i „Tropengang' Chocolade Cónced en *Löcneetuituceünq te £eunen LUXOR-THEATER - Venray EEN BANKJE VAN DUIZEND Tooneeluitvoering Veulen P. J. A. ROODBEEN KERKELIJKE DIENSTEN. Heer der week: kap. v.Wijngaarden Parochieactiedraagt elkanders laston. Zondag, diensten Paterskerk: 7 u., 8 u. patorshoogmis voor overl. leden .dor Derde Ordo; half 11 parochie- hpogmis voor Gerard Smals; 11 uur bêstuursvorg. D.O. Collecten: opbouw dor korkbissch. noodenarmegeen kleine congregatie; 4 u. vergadering christolyko moeders en vrouwen K.A. op St Josef; 5 u. lof en rozenhoedje. Maandag Feest v. d. H. Elisabeth Patrones dor D.O. Gen. Abs.; half 8 ziolomis voor alle overl. parochianen; zijaltaar Josephion Leyersaph als lid dor Derde Ordo; 8 u. gest. jg. Gerard Arts on Henrica Verheijen; half 9 best. jg. Martin Goumans. Dinsdag half 8 lm 8 u. gest. sol- jg. llonr. v. d. Bogaert en Theodora Janssen; half 9 gest. jg. Lambertus Pools echtg. on overl. kinderen (3 H.) 9 uur Huwelijksmis van Cornelis Barents—Huisman. Woensdag half 8 lm.; 8 u. gest sol. jg. Laur. v. Valkenburg, Johanna v. Tricht, Honricus Vorhofstad, huisvr. en kinderen; half 9 gezongen dienst fam. v. Meijel Hendriks, zijaltaar lm. voor ovorl. fam. Barents-Verhaag- Huisman; half 7 opening Triduum Jonge D.O. in St Jozef. Donderdag half 8 best. dienst fam. Muldors - Jeuken Verhulsdonk; 8 uur gest. jg. Anna Maria Klaassensechtg. v. Hendrik Hormans; half 9 gest. jg. Anna van Dijk (wed.Creemers)(3H.) Vrijdag half 8 lm; 8 u. gest sol.jg. Pascal Smoits en ouders (1H.) libera; half 9 gest. jg. Gerard Mandors en ouders (3 H.) Zaterdag half 8 O.L.Vrouwemis; 8 gost. jg. Johanna Smits, Ant. Smits on l'otronella Bokkors (2 kl.); half 9 gest. jg. l'otronolla Camps, ouders en zusters (2 kl.): Biechtgelegenheid bij parochiegeestelijken half6—half8. Bii eerw. Pators vanaf 3 uur. Dinsdagon Zaterdag 7 u. lof: Vrijdag 7 u kruisweg. HEIDE: 8 u. Christ. Janssen-Wyn- hoven; om 10 uur hoogmis tot bijz. intentie. St. SERVAAS: Zondag om 6.45 en half 9, 10 u. hoogmis. Door de woek 6.25 en 7.45 u. Zondag 4 u. lof. Door do woek op Donderdag en Zaterdag 6.10. Biecht gelegenheid van 5—7 uur St. ANNA Zondag H. Missen 7.45 10.15. Door de week 6.50 en 8.15 u. Om half 4 u. Zaterdagavond biecht gelegenheid 6-8 uur. Lecsmissen In de Paterskerk Zondag 8 u. gezongen Mis voor de overl. leden der Derde Orde. Maandag 7 u. overl. fam. Volleberg tot zekore intentie; half 8 v. Josephion Leyersaph als lid der D.O.S u. voor Petrus Josbph Ousters. Dinsdag 6.15 gez. Mis voor ovorl. fam. Jeurissen'; 7 u. voor Joh. van Moijol; 7.30 t.o. van Antonius. Woensdag half 7 Petrus Hoedema- kers; 7 u. voor v. Meijel—Willems; half 8 voor Claesson-v.d Voort on dochter. Donderdag half 7 Kurfs Gillissen on overl. fam. Wijnands; 7 u. Petro- nella Claessen—v.d. Voort en dochter; hall 8 overl. ouders en kindoren Hondriks. Vrijdag 6 u. voor ovorl. fam. Baken; half 7 voor Petrus Hoedemakers, v. ovorl. fam. Baken; 7 u. Antoon Hei dens en echtgenoote. Zaterdag half 7 W v. Meijel—Wil lems: 7 u. overl. fam. Wjjnands; half S Carolina do Bruyn. DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BÏKÏMIMA KIMi In het tijdvak van 4 t/m 24 Nov. a.s. vindt do uitreiking plaats van de bonkaarten K 513, Groente, Fruit en Viselikaarten X 512 en Tabaks- en Versnaperingskaarten QA, QB en QC 513. Uitgereikt wordt als volgt: KANTOOR VENRAY Maandag 19 Nov. Vonray voor zelf- verzorgeis var. 9 12 uur letters A H, van 14—16 uur letters I-R Dinsdag 20 Nov. Vonray voor zelf- verzorgers van 9—12 uur letter S-Z Dinsdag 20 Nov. Venray voor niet- zelfverzorgèrs van 14 16 uur A II Woensdag 21 Nov. Venray voor niot-zolfvorzorgers van 0 12 letters 1-1' en van 11 -16 uur letters o V Donderdag 22 Nov. Vonray voor niet-zolfverzorgers van 9—12 loiters W Z en van 14-16 uur kloosters en gestichten. Zolfvorzorgors moeten de bonnen van de bonkaarten llo poriodo waar voor ze zelfverzorger zijn op opplak- vellon voor elk artikol afzonderlijk inleveren bij het afhalen van do bon kaarten 13o poriodo. Bij hot niet stipt nakomen van dezo inlevering kan geen bonkaart 13e poriodo ^uitgereikt worden. Aanvragen voor Hotels e.d. instellingen Hotels e.d. instellingen ingeschreven onder oen codenummer in de 9000 serie, dienen hun aanvragen per for mulier MD 2-13 51 voor de le, 2e en 3e poriodo'19-16, tusschen 19 en 24 November a.s. in te leveren. Aan deze datum dient stipt de hand te worden gehouden. TEXTIEL- Met ingang van 15 Nov. a.s. kunnen textielhandelaren hun punten inleveren te Venray Vrijdags v.m. van 11 12 uur SCHEERZEEP Dotailllisten dienen in do week van 18 t.m. 24 Nov. do bonnen voor scheerzeep in te leveren op de gewone kantooruren volgens hun codenummer. Uitreiking Extra rantsoenen voor zwaren en giftige» arbeid. Deze vindt plaats te Venray op Donderdag 22 Nov. '45 van 9—12 w. letters A tm, F. van 14-15.30 letters Gtm. M op Vrijdag 23 Nov. van 9-12 u. letters N tra.S, van 14-15.30 u. letters T tm Z. Do werkgevers worden er nogmaals op attent gemaakt dat zy de toeslag van hun werknemers af moeten halen. Loodgieters kunnen alleen extra rantsoonon voor melk worden ver strekt, indien zy een verklaring van hun vakgroep overleggen. Lijnolie voor schilders Vanaf 15 Nov. komen schilders weer in aanmerking voor rantsoen- bonnon lijnolie. Deze bonnen kunnen op de gewone kantooruren en zit dagen worden afgehaald. Hiertoe de inschryvingskaart van de vakgroep schildersbedrijf te wor den overgelegd. Naast deze verklaring moet door schildersbedrijven de loon lijst, door bedrijven met eigen schil ders een schriftelijke verklaring van de directie worden getoond. AANVULLENDE BONNENLIJST Voor do tweede helft der 12e periode 1945 (11 t.e.m. 24 Nov.) Bonkaarten KA, KB, KC 512 155 250 gr. grutterswaren, 156 200 gr, zout, 157 250 gr. jam, 158 250 gr. peulvruchten, 159 100 gr. vermicelli, puddingpoeder enz., 160 210 gr. ont bijtkoek 161 100 gr. gedroogde zuid vruchten, 162 150 gram vleesch, 163 164 2 kg. aardappelen. B 15 1 kg. aardappelen, A 10, B 16 1V, 1. melk, C 16 31/, liter melk Bonkaarten Kl), KE 512 250 250 gr. grutterswaren, 251, 200 gr. zout, 252 250 gr. jam, 253 100 gr. vermicelli, puddingpoeder onz., 254 210 gr. ontbijtkoek, 255 100 gr. gedr. zuidvruchten, 256 150 gr. vleesch, 257 1 kg. aardappelen, 258 6 1. melk Toeslagkaarten M 512 M 48 „vleesch" 100 gr. vleoscli M 48 „aardappelen" l1/, kg aardappelen Burgerlijke Stand Week van 8 t/m 15 Nov. GEBOREN Swinkels Joh. W.L. St. Antoniusstr. Kunen Gerarda C. P., Kloin Oirlo Kustors Maria A. W., Veltum Camps Gerardus J. W. M., Oostrum Vervuurt Mathiou J., Laagriebroek Janssen Jacobus P. G. M., Castenray Cremors Antonius II. M., Hoenderstr. OVERLEDEN Lowot Mathieu H., 53 j., Streep Paulus A. M., 5 d., overl. te Rhenen van Antwerpen Hendrikus W., 15 j., Flinsonberg Johannes M., 20 mnd., Buissink Elisabeth V., 71 j., Litjens Petronolla G. M. 22 jaren. GEHUWD: Janssen Gerhard H., 21 j., los arb. te Venray en de Decker Marie J., 19 j., naaister te Steonhuize-Wynhuize Schwacliöfer Michiel C., 21 j., los arbeider en Camps Johanna J., 33 j., wed. van Zegers beiden te Venray RATTENBESTRIJDING Do Burgemeester van Venray brengt het volgende ter algemeene kennis Behoudens onvoorziene omstandig heden, komt do Nederlandsche Ratin Mij. N.N. den Haag, in opdracht van de Commissie inzake de bestrijding van ratten en muizen, en van het C.N.V.G.G. in de week van 19—24 November a.s. de ratten en muizen in dezo gemeente bestrijden. De uitleg der verdovingsmiddelen geschiedt gratis. Zy, die in hun huizen last hebben van ratten en muizen, dienen dit vóór 20 November a.s. ten Gemeontehuizo te melden. Degenen, die reeds vroegei hiervan mededeeling gedaan hebben, behoeven dit niot opnieuw to doen. Vonray, 13 November 1945 De Burgemeester voornoemd A. H. M. JANSSEN lieden overleed tot onze diepe droefheid ons inniggeliefd zoon tje en broertje Joke Flinsenberg, in den leeftijd van 20 maanden. Vonray, 12 Nov. 1945. FAMILIE FLINSENBERG Do Engelenmis zal wordon op gedragen in de Paterskerk. Voor Uwe gewaardeerde blijken van belangstelling, by gelegenheid van ons huwolyk betoond, zeggen wy L", mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank. L. LAURENSSE C. LAURENSSE- DE BEAUMONT. Is Uw klok kapot of hapert er iets aan horloge of wek ker dan naar do Goudsmid Merselosche weg 19. Allen, dio iets to vorderen hebben van ol' verschuldigd zyn aan do na latenschap van wylen Mej. JOSE- FINA LEYERZAPF, overleden te Venray, St. Vincentiushuis. 10 Oct. 1945, worden verzocht daarvan op gave of betaling te doen ten kantore van Notaris Holtus te Horst, vóór 15 December a.s. Op 27 November a.s. hopen onze geliefde Ouders en Grootouders J. H. Schwacliöfer P. H. Schwacliöfer-Kersten den dag van hun 50-jarige echtver- eeniging te herdenken. Dat God hen nog lang moge spa ren, is de wens van hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Venray, Molenhofpad, Nov. 1945. Dag-adres: Hotel De Zwaan Venray Op 22 November hopen onze ge liefde Ouders J. Beterams N. Beterams-Heesen hun 25-jarige ochtvereeniging te herdenken. Dat zy nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hun dankbare kinderen WIM, Brisbane (Australië) ANNY Zaterdag 24 November hopen onze geliefde Ouders Bernard v.d. Sterren Petronella v.d. Stcrren-Litjens hun 25-jarige echtveroeniging te her denken. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hun dank-, bare kinderen MARTIN en MARIA. Oirlo, Nov. 1945. Wegens groote toeloop van bezoekers Heropvoering van Zondag 18 November 6 uur in de zaal te MERSELO. Entree f 1.- Reserv. 25 ct. bij Jan Arts, bakker, Mersolo. Volmachten, welke indertyd door my zyn verstrekt aan mijn gewezen huisvrouw MARIA ELISABETH HU- BERTINA ROELOFS, zijn reeds vanaf 1942 allen ingetrokkon en vervallen en wordt dit hierbij nogmaals ter konnis go'oracht. Ten Postkantore te Venray is toen reeds afzonderlijk hiervan bericht gezonden.v Jean Vermeulen Wegens familieomstandigheden is a.s. DINSDAG en WOENSDAG onze zaak gesloten. Slagerij Wijnhoven-Roelofs Buurtvereen. St. Oda VERGADERING Zaterdagavond in Café Sanders.- Aanvang half 8 Algemeene Vergadering Tuinbouw- en Eier- vereeniging v.d. C. V. V op Zondag 18 November na d( Hoogmis -in de zaal te LEUNEN. De Besturen. Onderlinge Paarden- verzekering Venray» Premiebetaling Zondag 18 November voorm. van 11 tot 12 uur by J. Keiizers, Yssel- steyn. Zondag 25 November voorm. van 11 tot 12 uur by Wed. G. Camps te Oostrum. De premie bedraagt U/i pet. Overheidsinstantie vraagt adtn. krachten. Eenige ervaring gewensckt. Ook kunnen TYPISTES geplaatst worden. Voor goede krachten behoorlyke salarieering. Brieven onder no. 65 bureau van dit blad. Koopt do van ouds bekende fijne Chocolade, Suikerwerken, Pepermunt bij Fa. Th. Pouwels 61 Zoon Hofstraat 8. Voor do talriiko geluk wonschen en blijkon van belangstelling, bij gelo- genhoid van ons Zilveren Huwe lijksfeest, betuigen wy, ook namens onze kinderen, aan allen hartelijk dank. R. Vervuurt 31. Vervuurt-Evers MANNENKOOR A.s. Maandagavond om 8 uur een Repetitio in hoi Repetitiezaaltje van het Kerkkoor in Patersklooster. Aller opkomst is zeer dringend ge- wenscht. VERLOREN wollen kinderhand schoen op den weg Maashees-Venray T.t.b. Stationsweg C 13 Oostrum. VERLOREN: kistje met. monteer- geroedscliap van St. Servaas naar Mei-solo. Voor verliezer onmisbaar. T. t.b. by J. Keysers, Castenray G 12a BRANDMELDING. Voor brandmelding kan vanaf he den worden gebruik gemaakt van de volgende telefoonaansluitingen Merselo tolef.station W. C. Hendrix— Heyraan No. 210 Ysselsteyn telef.station Key/.ers 436 Oostrum Janssen Zuivelfabr. No. 464 Oostrum A. Vorheggen No. 296 Leunen tolef.station A.Loonen 220 Lull J. v. Aarssen, molenaar No. 59S van welko men gelieve op te bollen de nummers 518 (sirene) of 392 (Po litie) te Venray. De Commandant der Vrijw. Brandweer Venray Wegens overgroote drukte kunnen a.s. week GEEN reparaties aange nomen worden. J. van de Mortel Schoenmaker, Broekweg 5 Het beste op dit gebied leveren nog steods de wee Nedorl. fabrieken met de wereldnaam RINGERS en DROSTE. WIST U dat alleen 'n speciale ban ketbakker U deze chocolade kan aanbiodon dat ondanks hot grote verschil in kwaliteit, de prys hetzelfde is? dat wy een zoor ruime sortering kunnon aanbieden? WELNU.... koop geen zilver als goud niet duurder is, on laat ons Uw bonnen inwisselen. H. VERHEUGEN Hotel De Zwaan Dinsdag 20 Nov. GESLOTEN TE RUIL ll/,jarige beste Belgische merrie, tegen een werkpaard. J. A. Vloet, Bosschenhoek C 117, Overloon. TE KOOP een maalkalf en een hengstveulen, ook te ruilen tegen dragende vaars. A. Martens, café, Leunen K 8. TE KOOP houten gierpomp. M. W. Michels, Leunen K 18 TE KOOP een haardkacheltje en een w'aschkookkacheltje. Te bezich tigen by J. Poels, Grootestraat 26. TE KOOP party biggen by L. van Vegchel, Heide L 33. TE KOOP 5 toornen biggen, fok- en slacht varkens, by M. Albers Barton, Walsert B 163, Rjjkevoort. TE KOOPplaatijzeren garage 2.50 x 5 M., party Kratex boardplaten 1x2 M., motorrijwiel 3V, pk prima banden. Te bevragenF. vd Zande, p.a. Hotel De Gouden Leeuw. TE KOOP pracht Duitsche Herder (teef) oud 472 maand. G. Verheijen, Maasheescheweg 42c. TE KOOP OF TE RUIL 2 dragen de N.R. zeugen, 10 weken dracht, tegen mestvarken. J. Droesen, L 34, Heide. TE KOOP D. Herder oud 8 mnd. Ook te ruilen tegen krielhennen. Th. Jenniskens, Liezoven L 47. TE RUIL OF KOOP een tandem tegen radio. P. Goumans, School straat la. - TE KOOP een best hengstveulen en zwaar IV,jarig paard G. Martens, Landweert, TE KOOP OF TERUIL een zware mestzeug. C. M. Klaassen-vd Hoogen- hof, Merselo M 23. TE KOOP oen partij biggen bij H, Poels—Heiligers, Ysselsteyn. TE KOOP prima jonge gekr.Boxer oud 7 mnd. by J. Janssen, Lang straat 25. TE KOOP best luxe werkpaard, aftands. M. Thuyls, Hiept-Venray. TE KOOP 2 zware siheutelingen bij H. Custers, Oiflo E 57. TE KOOP gemerkte fokzeugjes van prima afstamming bij M. Jenniskens Nachtegaal. TE KOOP middelzware 27ijarige ruin, buitengewoon mak in alles, en JvR zeugjes bij Jos. Steeghs, Oirlo E 30. WIE RUILT een teddy-beer 80 cm hoog tegen pop met wagen. Adres bureau van dit blad. TE KOOP I1/,jarige ruin by Wed. A. Broeren, Lull. TE KOOP zwaar trekzeil en wen- telploeg. H. Stiphout, Merselo M 36. TE PACHTEN perceel bouwland 18 are. A. van Ham, Stationsweg 6. Hulp in de huishouding. Gevraagd flink R.K. meisje om Mevr. en de oudste dochter te helpen in de huishouding. Bericht aan Mevr. N. vd Eeronbeemt-Boon, Nieuwstraat 46. 's Hertogenboscli. HAARLEM. Welk meisje wil huisvrouw met 3 schoolgaande kinderen helpen Proltige werkkring, goed loon. - Mevr. Kramer, Zonnelaan 35, Haarlem GEVONDEN een dames bontmuts. Tegen vergoeding advertentiekoston terug te bekomen Stationsweg 41. MEISJE 16 jaar zookt plaatsing, liefst kruidenierszaak. A. Janssen, Stationsweg C 10. VERLOREN een trouwring gem. H.C.—A.v.R. 21-5-40. Tegen belooning terug te bezorgen by Ant. v. Rij: wyck, Merselo. BIEDT ZICH AAN boerenknecht voor direct. Adres Bureau dezer. GEVRAAGD R.K. Meisje voor dag on.nacht. Klein gezin. Goed loon. Goede behandeling. Mevr. Henkelman-Thyssen, Laker- straat 47, Eindhoven. GEVRAAGD dagmeisje 16—IS j. W. Janssen, Akkerweg 11. Voor zoo spoedig mogelyk gevraagd jonge energieke kracht op assurantiekantoor, voor den bui tendienst voor Venray, Horst en omstreken. Vast salaris en provisie. Brieven onder no. 33 buroau dezer.— GEVRAAGD net naaileermeisje, ,'oor direct. Leunscheweg 15. BIEDT ZICH AaN met paard om te gaan G. Brummans, Spurkt. Pension gevraagd le Venray door Rijksambtenaar. By voorkeur in Prol. gezin, doch R.K. »een bezwaar. Brieven onder no. 39 nireau dezer. WIE HEEFT mijn voetbalschoe nen Breng ze a.u.b. terug by M. Poels, Grootestraat 26. Voor Knoopen enz. A. SCHEEPERS Schoolstraat 22 Venray Boerenleenbank VENRAY. Het kantoor is op Maandag 19 November den geheelen dag gesloten. Meer dan ooit dient U uw auto op deskundige wipe te doen o derhouden. Dit verlengt den levensduur belangrijk en bespaart U moeilijkheden cn onnoodigc schade Onze van ouds bekende service is uw garantie voor het meest des kundige onderhoud, wasschcn en becrouwbarc.cconomischc reparatie AUTOHANDEL L. J. VAN HAREN Official Ford Dealer VENRAY - Tel. 221 en 375 Ontwikkelings- en Ontspanningskring Op Zaterdag 24 November a.s. komt het Venlosche sy Funs v. Grinsven ge2be.sechap M bind V.a* met een bont programma van echte Limhurgsche vrooltjkhoid AANVANG-der voorstelling 8 uur precies in de zaal van St. Servatius (ingang tegenover Garage Gommans) Daar te Venray slechts één opvoering gegeven kan worden, wordt iedereen aangeraden tevoren plaatsen te bespreken. Plaatsbespreking voor houders van abonnementskaarten op Woensdag 21 November 2-5 uur by Fa. van den Munckhof, voor niet-houders van abonnementskaarten op Donderdag 22 Novomber van 2-6 uur by Fa. van den Munckhof. PRIJZEN DER PLAATSENle Rang f 2.50, 2e Rang f 2.-, 3e Rang f 1.50. Abonnementhouders 50 ct. reductie. door Fanfare en Tooneelclub „St. Catharina" op Zondag 25, Maandag 26 en Dinsdag 27 Nov. in het Bondsgebouw. Opgevoerd wordt het tooneelspel in 3 bedr. en'nslotspel door Jac. Keyzers EEN GEHAVEND NEST en de klucht in 1 bedrjj£door A. Verberkt De verjongde schoenmaker Aanvang 6 uur. Entróe f 1.- (plaatsbespreken inbegrepen) Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij G. de Mulder. Dinsdag Uitsluitend voor Honoraire leden, plaatsbespreking 25 ct. p.p. MiQQlP-QVAnrl over de Goudkust van Afrika lVlia^lC'-ciVUnU door Pater Verstegen, Maandag 19 November 8 uur feestzaal St. Servatius. (Ingang tegenover Garage Gommans) Toegang 50 ct. T7TK aatjes te verkrygen by de Propagandisten van de Ivach. Actie VENRAY. Mej. J. Lucassen, Patersstraat 11; Mej. Truus Oudenhoven, Hoenderstraat 31; Mej. Cobie Geurtjens, Maasheescheweg 33; Mej. Maria Flinsenberg, Broekweg 6; Mej. Anny Cremers, Leunscheweg 12. HEIDE Mej. Mien Gielens, I. 36b. 'VELTUM Mej. Anny Vollenberg L 9 BRUKSKE Mej. Drika Litjens,*C 78. Ook worden er nog 'n half uur te voren kaartjes beschikbaar gesteld by de zaal. vertoont vanaf Zaterdag tot en met Dinsdag Zondag 5 en 8 uur Overige dagen 8 uur Opgeluisterd met o.a. RICO'S CREOOLSCHE BAND, RAY VENTURA'S JAZZBAND, RUSSISQH BALALAIKA- ORKEST en een keur der grootste Fransche artisten. Toegang boven 14 jaar. CASSA uitsluitend geopend DAGELIJKS van 10 tot 1 urn en 1 uur voor iedere voorstelling. Zaterdag 8, Zondag 9 en Maandag 10 December 1945 in zaal G. van Gassel, ten bate van ITandboogschuttery „De Eendracht". Opgevoerd wordt het tooneelspel in 3 bedrijven door F. van Duinen TOEN DE ZON OPGING 'n Spel van liefde en verwerping, van vertwijfeling en wanhoop in den harden strijd om het bestaan. GESJOCHTEN JONGENS, komische klucht in 1 bedryf. Aanvang elke avond half 6 precies. Maandag uitsluitend v. Hon. leden- LICHTWEDSTRIJD Dinsdag 20 November 7.30 uur S.V.V. Il-elftal vreemde arbeiders Entree 25 cent. Sportterrein Leunscheweg Grossierderij en Groothandel Venray vraagt voor direct in Levensmiddelen te TWEE KANTOORKRACHTEN, waarvan een voor de administratie en een als aankomend bediende. Schriftelijke sollicitaties aan fa. K. WIJNEN, Henseniusstraat 12. Assurantiekantoor Meezenkampstraat 25 BLERICK Bijhouden en inrichten van Boekhoudingen v Balansen, Adviezen en Belastingzaken. Landbouwers, weer leverbaar groene en houtcarboli- neum, prima Motor- en Machineolie, Ledervet. Beleefd aanbevelend, A. W. HERMANS Langstraat 60c. 2 Amateurstabak kan worden ingeleverd op Woensdag 5 December van 9 tot 12 uur by Th. van Dyck, Langstraat 13a te Venray. De tabak wordt ter plaatse gewogen en geclassificeerd. KREYKAMP Landbouwers, die in 1944 STROO hebben geleverd en hiervan nog geen afrekening ont vingen, gelieven dit ten spoodigste op te geven. Zoo mogelyk weeg- briefje meebrengen. J. Hulsman Zonen Hebt U een Schoenenbon U slaagt zeker in het Schoenenmagazijn JOS. JANSSEN Henseniusstraat 8. TE KOOP zwarte jonge hond. M.Janssen, D 33, Oostrum. Wy kunnen U thans weer leveren op vergunning alle landbouw werktuigen, veevoederketels, kachels, fornuizen, olie, vetten, benzine. Vraagt inlichtingen. Aanbevelend Gebr. Lucassen Smedery-Landbouwwerktuigen LEUNEN Telef. 485

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2