I- HEROPENING Het Groene Kruis ALLERZIELEN Gras- en Klaverzaden LUXOR-THEATER - Venray JONGENSHART Weijers' Autodiensten 3 pond fijne Speculaas KANTOORBEDIENDE ALB. MERKS Ongeluk bij mijncnruiinen In Raamdonksveer is onze dorps genoot K. Sybers by het vervullen van zyn taak als opzichter by 't mynenruimen, het slachtolTer gewor den. By het opgravon van een voetmyn ontplofte deze en verwondde hem zoor ernstig, zyn rechterhand werd afgerukt terwyl hy verder nog ver wondingen opliep aan linkerhand en gelaat. Hy werd in het ziekenhuis aldaar opgenomen en van de laatste H Sacramenten voorzien. Een landbouwer en twee Duitschers die daar in de buurt waren, werden eveneens zwaar gewond. Hot vraagstuk der stalruimte heeft aan duizenden boeren groote zorg bereid, voornamelijk aan die 'boeren, wier bedrijven door den oor log verwoest zyn. En dat zijn er niet zoo'n klein beetje Alles by elkaar 8 tot 9000. Do meeste der getrolfenen hebben den gehoelen zomer in kip penhokken en schuurtjes gehuisd, maar zoo in den loop van Augustus en September zagen we overal met den herbouw beginnen. Merkwaardig was he< en teekonend voor de zorg, die onze boeren voor het vee hebben dat veelal eerst werd begonnen met het herstellen van de stallen. Kyk, dat is nu weer zoo'n staaltje waaruit blijkt, uit welk hout onze boeren zyn gesnedon. Eerst de dieren en dan pas denken aan jezelf. Een volk, dat er zoo ovei denkt, is er nog lang niet aan toe, hot bijltje er by neer te loggen. Integendeel Wij durven wel voorspellen, dat onze landbouw volgend jaar weereen groot deel van het verloren terrein zal hebben terug gewonnen. Yoop aankoop van vee. Het ministerie van Financiën deelt mede, dat de algemeene doblokkee- ringsvorgunning nr. 7 van de Neder landsehe Bank is vervallen. In plaats daarvan heeft Nederlandsehe Bank aan de leden van de Bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handelsbanken, Land- bouwcredieten en Spaarbanken een algemeene vergunning nr. 23 verleend tot het vrijgeven van tegoed op girale rekeningen en voor zoover deze niet toereikend zijn op geblokkeerde reke ningen ten hame van veehouders, met dien verstande, dat in betaal middelen over het tegoed kan wor den beschikt. Daartoe moet aan eenige voorwaarden worden voldaan. Bon „01 Leder voor schoen- reparaties. Het C.D.K. deelt mede, dat bon „01 Leder" der lederkaart is aange wezen voor het doen repareeren van schoenen met een hoeveelheid leder van 25 gram. Men dient dezen bon eerst bii den schoonherstoller af te geven, wanneer deze in staat is de reparatie binnen circa 14 dagen te verrichten. Deze bon blijft geldig en kan te- samen met de reeds aangewezen bonnen en met later nog aan te wij zen bonnen worden gebruikt. Correspondentie over deze regeling moet gericht worden aan het rijks bureau voor huiden en leder te Am sterdam of aan de vakgroep. Kerkelijke Diensten. Heer der weekkap. Kuepers. Parochieactié; draagt elkanders lasten Zondag. Feest van Christus Koning. Algemene H. Communie. Diensten Paterkerk 7, 8 il. (paters- hoogmis); 9.30 lm.; 10.30u.hoogmis 2 u. kleine congregatie (St .Josefkloos ter); 2.80 kinderlof toewijding aan Christus Koning: 3 uur Derde Orde waaronder professie en toewijding voor alle afdeeling; 4 uur II. Familie (St. Josefklooster): 5 uur PI. Lof met toewijding v.d. parochie, (bij goed weer predikatie bij het beeld van het H. Hart. Collectenopbouw der kerk, bissch. noden, arme. Maandag 7.30 zielemis voor alle overl. parochianen; 8 uur gest. jg. Hendrina Verblak; 8.30 best. jg. Jan Muyzers (v.d. buurt). Dinsdag 7.30 lm. overl. fam Coenen Verheugen; 7.30 gest. jg. Johannes Niessen en echtg. (3 H.); 8 uur best. dienst Maria Elis. Linssen—VulTings 8.30 best. jg. Josef van Opbergen- Martens. Woensdag 7.30 gest. jg. Maria Dros ten, echtg. van Fr. Verkley (3 H.): 8 uur best. jg. Peter J. Bouten en Ger. H. Bouten 8.30 lm. Biechtgelegenheid vanaf 3 uur. 1 Nov. Feest van Allerheiligen. Toties quoties afl. vanaf 12 uur tot Vrijdagavond diensten als op Zondag, 7, 8, 9.30, 1(730 hoogmis; 2.30 kin derlof 5 uur pl. vespers, lof, preek van Allerzielen. Vrijdag. Allerzielen. Eerste Vrijdag der .maand. Vereering H. Hart van Jezus; diensten vanaf 6 uur; om half 10 hoogmis, waarna processie naar het kerkhof7 u. lof en eerherstel Zaterdag 7.30 u. O. L. Vrouwemis. Eerste Zaterdag der maand8 uur gest. jg. Johanna Wismans, Leonard Wismans, Petronella Jenneskens; 8.30 best. jg. Johan Muis en Johan Mennen; 9 u. hoogmis ter eere v.d. H. Hubertus (jagersmis) Hubertus- brood biechtgelegenheid by parochie geestelijken 5,80— 7.30 u.; by eenv. pators vanaf 3 uur. a.s. Zondag 7 u. H. Mis en alge meene H. Communie v.d. H. Familie. HEIDE. Zondag S uur Kap. Olie slagers (v.d. Jonge Boeren) algemeene H. Communie v. d. leden 10 uur Thomas Michel» (v.d. buurt); collec ten: bouw der kerk; bissch. nood Allerheiligen: 8 u. lm. v. Harry Arts; 10 uur byz. intentie Allerzielen om 7 uur hoogmis overl, fam. Jansen Gellingai (daarna rondbrengen H. Communie). ST. SER VAAS. Zondag H.H. Missen 6.45 en 8.30, hoogmis 10 uur "voor Petronella Zoegers en zoon Simon. Lof om 3.30. Door de weekH. H. Missen 6.25 en 7.45. Om 6.10 uur lof met rozenhoedje. Donderdag: Allerheiligen, diensten als op Zondag. lx>f met Allerzielen preek om half 4. Vrydag: Allerzielen, H.H. Missen om 6, 6.20, 6.40, 7.45, 8.10 9 u. hgm. Biechtgelegenheid: Woensdag van 4—7 u.; Zaterdag 5—7 u. ST. ANNA. H.H. Missen. Zondags 7.45 en 10.15 u., Zondags lof half 4. werkdagen 6.50 en 8.15. Donderdag: Allerheiligen, diensten als op Zondag. Biechthoren Woensdagavond van 6—8 uur, Zaterdagavond 6—8 uur. Vrijdag. Allerzielen, H. Diensten om 6.30 eerste drietal H. Missen, om 8 u. tweede drietal H. Missen waar van laatste, Mis pl.m. 9 u. hoogmis. DERDE ORDE. Zondag a.s. om 10 uur verg. v. Derde Orde afd. mannen, op St Josef; om 3 u. voor de vrouwen afdeling in Paterskerk. Burgerlijke Stand Week van 19 t/m 25 October 1945 GEBOREN Franssen Bernardus W. J., Veltum Jansen Franciscus H. W., Maash.weg Duijkers Gerardus M. M., Castenray Kuunders Henricus G. M., Ysselsteyn Hondriks Maria F. M., Maash.weg 20 Janssen Mathias A. M., Langstraat van Meijel Wilhelmus J. B., Heide OVERLEDEN Philipsen Hendrina J. W. M., oud 5j Nelllen Hendrikus, oud 85 jaren, z.b', weduwnaar van Bomm A. M. en de Lauw H. Swinkels Theodorus, oud 84 jaren, weduwnaar van Raymakers L. 1 patiënt St. Servatius. ONDERTROUWD Wijnhoven Jozef A. F. C., 26 jaren, slager en Christians Theodora C.,oud 29 jaren, beiden te Venray. Verheggen Jacobus L., oud 30 jaren, commies ter secretarie en Claessehs Johanna Th. G. W., oud 31 jaren, beiden te Venray GETROUWD an Haren Franciscus A., 27 jaren, kantoorbediende te 's*Hertogenbosch en Achten Maria H., oud 31 jaren te Venray Rutten Franciscus A. V. A., 39 jaren, verwarmings-technicus te 's-Graven- hage en Tillemans Henrica J. G., oud 33 jaren, te Venray. Kerkhoff Lambertus F., 25 jaren, bode-ziekenfonds, eh van Dyck Hen drina P. oud 26 jaren, beiden te Venray Coenen Jacobus L. A., 29 jaren, winkelchef en Verheugen Johanna H. G., 27 jaren, beiden te Venray DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING OFFICIÏÏELE BONNENLIJST Voor ae periode van 28 October t/m 10 November 1945. Bonkaarten KA, KB, KC 512 100 t/m 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 B 01, B 02 B 03, C 03 B 04 A 05, B 95 C 05 Bonkaarten 800 gram brood 200 gram bloem 125 gram biscuits 400 gram suiker 200 gram koffie 125 gram boter 250 gram margarine 100 gram vet 200 gram kaas 150 gram vleesch 2 Kg. aardappelen 2 kg. aardappelen 400 gram brood 1 ei 1 kg. aardappelen U/a liter melk 37» liter melk KD, KE 512 200, 201 S00 gram brood 202 200 gram bloem 203 250 gram ryst, rijste bloem of kindermeel of 225 gram kinderbiscuits 204 125 gram biscuits 205 500 gram suiker 206 250 gram boter 207 125 gram margarine 208 200 gram kaas 209 1 ei 210 6 liter melk 211 150 gram vleesch 212 1 kg. aardappelen D 01, D 02 400 gram brood E 01 225 gram kinderbiscuits Tabakskaarten Q 413 03 2 rants, tabaksartikelen waarvan ten hoogste 1 rantsoen in cigaretten mag wórden-afgeleverd Toeslagkaarteii M 512 M45, M46 „brood" 400 gram brood M45, M46 „boter" 125 gr. margarine M45 „vleesch" 100 gram vleesch M45 „aardappelen" U/i kg. aardapp. Op de geldige broodbonnen kunnen de by de detaillisten nog aanwezige voorraden Eng. biscuits worden ver kocht, waarbij 400 gram brood gelijk gesteld wordt met 400 gram Eng. biscuits Zooals uit bovenstaande bonneniyst blijkt wordt het aardappelrantsoen verhoogd van 3 tot 4 kg. per week. Hot ligt in de bedoeling, gedurende de eerstvolgende weken, dit extra rantsoen te handhaven. Het is even wel noodzakelijk deze extra aardap pelen te bewaren voor het aanstaande winterseizoen, aangezien de mogelijk heid niet is uitgesloten dat in ver band met de te verwachten verkeers- belemmeringen het rantsoen aardap pelen moet worden verlaagd. Op bon 114 zal 100 gram Am. kaas alsmede 50 gr. volvette of 40 plus kaas en 50 gram magere of 20 plus kaas worden geleverd. Op bon 03 der tabakskaart mogen de eventueel nog bij den handel voorradige Eng, en Am. import- •igaretten niet worden verkocht. Deze import-eigaretten moeten worden bewaard tot t.z.t. weer een bon voor import-eigaretten wordt aangewezen Voor de week van 4 t.m. 10 Nov. a.s. zullen nog bonnen worden aan gewezen voor bloem, zout, jam en peulvruchten. Bovengenoemde bonnen kunnen •eeds op Vrijdag 26 October a.s. van des middags 12 uur af worden ge bruikt, met uitzondering van de bon nen .voor vleesch, melk en aardappe len, waarop eerst met ingang van Maandag 29 October mag worden afgeleverd. By deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen 115 en 211 voor vleesch en 116 voor aardappelen worden inge leverd. Zelfverzorgers voor graan, vleesch, melk ol aardappelen moeten op dooi den distributiedienst te bepalen dagen aldaar inleveren resp. de bonnen voor brood, vleesch, melk en aardappelen. Na-uitreiking bonkaarten,12e periode De na-uitreiking wordt gehouden te Venray op Maandag 29 Oct. van 9—12 en van 14—16 uur. TEXTIEL Deze week gelegenheid tot het indienen van aanvragen op de navolgende plaatsen en uren. te GEIJSTEREN Maandag 29 Oct. van 9.30-11.30 en 2—3 u. alle lett. te GRIENDTSVEEN op Maandag 29 Oct. van 9.30—11.30 en van 2—3 uur voor alle letters te BLITTERSWIJCK op Dinsdag 30 Oct. van 9.30—11.30 en van 14—15, uur voor alle letters te AMERICA op Dinsdag 30 Oct. van 9.30—11.30 en van 14 15 uur voor alle letters te VENRAY en HORST op Woens dag 31 Oct. van 9-11 uur en van 14-15 uur voor hen wier familie naam begint met de letter Ja. Op Vrydag 2 Nov. van 9 11 uur en van 14 15 uur voor alle overige personen wier familienaam begint m.d. letter J. Na-uitreiking extra rants, byz. arbeid De na-uitreiking voor extra rants, wegens het verrichten van zware, vuile en giftigen arbeid vindt plaats te VENRAY op Dinsdag 30 October van 9—12 uur en van 14—15.30 uur Zeep voor melkers. De uitreiking van extra rantsoenen zeep voor melkers vindt plaats te VENRAY op Woens dag 31 October 1945 van 9 12 uur en van 14-15 uur letters A t/m M. Vrijdag 2 November van 9 12 uur en van 14—15 uur letters N t/mZ. Ui i rei king petroleum kaarten voor verlichting Gezinnen welke voor verlichting niet zijn aangesloten op het electrisch net kunnen tot en met Dinsdag 30 October een petroleumkaartafhalen. Na deze tyd kunnen geen kaarten meer worden uitgereikt. De Covoli afd. Venray maakt bekend, dat a.s. week van Maandag 29 October t.m. Zaterdag 4 November de volgende inwoners van Venray-Kom een schadekaart kun nen afhalen en wel Maandag 9-12 L, 2—5 M Dinsdag 9—12 N en O, 2—5 P en Q Woeusdag 9—12 R, 2-5 S Vrydag 9-12 T, 3-5 U en V Zatterdag 9-12 W, 2-5 X Y Z. Alle stamkaarten meebrengen. Na-uitreiking heeft niet plaats. Voor aankoop van Covoli-artikelen (huisraad enz.) is deze kaart dringend noodzakelijk. t Zonder kaart kan men in het ver volg geen vergunningen meer ver krijgen. COVOLI VENRAY, DANK aan 0,L. Vrouw van Altijd durende Bijstand en H. Gerardus voor •verkregen gunst. N.N. De Heer en Mevrouw A. KRUYT- ZER-GEURTS geven met- groote vreugde en dankbaarheid kennis van de geboorte van hun dochter HENNY, en groeten alle vrienden en bekenden in Venray hartelijk. Geleen, Markt 30. (Eenigste kennisgeving voor Venray) Dankbetuiging. Aan allen, die verleden Zondag den Missie wedstrijd te Oirlo zoo schitterend hebben doen slagen, zeg gen wij onzen oprechten dank. Pater J. VERSTAPPEN L. MUIJSERS (In plaats van kaarten) Voor de hartelijke gelukwensen en gewaardeerde belangstelling by ons I-Iuwelyk ondervonden, zeggen wy, ook namenswederzij dsche familie, onzen oprechten dank. H. Wismans M. Wismans-Laumen Venray, October 1945. Maasheescheweg 12. Onderlinge Paarden- verzekering Venray. Premiebetaling Zondag 28 October voorm. van 11 12 uur te MERSELO bij de Wed. M. Janssen. De premie bedraagt 1\ De Repetitiecursus voor het Middenstands diploma begint Woensdag 7 Nov. om 7 uur. CURSUS DINJENS Patersstraat 10. Zoo juist ontvangen een groote party GERO-ZILVER lepels, vorkén, messen, theelepels. Uitsluitend op vergunning COVOLI. H. CAMPS Horlogerie Byouterie Wederom ontvangen Batterijen, Anodeblokken, J asbeschermers, Batterij lampjes en Kabels Gelegenheid tot moffelen van rijwielen Rijwielhandel - -*■ J.E. Poels-Janssen Bonnen opplakken. Wy hebben zeer voordelig PLAK- POEDER, juist voor dit doel geschikt. Goedkoop, handig, vlug. Pakjes vanaf 10 ct. Firma v.d. Monckhof Naamstempels, Handteekeningstempels, Datumstempels, Stempelinkt, Stempelkussens steeds verkrijgbaar by HOFMAN-BEXKENS, Tienray Kantoorboekhandel. Effectenregistratie Thans kunnen effecten ter regis tratie worden ingeleverd. Circulaire verkrijgbaar by Nederl. Landbouwbank Dagmeisje gevraagd boven 18 jaar. Maasheescheweg 4a, Venray. PREI te koop by G. Jenniskens, Heide L 31. GEVRAAGD een boerenknecht, die goed met paarden kan omgaan. Zoo spoedig mogelijk. P. Janssen, Maashees B 86. OPENLIJK DANK aan de H. Maagd Maria voor een verkregen gunst, door 't bidden van de Noveen der 3 Weesgegroeten. Moeder. DAME zoekt ongem. kamer met stoókgel., liefst in de kom Venray. Br. Boekhandel Messemaeckers. GEVRAAGD voor zoo spoedig mo gelijk, een Huishoudster in gezin van 2 personen. - J. van Heijster, Eindstraat 3. VERLOREN een dagmissaal. Tegen belooning terug te bezorgen Groote straat 16. Na een gedwongen verblyf elders, thans weer in Venray woonachtig fam. G. Hovens-Lincker Maasheescheweg 4. TE KOOP zware volle rijwielband Adres: Lange weg 2a. Notaris Pluymaekers te VENRAY zal op Dinsdag 30 October 1945 nm. 2 uur, ten huize en verzoeke van H. Willemse te Venray-Boschhuizen B 34, tegen CONTANT GELD, pu bliek verkoopen Wagen op luchtbanden, korte kar, ploeg (Veldkoning), 2scharige ploeg, 2 lar.deggen, landrol, giervat, gier- pomp, maaimacliine, schoffelmachine wanmolen, bietensnijder, kuestmoe- derkachel, bascule met gewicht, hakselbloks, boonenpin, circa 500 boonenpalen, 70 kg. draad, licht paardentuig, klein akker- en schuur- gereedschap en wat verder te koop zal worden aangeboden. TE KOOP een damesfiets, ook te ruil tegen jonge hennen. P. van de Ven, Oirlo. TE KOOP prima Bellefleur appe len bij M. Verheyen, Leunen K 26. TE KOOP een maalkalf en drie biggen by A. Janssen, I 42, Yssel steyn. TE RUIL een fok varken tegen een vet varken. A. v. d. Pasch, Castenray 6 4.- TE KOOP twee jonge fikshondjes bij J. Jacobs, Leunen KI. TE PACHTEN 34 are bouwland.— Wed. P. Willems, Vlakwater L 76. WEGGELOOPEN langharig wit Malthezer leeuwtje. T.b.t.t.b. by J. Roffers, Buitenweg. TE KOOP 6 zware biggen. P, Goumanjs, Molenhof. VERLOREN bruinlederen portefeuille inh. geld, identiteitspapieren, etc. Tegen belooning terug te bezorgen bureau van dit blad. VERMIST een roodbonte vaars, uit een weide in de Spurkt. T.b.t.t.b. by A. Yalckx, Oostrum 54. TE KOOP een party biggen bij M. Aerts, Merseloscheweg M 3. VERLOREN op den weg Venray - Deurne een uitlaat (knalpijp) van zwaar motorrijwiel. T.t.b. Marech.- kazerne, Venray. Aankomend Boekhouder gewaagd. Sollic. alleen schriftelijk aan H. Oudenhoven, Hoenderstraat H'H. Molenaars, Graanhandelaren Stempelinkt o litorflesschen voor het merken van zakken. Steeds verkrijgbaar ty J. HOFMAN-BEXKENS Kantoorboekhandel, Tienray 2 SPECIALE AANBIEDING in voor bly'vend weiland, 2 a 3jarige kunstweiden. LeveringJan.-Febr. 1946. Prima kwaliteit. Regeeringsprijs. Spoedig bestellen gewenscht. Verheijen's Zaadhandel, Leunen met een geheel nieuwe Philips geluidsinstallatie ZATERDAG 8 uur, MAANDAG 8 uur, ZONDAG 5 uur en 8 uur, DINSDAG 8 uur VoorfilmREVOLVERVUUR (LIGHTNING TRIGGERS) Hoofdfilm (HOOSIER SCHOOLBOY) met Mickey Rooney. Toegang 14 j. Prijzen der plaatsen f 1.— f 0.70 f 0.40 Reserveeren 10 ct. Cassa geopend 10-1 uur en 1 uur voor aanvang der voorstelling. In tegenstelling met vroeger wordt stipt op het aanvangs- uur begonnen. Het publiek wordt verzocht hieraan mee te werken, door op tijd aanwezig te zyn. Zondag 28 October 1.30 uur S.V.V. II - Meterik I Entree 25 cent Kinderen 10 cent Dinsdag 30 Oct. Lichtwedstrijden 6.30 uurS. V. V. II - Walaria I 8 uurS. V. V. I - V. V. V. I Venlo Komt zien Entrée &0 ct. Komt zien Kaarten in voorverkoop Clublokaal Schellen. Voor Oostrum H. Janssen Witte Bloemen, Pot- en Snijchrysanten Voor Allerzielen Kransen en Bouquetten evenals andere ja^en in l^lcemUtctii „Sempec tfCocMi' W. VAN HAM Stationstraat 6 bewijst U tallooze diensten o.a. kraamverzorging, baby- en kleuterzorg, ziekenverpleging. WIE HELPT het Groene Kruis aan een PENSION voor de nieuw be noemde kraamverzorgster Brieven met opgave van pry's te zenden aan Stationsweg 26. ONTVANGEN t Eetkamers Clubfauteuils Kamerstoelen Keukenstoelen Keukentafels Ledikanten Kinderledikanten Custers' Meubileering, Stationstraat 3 Maasstraat SAMBEEK GOEDERENVERVOER iedere week op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag naar VENLO via de Maasdorpen, Nijmegen en Arnhem Mill. via BOXMEER-CUYK- GRAVE, en Aanbrengkantoor en inlichtingen JANSSEN WIJNHOVEN, Langstraat. KLEI-POOTAARD APPELEN Eersteling, Bintje, Industrie, Wilpo, enz. verschillende klassen en maten, onder plombe N.A.K. Regeeringsprys. Afkomstig van de door geheel Nederland en ver daarbuiten om haar degelijkheid en prima kwaliteit bekende firma N. V. J. L. ROBERTUS, Winschoten. Vert. Verheijen's Zaadhandel, Leunen ontvangt U bij ons tegen inlevering van 250 gram boter, 500 gram suiker, 3 A bon. Elke dag versche Broodjes en Beschuit. GEBR. HOEDEMAEKERS, Langstr. 2 Pot- en Snijchrysanten. Tevens Uw adres voor Potbloemen, Snijbloemen, Tafel versiering, Bruidsbouquetten, enz. Bloemistecii èeuwiqe£ente, Sckóóidiaat GEVRAAGD een pientere (mnl. of vr.) niet beneden 25 jaar. Nederlandsehe Landbouwbank N.V. Patersstraat 17, VENRAY. Accountantskantoor EINDHOVEN VENRAY Accountancy Belastingzaken Boekhouding, Regeling Oorlogsbedrijfsschade Bijkantoor Venray, Grootestraat 15 T Ckemisclte Stócmvetmd[ en Aangekomen eenige flinke partijen verven, zodat wij vanaf heden weer kunnen aannemen STOOM- EN VERFGOEDEREN. Voor prima afwerking wordt zorg gedragen. Beleefd aanbevelend, P. SCHELLEN, Paterslaan 18, Venray

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2