4jet valt tegen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN OPVOEDKUNDIGE PROBLEMEN Sociale week. s4a(i den day In de Ïlfli{nitïeek. Qtauuit{es Zaterdag 24 November 1945 No. 10 Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1.00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 p. kwart bij vooruitbet. Losse nos. 10 ct Het valt me toch tegen 1 Hoe dikwijls horen we dat tegen woordig niet zeggen. Het valt me tegon. Ik dacht, dat er eerder textiel zou zijn, dat we eerder aan een wo ning werden geholpen, dat we méér brandstof zouden krijgen, dat er nü toch wel fietsbanden verstrekt zou den worden. Een onafzienbare lijst van tegenva'lers, van dingen, waarop we gerekend hadden en... misge- rekend. Het gevolg is... kankeren. Mopperen over alles en nog wat, klagen over te weinig en te langzaam werken. Veel klachten zijn gerechtvaardigd. Nog al te zeer spelen persoonlijke sympathiün een grote rol bij de verdeling der beschikbare goederen. Nog al te vaak is het ook hier: „Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best". Nog maar al te dik wijls wordt „de meestbiedende het eerst geholpen en komen velen, die het véél on véél harder noodig heb- bon, maar niets kunnen aanbieden, op do laatste plaats. We hadden in de donkere dagen van do verdrukking ons do toestand na de bevrijding zo anders voorge steld. Als wij, Nederlanders, maar eerst weer het heft in handen had den. Dan zou alles weer naar recht en billijkheid gaan. Alle fouten uit 't verleden zouden we vermijden. We zouden éérst de gemeenschap dienen en dan het per soonlijk belang. We zouden als ware broeders met elkaar omgaan... Maar... we vergaten, dat we men sen zijn! Het valt tegen, omdat w y tegen vallen. „Bijna alle mensen vallen bij nadere Kennismaking tegen", hoorde ik dezer dagen beweren. Als dat waar is, is het oen trieste waarheid. Maar oordelen we niet tè scherp We zeggen zo gauw van iemand: die valt me tegen, maar zouden w ij in die omstandigheden het anders en béter doen Als w ij de vergunningen moesten uitschrijven, zouden ze dan werkelijk allemaal uitgereikt worden zonder aanzien des persoons Als wy meewerkten aan de weder opbouw en de huisvesting zouden dan werkelijk de allernodigste geval len ook het alleróérst aan de beurt komen, wanneer familie en kennissen ons steeds weer lastig vallen met hun gezanik Zouden wy werkelijk zonder énig profyt voor onszelf de gemeenschap dienen Waaromstellen we zulke hoge eisen aan anderen, als we ze niet stellen aan ons zelf Dan komen we immers steeds voor teleurstellingen te staan. „Streng voor je zelf on mild voor anderen", zei mo_eens een grijze pastoor. Daarin zit 'n heel brok levenswijs heid Verbreek, de vriendschap niet on middellijk, wanneer je vrienden eens 'n keer tegenvallen. Hoe dikwijls val je hén tegen Ben je zelf zó vol maakt Zeker, het is 'n teleurstel ling als do man, die je hoogschatte om z'n idealisme, in de practyk niet beter blykt dan de meeste andoren. Maar ben j y beter ITet is 'n teleurstelling als je na jaren van scheiding terugkeert in je 'familiekring en als de eerste vreugde voorbij is, ziet hoe ze in vjjf jaar tjjds nog niets geleerd hebben. Maar ben je zelf nooit 'n heel klein stukje langs de rug van 'n andere omhoog geklommen Het is 'n teleurstelling als je meent 'n vriend gevonden te hebben en hij blijkt jo vertrouwen te mis bruiken. Maar klets je zelf nooit van 'n ander Tegenvallen Je valt jezelf het hardst tegen als je eens de moed hebt in confrontatie 'te treden met je eigen ik. Om er nog maar van te zwijgen hoe zeer we tegenvallen aan de Enig Volmaakte, die de mens schiep naar Zijn Beeld en Gelijkenis 1 Een gediplomeerde kinder-opvoed kundige heeft zich bereid verklaard, voor „Peel en Maas" in populairen vorm en voor ieder begrijpelijk, eene serie artikelen te verzorgen betref fende de opvoeding van onze kin deren. En hoewel wij met de beschik bare ruimte in ons 'blad moeten woekeren, hebben wij toch gemeend, dit aanbod dankbaar te moeten aan vaarden, vooral in dezen tijd van algemeene ontreddering, nu door de evacuatie, de gedwongen samen woning van gezinnen en inzonderheid door het gebrek aan schoolgelegen heid in de laatste jaren de opvoeding noodwendig zoo veel te wensclien moest overlaten, overbelast ook als de ouders waren door allerlei andere zorgen voor hun gezin. Ongetwijfeld zullen velen uit deze artikelen leering en nut kunnen trekken tot heil van de vorming van de tegenwoordige jeugd, de toekomstige nieuw-bouwers 'van onze verworden maatschappij. Wij geven haar dus hier gaarne het woord. I. Kinderen in hun omgeving. Het ligt niet in myn bedoeling, breedvoerige en ingewikkelde arti kelen te gaan schrijven over de op voeding van kinderen. Daarvoor is een weekblad van algemeenen aard niet de aangewezen plaats. Ik wil enkel eenige typen kinderen beschrij ven, de meest voorkomende moeilijk heden by de opvoeding van kinderen en tot slot wellicht nog enkele obser vaties van kinderen, die ik zelf in myn praktijk heb gekend en geobser veerd. Beginnen wil ik dan met het „bijzondere" kind en al aanstonds zult gij u afvragenWat bedoelt men toch met dat „bijzondere" kind Ik wil trachten het u nader te ver klaren. Het bijzondere kind is dat type kind, dat zich onderscheidt van andere kinderen, zonder nog direct abnormaal te kunnen genoemd worden. Bedeeld is hiermee het kind, dat een bijzon dere plaats inneemt in het gezin, als: één jongen tussclien meisjes of, om gekeerd, eén meisje tusschen jongens en verder het jongste en het oudste kind in het gezin. De eenige jongen tusschen meisjes neemt een bijzondere plaats in, maar dat bijzondere kan op twee verschil lende wyzen tot uiting komen. Het kan n.l. zijn, dat de jongen zich gaat voelen als een koning, die op zyn wenken bediend wil worden door zijn onderdanen, de zusjes. Hier bestaat het gevaar, dat hy zich gaat voelen als een heerscher, en zich gaat ge dragen als een ware despoot, vooral als hy een krachtige natuur bezit en als de ouders bovendien nog rekening houden met zijn positie als eenige mannelijke telg en stamhouder der familie. Hieruit komt vaak een egoïstisch kind voort, eigenzinnig en heerschzuchtig. Andermans wenschen en moeilijkheden tellen voor hem niet mee, hy moet vooral het middelpunt blijven. Omgekeerd is het mogelijk, dat de jongen zich gaat voelen als een meisje tusschen zyn zusjes. Het „mannelijke" gaat ten onder in een omgeving van meisjes en hieruit zal niet licht een „man" groeien. Deze moeilijkheden zyn te voorkomen door een juist en tactvol optreden der ouders. In het eerste geval is het goed den jongen niet te sterk naar voren te halen en hem te laten voelen, dat hy tegenover zyn zusjes althans eenige hoffelijkheid in acht dient te nemen. In het tweede geval is het vooral de vader, die zijn mannelijk gezag moet doen gelden en met alle middelen moet trachten te voorkomen, dat uit zyn trots, zijn eenige zoon, een meisje groeit. Hier is het juist wél aan te raden den jongen als eenige zoon en stamhouder steeds naar voren te halen, natuur lijk echter slechts tot zekere mate, want anders kon zyn meisjeschtige jongen nog wel eens omslaan en ver anderen in een lastige despoot. De volgende keer hoop ik verder te gaan met: eenig meisje tusschen jongens; oudste en jongste kind jn het gezin. R. honderden goede betrokkingen open zyn, waarvoor de volgende eischen worden gesteld: een gezond lichaam en een eerly'k mannelijk karakter; een helder inzicht in do belangrijk heid van het mij nwerk ersvak en oen open oog voor de mogolykheden, die dit beroep biedt. De tyden zyn lang voorbij, dat men meende het myn- werkersvak als iets van den twee den rang te mogen beschouwen. Tegenwoordig beschouwt men den mijnwerker als de meest volwaardige arbeider in het groote herstel-proces van ons land en men laat het bij de waardeering voor den mijnwerker niet by woorden. Hy is verzekerd van een goede sociale positie: een flink loon, zeker heid bij ziekte en ongeval, een ver zorgde oude dag en een prettige ka meraadschappelijke arbeidssfeer. Men gaat zelfs nog verderen verleent aan den mijnwerker voorrang onder alle andere bevolkingsgroepen van Neder land, door hem een voorschot te geven op het lierstol van het normale productie-leven in het land. Hiermee maakt de Stichting Myuwerkersvoor- ziening zich verdienstelijk. In onze mijnstreek is liet goed te zyn. De jonge man, die van elders werk komt zoeken, kan er verzekerd van zyn, dat hy eén goede toekomst tegemoet gaat in het mynbedryf. Wanneer hij uitmunt o.a. dan mag hy er op rekenen, dat hjj het tot een belangrijke positie kan brengen. En in ioder geval kan de man, die thans in de mijnstreek komt werken het gelukkig stemmende gevoel in zich omdragen, dat hy direct bouwt aan het herstel van zyn land. In verband hiermede zal er in de zaal Verheugen een algemeene ver gadering worden gehouden, voor een ieder. vooral de JONGERE arbeiders, toegankelijk, waar een en andor nog eens precies wordt uitgelegd en be kend gemaakt, door aalmoezenier Roncken en een "mynbeambte. Deze vergadering is a.s. Maandagavond om half 8. Er is daar werk voor vele handen De belangstelling in het geheele land gaat by het naderen van den winter meer dan ooit uit naar de Limburgsche mijnstreek. Gedurende de laatste maanden is by iedereen in het land de zekerheid ontstaan, 'dat, wil het hei stel van Nederland in de naaste toekomst grooten vorm gaan aannemen, een stijgende kolenproductie allereerst noodzakelijk is. Een normaal leven immers veronderstelt verwarming van het huis, productie van de talrijke fabrieken, die thans nog slechts ge deeltelijk, sommige nog geheel niet, aan het werk zyn, |veronderstelt ook een steeds betere bemesting van het land, waardoor onze voedselvoorzie ning op een vooroorlogsch peil zou kunnen gebracht worden. Voor al deze dingen echter zijn kolen noodig. Nu is het in de mynstreek zoo, dat liet aantal werkers in het mijnbe drijf na de bevrijding een belangrijke daling heeft ondergaan. Van de be zetting in Augustus 1944 is op dit oogenblik nog maar ongeveer 80 pet. aanwezig. Nu bevindt de productie der steen kolenmijnen zich de laatste weken gelukkig in een regelmatig stygendo lijn, maar het is een feit, dat wy ec nog niet zyn en dat er zeer veel be hoefte bestaat aan meer mijnwerkers. Dat beteekent, dat er in de mijn streek voor jonge, energieke kerels In vier achtereenvolgende lessen behandelde Pater Dr. Voeston in de Sociale week, het bouwplan der nieuwe maatschappij, zooals dat door Pius XI, in de Encycliek „Quadragesimo Anno", werd uiteengezet. Na in het kort de loer der Kerk over het privaat bezit te hebben uit eengezet, werd in de eerste les de de juiste verhouding tusschen Kapi taal en Arbeid aangegeven. In onze huidige maatschappij staan deze twee machten nog tegenover elkaar en dikwyls vijandig, terwijl ze op elkaar aangewezen zyn en elkaar noodig hebbon, omdat enkel en alleen door beider samenwerking der productie tot stand komt. Daarom eiseht ook de rechtvaardigheid, dat de productie tusschen kapitaal en arbeid verdeeld wordt naar't aandeel, dat ieder in de voortbrenging heeft gehad. Het bepalen van ieders aan deel in 't productie-proces kan niet wiskundig juist gebeuren. De Paus geeft als norm aan het algemeen welzijn Het doel immers van het privaat bezit is het dienstbaar maken der- aardse goederen aan de geheele menschheid. De voortgebrachte goe deren moeten dus ook zoo verdeeld worden tusschen 't Kapitaal en de Arbeid, dat het algemeen welzyn er 't best mee gediend is. Tot nu toe kreeg echter 't kapitaal te weinigen de arbeid te weinig, waardoor de groote massa bezitlooze ontstonden, die 't moderne proletariaat vormen. In de tweede les werd aangegeven, dat alleen 'n rechtvaardig loon, aan de onrechtvaardige vordeeling een einde kan maken en de proletariërs kan brengen tot 'n bescheiden bezit. De Paus leert, dat 't loon eerst dan rechtvaardig is, wanneer een gezin er door onderhouden kan worden: dus rechtvaardig loon is 't gezinsloon en wel 't relatief gezinsloon, wat 't meest met de leer van Quadragesimo Anno overeenstemt. Toch moet ook met de bepaling van 't rechtvaardig loon, niet alleen gelet worden op de behoeften van het gezin, maar ook met den toestand van het bedrijf en met het algemeen welzyn. In de derde les werd over de nieuwe sociaal-economische structuur gesproken. Weer grijpt de Paus lering op het beginsel, dat de maatschap pelijke structuur moet worden opge bouwd volgens hetgeen de menschen vereen igt en niet volgens hetgeen hen verdeelt. Welnu, door 't beroep dat men uitoefent, of in 't bedry( waarin men werkt, hebben groepen van menschen 'n zelfde doel en dezelfde belangen, waardoor zy een soort gemeenschap vormen. Wil die gemeenschaps gedachte levendig blijvon, dan moet zy belichaamd worden in een zicht bare organisatie, die alle bedryfs- genoten vereenigt in oen bedryfs- of beroepsschap. 't Bedrijfschap, waartoe allen be- hooren, die eenig aandeel in dat be drijf hebben, of er in werken, wordt bestuurd door een bedrijfsraacl, waar in kapitaal-houders en hoofd- en hand arbeiders gelijkelijk vertegenwoordigd zyn. De bevoegdheid van deze bedryfs- raad moet zich uitstrekken over alle sociale en economische aangelegen heden van 't bedrijf en moet publiek rechtelijk zyn: d.w.z. bindend voor alle bedrijfsgenoten. Zooals 'n beöryfsschap bestaan kan uit ondernemingen, zoo vormen alle bedryfsschappen de sociaal economi sche gemeenschap, die geleid wordt door een Nationale Raad van Bedrijven Deze nieuwe ordening zal groote voordeelen met zich medebrengen o.a. het Staatkundig leven zal gezond worden; de klassenstrijd zal plaats maken voor een gelukkige samen werking der verschillende groepen; de meedogenlooze dictatuur van 't geld zal gebroken wordende con currentiestrijd tusschen de onder neming zal zijn scherpte verliezen en tenslotte zal in deze nieuwe Or dening do arbeider ook zijn rechten verkrijgen. In de vierde les werd tenslotte de vernieuwing van den mensch uiteen gezet. Immers, wanneer de menschen zich laten leiden door de christelijke beginselen, dan zal ook de beste sociaal-economische structuur leeg en onvruchtbaar blyven. 'n Radikale ver nieuwing van den christeljjken geest in de menschen is noodig, waarvoor drie dingen vereischt zyngeest van onthechting, geest van sociale recht vaardigheid, geest van sociale liefde. Deze drievoudige geest moet gaan loven in de Nieuwe Gemeenschep, vooral door 't werk der leken, in de K.A., op kerkelijk terrein en in de standsorganisaties op wereldlijk ter rein. Daarom mooton allen die van goede wil zyn. zich hecht aaneensluiten en er naar streven, om onder de leiding der Kerk het hunne bij te dragen tot de hernieuwing der maatschappij. Er schijnt kwestie te zijn over de vraag, wie de beste arbeider is. de vreemdeling of de inboorling en bin nen niot al te lange tyd verwacht ik de kwestie, wie de beste aannemer is, de vroemde of de Venraysche. Nu is er na rijp beraad het volgen de plan door my ontwoipen. Om;eerlyk te zijn, het fundament van het plan is door myn verloofde gelegd. Ik liep op een mooie herfstdag met myn verloofde to wandelen langs Ven- ray's schoone dreven op zoek naar een bouwplaats. Schrik niot, lezer, wy hebben ernstige plannen. Spoedig zal ik moeten teekenen Iezegrim-Vos. We zullen er maar het beste van hopen; ik vrees echter voor de grauwtjes. Nu was eerst mijn bedoeling te solliciteeren naar een van die moderne noodwoningen, die bestemd schijnen voor pas getrouwde paartjes. Maar gezien de familietradities, hebben we daar maar vanaf gezien en besloten direct oen filmhuis te laten bouwen. Op de wandeling passeerden ons enkele vreemde arbeiders, genietend van de Zondagsrust en het dubbele tabaksrantsoen. Zy waren de aanlei ding van ons plan. Myn toekomstige betere helft vroeg: „Zyn dat nu de bekwaamste vaklui, of winnen de onze het?" Ik moest het antwoord schuldig blyven, want als je de krant kimt gelooven, zyn ze allemaal de besten. Plots kreeg ik een ruk aan myn arm en aan het lieve gelaat van haar, die ik spoedig de myne kan noemenj zag ik, dat ze haar naam weer eer aan ging doen. „Als zy eens in wedstrijd ons huis gingen bouwen, kwamen zy er achter en wy onder dak!" Aan dat plan heb ik me vastge klampt. Ik heb gewikt en gewogen en zie hier het resultaat. Ik laat twee precies dezelfde huizen van flink for maat bouwen. Het is voor alle wederopbouw- instanties van het aller grootste be lang te weten, welke arbeiders en aannemers de beste vaklui zyn. Zy zullen daarom ongetwijfeld hun volle medewerking verlenen en bouw materialen van de beste kwaliteit gratis ter beschikking stellen. Met rommel kan immers geen wedstrijd uitgespeeld worden. Allereerst laat ik dan al de archi tecten, die van plan zyn in de toe komst in Venray te komen werken, een ontwerp maken. Gezien de prach tige propagandistische waarde, teeke nen zy natuurlijk kosteloos. Mocht een of andere grondeigenaar de porté van het evenement aanvoelen en zijn grond welwillend beschikbaar stellen, dan zal dit natuurly'k dank baar aanvaard worden. Anders ben ik genoodzaakt een stukje te koopen. De aannemers, vreemde zoowel als inheemsche kiezen ieder de beste uit hun midden. De uitverkorenen zullen ieder één huis te bouwen krygen, vanzelfsprekend met het beste perso neel, wat ze kunnen vinden. De op zichter van den eene houdt toezicht op het werk van den andere en om gekeerd. Zy krygen verregaande vol. machten. De arbeiders ontvangen hun gewone loon en de aannemers nemen vanzelf sprekend genoegen met een zeer laag percentage van die loonen, vanwege de eer, die met de wedstryd gemoeid Het publiek zaï op behoorlijke af stand (in verband met het hinderen van de arbeiders en de veiligheid van de bouwmaterialen) de strijd tegon een behoorlijke entré kunnen gade slaan. Uit de opbrengst zal ik de bouwkosten bestrijden. Overwogen wordt een extra rant soen stroom aan te vragen en er dan tevens een lichtwedstryd van te maken. Dit zou de recettte aanmer kelijk kunnen verhoogen. Er zal dan met dag- en nachtploegen gewerkt worden. Een commissie van onpartijdige wederopbouwors zal uitmaken wie gewonnen heeft. Dit plan zal de steun en do mede werking van een ieder ondervinden, want het is in verband met het ont zaglijke werk, dat hier in de toekomst nog te verrichten valt, van groot belang te weten, wie de beste is. Wie bromt daar iets van egoïst? Dat ik een paar huizen van prima kwaliteit kry'g, kan ik ook niet hel pen. En bovendien wil ik er niets aan verdienen. Wat er na de betaling van de diverse kosten overblijft, zal ik laten besteden voor de ontspanning van de arbeiders. Om principieels reden wil ik de wedstryd laten beginnen op Sint Nicolaasdag. Weer, wind en stroom dienende kan volgens schatting van zeer des kundigen het werk op Onnoozele kinderen voltooid zyn. En spoodig na Nieuwjaar zit ik mot myn Reintje om de gezellig brandende haard in het beste huis. Twee moeilijkheden zyn nog niet opgelost en zitten me leolijk in mijn maag. Op de eerste plaats: moet ik een waterleidingsinstallatie aanschaffen of heeft de overheid andere plannon En dan hot ergste: ik woet niet wat ik met het slechtste huis moot beginnen Enfin, komt tyd, komt raad. IEZEGRIM. Nieuws uit Venray en omgeving IilJKSTELEFOOiN Nieuwe aansluitingen VENRAY 214 Fa. K. Thomassen, Manufacturen 236 J. M. Claessens, C 22 Oostrum 238 J. vd. Tillaart, Stationweg 239 A. Camps, kwekory, Stationsw, 262 Dr. F. M. Havermans 266 J. Coenders, Henseniusplein 5 281 P. Coopmans, Langstraat 49 370 Fr. Vaske, Merscloschoweg 393 N.V. Gront-Mij., Langstraat 27 406 Wed. M. Goumans, Stationsweg 414 Jos. Hendrikx, Maasheescheweg 487 J. vd. Heuvel, Leunscke weg 523 J. P. Theuws, Merselosche w 561 II. van Mojjel, Hofstraat 333 Tel. en Tel.-station, Nachtegaal 390 Castenray 291 M. Remmen, Mgr. Nolenstraat 310 Hulppostkantoor, Oostrum 320 Telefoonstation, Oostrum 464 Stoomznivelfabriek, Oostrum 288 Dr. A. J. J. Janssen 237 J. Boom, Oude Oostrumsche weg 294 H. Ebberink, Marktstraat 5 Venrayscke Revue „'T KAN NIE MIS" Op 2. 3, 4 en 8 December a.s. gaan de ouderen allen naar de feestzaal van Servaas, want ze willen de be roemdheden uit hun kinderjaren nog wel eens terugzienJan Toep zal weer op zyn hoorn blazen en Wjllemke wil z'n mes nog eens trekkenFlora zal weer de heldin van de straat zyn en Scheie Maan zal, evenals do ouwe bok, naar een groen blaadje zoeken. Dolf en Karei zullen herrijzen en dansen en goede ideën lanceeren en Harrieke zal zich met de Land wacht bemoeien En de jeugd van Venray zal gaan zien, hoe het vroeger was in den gouden tyd van Venray, toen er menschen konden bestaan van zoo'n omvang, dat er 'n stuk uit de tafel oest gezaagd worden. Aan Venray zal een spiegel, zy hot dan een lachspiegel worden voorge houden, weergevende een beeld van de gebeurtenissen, die zich het vorig jaar en begin van dit jaar hebben kunnen afspelen en waarmee niet tegenstaande alle ellende toch ge lachen moest worden. Het was o.i. zeer juist om den verjaardag van Venraysch bevrijding zonder veel uiterlyk vertoon te her denken op den dag zelf, maar deze herdenking willen wy wel hebben als surprise met de Sinterklaasdagen in den vorm van een herdenkings revue. De revue ,,'T KAN NIE MIS" be handelt de verwoesting en weder opbouw van Venray en wij hopen, dat U het. inderdaad een goede surprise zult vinden. P. V. OPENBARE VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Heden Zaterdagmiddag om 4 uur zal de nieuwe Gemeenteraad van Venray de eerste vergadering houden. Aan de orde is: 1. Beëediging der by besluit van den burgemeester dd. 18 October 1945 benoemd verklaarde on by besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 26 October 1945 toegelaten raadsleden. Verkiezing van twee wethou ders, ingevolge het bepaalde in art. 14 van het „Koninklijk Besluit Tijde lijke Voorziening Gemeenteraden." 3. Aanbieding begrooting dienst 1945, met bybehoorende begroot ing gemeentewerken en gasbedrijf. 4. Verzoek Zedelijk Lichaam Ur sula's Zusters te Venray, om de voor stichting eener R.K. School voor uit gebreid lager onderwijs benoodigde gelden te willen toestaan, 5. Vaststelling bedrag van de ver goeding, bedoeld in art. 101 der L.O.- Wet 1920, waarop de verschillende schoolbesturen over 1943 aanspraak hebben, alsmede het bedrag van do volgens het Ie lid van genoemd wets artikel voor vorgoeding in aanmerking komende uitgaven. 6. Aanbieding begrooting voor 1945 van het Algem. Burg. Armbestuur. BEKENDMAKING. De Directeur van het Districtsbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers te Roer mond, brengt ter konnis van de in gezetenen der gemeente Venray: Personen, die nu of in de toekomst in aanmerking wenschen te komen voor eon voorschot op do door de Schade-Enquéto-Commissie uit te betalen vergoeding voor geleden HU1SRAADSCIIADE, kunnen zich ter verkryging hiervan melden tor gemeentesecretarie alhier en wel: wier namen beginnen met de letters. H—Be Maandag 26 Nov. van 9-1 Be—Bo van 2-6 uur; Boo -Classons Dinsdag 27 Nov. 9—1 Classens-D 2-6 uur; D-Lu Woonsdag28 Nov. van 9-1 Du-F van 2-6 uur; Fr-Gr Donderdag 29 Nov. van 9-1 Gr—tm Hendrix van 2—0 uur; Hendrix—J Vrijdag 30 Nov. van 9-1 J—Janssen,Joanna van 2—6 uur; Janssen, Joanna -Jo Zaterdag 1 Doe. 9 1; Jo-Kusters van 2 6 uur; Kusters -Litjor.s Maandag 3 Dec. 9—1 Litjens—Mat van 2-6 uur; Mat-N Dinsdag 4 Dec. van 9—1 uur N Peeters van 2—6 uur; Peeters—Pol Woensdag 5 Dec. 9—1 Pol Ru van 2-6 uur; Ru—Smits Donderdag 6 Dec. 9— 1 uur Smits—Sybers van 2 6 uur; Sybers—v.d. Ven Vrydag 7 Dec. 9—1 v.d. Ven— Verstegen van 2—6 uur: Verstegen—Weiten Zaterdag 8 Deo. 9—1 Weiten tm Z van 2—6 uur. De navolgende bescheiden dienen overgelegd te worden: 1 I'orsoonsbowys v.h. gezinshoofd; 2 Trouwboekje; 3 Registratickaart v.d. Sohade-enquéte-Commissio; 4 Aan slag Personoolo Belasting; 5 Zoo mo gelijk duplicaat v.d. schado-aangifte; 6 Bewijsstukken van reeds door scha de-enquête-commissie, gemeente, D.B. V.O. of een andere instantie toege kende voorschotten. De voorschotten worden vorstrekt in de vorm vaneentegoedschryvingc op een spaarbankboekje. Op dit boek je kunnen dan het benoodigde huis raad, textiel e.d. aangeschaft worden. Do aanvragen moeten, indion eonig- zins mogelijk door het gezinshoofd persoonlijk gedaan worden. Hiermede komen alle vroegere mo gelijkheden tot het bekomen van oen voorschot terzake, zooals afstempeling van vergunningen e.d. te vervallen. Ieder getroffene doet dus goed nu reeds zoo'n spaarbankboekje aan to vragen. Rijksroedselbureau YENRAY Paterslaan 6 Telefoon 416 Kantooruren: 9-12. Zaterdags gesl. Kuiistmestzegels. Maandag a.s. van 9—12 nog gelegenheid deze af te halen. Na dien tyd worden geen zegels meer uitgereikt. Aanvragen machtiging hulsslachting: By 't aanvragen dienen alle stam kaarten te worden getoond. Om te leurstelling te voorkomen, deze dus meebrengen. De Bureauhouder. A. CREEMERS Invaliditeit®-, Ouderdomsrente. Voor zoover noodig wordt de aan dacht van belanghebbenden erop go- vestigd, dat uitbetaling van Invalidi- teits- en Onderdomsrente wederom op normale wyze geschiedt. De eerstvol gende uitbetalingen vinden plaats in het tijdvak van 26 Nov.-l Dec. a.s. Yerpliclite inenting tegen pokken Burgemeestor en Wethouder van Venray, brengen ter openbare kennis, dat in het Sint Elisabeths-Ziekenliuis, Merseloscheweg alhier, gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloozo inenting tegen de pakken op Donder dag 29 November a.s. des namiddags om twee uur. Belanghebbenden moeten 1. medebrengen het trouwboekje, waarin de te enten personen staan aangeteekend 2. op denzelfden dag en hetzelfde uur in do week na de inenting terugkomen in het Ziekenhuis, om het verloop üer inenting te laten onderzoeken en daarna te ontvangen het bewys, dat die inenting met goed gevolg heeft plaats gehad. Volgens de inentingswet 1939 moeten de kinderen, voordat zy don leeftijd van één jaar bereikt hebben, worden ingeënt. De kinderen moeten gezond zyn: by twijfel raadplege men don huis arts. De enting zal voor de geheele go- meente alleen in het Ziekenhuis plaats hebben. Venray, 17 November 1945 BEKENDMAKING. De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat op de Secretarie ter inzago liggen tweo verslagen van de gehouden keuringen van springstieren Op 1 Mei 1945 te Maasbree, Seve- nuin, Horst en Grubbenvorst Op 2 Mei 1945 te Lottum, Grubben vorst, Meerlo en Venray. Venray, 16 November 1945

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1