fcee&te licht- l$óetialuiedstii£d in Jtimdueg ïlu geld mei goud deteekent.... f^dmiHisteatiekantöOi 4j. anHen I Bevrijdingsfeesten KANTOORBEDIENDEN BOEKHOUDEN. Heropening Schoenmakerij. WEDEROPBOUW! A. W. HERMANS, VENRAY ALB. MERKS Kerkelijke Diensten. Heer der week Pater Rufus. Parocliieactie: draagt elkanders lasten Zondag. Diensten Paterskerk: 7, 8. 9 en 10 uur. 11.15 u. verg. bestuur Jongens D.O.2 uur kleine congre gatie (St Josofklooster)3 uur D.O. meisjes4 u. H. Familie (St Josef- kloostor); 5 u. lof en rozenhoedje collecten: opbouw; Bisch.n.arme. Maandag 7.30 u. zielemis voor alle overl. parochianen; 8 u. best. jg. Jan Rongen8.30 u. best. jg. Leonard van Hout; 10 u. begr. Thomas Michols. Dinsdag feest van Gerardus. Ver eering v. roliqui7.30 lm.8 u. best. jg. overl. fam. P. Arts v.d. llooghen 8.30 u. uitv. dienst Josephien Leyer- saph; 9 u. huwelijk Hub. Langendyk en Cath. Boom. "VVoenSdag 7.30 lm. overl. fam. Lan gendyk Boom; 7.30 best. dienst Jac. Schaeffors-Wilhelmina Claassens en zoon Piot; 8 uur best. dienst Truus Schols—Geurts; 8.30 u. best. jg. voor echtg. v. Herin. Vermeulen en zoon Martin; 9 u. uitv. Thomas Michols. Donderdag 7.30 u. lm.; 8u.best.jg. Petronella Voesten; 8.30 u. best. jg. Wilhelm Voesten9 u. pl. gezongen dienst slachtoffers v.d. oorlog. Vrydag 7.30 lm.; 8 u. best. jg. vr. v. Jacob Tillemans8.30 best. dienst Antonia Verstegen en dochtertje (van haar oud vriendinnen)9 uur begr. dienst Antoon Boffers. Zaterdag 7.80 O.L.Vr.-mis; 8 u. best. jg. v. Martin Hendrik; 8.30 uitv. dienst Ant. Boffers. Eiken dag lof wegens do October- maand om 7 u. (betere opkomst) Biechtgelegenheid bij de parochie- geestelijken van 5.30—7.30 u.; by de eerw. paters vanaf 3 uur. Zondag a.s. collecte voor de voort planting des Geloofs; om 9 u. plech tige Communie der kinderen en her nieuwing der doopbeloften; 10.30 lm. Geen vergadering v. D.O.-mannon en jongens. St. ServatiusH.H. Missen 6.45en 8.30, 10 u. hoogmis. Door de week 6.25 en 7.45. Lof elke dag om 6 uur. Zaterdag biechtgelegenheid van 5-8 u. *üt Anna. H.H. Missen 7.45 en 10.15 Weekdagen 6.50 en 8.15 u. Lof Zon dags 3.30; iedere weekdag lof met rozenhoedje om 5.30 u. Biechthoren Zaterdags van 6—8 uur. Burgerlijke Stand Week van 5 tm. 11 October 1945 GEBOREN Sanders Marie A. Ysselsteyn I 74 Troisfontain Hubertus G. M. -Smakterweg 2c Arts Antonius B. Gasstraat 16 Litjens Maria H. P. Overbroek K 107 Bos Elisabeth J. H. Veulen H 35b van Osch Maria J. Weverslo II 82 Jenniskens Martinus J. A.M. Merselo OVERLEDEN Lounissen Johannes H., oud 68 jaren gepensioneerd mijnwerker, echtgen. van Ladeur A. 0. P. Wilders A. oud 29 jaren, z.b. Caris Gerardus F., oud 81 jaren, z.b. Leyerzapb Josephina J. A., 85 jaren GETROUWD: Dorssers Peter J., oud 29 jaren, chauffeur, wonende te Horst en Ver- lieijen Huberdina P. C., oud 21 jaren, z.b., wonende te Venray. Voesten Johannes F. H., 35 jaren hulpagent van politie, en Giesbertz, Judith E., 30 jaren, beiden te Venray Spee Petrus W.. oud 29 jaren, smid, te Broekhuizen en Peeters Johanna C. II., 27 jaren, z.b., te Venray Hendrik Jacobus C.W.H., 33 jaren, schoenmaker en Pools Johanna H.C. M.. 28 jaren, kraamverzorgster,beiden te Venray. Rjyksvoedselbureau Venray gevestigd te Merselo M 15. BEKENDMAKING Luchtbanden. Daar wy een opga ve moeten verstrekken van de aan vragen voor luchtbanden voor paar den wagens, tractoren on dorschma- chine's, gelieven degenen, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, hiervan in de loop der a.s. week op- ge vo te verstrekken op hot Voedsel- bureau of op een der zitdagen. Hier bij diont men op te geven: 1 Naam en adres van den aan vrager. 2 Aantal banden met maten. 3 Waarvoor de wagon of tractor gebruikt wordt. 4 Loopt de tractor of dorsch ma chine op luchtbanden, of zyn deze versleten. Electro-motoren. Landbouwers of loondorschers, wol- ko nieuwe electro-motoren of onder dooien noodig hebben, moeten zich wenden tot een erkend installateur. Deze vult een formulier in, laat dit door de S.V.M. voor accoord teekenen en levert het in by den Pl. Bureau houder. Deze zorgt dan voor verdere afwerking. De PL Bureauhouder, A CREEMERS. D1STRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING Voor de tweede helft van de 11e periode 1945 (1^ t.m. 27 October 1945) voor het Zuiden des lands, zyn de navolgende bonnen aangewezen Alle Bonkaarten 511 737 20O gram bloem 738 210 graui ontbijtkoek 739 200 gram kaas Bonkaarten 511 A, B, C 716 t.m. 722 800 gram brood 723 400 gram suiker 724 125 gram boter 725 250 gram margarine 726 125 gram margarine B 755, 756 400 gram brood Bonkaarten 511 1) D 762, 763 800 gram brood D 764 250 gram rijst, rijstebloem of kindermeel of 225 gr. kinderbiscuits (3 rants.) 500 gram suiker 250 gram boter 125 gram margarine D 765 D 766 D 767 Inlegvellen D 18, 19 E 19 400 gram brood 250 gram ryst, rijstebloem of kindermeel of 225 gr. kinderbiscuits (3 rants.) Toeslagkahrten M 43AM 44A „brood" 400 gr. brood M 43A, M 44B „boter" 125 gr. marg. M 42A, M 43A vleesch 100 gr.vleesch M 42, M 43 aardappelen 1V» kg. Tabakskaart 01 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-sigaretten) Voor de week van 14 t.m. 20 Oct. '45 A 770, B 770 l*/i lit«r melk C 770 31/» liter melk D 770 6 liter melk A, B, C, D 771 100 gram vleesch A, B, C, D 772 1 kg. aardappelen A, B, C 773 2 kg. aardappelen B 757 1 kg. aardappelen Op bon 739 zal 100 gram volvette of 40 plus kaas en 100 gram magere of 20 plus kaas worden geleverd. Op bon 01 der Tabaksbaart mogen de eventueel nog bij den handel voorradige Engelsche en Amerikaan- sche import-cigaretten niet worden verkocht. Dezo import-cigaretten moeten worden bewaard tot t.z.t. weer een bon voor import-cigaretten wordt aangewezen. Voor de week van 21 t/m 27 Oct. a.s. zullen nog bonnen worden aan gewezen voor gort, vermicelli, zout, cacaopoeder, jam, gedroogde zuid vruchten en peulvruchten. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 12 October a.s. van des middigs 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch, melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 15 October mag worden afgeleverd. By deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen A, B, C of D 771 voor vleesch en A, 13 of C 773 voor aard appelen worden ingele.verd. Zelfverzorgers voor graan, vleesch, melk of aardappelen moeten op dooi den distributiedienst te bepalen dagen aldaar inleveren resp. de bonnen voor brood, vleesch, melk en aard appelen. Uitreiking Bonkaarten K 512 en Leder en Textielkaarten VA 510 In het tydvak van 8 t/m 27 Oijt* worden de bonkaarten K 512 voorde 12e periode 1945 benevens de kaarten VA 510 (leder en textielkaarten) uit gereikt. Deze kaarten worden uitgereikt tegen inneming van de bonnen At m E 510 van het nieuwe inlegvel GA t/m GE 508. KANTOOR VENRAY Maandag 15 Oct. te Leunen van 9.30-12 uur letters A-N, 13-15.30 letters O t/m Z Dinsdag 16 October te Merselo van 1.30—12 uur letters A—N, 13—15.30 letters O t/m Z Woensdag 17 October te Ysselsteyn van 9.30—12 uur letters A—N, 13—15 uur letters O—Z Donderdag 18 October te Heide van 9.80-12 uur letters A N, 13 15 uur letters O t/m Z Vrydag 19 October te Veulen van 9.30—11 uur letters A t/m Z. Yoorinleveringsbon Azijn In het tydvak van 15 t/m 20 Oct. worden de bonnen A 2, B 2, C 2, D 2, J E 2 van de Hulpbonkaart Kring Venray aangewezen als voorinleve- ringsbon voor aziin. Deze bonnen moeten worden ingeleverd bij de plaatselijke winkeliers. Gratis Havermout Door het Comm. Ned. Roode Kruis wordt aan de getroffen bevolking van Limburg 1 Kg. Havermout per persoon gratis beschikbaar gesteld. Hiervoor moeten worden ingeleverd de bonnen A 1, B 1. C1, D 1, El, van do Hulpbonkaart 1945. Deze bonnen moeten worden inge leverd tot en mot 13 October a.s. by winkeliers die hieraan hunne mede werking willen verleenen. De winkeliers leVeren deze bonnen in op 15, 16, 17 en 18 October a.s. by den Distributiedienst, waarvoor zij een afgestempeld ontvangstbewijs ontvangen, hetwelk direct by den grossier moet worden ingeleverd, Koffie en melk voor café's Café's welke in de maand October nog geen rantsoenen koffie en melk ontvangen hebben en .een aanvrage hebben ingediend kunnen inde week van 15 t/m 19 October de bonnen afhalen. Jo Verhengen Jacques Coenen hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de kerkelijke inzegening zal plaats hebben op 25 October om 10 uur,'in de Paterskerk te Venray. Venray, Grootestraat 7 Grootestraal 9, Oct. 1945. Toek. adresVenray, Grootestraat Receptie 1—2 uur n.m. (In plaats van kaarten) Hub. Langemlijk Toos Boom geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op Dinsdag 16 October om 9 uur'in de Paterskerk Venray. Bruns8um, Bodemplein 11 Venray, Oude Oostr.weg 37a Dag-adresOude Oostr.weg 37a Voor de zeer gewaardeerde blijken van deelneming, ondervonden by de ziekte en het overlijden van onzen dierbaren Vader, betuigen wij onzen hartelijken dank aan H.H. Geeste lijken, Eerw. Zusters, Dokter, Hand boogschutterij „St. Anna", collega's familie, buren, vrienden en bekenden, Kinderen Costers. Paterslaan 7. Langs dezen weg betuigen wy, ook namens wederzydsche familie, onzen hartelijken dank voor de be langstelling by ons Huwelijk onder vonden. Martin Arts Dora Arts-v. Sambeek Heuvelstraat 15, Venray. D. Peelenstraat 7, Boxmeer. HARTELIJK DANK aan Heeren Geestelijken, dokter, familie, buren en allen die hulp en deelneming be toonden by het plotseling overlijden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder. M. Yerheijen en kinderen Oostrum C 24. Bij mijn vertrek naar Indiö zeg ik familie, vrienden en bekenden vaar wel. J. Baltissen, Merselo II 6 R.I. Middenstandsdiploma. Aanmelding van cursisten voor de 3e club en repetitiecursus Midden standsdiploma moet plaats hebben vóór 22 October a.s. Cursus J. W. DINJENS Patersstraat 10. Attentie Personen welke van het kantoor Venray een oproep krijgen voor het afhalen van een nieuwe noodstam- kaart worden verzocht zich te houden aan dag en uur van oproep, teneinde onnodig lang wachten te voorkomen. Petroleum voor stal verlichting Stallen waarin geen aansluiting van gas- en electriciteit aanwezig is kunnen voor een periode van twee maanden rantsoenbonneu petroleum ontvangen. Veehouders dienen een aanvraagformulier MD 333 16 af te halen op de gewone kantooruren en zitdagen in de week van 15 t/m 19 October a.s. Alvorens een aanvraagformulier in behandeling kan worden genomen dient de veehouder zich tot den plaatselijke bureauhouder en tot de Stroomverkoop-My te wenden ter verkrijging van handtekening en sGmpel. Indiening der formulieren wordt nader bekend gemaakt. Bon 736 voor schoen reparatie Bon 736 van bonkaart 511 is met ingang \an 7 October geldig verklaard voor het doen repareren van schoenen met een hoeveelheid leer van 25 gr. per bon. Petroleum voor verlichting Gezinnen welke voor verlichting niet zyn aangesloten op hét gas of electrisch net, kunnen voor de maand October wederom 3 rantsoenbonnen petroleum afhalen op de gewone kantooruren en zitdagen. Stamkaarten dienen te worden overgelegd. Petroleum voor kookdoeleinden De na-uitreiking van petroleum- kaarten voor kookdoeleinden vindt plaats te Venray, Horst on overige plaatsen op de gewone kantooruren en zitdagen in de week van i5 t/m 19 Oct. a.s. Het ingevulde aanvraag formulier met opgeplakte bonnen 244 Algemeen van de bonkaart 10e periode en alle stamkaarten dienen te worden overgelegd. DeCotfoli maakt bekend dat alle inwoners van Venray (Kom) vanaf Maandag 9-12 t/m Zaterdag 2—5 op het Kantoor van de Covoli Henseniüsplein 9, een bewys kunnen afhalen, hetwelk recht geeft op het kopen van 2 p. zeeppoeder, by alle winkeliers. Fokver. Eensgezindheid, Op MAANDAG 22 OCTOBER Keuring van Melk- en Jongvee van de leden van Fokvereeniging en Stierhoudery. Schriftelijke opgave tot 19 Oct. by "Willems, Nachtegaal, Boerenleenbanken Venray en Leunen Houders van Spaar- en loopende rekening-boekjes, welke op hun boekjes een tegoed hebben van f 1450 of meer, worden verzocht deze boekjes zoo SPOEDIG mogelijk bij de betreffende kassiers in te leveren. By mijn vertrek naar Indië'roep ik familie en vrienden een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe. Henri van Leuken le Reg. Jagers, Utrecht Bij my'n vertrek naar Indië zeg ik myn familie, vrienden en kennissen hartelijk vaarwel. M. Lenssen, II 0 R.I. VAARWEL aan familie, vrienden, buren, 'kennissen en clubgenooten van V.V. „Oostrum", by myn vertrek naar Indië Rein Verstegen II G R.I Bij myn vertrek naar Indië aan familie, vrienden en bekenden harte lijk vaarwel. F. S winkels, Leunen H'H. Molenaars, Graanhandelaren Stempelinkt in literflesschen voor het merken van zakken. Steeds verkrijgbaar by J. HOFMAN-BEXKENS Kantoorboekhandel, Tienray PETROLEUM verkrijgbaar te: OIRLO Maandag 15 Oct. 8—12 uur OOSTRUM Maandag 15 Oct. 2—5.f GEYSTEREN Dinsd-16 0ct. 9—11 u. HEIDE Dinsdag 16 Oct. 2—4 u. VEULEN Woonsdag 17 Oct. 9—12 u. YSSELSTEYN Woensdag 17 Oct. 2 Aanbevelend, H. CLEPHAS, Beekweg 10 Degenen, die nog bierflesjes „3 Hoefijzers" in hun bezit hebben, wórden ver zocht hiervan opgave te doen bij M. JANSSEN, p.a. J. Poels Grootestraat 26. Tuinbouw- en Eier- vereeniging Oostrum. ALGEMEENE VERGADERING op Zondag 14 October om 11 uur, by li. Verheyen te Oostrum. Heroprichting en Bestuursverkie zing. De Besturen. Rantsoeneering Gedistilleerd. Hiermede berichten wy, dat de tap- en slytvergunning van wijlen den Heer J. KEMPS is overgegaan op A.M. KEMPS. A.s. Maandag en Dinsdag wordt met de tapperij en slytery begonnen. Deze wordt uitgevoerd in cafó J. Schaeft'ers, Schoolstraat, v.m. van 9 tot 12 uur. De klanten worden in de gelegenheid gesteld hun rantsoen af te halen. Flesch of kruik meebren gen. Contante betaling. Wij hopen zooveel mogelijk klan ten uit Venray en omgeving met een rantsoen van dienst te zyn. Aanbevelend, A. M. KEMPS J. M. SCHAEFFERS Wy beginnen weer met het INBINDEN van KerKboeken, Missaals, Boeken. Prima afwerking. FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Geen Beschuitbons Geen nood Brengt ons50 gram boter, 100 gram suiker, 50 gram eipoeder of 2 eieren, 3 A Bon en U ontvangt 50 prima beschuiten. Ook het adres voor GEBAK. Dagelijks VERSCHE BROODJES. Gb. Hoedemaekers Langstraat 2 Naamstempels, Handteekeningstempels, Datumstempels, Stempelinkt, Stempelkussens steeds verkrijgbaar by HOFMAN-BEXKENS, Tienray Kantoorboekhandel. GEVRAAGD zoo spoedig mogelyk in groot gezin (10 kinderen) flinke hulp in de huishouding om de moeder in alle voork. werk- zaamh. behulpzaam te zyn. Welk flink meisje voelt hier iets voor Brieven onder no. 10 bureau van dit blad. GEVRAAGD: net meisje, riiet be neden 18 jaar, voor 1 November of eerder. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD voor directboeren knecht en boerenmeid 14 17 jaar. Jos. Direks-Houwen, Oirlo E 74. Gepens. Hoofd eener School zoekt WONING voor 2 pers. Brieven onder no. 15 bureau van dit blad. TE HUUR GEVRAAGD 2 kamers voor bejaard echtpaar. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD administratieve kracht Kennis belastingzaken gewenscht. Administratiekantoor H. Hanssen, Grootestraat 1, Venray. GEVRAAGD flinke bakkersleer ling of halfwas. Bakkery Kateman, Langstraat. Meisje gevraagd voor dag of dag en nacht. v. Blerick Adres: Janssen-Doumen, Bakkery, Veltum L 67. VERLORENlorgnet, Vrydag in de kapel van St. Servatius. T.b.t.t.b. by P. van Opbergen Jzn. Stationsw. TE KOOP tweedehandsch dames- en lieerenrywielen. Tevens verkrygbaar Eng. Rywielen en Banden op bon C.N.V. J. H. Seykens, Leunen K 13. TE KOOP partij biggen w.o. ge merkte zeugjes, by Th. Pouwels, Servatiusweg 6. TE KOOP jonge honden, gekruist Holl.-Duitsche Herder, by G. van Houdt, Veltum L 1. TE KOOP een dragend varken, 14 weken dracht, ook genegen te ruilen. Piet Arts, Heide L 48. TE KOOP: een dragend varken, 13 weken dracht, by Ant. Martens, café, Leunen K 8. TE KOOP een party biggen by A. Janssen, I 42, Ysselsteyn. WIE RUILT een jong fokvarken (stamboek) tegen mestvarken. Langstraat 58. TE KOOPeen in goeden staat zynde dorschmolen en'eenige hon derden schansen. G. vd Bcrgh, Oostrum D 31. TE KOOP een in prima staat ver- keerende haardkachel. J. de Jong, Oude Oostr.weg 20. TE RUIL een paar jongensschoe nen maat 33 tegen maat 35. Oude Oostr.weg 47. VERLOREN een handschoen, van Deurnescheweg naar Langeweg. R. Arts, Hoenderstraat 25. TE KOOP droge staakboonen, witte kool en prei. H. Wilms, Oude Oostr.weg 42 S.V.V. I—TEGELSCHE HERTEN (2e klas) Woensdag 17 October 8 uur. Entrée 50 ct. kinderen 10 ct. Komt zien INu een cent weer een cent isnu de knapste expert op het gebied van geldzaken, Minister Lieftinck, (waarover men zelfs in Engeland niets dan lof heeft) aanspoort tot sparen nu is ook voor U een LEVENSVERZEKERING voor 100 gerechtvaardigd. Laten wy eens met U van gedachten wisselen over een Levens-, Studie-, Uitzet- of Spaarverzekering en vraagt nu om inlichtingen by Assurantiekantoor M. JEUKEN Schoolstraat B 226 HORST, Grootestraat 24b VENRAY Weer leverbaar door Rijkshandelsvereeniging Typemachines, Telmachines, Boekhoudmachines, Adresseer- Kantoor druk- en Stencilmachines, Kaartsystemen. STALEN MEUBELEN zeer lage pryzen. Levering volgt zoo spoedig mogelyk na bestelling. bÜ. de RIJKSHANDELSVEREENIGINGSVERTE- GENWOORDIGLR. Inlichtingen schriftelijk verkrygbaar bij TH. J. FRANSEN, A 4, WANROY Mondeling: 's Zaterdags 9-12 uur te OPLOO BS. Boekhoudingen Balansen Belastingzaken m GROOTESTRAAT 1 VENRAY Bezoekt in het verwoeste OVERLOON op 14, 15 en 16 October. Hoofdpunten uit het programma 's Namidda£s inleiding der feestelijkheden. z,UiNiiAG: Variété, muziek en zang in cafó „Het Wapen van Overloon" (rbe Overloon Arms), 's Avonds groot vuurwerk. rvi^Torv Groote Allegorische Optocht. - Dansen. DJJNbDAG Gecostumeerde Voetbalwedstrijd. - Dansen. KERMIS-ATTRACTIES Luchtschommel, Draaimolen, Zweefmolen. - N.V. ATO van Gend Loos, Venray vraagt voor direct liefst met kantoorervaring. Aanmelden aan het kantoor. By voldoende deelname zal een CURSUS ter opleiding voor het diploma Boekhouden van de Nederlandse Associatie van Practijk-examens gehouden worden. Aanmelden by P. J. WJANSSRN, Stationsweg 26 k Hebt U schoenen, hetzij kapot of los, Ze worden vlug gemaakt bij v.d. Bosch Levert daar Uw reparatiebonnen in. G. H. M, v.d. BOSCH-NICOLAI - Schoolstraat (noodwoning) Levert Uw schoeureparatiebonnen 73U in bij JOS.VOERMANS,Langeweg 20 Daar worden alle schoenreparaties spoedig en vakkundig uitgevoerd. J HET ARCHITECTENBUREAU H. KOOY bericht by deze, dat het een KANTOOR HEEFT GEOPEND te VENRAY in een directiekeet a. d. Merseloscheweg bij café Siebers Zij bevelen zich door deze beleefd aan voor het maken van alle soorten teekeningen, plannen en begrootingen. Getroffenen, wendt U met vertrouwen tot bovengenoemd'bureau, dat U gaarne met zyn 20-jarige practyk ten dienste staat. Inlichtingen en adviezen worden gaarne gratis verstrekt. Kantoor geopend alle werkdagen, behalve Zaterdags, van 10-12 en 15 17 uur. H. KOOY, Architect Lindenlaan 90, Huizen Tel. 424 KLEI-POOTAARD APPELEN Eersteling, Bintje, Industrie, Wilpo, enz. verschillende klassen en maten, onder plombe N.A.K. Regeeringsprys. Afkomstig van de door geheel Nederland en ver daarbuiten om haar degelykheid en prima kwaliteit bekende firma N.Y. J. L. ROBERTUS, Winschoten. Vert. Verheijen's Zaadhandel, Leunen 4.H. Fruittelers en Landbouwers, zorg voor een aankoopvergunning en wy leveren U voor sproeityd: RUG- EN TONSFROEIERS. Verkrygbaar voor granen CERESAN droog, MORKIT ARETAN voor aardappelen te ontsmetten. Tevens Olie en Vetten op vergunning. LANGSTRAAT 60c Accountantskantoor EINDHOVEN VENRAY Accountancy Belastingzaken Boekhouding, Regeling Oorlogsbedrijfsschade bijkantoor Venray, Grootestraat 15

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2