WEEKBLAD VOOR VEIRAY EN OMSTREKEN De liefde tót zi[n land LASTEREN is eeniedee aanqe&cta HULPACTIE Nieuws van Venray en omgeving ALLERHANDE Qtauutt{e$ Zaterdag 3 November .945 No. 7 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150552 L EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1.00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20p.kwart bij vooruitbet. Losse nos. iOct Toen wy voor een jaar met onze „twee" kg. bagage en een deken naar het Ziekenhuis stapten om weg te worden gebracht naar den vreemde, toen waren de meesten van ons blij dat zij weg konden, ver weg van wat zy de laatste weken hadden mee gemaakt, ver weg van al die oorlogs ellende, die zy nu aan den lyve on dervonden. Weinigen zagen meer om naar dat wrak, dat eens ons mooi dorp was. En als zy na een dag van reizen en trekken, van ontluizing en inspec tie het moede hoofd neer legden, al was het maar op stroo, dan waren zy gelukkig en bly, verlost te zyn uit die hel, die Venray was. Na enkele dagen kwam reeds de reactie, de vrouwen waren dit en dat vergeten, de mannen dachten aan wat er van hun werken over was en dan zyn ze gegaan met hun knap zak op den rug als de oude pioniers uit do Wild-West, op hun geleende fietsen mot liardo banden, ofte voet, over de slechte wegen door het barre weer van sneeuw en ijs, naar hun geboortegrond, lum Venray. Geslopen hebben zy als misdadigers, langs binnenpaadjes om de O.D. te ontkomen en thuis, wat was het thuis, hebben zij zich eerst heel on wennig omgekeerd, maar dan hebben zij zich afgebeuld met pannen^ met vensters, met kachels, die niet meer trekken wilden, gevloekt hebben ze, maar hot was 'oidden. om hulp in uiterste nood. Ellende, rauwe armoe hebben zo gekend, maar ondanks alles zyn ze gebleven, gehokt in kolders, uitgestootenen in hun eig-n dor» Venray, vóór den oorlog wisten we niet wat je was, we schold' n «-n we kankerden op jou, er was dit niet, er was d it niet, maar door en mdie allermoeilijkste dagen hebben we gemerkt, dat je ons in vlees en bloed zat, dat je een stuk van ons leven was, dat we zonder jou niet konden. We zyn gekomen, ondanks passen, slecht weer en opengereten wegen, ondanks gebrek, ellende en armoe, wij zyn gekomen om weer die oude glans van vroeger, dat oude beeld, dat leeft diep in ons hart, te voor schijn te brengen. We zyn weer terug om op te bou wen, om te werken. En zooals wy ons voor een jaar door niets lieten weerhouden, zoo weerhoudt ons nu niets en niemand, stoffelyx mogen we armer zijn geworden maar we hebben Venray leeren waardeeren on danks all" fouten en tekort komin- geu ondanks alles, en dat maakt ons zooveel rijker. Werken moeten we, hard en bitter zal do eerste tyd nog voor ons zyn, maar het is goed in Venray te zyn. Nu, ia een jaar, gaan we langzaam omhoog, maar vechten moeten we, altijd door, werken wat we kunnen! Dit zullen wo ook, opdat deze winter Venray ons thuis zal zijn, opdat we blyven kunnen, waar we thuis hooren, in Venray zeif. Daarom nog eens extra de handen uit de mouwen, de tanden op elkaar. We moeten er door. Het jcan en hot zal! Deeds verschillende dagen zien we t ussen de vreemden, jonge kerels met oen oranje-blauw insigne op hun jas of i.veral! eti bij enkelen zal in ge- dacm-n de vraag zyn opgerezen „Bij. '.f van war, voor een bureau Zijiiinu Wf"l' hi'ia-i! er!-.: ,-r by geen bureau li ie. K; r mooiste acties, die in deze id ontstaan zyn, nl. „de mannelijke hulpactie voor de weder opbouw", die in het bisdom Haarlem uit de Katholieke Actie voor de man nelijke jeugd en de Bisschoppelijke Hulpactie voor oorlogsslachtoffers zijn oorsprong heeft gevonden. Wat willen zij en wat doen zij De secretaris van deze actie den Z.E. H. v. Daal, geeft het antwoord in een onderhoud met A.N.P.-ANETA Diroct na de bevrijding zijn talrijke katholieke arbeiders naar die gebieden getrokken, waarvan de opbouw ter hand genomen werd, hierdoor dreig den reeds spoedig toestanden te ont staan zooals die bestonden by de tewerkgestelden in Duitscbland, waar de arbeiders vrijwel geen verzorging, vooral op geestelijk gebied, genoten. Dit is aanleiding geweest tot het formeeren van z.g. hulpcolonnes, be staande uit groepen arbeiders, die tezamen werkzaam zijn aan den wederopbouw. Elke colonnestaat onder leiding van een commandant, die bij gestaan wordt door eenige assistenten, De arbeiders wonen by elkaar en zyn overdag werkzaam voor diverse fir ma's en particulieren. De voornaamste taak van de hulpcolonnes, is, deze arbeiders in hun vrijen tijd „op te vangen" en hun behalve lichamelijke verzorging ook geestelijke, cultureele en godsdienstige verzorging te geven, kortom den arbeiders een goed „nood- tehuis" te geven. Zoo brengt men den arbeiders ma- terialenkennis bij. geeft teekenles en tracht zelfs by te dragen tot her scholing van de arbeiders. In drie centra in Nederland zijn deze hulpcolonnes reeds werkzaam en wel in Don Helder, op Schouwen en m Venray, terwijl besprekingen gaande zijn voor 'ie stichting van tweo colonnes te Wouw en Renkum. Reeds 150 jonge katholieke arbeiders zyn op deze wyze voor don weder opbouw iugescbakeld en bun aantal breidt zich gestadig uit. Gegadigden zyn or voldoende, doch zij zyn niet allen geschikt. Een grooto behoefte bestaat n.l. aan geschoolde bouwvakarbeiders. Een andere moeilijkheid vormt hetgroote materialengebrek, een factor, die trou wens by den geheelen wederopbouw een voorname rol speelt. Desondanks is er reeds good work verricht, vooral in Den Helder, de geest onder de jonge mensohen is uitstekend on er wordt flink aange pakt. Het is de bedoeling van de „mannelijke hulpactie", de colonne te Den Helder te gebruiken als „door gangscentrum" voor de arbeiders. Zy blyven eenigeil tyd in Den Helder, waar hun arbeid beoordeeld wordt. Worden zij geschikt bevonden, dan krijgen zij een onderscheiding, die op de overall genaaid mag worden en dus beschouwd mag worden als een soort „certificaat van bekwaam heid", waarna zij in een van de andere colonnes te werk --worden VOOR DEN WEDEROPBOUW De jongelui, die door middel van de bisschoppelijke hulpactie en de parochiale aalmoezeniers in kennis gebracht worden met deze colonnes, komen voornamelijk voort uit de katholieke arbeidersjeugd. Ook zijn er talrijke M.T.S.-ers onder, die op deze wiize hun -praktischjaar" doen. De leeitya van do arbeiders ligt over het algemeen tussehen de 18 en '25 jaar. Zy houden zich uitsluitend bezig met herstel-werkzaamheden, dus niet met nieuwbouw. De jongelui ontvangen hun loon niet geheel in handen, doch slechts een zeker percentage, terwyl het over blijvende deel by de commandant van de colonne blijft berusten, die hot by het vertrek van den jongen arbeider aan dezen meegeeft. Op deze wyze hoopt de mannelijke hulpactie den jongen arbeiders ook het sparen by te brengen en hen hierbij te helpen. Hieruit moge dan blijken, dat de Nederlandsclie jeugd en in het bij zonder de Katholieke jeugd in Haar lem's bisdom, bereid is. de grote taak „de wederopbouw van het Vaderland", metterdaad op zich te nemen, om zoo mee te werken aan een betere toe komst. Wat doen wij. Wy mogen dankbaar zyn, dat zy in Venray, waar we ieder man hard noodig hebben, willen komen, want de gemakkelijkste weg is dat nu juist nie., bet leven voor de vreemde arbeiders is bijna als dat in Duitsch- 'a"'1maar ondanks dat alles heb ben zij vrijwillig deze taak op zich genomen. Het is onze plicht om met hen mee te. werken, on ook om hun moei lijkheden, die zij ongetwijfeld zullen bobben, te zien en mee te helpen oplossen. Het is allemaal heel mooi om hulp aan to nemen on verder alles blauw blauw te laten, maar evenals zij met christelijke naasten liefde onze nood helpen lichter ma ken. moeien wij hun met diezelfde naastenliefde tegemoet komen. Dat daar het een en ander nog niet. van deugt, is zoo ouderband wel vast komen staan. Dat wij zoowat op «io Duitschers gaan lijken, die op de met dwang naar Duitscbland gebrachte „Ausliinder" met de grootste ver achting neerzagen, pleit nu niet juist voor onze zoo hoog geroomde Lim- burgsebe gastvrijheid en een juist ■"nzicht in onze toestand. Laten wy deze K.A.-mannen. onze steun niet onthouden, wij krijgen hot honderdvoudig terug. Laten wy aan hen denken by onf spanning, bij ontwikkeling, geef hun hiervoor gelegenheid, laten we zien. dat wy hun groote actie waardeeren, dat wy bly zyn met hun werk. Het is niet alleen onze plicht, maar ook simpel naastenliefde Denkt aan i 5 llcvanêet Tot dien datum wordt Uw me ning over „DE STRIJD OM VENRAY" by ons ingewacht. Helpt mee om een zo'n juist mogelijk verhaal te schrijven Het was de eerste spreuk dio n de oorlog de Bond Zonder Naam onder de aandacht van 't publiek bracht en niet ten onrechte, want er werd na de bevrijding te veel gelas terd. Men trachtte een vete uit te vechten, door iemand zelfs ten on rechte te laten arresteren, hetgeen onmiddellijk na de bevrijding zeer gemakkelijk was. De kleingeestige dorpspolitiek vierde hoogty, omdat men zyn tegenstander vreesde. Als gevolg van bovenstaande feiten kwamen vele personen in hechtenis, w.o. ook een inwoner van Sieben- gewald, den Heer P. J. Weys. Deze uit een eenvoudig milieu stammende harde werker had zyn zaak tot op een zeer behoorlijk peil omhoog weten te brengen, omdat hy geen arbeid schuwde en steeds als zakenman zyn kansen waarnam. Hy streed met open vizier, was eerlijk en oprecht. Velen misgunden hem zijn succes, zelf te lui en te lamlen dig om zyn voorbeeld na te volgen, en men wilde hem te pakken nemen. Gedurende de hc/.-tt ing was het niet mogelijk, vvnnf men was te bang, maar.... n;i <J" oorlog d>m zouden ze hem wol aan kunnen. Je kunt toch altijd zeggen, dat hij politiek onbe trouwbaar is en dan wordt hij wel opgepikt of misschien wel uit de weg geruimd. De bevrijding kwam en P. J. Weys werd op grond van een tegen liem ingediende aanklacht ruim 6 maan den dooi de Geallieerden vastgehou den. Gedurende deze tijd. welke voor dezen persoon waarschijnlijk wel de zwaarste periode in zyn leven zal zijn geweest, werd op verschillende manieren getracht om hom uit de gevangenis te verlossen, doch de aanklacht bleek zo zwaar te zyn, dat de Geallieerden hem als een van de grootste oorlogsmisdadigers be schouwden. Nadat uit een uitvoerig onderzoek was komen vast te staan, dat de aanklacht volkomen ongegrond was, is het voortzetten van den oorlog Bum men tot de conclusie liier met ei van de beste Nederlanders ti> <i>n te hebben. Zyn daden geduren de de bezetting zuilen waarschijnlijk cor geen andere Nederlander kun- ie worden ge-evenaard. (Vaar had dezen eenvoudigen man le aan verdient om zolang in hecli- eis te moeten zitten? Toch niet op grond van het feit, Ie hy honderden Nederlanders (ploten, militairen, onderduikers, stdenten, mannen van het verzet er.) voor de geestelijke en lichame- lije ondergang in Duitschland hoeft baoed 'och niet omdat hy zovele land- geoten het leven redde door hen, di ver Duitsland in moesten, in het. z.. grensgebied te plaatsen? Toch niet omdat hy zijn eigen leen en bezit voor hen opofferde Toch niet omdat hij naar eer en g-weten belangrijke daden deed in bt belang van het Nederlandso vlk? Neen, de heer Weys werd gear- reteerd in het bevrijde Nederland ondat men daar naar hartelust kon... Isteren en kwaadspreken. Thans ligt hier voor ons oen besluit an den Militairen Commissaris voor Ïoord-Limburg, waarbij de heer r. J. Veijs te Siebengewald werd gerelia- üliteerd. Het besluit moge algemene bekend- lei d genieten en het gehele Neder- lindse volk moge het tot een nationale fr^plicht rekenen deze man op een- i_;f wijze hulde te brengen voor it.-t_r» i-n hij in Nederlands belang ■verricht gedurende de ja:en der onderdrukking. N fU-r'anders, neem deze les ter Wy alien willen vrede. Vrede kan men krijgen door elkaar te steunen in deze zware en moei Hike tijd en door te werken. Di* heul van Amersfoort weer gegrepen. De ontsnapte Fr. van »;o Laar, be kend als de beul van Amersfoort, is opnieuw door rechercheurs van den P.O.D. gegrepen. In een verhoor kwam zijn schuld onomst ootelyk vast te staan, in tegenstelling met de ver halen, die omtrent hem de ronde deden en die ook in de pers gesteund werden. In Vuglit schijnt v.d. Laar zich inderdaad verdienstelijk, maar in Amersfoort als beul godragen te hebben. Binnen afzienbaren tijd zal hy voor een bijzonder gerechtshof terecht staan. De dansziekte. De burgemeesters van midden-Lim burg hebben gezamelyk overleg ge pleegd over een beperking van het aantal dansvergunningen voor open bare dansgelegenheden, dat sedert de bevrijding sterk was toegenomen. Men is liet er over eens geworden de vergunningen terug te brengen tot de vroeger-' normale proporties. Bo vendien zal nauwkeurig toezicht op deze dansgelegenheden worden ge houden. Weert 20.000 inwoners. Zondag heeft Weert de 20.000ste inwoner gekregen. De gelukkige va der ontving van het gemeentebestuur een spaai bankboekje met honderd gulden. Verschrikkelijk ongeluk. Te Weert reed een vrachtwagen met aanhangwagen van de Meelfa briek van de Veime in het kanaal. De drie inzittenden, allon gehuwd, werder. levenloos opehaald. Toren ingestort. Te Venlo is de toren van de St Martinuskerk 's nachts ingestort. Lucifers voorloopig nog schaars In oorlogstijd hebben onze bossen het ontzettend moeten ontgelden. Enerzijds waren het de bezetters, die ten dienste van hun oorlogvoering opgaand hout wegkapten, anderzijds werden de bossen van overheids wege op grove manier gedund voor mynhout, generatorbrandstof, klom pen en lucifers. Maar daar was nog een derde afnemer: het publiek, dat nypend gebrek had aan huisbrand. Tiendui zenden bomen zyn geveld om in de brandstofnood te voorzien. Alles by een is 20.000 hectaren bos geveld, waar onder 1 millioen populieren, dat is enorm veel meer, dan Nederland van zyn bosbezit kan missen. We raken dan ook zo langzamerhand uitgekapL, willen wy het Nederlandse bosbezit geen onherstelbare schade aandoen. Import van onbewerkt hout is er hoegenaamd nog niet. De inlandse voorraad raakt op. De import van bewerkt hout (klompen) marcheert, doch het is alles nog stroef. Lucifers, het artikel voor i*Jereen, zullen nog een tijd schaars blijven. Lonen en prijzen Wjj hebben er al eens op gewezen, schrijft de Volkskrant, dat er nog lang geen overeenstemming is tussen lonen en prijzen. Nu kan men met één neger te laten zien aantonen, dat al zyn soortgenoten zwart zien, maar het kan geen kwaad met enkele voorbeelden die scheve verhouding tussehen inkomen en kostprijs nog eens te onderstrepen. Een Haagse huisvader, hoofd van een gezin van man, vrouw, drie schoolgaande meisjes en een school gaande jongen verdient dertig gulden per week. Deze man, die ook in de afgelopen winter zijn spaarcenten heeft moeten „opeten", ontving tex tielvergunningen en bereidverklarin gen voor: een kinderjurk (f27.75). 5V, meter stof (-87.—), 2 meisjesman tels (f95.-), jongensjas (f30.—), be nevens nog vergunningen voor onder goed en kousen. Alles te zamen zou f 211.74 moeten kosten. Een ander huisvader brengt de proef op de som en cijfert ons voor, dat een normaal gezin aan vaste lasten (huur, was, electriciteit, gas. verzekering, belasting etc.) ruim f 16 moet opbrengen. Rekent men de kosten van het distributiepakket op ruim f 20.—. hetgeen zeer laag is, dan kan iedei zien, dat de eerste huisvader wel gedwongen is... een deel van zyn vergunningen zwart van de hand te doen om ten minste het restant te kunnen kopen. GRATIS BACON Door het Nederlandse Roode Kruis wordt aan de getroffen bevolking van Limburg, een zekere hoeveelheid Bacon per persoon gratis beschikbaar gesteld. Hiervoor moeten worden in geleverd de bonnen A 3, B 3. G 3, en E 3 van de Hulpbonkaart kring Venray. Deze bonnen moeten wor den ingeleverd bij de slagers, uiter lijk lieden Zaterdag. Na dien datum worden ze niet meer aangenomen. Luisterbijdrage verschuldigde luisterbyifragê betekent geen onkostenverhoging voor radio- distributieluisteraars, daar in de door hen te betalen contributie reeds een luisterbijdrage begrepen is. DE STROOM DUURDER! Volgens een mededeeling aan de Electriciteitsverbruikers, aangeslot en op de netten der Stroomverkoop-My, zullen voor de maand November a.s. voor het eerst nieuwe pryzen wor den toegepast en wel: a. Lichttarief: 24.5 cent per K.W.U. b. Vastrechttarief: 4 cent terwijl ook het krachttarief bedui dend omhoog gegaan is. Dit zal het zijne er wel toe bij dragen om de geboden zuinigheid te blijven betrachten 80CTALE ONT IV IKK K LINGS IV E K K Reecs nu kunnen wy aankon diger. <i;«t op Maandag 12 Nov. a.s. de/o belangrijke week be gint. Er wordt dan 4 avonden gesproken over de grote sociale problemen, zoals Z.H. de Paus die in /Jin wereldzendbriof „Rerum No varum" heeft belicht. Daarin ligt de oplossing van het raadselHoe zullen wij een betere wereld opbouwen? Dat mo-t iedot e katholiek weten om te kunnen helpen aan den wederopbouw. Daarom mannen, katholieke mannen en grotere jongens van Venray. Houdt die avonden vrij. Vi-or eenieder moet dit Goödeli bouwplan van de wereld bekend worden. De week zdf wordt gegeven door Pater Dr. \V. Noesten, wien dat zeker is toevertrouwd. De stormklok 1 idtook voor L\ YOEDSELBUREAU VENRAY* Met ingang van Maandag 5 Nov. is het Voedselbureau overgeplaatst van Merselo M 15 naar Paterslaan 20 Venray (café H. Janssen). De zitdagen op de gehuchten zul len dezeweok vervallen. SCHOOFSTROO. Voor dakbedekking is een groot tekort aan schoofstroo. Daarom verzoeken wy de landbouwers die stroo over hebben, dit :tls schoof stroo te leveren bij v.d. Beuken of Hulsman. De prys is vastgesteld op f 61 voor le kwaliteit. Dit bedrag woidt contant uitbetaald door den stroohandelaar. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der gemeente Venray, brengen ten over vloede onder de aandacht van belang hebbenden, het Koninklijk Besluit, dd. 13 Aug. 1945. no. 53, Sfsbl. 137. Volgens dit K.B. is ieder, die het toezicht heeft op of hy wien inwoont een minderjarige, welke als oorlogs pleegkind moet worden bsschouwd, verplicht hiervan zoo spoedig moge lijk aangifte te doen, bij de commis sie voor oorlogspleegkinderen. Do aangifte kan ook geschieden ter gemeente secretarie. Onder oorlogspleegkinderen worden verstaan die minderjarigen, over wie in verband met de oorlogsomstan digheden, de ouderlijke macht of voogdy, gedurende een termijn van tenminste drie maanden niet is uit geoefend. alsmede die minderjarigen, wier identiteit niet vaststaat. Het niet nakomen van de verplich ting tot aangifte is strafbaar. Nu het half verdronken is. In het bericht van vorige week. „Brand in St Servaas", melden wy. dat 392 opgebeld werd en men daar geen gehoor kreeg, waardoor de brand weer ongeveer een half uur r.a het uitbreken van den brand verscheen. Dit klopt niet, zooals nu blykt, 392 gaf inderdaad gehoor, maar is geen brandmelding meer. en nadere aan- wyzigingen daarover konden niet. ge geven worden. Nu echter is de Heer Timmermans, die als brandmelder met de sirene fungeert, hals over kop aangesloten onder no. 518, zoodat de put weer eens gedempt is nu het kalf verdronken is. IN MEM0K1AM Dr. H.J. Schim van «let* Loett" Op Maandag 5 November zal het stoffelijk overschot van dokter H. J. Schim van der Loeft', worden over gebracht van Eindhoven, waar hy op 27 December 1944 overleed naar de Psychiatrische Inrichting „St. Anna" te Venray. Om half elf zal daar eon plechtige Requiem-Mis worden opge dragen, waarna de bijzetting op het kerkhof zal geschieden. Zeer velen hebben steun gevonden door de prachtige karakter eigenschap pen en de buitengewone diagnostische en Psychotherapeutische bekwaam heid van dezen psychiater. Zyn hoofdwerk, geschreven met den arts J. A. J. Barnhoorn, en getiteld: „Zielszieken en hun verpleging" was meer dan een leerboek voor verple- gender.het was een eerste poging om de psychopathologie to verbinden met de aristotelisch-thomistische i psychologie. Vóór alles was hy Geneesheer- l Directeur van de Psychiatrische In richting „St Anna". Dank zij op de eerste plaats zyn noeste arbeid en wyzè leiding bereikten de behande ling en de verpleging er een zeer hoog peil. Vele initiatieven, welke hy daar nam, hebben elders navol ging gevonden: één hiervan worde met nam» genoemd: hy schiep het eerst de mogelijkheid, dat katholieke meisjes in grooten getale en zonder fiuaucieele bezwaren hunnerzijds in een katholieke Inrichting opleiding konden krijgen voor hoi prachtige beroep van verpleegster. Kort nadat zyn vijf en twintig jarig directoraat in besloten kring op uiterst hartelijke wijze was herdacht, moest hy de gedeeltelijke verwoes ting en de verregaande beschadiging van zyn Inrichting beleven. Na weken lange ellende van bombardement en beschieting, werden de bewoners van ,.St. Anna" naar Eindhoven geëva cueerd. Daar overleed hy plotseling op dm derden Kerstdag van 1944. Hy was pas 53 jaar. De opvoeding van ziji: jongste kinderen, was nog niet voltooid. ..St. Anna" kon zijn wijs heid meer dan ooit gebruiken. Hoe velen zonden in dezen ontredderden (lid doorzijn rustig, ordenend, moed gevend woord redding hebben ge vonden De oneindige wysheid beschikte anders. God maant tot meer gebed en tot grooter vertrouwen. Misschien" is hy al een voorspreker. Misschien ook heef thy de verlossende kracht van ons gebed en otter nog noodig. Mogen de velen, wien deze edele niensch heeft welgedaan, hem deze dank overvloedig blijven schenken. PUBLICATIE. In opdracht van Zijne Excellentie den Minister van Financiën is aan de Inspecteurs der Belastingen te Gennep en te Venlo toegevoegd een Commissie van Voorlichting. Het iioofü van de genoemde In specties der Belastingen treedt op als voorzitter van de commissie ter 1laatse. De Commissi" heeft tot taak een i ••atact te vormen tusM l en de be- i.i-tingplichtigen en den Inspecteur Belastingen, teneinde -en juiste heffing der belastingen te bevorderen. Personen, die mededeel mg willen v.-,schaffen over zwarte winsten en besmette inkomsten kunnen daarvan aangifte doen hjj den Inspecteur der Belastingen of by de Commissie van Voorlichting. Voor de Commissie bestemde me- cledeelingen kunnen worden gezonden aan het adres van de Inspectie der Belastingen. Tot de instelling van vorenbedoel de Commissie is de Minister na ryp eraad overgegaan, in de meening daardoor het algemeen belang te dienen. Gennep—Venlo, 30 Oct. 1945 De Inspecteurs der Belastingen te Gennep: M.C.M.van Kalmtliout, te Venlo: P. J. G. Stuiver. I)e nieuwe dienstregeling au de Autobusonderneming„Vitesse" is gewijzigd als volgt: Venray-Venlo 7.- 8.50 11.20 12.50 14.20 16.50. Venlo- Venray 8.15 IO.OT» 13- 14 05 18.10 18.05. Venray-Boxmeer met doorverbin ding naar Nijmegen: 7.20 11.20 15.20 19.20. Boxmeer-Venrav S.05 12.05 16.05 20.05. MERSELO. Merselo zal dan de traditionele toneeluitvoeringen openen met: „Tropengang", een drama dat zich afspeelt in Indië. Zal opgevoerd worden op Zaterdag 10, Zondag 11 en Maandag 12 Nov. door de Toneelclub K.D.O. Kosten noch moeiten zyn gespaard om het stuk goed ten tonele te brengen en wij kunnen onze toneel liefhebbers deze opvoeringen ten zeerste aan bevelen. Zie achterstaande advertentie. Gisteren vierden wü de feestdag van Allerzielen en hebben wy de graven van onze dierbaren bezocht. Aanvankelijk stonden wy te bid den, maar ongemerkt hielden we op en zagen in de verbeelding onze overledenen voor ons. We zagen hen weer in de huise- lyke kring en er ontrolde zich in enkele seconden in onze gedachten als het ware een film. samengesteld uit gebeurtenissen uit' het leven van onze dierbaren. Deze film eindigde plotseling niet de do. d van den hoofdpersoon on we begonnen weer te bidden. Zo herdachten gisteren millioenen een gestorven, een gesneuveld, mis schien een doodgemarteld familielid. Velen van hen liggen te midden •an ons begraven, langs velden en wegen, in bossen en weiden. Zij allen vielen in de onbarmhartige strijd Zy worden spoedig of zyn reeds op gegraven om hun een waardiger rustplaats te geven en wy sieren hun graven met bloemen. Dat alles is zeer schoon. Maar hebben wy gisteren ook voor hun ziel ernst gebeden Neen! Dan zyn we als christen mens schromeljik nalatig geweest. Het is onze dure plicht te bidden voor de zielen van onze gevallen Nederlandse helden, voor die van onze bovryders. Zy immers hebben bun leven geofferd om onze vrijheid te verwerven. Hier /(in editor ook de stoffelijke resten van menig vyandelyk soldaat begraven. Als soldaten hebben wy hen veracht en verwenst, wellicht gehaat. Zodra zy gestorven zyn. moet alle vijandschap ophouden en zijn wjj als katholieken verplicht voor de zielerust van den evenmens te bidden Ook hun zielen moeten zich voor hun Scheprer verantwoorden En als wy nu nalatig geweest zyn in het vervullen van onze plicht, welnu dan, herstel zo vlug mogelijk het verzuim. Wij zijn nog in het Oct- taaf van Allerzielen IEZEGRIM.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1