(takken mei.... AJXOR-THEATER - Venray Cónced en ^tóóneeluituoetinq te lïleiselo C. JAMIN In het St. Elisabethziekenhuis fyeveHdincftfeeden te 4jcitkeei I VRUCHTENLIMONADE j AUTO-FINANCIERING. AiAuiantlekantoói Kluiten- fïleestetó van den Boom, Leunen ALB. MERKS BEKENDMAKING In verband met de reeds begonnen workzaamheden aan de opgraving dor in deze gemeente begraven mili tairen, verzoeken wy eenieder, die kennis draagt van de aanwezigheid in zijne omgeving van een zoodanig grpf ongeacht de nationaliteit van don begraven militair hiervan vóór 16 Nov. a.s. tor gemeente-secretarie, Afd. Alg. Zaken, opgave te doen. Van do eerder geboden gelegenheid tot aangifte, is te weinig gebruik gemaakt, zoodat de werkzaamheden binnenkort zeer zouden stagneeren, door de onbekendheid met de ligging der betreffende graven. Wordt deze gelogonheid niet benut, dan zullen wellicht vele militairen niot opgegraven worden. Venray. 8 November 1945 /aken onder bekeer. Er zijn beheerders aangewezen voor de volgende zaken Chr. Erben, Veulen, (beheerder adm. kantoor Hansen, sevenum). J. Kersjons, Oostrum, (beheerder: J. v.d. Bergh, amb. ter secretarie.) S.V.V .-Omroep. S.V.V. is er niet kunnen slagen, om de lastige uitwedstrijd tegen Ivo, te winnnen. I-Iet was een wedstrijd, die op slecht peil stond en vooral aan de kant van S.V.V. was niets moois te zien. Vry spoedig nam S.V.V. door haar linksbuiten do leiding en deze voor sprong werd door veel kunst en vlieg werk van onze achterhoede tot enkele minuten voor de rust bewaard. Een fout in onze achterhoede bracht Ivo de gelijkmaker. Ruststand 1 1. Zooals altijd begon Ivo na de rust enthousiast en vyf minuten na de rust hadden zij de leiding genomen. S.V.V. werd eventjes waKker ge schud, maar b|jna iedere aanval werd afgebroken door de tallooze buiten- ballen, vanwege het smalle terrein. Heel onverwachts echter scoorde de raidvoor by een schermutseling voor hot doel de gelijkmaker. Ivo behield de meerderheid, maar onze achter hoede had zich intusschen hersteld. Vyf minuten voor het einde kregen wij nog een penalty toegewezen, maar de bal werd rakelings over het doel heengeschoten. Het tweede elftal behaalde oen zeer goede prestatie door het gelijk spel tegen D.I.S. De uitslag was 2—2. Bij deze jongens is de wil aanwezig om te winnen, en dit maakt hun spel aantrekkelijk. Hopenlijk zal het eerste elftal ook deze lust zich eigen maken. Het derde elftal verloor door een gehandicapt elfial met4—Ovan DEV. Een andere keer beter. Zondag a.s. speelt S.V.V. I tegen de oude rivaal Boxmeer, en we hopen dat SVV geen enkel risico zal nemen en de wedstrijd wil winnen. half 8, by eerw. paters vanaf 3 uur. St. Jozefklooster eiken dag kindermis om half 8. Zondags om 9 uur. ST SERVAAS: Zondag 6.45 en '.45 lm.10 hoogmis. Door de week 6.45 en 7.45 lm. Zondag 4u. lof, Don derdag en Zaterdag 6.10 uur. Biecht gelegenheid van 5—7 uur. HEIDE 8 u. lm. Gertr. v. Veghel- Arts en familie; 10 uur best. dienst Christiaan van Hoof, Cath. Fransen en Arn. Goorts. ST ANNA: Zondag H.H. Missen om .45 en 10.15. Door de week om 6.50 en 8.15. Zondag lof om half 4. Zater dagavond biechtgelegenheid 6—8 uur Maandag Vormen van de kinderen, 10 uur de jongensj 3 u. de meisjes. Ouders en peetouders worden by die plechtigheid verwacht, op verzoek v.d. Bisschop. Men wordt vriendelijk verzocht om te vlaggen. Zondag a.s. 18 November, om 11 uur verg. bestuur Groote D.O. Maandag en 3 volgende dagen om half 8 's avonds Sociale Ontwikkelings- week, in de feestzaal van StServaas. Burgerlijke Stand Week van 25 October t/m 8 Nov. GEBOREN Sijbers Magdalena Th. H. Hagelweg Vogelsangs MartinusJ.G. Leunen Arts Wilhelmus J. M. Merselo Kleeven W. J. M. Veulen Tussen Anneliesje .T.H.G. Langstr. 3 Willems Rika J.P.M. Leunen K 40 Hendricx Theodoras J.M.G. Gr. str. 5 v.d. Hoek Antonius C.L.M. St. Anna Arts Catharina Th. M. M. Merselo 1' v.d. Munckhof Mathea P.G. Ysselsteyn Drabbels Maria H. J. Ziekenhuis OVERLEDEN: Direcks Johanna M. 83 jaren, wed. P. Koonings, Leunen. Peeters Wilhelmina, 64 jaren, echt genote van Houwen G., Oirlo. ONDERTROUWD: Barents Cornells 31 jaren en Huisman Gertruda, 29 j. van Hórck Jozef, 33 jaren te Horst en Engels Marie, 29 jaren te Venray. Stevens Frans, 37 jaren en Vande- venne Marie, 25 jaren. GETROUWDWillems Antonius C. IL. 36 jaren, verpleger te Venray. en Poels Petronella, 28 jaren te Wanssum Loonen Peter G. A., 28 jaren, land bouwer on Theuws Mathilda J. P. 22 jaren, beiden te Venray. Marcellis Jan M. IL, 36 jaren, land bouwer en Kessels Maria M., 36 jaren beiden wonende te Venray. KERKELIJKE DIENSTEN. Heer der weekPater Rufus. Parochieactiedraagt elkanders lasten Zondag diensten Paterskerk: 7 lm.; 8 u. patershoogmis 9.30 lm.; half 11 parochiehoogmis byz. intentie; 11 u, bestuursverg. jongens, 3 u. bestuurs- verg. meisjes D.O. Collecten: opbouw der kerk, bisschoppelyke nooden, arme 2 u. groote congregatie (St Jozefkl.k; Collecte S.P.L.; half3 kinderlof; 4 uur H. Familie5 uur lof en rozenhoedje. Maandag 7.30 zieledienst voor alle overl. parochianen; 8 u.gest.jg. Hub. Camps en echtg. A.M. v.d. Pas(2kl.); half 9 best. dienst vr. v. Piet Coop- mans, ouders, broer en zuster9 uur best. dienst 25-jarige echtvereéniging J, Poels—de Bruin. •Dinsdag half 8 besteld jg. vr. van Jos. Ariaens:-8 uur gest. jg. Gerard Goumans en echtg. (3 klas); half 9 best. dienst Johan Muvzers. Woensdag half 8 gest. jg. Johan Claessen en echtgen. Johanna Fleur- kens8 uur gest. jg. Gerard Am- brosius Cath. van ter Velden en ouders; half 9 best. dienst Anton ia Verstegen en dochtertje half 10 begr. dienst zuster Oda (Maria Hanraets) overl. in Indió. Donderdag half 8 lm.; S n. pLuitv. dienst Zuster Odahalf 9 lm. Vrijdag half 8 lm.; 8 uur gest. sol. jg. Maria El. Severiens en-haar neef Hovthuizenhalf 9 best. dienst voor do slachtoffers v.d. oorlog van Venray Zaterdag half 8 O.L.Vrouwemis8 uur gest. jg. Gerard Custers en echtg.. oudors, broeders en zusters (3e kl.)- half 9 best. dienst Gerard Vergeldt' Dinsdag Vrijdag en Zaterdag lof om 7 uur. Biechtgelegenheid by de parochiegeestelijken van half 6 tot TEXTIEL. Het loket Textiel voor lopig alleen geopend voor spoedge vallen t.w. a.s. moeders en zieken. Scheerzeep op tabaksbon II. Van 11 t.m. 17 Nov. inleveren tegen ontvangstbewijs Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze tweede zoon THEO, die bil het II. Doopsel de namen ontvingTheodoras, Jacobus, Maria, Gerardus. J. Hendrikx-Hunnekens Grootestraat 5. DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING OFFICIËELE BONNENLIJST Voor de tweede helft van de 12e periode 1945, tijdvak van 11 tot en met 24 November 1945 voor het Zuiden des lands. Bonkaarten KA, KB, KC 512 135 t.m. 141 800 gram brood 142, 143 200 gram bloem 144 1 rantsoen gebak 145 70 gram beschuit 146 400 gram suiker 147 125 gram boter 148 250 gram margarine 125 gram margarine 150 200 gram kaas 151 100 gram chocolade of suikerwerken of 2 tabl. Eng. choc. 152 150 gram vleesch 153, 154 2 kg. aardappelen B 11, B 12 400 gram brood B 13 1 kg. aardappelen A 14, B 14 l1/, liter melk C 14 37, liter melk Bonkaarten Kl), KE 512 235, 236 800 gram brood 237, 238 200 gram bloem 239 250 gr. ryst, rystebl. of kinderm. of 225 gr. kinderbiscuits 240 1 rantsoen gebak 241 70 gram beschuit 242 500 gram suiker 250 gram boter 244 125 gram margarine 245 200 gram kaas 246 100 gr. chocolade of suikerwerken of 2 tabl. Eng. choc. 247 6 liter melk 248 150 gram vleesch 249 1 kg. aardappelen D 11, D 12 400 gram brood E 11 250 gr. ryst, rystebl. of kindermeel of 225 gram kinderbiscuits Inlegvellen A 13, B 13 200 gram kaas Tabakskaarten Q 413 05 2 rants, tabaksart. (r.aar keuze) (geen import sigaretten) 06 10 sigaren of 20 cigarillos of 40 gram tabak Toeslagkaarten M 512 M 47, M 48 „brood" 400 gr. brood M 47, M 48 „boter" 125 gr. marg. M 47 „vleesch" 100 gr. vleesch M 47 „aardappelen" U/s kg. aardapp. De bonnen voor vleesch, melk en aardappelen zyn geldig tot en met 17 November a.s. Op de bonnen 150, 245, A 13 en B 13 zal in hoofdzaak Argentynsche kaas worden afgeleverd. Hollandsclie kaas zal voor zoover verkrijgbaar voor de helft in volvette of 40 plus kaas en voor de helft in magere of 20 plus kaas worden geleverd. Het voor het Zuiden geldende extra rantsoen van 200 gram, op de bonnen A 13, B 13 van de inlegvellen met opdruk Limburg, Noord-Br., Zeeland of Gelderland of voorzien van de kringnummers 353, 368 en 370, is be stemd ter compensatie van de in het Noorden verstrekte grootere hoeveel heid melk voor een tijdvak van vier weken. Voor de week van 18 tot en met 24 November a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor de artikelen vleesch, melk, aardappelen, ontbijt koek, grutterswaren, zout, jam, peul vruchten, zuidvruchten en vermicelli Bij deelneming aan maaltijden dei- Centrale Keukens, moeten aldaar de bonnen 152 of 248 voor vleesch en bon 153 voor aardappelen worden ingeleverd Zelfverzorgers voor graan, vleesch, me'k of aardappelen moeten op dooi den distributiedienst te bepalen dagen aldaar de bonnen voor die artikelen, waarvoor zy onder de zelfverzorgings- regeling vallen, inleveren. In liet tijdvak van 4 tm 24 Nov. vindt de uitreiking plaats van de bonkaarten K 513. groente-, fruit- en vischkaarten N 512 en tabaks- en .'ersnaperingenkaarten QA, QB en QC 513. Uitgereikt wordt als volgt: Kantoor VENRAY Maandag- 12 Nov. te Heide van 9.30-12 letters A—M; 13 15 letters N tm Z. Dinsdag 13 Nov. te Leunen van 9.30 tot 12 letters A-M; 13—15 left. N-Z Woensdag 14 Nov. te Ysselstevi van 9.30-12 letters A-M: van 13- 15 letters N tm. Z. Donderdag 15 Nov. te Merselo vai 9.30-12 lett. A II; 13-15.30 let. J-N Vrydag 9.30-12 lett. O-T: 13 15.3( lett. U tm Z. Zaterdag 17 Nov. Veulen van 9.3< tot 11 allo letters. Zelfverzorgers moeten de bonnen van de bonkaarten 11e periode waar voor ze zelfverzorgor zyn op opplak- vellen voor elk artikel afzonderlijk inleveren by het afhalen van de bon kaarten 13e periode. By het niet-na- komen van deze inlevering kan geen bonkaart 13e periode uitgereikt wor den. (In plaats van kaarten) Voor de hartelijke deelneming, be tuigd by het overlijden van onze dierbare en onvergetelijke echtge note en zorgzame moeder, zeggen wij langs deze weg onze hartelijke dank. FRANS SCHOLS PIETER, MARIANNE Weert, 5 Nov. 1945 Emmasingel 16 Jaap Hendricx Jo Hendricx-Poels danken, ook namens wederzydsche familie, voor de belangstelling by hun huwelijk ondervonden. Venray, Oostsingel 28. KLAVER VIER het bekende Dames-ensemble uit Venlo zal ZONDAG 11 NOVEMBER een uitvoering geven in de zaal van Huize St. Servatius. Aanvang 7 uur precies. Toegang voor iedereen. Entrée 50 ct. ten bate v. h. Kapit telhuis der Derde Orde. Kaarten verkrijgbaar by Firma v. d. Munckhof. Kerkelijk Zangkoor „St. Cecilia" Morgen Zondag 'na de Parochiale Hoogmis in de Paterskerk REPETI TIE in het lokaal van het Klooster. Aller opkomst dringend gewenscht. - Het Bestuur. Hub. Langendyk Toos Langendijk-Boom danken, ook namens wederzydsche familie, voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Brunssum, Bodemplein 11 November 1945. OCTAAF ter eere v.d. H. MACHUTUS aangeroepen tegen zenuwziekten en ziekten van kinderen van 15-22 November te OIRLO Op de werkdagen de H. Missen om half 8 en 9 uur. Zondag 18 November de H. Missen om 7 uur en half 9. Om 10 uur de Hoogmis met feestpredicatie. Eierverzending St. Oda Algemeene Vergadering op Maandag 12 November nm. 7 uur in café Wed. Verbeek, Hoenderstraat Heroprichting vereeniging. Verkiezing Bestuur. OPROEP. Geheime leningen ten bate van de illegale beweging. Degenen uit de gemeente Venray en eventueel omgeving, die tijdens de Duitse bezetting gelden ter leen hebben verstrekt aan de illegale be weging, worden verzocht zich a.s. Woensdag 14 November 1945 tussen 17 en 18 uur te melden in Hotel De Zwaan te Venray. Men wordt beleefd verzocht het leningsbewys, wat indertijd werd afgegeven, mede te brengen. De Soc. Dienst van de G.O.I.W. - Oranjehof, St. Odiliönberg, Onderlinge Paarden- verzekering Venray. Premiebetaling Zondag 11 November vm van 11 tot 12 uur by M. Drabbels, Oirlo. Zondag 18 November vm. van 11 tot 12 uur bij J.Keijzers, Ysselsteyn. De premie bedraagt 17a pet. Woensdagavond om 7 uur in „DE ZWAAN" Vergadering der Ruiterclub Aller opkomst dringend gewenscht. HET BESTUUR. DANK aan Maria, Moeder van Al tijddurende Bijstand, voor verkregen gunst. N.N. KousenreparatieB AT A Op verzoek Uw Kousen klaar terwyl U wacht. BATA Langstraat 22 Venray Ontbijt- en Limburgsche Koek, Speculaas, Gebakjes en Koekjes (op koek- en gebakbon) Broodjes, Tarwebrood en Beschuit dagelijks versch. Borstplaat tegen inlev. v. suiker; Ruime sorteering Chocoladereepen, chocoladefiguren en bonbons op snoepbon. Van Houten's Cacao 18 ot. per ons. Bakkerij TH. WINTELS Inmaakpotten, Vetpotten. Huishoudelijke artikelen, Klompen, enz. Fa. Th. Pouwels Zn. Het Warenhuis Hofstraat 8 Het assortiment wordt steeds uitgebreider. Wy hebben aan onze diverse soorten Koekjes, Taarten, Cakes en Beschuit toegevoegd heerlijke Roomhoorntjes UW ADRES voor Brood, Banket- en Kruidenierswaren Janssen, Veltum Getroffen Landbouwers. Voor bovengenoemde categorie uit voorraad te leveren een lange kar met of zonder wielen. Op aanvraag verrichten wy weer in bescheiden mate REPARATIES aan karren, wagens en wielen. Verder op bestelling leverbaar onze van ouds bekende HOUTEN EGGEN Timmerfabriek en Wagenmakery G. J. KRUIJSEN, OPLOO Coöp. Zuivelfabriek Venray is weer telefonisch te bereiken onder No. 560 Yertoont vanaf Zaterdag tot en met Dinsdag Zondag 5 en 8 uur Overige dagen 8 uur Les Nuifs Moscovifes (Moskauer Nachten) zich afspelende in het Rusland van 1916, met zyn speculatie en machten, met zyn armoede en weelde, waar tusschendoor de Zigeunerorkesten hun melodieën laten hooren. In de hoofdrollen de populaire HARRY BAUR en ANNA BELLA. Toegang boven 18 jaar. R.K. Middenstandsvereniging Venray BELANGRIJKE LEDENVERGADERING op Dinsdag 13 November 's avonds 8 uur precies, in Hotel De Zwaan. Op deze vergadering zal de Weled. Heer Dr. A. LANNERS, Den Haag, Adviseur der R.K.N.M. aanwezig zyn om kennis te nemen van de be staande moeilijkheden op sociaal en economisch terrein. Standgenooten, laat deze gelegenheid niet voorbijgaan. HET BESTUUR Zondag 11 November competitiewedstrijden 12.30: S.V.V. IV-Ysselsteyn 2.30 S.V.V. I-BOXMEER Entree: 35 ct. Kinderen 10 ct. Wordt lid of donateur v.SVV TE KOOP best roodbont maalkalf by W. Jenneskens, Haag-Merselo M 51 TE KOOP z.g.a.n. Prinz ploeg en serradellazaad by P. J. Pouwels, C 62, Boschhuizen. TE KOOP een party zware biggen by Wed. A. Meijers, Overbroek H 13 TE KOOP party jute zakken. Clephas. Leunscheweg 13a. door Fanfare St. Oda en Tooneelclub K.D.O. ZATERDAG 10, ZONDAG 11 en MAANDAG 12 NOV. in zaal H. ARTS. rP'D/"\'PT^l\T/^* A TVT/^1 Indisch drama in 3 bedrijven, door W. 1 KUX^lNLjAINLl v.d. Berg en Bob Bertina Prachtige décors, costuums en lichteffecten. Aanvang 6 uur. Entrée f 1.— Maandag uitsl. v. hon. leden met een dame. Plaatsbespreking op de dagen der uitvoering a 25 ct. per persoon. N.B. Op Zondag 11 en Maandag 12 Nov. alleen toegang voor degenen, die reeds plaatsen besproken hebben ofwel voorzien zijn van entrée- bewyzen. By voldoende belangstelling Zondag 18 Nov. nogmaals een uitvoering. De heele week kaarten verkrijgbaar by J. Arts, bakkerij GEVRAAGD 2 zandgravers, kun nen per Meter werken. Gebr. Rutten, Zandgrinderij, Smakt TE KOOP een groote party pak- hooi, ook geschikt voor stucadoors- werk. J. Robben, Smakterweg 5. TE KOOP een toom zware biggen en een 4jarige ruin zonder gebreken J. Bongers, bij de kerk, Maashees. Wegens teleurstelling is het dag adres huwelijksfeest J. Wijnhoven ChristiansHOTEL DE ZWAAN, VENRAY (dus niet Hotel Gitzeis) GEVRAAGD een net dagmeisje, niet beneden 15 jaar. Henseniusstraat 16. GEVONDENportemonnaie met inhoud. M. van Dyck, in 't Ven, M 7, Merselo. VERLOREN op 8 Nov. vermoede lijk in de Grootestraat, een zwart witte gebreide want. Leunscheweg 25. TE KOOP roodbont maalkalf by W. Verstraaten, Merselo M 5. TE KOOP frame van darnesrywiel Stationsweg 37. Hang- en legkast te koop .gevraagd. Adres buieau van dit blad. TE KOOP eiken schansen. Kind. v.d. Hoogenhof, Merselo. GEVRAAGD flinke nette kruide: niersbediende, leeftijd ongeveer 16 j. Bonants—van Dyck, Langstraat 17 TE KOOP een party wortelen. J. W. Mommen, Veltum. DANK aan H. Maria van Oostrum en Moeder van Altydd. Bijstand, voor verkregen gunst. N.N. TE KOOP 1 jachthond (zuiver ras) 1 fox, 1 rijwiel met harde banden. W. Jeuken, Arbeidskamp, Endepoel TE RUIL zwaar jong mestvarken tegen dragende zeug of biggen. H. Bovée, Veulen H 38. Luidspreker te koop Stationsstraat 61. Pension aangeboden voor dame of heer, in R.K. burger gezin. Brieven onder no. 80 bureau van dit blad. GEVRAAGD voor direct bekwame dienstbode. Adres bureau van dit blad. DE weg met Uw bonnen Biscuits, Bonbons, Chocolade. Koekjes, Suikerwerk, Dragees IS NAAR Depot WED. G. BERKENS Patersstraat 16. J TE KOOP Bellefleur appelen, 25 ct. per kilo by H. Vollenberg, Steegs- broek I 11. Wij kunnen U thans weer leveren op vergunning alle landbouw werktuigen, veevoederketels, kachels, fornuizen, olie, vetten, benzine. Vraagt inlichtingen. Aanbevelend Gebr. Lucassen Smederij-Landbouwwerktuigen LEUNEN Telef. 4f Heroprichting R.K.Landarbeidersbond op Dinsdag 13 November half 8, Lunchroom Verheugen. Alle landbouwers, boerenknechts, arbeiders werkzaam bij de N. V. Grontmy. en Heidemaatschappij, worden beleefd verzocht deze voor hun belegde vergadering by te wonen. Bestuur R.K. Arb.beweging. zyn vanaf Maandag 12 November voor de afaeeling HEELKUNDE en VROUWENZIEKTEN de SPREEKUREN op MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG van 2—3 uur en volgens afspraak. DANSEN DANSEN Zondag 11 en Maandag 12 November ZONDAG vanaf 4 uur, overige dagen vanaf 3 uur DANSEN in de dans salon van P. J. Weys, Siebengewald. Orkest o.l.v. Dames „TIMI". - Kermis-attractiesLuchtschommel en Draaimolen. THANS VERKRIJGBAAR i Mineraalwaterfabr. GEBR. CLEPHAS 1 Ledige flesschen inleveren. Patersstraat 7, Chem. Stoomververij en Wasscherij Aangekomen eenige flinke partijen verven, zoodat wij weer kunnen aannemen: STOOM- EN VERFGOEDEREN. Voor prima afwerking wordt zorg gedragen. Beleefd aanbevelend, ROUWGOEDEREN BINNEN 24 UUR. P. SCHELLEN, Paterslaan 18, Venray Weet U nog Die etalages in de Hofstraat met die heerlijke Bonbons? De etalages zijn er nog niet, maar wel die overheerlijke Chocoladetabletten, Bonbons en Figuren. Reuze voorraad. Uw bon is bij ons Fa. TH. POUWELS Zn. Hofstr. 8 HET WARENHUIS Vanaf heden houden wij ons weer aanbevolen voor het verzorgen van bovengenoemde financiering, terwyl wy U gaarne zullen in lichten betreffende FINANCIERING BEDRIJFSMACHINES. Billijke condities. Vertegenwoordiging van DE OUDSTE MAATSCHAPPIJ op dat gebied» Verder sluiten wij verzekeringen op elk gebied Kantoor: Oostsingel 12. Geopend: 9-12 en 1-5, Zaterdags 9-12 uur. Aanbevelend, JHET IS NOG NIET TE LAAT om U van prima POOTAARDAPPELEN te voorzien. In vele rassen nog kleine maat klasse A en AB beschikbaar. Accountantskantoor EINDHOVEN VENRAY Accountancy Belastingzaken Boekhouding, Regeling Oorlogsbedrijfsschade Bijkantoor Venray, Grootestraat 15

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2