes-Revue „Onder Vrije Vlag 'n Schaterlach in 3 bedrijven. Pry's f2.— Plaatsbesproken vanaf Maandag 11 uur vm, aan de zaal. brengt U vanaf Zaterdag tot en met Dinsdag Werkdagen 8 uur Zondag 5 en 8 uur (LILY OF LAGUNA) met in de hoofdrollen Nora Swinburne en Richard Airley. Reuze mooie revue-scènes, prachtige balletten, schitterende muziek en zang. Joegang 14 jaar. Het Internationale Filmnieuws is alleen reeds een gang naar de bioscoop waard. Zondag 25 November 2,30 uur Entrée 35 ct., kinderen 10 ct. Wordt lid of donateur van SVV In verband met de slechte toestand ran de weg Nieuwe Liud-Ticnray, wordt de autobusdienst Venraj-Venlo voor lopig gereden over WANSSIM-MEERLO-TIENRAY. Waterschap der Noord-Limburgsche Beken ten Westen der Maas te Venray. Administratieve kracht (vr.) gevraagd kunnende typen. Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties in te zen den aan den Secretaris van bovengenoemd Waterschap te Meerlo, Vee- straat, voor 1 December a.s; Geen bezoek. Accountantskantoor EINDHOVEN VENRAY Accountancy Belastingzaken Boekhouding, Regeling Oorlogsbedrijfsschade Bijkantoor Venray, Grootestraat 15 Wij kunnen U thans weer leveren op vergunning alle landbouw werktuigen, veevoederketels, kachels, fornuizen, olie, vetten, benzine. Vraagt inlichtingen. Aanbevelend Gebr. Lucassen Smederij-Landbouwwerktuigen LEUNEN Telef. 485 Landbouwers, weer leverbaar groene en houtcarboli- neum, prima Motor- en Machineolie, Ledervet. Beleefd aanbevelend, A. W. HERMANS Langstraat 60c. 2 Paardenmarkt te VENRAY Donderdag 29 November Het beste op dit gebied leveren nog steeds de +wee Nederl. fabrieken met de wereldnaam RINGERS en DROSTE. WIST Udat alleen 'n speciale ban ketbakker U deze chocolade kan aanbieden dat ondanks het grote verschil in kwaliteit, de prys hetzelfde is dat wy esn zeer ruime sortering kunnen aanbieden WELNU.... koop geen zilver als goud niet duurder is, en laat ons Uw bonnen inwisselen. H. VERHEUGEN

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2