Kolen en Ri(k$du i uaux „USii keidenken' WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ONTSPANNING Slotnummer van DE ZWIJGER DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE. AMEN 9 19 29 9 9 29 27 Zaterdag 13 October 1945 No. 4 Zes en Zestigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1.00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 p. kwart, bij vooruitbet. Losse nos. 10 ct De Katholieke Arbeidersbe weging heeft de volledige steun gegeven aan Pater Henri de Greeve, die als een laatste red middel voor het lenigen van de zo overgrote nood in de door de oorlog zo fel getroffen gebie den zijn „Optocht der Naasten liefde" heeft ingesteld. Duizenden en nog eens dui- zenden, oud en jong, arm en rijk, hebben zich in deze mas sale optocht aaneengesloten, we tende, wat het zeggen wil oor logsslachtoffer te zijn, goed en have verloren te hebben, werk van jaren kapot gebeukt te zien liggen. Zij beseffen, wat een offers gebracht zijn juist door deze ge bieden, zij mogen zelf al lijden ondervonden hebben voor hun bevrijding, het is echter niets in vergelijking met wat zich afspeel de in Noord- en Midden-Lim burg, met wat zich afspeelde in de Betuwe. En de Katholieke Arbeidersbe weging heeft met haar gewoon élan dit grootse werk aangepakt, en een van haar mooiste resul taten was wel, dat in verschil lende afdelingen in de Mijn streek de mijnwerkersleden een gedeelte van hun deputaat- kolen, waarop zij als mijnwer kers recht hebben, kosteloos zou den afstaan aan arbeidersgezinnen in getroffen plaatsen van Noord en Midden-Limburg. Ook de R.K. Beambten-orga nisatie volgde dit prachtig voor beeld, terwijl de Mijn-directies er geen bezwaar tegen, ja zelfs direct klaar stonden om ook mee te helpen. Dat is gemeenschapszin, dat is solidariteit van het beste soort, waaraan wij juist in deze tijd, zo veel gebrek hebben 1 Naastenliefde, de mijnwerkers hebben het grote, mooie gebod verstaan... Maar... er zijn er, die NIETS verstaan willen. Nederland heeft altijd bekend gestaan om zijn bureaux, en de zakenman in het bijzonder, zal u van de prachtige en snelle hulp van diverse bureaux onder de oorlog wel het een en ander kunnen vertellen. Wij hebben ook een Rijks- kolenbureau, waaraan een massa ambtenaren zitten. Waarvoor.... In ieder geval niet ten gerieve van het publiek. Want een van deze reuze-ijverige ambtenaren heeft ondekt, dat er met de kolen iets gebeurt, waarin hij zijn neus niet heeft kunnen steken. Hij stak zijn neus er in... en de gevolgen...? De mijnwerker kreeg het volgende te horen „Wij hebben niets tegen optoch ten van welke aard ook en dan ja, de getroffen gebieden, ja, dat is werkelijk heel erg. maar kijk eens, mijnwerker, je kunt je eigen met hard werken verdiende kolen gerust afgeven, dat moet je nu zelf weten, maar die ze van je krijgt, moeten we dat quantum van zijn rantsoen aftrekken, kijk, zo helpen wij...!" En de mijnwerker heeft een zeer duidelijk antwoord gegeven: „Jullie kunt stikken Minister Schermerhorn heeft 't o, zo goed voor. Hij wil geen nieuwe evacuatie en hij wil onze getroffen gebieden helpen zoveel hij kan, hij wil niet, dat wij „kreperen", maar zijn het nietde bureaux van het Rijk, die hem uitlachen, die iedere goedgemeen de hulppoging, het schijnt haast weloverwogen, de kop indruk ken 1 Het schijnt deze heren, die toch zulke verantwoordelijke pos ten bekleden, gewoon niet bij te brengen te zijn, dat in een ge troffen gebied méér en héél wat méér nodig is, als waar de oor log zonder een spoor te trekken, is overheen gegaan 1 Is 't niet om te huilen, wan neer men bovenstaande dingen leest, wanneer men Dr. Droesen hoort klagen, dat van de honderd landeggen ons Limburg er kreeg: zegge en schrijve drie „Nederland bouwt op", het is een prachtige slagzin en een pak kende reclame, maar hij is voos, de bittere waarheid is, dat van de kant der Rijksbureaux geen begrip getoond wordt voor dat gene, wat hier-de bevolking heeft doorstaan en wat zij nog door staat 1 Hulp, men lacht u uit, geen hulp, maar Bureaucratias viert hoogtij En weer gevende mijnwerkers een prachtig voorbeeld 1 Uit ver schillende afdelingen der R.K. Arbeidersbeweging op de Domi- niale mijn te Kerkrade is het voorstel gekomen, om een Zon dag, desnoods kosteloos, extra te werken voor hun getroffen broe ders uit Venray en omstreken. Weer helpen de mijndirecties, weer helpen de ambtenaren... En het woord is nu weer aan het Rijkskolenbureau. Dit kan 't weer de kop indrukken en zich op de borst slaan, dat het zo prachtig meewerkt aan de op bouw van ons Nederland Herstel en Vernieuwing, de Limburgia-Pers, wij, ja, de gehele getroffenstreek protesteert tegen Uw bemoeiingen in deze. Wat gemeenschapzin, wat so lidariteit opbouwt, gij allerminst hebt het recht, dat prachtwerk af te breken Het is het goed recht van ieder mens, dat hy na gedane arbeid zich eens ontspant, opdat zyn gedachten het W9rk achter zich laten liggen en hij even onbekommerd genieten kan van wat moois, van wat goeds, dat hem al de 'zorgen en kommer van eiken dag even vergeten doet. En zeker is dit het geval hier in Yenray, waar ieder mens zwaarder gedrukt gaat onder de omstandighe den, feller de moeiten en zorgen kent als elders. Maar waar moet hij zyn ontspan ning gaan zoeken Het is bitter voor een huisvader zijn oudere kinderen te moeten ver bieden mee te gaan met die talloos velen, die nu reeds Venray uittrek ken om elders ontspanning en ver maak te zoeken. Het is bitter voor een huismoeder, dat vader de gehele Zondag achter de kachel moet zitten, omdat er nu nooit eens iets te doen is als een enkele voetbalwedstrijd, waar hy' naar toe kan gaan, of net moest zyn de enkele café die nog is overgebleven. Het- is bitter voor een vreemde arbeider, die om welke reden ook, hier naar toegekomen is om te wer ken, dat hy 's avonds over straat moet slenteren en zyn vermaak zelf moet zoeken, wil hy niet in de on gezellige slaapgelegenheid blijven han gen Het is bitter, dat de oudere jeugd aan haar lot wordt overgelaten en dat zy maar zien moet, hoe ze haar blyheid en frisheid uit of opkropt. Het is bitter, dat het weer dezelfde weg opgaat als vroeger, toen men in Venray als verdwaald rondliep, ter wijl men elders de Venrayers voor aan zag staan Waar blijft een nieuwe Volksont wikkeling, is zy met de oorlog ten onder gegaan. Waar blijver, de toneelclubs, kun nen en kennen zy niets meer Waar blijft de Katholieke Film actie "Waar blijven zij allen, die voor de oorlog zo'n verdienstelijk werk ver richtten met de ontspanning in Ven ray op iets hoger plan te brengen. Durven zy dan niets meer, of is het nu maar prima in orde, dat el ders zonder controle gedanst wordt, dat men zich rustig de teugels-uit eigen handen laat nemen. Laat men nist komen met: geen gelegenheid, want waarom heeft men het aanbod van een zeer grote barak dan afgeslagen Wegens de kosten Maar is dan onze jeugd niets waard, is dan verenigingsleven niets waard? Geeft men dan niets om ontspan ning voor de eigen en vreemde wer kers Er kan niet vergaderd worden, er kan niets, maar dan ook niets ge beuren. Is het dan niet jammer, dat men zo iets laat schieten Gennep, een plaats veel kleiner als Venray, zag voor de oorlog goede to neelgezelschappen, goede orkesten, revues enz. En hoe staat het in Venray? Sef Cornet en zyn mannen staan klaar, verschillende cabarets, spre kers... Moet men ze laten staan, of wy maar naar hen gaan Is het Gemeentebestuur er zich goed van doordrongen wat haar taak in deze is, dat dit ook by de weder opbouw hoort en dat zij enkel en alleen controle (die nodig is) in Ven ray zelf houden kan. Wy zien vol verwachting naar de nieuwe Raad, hopenliik zal eindelijk de wensch van zo menig vader en moeder, van zo vele vereenigingen- ja, van geheel Venray, by haar ge hoor vinden. Anders is het niet „Venray Vooruit" maar „Venray d'r uit". Laten verenigingsmensen de kop pen eens by elkaar steken, inplaats van in het zand en gezamelyk met de nieuwe Raad een oplossing zoeken, want daar moet een oplossing ge vonden worden, Venray zal herryzen, ook zijn ontspanning! Onder deze titel verschijnt Woensdag 17 October a.s. het slotnummer van „De Zwijger", verlucht met tal rijke foto's, waarvan enkele tijdens de strijd om Venray genomen, en diverse tekeningen. Het nummer is gewijd aan de rampzalige October- dagen van het vorige jaar en bevat o.m. een uitvoe rig verhaal over de strijd om Venray. „De Zwijger" is verkrijgbaar bij de bekende adressen: Henseniusstraat 1de beide boekwinkels, voor de kerkdorpen bij de oude adressen, a 25 cent Nieuws uit Venray en omgeving 18 OCTOBER. Wegens de vele droeve herinnerin gen, die verbonden zyn aan de be vrijding van Venray, op 18 October 19-44, heeft men gemeend van deze dag geen feestdag te moeten maken, in dien zin, dat er gedanst en gehost moet worden. Ongemerkt zal deze dag echter niet voorbij gaan. Om 10 uur zal een plech tige Hoogmis worden opgedragen in Paterskerk voor al de oorlogsslacht offers, terwijlom 2 uur een kruis beeld zal onthuld worden, dat door het G.O.I.W. geplaatst wordt op de plek in het Laagriebroek te Leunen, waar Frans Michels zijn leven gaf, bij het vervullen van zijn plicht. Om half acht zal in de feestzaal van Huize St. Servaas (toegang alleen door de poort t.o. Garage Gommans). Pater Dr. W. Voesten een herden kingsrede uitspreken, met muzikale omlijsting van het? Derde Orde koor, Onder de pauze zal een collecte ge houden worden ten bate van Stichting 1940-1945. Kaarten van deze avond zyn in voorverkoop te krijgen a f 0.50 bij de beide boekhandelaren. BEKENDMAKING. De Burgemeester van VENRAY brengt ter openbare kennis, dat de genen, die nog geen aanvrage voor vergoeding huurwaarde verlaten wo ning hebben ingediend en voor deze vergoeding nog in aanmerking wen- schen te komen, tot uiterlijk 17 Oc tober a.s. nog een aanvrage voor deze vergoeding kunnen indienen. Aanvraagformulieren zyn ter cretarie afdeeling Evacuatie verkrijg baar des voormiddags tusschen 9 1-2 uur. Voor vergoeding komen in aanmer king de eigenaars van alle woningen die tengevolge van de evacuatie door de bewoners verlaten moesten wor den, dus niet alleen de aan derden verhuurde woningen, maar ook die door den eigenaar zelf bewoond. Voor woningen, die geheel verwoest zyn of zodanig beschadigd, dat zy niet meer herstelbaar zyn, wordt fleen huurwaardevergoeding gegeven. Venray, 10 October 1945 De Burgemeester, A. H. M. JANSSEN. ZIJ, DIE NOG NIET TERUG ZIJN. Ja, Venraysche burgers, er zijn nog een groot aantal inwoners, die nog niet terug zyn, die nog in België ver blijven. Wij zien al Uw verwonderde gezichten en hooren U vragen „Is het heusch? Zyn er nog Venrayers in België?" Ja, U weet dat niet en zelfs schij nen de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten het ook niet te weten of zyn het vergeten? Immers, wanneer we zoo nu en dan eens enkele dagen met verlof in onze woonplaats zyn, begroeten vrien den, kennissen ons welwillend en vragen dan Waar zit je tegenwoor dig? En als wy dan antwoorden: In België zeggen ze heel verwonderd „Zoo zit je in België, hoe zyn jullie daar nou terecht gekomen?" En dan blijkt wel, dat men niet weet, dat et een groot aantal dokters en verple gersgezinnen zyn waarvan het ge zinshoofd. zyn werkkring by de uit Venray geëvacueerde zieken heeft. Toen de geallieerde militaire auto riteiten na de verwoesting van Ven ray elders in Nederland niet voldoen de plaats voor de zieken meenden te kunnen vinden, werd voor een grooi deel dezer patiënten een onderkomen .in België gezocht en uit plichtsbe trachting bleven doktoren, verplegers en verpleegsters bij hun zieken, al was het dan ook by'na niet mogelyk een eenigermate redelijk onderdak in het overvolle België te vinden. Wanneer men dan zyn verhaal heeft verteld, is de eerste vraag van een Venrayerkun je niet wat ciga- retten meebrengen en wat elastiek voor de broekjes van myn kinderen en lucifers en zout..., ik zal je geld meegeven? Men beseft niet, dat de Nederlandsche gulden bijna geen waarde heeft. Wij zullen het nu maar verder niet over het dure leven in België hebben, te meer omdat eenige maanden geleden Dr. Havermans, in de Zwijger, al een artikel hieraan heeft gewyd en duidelijk gewezen op de zeer moeilijke levensomstandig heden voor de geëvacueerde Neder landers. Daar is nu eenmaal niets aan te doen Het wordt echter voor hen, die nog niet terug zyn, wel moeilyk te dragen, als zy hooren. dat hun woningen door anderen zyn ingenomen, en dat men het vanzelfsprekend vindt, dat degenen die zoo lang zyn weg geweest, maar iets anders moeten zoeken. Vooral omdat zy, die in België zijn, niet zooals anderen de gelegenheid heb ben gehad, om reeds enkele maanden na de verwoesting van Venray in hun huis te gaan kyken en te redden, wat er te redden viel. Zoo nu en dan hooren wy hier be richten van giften van Haarlem, Roode Kruis en andere instanties. Wie zorgt voor hen, die nog niet terug zyn Natuurlyk geldt ook hier, uit het oog uit het hart. Maar recht vaardigheid en naastenliefde gebieden, dat voor hen, die juist het meest gedupeerd zyn, ook het meeste wordt gedaan. Moge dit artikel by dragen om hen, die kunnen en moeten helpen te doen denken aan de nooden van hen, die nog niet terug zyn. Dr. HOYNG VERTREKT. By het ter perse gaan van dit blad vernamen wy, dat DokterHoyng binnenkort Venray gaat verlaten en zich zal vestigen te Groenlo. Over dit inderdaad grote verlies voor Venray komen wy in ons vol gend nummer terug. NA DE BEVRIJDING... Sept. 1944de inwoners van Vierlingsbeek worden door de Duit- schers met een „schnell heraus" uit hun dorp verdreven. Duitschland wordt verslagen en na een evacuatie-periode van 7 maanden keeren de Vierlingsbeekenaren naar hun geteisterde woonplaatsen terug. 27 Sept. 1945: acht Germanen wan delen zonder bewaking door Vier lingsbeek om mynen te ruimen Neen, om fruit te stelen. Ze wisten het klaar te spelen een volbeladen fruitboom van zyn vruchten te ont doen en sarcastisch riepen ze den eigenaar toe„Forderungsschein wird nachgeschickt und England wirdallea zahlen nach dem Krieg". De boeren vragen zich af of we werkelyk van den Duitschen over weldiger verlost zyn.... Volgens niet-officieele berichten zal H.K.H. Prinses Jnliana. in Haar kwaliteit als Voorzitster van Neder lands Volksherstel, aan het einde van deze week een niet-offleieel bezoek brengen aan het getroffen gebied van Noord-Limburg. Aan het einde van Haar reis, waar schijnlijk dos heden Zaterdag, zal Zjj ook Venray be zoeken. Patiënten, slachtoffers van oorlogsgeweld. Lyst 7 30 September 13 patiënten St. Anna 5 October 1 patiënt St. Anna 6 October 5 patiënt St. Anna 1 patiënt St. Servaas 7 October 1 patiënt St. Anna 9 October 1 patiënt St. Anna Verplegend personeel 10 October 1 patiënt St. Anna 14 October 2 patiënten St. Anna 16 October 3 patiënten St. Anna 17 October 3 patiënten St. Anna 18 October 1 patiënt St. Anna 21 October 1 patiënt St. Servaas Naam en voornamen Geboorte-datum Overl. datum Over!, plaats Breukel C. H., Cuypers M. H.' C., Janssen A., Hoffard M. G. A, Ammerlaan A. M. Th., 25 October 14 27 Mei 94 9 Februari 88 17 Februari 20 3 Mei 17 30 September 44 12 October 44 17 October 44 St. Anna St. Pascal is, Oostrura Laros Cornelis W., geboren 3 Juni 1928, overleden 13 October 1944 Mesman Ber., geboren 3 Februari 1853, overleden 30 October 1944 Slachtoffers, onvoorzichtigheid met oorlogstuig Lyst 8 Naam en voornamen Geboorte-datum Overl.-datum Adres Smals Gerardus Jacobs Hubertus A. Janssen Gerardus H. J. van Ryt Arnold J. Verheyen Peter J. Willem8 Hubertus J. H. Kersten Gerardus J. Versteegen Hendr. M.M. 7 Aug. 29 14 Aug. 28 8 Mei 28 3 Jan. 29 13 Aug. 27 11 Mei 30 4 Dec. 32 15 Jan. 33 5 Juni 45 22 Juli 45 29 Juli 45 Veldstraat 4 Smakterweg 14 Maash.weg 41a Smakterweg 5 Akkerweg 8 Landw.weg 30 Smakt B 15 Smakt B 16 Lyst 9 Slachtoffers mijnongeval Naam en voornamen Geboorte-datumi Overl. datum j Adres Puts Gerardus v. Ryekevorsel v. Kessel Jenniskens Johannes Drabbels Peter Johannes de Ryck Martinus Chr. Smits Anna M. H. Burgers Peter H. M. De Mulder Maria Helena Janssen Petrus II. W. Koenen Henricus Vervuurt Willem M. G. van Ryswyck Theodorus Puts Wilhelmus J. H, Timmermans Gottfried Peeters Gerard H. J. van der Ploeg Franciscus Riedyk Adrianus 3 Sept. 31 13 Aug. 79 5 Maart 65 21 Dec. 73 15 April 07 26 Juli 15 30 Nov. 14 17 Maart 93 15 Juni 33 26 Oct. 88 12 Dec. 10 21 Mei 39 26 Jan. 34 3 Juni 19 30 Maart 23 32 jaar 19 jaar 3 Sept 44 7 Oct. 44 13 Oct. 44 2 Nov. 44 6 Nov. 44 3 Dec. 44 15 Dec. 44 16 Maart 45 21 Maart 45 17 April 45 1 Mei 45 31 Mei 45 7 Juli 45 28 Aug. 45 Ysselsteyn K.E Roermond Leunen K 28 Schoor K 30a Leunen K 105 Overbroek H 9a Veulen H 21 Leunen K 39 Merselo M 81a Scheide K 101 Laagriebr. K 57 Veulen I 26a Ysselsteyn K. E Ysselsteyn I 34 Brunssum Amsterdam Rotterdam Inwoners van Venray, geen oorlogsslachtoffers Lyst 10 (in Venray overleden) Naam en voornamen [Geboorte-datuml Overl.-datum j Adres Jacobs Franciscus H. 12 Jan. 24 3 Sept. 44 Koch Catharina M. C. 6 Maart 69 8 Kersten Jacobus 19 Sept. 62 Bakels Josephus F. 12 Maart 86 *6 Jansen Bernardina A.M. 25 Febr. 89 de Bruyni Wilhelmus G. 15 April 25 20 van Hoof Ardina M. K. 5 Juni 42 van Veghel Wilhelmina '13 Nov. 72 21 Derks Gertrudis 18 April 79 23 van Ryt Peter J. H. 1 Mei 44 26 Wilms Peter J. 20 Oct. 61 8 Oct. 44 Claessens Wilhelmina 14 Mei 68 17 Relouw Peter J. 8 Oct. 63 18 Wilms Anna S. 18 Jan. 67 16 p van den Munckhof Jan H. 18 Sept. 62 20 Verschuuren Gerardus 7 Nov. 59 24 van Gestel Franciscus 7 Sept. 63 25 Wismans Johanna 14 Mei 68 31 Verhoeven Anna M. G. 17 Febr. 61 3 Nov. 44 Poels Anna G. 22 Jan. 59 5 Heynen Linderdina 13 Aug. 58 Broers Francisca W. M. 22 Aug. 42 14 Camps Jacoba E. Q.J.M. 13 Nov. 44 14 Michels Johannes M. 20 Febr. 52 18 Janssen Petronella H. 18 Oct. 20 20 van de Pasch Henricus 15 April 44 9 Dec. 44 Janssen Maria J. W. 28 Juli 44 10 Verschuuren Peter J. H. 5 Juli 96 17 Jeucken Petronella 22 Nov. 57 21 Zegers Hermanus W. E. 1 Sept. 40 22 Drabbels Maria J. 28 Jan. 37 1 Jan. 45 Kemmelir.gs Maria T. M. 15 Nov. 43 3 Zegers Peter J. M. I.Jan. 15 Ewals Hendrina 19 Jan. 75 10 van Sinderen Renier 2 Juli 41 13 Engels Theodorus 29 Sept. 78 !5 Stevens Regina C. M. 8 Jan. 45 15 Goumans Conrardus H. 27 Juni 44 16 van de Voort Johanna 22 Maajt 77 16 Muysers Maria H. 16 Juli 70 18 Arts Martinus L. -P. J. 11 Jan. 45 23 Goossens Francina 8 Jan. 62 25 Manders Martinus 20 Juli 81 26 Pouwels Peter L. M. 1 Oct. 43 27 Rooyackers Johannes F. 5 Jan. 45 Houwen Gerard J. 21 Jan. 45 1 Febr. 45 Heidens Gertruda 29 Ang. 33 4 Hoedemakers Hendrika 22 Dec. 03 4 O'ox Theodorus A. 21 Juni 39 5 Deckers Gertruda P. E. M. 22 Jan. 45 5 Wolters Maria 3 Juli 70 Vogelsangs Gerardus 16 Sept 71 12 1 Swinkels Anna Maria 22 Oct. 68 !5 van Mejjel Catharina W. 11 Febr. 45 17 van Meyel Franciscus 11 Föbr. 45 18 Knippenberg Johanna A. 18 Mei 81 20 Janssen Johanna Maria 30 Nov. 69 Mersel.w. M 14e Eindstraat 10 Stationsweg 55 Hoenderstr. 22d Overl. weg 2 Scheyde K 89 Merselo M 39 Merselo M 96 Leunen K 17 Langstraat 29 Scheyde K 94 Henseniusstr. Maash. weg 29 Overl. weg 2 Overl. weg 2 Lull C 14 Gasstraat 1 Scheyde K 94 Merselo M 7a Merselo M 9 Merselo M 93 Ysselsteyn I 2 Oostrum D 1 Merselo M 33 Ysselsteyn I 81 Casten ray G 4 Ysselsteyn N 1 Overbroek H 9 Merselo M 124 Akkeiweg 12 Heide L 64a Oirlo E 14 Akkerwog 12 Merselo N 12 Maash.weg Langstraat 36 O.Oostrumw.22 Smakterweg 7 Leunen K 15a Merselo M 119 Maash.weg 29a O. Oostrum w. 27 Laagriebr. K 51 Leunscheweg 14 Beek weg 8 Oirlo E 84 Overbroek H 10 Merselo M 12 Castearay G 35 Leunschew. 13a Boschh. C 60 Brienshoek K 45 Zw. Klef A 2 Langstraat 19 Langstraat 19 Castenray G 4a Heide L 95

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1