WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ItQie zal het betalen? §iauu4{e$ Sü4 "it ^diè Algemeen cueizicht Zaterdag 17 November 1945 No. 9 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1.00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 p. kwart, bij vooruitbet. Losse nos. lOcr De financieele regeling der oorlogs schade aan huizen, schuren, werk plaatsen en fabrieken is voor menig eigenaar nog een zeer grote zorg Van alle kanten worden hem reke ningen gepresenteerd en ondanks allerlei verzekeringen en schattingen was hij nog steeds het kind van de rekening. Financieele regeling In afwachting van een definitieve bydrage-regeling en onder verrekening met van Rijkswege te verleenen bijdragen in de oorlogsschade, die eventueel tot een hoogere uitkeering kunnen leiden, geldt ter bespoediging van het herstel de navolgende rege ling: Herstelwerkzaamheden kunnen dooi en voor rekening van den Staat worden gefinancierd tot een bedrag gelijk aan: a. 100 pet. der kosten van voorlopige maatregelen, welke noodzakelyk zijn om verdere schade aan op stallen te voorkomen, ook zonder dat deze maatregelen aan een definitief herstel ten goede komen. b. 100 pet. der kosten van maat regelen om herstelbaar bescha digde panden weer inbruikbaren toestand te brengen, voor zoover deze f 3000.— per object niet te boven gaan, ook indien de totale herstelkosten meer dan f3000.- bedragen of zullen bedragen, voor natuurlijke personen, welke in het belastingjaar 1943 niet in de vermogensbelasting zijn of moeten worden aangeslagen, of in dat jaar een dusdanig zuiver inkomen hadden, dat daarvan minder dan f 300.— belasting verschuldigd was of zou zy'n geweest, inclusief loonbelasting. c. 75 pet. der sub b bedoelde kosten voor rechtspersonen, en voor die natuurlijke personen, welke over het belastingjaar 1943 wel in de vermogensbelasting zyn of moeten worden aangeslagen of tenminste f 300.— inkomstenbelasting als onder b bedoeld verschuldigd waren of zouden zijn geweest. Indien het schadegeval gedekt wordt door een molestverzekering, zal de Staat onder verrekening van de hoogerbedoelde Rijksbijdrage met den verzekeraar boven het bedrag van deze bijdrage uiteindelijk in geen geval meer voor zyn rekening nemen dan het bedrag, dat de verzekerings- uitkeering eventueel lager mocht zijn dan de bovenbedoelde 100 pet. resp. 75 pet. der herstelkosten. Indien de totale herstelkosten meer bedragen dan f 3000.— kunnen boven het bedrag, dat door en voor rekening van den Staat wordt gefinancierd, ook de verdere kosten tot 100 pet. door den Staat voor rekening van den eigenaar worden gefinancierd onder nadere verrekening tusschen de Staat en den eigenaar. Deze ver rekening zal nader geval voor geval tusschen beide partijen worden over eengekomen aan de hand van de financieele positie van den eigenaar. Indien de herstelkosten minder bedragen dan f 100.— per object, komen deze niet in aanmerking voor vergoeding van Rykswege, tenzij de eigenaar een natuurlijke persoon is, en kan aantonen, dat zyn weekinko- men lager is dan het bedrag der herstelkosten. Bovenstaande regeling geldt voor- loopig voor herstel thans uitge voerd en tevens voor reeds her stelde doch financieel nog niet afgewikkelde gevallen. Uiteraard worden geen „zwarte" prijzen vergoed. Onder de huidige omstandigheden zullen in zeer vele gevallen de sub a en b bedoelde maatregelen gecombi- neerd voorkomen. De voorlopige maatregelen sub a kunnen tevens dienen om het pand in redelijk bruikbaren toestand te brengen, zy het dan ook van zeer voorloopigen aard. Indien het voor- loopige deel t.z.t. door definitief her stel wordt vervangen, zoodra de daarvoor noodige materialen ter be schikking komen, kunnen de kosten hiervan voor rekening van den Staat worden opgenomen, zoolang deze de bovenbedoelde grenzen niet over schrijden. Onder redelijk bruikbaren toestand is dus niet alleen te verstaan voor- loopig herstel, doch tevens definitief herstel, mits redelijk in uitvoering en met vermijding van onnoodige luxe. De extra kosten van een uit voering, welke meer omvat dan het geen als redelijk wordt geoordeeld, zyn voor rpkening van den eigenaar. Om betaling te verkrijgen moeten de eigenaren na voltooiing van het herstel of gedeelten daarvan zich wenden tot het Bureau voor den Wederopbouw, binnen welks rayon het herstelde pand is gelegen. Aan het Bureau voornoemd moeten worden overgelegd de bewijsstukken welke bij de aannemers, schilders, stucadoors, dakdekkers etc. bekend zyn (dus de voorgeschreven model rekening) waaruit de kosten van het herstel moeten blijken en tevens een verklaring, welke by het Bureau der Wederopbouw verkrijgbaar is en tevens bij de aannemers, of het des betreffende pand tegen oorlogsmolest- schade was verzekerd en zoo ja, bij welke Maatschappij. Tevens moet dan opgegeven wor den of met betrekking tot de schade aan dit pand reeds uitkeering is ont vangen van den verzekeraar en zoo ja, tot welk bedrag. Mocht later blijken, dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan zal niet alleen worden overgegaan tot terugvordering van eventueel onmatig verkregen gelden, doch kun nen tevens strafbepalingen worden toegepast. Na controle van het herstel aan de hand van de bewijsstukken, zal van wege het bovenbedoelde Bureau voor den Wederopbouw worden overge gaan tot betaling per post-cheque tot 75 pet. van het bedrag der herstel kosten, aan de aannemers of onder aannemers, doch indien de eigenaars zelf reeds betaald hebben, worden de kosten aan hem vergoed. Dan is ech ter noodzakelijk, dat hjj de gewaar merkte kwitanties by de rekeningen bijvoegt. Tenzij de getroffene met officieele sub b bedoelde belasting-gegevens kan aantoonen, dat hy in aanmer king zou komen voor betaling van 100 pet. dier kosten. Indien zulks eerst later blykt uit het belasting- onderzoek, dat geval voor geval zal plaats hebben, volgt een suppletoire betaling van 25 pet. Blanco formu lieren betreffende de belastingpositie zijn verkrijgbaar by de Wederopbouw of aannemers, welke dan door de In spectie der belastingen moeten wor den ingevuld. Het stukje „Een der besten" in Peel en Maas van 10 Nov. j.l. zal met zeer verschillende gevoelens gelezen zyn. Er is in Venray natuurlijk een categorie menschen, die het ten volle beamen. Dat zyn de dankbaren. Dit zijn niet de menschen, die het meeste ontvangen hebben van de Hark, maar zy, die het moeilijke werk, wat Dr. Hoying met zijn menschen verzet heeft weten te waardeeren, ondanks de daaraan verbonden mensclielyke gebreken. Daartegenover staat een veel grootere party, die slechts kritiek heeft, enkel rnaar kritiek, zoo niet erger. Dat zjjn degenen, die zelf alles beter kunnen en zouden doen, als ze maar eens de kans kregen. Maar ze nemen nooit een kans waar en maken zoodoende nooit een fout. Dr. Hoying is vertrokken. Venray zal zyn jeugdig enthousiasme en zyn groot organisatietalent moeten missen en juist in een tijd, dat er een ont stellend gebrek is aan menschen met gezonde initiatieven, een helder in zicht in de moeilijkheden van alle dagen en een onverstoorbaar idealisme. Ja, lezer, U trekt de schouders op U zingt natuurlijk mee in het koor van autoriteiten en mindere goden, die zelden of nooit waardeering heb ben getoond voor het belanglooze werk door Dr. Hoying verricht. Weet dan, dat Dr. Hoying niet om Uw waardeering verlegen zit en zijn ver diensten zyn er niet minder om. En nu ik toch zijdelings by het werk van de Hark aangeland ben, heb ik nog een appeltje met sommigen te schillen. Ik bedoel degenen en naar men my mededeelde zyn het er heusch niet zoo weinig, die op slink- sche manier goederen van de Hark hebben weten te bemachtigen. Slaapt U lekker in het weggehaalde bed? Is het zoet rusten op een gestolen divan? Passen de lampen welbij Uw interieur? Vlot het schrijven van brieven nogal onder de „georgani seerde" bureaulamp Schiet het werk met de ontvreemde gereedschappen flink op? Wyst de barometer, die U aan de vingers bleef hangen, wel eens goed weer aan? Jammer, dat U net die kapotte wekker meenam Hebt U nog niet gehoord, dat de klok die by U in de huiskamer hangt en by een ander moest hangen, onop houdelijk tikt: dief—diefdief—dief! Zit Uw baby niet onrustig in het kinderstoeltje! Brandt de kachel die U meegenomen hebt, goed? Hoe is het met de vloerkleeden en de mat jes, die U 'savonds „ongemerkt" mee naar huis nam? Het wordt zoetjes aan ook mooi weer om eens in de tuinstoeltjes te gaan zitten Kleurt het serviesgoed nogal by Uw tafel laken? En gij, zoogenaamde belange- looze medewerksters en werkers, hebt gy Uw belang nogal kunnen behar tigen Gy allen, die onrechtmatig iets hebt weten los te kry'gen of hebt laten verdwijnen, voor U moet het, dunkt my een bijzonder prettig ge voel zijn steeds die ontvreemde voor werpen in Uw onmiddellijke nabij heid te hebben en te weten, dat er wellicht een of andere arme drommel is, die ze werkelijk noodig heeft. Weest dan gelukkig met de gestolen spullen Maar Uw geluk zal ongetwijfeld grooter worden, wanneer U alsnog die arme drommel opspoort en hem het zyne geeft. IEZEGRIM. MAKASSAR 29-9-1945 Aan mijne vrienden in Oirlo, in Venray en omstreken, in Peel en Maasland. Na een lang gescheiden zyn van het dierbaar vaderland, van het be minde Noord-Limburg en het aan grenzend Noord-Brabant, is thans de vrijheid weer begonnen, en kan ons contact per brief weer worden aan gesloten. Uit het opschrift kunt u al opmaken, dat we niet in ons dierbaar missiegebied „Flores" gebleven zyn. Van half Mei tot half Juli 1942 zijn we daar nog geweest, met oen klein beetje vryheid, en een klein beetje hoop op invrijheidstelling door de Jappen. Maar 't mocht niet wezen. Hoe 't er nu op Flores uitziet, en hoe het daar met ons werk staat, kan ik nu nog niets van zeggen. We weten alleen, dat Monseigneur daar is achtergebleven, en ongeveer oen dozijn Priesters. (Vroeger 10 maal dat getal!) Daarover dus later nog wel iets, als we er weer terug zijn. Den 19e Juli 1942 kwamen we hier op Celebes, te Makasser aan. En nu eerst een kort schema van onze kampen, interneeringskampen alhier. Plaats Makassar 2 mnd. Paré-Paré 25 mnd. Bodjo Bolong Paré-Paré Makassarj mnd. 3 mnd. 1 mnd. Overl. Afst. 1 15 155km 25 3 7 208 2 200 1 155 De vrouwen en kinderen waren in een eigen kamp ondergebracht 1) Makassar 2) Malino 3) Kampilé en 4) te Makassar. Dat was een kamp van ruim 1600 zielen, waarvan de helft volwassenen en de helft kinderen. Volgens de laatste berichten hadden ze daar totaal 35 overledenen en nog een 50 ernstige ziektegevallen. Bij een bombardement vielen daar vijf dooden. Verder een zwaar verminkte, en drie licht gewonden. In 't kamp der krijgsgevangenen, moeten er een 50-tal dooden te betreui'en zijn. Nu weer de bijzonderheden over ons eigen kamp. Kamp 2 groeide aan tot ruim 600 man. Er kwamen by, de lui van Ambon en 't groote Oosten, en van Timor, en van Bali. Lombok. Met wat werk, en tamelijk vol doende eten ging de tyd daar nogal vlug voorby. In Augustus 1944 kwamen de vlieg tuigen en de bombardementen al dichterbij, totdat we einde October er voor moesten vluchten naar Kamp 3. We hadden bij twee bombarde menten acht dooden te betreuren. In Kamp 3 verminderde de voedsel voorziening een beetje, en eene erge dysenterie-epidemie eischte 21 slacht offers. In Januari maakten we een banjer mee, zoodat de barakken op dien dag twee keer 'n halve meter gemiddeld onder water kwamen te staan. Toen dit kamp eindelijk voldoende goed ingericht was, begon de Jap in Mei 1944 (Pinksteren) weer met verhui zen. Dat was duidelijk om ons het leven zuur te maken. Kamp 4 is namelijk boven in de koude bergstreken, 't Waren open barakken, onder de boomen van het bosch, in een nat en mistig dal, op 1300-1400 Meter boven de zee. Vuur en licht in de huizen was verboden en het rantsoen werd teruggebracht op 400 gram. Vleesch, visch en olie kregen we practisch niet. We hadden bovendien na ruim drie jaar interneering, erg gebrek aan kleeren en beddegoed voor dat koude bergland. Na twee maanden werd het weer iets beter met het voedsel, en na drie maanden kwam de terugkeer uit dat ballings oord. Op 21 Augustus begon onze Japsche baas duistere aanwijzingen over den veranderden oorlogstoestand, wat ons niet geheel onverwachts kwam. Want ook in dit oord sy pelden de oorlogs berichten af en toe binnen, zoowel als in de vorige kampen. Op 26—27—28 Augustus vertrok ken we naar het half-vrye kamp in Paré-Paré waar we eerst al ruim twee jaar gezeten hadden. In het laatste jaar kregen de vele priesters weinig kans om een H. Mis te lezen. Ik had van begin Januari tot terug in Paré-Paré niet meer ge lezen. In de voorafgaande jaren hadden we ieder nog een 15 a 20 H. Missen gelezen. Op 8 September werden hier voor het eerst van de ons dagelijks be zoekende vliegtuigen, wat medicijnen en verduurzaamde levensmiddelen voor ons uitgeworpen. Later ook nog Australische kleeren. In den loop van September werden we voor en na, naar de hoofdplaats Makassar gebracht. Den 26en September ben ik hier aangekomen. We moeten hier nog wachten op medisch onderzoek en later terugzending naar Flores. Het voorloopig adres is Pastoor W. Janssen ex-geinterneerde, Makassar, Ned. Oost-Indië. Rjjkhalzend zien we natuurlijk naar nieuws uit. Als ik nu van elk dorpje, waar dit briefje gelezen word. een berichtje kreeg, over hetgeen er by jullie ge beurt en vernield enz. enz. is, dan zou me dat een buitengewoon plezier doen, want al die plaatsen zyn me onder myn verlof in 1938 veel nader gekomen. Wie zal er aan my schrij ven BINNENLAND - Onze tol aan den oorlog is zeer hoog geweest. Dr. Ph. J. Idenburg, directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft een schat ting gemaakt van het aantal personen, dat Nederland tengovolge van den oorlog heeft verloren. Hij komt daar bij tot het enorme getal van 200.000. Daarbij zijn de verliezen van Ned. Indie niet 'inbegrepen. Het getal van 200.000 omvat de militaire en burgers gedood door oorlogshandelingen, de vérliezen van de marine en de koop vaardij, de ten gevolge van executie en mishandeling in kampen in Duitsehland overleden Joden, politieke gevangenen en tewerkgestolden en de slachtoffers van den hongersnood. Per 1000 inwoners zyn er in Neder land tengevolge van oorlogshandelin gen 22 omgekomen, voor Groot- Brittanniü en N.-lerland bedraagt dat cijfer 7 per 1000 inwonersZowel in goed als in bloed heeft Nederland de zwaarste offers moeten brengen! Intusschenwe moeten er weer bovenopAan den slagEr wordt inderdaad hard gewerkt, bjjna zoo hard gewerkt als er gekankerd wordt. Binnenkort komt er glas uit België en dan kan geleidelijk een einde worden gemaakt aan een van de ergste narigheden. Jammer is, dat we tegenover de noodige invoeren van buiten, eigen uitvoer moeten plaatsen. We hebben zoo weinig daarvoor. Aan België b.v. moeten we voor het glas cokes terugleveren. Cokes leverden we ook voor den oorlog aan onze Zuiderburen en wél is op heden onze eigen brandstoffen- positie zorgelijk, maar... moeten is óók wat. Tot het einde van dit jaar zal België ons 600.000 M2 glas leveren en in het komende jaar nog eens 31/, millioen M2 in het geheel heb ben we voor ons herstel 6 millioen M2 noodig. De boeren, die mèt de vryheid zat kregen van het z.g. controle-apparaat, hebben eveneens reden om tevreden te zyn, nu de handel in rundv werd vrijgegeven. De taxatie-markten voor gebruiksvee zullen met ingang van 15 Nov., die der Paarden met ingang van 19 Nov. verdwijnen. BUITENLAND Wapenstilstandsdag... Voor het eerst sedert 1939 is deze weer gevierd rond het graf van den Onbekenden Soldaat in Londen, Parys en Brussel. Gedachtenis aan de ge vallenen in den eersten wereldoorlog. Eerste wereldoorlog, welke achteraf slechts het eerste deel bleek geweest te zyn van den thans volstreden grooten volkerenstryd. In het be sef daarvan werden Zondag, op Wa penstilstandsdag 15 onbekende man nen en vrouwen, in de laatste jaren gevallen in den verzetstryd, bijgezet naast het graf van den Onl ekenden Soldaat, die in '14—'18 het leven liet in den stryd tegen den Duitschen overweldiger. We plaatsen een vraagteeken ach ter het woord „volstreden'-. Met be zorgdheid immers vragen veel zich op heden af, of we werkelijk wel aan het eind toe zyn. Immers, wat zyn de Russische oogmerken De Bal kanvolken verliezen meer en meer hun vryheid aan hun Russische be- vryders. Dezen, die de onafhankelijk heid waarborgden van Iran (Perzië) toen ze dat land uit militaire nood zaak „tydelyk" bezetten, komen ook hun woord ten aanzien van het Per zische volk niet na. In plaats van het land te ontruimen, hebben ze er de bezetting versterkt met 100.000 man, die zyn binnengerukt en o.m. 45 gebouwen in de hoofdstad Teheran hebben bezet. De Britten gevoelen het als een onmiddellijke bedreiging van hun positie in het nabye Oosten en de Turken hebben eveneens alle reden om er veel van te vreezen. De atoombom... Zal het dit mons terachtige wapen zyn, dat Rusland voorloopig moet afhouden van al te agressieve acties De Britsche min. president Attlee en de Canadeesche premier Mackenzie King zyn te Washington te gast bij president Truman om gezamelyk overleg te plegen over de verdere ontwikkeling van de atoom-energie. Het staat reeds vast, dat de productie van atoom bommen zal worden voortgezet en het is weinig waarschijnlijk, dat de geheimen er van zullen worden ont huld aan de Russen, die de open baarmaking van die geheimen opeisen als een kwestie van goede trouw en inmiddels verzekeren, dat zy even eens over atoombommen beschikken. Als zy dan eens begonnen met de openbaarmaking van hun geheimen? Wat zou dat een herstel van ver trouwen wekkenDe wereld is ver vuld van moeilijkheden. Ten slotte vraag ik myn vrienden en lezers om hun gebed, want als we binnenkort weer terug zyn op Flores, moeten we aan den slag. En om daarbij Gods zegen te hebben, moet er ook veel en aanhoudend gebeden worden. Helpt me zoo s.v.pl. mee aan den wederopbouw van de Floresmissie. Ik dank U allen en bid voor U Vriendelyk groetend Pater W. JANSSEN (Missionaris uit Oirlo) Nieuws uit Venray en omgeving BEKENDMAKING. De Burgemeester van Venray brengt het navolgende ter algemceno kennis van de ingezetenen van Venray: Met ingang van Maandag 19 Nov. a.s. zal begonnen worden mot de controle van ALLE geldige stamkaar ten. ALLE personen ingeschreven in het bevolkingsregister van Venray, moeten zich daartoe persoonlyk op 't gemeontehuis vervoegen op de dagen en uren, als hieronder aangegeven (voor gezinnen mag het hoofd of een gezinslid boven 18 jaar, namens het gezin verschijnen) Meegebracht moeten wordon alle Tweede Distributiestamkaarten en Nood Tweede Distributiestamkaarten. Ten bewyze van controle en accoord verklaring, zal op elke stamkaart een zegel geplakt worden. Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat zij, die hun stam kaarten niet hebben laten contro leeren, en dus ongezegelde stamkaar^ ten in hun bezit hebben na het be ëindigen van de controle, niet meer in aanmerking zullen komen voor distributie-bescheiden en eveneens zullen uitgesloten worden van do in het a.s. voorjaar te houden verkie zingen. Deze maatregel is noodzakelyk, in verband met de reconstructie van het bevolkingsregister en is ev< noodzakelyk gebleken ter zuivering van een aantal, nog steeds ten on rechte in omloop zijnde stamkaarten. Eonieder wordt dus ten sterkste aangeraden, om zyn stamkaarten te laten afzegelen, teneinde naderhand moeilijkheden te voorkomen. Maandag 19 November van 9—12 A van 1.30—6 uur B—Bo Dinsdag 20 Nov. van 9—12 Bo—Cl, van 1.30--6 Cl—D Woensdag 21 Nov. van 9—12 D—Du van 1.30—6 Du—Fr Donderdag 22Nov. v.9 12 Fr—Gou van 1.30—6 Gou—Henk Vrydag 23 Nov. van 9—12 Henk—J van 1.30—6 J—Janssen, Joanna Zaterdag 24 Nov. 9 1 Janssen, Joanna Ke Maandag 26 Nov. 9—12 Ka—Kusters van 1.30—6 Kusters—Lo Dinsdag 27 Nov. v. 9—12 Lo—Mat van 1.30—6 Mat—Mu Woensdag 28 Nov. van 9—12 Mu Peetere, Hendrik van 1.30—6 Peeters, Hendrik-R Donderdag 29 Nov. v.9—12 R—Ru van 1.30—6 Ru—St Vrydag 30 Nov. van 9—12 St—Sy van 1.30—6 Sy—Vethey Zaterdag 1 Dec. 9—1 Verhey—VI Maandag 3 December 9—12 VI Wi van 1.30-6 Wi—Z De inwoners van de kerkdorpen kunnen zich op de dagen waarop zy moeten verschijnen, tevens, onder overlegging van hun stamkaarten, vervoegen by de Covoli (onder het Gemeentehuis) ter verkrijging van een voorloopige schadekaart. Venray, 14 November 1945 De Burgemeester van Venray A. H. M. JANSSEN Rijkspostspaarbank P.T.T.-Yemay Voor de ten behoeve van op de Rijkspostspaarbank ingelegde gelden! waarvoor in het tydvak van 14—25 September j.l. een kwitantie, model A, werd afgegeven, inplaats van een Spaarbankboekje, zullen thans deze boekjes worden uitgereikt. Belang hebbenden gelieve zich daartoe op onderstaande data ten postkantore te vervoegen. Kwitantie Model A. Uitgifte Spaar- afgegeven op: bankboekje op: 14 Sept. 1945 19 Nov. 1945 15 Sept. 1945 20 Nov. 1945 17 Sept. 1945 21 Nov. 1945 18 Sept. 1945 22 Nov. 1945 19 Sept. 1945 23 Nov. 1945 20 Sept. 1945 24 Nov. 1945 21 Sept. 1945 26 Nov. 1945 22 Sept. 1945 !!7 Nov. 1945 24 Sept. 1945 28 Nov. 1945 25 Sept. 1945 29 Nov. 1945 RIJKSTELEFOOX Het locaal net Merselo is weer bereikbaar als voorheen onder kenge tal K 4786 Nieuw aangeslotenen zjjn 213 M. H. Arts, Grootdorp 17a 214 A. H. de Bot, Pastorie 215 J. P. H. Janssen, Hoek M 32 217 H. H. Arts, M 32 231 M. W. Muysers, Kleindorp M 106 210 Telegraaf en Telefoonstation Grootdoip 7 225 J. H. Michels M Het locaal-net Vierlingsbeek is weer bereikbaar onder kengetal K 4781. Nieuw aangeslotenen zijn 200 Gemeentebestuur A 160 210 Hulpkantoor Kerkstraat 216 W. J. Determan, Kerkstr. A 144 220 Telegraaf en Telefoonstation Groeningen B 83 221 R. H. Geurts, Kreupelstr. A 181 231 Fa. H. Havens, Vrijthof A 165 265 Dr. Reyers, Grootestr. A 78a 272 J. v. Weegen, Staaiweg A 20 275 Marechaussee, Grootestr. A 78 282 J. Hendrix-Schafferden A 194 291 Stoomzuivelfabriek A 101 315 M. A. Broeren A 158 332 Pastorie, Kreupelstraat A 167 333 L. G. Gerrits, Grootestraat A 83 Aansluitingen te Venray: 200 Autobus-ondern. 230 P. Billekens, Paterslaan 14 231 Autobevrachtingsdienst, Hens.pl 238 J. v.d. Tillaart, Stationsweg 49a 239 A. Camps, Stationsweg C 21a 262 Dr. Havermans, Stationsweg 49a 274 v. Wijngaarden, kap., Maash.weg 330 van Gend on Loos 332 A. Creemers, Pl.B., Draalstr. lc 334 P. Lemmen, Merseloseweg 10 395 Wed. M. Janssen L 67, Veltum 401 J. Hulsman en Zn., Stationsweg 416 Voedselbureau, Patorslaan 20 474 M. Wijnhoven, Ilenseniusstr. 16 500 V. Pijls, Grootestraat 504 G. de Mulder, ICetelfabr., Oostr. 516 P. v. Opbergen, Stationsweg 10 Hijksvoedselbureau VENRAY Paterslaan 6 Telefoon 416 Kantooruren: 9—12. Zaterdags gesl. Rekeningen opgestald vee. Allen, die sedert de bevrijding vee van an deren hebben opgestald en hiorvan nog geen rekening hebben ingediend, worden in hun eigen belang aange raden, hiervan vóór a.s. Donderdag een rekening in te dienen op 't bureau. Opgeven aantal en soort en dagen. Na dien datum worden goen rekonin- gen meer aangenomen. Voor dien datum ook rekeningen inloveren van koeien of paarden gebaald te Wans- sum of Sevenum. Tegenvallers oorlogsschade vee. Er zijn hier on daar zware tegenvallers by oorlogsgetroffenen met paarden en koeien. Zy, die zoo'n tegenvaller neb ben, kunnen hiervan schriftelijk op gave verstrekken mot vermelding van alle gegevens enz. Toezeggingen kun nen niet gedaan worden. Opgaven vóór 22 November inzonden. KUNSTMEST. Die vorig jaar een toewijzing ontvingen, krijgen nu oen voorloopige. Uitreiking zegels: Heide Maandag 19 Nov. 9—12 by P. Litjens; Ysselsteyn Maandag 19 Nov. 1 5 by G. Fleurkens; Smakt Maandag 19 Nov. 2—5 by J. Nellen: Merselo Dinsdag 20 Nov. 1.30-5 by Wed. M. Janssen; Venray Maandag en Dinsdag 9-12 op het'Bureau. Men wordt verzocht geld mee te brengen voor 't betalen retributie bedrag. Op deze zitdagen kunnen ook andere bureau-aangelegenheden be handeld worden. MIJNEN. Voor hen, die in aanmer king komen voor 't laten bewerken van bouw- en weiland, welke z.g. „mynenvry" zijn gegeven, doch nog niet voor de volle 100 pet. zonder gevaar betreden kunnen worden, is thans de gelegenheid geboden hier van opgave te verstrekken en wel vóór Woensdag a.s. ten kantoro van Landbouwherstel Stationsweg 35. Zeer binnenkort wordt dan met de werkzaamheden door middel van een tractor met schyvenegge een aanvang gemaakt. Bedry'fsschade-regcling kan thans in werkingtreden. Alvorens hierover informatie te vragen wachte men onze persoonlijke oproep af. Landbouwwerktuigen voor gedu peerde landbouwers zyn gearriveerd. Aanwezig zyn ploegen, eggen, wagens, klein gereed, schoppen, zagen, ha mers, nijptangen enz. Zy die hiervoor in aanmerking komen kunnen hier van opgave doen vóór Donderdag a.s. ten kantore Landbouwherstel, Sta tionsweg 35 De Bureauhouder, A.CREEMERS S.V.Y.Oniroep. Wegens ongunstige weersomstan digheden is de wedstrijd S.V.V. I- Boxraeer niet kunnen doorgaan. Het tweede elftal speelde toch, ondanks dat en verloorjin Meterik, in een abnormale wedstrijd met 5-4. Zondag a.s. is er wegens de wed strijden om de Onafhankelykheids- beker en de Technische dag geen competitie-wedstrijden in de N.V.B. vastgesteld. Het derde elftal spoelt om 2 uur hier tegen Top I uit Tienray, voor competitie. Het vierde moet naar Hegelsum. Veel succes, jongens Dinsdag 20 November is op verzoek van de vreemde arbeiders een licht- wedstrijd. Het tweede elftal van SVV speelt tegen een combinatie-elftal van vreemde arbeiders. Aanvang half 8. H.C.Y.-nieuws Morgen wordt door beide elftallen de verre reis naar Vaals gemaakt. De prestaties der drjolandenpunt- menschen zijn nog onbekend en ook de verrichtingen der onzen in de tot nu toe gespeelde wedstrijden laten alle mogelykheden open. Na een nederlaag in Heerlen, herstelde het heerenelttal zich volkomen, door een prachtige 7—3 overwinning op de Brunssumsche Grasshoppers. Dp voor hoede bleek uit het goede hout ge sneden te zyn, maar in de achter hoede rammelde het nog wel oens. Het gebrek aan training deed zich hier terdege voelen. Wy twijfelen er echter niet aan, dat dit jonge deel van de ploeg vlug genoeg ingespeeld zal zjjn. Ook de dames-elf blijken een degelijke training noodig te hebben. Toch hebben wy voldoende vertrou wen in het kunnen van deze meisjes om op een behoorlijk resultaat te durven rekenen. De opzet van de herstel-competitie is zooverre gewijzigd, dat de afdee- lingskampioenen aan het eindo van dit seizoen naar een hoogere klasse promoveeren en geen elftallen degra- deeren. Zoo noodig zal dan aan het einde van het volgende seizoen 1946—'47 een versterkte degradatie plaats hebben. H.C.V. veel succes

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1