aannemeis en ak&eidebA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN De geschiedenis van Venray Nieuws uit Venray en omgeving DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE. AMEN Zaterdag 20 October 1945 No. 5 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnementsprijs voor Veryay fl 1.00 buiten Venray fl 1. 20 p. kwart, bij vooruitbet. Losse nos. 10 ct VREEMDE DAAR KLOPT IETS NIET I Venray heeft meer als vijfhonderd zwaar beschadigde huizen en bijna tweehonderd zijn totaal verwoest. Om de bewoners van deze huizen tenminste enigszins een onderdak voor de winter te verschaffen, moet er gewerkt worden en daar de Ven- rayers zelf het niet afkunnen, is er hulp van buiten gevraagd. Doordat deVenrayse aannemers en onder-aannemers bedrijven door de oorlogsomstandigheden en vooral door de evacuatie totaal waren gedesorga niseerd en zich hierdoor niet konden voorbereiden voor de wederopbouw, moest hulp van buiten komen. Onze aannemers schreeuwen om hulp en ondanks beloften van Ar beidsbureau, Bureau Wederopbouw, C.N.V. en Raad van Advies, is er voor onze aannemers nog weinig ge komen. Maar wel zijn er vreemde aanne mers gekomen, met een overvloed van personeel. Daar is niets tegen, maar waarom kunnen zij by de Arbeidsbureaux wel arbeiders krijgen (want aannemen en ontslaan gaat toch over'- Arbeidsbureaux) terwijl men hier op een houtje bijt Zij betalen toch niet meer loon als voorgeschreven is voor de Venrayse aannemers hoewel door sommige Venrayse arbeiders nu reeds gefluis terd wordt, dat die of die Rotter dammer volgens zijn eigen verklaring heel wat meer verdiend als feitelijk moet, wat natuurlijk funeste gevol gen zal hebben, ook en vooral voor onze arbeiders. Maar het is opvallend, dat men op de bureaux van de wederopbouw zeer weinig vreemde aannemers in het rijtje ziet staan en maar „als kind in huis" naar binnenstappen en meestal spoedig geholpen zijn. Onze aan nemers moeten prijs opgeven, wat niet meer dan billy'k is. Doen de anderen dit ook Ons is een geval bekend, dat door een Venrayse aannemer prijs werd opgegeven,een vreemde het werk werd toegewezen. Enkel aan loon moet nu reeds dat bedrag overschre den zijn Dan schijnen ook huiseigenaren te worden om vreemde aannemers te nemen, daar de Ven- rayers het veel te druk hebben. Nogmaals, wy hebben niets tegen vreemde aannemers, wij hebben ze hard nodig... maar gelijk op, is toch absoluut geen overdadige leuze. Mij dunkt, dat onze Venrayse aannemers mogelijk kon de samenwerking beter zijn toch ook 't noodige daan hebben en nu achterstelling een slag in het gezicht is, de stem ming er niet beter op wordt. Alles weer ten nadele van Venray zelf. Men heeft hier (waardoor en waar om is ons een raadsel) nu ten ene- male geen geschoolde krachten kun nen krijgen, tenminste niet in die mate als gewenst was en de enkele aannemer, die op eigen kracht en initiatief er enkele kreeg uit den vreemde, is bitter hard teleur ge steld. Men heeft over de prestaties van de Venrayse bouwvakarbeiders wel eens gekankerd, maar men moet heilig respect hebben voor deze men sen, die vorige winter onder zo harde omstandigheden zyn begonnen en met zo weinig materiaal zoveel gedaan hebben, als men het geklun gel van vele vreemde arbeiders ziet. De mentaliteit, arbeidslust en vak kennis van deze mensen, (de goede niet te na gesproken) staat op een dergelijk peil, dat wy vol vrees de toekomst inzien... Venrayse aannemers kunnen u rapporten laten zien, dat men zich met schrik afvraagt: „waar moet dit naar toe Er wordt hier door vreemde ar beiders openlijk tot lijntrekken aan gespoord. „Dat systeem van hard werken moet worden gebroken verklaren zy Waar moet dat heen Wie nu eigenlijk de verantwoor ding voor dit alles draagt, ik weet het niet, maar een en ander zal toch eens onder de loupe moeten genomen worden. Lijntrekkers, slampampers en rad draaiers kunnen we missen, flinke werkers, geschoolde vakarbeiders hebben we nodig Diegene, die deze week een Herdenkingsnummer van „De Zwijger" hebben te pakken kun nen krijgen, hebben in het boeiende verhaal„Het begon in September" heel die duistere dagen voor en na onze bevrijding, weer voor hun geest zien voorbij trekken, hebben alles weer in gedachten doorleefd en meege maakt. Velen onder U hebben hem goed weggestopt voor later maar... haal hem weer te voorschijn en al die opmerkingen die gij ge maakt hebt, schrijf die eens op, probeer U nog eens te herinne ren aan de hand van dat verhaal hoe het nu juist bij U in de buurt toeging, want lezer de bedoeling van de schrijver is niet dat U die krant wegstopt, maar dat U dat verhaal aanvult met wat U zelf hebt meegemaakt. De bedoeling is nl. dat in een boek de gehele strijd, de gehele ellende en moeilijkheden van Venray in die dagen, dus ook de Uwe opgetekend worden met dit verhaal als leiddraad. Besteed er eens een avond of wat aan, schrijf alles nu eens op wat U weet over de gevech ten in Uw buurt, wanneer de Tommy bij U kwam, wat ze deden, wat de moffen deden, afin alles wat U nog herinnert uit die dagen. De nieuw opge richte buurtverenigingen hebben hier een prachtig terrein voor zich, en stuur het ons. Naar goed of slecht handschrift, goed of slecht papier, wordt niet gekeken, het gaat ons om feiten, om wat U hebt meegemaakt. Verschillende mensen zullen alles sorteren, en een verhaal daaruit maken dat in boekvorm later uitgegeven wordt, zodat U binnen niet al te lange tijd de gehele geschiedenis uit die dagen in één boek verenigd, bewaren kunt. Tot 15 November stellen wij allen in de gelegenheid hun verhaal, hoe eenvoudig en simpel ook, bij ons in te zenden. Gelieve er duidelijk op te schrijven „Strijd om Venray." Laten wij allen eendrachtig samenwerken om die droeve dagen zo duidelijk mogelijk op te tekenen, opdat ze zo een waarde volle herinnering voor U en het nageslacht worden. VENRAY HELPT VENRAY Vooral in deze dagen nu het één jaar geleder1 is, dat slag om Venray werd geleverd, gaan onze gedachten terug naar al de verschrikkingen die wy toen moesten doormaken. Geheel Venray leefde in de kelders en elk huisgezin had zyn groote zorgen, om het ondergrondsche bestaan, zoo in te richten, dat het uit te houden was. Iedereen herinnert zich nog wel, wat er getobd is om wat licht, al was het nog zoo weinig in de duis ternis van onze kelders te laten schynen. Alles wat voor lichtbron dienen kon, werd benut. Oude lam pen die jaren geen dienst meer had den gedaan, en waarvan men het bestaan by na vergeten had, bleken op hun ouden dag nog uitstekende diensten te bewijzen. Weet U lezer, dat er op dit oogen- blik, nog altijd een gedeelte van de gemeente Venray van licht verstoken is. De meesten van ons hebben weer hun electri8che verlichting, maar Ysselsteyn zit nog steeds zonder licht, en er is voorhands ook geen uitzicht op deze onontbeerlijke behoefte. Het- Nederl. Volksherstel richt zich daarom tot U dorpsgenooten met het verzoek, de bewoners van Ysselsteyn aan licht te helpen. Vooral gij Venraysche menschen die in de tijd, dat wy geen stroom hadden en gij U beholpen hebt met een petroleumlamp, gjj zyt thans in de gelegenheid Uw dorpsgenooten in Ysselsteyn te helpen. Wy weten en wy vertrouwen, dat gij helpen zult als gy de gelegenheid hebt. Welnu Nederlandsch Volks herstel biedt U die gelegenheid. Vanaf a.s. Maandag 9 uur kunt gij U petro leumlampen die gy thans toch niet meer noodig hebt, inleveren by de Hark, in het voormalige Café Kupers. Ook gy die uw petroleumlamp nog gebruikt daar het wel eens gemak kelijk is hierover de beschikking te hebben, brengt een offertje. Wy rekenen op U. Wie spoedig helpt, helpt dubbel. N.V.H Prinses Juliana in Venray Zaterdag jl. bracht, op haar tocht door geteisterd Limburg, H.K.H.*Prin- ses Juliana een bezoek aan Venray, Hoewel dit geen officieel >bezoek gold, was er reeds tegen half vier 'n grote menigte op en om het Markt plein aanwezig om de Prinses fte be groeten. Omstreeks kwart voor vyf arriveerde H.K.H. by hotel de Zwaan, luidde toegejuicht door het wachten de publiek. In de Zwaan waren ter begroeting o.a. aanwezig de dekenale commité's van Hark en 'N.V.H. die door Dr. Hoyng aan Prinses Juliana werden voorgesteld, de Burgemeester, de HoogEerw. Heer Deken, Mgr. Dr. Poels, de Rector van het Gymnasium en de heer Bolderik. De Burgemeester gaf een overzicht van de oorlogshandelingen in onze gemeente. Dr. Hoyng resumeerde het werk van de Hark, vooral het zeer moeilyke werk, in de afgelopen win ter, met weinig goed en een ontzet tende nood. In een kring om de ronde tafel ge zeten met H.K.H.informeerde de Prinses naar de verschillende toe standen in onze gemeente. Zichtbaar was Zy' onder de indruk. Geruime tyd onderhield de Prinses zich met Mgr. Dr. Poels. Tot slot werd nog een bezoek ge bracht aan de ruine van onze monu mentale Parochiekerk en het uitge brande klooster Jerusalem, waarna de tocht werd voortgezet in de richting Well. Oproep aan alle Yenraysclie jonge werkmannen. Jonge mannen van Venray, ook gy behoort in onze vereeniging thuis, Ook gy hebt de plicljt er het recht om te weten wat er op sociaal ge bied te koop is. Onze vereeniging is juist voor hen die zich te klein voelen om met de groote werklieden mee te doen. Toch hebt gy als jeugdig werker ook een plaats in de maatschappij, een plaats waar ge trots op moogt zyn, een plaats waar ge trots op moet zyn. Langs deze weg noodigen wy U dan ook uit eens naar onze vergadering te komen op 24 Oct. a.s. (voor de leden verplicht). Iedere jongen van 17 t.e.m. 24 jaar die in loondienst staat kunnen wy gebruiken. Wy ver wachten dus een drukke vergadering op 24 Oct. 's avonds 8 uur in zaal Verheugen. Opgave als lid kan geschieden aan onderstaande adressen Merseloscheweg P. v. Mill (sec.) Broekweg M. Broers (penn.) Overloonscheweg J. Peters Leunscheweg D. de Vos (voorz.) R.K.J.W. Buurtvereèniging St. Oda. De bewoners van de Hoenderstraat, Bontekoestraat en Eindstraat hebben een Buurtvereeniging opgericht onder den naam van St. Oda. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren Hochstenbach (voorz.), J. E. Sijbers (secr.), F. Creemers, (pen- ningm.), P. Pouwels en H. Pijpers, comm.) Kinder-uitzending. Ouders er bestaat gelegenheid om Uw kinderen tijdens de wintermaan den naar Haarlem te laten evacu- eeren. Deze actie staat onder leiding van de B.I-I.H., dus U bent er van verzekerd, dat Uw kind in een R.K. gezin wordt ondergebracht. Hiervoor komen echter alléén in aanmerking, de kinderen van die familie's, die slecht behuisd zyn. Geval voor geval wordt door ons gecontroleerd. Ouders, wier kinderen voor deze uitzending in aanmerking komen kunnen hiervan opgave doen op het kantoor N.V.H.—H.A.R.K. Hensenius- plein 9 boven, op Maandag, Dinsdag en Woensdag des voormiddags van 9 tot 12 uur. De stamkaart van het uit te zen den kind meebrengen. N.V.H.-H.A.R.K. Venray. P.T.T,-nieuws. Door het P.T.T.-personeel van Ven ray en ressort is overgegaan tot de oprichting van een vereeniging voor ontspanning en ontwikkeling. Waar zulks op vrijwel elk kantoor het geval is, meenen wy in deze niet ten achter te moeten blijven. De vereeniging stelt zich ten doel het geven van ontwikkelingsavonden en ontspanningsavonden, naast be oefenen van de sport, waar inmiddels een voetbalelftal is samengesteld. Vermits te Venray vrijwel geen ontspanning dan wel ontwikkeling wordt geboden, zal dit voor het per soneel een aangename afwisseling blyken te zyn. MERSELO. Jan Mathijs Marcellis kwam 6 October, na een verblijf van vyf jaar in Engeland, voor de eerste maal weer thuis. De teruggekeerde werd feestelijk verwelkomd en de fanfare bracht een serenade. RIJKSTELEFOONDIENST. Het is weer mogelijk om van Ven ray uit interlocals telefoongesprek ken te voeren. Diegenen, die daartoe gerechtigd zyn, kunnen interlocale gesprekken opgeven aan de telefoniste, die te bereiken is door het kiezen van K 00. Aanvragen van machtiging tot het voeren van interlocale gesprekken kunnen schriftelijk onder opgave van de redenen worden ingezonden aan het Hoofd van het Telefoondistrict te Maastricht. Voor het opgeven van storingen in het vragen van inlichtingen kieze men K 4789. Aansluitingen Telefoon. 217 J. Vermeulen, koster, Markt 10 314 V. Fonck, Hofstraat 6 327 Politie (Vroon) O.Oostr.weg 57 361 M. Janssen, Leunen K 3 366 Gymnasium, Leunsche weg 391 M. Hoedemaekers, Hens.pl. 6 425 Wed. Janssen-Kryns, Leeuwstr 439 .J. H. Kersten, Oostsingel 32 494 P. Smits, Schoolstraat 502 Minderbroeders, Leunseweg 1 503 G. de Mulder, Leunen 519 A. Pijpers, Leunen 575 G. Vostermans, pastoor Leunen 593 Rayonbur. Wederopbouw 555 C. Goumans-Janssen, Kerkpad 369 Architecten-Bur. Leunseweg 1 292 L. Sala, Oostsingel 14 585 StroomverkoopMy. Oostsingel 415 M. Stoks, Langstraat 22 462 J. Kruyssen, Oostsingel 12 590 Dr. San Giorgi, Oostsingel 18 529 Wed. A. Kusters, Molenhofweg 220 T.T.S. Leunen 367 A.H. de Haen, Grootestr. 10 405 P. Jacobs, Maash.weg 19 485 Gebr. Lucassen, Leunen 428 G. Custers, smederij Langstr. 426 M. Jeurissen, Kruisstraat 396 Pension Gitzeis, Paterslaan 1 263 J. Claessens, Leunen K 71 532 P. Oudenhoven, Henseniusstr. 501 J. Min, Veldstraat 24 212 J. Martens, Stationsstr. 24 342 St. Servatiusgesticht 235 P. Bom, Landweerdweg 4 515 J. Xeeteson, Grootestraat 565 Fa. Stoot-Seelen, Stationsstr. 491 A. Poels, Staiionsstr. 4 556 G. Pouwels, Langstr. la 276 Fa. H. Geurts- Ch. Ruisstr 12 375 L. J. van Haaren, Oostsingel 388 A. PI. Janssen. Leunen K 58 273 PI. F. Asselberghs, Leunen K 16 S.V.V.-OMROEP. De licht wedstrijd S.V.V.-Tegelsche Herten, gespeeld op de vooravond van de bevrydingsherdenkdag,iseen groot succes geworden. Venray kan er trots op zyn, om de première te hebben geven in Limburg met kunstlicht. Meer dan 2000 toeschouwers waren getuigen van een spannende en tevens op hoog peil staande wedstrijd. Er is tweemaal drie kwartier in een razend snel tempo gespeeld en de wedstrijd gaf dan ook menig fraai moment. Het duurde enige tyd, voordat S.V.V. zich gewend had aan het licht. De oorzaak hiervan ligt vooral hierin, dat onze jongens in het rood-zwart verschenen, een kleur, die zeer slecht aftekent in het ücht. Terwijl S.V.V. een rommelende indruk maakte, kon den de Tegelse Herten elkaar goed vinden en de achterhoede van S.V.V. moest dan ook alle zeilen byzetten. om doelpunten te voorkomen. De eerste helft was zo goed als geheel voor Tegelse Herten en de stand by de rust 2 1 was ten volle verdiend. Geheel anders was het spelbeeld in de tweede helft. S.V.V. domineer de en de strijd om de gelijkmaker die bijna een halfuur lang duurde, was van schitterend gehalte. De vleugelspelers, die in de eerste helft zeer weinig in het spel betrokken waren geweest, konden nu herhaal delijk in actie komen, stichten voort durend gevaar. Tegelse Ilerten kon in deze periode niet van pech spreken Het spel zakte heel eventjes, toen de stand 3—1 werd. Heel eventjes echter maar, want spoedig scoorde SVV er een doelpunt by en weer werd het spannend. De minuten ver liepen.... een meesterlijke kopbal na een prachtige voorzet, een kogel tegen de lat... De scheidsrechter, die een zware taak had volbracht, floot het einde. Al is deze wedstrijd dan op het nippertje verloren, allen, spelers en toeschouwers waren voldaan. De spelers mogen allen op een goede wedstrijd terugzien. De wed strijd is in een tempo gespeeld als by een goede tweede klas match en in technisch opzicht stonden wy helemaal niet ten achter by onze bezoekers. Wat zy ons alleen leerden, was ditstarten en meteen don bal afgeven. Zondag a.s. gaat de Bekercompetitie verder. S.V.V. speelt de laatste wed strijd en wel tegen Boxmeer uit. Indien we de overwinning behalen komen wy na de competitie in de eerste ronde. Good Luck! De stand van de Bekercompetitie van onze afdeling is: H.R.C. 3 2 0 1 4 9-18 I.V.V. 2 1 1 0 3 13-2 Volhardfhg 3 1113 7-6 Boxmeer 2 0 0 2 0 4—7 Het tweede elftal speelt Zondag uit tegen Meterik. Niet-inwoners van Yenray, geen oorlogsslachtoffers (In Venray overleden) Lijst 11 Naam en vobrnamen Geboorte-datum j Overl.-datum Adres Seuren Peter M. Hermsen Steven Th. Giezen Joannes M. H. Lenssen Maria van der Wiel Cornelis Alders Johanna Gooren Petronella C. 18 Nov. 67 28 Juli 69 20 Oct. 71 28 Jan. 81 8 Oct. 67 22 Jan. 64 13 Febr. 42 2 Sept. 44 3 Sept. 44 25 Nov. 44 27 Nov. 44 21 Dec. 44 14 Jan. 45 18 Jan. 45 Melderslo A 127 Vierl.beok A143 Overloon C 279 Vierl.beek A179 Aalsmeer Overloon C 255 Groeningen D 79 Inwoners van Venray, geen oorlogsslachtoffers (Buiten Venray overleden) Lijst 12 Naam en voornamen |Geboorte-datuml Ovorl. datum Adres Coenen Johannes Berkemeyer Elisabeth Kemmelings Wilhelmina Rongen Anna M. G. Arts Martinu8 H. Coppus Peter J. Janssen Gertrudis E.M.B. Suiiker Cornelia M. Clemens Anna C. Litjens Peter J. Hoedemakers Johannes Lemmens Johannes Duyf Arnold H. Verberkt Johanna Smits Maria Gertruda Messemaeckers Agnes de Haan Wilhelmus Wilms Maria A. H. v.d. Houdt Johannes II. Schimm v.d. Loeff H. J, Jeuken Wilhelmus Th. Linders Peter J. H. Gerrits Geertrui Hendriks Maria W. Th. van der Winkel Jacoba Philipsen Anna M. J. Thyssen Gerardus van de Laar Wilhelmina Lucassen Piet er J. Smedts Theodorus D. M. Laurensse Johannes W. de Haart Gertruda Schols Jan P. Berkens Gerard J. Vullings Gerardus W. van de Ven Theodorus Bonants Jozef W. 11 Febr. 16 2 Juli 74 15 Maart 70 25 Aug. 70 10 Febr 02 14 Febr. 64 25 Oct. 44 26 April 83 17 Maart 84 7 Sept. 63 24 Sept. 44 21 April 67 14 Juni 75 9 Juni 70 7 Mei 73 30 Dec. 65 3 Febr. 65 9 Nov. 44 25 Aug. 1900 12 Mei 91 5 Juli 43 26 Mei 62 12 Aug. 73 17 Aug. 44 3 Oct. 87 23 Jan. 19 26 Aug. 01 31 Dec. 44 16 Febr. 5? 30 Dec. 44 28 Sept. 28 Febr. 64 27 April 76 20 Juli 77 16 Jan. 31 1 Jan. 27 10 Juli 44 76 31 Oct. 44 1 Nov. 44 2 3 5 5 5 6 9 10 12 20 27 28 11 Dec. 44 13 19 27 31 31 4 Jan 45 4 6 9 12 13 14 24 28 2 Febr. 45 5 15 15 18 Verl. Veldstr. 19 Eindstraat 10 Castenray G 5 Oostrum D 52 Merselo M 114b Maash.weg 38 Castenray G 34 Langstraat 27 Langstraat 56 St. Antoniusstr. Henseniu8p!. 6 Stationsweg 8 Oirlo F 4 Smakt B 12 Vel turn L 5a Paterstraat 21 Henseniusstr. O.Oostrumw.42 Mersel.weg 30 St. Annalaan 4 St. Serv.weg 9 St. Odastraat 2 Leunsche w. 13a Bontekoestr. 10 Grootestr. 28 Oirlo F 24 Groote Markt 6 Mersel.weg 24a Henseniusstr. 7 Veulen H 35b Patersstraat 15 Eindstraat 3 Schoolstraat 18 Patersstraat 16 St. Serv.weg 13 Ysselsteyn I 50 Veltum L 16 Bewoners gestichten, geen oorlogsslachtoffers Lyst 13 St. Anna 81 bewoners overleden in Nederland en België. St. Servaas 48 bewoners overleden in Nederland en België. Qctó&Cb herdenkingsdag voor Venray Slotnummer „De Zwijger" Woensdagavond 18 October kwam het slótnummervan „De Zwijger" uit dat in een majestueus verhaal de strijd om Venray herdacht, terwyl tevens een overzicht gegeven werd over het illegale werk in de achter ons liggende oorlogsjaren. Wy behoeven hier niets aan toe te voegen, moge het vele een riem onder het hart gestoken hebben, om voort te gaan op den weg van een herrij zend en schoner Venray, ondanks alle critiek, ondanks alle afbraak... Plechtige Hoogmis Om 9 uur werd in de Paterskerk een plechtige Requiemmis opgedra gen voor al de slachtoffers, die de bevrydlng eiste. Het koor zong de Mis van van Perosi en de kerx was goed gevuld. De G.O.I.W.N eert hnu gevallen kameraad Om 2 uur werd met een korte plechtigheid een kruisbeeld onthuld ter nagedachtenis van Frans Michels, op de plaats aan1 het Laagriebroek, waar hy door de Duitschers werd gefusilleerd. Na in opdracht van de Geallieerden door de linies te zyn gegaan, werd hy op zijn terugtocht door de Duitschers verraderlijk over vallen en gaf hy als een held zyn leven voor het vaderland. Op initiatief van de G.O.I.W.N. afd. Venray is nu op den dag waarop het een jaar geleden is dat Venray werd bevryd, ter eere van hun kameraad een kruisbeeld onthuld. De Zeereerw. heer kapelaan Kuepers zegende het kruisbeeld in, waarna het woord gevoerd werd door den heer J. v.d. Bergh, voorzitter van de G.O.I.W.N. afd. Venray. Hy eerde namens alle oud-illegalen den ouden vriend, de stille, zwijgzame, maar plichtsgetrouwe kameraad. Als een voorbeeld voor allen zal Frans voort blijven leven in de nagedachtenis van allen. Vervolgens sprak de Zeereerw. heer pastoor van Merselo. Iedereen heeft in het leven zyn kruis te dragen, voor den een zal het licht zyn, voor den ander zwaar en moeilijk. Het kruis, teeken van dood en overwin ning, thans opgericht voor Frans, moge voor allen een aanmaning zijn. Voor U ouders is het verlies van uw zoon een zware slag, maar laat het U tot troost zyn dat Frans in den hemel nog meer kan doen voor den vrede, waarnaar wy allen zoo vurig verlangd hebben, niaar die wy tot op heden nog niet volledig gekre gen hebben; dien vrede, waarvoor liy zyn jonge leven gaf. Vervolgens voerde nog het woord de Edelachtbare heer Burgemeester van Venray. De Burgemeester sprak enkele treffende woorden, waarin hy de illegalen Frans tot voorbeeld stelde van getrouwe plichtsbetrachting en vaderlandsliefde. Tot de ouders sprak hy enkele woorden van medeleven en troost. Weest niet bedroefd om het verlies van uw zoon, wy als katholieken weten d?t by een nieuw en beter leven is ingegaan. Zyn sten-en was dat van een held. De vader van Frans dankte ont roerd de aanwezigen voor de hulde gebracht aan zyn gevallen zoon. Dat allen, die dit kruis voorbijgaan een „Wees-gegroetje" mogen bidden tot nagedachtenis van hem. De treffende plechtigheid, waarby velen, vooral vrienden van Frans uit de ex-illegalen were'd tegenwoordig waren, was hiermede ge-eindigd. Herdenkingsrede Pater Dr. Voesten Om half 8 hield Pater Dr. Voesten in de feestzaal van St. Servaas een grote herdenkingsrede, die op zeer verdienstelijke wyze muzikaal omlyst werd, door het Derde Orde koortje. De voorzitter van de G.O.I.W., dhr. van den Bergh, leidde zowel deze spreker als den Edelachtbare Heer Burgemeester in en zette tevens nog het doel van de Stichting 1940—1945, de verzorging van de achtergeblevenen van gesneuvelde verzetsmensen,'uiteen waarvoor onder de pauze gecollecteerd werd. De Edelachtbare Burgemeester her dacht de doden van Venray, en de materiele schade, in enkele gloodvolle woorden. Pater Dr. Voesten, gaf in een zoor goed uitgewerkte rede een overzicht van „de goede tijd van voor den oorlog", speciaal hier in Nederland. Hy wijdde uit, over do geestelijke sociale en economische toestand, on prees en wees de fouten van die tijden aan om vervolgens over te gaan tot de oorlogstijd zelve. In chronologische volgorde werd uitgestippeld het wroeten van het Nationaal-Socialisme, het verraad der N.S.B., het steeds feller wordende verzet, tegen de steeds lagere en gemenere maatregelen :van den be zetter. De helden der verzetsbewegin gen werden op treffende wyze door hem getekend en herdacht. De belevenissen van Pater Dr. Voes ten in de krijgsgevangenkampen wer den op toepasselijke wyze ingevloch ten evenals zyn ervaringen daar op gedaan.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1