ReqeetiHQó-Ditedccaat u. Hïlótóill^uiqcn Bezoekt de Missie wedstrijden Bekkers' Touwhandel fytma WQed. Jan Bckkets ALB. MERKS GRAS- EN KLAVERZADEN IPóm t4lleczielm Do bevrijding kwam on mot do bevrijding, do naweün. Ineenonthou- siast betoog spoorde Dr. Voesten aan, tot eendrachtige samenwerking, weg met het egoisme, tot oiler bereid. Iiij wees op het geestelijk en wereldlijk gezag. Dat zyn en moeten onze leiders blijven, die moeten wij door dik en dun blijven volgen en gehoorzamen, ieder op de plaats waar hij gesteld is. Wog met vreemde invloeden, geen nodeloos on nutteloos gekanker. Hij waarschuwde nog eens speciaal togen de doelstellingen van het communisme en wees op hot grote gevaar, dat daar ingesloten ligt. Eendrachtig onze leiders volgend zullen wij komen tot een Herrijzend Nederland. Het slot, het Wilhelmus, werd door allen meegezongen. BODE KRUIS Amerika Denemarken Uitreiking Havermout voor kin deren van 0—4 jaar Maandag 22 en Vrijdag 26 October van 2-5 uur. Woensdag 24 October-uitreiking van pakketten voor t.b.c.-patiönten van 2—5 uur. Voor de parochies Venray, Merselo, Ysselsteyn, Leunen en Smakt. Stam kaarten 'meebrengen s.v.p. Wijkgebouw Groene Kruis, Sint Elizabeth-Ziekenhuis Venray. ONTSPANNING. Naar aanleiding van ons artikel van vorige week, hebben wy een verontwaardigde brief ontvangen van de Venrayse toneelclub. Waar blijven de toneelclubs, kunnen en kennen zy niets meer? Zo schreven wij. Ja, ze kunnen nog en repeteren zo hard als mogelijk is en plaatsruimte toelaat, en waarschijnlijk kunnen we eind November een Venrayse revue verwachten, die klinkt als een klok, terwijl men hoopt in Januari „de Vrek" van Molière ten tonele te brengen. Hun treft dus geen blaam. De G.O.I.W.N. afd. Venray heeft zicli do ontspanning en ontwikkeling dok aangetrokken, met de herdenkings rede van Pater Dr. W. Voesten is oen goed begin gemaafkt. Sef Cornet en zijn mannen komen binnenkort ook naar Venray, terwijl de bioscoop a.s. week kan beginnen. Men heeft ons gevraagd of we tevreden waren. Slechts ton dele, moge er weinig gelegenheid zyn om wat op te voeren, om wat te doen samenwerking van allon (zagen we het niet in Over- loon?) kan nog veel meer bereiken. Venray hoort in Venray thuis. Door samenwerking is dit zeer goed te verwezeliiken. WATERLOSSINGEN Burgemeester en Wethouders der gemeente Venray, vestigen de aan dacht van belanghebbenden op het navolgende: De onderhoudsplichtigen der wa terlossingen zyn verplicht te zorgen, dat: a. de watorlossingen tot op den bodem gezuiverd zijn van onkruid, waterplanten, biezen, ruigte, boomen en struiken, alsmede van wortels en overhangende takken, die den ge- regelden waterafvoer belemmeren of binnenkort zullen belemmeren: b. de oevers, waar deze zyn uit gezakt. ingestort of aangezand, her steld worden en voorts dat de aarde welke in de waterlossingen gevallen is, alsmede de grint- en zandplaten en al hetgeen den geregelden alloop van het water zoude kunnen belem meren, daaruit verwijderd wordt: c. de waterlossingen gebracht zyn op de vastgestelde diepte. Het is verboden bij die zuivering en ruiming het onkruid en andere voorwerpen in het sub a genoemde in de water lossing te laten afdrijven, deze voorwerpen moeten, evenals de uit de waterlossingon afkomstige aarde, zand en andere voor den wa terafvoer hinderlijke zaken, daaruit opgehaald en op de wederzijdsche oevers op eer. afstand vaq minstens een meter van de waterlossing wor den neergelegd en weggevoerd. I n verband met bovenstaande wordt bepaald, dat do waterlossingen voor 1 November a.s. behoorlijk» geveegd dienen te worden. Op die plaatsen waar zich nog mijnen of ontplofbare projectielen bevinden, behoeft niet geveegd te worden, doch de betrokken personen dienen hiervan uiterlijk 25 October a.s. ter secretarie mededeeling te doen, onder opgave van ligging van de beek, hot perceel en den aard van de eventueel aanwezige projectielen. Tenslotte wordt do aandacht van belanghebbenden erop gevestigd, dat ingevolge de Waterstaatswet 1900, zooals die sedert is gewijzigd, niet alloen tegen nalatigen procesverbaal kan worden opgemaakt, doch tevens van gemoontewege op kosten van de nalatigen de waterlossingon kunnen worden gereinigd en deze kosten on middellijk by dwangbevel kunnen worden ingevorderd overeenkomstig de Wet. Venray, 16 Qctober 1945 Burgemeester en Wethouders vnd De Burgemeester, A. H. M. JANSSEN De Seuretaris, J. v.d. BOOM ls. Aflevering gratis havermout In de week van 22 27 Oct. '45 beslaat er gelegenheid tot het afhalen van do gratis Havermout voor per sonen welke de bonnon A 1 tm. E 1 van de Hulpbonkaait hebben inge leverd by hun winkelier. Verpakkingsmateriaal, moet wor den medegebracht. CASTEXRAY. Door de Patronaats toneelclub werd besloton om op 26, 29 en 30 Dec. een toneeluitvoering te goven. Met de studie's van het machtige gocostumeerd toneelwerk „Don Garcia Moreno" is reeds be gonnen. VEULEN. Door onze tooneelver- eeniging zal op 8 en 9 Dec. a.s. opge voerd worden „Toen do zon opging" tooneolspel in 3 bedr. en „Gesjochte jongen", kluchtspel in één bedrijf. Toegenomen bedrijvigheid bij Philips. In de Philipsfabrieken te Eind hoven is de algemeens bedrijvigheid sterk toegenomen. Alles overheer- schend is momenteel, naar wij van de zijde der directie vernamen, de behoefte aan arbeidskrachten. Op het oogenblik werken in liet Eindhoven- sehe fabriekscomplex 14.000 employe's doch daarnaast is er nog plaats voor duizenden nieuwe arbeidskrachten, mannen zoowel als vrouwen. Een andere moeilijkheid is het voor de directie, dat zy tengevolge van schaarste aan bouwmaterialen en ver voermiddelen het algeheel herstel van de getroffen gebouwen niet in dat tempo kan aanpakken, waarin zij dat graag zou doen. DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING Aanvulling bonncnlyst voor de tweede helft van de 11e periode 1945 (14 t.m. 27 October 1945) voor het Zuiden des lands. Alle Bonkaarten 611 744 250 gram gort 745 100 gram vermicelli 746 200 gram zout 747 100 gram cacaopoeder 748 125 gram jam 749 100 gram gedr. zuidvruchten Bonkaarten 511 A, B, C 727 250 gram peulvruchten Bonkaarten 511 B, C, D 780 1 ei Inlegvellen E 20 250 gram rijst, rijstebloem of kindermeel of 225 gr. kinderbiscuits (3 rants.) Tabakskaart 02 1 rantsoen import-cigaretten Melk vleesch, aardappelen A 774, B 774 ll/s litèr melk O 774 3Vj liter melk D 774 6 liter melk A, B, C, D 775 100 gram vleesch A, B, G, D 776 1 kg. aardappelen A, B, C 777 2 kg. aardappelen B 778 1 kg. aardappelen Toeslagk aarten M44A „vleesch" 100 gram vleesch M44 „aardappelen" l1/, kg. aardapp. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrydag 19 October a.s. van des middags 12 uur af worden ge bruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch, melk en aard appelen, waarop eerst met ingang van Maandag 22 October mag worden afgeleverd. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen A, B, C of D 775 voor vleesch en A, B, of C 777 voor aard appelen worden ingeleverd. Zei {'verzorgers voor graan, vleesch, melk of aardappelen moeten op dooi den distributïedienst te bepalen dagen aldaar inleveren reap, de bon nen voor brood, vleesch, melk er: aardappelen. De bonnen B, C en D 780 kunnen uitsluitend worden aangenomen door detaillisten, die tot dusverre by den verkoop van eieren voor zieken z?ijn ingeschakeld. Andere detaillisten mogen deze bonnen niet aannemeh. In verband met de bevoorrading is het toegestaan, dat de bovengenoem de eierbonnen dagelijks by den distributiedienst worden ingeleverd ter verkrijging van een toewijzing. Uitreiking bonkaarten K 512 en Leder en Textielkaarten VA 510 In het ty'dvak van 8 t.m. 27 Oct. worden de bonkaarten K 512 voor de 12e periode 1945 benevens de kaarten VA 510 (leder en textielkaarten) uit gereikt. Deze kaarten worden uitge reikt tegen inneming van de bonnen A t.m. E 510 van het nieuwe inleg vel GA t.m. GE 508. KANTOOR VENRAY Maandag 22 Oct. te Venray voor zeifverzorgers van 9 12 uur letters A—H, 14 16 uur letters J—N. Dinsdag 23 Oct. te Venray voor zeifverzorgers van 9 12 uur letters O T, 14-16 uur letters U-Z. Woensdag 24 Oct. te Venray voor niet-zelfverzorgers van 9-12 uur let ters A-D, 14-16 uur letters E-H. Donderdag 25 Oct. te Venray voor niet-zelfverzorgers van 9-12 uur let ters I L. 14 16 uur letters M—F. Vrijdag 26 October te Venray voor niet-zelfverzorgers van 9-12 uur let ters Q T, 14 16 uur letters U-Z. Zaterdag 27 October Kloosters en gestichten. Brandstoffen voor pensiongasten Voor rhntsoenbonnen vaste brand stoffen voor ruimteverwarming komen alleen die pensionsgasten of kamers huurders in aanmerking, welke een afzonderlijk te verwarmen kamer bewonen en geen bloedverwant zyn van den verhuurder. Aanvraagformu lieren kunnen worden afgehaald en dienen te worden ingeleverd voor 26 October 1945 op de gewone kan tooruren en zitdagen. Ongeldig verklaring rantsoenbounen Brandstoffen Rantsoenbonnen brandstoffen met blauwen ondergrond voorzien van het B.N.G. motief zyn met ingang van 1 November 1945 vervallen. Petrolenmkaarteu voor verlichting In de week van 22 t.m. 26 October kunnen gezinnen die hun woning niet op andere wijze dan door middel van petroleum kunnen verlichten, een aanvraagformulier ter verkrijging van een petroleumkaart afhalen. Dit formulier kan worden ingele- leverd op de gewone kantooruren en zitdagen tot en niet 39 October 1945 onder overlegging van stamkaart. Bjjz arbeid De extra rantsoenen wegens het verrichten van byz. arbeid (zwaren, vuilen of giftigen arbeid kunnen worden afgehaald te Venray op Woensdag 24 Oct. van 14 16 uur letters A t.m. F. Donderdag 25 Oct. van 9 12 uur en van 14 16 uur letters G t.m. S Vrijdag 26 October van 9—12 uur letters T t.m. Z. De aandacht wordt erop gevestigd dat de geteekende naamlijst van de 11de periode dient te worden inge leverd. Hieraan zal streng de hand worden gehouden. Zeep melkers. De regeling voorde uitreiking van zeep voor melkers zal a.s. Zaterdag bekend gemaakt wor den. Stamkaarten. Personen uit de ge meente Venray, welke een oproep ontvangen hebben om een nieuwe noodstamkaart af te halenen hieraan geen gevolg hebben gegeven, kunnen dezo alsnog afhalen op Maandag 22 Oct. op de gewone kantooruren. Dit is de laatste gelegenheid. Personen, welke nog geen aanvraag formulier hebben ingevuld voor een nieuwe noodstamkaart, gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen, daar voor de 13de periode geen bonkaart meer zal worden verstrekt aan per sonen, welke niet in het bezit zijn van een stamkaart of origineele noodstamkaart. TEXTIEL. Gelegenheid tot het in dienen van aanvragen voor 't gehele Dekenaat Venray op het Kringkan toor Venray voor de volgende letters den gehelen dag van 9-11 en van 14—15 uur, op Maandag 22 Oct. wier familie naam begint met de letter K; op Dinsdag 23 Oct. wier familie naam begint met de letter L; op Donderdag 25 Oct. wier familie naam begint met de letter H; Woensdag 24 Oct. zitdag te Wans- sum, alleen voor Wanssum, dus niet voor Geysteron en Blitterswijk. Op Vrydag 26 Oct. is het loket weer opengesteld voor het aanvragen van babypaketten. Hiervoor kan aan gevraagd worden 3 md. voor de ver moedelijke datum van bevalling. Ten behoeve van babys geboren na 1 Sept. '45 kunnen alsnog babypak ketten en babykleertjes worden aan gevraagd. Enquête tabakshandelaren. Detaillisten en grossiers in tabak en tabaksproducten dienen in de week van 22 tm 27 Oct. een enquêtefor mulier af te halen en volledig inge vuld in te leveren. Kerkelijke Diensten. 22e Zondag na Pinksteren. Week van 21 28 October 1945. Heer der week kapelaan van Wijn gaarden, Maasheescheweg 6 Parochie-actie: Draagt elkanders las ten. Zondag, Paterskerk: 7 lm. 8 hoogmis Ant. Roffers 9 u. plechtige H. Com munie der kinderen en hernieuwing der doopbeloften. 10.30 lm. 2 u. kin derlof en toewi,jding aan O.L. Vrouw 2,30 u grote congregatie (St. Jozefs klooster) collecte S.P.L. 4 u vergad. christ. vrouwen en moeders K.A. in St. Jozefsklooster 5 u lof en rozenh. collecten Voortpl. desgeloofs, bissch. nooden, armen. Vandaag geen verg. D.O. mannen en jongens. Maandag 7,30 zielemis voor alle overl parochianen 8 u best. jg. Petronella Betorams 8,30 u best. jg. Alb.Jansen Petr. Zeegers en zoon Jacob 7,30 u zyalt. overl. fam Tillemans-Rutten Dinsdag 7 u lm overl. fam Kerkhof van Dyck 7,30- u best. jg. Antonia Janssen 8 best jg. kap. Olieslagers 8,30 best. jg. fam P. Arts-v.d.Hoogen 9,30 huw.mis L. Kerkhof-van Dyck 10 u huw.mis F. Rutten-Tillemans Woensdag 7,30 best. jg. P. Willems 8 u best. jg. Gerardus Wismans en Johanna Poels;8,30 u lm. ter ere van St. Josef (gest. lm.); 9 uur pl. best.- dienst van Vine. Pyls (bestuur Limb. Paarden Fokdag) Donderdag 7.30 best.dienst Johanna Maas—Jansen; S uur best. jg. Jacob Smits8.30 u. best.dienst vr. van den Munckhof en zoon Arie 10 uur pl. huwelijksmis van Jac. Coenen—Ver heugen. Vrydag best. jg. Nelly Maas; 8 uur best. jg. Albertine Leeflang Roefen; 8.30 u. best. jg. Marietje Oudenhoven (van 'n Vriendin); om 7 uur Lof; om half'8 bijeenkomst K.A.-jongens van 17—25 jaar (Christus-Koningwake) Zaterdag 7.30 O.L.Vrouwemis; 8 uur gest. jg. Iiendrina Smulders 2e klas; 8.30 u. gest. jg. Thomas Michels en Anna Gertr. Jansen (1 PI.); lederen avond om 7 uur Octoberlof met rozen krans voor den vrede. Biechtgelegenheidby parochie geestelijken van 5.30—7.30 u., by de eerw. Paters vanaf 3 uur. Vanaf Zondag a.s. 28 Oct. zyn de diensten op Zondag, in de Paterskerk, als volgt: 7, 8, 9.30 en 10.30 uur Hoogmis. Heide om 8 uur hoogmis voor Thomas Michels a.s. Zondag om 8 uur hoogmis voor kap. Olieslagers, vanwege de Jonge Boeren (alg. H. Communie voor de leden). DERDE ORDE. Zondag a.s. 28 Oct. om 3 uur vergadering van alle af delingen der Derde Orde, waaronder professie en toewijding aan Christus Koning. Burgerlijke Stand week van 12 tm 18 October GEBOREN: Peteis Bernard M. M. Hoenderstraat 4 Schuurman Petronella M. Langstraat Creomors Maria P. L. Draalstraat le Bosmens Jacques L.J. Langstraat 30 Litjens Johanna J. G. M. Casten ray OVERLEDEN Michels Thomas, oud 70jaren, land bouwer, echtgenoot van Rongen A.M.E Klein-Bleumink, Johanna L., oud 82 jaren, zb, wed. van Hietkamp G.J. Kyipers Maria H., oud 49 jaren ONDERTROUWD Marcellis Jan M. H., oud 36 jaren, landbouwej; en Kessels Maria M. oud 36 jaren, zb, beiden te Venray GETROUWD van Rens Johanna A. W., oud 31 jaren, landbouwer en Loonen Maria H. oud 25 jaren, zb, beiden te Venray Langendyk Hubertus J. oud 25jaren kapper, wonende te Brunssum en Boom Gerarda C.H. oud 25 jaren, zb, wonende Venray t Hiermede vervullen wij de droeve plicht kennis te geven van het overlijden, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten, onzer geliefde Zuster en Tante Josephine Antoinette Joli. LEIJERZAPF, in den ouderdom v. 85 jaar. Namens de familie, G. LEYERZAPF Wassenaar, 13 Oct, 1945. De lijkdienst en begrafenis heeft plaats gehad te Venray op 16 October. (Eenige kennisgeving) Tot onze diepe droefheid ont vingen wij heden uit Padang (N.O.I.) bericht dat aldaar zyn overleden op 1 Februari 1944 ons klein kind en nichtje Maryke Bröcher in den leeftijd van 10 jaar, en op 25 April 1945 onze Schoon zoon, Broer, Zwager en Oom Mr. Johannes Joseplius Maria Bröcher echtgenoot van Mevrouw YVONNE J.M.J. VERCAUTEREN in den leeftijd van bijna 42 j. Uit aller naam, A. VERCAUTEREN-POELS Venray, 13 October 1945. God schonk ons heden een doch tertje MARIA, dat by het II. Doop sel de namen Maria Petronella Leo- narda ontving. A. CREEMERS A. CREEMERS-TPIUYLS Venray, Draalstraat lc 13 October 1945. Voor de vele blijken van belang stelling by gelegenheid van mijn zilveren ambtsjubileum, betuig ik mijn hartelijke dank. J. M. van de Waeter Besteller P.T.T. Voor de vele blijken van belang stelling, ondervonden bij ons Zilve ren Huwelijksfeest, betuigen wij hiermede onzen hartelyken dank. P. Litjens-Swinkels Heide L 36. Bij mijn vertrek naar Indië, roep ik, evenals voor de stryd tegen Duitschland, vrienden en bekenden een hartelijk tot weerziens toe. Moge onze stryd daar even voor spoedig zijn als die ons tot in Ber lijn bracht. Willy van Opbergen Stoottroepen Limburg Bij mijn vertrek naar Indië zeg ik myn familie, vrienden en ken nissen hartelijk vaarwel en tot weerziens. Antoon Litjens II 6 R.I. Bij myn vertrek naar Indië aan familie, vrienden en bekenden har telijk vaarwel. Hein Kunzler II 6 R.I. De Covoli afd. Venray maakt bekend, dat a.s. week van Maandag tm Zaterdag (22-27 Oct.) alle inwoners van Venray-Kom een schadekaart kunnen afhalen en wel: Maandag 9-12 letter A, 2-5 letter G Dinsdag 9-12letter B, 2-5 letter H Woensdag9-12 ltt. C. 2-5 letter I, Donderdag 9-12 ltt.D, 2-5 letter J Vrydag 9-12 letter E, 2-5 letter K Zaterdag 9—12 letter F. Alle stamkaarten meebrengen Na-uitreiking heeft niet plaats. Voor aankoop van Covoli artikelen (huisraad enz.) is deze kaart drin gend noodzakelijk. Zonder kaart kan men in het ver volg geen vergunningen meer ver krijgen. COVOLI Venray. Wegens familieomstandigheden is a.s. Woensdag, Donderdag en Vrijdag onze zaak gesloten. Fa. H. VERHEUGEN Wegens familieomstandigheden is vanaf Maandag 12 uur tot en met Woensdag onze zaak gesloten. Th. van Dyck, Langstraat 13 Wegens overstelpende administra tieve werkzaamheden zullen onze kantoren te VENRAY, BOXMEER en HORST op Maandag 22 en Dinsdag 23 October a.s. den geheelen dag voor het publiek GESLOTEN zijn. Nd. Landbouwbank Telefoon 462 Vanaf heden kunt U ons weer per telefoon bereiken. U belt en wy ver zorgen gaarne voor U Verzekeringen op elk gebied, Brand- en Oorlogsschaderegeling .Boekhouden en Belastingen. Aanbevelend, Assurantiekantoor Kruijsen-Meesters Kantoor: Oostsingel 12, Venray TE KOOP een party biggen. W. Claes, Heidq L 54. Alle vrachtwagens, autobussen, trailers en aanhangwagens moeten ook vóór 26 October geregistreerd worden. Zij ontvangen hier voor GEEN oproep. Registratieplaatsen zyn in VenrayGARAGE DERKSEN en GARAGE VAN HAREN. van R.K.V.V, DIS OIRLO op Zondag 21 October Aanvang 1 uur BEKENDMAKING Met deze maak ik myn geachte clientèle bekend, dat als voorheen op denzelfden voet zal worden voortgezet. Aanbev.. Touwslagerij en Touwhandel MAASHEES Accountantskantoor EINDHOVEN VENRAY Accountancy Belastingzaken Boekhouding, Regeling Oorlogsbedrijfsschade Bijkantoor Venray, Grootestraat 15 SPECIALE AANBIEDING in voor blijvend weiland, 2 a 3jarige en kunstweiden. Levering: Jan.-Febr. 1946. Prima kwaliteit. Regeeringsprys. Spoedig bestellen gewenscht. Verheijen's Zaadhandel, Leunen GEVRAAGD een net dienstmeisje voor heele of halve dagen, tegen 1 November. Brieven onder no. 18 aan Bureau van dit blad. Plaatsing gezocht als chauffeur voor luxe- of vracht wagen, in Venray of omgeving. J. Renkens, Boschhuizen-Oostrum. GEVRAAGD met 1 November R. K. Dienstbode, zelfstandig kunnende werken, bekend met koken. Brieven Mevr. Haffmans, Burge meester, Aarle-Rixtel. Slagery Hagelaar-Hoedemakers> Kerkstraat, Aarle-Rixtel, vraagt een flinke R.K. Dienstbode. TE KOOP Industrie pootaardappe- len klasse AA. A. M. Bongers, Ste vensbeek C 101. TE KOOP z.g.a.n. Wigard ploeg, bietenmolen, bascule en een party voederaardappelen. A. H. Verrijdt, Oostrum D 38. TE KOOP jonge hondjes, van Mil, Landweertweg 10. TE KOOP een toonbank by Th Ariaens-Kosman, Grootestraat 6. TE KOOP Hekel dorschmachine met 5 pk motor, en een broedma chine merk Dings". Frans Poels, Oostrum D 23. TE KOOP GEVRAAGD een nog bruikbaar heerenrijwiel. Adres bureau van dit blad. Luidspreker te koop gevraagd. Aanbiedingen Stationsweg 37. TE KOOP GEVRAAGD een in g.s' zynde kachel, een voor-oorlogs hob belpaard en twee kinder-fietsstoeltjes. P. J. Jacobs, Boschhuizen C 56. TE KOOP een partij biggen. TE RUIL groote paardenhaam te gen kleine. W. Philipsen, Deurnescheweg L 17 TE PACHTEN een perceel (50 a.) bouwland, een perceel bouwland 16 are en een perceel Aveiland 40 are. W. Jeuken, Brukske 9. Huisgezin in nood. Gevraagd in een R.K. huisgezin met 6 kleine kinderen, een flinke R.K. dienstbode, om by alle voork. werkzaamheden behulpzaam te zyn, leeft. 18—20 j. Alleen overdag. Zon dags vrij. Welk flink meisje voelt hier iets voor? A. Scheepers— Geubbels, Schoolstraat 22, Venray GEVRAAGD een dienstbode 15— 16 jaar. L. Bos-Ewalds, Winkelier, Holthees-Smakt. m BIEDT ZICH AAN R.K. dienst bode, 23 jaar, goed kunnende wer ken, tegen half November. Arts, Heuvelstraat 15. WIST U.... DAT Levensverzekering-Maatschappij „Concordia" U SPECIALE rech- ten en tarieven biedt. DAT reeds zeer velen speciaal R.K. georganiseerde arbeiders hiervan reeds jaren profiteeren. DAT de plaatselijke agent is H. C. JANSSEN Maasheescheweg 39a. DAT hij tevens ALLE soorten ver zekeringen voor U sluit. DAT U dan slechts één agent bij U aan huis kry'gt. Dame of Heer gezocht die met stelster dezer mondelinge stenocursus wil volgen. Adres bureau dezer. Wy verwachten nog deze week een groote party Zeemlappen, Schoencrême, Koperpoets, Oude kwaliteit. Geef ons even Uw adres en het wordt voor U gereserveerd. J. F. STRAATMAN Ontvangen prachtcolleetie Kerkboeken en Missaals zeer geschikte St. Nicolaascadeaux. Speciale aanbiedingen voor de Plechtige H. Communie. Firma van den Mnnekliof Pot- en Snijchrysanten. Tevens Uw adres voor Potbloemen Snijbloemen, Bruidsbouquetten, Tafelversiering enz. Bloemisterij „Eeuwige Lente" Jos. Keyzers Schoolstraat H.H. Landbouwers, a.s. week gelegenheid voor afhalen van OLIE en VET voor de ingele verde bonnen. Ook verkrijgbaar prima Ledervet, Ceresan, Morkit, Kankerdood, Lui zenpoeder, Rupsenlym met papier en touw. Beleefd aanbevelend, A. W. HERMANS Langstraat 60c. Belangrijke aanbieding Klei-pootaardappelen. Thans kunnen nog bestellingen worden opgegeven voor levering van kleine maat 25,28 mm. klasse A Eerstelingen, Bintje A, Eigenheimers A (gele en Blauwe), Industrie A, Roode Star A, Ysselster A en andere rassen. Levering onder plombe N.A.K. v.d. Boom, Leunen Wy beginnen weer met het INBINDEN van KerKboeken, Missaals, Boeken. Prima afwerking. FIRMA TAN DEN MUNCKHOF Naamstempels, Handteekeningstempels, Datumstempels, Stempelinkt, Stempelkussens steeds verkrijgbaar bij HOFMAN-BEXKENS, Tienray Kantoorboekhandel. Het wordt steeds beter Want U kunt nu ook ZONDER inlevering van Eng. Bloem vooroorl. Beschuit laten bakken. Ook hebben wij steeds VERSCHE KOEKJES voor U in diverse soorten. Bakkerij JANSSEN - VELTUM H-H-Jfolenaars, Graanhandelar en Stempelinkt in literflesschen voor hot merken van zakken. Steeds verkrijgbaar tij J. HOFMAN-BEXKENS Kantoorboekhandel, Tienray 2

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2