WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Een der besten... Zaterdag 10 November 1945 No.8 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs lOctp. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnc men tspri js voer Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 p. kwart, bij vooruitbet. Losse nos. 10 c aannemend Het artikel, dat voor eenige weken in ons blad verscheen,heeft nogal wat stof doen opwaaien. Verschillenden wreven zich eens goed in de handen, want, „ze hebben het die heeren eens goed gezegd", terwijl anderen ver ontwaardigd waren, omdat zij meen den, dat het artikel „vuil en gemeen" was, waardoor be.den lieten merken, dat zij de zin hiervan niet begrepen of wilden begrijpen. De tijd heeft echter niet stil ge staan en in die enkele weken is er intusschen weer heel wat veranderd, God zy' dank ten goede. Velen van ons hebben met de z.g. vreemde aannemers en arbeiders kennis gemaakt en hoewel boven genoemd artikel hun misschien wat huiverig had gemaakt is het hun toch meegevallen en de meesten zijn zeer tevreden. De Wederopbouw heeft direct de puntjes op de i gezet en firma's, waar een luchtje aan Was, beleefd doch dringend de deur gewezen, terwijl de arbeiders, die meenden in Luilekker land terecht gekomen te zyn, óf zich hebben gebeterd óf liever zyn thuis gebleven. En nu werken in Venray verschil lende firma's met hun eigen personeel en uit verschillende gesprekken met en handelingen van hen, is duidelijk gebleken, dat zy niet alleen voor de „centen" hier gekomen zyn, die kun nen ze toch immers ook in Holland zelf wel verdienen, maar ook om te helpen als een soort tegenprestatie voor alles wat zij direct na hun be vrijding van ons ontvingen. Vooral onder de arbeiders is dit zeer levendig... En het doet een mensch goed, wan neer men ziet hoe aannemers onder gedoken spullen als deuren enz., uit Holland mee naar Venray brengen, omdat het hier heelemaal niet, of iQceenule ai&eidecd. eerst over 'n tijd te krijgen is, want je kunt die menschen toch zoo niet laten zitten voor de winter. Zoo heb ben dan verschillende menschen, deze aannemers leeren kennen als redders in den nood. En ze hebben de arbeiders horen praten, en hebben ze horen kankeren (want wie kankert er nu niet?) en hebben dan kunnen merken, dat het voor hen toch ook niet zoo plezierig is, om zoo lang, ver van huis te zyn, dat het toch niet meevalt, om ineen of andere barak of gebouw te liggen, zoo'n beetje je eigen kost te doen, terwy'l hij by zyn thuiskomst ziet, hoe een ander met een beetje zwart handel, by'r.a het dubbele haalt van wat hy' hier verdient en een g leven schopt. Zy kankeren, evenals de onze, over het slecht materiaal waarmee ge werkt moet worden, maar voorop staat, wat we ook moeten verwerken het maakt niets uit, we moeten helpen. Mogen ze de eerste dagen rond- geloopen hebben, als een kat in een vreemd pakhuis, na enkele weken hebben ze besef gekregen, hoe groot de nood in Venray is, en over het algemeen kan men tevreden zyn. De overheid heeft zich de ontspan ning van deze menschen ook aan getrokken, terwy'l het be?oek van vreemde aan Venraysche „collega's" iedere dag loeneemt. Dit alles stemt tot vreugde. Vreemde aannemers zijn bereid tot alle hulp, zoowel aan hun collega's hier ter plaatse als aan de getroffenen, terwijl de vreemde arbeiders zich ook een plaats in onze gemeenschap gaan veroveren. Moge spoedig meer materialen komen, dan zal „alles reg kom", onze eigen mannen, maar ook de vreemde staan daar borg voor. Wie werkt maakt vele fouten. Hy die niet werkt slechts één, maar dan ook een kapitale fout n.l.,dathy niet werkt. Hy, die aan de groote weg timmert, waarlangs dikwijls veel kykers staan, staat bloot aan stormen critiek, omdat jalouzie en kwaad sprekerij nog steeds de gevoelens zyn waarmee vele menschen na de be vrijding elkaar tegemoet treden. Het zyn alty'd de besten, de onverschrok ken werkers, die het minst geeerd zyn, omdat de werkelijke waarde van hun werk slechts door weinigen aan gevoeld wordt. Met.Dr. Hoyng, die deze week uit Venray vertrokken is, om elders zich geheel te wijden aan een nieuwe taak, is een der beste burgers van Venray heengegaan. En hy, de eerlijke idealist, die steeds op een faire objectieve wyze zyn zienswijze tegenover ieder een durfde te verdedigen, zou het ons kwalijk nemen als wy om de waarheid heendraaiden. Dr. Hoying, die vyf jaar geleden als jong arts in Venray kwam, heeft zich niet alleen tot zyn dokterspracty'k kunnen beperken, maar zyn activiteit richtte zich daarnaast vooral naar het sociale werk. Hy wist, dat dit werk hem niet veel persoonlijke voordeelen zou brengen, en erkenning slechts utopie zou zyn, maar hij gaf zich in zyn strijdlustig enthousiasme er zoo zeer aan, dat wy ons wel eens af vroegen of Dr. Hoying nog wel dokter was! Geweldig is Dr. Hoyings activiteit geweest, in het begin als leider der Geneesk. Dienst de L.B.D. In deze hoe danigheid en in die van leider van het Roode Kruis stond Dr. Hoying in de dagen van het gevaar, overal vooraan. Hy nam de leiding op zich over de zorg voor de evacuee's in Jeruzalem, en later organiseerde hy by de alge- heele evacuatie de hulp van het Roode Kruis. Als een der eersten begon Dr Hoying in Helmond, met enkele aan het Comité Nieuw Venray' en kon zoo zeer veel gedaan krij gen voor een spoedige repatiieering. Verschil van meening over de gang van zaken in de gemeente deed hem besluiten af te treden als voorzitter van het C.N.V. Het meest harde en ondankbare werk zou hem nu geheel opeischen het werk da- H.A.R.K. Eindeloos is de stroom van critiek geweest op de H.AJt.K., die in het afgeloopen jaar toch enorm veel gepresteerd heeft. Deze instantie, die het meest verguisd is, heefthet meest van allen ge werkt Zeker er zyn fouten gemaakt, en Dr. Hoying zal de laatste zyn die dit ontkent, maar enorm veel werk is verzet, belangeloos en onder veel tyiauui{e$ Dr. Höying, Venray hebt gy' ver laten. Als een der besten hebt gy voor ons dorp gewerkt, in het diepst der ellenden en in de uren des ge- vaars. Toen hebben wy U leeren ken nen, wêes er van verzekerd, dat Uw werk Venray ten zegen is geweest. Wy zullen trachten Uw voetsporen te volgen. G.O.I.W.N. afd. Venray In Peel en Maas van 20 October j.l. kwam een stukje voor met het op schrift „Venray helpt.... Venray". Voorwaar een schoone leuze. In dat stukje werden de personen, die nog in bezit waren van een petroleum lamp en reeds genoten van de elec- trische verlichting, aangespoord, die lampen in te leveren by het N.V.H. Ze waren bestemd voor onze dorps genoten, die deze winter nog niet de genoegens van de electriciteit zullen smaken. Een prachtig werk van naastenliefde. In Peel en Maas van 27 October lees ik„Venray helpt Venray". Het was een holle leus gebleken. Er had beter een vraagteken achter gepast. Want N.V.H. Hark deelde mede, dat zegge en schryve één lamp was in geleverd. Waarlyk een overdonderend resultaatWat zyn de menschen in Ysselsteyn en andere „donkere" ge deelten van het dorp prachtig gehol pen. Ze zyn uit den brand, ik bedoel natuurlijk uit het donker. Eén lamp op zooveel honderden gezinnen. Het is een formidabel bewys van naasten liefde, een grootse manifestatie van de geest, die in Venray heerscht. Wat zegt U mynheer? Had U het succes nog grooter kunnen maken! Ja, ik begrijp het al; U kunt die lamp niet missen. Als de electriciteit eens uitvalt zit U finaal in het donker, kunt U het krantje niet meer lezen of geen kaartje leggen. En bovendien, die menschen achter in de Peel zyn toch eenmaal aan de duisternis ge wend, niet waar. Waarom passen zy zich ook niet aan de omstandigheden aan en gaan zy niet by zonsondergang naar bed en staan by zonsopgang op En U mevrouw? Ik zie het al aan uw gezicht. U had graag de beide lampen ingeleverd. Maar ja, die ver velende stroom! Ja het is zeer „eng" als het donker is, dat begry'p ik. En U kunt ook de dienstbode niet in het donker in de keuken laten zitten. En dan de kinderen; als die slapen kun nen ze toch ook niet in het donker liggen. U hebt dus nog groote be hoefte aan een petroleumlamp Loopt U even by N.V.H. binnen en vraagt die eene ingeleverde lamp. U bewyst de heeren daarmee misschien een groote dienst, want ze zullen toch wel niet weten aan wie ze die moeten toewijzen. Dames en heeren, houdt U de lam pen maarU kunt ze af en toe nog wel eens een paar minuten noodig hebben. Bewaar ze maar goed en laat de menschen in het electriciteitslooze gedeelte van ons dorp maar raak tobben. De zieken? Och, die kunnen immers evengoed zonder licht liggen Moeders met kleine kinderen Dié kinderen eten in het donker ook wel als ze maar wat krygen. Bevallingen by een ganglampje Wel ja, die dok ters wennen aan alles. Het is veel gemakkelijker vaneen ander naastenliefde te eischen en zelf een heerlijk partijtje te kankeren, roddelen en te lasterenGooi maar met modder naar het stelletje idealis tische idioten, dat de naastenliefde zoo goed mogelyk tracht te beoefenen Waarom niet Lieg maar raak, er blijft zoo licht wat van hangen. Maar daarover een volgende keer. Zou het misschien toch mogelyk zyn, dat U eventueel een lamp zou kunnen missen, loopt dan vooral niet te hard. De prijs is nog maar vijf kaarsen. Deze pry's loopt, gezien het geringe aanbod en de groote t ehoefte ongetwijfeld op. Over enkele weken wordt wellicht een ameublement naar keuze geboden. U kunt dan een aar dig slaatje uit de naastenliefde slaan. IEZEGRIM. Prinselijke belangstelling yoor „De Zwjgger". In een waardeerend schijven, dat de redactie van De Zwijger van Z.K. Hoogheid Prins Ber nard mocht ontvangen, bracht de Prins zyn dank over voorde gedane arbeid en gaf Hy de verzekering met zeer veel be langstelling vanhet slotnummer kennis genomen te hebben. INGEZONDEN Venray, 24 Oct. 1945 Mynheer Naar aanleiding van uw artikel van d.d.20 dezer betreffende „vreemde aannemers en arbeiders", ben ik als vreemde arbeider zoo vry, uw dien aangaande een klein antwoord toe te zenden, er op vertrouwende dat gij dit ook in uw blad zult opnemen. In uw artikel schryft u o.a. over het voorkeur schenken van het C.N.V. aan vreemde aannemers boven de plaatselijke aannemers. Als arbeider zynde kan ik hierover helaas niet oordeelen, ofschoon myns inziens hiervoor ook wel reden zal zyn, het is my n.m. opgevallen dat er in Venray, gezien het feit, dat dit nu reeds een jaar bevrijd is, nog maar bedroefd weinig gerestaureerd of vernieuwd is. Myn eerste indruk is dan ook, zouden hier die plaatselijke aannemers misschien, juist als sommige dictators een vyftig jarenplan gesticht hebben Of hebben zy in dat jaar misschien aan een Chinese muur gewerkt rond Venray om de vreemde aannemers en werklieden te weren? Men behoeft in elk geval nog heel geen deskundige te zyn, om te con- stateeren dat het er voor de getrof fenen zeer slecht zou uitzien als zy uitsluitend aan de Venrayse aanne mers zouden overgeleverd zyn. Nu komen wy aan het punt waar om het eigenlijk gaat. De schrijver van bedoeld artikel permiteert zich zelfs de vrijheid om de vreemde arbeiders te betitelen als lyntrekk ers, slampampers en raddraaiers, nu is schriftelijk schelden èn zeer goedkoop èn zeer laf, vooral als zulks geschiedt door iemand die waarschijnlijk niet eens deskundig is op het gebied waarover hy schryft, in dit geval het bouwbedrijf, dus schoenmaker blyft by je leest. Mocht bedoelde schrijver echter wel deskundig zyn, dan moet hy ook zyn scheldwoorden waar kunnen maken, en dan ben ik als timmerman degene, die de handschoen van hem opraapt. Ik stel dan voor dat u een ploegje Venrayse arbeideis opscharrelt, (tim merlieden, metselaars, opperlieden enz.) dan zullen wy een gelyk aantal daar tegenover stellen, dan is hier wel een gelijk arbeidsobject te vinden, en zullen wy tegenover elkaar arbei den. Misschien zou het dan kunnen gebeuren, dat wy als vreemde arbei ders het bewys zouden leveren, dat de scheldnamen lijntrekker, slampam per enz. op andere dan Hollandse arbeiders van toepassing zouden zyn. Mijnheer moet niet uit het oog verliezen dat zeker 80 procent der vreemde arbeiders in hun eigen woonplaats ook kunnen werken tegen dezelfde en zelfs nog veel betere vergoeding dan hier het geval is, terwy'l voor hen nu toch het familie verband grootendeels weg is, het is dus geen eigenbelang alleen waarvoor zy hier komen werken. Mochten er onder de vreemde arbei ders enkele echte lijntrekkers aan wezig zyn, neemt u dan hieraan geen aanstoot want die schuilen overal onder, zelfs onder de Venrayers. Bij voorbaat dankend H. WOERDE Stichting „St. Servatius" Naschrift. Op de eerste plaats staat niets vermeld over voorkeur schen ken van het C.N.V., maar van de Wederopbouw. U hebt inderdaad ge lijk, daar kunt u niet over oordelen Dan schy'nt u vergeten te zyn, dat Venray van October tot Maart ge- evacueerd is geweest en moge nu de materiaalpositie beroerd slecht wezen, in het begin was deze allertreurigst en hopeloos, terwijl de meeste aan nemers geen steigerplank meer over hadden. Dat zy absoluut niet tegen vreem den zyn, bewyzen hun eigen pogingen om ze hier te krijgen, waarvoor men persoonlijk zelfs naar Amsterdam en vele andere plaatsen is geweest. Dan het punt waarom het gaat van DE vreemde arbeiders is geen sprake geweest, telkens is sprake geweest van VELE. Feit is dat dit 'in het begin ook inderdaad was. en waarvoor men geen deskundige be hoefde te zyn, maar waarvoor men zijn ogen en oren enkel behoefde te gebruiken. Bewyzen hiervoor zyn aanwezig. Wat die wedstrijd aangaat, moge lijk zoudt u hem winnen, maar voor een doorslaand bewijs hebt u iedere dag tyd en gelegenheid te over daar moeten geen wedstrijden voorgehou den worden, want even goed als u het dan kunt, moet u het nu ook doen. Dat wy van de goede bedoeling van velen uwerzijds nu overtuigd zyn moge blyken uit het artikel „vreemde aannemers en arbeiders." Nieuws uit Venray en omgeving VolkeontwikkelingsaTondcn Nog nooit is in Venray zoozeer behoefte gevoeld aan een goede ont spanning als thans. Die ontspanning hoeft dan niet alleen te bestaan in tooneel- of cabaretuitvoeringen maar kan ook gegeven worden door het organiseeren van avonden, waarop door bevoegde sprekers over onder werpen wordt gesproken, waarvan men aan mag nemen, dat deze de algemeene belangstelling genieten. Daarom is na overleg weer over gegaan tot heroprichting van de Vereeniging tot het houden van Ont- wikkelings- en Ontspanningsavonden. Dr. Kortmann heeft weer het voor zitterschap op zich genomen. De vereeniging heeft zich voorge steld om dit seizoen 8 a 10 avonden te organiseeren. In verband met de vele moeilijkheden die verbonden zyn aan het bespreken van een spreker kan nog geen definitief programma voorgelegd worden, er wordt echter met spoed aan gewerkt, zoodat ver wacht mag worden dat binnenkort wel een schema gereed komt. Daar er waarschijnlijk velen zullen zyn die evenals vroeger een vaste plaats wenschen te hebben op deze avonden is de mogelijkheid weer opengesteld om een abonnement te nemen. Een abonnement geeft recht op een vaste plaats bij alle ontwik kelingsavonden en recht op reductie by te geven ontspanningsavonden. De abonnementsprijs bedraagt voor dit seizoen f5.—, kaarten zyn ver krijgbaar by den heer M. Mers, Draalstraat 24b, Venray. Als eerste avond kan al aangekon digd worden Sef Cornet uit Venlo die op 24 November met zyn Venlo- sche revue voor het voetlicht zal treden. GRATIS BACON Het afhalen van de gratis beschik baar gestelde Bacon, zal plaats heb ben by de slagers op Dinsdag 18 November a.s. Verpakking meebrengen s.v.p. RETRAITE voor jonge meisjes te Roermond. 1-4 December. Op te geven by een der Propagandisten van de K.A. in de buurt, waar U woont. Er is weer gelegenheid om op retraite te gaan. De vorige kwamen er een twintigtal wel voldaan terug. Als gy vermoeid zyt van drukke werkzaamheden, vindt gij er een ware verkwikking en kunt gij naderhand weer met nieuwe moed beginnen. Als 'n mensch moe is 'gestreden, schenkt een goede retraite 'n ommekeer en rust. Is men lanw die dagen'geven nieuw geestelijk leven. En zyt ge van plan een groote levensstap te zetten, weet dan, dat de retraite 'n waardig slot wil maken aan de voorbije periode en U het nieuwe leven met zuivere inzichten en bedoelingen doet binnengaan. Onkosten der retraite zyn: f 8.50. Als men lid is van de retraitepen ning heeft U recht op reductie. Onze jongens naar Indiö. Na drie weken in Engeland vertoefd te hebben, waar zij hun tropen- uitrusting ontvingen, zijn de jongens van het 6e Regiment nu op weg naar Indië, in goede gezondheid en vol goede moed. Aan Kapitein van Kemenade, die door bijzondere omstandigheden niet mee kon, hebben zy by hun vertrek uit Nederland als blijk van dankbaar heid en sympathie voor alles wathy voor hen in de dagen der O.ü. en later gedaan heeft, een klein oud- Hollandsch Zeilschip als blyvende herinnering aangeboden. Pioniers in Venray. Deze week arriveerde voor onbepaal de tijd een detachement Pioniers hier in Venray, die de beschadigde bruggen ~n wegen zullen helpen herstellen. Weer zullen dus Nederlandsche soldaten ingezet worden voor den wederopbouw, immers hun werk is ook van groot belang voor Venray. Moge zy even gauw als de mijnen- pikkers" in Venray ingeburgerd zyn en het Venray's publiek ook deze Nederlandsche mannen het leven na de dienst wat aangenamer maken. Mannenkoor heeft groote plannen. Op 9 December zal Ven rays man nenkoor voor het eerst sinds lang zyn stem weer laten hoi en, ineen aparte zangavond in St Servaas. De Venraysche Harmonie zal haar medewerking verlenen en zoo zal dan onder de bezielende leiding van de Heer Janssen, de zangliefhebbers iets extra's geboden worden. SOCIALE ONTWIKKEL1NGSWEEK 12 t.m. 15 November i Meer dan wie ook, weten wy", dat er tegenwoordig wanorde is op I de wereld. Dat is juist 't tegenovergestelde als wat God bedoeld 5 heeft. En toch kunnen wy weten hoe 't Godsplan het met ons vóór heeft. Z Welnu dit wordt ons ontvouwd in een 4-tal conferenties, die a.s. z Maandag beginnen. Daarin richt de bekende Venrayse priester z Dr. W. Voesten de goddelijke zoeklichten op de door God bedoelde Z wereldorde. Hoe is 't gesteld met de verhouding van mens en gemeenschap, met kapitaai en arbeid, wat is eigendom, hoe moet Z ik staan als arbeider, middenstander en landbouwer en intellectueel I tegenover 't algemeen welzyn enz. Allemaal vragen, die aan do orde zyn en die wy mensen moeten oplossen. Daarom moet ik ze l eerst weten en dat kunt u te weten komen in deze sociale week. I Er is trouwens gelegenheid om met allerhande vragen voor de z dag te komen, welke de volgende avond beantwoord worden. z Wie wordt verwacht 1 Alle manne» vanaf 20 jaar, ongeacht stand en geloofsrichting. Er is voor eenieder iets groots te leren. Waar en hoe laat? Maandagavond a.s. en volgende dagen in de feest- - zaal van Huize Servatius (ingang by garage Gommans). De spreekbeurt begint om half 8 precies. Dus dan allen op de z plaats. Vanaf 7 uur kan men binnen en dan heeft men nog een z goeie zit. Dat belooft een hele drukte te worden. z U bent er toch ook by" Want: GOD ontwierp zyn Wereldbouwplan DE PAUS sprak in Zyn Encyclieken, WIJ komen aanhoren, be- wonderen en.... doen. GEVONDEN VOORWERPEN: 2 koffers met inhoud, laten staan voor het Arbeidsbureau, zyn aldaar: zwarte portemonnaie met inhoud, 5 bonnen v. schoenenreparatie, is by J. Folbers, Langeweg 2a; 1 overgordijn is bjj Peters, Bontekoestraat; bruine linker damesschoen, m. 34 met strik; zwart gebr. wollen schoudermanteltje; bruin-rood linker kinderschoentje, vonden op Maash. weg; bruine pet en bruin 'gestreepte broek. De laatste 5 voorwerpen zyn op de kazerne. Vermiste piano's: 1 Bruine piano, merk Zimmerman1 piano, merk Pouwels et Fils Liêge, gekocht by Wanders te Nijmegen1 p;ano, merk Weissborn. Gevonden piano's: 1 zwarte piano, merk Gebr. Perzina Schwerin, ge nummerd, 16614; 1 zwarte piano, merk Pouwels et Fils Liêge. Inlichtingen bij den groeps-Commandant der Kon. Marechaussee te Venray. De Opperwachtmeester, Groeps-Commandant, J. A. DELISSEN1 VENRAYSCHE REVUE „'t Kan nie mis". Over eenige weken zal in de feest zaal van Servaas de groote Venraysche revue ten tooneele worden gebracht deze revue bedoelt te zijn een her denking van belevenissen, welke Ven- raysch inwoners meemaakten vanaf Augustus 1944 en een hulde voor de dapperheid, waarmede zy" zich door alle moeilijkheden heengeslagen. Polichinel treedt op als aanvoerder van het gezelschap, bestaande uit een stelletje oudjes van het gesticht, die wat meer van de wereld willen zien en vanwege de oorlogshandelingen in de onmogelijkste situatie's geraken. St. Oda, het goeie Rooische St. Oeike, spree .t tot ons en bemoedigt ons in de zwaarste uren en is als een lichtende ster voor het zoo beproefde Venray. De revue bestaat uit twee deelen, in het eerste gedeelte wordt behan deld de verwoesting van Venray met tot slot de bevrijding en in hettweede gedeelte de terugkeer van Venraysch inwoners naar hunne haardsteden en de wederopbouw, waarby de Haarlem- actie, het tribunaal enz. en dan zyn hoogtepunt te vinden in de herrijzenis van Venray en Nederland. De revue wordt uitgevoerd door de tooneelvereeniging Hioob, met mede werking van het muziekensemble „Euterpe" en de leden der Turn- vereeniging. 9 Niettegenstaande alle moeilijkheden aan zulk een uitvoering verbonden, speciaal wat betreft de aankleeding van het tooneel met de zeer beperkte middelen, welke na de verwoesting zyn overgebleven, hopen wy" toch met de Sinterklaasdagen een en ander aan het Venraysche publiek te kunnen aanbieden. Een volgende keer hier over meer. RIJKSRADIO-DISTRIBUTIE De technische dienst der Ryks- t6lefoon maakt bekend, dat zy die nog niet aangesloten zyn op het Ryksradio-net en in het bezit zyn van een luidspreker en tot heden toe nog geen vercoek ingediend hebben om heraansluiting dit alsnog kunnen doen volgende week Maandag, Dins dag en Woensdag van 8 tot 12 uur aan de Telefooncentrale. Na dien datum worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. Dit geldt alleen voor de kom Ven ray. In verband met het materiaal gebrek is het voorloopig niet moge lijk ook de abonnó's buiten de kom te helpen. RIJKSTELEFOON De abonné's worden er nogmaals op attent gemaakt dat voor inlich tingen en het opgever, van storingen alleen K 4789 opgebeld moet worden en niet K 07 - K 08 of de telefoon centrale, daar voorlopig bovenge noemde nrs. niet in gebruik zyn. Alleen voor het opgeven van inter- locale gesprekken kieze men K 00. Nieuwe aansluitingen 227 Fr. Heynen, Aannemer, Oostrum 272 M. Vennekens, Stationsweg 14 283 M. Custers Patersstrsat 10 286 Th. v.d. Anker, Aannemer, Merseloseweg, Directiekeet 296 A. Verheggen, Graanh., Oostrum 307 Politie W. J. Steememan 368 W. van Ham, Stationsstraat 6 518 R. Timmermans, Henseniuspl. 531 H. Oudenhoven, Hoenderstr. 25 560 Coop. Zuivelfabr., Leunseweg22 460 H. Geurts, Leeuwstraat 1 553 J. E. Poels, Groote straat 26 en tijdelijk Fa. Willem Winters Rectificatie. 532 P. Oudenhoven moet zyn 362 P. Vollenberg, Hensseniustr. RijksYoedselbareaa VENRAY Paterslaan 6 Kantooruren: 9—12. Zaterdags gesl. ZITDAGEN zullen a.s. week op de afdeelingen niet gehouden worden. Zooals bij perspublicatie door de P. V. C. is bekend gemaakt, zyn alle aankoopvergunningen voor paarden en veulens, die voor 14 Oct. '45 waren afgegeven, vervallen verklaard. Dergelijke vergunningen in den loop der week inleveren op 't Bureau. By aankoop van varkens dient by 't afhalen der geleidebiljetten het veeboekje van de varkensverkooper te worden overgelegd. In verband met de te verwachten aanvoer van kopersulfaat, is de mo gelijkheid gebleken dit product ook voor bemesting beschikbaar testellen. De erkende detaillisten kunnen der halve kopersulfaat voor de bestrijding van ontginningsziekte resp. koperge brek op grasland, aanvragen. Waterpompen ten behoeve van vee drinkwaterleidingen kunnen op het Bureau worden aangevraagd. De N.V. Utr. Metaalind. „Heycop" Kanaalsche weg 45 te Utrecht is momenteel in staat Fordsonzuigers in elke gewenschte standaardmaat of overmaat te leveren. Gegadigden kun nen zich tot dit adres wenden. Zij, die aardappelen wenschen in te slaan voor wintervoorraad kunnen op 't Bureau een vervoerbewys halen tegen overlegging van een verklaring van de aardappelleverancier, dat hy die party kan leveren. Deze week ontvangt iedere graan- teler een formulier voor 't aanvra gen toewijzing granen uit eigen oogst voor zelfverzorging en of telerspremie. Dit formulier moet worden ingeleverd op de datum op formulier vermeld. De Bureauhouder. A. CREEMERS. 18 OCTOBER Wy" zyn een oogenblik zoo naïef geweest te meenen, dathet Venraysch publiek, en niet het minst de jongeren vol enthousiasme aan het werk zou slaan om van de geschiedenis der donkerste dagen van Venraysch- historie door hun bijdrage een zoo juist mogelijk beeld te geven. Naïef, dat is het juiste woord, want wat voor ons ligt is bedroevend wei nig, hoewel het goed is verzorgd, waar blijven de dagboeken, waar bly'ven al die verhalen Waar blijven de gehuchten, is daar niets gebeurd Wy verwachten komende week van alle kanten verhalen, op haud. schrift en papier wordt niet gelet feiten moeten we hebben. Het kan? daarom allen aan de slag. N.V.H.-H.A.R.K.-Nieuws. Om misverstanden te voorkomen maken wy het publiek van Venray er op attent, dat alles wat thans in do winkels te koop Is op Covoli- vergunning vermoedelijk niet door het C.N.V. aangevoerd zal worden en niet door het N.V.H. verstrekt zal worden. De uren waarop ons kantoor is opengesteld zyn als volgtDinsdag van 9 10 uur en van 6—7 uur n.m. Donderdag van9-10 u. en van 6-7 u. Wy verzoeken het publiek hier notitie van te nemen om onaangenaamheden te voorkomen. Van nu af kunnen op het kantoor N.V.H.-H.A.R.K. geen reclames meer in behandeling worden genomen over de Haarlem-actie. Denk hier s.v.p.Jom. Ook heeft het geen zin om steeds naar het kantoor te loopen en te vragen om vergunningen. Wy hebben de beschikking over een kaartsysteem en volgens dit kaartsysteem wordt gewerkt, behoeft niet bang te zijn, dat U er overschiet.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1