WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN OORLOGSSCHADE Noord-Limburgsche Fokveedag Nieuws uit Venray en omgeving Qiauwties..... Zaterdag 27 October 1945 No* 6 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1. 20 p. kwart bij vooruitbet. Losse nos. 10 ct VERGOEDING van Vrijdag j-1 heeft de minister van Soc.Zaken op 'n desbetreffende vraag van een redacteur van de Gelderlander medegedeeld, dat de regeering vast houdt aan de oorlogsschaderegeling van 1940, dus aan de regeling die door liet departement van financiön hier te lande na de bezetting is ontworpen. De bezetter immers liet onze de partementen in dien tijd nog vrijwel ongemoeid, wanneer het de regeling van binnenlandsche aangelegenheden betrof. Van den aanvang af, dus toen het gold vooral de regeling der scha den zooals die te Rotterdam, in de Peel, langs de Maas en aan de Grebbe waren geleden, heeft dit Departement het standpunt ingenomen, dat de staat de matenüele oorlogsschaden zou ver goeden, echter op basis van de aan schaffingswaarde en niet op die der vervangingswaarde van de verloren gegane goederen. Teneinde daarbij een reëele taxatie-basis te hebben werd vastgesteld, dat als aanschaf fingswaarde zou gelden de prijs dier goederen op 10 Mei 1940, dus de laatste vredesprijs. Zeer spoedig echter kwamen de gedupeerden tot de ontdekking, dat tengevolge van de oorlogsomstandig heden de goederen schaarsch werden en ondanks de toen ingevoerde prys- beheersching een prijsstijging over de geheele lijn niet tegengehouden kon worden. Hoewel dus het standpunt van onze regeering in bezettingstijd aan de bevolking beantwoordde door te er kennen, dat materieels schade ten gevolge van oorlogshandelingen of toestanden gedragen moet worden door de gemeenschap en niet door de gedupeerden, werd door de maatstaf die men bij de schadevaststelling ge bruikte, dit beginsel slechts ten deele toegepast. Een deel der schade bleef tengevolge van deze regeling voor rekening van de gedupeerden. Daar liet oorlogsgevaar toen nog niet geweken was, is het particuliere verzekeringswezen door middel van een beperkte onderlinge oorlogsmolest- schadeverzekering groote fondsen gaan vormen, om daaruit dat deel van de schade aan verzekerde gedupeerden te vergoeden, dat de staat niet ver- Intusschen zijn in het Zuiden en het Oosten des lands vooral, groote materiüele schaden aangericht bij de bevrijding, een lot dat dank zy den wonderen loop van de onderhandelin gen tusschen den Duitschen bevel hebber van de vesting Holland en de geallieerden, aan de westelijke pro vinciën bespaard bleef. Onze eigen democratische regeering is hersteld en de gedupeerden willen nu weer by de vaststelling van het beginsel, dat aan de vergoeding ten grondslag moet liggen', als ook by de toepassing daar van, gekend worden. Van alle kanten vooral uit de krin gen van de gedupeerden, nemen wy terecht een groote ongerustheid waar, nu de regeering een regeling, die in 1940 nog tot op zekere hoogte kon voldoen, ongewijzigd denkt te hand haven. Staat men eenmaal op het stand punt: de gemeenschap moet de oor logsschade dragen, dan kan het er bij ons niet in, dat er nog finan tiëele redenen kunnen zjjn - en daarop doelde minister Drees, toen hij zeide, dat de regeering niet meer kan doen om deze schade over alle leden der gemeenschap evenredig te verdoelen. De directeur van het commissariaat voor oorlogsschade van het departe ment van Financiën mr. A. J. van Soest, gaf te Arnhem voor de leden van de Nederlandsche My. voor Han del en Nyverheid dan ook toe, dat dit argument hem ook zwak voorkwam. Molestuitkeeringen ij>e minister van Financiën heeft bepaald, dat onderlinge molestverze- keringsmyen verplicht zyn alle uit- keeringen, vap welken aard ook, ter zake van schade aan roerende goederen te storten op een ten name van den betrokken verzekerde te openen ge blokkeerde rekening bij de My. tot Financiering van het Nationaal Her stel (Mafinah). Uitkeeringen verschuldigd op grond van een transportverzekeringsover eenkomst, zyn hieronder niet be grepen. Door deze stortingen zyn de myen rechtsgeldig tegenover de betrokken verzekerden gekweten. Yoorloopig dienen de stortingen te geschieden op de geblokkeerde reke ning van de Mafinah „in oprichting" by de Ned. Bank te Amsterdam, on der vermelding, te wiens behoeve en uit welken hoofde de desbetreffende storting geschiedt. Uit of van de geblokkeerde reke ningen kan de Mafinah de uitbetaling of overschrijving van daarop gestorte uitkeeringen doen geschieden, mits de betrokken verzekerde heeft vol daan aan de voorwaarden, welke de Mafinah' met betrekking tot de be steding daarvan zal kunnen stellen. Herstel oorlogsschade De kosten van eenvoudig herstel en noodvoorziening worden voor zoover dit werkelyke oorlogsschade betreft en toelaatbare pry zen in re kening zyn gebracht rechtstreeks aan de aannemers (resp. timmerlieden, loodgieters, stuoadoors, schilders enz.) uitbetaald, tenzy de opdachtgever aantoont, dat betaling aan den aan nemer reeds is geschied. In verband met deze nieuwe rege: ling heeft het college vanalgemeene commissarissen voor den wederop bouw met de Ned.Middenstandsbank een regeling getroffen, welke bepaalt, dat de voor de aannemers bestemde gelden van het ryk bij haar binnen komen. Dit opent de mogelykheid, dat aan solvabele aannemers crediet wordt verleend, ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaalZy, die deze mogelykheid willen benutten, kunnen zich tot hun bankrelatie wen den met de mededeeling. dat de voor hen bestemde gelden van het ryk binnenkomen by de Ned. Midden- standsbank. De termy'n voor indiening van aan giften wegens oorlogsschade, bedoeld in art. B van het Besluit Overgangs regeling Oorlogsschade, is nader ver lengd tot 1 Januari 1946. Na een gedwongen rustperiode van vier achtereenvolgende jaren werd de Noord-Limburgsche Fokveedag weder om gehouden. Toen de vraag eenmaal bevestigend was beantwoord, of de Fokveedag te Horst zou doorgaan hebben Bestuur en fokkers alle moeite gedaan om van dezen fokveedag te maken wat er van te maken was. Algemeen is toch bekend hoe sterk Noord-Limburg en vooral de Maas streek gedupeerd is door vorderen en wegvoeren van een belangrijk per centage van zijn veestapel. De verwachtingen waren dus in dit. opzicht niet al te hoog gespannen, maar toen de ingezonden dieren aan de lyn stonden, kon met vreugde worden geconstateerd dat een groot percentage goed fokmateriaal voor deze streek behouden was gebleven. Vooral van de vrouwelijke fokdieren was een voldoende kern aanwezig, waarop in de toekomst met vertrou wen kan worden voorgebouwd. Jammer genoeg kan dit nietgeheel gezegd worden van het mannelijk fokmateriaal. de bekende oudere fok stieren misten we ten zeerste, allen waren gevorderd of geslacht. De aanwezige stieren waren bijna allen zonder uitzondering pas aange bracht 9n we zullen moeten afwach ten in hoeverre deze tot opbouw van onze veestapel zullen meewerken. Begunstigd door een heerlijk herfst zonnetje hadden de keuringen welke met buitengewone belangstelling wer den gevolgd, een vlot verloop. Wegens plaatsgebrek laten wy hier alléén de prijswinnaars van de ge meente Venray volgen: Rubriek 2. Melkgevende koeien geb. in 1937 en 1938, m. hogere productie 3b Anna van H. Willems, Venray Rubriek 4. Melkgevende koeien voor 1941 met gewone productie 2a Pollie 3 van J. Hendrix, Veulen 2d Betje 5 van P. Steeghs, Castenray Rubriek 5. Droogstaande en melk gevende koeien' geb. voor 1937, hoge productie 3d Dora 5 van P. H. Muysers-Steeghs Merselo Rubriek 10. Koeien melkgevend oi droogstaand geb. voor .1940, nog geen goedgekeurde melkstaten bekend 3a Mina van B. Vullinghs, Castenray 3c Marie van P. J. Gellings- Verhoeven Castenray Rubriek 11. Koeien melkgevend of droogstaand, geb. in 1940, geen goed gekeurde melkstaten bekend lc Lenal v. B. Vullinghs, Castenray 2c Rena van Jos. Geerets, Castenray Rubriek 13. Koeien of melkvaarzen, melkgevend of droogstaand, geb. tus sen 1 Jan. en 31 Mei 1941 la Ria II van G. Dmghs, Castenray 3c Albertha van G. Geelen, Veulen Rubriek 14. Koeien of melkvaarzen, melkgevend of droogstaand, geboren tussen 1 Juni en 31 December 1941 ld Truus van G. Heezen, Oirlo 4c Anna 8 van Wed. Verschuuren, Overbroek Rubriek 15. Koeien of melkvaarzen, gekalfd hebbend ook droogstaand, ~ffi. van 1 Jan.—30 Juni 1942 2a Tilla van G. Heezen, Oirlo 2c Mona I van G. Geeien, Veulen Rubriek 17. Drachtige vaarzen geb. voor 1 '■Juli 1942 ld Dora 10 v. P. H. Muysers-Steeghs, Merselo Rubriek 18. Drachtige vaarzen geb. tussen 1 Juli—31 Dec 1942 2d Margaretha v. J. Hendrix, Veulen Rubriek 19. Vaarzen geboren tussen 1 Jan.—31 Maart 1943 3a Mia van J. Hendrix, Veulen 3d Anny 5 van P. J. Gellings- Verhoeven, Castenray Rubriek 20. Vaarzen geboren tussen 1 Sept.-31 Dec. 1943 2a Elsje 2 van G. Gielen, Veulen Rubriek 21. Vaarzen geboren tussen 1 April-31 Aug. 1943 2b Rika I van H. Willems, Venray Rubriek 23. Vaarzen geboren tussen 1 April—31 Juli 1944 lc van A. v. Osch, Venray 3a Marie van idem 3b Nelly van idem Rubriek 25. Vaarzen geboren tussen 1 Jan.—30 April 1945 la Anna 12 van Wed. Verschuuren, Overbroek 2b Agnes II van M. van Kempen, Venray Rubriek 26. Stieren geboren voor 1 Mei 1943 lb Mina's Prins, Stierhoudery Oirlo- Castenray Rubriek 28. Stieren geboren tussen 1 November 1943—30 April 1944 3 Dora's Jan van P. H. Muysers- Steeghs, Merselo 4 Doeske's 6 Prins, van Boerenbond Oostrum Rubriek 30. Stieren geboren tussen 1 November 1944-31 Januari 1945 1 Mientje's Sjoerd van Jos. Geerets, Castenray Rubriek 31. Stieren geboren tussen 1 Februari 31 Maart 1945 la Alberta's Jumbo van L. Willems Venray lb Anna's Jumbo van J. v. Dyck, Venray Rubriek 32. 3a Alberta's Antoon van Gebr. Janssen, Venray Rubriek 37. Groep van eigengefokt vee minstens 3 stuks - 2b Muysers, Merselo 3b G. Geelen, Venray AFDEELING VARKENS Cat. 2. Beeren geboren in 1942; 3 Klaas van Wed. Hermans, KI. *Oirlo Cat. 4. Beeren geboren in 1944 la Klaas v. L. H. v. Osch, Castenray 2 Joost v. Wed. Hermans, Kl.-Oirlo Cat. 5. Beeren geb. tussen 1 Jan.— 10 Augustus 1945 2 05998A van Gebr. v. Meyel, Heide Cat. 7. Zeugen met biggen van eerste worp, met minstens 6 biggen ten hoogste 2 maanden oud ,1a 08016 van Jos. Bouten. Venray lb 04188 van J. Nabuurs, Venray Cat. 8. Drachtige zeugen geboren voor 1943 2a D 5278 van P. Rambaghs, Castenray Cat. 9. Drachtige zeugen geboren in 1941 en 1942 la N 9304 van Jos. Bouten, Venray lb V 5344 V. Joh. v. Osch, Weverslo 2a 6429 van W. Claessen, Oirlo 3a V 974 van Jos. Geerets, Castenray Cat. 10. Drachtige zeugen geboren in 1943 la Margriet van J. Wilms-Claes, Weverslo lb C' 6070 van J. M. van Kempen, Venray C'at. 11. Zeugen geb. tussen 1 Jan.— 31 Aug. 1944 la JvR 13008 van Joh. van Osch, Weverslo lb JvR 13011 van Kind. J. v. Osch, Merselo lc O 5001 van Gebr. v. Meijel, Venray 2 13059 van Jos. Geerets, Castenray Cat. 12. Zeugen geb. tussen 1 Sept. 31 Dec. 1944 la JvR 14019 van Jan Wilms-Claes, Weverslo 2a JvR O 5006 van Fr. Muyres, Oostrum 3a O 5417 van M. Jenniskens, Yssel steyn Cat. 13. Jonge zeugen geboren tussen 1 Jan.-15 April 1945 la O 5882 van J. Wilms-Claes, Weverslo Cat. 14. Zeugen geb. tussen 16 April en 15 Mei 1945 lc JvR O 5899 v. J. Loenen, Venray 2c JvR O 5835 v. J. Peters-Muyzers, Merselo 3a JvR O 5833 v. J. Peters-Muyzers, Merselo 3b JvR O 6009 van Joh. van Osch, Weverslo 3c JvR O 5902 v. J. Loenen, Venray Cat. 15. Zeugjes geb. tussen 15 MeJ en 10 Augustus 1945 la O 5994 v. Gebr. v. Meyel, Venray 2b O 6076 v. J. v. Kempen, Venray 3a O 5996 v. Gebr. v. Meyel, Venray 3b O 6074 v. J. M. v. Kempen, Venray 3c O 6079 van idem. G.O.I.W.N'-nieuws. De Sociale Dienst van de G.O.I.W.N. afd. Venray betuigt hierby dank aan degenen, die ter gelegenheid van de op 18 October 1945 gehouden Her denkingsdag, een milde gift stortten in de collecte-schalen van de Stich ting 1940-1945. De opbrengst was n.l. f 187.50, een niet gering bedrag na de geldzui- vering. Het bedrag is, met de van elders binnengekomen bedragen be stemd om aan de nabestaanden van de illegale werkers een menswaardig bestaan te garandeeren en overge schreven op gironummer 194045 ten name van de Stichting 1940-1945. Wist U, dat ook op dit giro nummer Uwe vrijwillige bijdrage kunt overmaken, of een bedrag kunt geven aan de Sociale Dienst van onze Gemeenschap, afd. Venray, p.a.. Gr. Markt 10 Uw gift is een natio nale ereplicht! Gedenkt, die deze woorden leest, Mijn makkers in de nood en die lien nastaan 't allermeest in hunnen rampspoed groot... (Uit Jan Campert: De achttien dooden) Nog steeds slachtoffers. Het opruimen der mynen in onze gemeente heeft deze week ook hier vier dooden geüischt. Maandagmiddag waren Duitsche soldaten te Leunen bezig met het ruimingswerk. Zy wilden een myn demonteeren, toen deze met een ge weldigen knal ontplofte. De gevolgen waren ontzettend. Twee Duitschers' werden op slag gedood, twee werden zoo zwaar verminkt, dat zij kort na aankomst in het Ziekenhuis alhier overleden. Nog twee anderen werden licht gewond. Zilveren kloosterjubilé van Broeder Lucius. A.s. Zondag, 28 October, hoopt Broeder Lucius zyn zilveren klooster- jubilé te vieren. 25 jaar geleden ontving by het kleed van Vader Franciscus, dat hy steeds met eere gedragen heeft. Door zijn jaren lang verblijf in ons stadje is hy met hart en ziel Yenrayer ge worden. De meesten zal hij vooral bekend zyn als de termynbroeder van het Patersklooster. Jaren lang vol bracht hy de moeilijke taak van het „aalmoezen verzamelen van deur tot deur." Onvermoeid doorkruist hy jaar na jaar de dorpen en gehuchten van het Peel en Maas land. Zoo is zyn figuur vergroeid met het Noord-Limburgsehe landschap. Zy die. Broeder Lucius kennen, zullen er zich over verheugen, dat zyn jubilé niet met stille trom zal voorby gaan. Zon dagmorgen om 8 uur zal in de Paterskerk een plechtige H. Mis van dankbaarheid worden opgedragen. Van half twaalf tot kwart over twaalf zal er gelegenheid zyn om de jubilaris te feliciteren. Moge het een onver getelijke dag voor hem worden. Straatverlichting. Deze week is men begonnen met het aanleggen eener electrische straat verlichting in de kom onzer gemeen te. Nu de avonden lengen zal dit door allen zeer op prijs worden steld. BELANGRIJK. Degene, by wie ze nog niet aan huis zyn geweest om de enquête van N.V.H. en dus nog geen textiel- mantels, jassen, costumes enz. hebben kunnen opgeven, kunnen zich nog melden op Maandag 29 Oct. en Dins dag 30 Oct. van 9-12 uur, op 't kantoor van N.V.H. Hark, Hense- niusplein 9. boven. Ingang achterom. N.V.H.-HARK Venray. Venray helpt Venray! Aangezien er slechts 1 petroleum lamp is ingeleverd voor Ysselsteyn, doen wy nogmaals een beroep op de Venraysche bevolking. Degene, die zijn lamp niet heeft ingeleverd, omdat ze nog wel eens van pas zou kunnen komen, wegens stoornis in 't electrisch net, kan toch zyn lamp inleveren in ruil voor vyf kaarsen. 'N.V.H.-HARK Venray. Gevonden voorwerpen zwart glakt fornuis, met koperen stang en 4 kookgaten, staat by L. vart Osch te Castenray G 27a; zwart gelakt fornuis, merk Küp- perbusch. stookgat raidden, staat by W. Tacken, Castenray G 22; zwart gelakt fornuis, staat by A, Dings, Castenray G 6: beige gelakt fornuis met blauwe rand, 2 kookgaten, bovenop 2 plaat sen voor de piip te plaatsen, nik kelen stand en nikkelen pooten, staat by van de Poel. Langstraat 2a, Ven ray: Radio-toestel met accu, merk Phi lips. no. 4294 type 644Y, staat by H. Kuypers, Castenray G 32b: een radio-ontvangtoestel merk Phi lips: een radio ontvangtoestel merk Sie- ra no. 17622 Eo. 3; een stofzuiger merk Ritsema met sDffzak: een wit-metalen 1-pits electrisch comfoor: en groote geel lederen damestas'ch met een paar nieuwe dames tennis schoenen, een rose gehaakt kinder kapje en een tennisracket: een kyker, merk Nautique, met bruin lederen foudraal: een zwart gelakte haard, met drie koperen knoppen voor temperen en opporren, geen merk: een afgezaagde kop met uurwerk en koperen gewichten van een'staan de kastklok: een trap-naaimachine merk Pfaff: een idem merk Phoenix' een idem merk Dürkopp: een idem merk Veritas; een handnaaimachine merk Frister en Rossmann; een paar bruine dameshandschoe nen gevonden in de kerk. Deze goederen bevinden zich op de Marechaussee-kazerne te Venray. De Opperwachtmeester, Groeps-Commandant J. DELISSEN. Brand in St. Serraas. Voor de tweede maal in een kort tydsbestek is in St. Servaas brand uitgebroken en heeft in een korte spanne tyds het opbouwwerk van vele maanden weer teniet gedaan. Woensdagmorgen circa half zeven werd brand ontdekt in de wasschery en hoewel de brandweer onmiddellijk werd gewaarschuwd door no. 392 op te bellen, kreeg men geen gehoor, en verscheen eerst een half uur na het uitbreken van den brand. De wasschery, die reeds veel ge leden had door oor'ogsgeweid, met het schillokaal brandde uit, eveneens de timmerzolder, waar de geheele houtvoorraad aan het vuur ten offer viel. Het magazyn van de wasschery, met al de daarin aanwezige textiel werden eveneens verwoest. De waschmachine'szyn gedeeltelyk gespaard gebleven. Nu de verpleeg den allen uit België zyn teruggekeerd, is naast de vele andere, dit een zeer zware slag voor de Eerw. Broeders, die hqt afgeloopen halfjaar met bijna bovenmenschelyke moeiten alles weer een klein beetje aan het draaien hadden. De oorzaak van den brand is on- kend. Rijks voedsel bureau VENRAY Työelyk MERSELO M 15 Kantooruren: lederen werkdag van 9 tot 12 uur. Zaterdags GESLOTEN. BOSSCHEN Eigenaren van bosschen welke niet geregistreerd zyn by de P.V.C. voor Limburg, gelieve de scha de, welke wy door oorlogshandelin gen aan hun bosschen hebben ge leden. op te geven op het Voedsel- bureau. Deze opgave kan de geheele week geschieden. SLUITING KANTOOR. Wegens het Hoogfeest van Allerheiligen, is het kantoor op Donderdag 1 Nov. den gehelen dag GESLOTEN. ZITDAGEN. In verband hiermede zullen de a.s. week de zitdagen op de gehuchten vervallen. De PI. Bureauhouder, A. CREMERS. Denkt aan 4 5 Houeutdel Tot dien datum wordt Uw me ning over „DE STRIJD OM VENRAY" by ons ingewacht. Helpt mee om een zo'n juist mogelijk verhaal te schrijven Zondag 14 October werden twee vriendschappelijke wedstrijden ge speeld in Tegelen tegen de reserves van de club van dien naam. Zondag j.l. draaiden reeds de eerste competitiewedstrijden waarby Venray de verre reis naar Heerlen ondernam. De'verjongde H.C.V. herenplocg, wolke daarenboven nog met vyf invallers moest uitkomen sneefde zeer eervol in een enthousiast gespeelde wed strijd met 4-2. De dames bleken Vrouwe Fortuna niet aan hun zyde te hebben en gingen ten onder, 2- 1. Morgen krygen de dames Ano Animo thuis, d.w.z. op hét veld van Jerusalem, dat spontaan door Mère Prieure voor onze meisjes werd be schikbaar gesteld. De wedstrijd vangt aan om 2 uur. De heren ontvangen Grashoppers. Daar onze jongens echter nog zonder veld zitten wordt morgen op het S.V.V. veld gespeeld. Aanvang half 4. H.C.V.'ers aan jullie de taak om ons niet teleur te stellen D.I.S.-niemvs Begunstigd door fraai herfstweer en flinke publieke belangstelling zyn de Missie-wedstryden van D.I.S. uit stekend geslaagd. De uitslagen waren Swolgen Meerlo 1-0. D.I.S.Hegelsum 0—1, Leunen vrii. Leunen—Swolgen 1 1. Swolgen—Hegelsum 0—1. Leunen- Hegelsum 0-0 zoodat Hegelsum bekerwinnaar werd. Dames van de missie-naaikring ver leenden welwillende medewerking by de diverse vermakolykheden, terwy'1 Leunens fanfare voor de muzikale opluistering zorgde. Als batig saldo kon men de missionarissen f 600 ter hand stellen. SPORTNIEUWS S.V.Y.-Omroep. De laatste bekerwedstrijd tegen Boxmeer was slechte kwaliteit. En dit lag niet zoozeer aan 't feit, dat zy met twee invallers moesten spelen, maar m.i. alleen aan de geest.. De geest, om de wedstrijd te winnen, ontbrak by enkele spelers volkomen. Hopenlyk zullen zulke gevallen zich niet meer voordoen. Ondanks het gelyk spel is S.V.V. toch op de bovenste plaats gekomen wegens het beter doelgemiddeld dan H.R.C., dat hier met 12-1 gekraakt was. Na de competitie - de com petitie begint vermoedelijk 4 Nov. - speelt S.V.V. in de eerste ronde en wy hopen, dat zij dan intussen betere cup-fighters zyn geworden. Verleden Zondag heeft het tweede elftal tegen Meterik gespeeld. Zondag a.s. komt Meterik naar Venray en onze jongens moeten nu do overwin ning behalen. Volgende week Dinsdag 30 October zyn 's avonds twee licht-wedstryden vastgesteld. Het tweede elftal speelt een voorwedstryd tegen Walaria uit Well en het eerste komt uit tegen de bekende tweede klasser - thans eerste klasser - V.V.V. Venlo. Iedere Venrayenaar moet dit evenement zien. H.C.Y.-nieuws Na een gedwongen rust van ruim een jaar hebben de Venraysche hockeyers de sticks weer van de kapstok gehaald. Ondanks alle moei lijkheden die nog overwonnen zullen moeten worden eigen speelveld, gebrek aan Sticks en verder materiaal enz. bleek op de onlangs gehou den algemeene vergadering, dat de goede geest en de wil om de H.C.V. er weer bovenop te brengen er nog in zit. Aan de competitie wordt deelge nomen door een dames- en een heren elftal. welke beide uitkomen in de le klas van de Zuid-Nederlandsche Hockoybond. De competitie is een z.g. herstelcompetitie, d.w.z. er wordt niet gepromoveerd of gedegradeerd. De heren zyn ingedeeld met de vereenigingenKollenberg I (SittardJ, Vaals I, Carry On I (Maastricht), Grashoppers II (Brunssum) en Heer len III. De dames met: Vaals.I,j Heerlen II, Heerlen III, en Ano Animo II (Helmond). ALLERHANDE Klessebes achter slot De P.O.D. te Laren heoft in samen werking met den P.O.D. te Amster dam gearresteerd den beruchten leider van het Zondagmiddagcabaret Paulus de Ruyter (Jacques van Tol). Hy is naar het kamp te Weesp over gebracht. Voorts is dezer dagen ge arresteerd Ceesje Rienks Speenhoff, bekend als „juffrouw Klessebes", Piet Rienks, bekend als „Keuvel", die destyds verdacht werd van den moord op A. M. de Jong, is nog niet gegre pen. Ook de beruchte N.S.B.-familie Gouverne uit Laren is thans gear resteerd. Yoor lookers en snoepers Ook sigaretten voor vrouwen Binnenkort zullen tabakskaarten, versnaperingenkaarten en gecombi neerde tabaks- en versnaperingen- kaarten worden uitgereikt. Het ligt I in de bedoeling met ingang van 25 Nov. op deze kaarten de volgende rantsoenen ter beschikking te stellen op de tabakskaarten twee rantsoenen tabaksartikelen per week, op de ver snaperingenkaarten 100 gr. chocolade of suikerwerken per weekop de gecombineerde tabaks- en versnape ringenkaarten één rantsoen tabaks artikelen en 50 gram chocolade of [suikerwerken per week. I Men moet er evenwel rekening mede houden, dat deze hoeveelheden alleen dan verstrekt kunnen worden, wanneer de voorraadpositie van de verschillende artiken dit toelaat, terwijl ook tydelyke afwijkingen daardoor noodzakelijk gemaakt kun nen worden. I De nieuwe kaarten zullen op onder staande wyze worden uitgereikt. Mannelijke personen, geboren in 1927 of vroeger kunnen naar keuze een tabakskaart, een versnaperingenkaart of een gecombineerde kaart ontvan gen. Vrouwelijke personen, geboren in 1927 of vroeger, komen in aanmerking voor naar keuze een versnaperingen- kaart of een gecombineerde kaart. Kinderen, geboren in 1928 of later, kunnen alleen een versnaperingen- kaart ontvangen. Er brandt my een vraag op de lip pen, mijnheer de redacteur en omdat ik niet weet aan wie ik ze moet stel len om er een afdoend antwoord op te krygen, stel ik ze maar aan U. Hoe komt het, dat er grote gezin nen met tweeën of soms nog erger opgepropt zitten in een kleine woning, terwyl hier en daar kleine gezinnen ronddwalen in een groot huis. Is dat nu vriendjes-politiek of blinde koe spelen, een ambtelijke vergissing of misplaatste naastenliefde, een han digheid of een bloot toeval, of mis schien een hersenschim van my. En als het nu eens geen hersenschim van my, maar iets anders is, zou het dan niet mogelijk zyn. daarvoor een go- neesmiddel te vinden. Een jaar geleden bloeide hier een prachtige plant, de naastefliefde, maar ze bleek niet tegen overwin tering bestand. Wellicht is ergens is nog een stekje te krygen. En als we dan met z'n allen, dat kleine ding met onze zorgen omringen en trachten goede kwekers te worden,och mynheer de redacteur dan wordt myn vraag en uw antwoord overbodig. IEZEGRIM.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1