LUXOR-THEATER - Venray Coneed en ^Looneeluituoetinq te Vfleïsetó Zang- en Tooneeluitvoering ÏLdeilandicke lOoflu-B eioeqmq openen Vrijdag 9 Nov. a.s. om 10 uur Banket(iakkeli{-Kokecii §ouman6 Jos. Janssen, Henseniusstr. 8 Verzendhuis J. de Jong Kousenreparatie BATA Yy ft ie n punten van textiel - kaart geldig. Met ingang van 29 October Kiyn van do textiel-lederkaart V.A. 510 de punten 1 tot en mot 15 geldig ver klaard voor eon groot aantal kleine Artikelen. Het is niet waarschijnlijk, dat binnenkort moor punton kunnen worden goldig verklaard. DISTRIBUTIED1ENST KRING VENRAY BEKENDMAKING OFFICIKELK BON N K N1 .IJST Voor do week van 4 10 Nov. 1945 Bonkaarten KA, KB, KC 512 118 250 graiii bloem 119 200 gram zout 120 250 gram jam 121 250 gram peulvruchten 122 ong. 225 gr. huishoudzeep 123 1 doosje lucifers 324 150 gram vleesch 125, 126 2 kg. aardappelen B 06 1 kg. aardappelen A 07. B 07 IV-, liter molk C 07 87. liter melk Bonkaarten KB, KE 512 213 250 gram bloom 214 200 gram zout 215 250 gram jam 216 ong. 225 gr. huishoudzeep 217 150 gram" vleosch 218 1 kg. aardappelen 219 6 liter melk Toeslagkaarten M 512 M46 „aardappelen" 17. kg. aardapp, M46 „vleesch" 100 gram vleesch Tabakskaarten Q 413 04 1 rantsoen import sigaretten Op de voor jam aangewezen bon kan behalve 250 gram .Tam ook 250 gram stroop of kunsthoning worden verkocht ofwel 150 gram hagelslag. UITREIKING NIK UWE BON KA A ltTEN In het tijdvak van 4 tm. 24 Nov. a.s. vindt de uitreiking plaats van de bon kaarten K 513, Groente, Vischkaart N 512"~en Tabaks-en Versnaperingen kaarten QA, QB, en QC 513. Bonkaart KA lm KE 513 Deze wordt uitgereikt aan houders van in legvellen GA tm GE 508. Groente, Fruit en Vischkaart N 512: Deze wordt uitgereikt aan alle leef tijdsgroepen. Tabaks en Versnaperingen kaarten (JA 1 in QC 518: 1) Voor mannen gob. in 1927 of vroeger naar keuze een tabakskaart QA 513 of een versnapeiingenkaart QB 513 of een gecoinbineerdekaart QC 513. 2) Voor vrouwen geb. in 1927 of vroeger naar keuzo eon versnaperingenkaart QB 513 of '-en gecombineerdekaart QC 513 3) Voor personen geb. in 1928 of later: oen versnaperingenkaart QB 513 Uitgereikt wordt als volgt: KANTBOB VENBAY Maandag' 5 Nov, Castenray van 9.30-12 u. letters A-L, 13 15 u. lefo-rs M Dinsdag O Nov. Oirlo van 9.30 12 n. letters A -L, van 13—15.30 u. M Z. Woensdag 7 Nov, Smakt en Geys- teren 9.30- 11 u. Smakt alle letters A Z. 13—15 u. Geystoron allo letters Donderdag 8 Nov. 9.30 12 u. A—L, 13-15 u. M-Z te Wanssum. Vrijdag 9 Nov. te Oostrum 9.30-12 A H, 13-15.30 u. letters I R. Zaterdag 10 Nov. te Oostrum van 9.30-11 u. letters S tm Z. Zelfverzorgers moeten de navolgende bonnon van do bonkaart 11e periode waarvoor ze zelfverzorger zijn, op opplakvellen voor elk artikel afzonder lijk inleveren bij het afhalen van de bonkaarten 13o periode, t.w. Art. Brood A, B, O 700 t/m 707, 716 t/m 722, B 750, 755, 756, D 750, 751 762. 763 Art. Vleesch A, R, C, D 740, 742, 771 775 Art. Melk A, B, C 751, 753, 770, 774 D 757, 758, 760, 761, 770, 774 Art. Aardappelen A, B, G 741,715, 743, 77-2, 773, 776. 777, B 752, 714, 754. 757, 778, D 772. 776. BÜ het niet stipt nakomen van deze inlevering kan geen bonkaart 13e periode uitgereikt worden, RIJWIELBANDEN Degenen, die hiervoor in aanraer-! king komen volgens het gestelde in vorige bekendmakingen en die nog geen rijwiolbandonformulier hebben ingediend, kunnen dit afhalen en indienen tussehen 1 en 10 November op de gewone kantooruren toVonray en Horst en op do zitdagen voor de afd. schoenen. SCHpENEN Volgens onderstaand schema kun nen in de week van 5 10 November aanvragen voor schoenen worden af gehaald en ingediend te Venray: Maandag 5 Nov. 9—12 uur letters A on B, 14 16 uur letters C en 1) Dinsdag 6 Nov. 9-12 uur letters E, F en G, 14 16 uur lettors TI en 1 Woensdag 7 Nov. 9—12 uur let tors J en K. 14 -16 uur letters 1, en M Donderdag 8 Nov. van 9 12 uur let tors N. O on P. 14 16 uur 1. R en S Vrijdag 9 Nov. 9- 12 uur letters T, U en V, 14-16 uur letters W. Y en Z To Ysselstevn cafc Keyzers, 9.30 - 12 uur op Dinsdag 6 Nov. Te Casten- ray café van Rhee van 14—15.30 uur op Dinsdag 6 Nov. Het publiek wordt or op attent ge maakt dat, om lang wachten to voor komen aan bovenstaand schema streng de hand zal worden gehouden. Door gezinnen van 7 personen en meer kunnen twee aanvraagformu lieren worden ingediend, alle andere gezinnon kunnen slechts een formulier indienen. Ten overvloede wordt opge merkt, dat. alle distributiestamkaarten van de gezinsleden meegebracht moeten worden. TEXTIEL. Deze week is het loket textiel gesloten. Alleen spoed-gevallen kunnen in behandeling worden geno men. ATTENTIE. Het publiek wordt er op attent gemaakt dat voor verkrijging van bonkaarten geen bon van het inlegvel mag worden afgeknipt. Dit mag alleen geschieden door eendaar- toe bevoegd ambtenaar. Het is de Distributieambtenaren ten strengste verboden om distributie bescheiden voor derden by zich te dragen of mede te brengen, en dat aan huis geen inlichtingen aan het publiek mogen worden gegeven. Voortaan zal door den directeur en diens plaatsvervanger GEEN spreek uur meer gehouden worden. Aanvragen voorschoenen en rijwiel banden blijvpn in behandeling en worden afgewerkt in volgorde van aanvraag. Por post wordt bericht ge- goven wanneer de bonnen kunnen worden afgehaald. DISTRIBUTIE VAN HARING De bonnen A4, B4, Cf. !>4, E4 va de Hulpbonkaart Venn y zijn amigo wezen voor het verkrijgen v.m3 stuks haring per bon. Dezo haring kan af gehaald worden als volg! Vonray (Kom) Maandag 5 November van 9-12 uur voor de letters A i/m G en van 13-17 uur H t/m N Venray (Kom) Dinsdag 6 Nov. 9—12 letters Ot.m. T en van Sn 17 letters U tm Z bij H.Dechnar. Lungstr. Oostrum bij Rutten 7 Nov- o :2 Oirlo by Wed. Linskens 7 Nov. 14 17 uur. Leunen by G. Wismans, 8 Nov. 9 12 uur. Smakt by Nellen 8 Nov. 15—16 uur Castonray by v. Rhee 8 Nov. 14-16 Ysselsteyn by v. Asten 9 Nov. 9-12 Veulen bij v. Gasselt 9 Nov. 14 16 Merselo in Patronaat 10 November van 9 12 uur. De prijs bedraagt 10 et,, per haring. Geven met vreugde kennis Yade geboorte van onzen zoon EMIEL E. v. d. HEUVEL M. v. d. HEUVEL— IiEESN Dourne, Molenstraat E 107 GRATIS BACON. Zelfverzorgers, die van deze aan bieding geen gebruik behoeven te maken, worden dringend verzocht de bonnen hiervoor af te staan aan hen die gebrek hebben. KERKELIJKE DIENSTEN. Heider weekkap, Keyzers. Paro'hieactie: draagt elkanders lasten Zondag. Diensten Paterskerk7 u., 8 li. l'ater.shoogmis, 9.30 lm., 10.30 paroch.hgm.7.uur lm,, H. Fam., J. Kemps, gen. H. Comm. leden der H. Fam.: 10,30 hgm. voor P. J.Thyssen en Betsy Tysson2 u. kl. congregatie (St Josefklooster); 2.30 kinderlof; 5 u. lof on rozenhoedje: Collecten: op bouw der kerk, bissch.n.n., arme. 1U u. Derde Orde, mannen, op St. Josef: 3 u. vergadering van do vrou wenafdeling D.O., in de Paterskerk. Maandag 7.30 zielomis voor alle overl. parochianen; 8 u. gest jg. Hoog- eerw. Heer Jos. Oomen;S.30 ingezon gen dienst Gerard Musk ens en zoon André; 9 u. pl. uitv. Marinus v.Hotf. Dinsdag 7.30 best. jg. W. Beterams en fam., aan zijaltaar lm. fam. Loonen- Theeuws; S u. best. jg. Gertr. Petr, Beterams; 8.30 bost. dienst PietSchols; 9 u. pl. huwelijksmis Willeras—Poels; half lOpLhuwelyksm. Loonen—Teuws Woensdag. Feest van de H. Wille- brod patroon der kerkprovincie; 7.30 lm.; 8 u. gest. sol. jg. weleerw. Heer Peter J. en Jacob G. Holthuizen; 8.30 best. dienst Anna van Beesel. Donderdag 7.30 lm.; 8 u. gest. sol. jfT. A IV», Fssftr on .TnVinnnti i-d. P«gooi b. Vrijdag 7.30 best. jg. Wijnand Greefkens; 8 u. best. dienst V. Pyls; 8.30 best. dienst vr. van J. Tillemans. Zaterdag 7.30 O.L.Vrouwemis; 8 u. best, dienst vr. v.d. Munckhofenzoon Arie: 8.30 best, dienst voor P. Takken; 9 u. pl. jg. Johan Lemmens, eclitg. v. Petronella Jeuken: half 10 pl. hu- wol ijksmis Schwachöfer Camps. Biechtgelegenheid by Parochie geestelijken van 5.30—7.30 u., by eerw. Paters vanaf 3 u. Dinsdag, Vrijdag en Zaterdag lof om 7 uur. Eiken dag op St Josef- klooster 7.30 kindermis; Donderdag sacramentsmis.. HEIDE. 8 u. lm.; 10 u. hgm. voor afgest. fam. Kessels-Vousten. Biechtgelegenheid Zaterdags 4-5 u. ST SERVATÏUS: de H.H. Missen Zondag 6 45 en 8.30,om 10 u. hoogmis. Door de week 6.25 en 7.45. Zondag, Donderdag en Zaterdag om 6.10 u/lof mot Rozenhoedje. Biechtgelegenheid Zaterdag van 5—7 uur. DERDE ORDE Zondag 11 Nov. zal het R.K. Dames- ensemble „Klaver Vier" uit Venloeen uitvoering geven in zaal van Huize Servatius. Aanvang 7 uur precies. Ent-róe 50 ct. ten bate van het Ka pittelhuis. Kaarten verkrijgbaar by: Drukkerij v. d. Munckhof; Ebberink, Marktstr. 5; v. Meiiel, Stationstr. 20. Bakkerij Loonen, Leunen; P. Coopmans /angstr. Geen toegang zonder kaarten. Maria Congregatie. Wij zullen onzen gewonen datum van bijeenkomen moeten verzetten. De D.O. ziot, zichj genoodzaakt de eerste Zondag van de maand to vergaderen, waardoor deze dag voor de grootje congregatie onge schikt wordt. In de toekomst zal daarom op do eerste Zondag en op de derde kl. congregatie plaats hebben en op do tweede en vierde groote Congregatie. Onzo kl.- congregatie heeft Ti groote aanwinst gekregen. Mogen de ouders er mede zorg voor dragen, dat hun kind trouw lid wordt. Zelfs de groote ifdeeling neemt in leden aantal toe. Mogen steeds moer meisjes lot het gezonde inzicht komen, dat het offer van 'n half uur Zondagmiddag ter eero van O.L.Vrouw de uiting kan zijn van 'n extra liefde en deze recht geeft op 'n extra bescherming. Er is trouwens geen vereeniging in Vonrav, die zoo gedurig en zoo uit drukkelijk de Maria devotie onder houd en bevordert als de Maria Con gregatie. Wordt trouw lid om een trouw kind van Haar te kunnen biyven. De Directeur. Tonny Christians Joost Wijnhoven geven hiermede kennis van fcu voorgenomen huwelijk, waarvaiüe plechtige inzegening zal plaats Ui- ben op 20 Nov. a.s. in de noodktk van den H. Lambertus te Swolgel Swolgen, Grootestraat SO Venray, Henseniusstraat 16 DagadresHotel Gitzeis, Venra, Gelegonh. tot feliciteeren '1.30--20, Auny Croonen Leo Loenen hebben de eer kennis te geven hun voorgenomen huwelijk, waarin de plechtige inzegening zal pluis hebben op Dinsdag 20 November 9b uur, in de parochiekerk van den E. Martinus te Tegelen. Tegelen, Grootestraat 37 Veniay, Henseniusstraat 6 Dagadres Grootestraat 37, Tegelr.. Toekomstig adres: Henseniusstraeö Venty Nelly Poels Antoon Willems geven U kennis van hun voorgep- men huwelyk, waarban de inzegenig zal plaats hebben op Dinsdag 6 Nv. 9 uur, in de Paterskerk te Venra; Wanssum, B 78 Venray, Stationsweg 32 Dag-adres Velds'raat 13, Venrayj Op 12 November a.s. hopen one geliefde Ouders Jean Poels en Theodora de Bniijn-Poel: hun 25jarige echtvereeniging te he- denken. Dat God hen nog''lang moss sparen, is de wensch van hun danl- bare kinderen. Venray, Langewog 6. Voor de vele blijken van belang stelling, bij ons Zilveren Ruwelijki- feest ondervonden, betuigen wij, o<x namens onze kinderen, har te ly it dank. M. Stoks A. Stoks-Bonn Brandmelding kan vanaf heden plaats hebben by de politie Telefoon no. 392, of bij den heer Timmermans, Hen seniusplein 1 (plaats der alarmsirene) Telefoon no 518. GLAS. In verband met de groote behoefte m e,i«o, neen, uc aruebiiiigocmiaers- patroohsvereeniging Venray en kerk dorpen besloten dat over het tydvak 4 Nov. 1 Dec. 1945 jecn binnenschildenv erk door hen zal worden uitgevoerd. Venray, 29 Oct. 1945. HET BESTUUR. Mot vreugde geven wy kennis van m geboorte van ons dochtertje en zusje MA RIAN NEK E, dat by het H. Doopsel de namen Maria, Constan- tinus Johannes ontving. A. MUIS B. MUIS—BOGERS LOESJE Roosendaal, 24 Oct. 1945. VERLOREN een roodbruin kinder schoentje. op den weg Wanssum- Akkerweg Gasstraat-Overl. weg. A. Cornelissen, kamp Overloon. VITASAN het inmaakzout voor Silo- of Kuilvoer Nog verkrijgbaar by A. VERHEGGEN, Oostrum Moet U Knoopen Wij hebben zoojuist oen ruime sor teering ontvangen. TE KOOP 1 paar rijglaarzen m. 41, 2 kinderftetsstoetfcjes, 1 hobbelpaard, 1 vilten dameshoed, alles v.-oorlógs, Beleefd aanbevelend, A. Sclieepers-Geubbels Schoolstraat 22. Heeren Aannemers, LOON AFREKENINGEN voor het Ge westelijk Arbeidsbureau te Venlo worden door ons "geleverd. Spoedige opgave gewenscht. Drukkerij v.d. Munckhof Fokkersbelang biedt te koop aan biggen, JvR zeugjes, dekrijpe en drachtige zeugen van prima afstamming. Inlichtingen by en opgave aan J. LOEN EN, Leunen. Onderlinge Paarden- verzekering Venray. Premiebetaling Zondag 4 November vm. van 11 sot 12 uurii L. van Rhee, Castenray. Zondag 11 November vm. van 11 tot 12 uur bij M. Drabbels, Oirlo. De premie bedraagt lVj Opleidingscursus Practijkdipl.Boekhouden begint 8 November 7 uur. CURSUS DINJENS Patersstraat 10. Wij ontvingen KINDERLED1KANTJES voor-oorl. kwalit.it, zonder vergun ning. Verkrijgbaar met Schade-Ënq.- formulier, dus zonder contante beta ling. Prijsklasse f 54.50, 49.50. J. CLAESSENS, Bazar. Maand- en Dagkalenders, Kantoor- en Zakagendasl946 kunnen nu reeds besproken worden bii Firma van, den Munckhof. Uw adres voor hot bestellen en INBINDEN van boeken. DANKBETUIGING Langs dezen weg meenen wij ons op de meest doelmatige wijze te kunnen kwijten van onze plicht tot oprechte dankbaarheid, voor al het geen wy vanaf liet om ergetelyke j moment van den bominslag, 14 Oct. i 944, van de zyde onzer medebur-i gers mochten ondervinden. Dank vooreerst aan onzen HoogEerw. Heer Deken, die mama en de kinderen uit t ingestorte huis naar Klooster Je rusalem bracht, aan den vreemden Oostenrijkschen soldaat en Dr. Hoyng voor het leggen van het eaiste nood verband. Byzondoren dank aan Dr. San Giorgi voor zijn geslaagde ope ratie; Eerw. Zuster Perpetua, Mej. Theeuiys en v. d. Wcyer, fam. de Bruyn, Zuster Poels en allen, die, ondanks 't gevaarlijke granaatvuur, toch nog .uit de kelder tot ons zwaar gewonden durfden te komen. En hoe onnoemelijk veel deden de goede Kloosterzusters van Jerusalem en St. Jozef niet al voor de onzen Hoe waren zy allen daar benedon in de kelders blijde, toen Dr. San Gior gi de boodschap bracht, dat het be richt dood te zijn op 'n misverstand berustte. Alle vluchtelingen dank voor jullie medeleven in die verschrikkelijke uren. Ook de Eerw. Paters Francis canen en Kapelaa. Kuepers vergeten we nooit, voor al de zorgen aan ons besteed. Tenslotte dank aan de twee stoere jongens, die nog getracht heb- beuit het brandende liuis van buurman Rutten onze laatste have te redden; aan de fam. Dupont, Kruysen, Berkens, Thomassen, Oden- hoven en Eibers, waar we onderdak genoten. Ook 't Bakkersnoodfonds voor de geldelijke steun en de gevers van kleeding en schoeisel. Nogmaals allen onze hartelijke dank fam. Kronenberg-Clansette Buurtvereen. Helpt Eikander VERGADERING op Vrijdag 9 Nov. half 8 in café Swaghoven. Trouwe opkomst verzocht. HET BESTUUR. TE KOOP zware biggen. Lommen, Brukske. TE KOOP een roodbont maalkalf bij M. Lenssen, Brukske. TE KOOP 5 zware biggen by J- M. Michels, Merselo M 114a. TE KOOP OF TE RUIL 4-jarige zware Belg. ruin tegen U/i jarige ruin .f dr. vaars. Kind. van Wanroy, .(vertoon C 152. TE KOOP 2persoons ledikant met matras en kinderledikant. Jos. Sanders, Eindstraat 14. TE RUIL een paar jongensschoenen maat 38 tegen dito maat 84. W. Boom, Langeweg 21c. TE KOOP roode- savoye- en bloem- koolplanten. M. van Gerven, Bergweg 2. on ïange kai- tegen lichte lange kar of slagkar. P. J. var, Ryswy'ck, Merselo MóOa TE RUIL een paar jongensschoe nen maat 29 tegen een paar meisjes schoenen maat 25. TE KOOP een ry wielstoeltje en babygoedj Antoniusstraat 7. TE KOOP 2 jongè honden. G. Brummans, Spurkt. VERLOREN een overgordijn. T.b. t.t.b. by F. Flinsenberg, Broekweg 11 Bonnen opplakken. Wij hebben zeer voordelig PLAK- I'OEDER, juist voor dit doel geschikt. Goedkoop, handig, vlug. Pakjes vanaf 10 ct. Firma v.d. Mimckhof Wij kunnen U thans weer leveren op vergunning alle landbouw werktuigen, veevoederketels, kachels, fornuizen, olie, vetten, benzine. Vraagt inlichtingen. Aanbevelend Gebr. Lucassen Smederij-Landbouwwerktuigen LEUNEN Telef. 4S5 ONTVANGEN houten kinderled ikantjes verkrijgbaar zonder vergunning. Fa. WILLEM WINTERS Grootestraat 26 (bij Poels, Rijwielhandel) GEVRAAGD voor terstond een net meisje 16 17 jaar voor hulp in de huishouding. Mevsoloscheweg lb. Banketbakkerij Verheugen vraagt voor direct leerling of 3e banket- bakkersbediende (extern) Vereen. Jonge Boeren Venray-Heide. Algemeen© Vergadering Woensdag November 7.30 uur, bij P. Litjens. Trouwe opkomst verzocht. Het Bestuur. Wederom verkrijgbaar FLESSCHENBIER M. Janssen, Grootesiraat 26 Wie helpt 'n patiënt van het St. Elisabethziekenhuis, lij dende aan een langdurige ziekte, aan een blokfluit Adres bureau van dit blad. Vanaf Zaterdag tot en met Dinsdag ZONDAG 5 en 8 uur Overige dagen 8 uur wederom twee hoofdfilms HET GEVECHT OP DE BODEM DER ZEE (MAN HUNTERS OF CARIBLEAü) Reuze spannende film met Andre Roosevelt) Een groentje trekt naar 'tWesten (A TENDERFOOT GOES WEST) Met Jack La Rue en Virginia Carolli. Cassa geopend op de vertooningsdagen van 10-1 uur en 1 uur voor do voorstellingen. Daar er stipt op tijd wordt begonnen, raden wy eenieder aan vóór de aanvang hun zitplaatsen in te nemen, daar wij niet alle bezoekers tegelijk kunnen helpen. Een half uur vóór de voorstelling gaan do zaaldeuren open. R.K.V.V. Oostrum. BONTE AVOND op ZONDAG 4 NOVEMBER in de loods van A. E. CAMPS. Aanvang 6 uur. Entree 75 ct. Het Bestuur door Fanfare St. Oda en Tooneelclub K.D.O. ZATERDAG 10, ZONDAG 11 en MAANDAG 12 NOV. in zaal H. ARTS. TDHDI* Km A TVTn Indisch drama in 3 bedrijven, door W. 1 KUJrJbiNUjAlVIvJ v.d. Berg en Bob Bertina Prachtige décors, costuums en lichteffecten. Aanvang 6 uur. Entree fl.— Maandag uitsl. v. bon. leden met een dame. Plaatsbespreking op de dagen der uitvoering a 25 ct. per persoon. op Zondag 4, Maandag 5 en Din.sdag 6 November door de Zang- en Tooneelvoreeniging 't Heidebloempje aan de HEIDE Opgevoerd wordt het toonoelspel in 3 bedrijven ALS DE SIRENE GAAT en de klucht in 1 bedr. „DAAR KOMT EROMMEN VAN". Aanvang half 6. Kaarten voor Dinsdag nog verkrijgb. aan de zaal, by H. Willems, Nach tegaal en bij G. Custers, Langstraat 62a. Zonder kaart geen toegang. Vrijdag 9 November 7,30 uur Propaganda-avond in Lunchroom Verheugen. Na ruim een jaar gedwongen stilligging, onze zaak. Als van ouds zijn: EERSTE KWALITEIT en VAKKUNDIGE AFWERKING ons devies. Dus uw adres voor alle soorten GEBAK togen inlevering van grondstoffen Reeds ruime sórteering CHOCOLADE voor de nog aan te wijzen bon. Komt U eens zien Op DINSDAG (i on WOENSDAG 7 NOVEMBER n.s. zul- len onze Kantoren VENRAY, HORST en BOXMEER voor publiek den geheelen dag gesloten zijn. Overigens blijft ons Kantoor Venray voorloopig uitslui tend geopend van 9 tot 12 uur. Voor effeetenregistratie op voorafgaande afspraak ook des middags. Nederlandsche Landbouwbank N. V. Zondag 4 November competitiewedstrijden S.V.V. Ill - D.E.V. II Aanvang 13.30 uur S.V.V. II - D.I.S. I Aanvang 2.30 uur. Entree 25 ct. kindern 10 ct. Wordt lid of donateur van SVV Algemeene Ledenvergadering van de R.K. Transportarbeidersbond Venray WOENSDAG 7 NOVEMBER nm. S uur bij H. Verheugen. Spreker: J. Maus, Maastricht. Alle aangesloten leden worden verzocht hier aanwezig te zijn, ook alle chauffeurs, monteurs, zuivelfabrieks arbeiders, melkventers, pakhuis- en magazynknecht.il. Het Bestuur. Het van ouds bekende SCHOENENMAGAZIJN en A REPARATIEWERKPLAATS HEROPENT a. s. Maandag 5 Nov. GEVRAAGD een pientere KANTOORBEDIENDE (m. of vr.) (n. o. d. 25 jaar) Nederlandsche Landbouwbank Patersstraat 17. Venray. N.V. WIJ VERVEN WEER in diverse v.o. kleuren. -Degelijk werk. Vlugge aflevering. Het vertrouwensadresOUDE OOSTRUMSCHEWEG 20 thans gevestigd LANGSTRAAT 22, VENRAY Zaterdag 3 November en Maandag 5 November VERGOEDEN wy tot f 2.— per paar tijdens oorlogsdagen zoekgeraakte kousen en sokken, tegen inlevering van ontvangstbewijs. Na 5 Nov. 1945 kunnen wij geen vergoeding meer uitkeeren. Fa. M. J. VOLLEBERGH ZONEN levert wederom uit voorraad 3-deelige bedstellen, garnituren (2 fau teuils, 4 stoelen), keukenstoelen, 2pers. ijzeren ledikanten, kinderledikanten.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2