FOK VEEDAG te Horst Boekhouden. Vergadering R.K. Middenstand QlieC enkele toeken hopen wij weer te openen BankeUakkecii - Kokeii[ i ountans Adminidiatiekantöót H. Hanssen vraagt een vertegenwoordiger Rutten's Bierbrouwerij WEDEROPBOUW! A. W. HERMANS, VENRAY ALB. MERKS KLOMPENDISTRIBUTIE De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van de inwoners dezer gemeente dat met ingang van heden do klompondistributie weer zal ge- schieden zooals deze voor September 1944 geregeld was. ^.anvragon om een bon voor klom pen kunnen derhalve weder ingediend worden tor gomoente-secretarie, Afd. Steunverleoning en Werkverschaffing Marktstraat 10, alwaar de betreffende formulieren vorkrygbaar zün (kantoor geopend van 9-12 uur v.m.) Deze regeling geldt dus weer voor de geheele gemeente Venray en hier mede vervalt de tot nu too gevolgde regeling, waarbij men zich voor de gehuchten moest vervoegen bij de plaatselijke afdeeling van do H.A.R.K. Venray, 3 October 1915 Do Burgemeester voornoemd, Mr. A. H. M. JANSSEN Rectificatie Telefoonnummer Ontvanger Dirocte Belastingen is niet 303 maar 308. De Noord-Liinburgsche Veuleitkeuring zal te Horst gehouden worden op 23 October a.s. DE WERELD HELPT NEDERLAND Volgeladen schepen in onze havens De wereld helpt Nederland. Schepen uit vrijwel alle landen der wereld, zoowel uit Argentic en Paraguay als uit Zuid-Afrika en Portugal,ontladen in de havens van Rotterdam en Amsterdam duizenden balen met kleeren, levensmiddelen en huisraad. Allerwegen 1)1 ij kt groote sympathie voor ons land te bestaan on algemeen is het streven om het do helpende hand te biodon bij don wederopbouw. Op een persconferentie van de afd. Buitenland van het landelijk bureau N.V.H. is daaromtrent hot een en ander medegedeeld. In Denemaken is 10 millioen Kro nen ingezameldin Engeland 147.000 pond sterling en do giften blijven vloeien. Paraguay zond levensmidde len, Portugal zamelt kleeren in, de Voreenigde Staten verscheepten ton nen levensmiddelen en kleeren. De gift van 6000 dollar van Z.H. den Paus is in Amerika besteod voor den aan koop van kindervoedsol. Het schijnt niet onmogelijk, dat de H. Vader nog een schenking ten behoove van ons land zal doen. De eerste zending van Zuid-Afrika is dezer dagen te ver wachten. Zij bestaat uit cacao, erwten, rozijnen, vruchten, pindakaas en kleeren, tor waarde van 1.400.000 gld. En tenslotte zijn or de hulpvorloe- ningen door Zweden, welks regeering in den hongerwinter reeds 5 millioen Kronen voor ons land besteedde on welks bevolking nog eens 2 millioen Kronen bijeenbracht en door Zwitser land, waar 50 millioen Zwitaérsche francs voor ons land worden inge zameld. Do Bondsraad heeft nog een bedrag van 100 millioen francs be schikbaar gesteld voor do geteisterde gebieden. Kr bestaan plannon om hot dlaconessonhuis in Ainhein voor Zwitsersche rekening opnieuw in to richten. De Tijd. alg. H. Communie van H. Familie. Diensten: 7, 8, 9 en 10 u. (best. dienst kinderen Keyzers)2.30 u. kinderlof paterskerk, "toewijding aan O.L.Vr. 11.15 u. bestuursverg. D.O., 3 uur bestuursverg. meisjes D.O. 5 u. lof en en toewijding der grooten. Generale H. Communie v.d. parochie. Collectenopbouw der kerk, bis schoppelijke noodon, arme. Deze week aardappeltermijn v.d. Paters. Maandag 7.30 zielemis voor alle overl. parochianen, zijaltaar overl. fam. Voeston Giesberts8 uur gest. jg. gebr. Piet, Josef en Martin Jansen 2 klas; 8.30 best. dienst voor Piet Tackon. 9 u.huwelijk PetrusDorssers en Huberdina Verheyen. Dinsdag 7 u. lm. overl. fam. Poels— Hendriks; 7.30 best. jg. Hein Hen driks; 8 u. gest. jg. v. Maria Claes- sens, overl. kinderen en ouders; 8.30 bost. jg. Johanna Sehwachoven en Maria v.d. Broek; 9 u. huwelijk Joh. Voeston en Judith Giesberts: 10 uur huwelijk Jacob Hendriks en Johanna Pools. Woensdag 7.30 uur lm. overl. fam. Clephas—Maas; 8 uur gest. sol. jg. Mons. Hoefnagels in ouders; 8.30 gest. jg. Anna Maria Ousters. (1 II.) Donderdag 7.30 uur best. dienst v. Gerard Vergeldt; 8 u. best. jg. overl. fam. Jansen Michels; 8.30 bost. dienst vr. v.d. Munckhof en zoon Arie. Vrijdag 7.30 best. jg. Willem Michiels 8.00 best. jg. Anna Camps-Schrijne- makers; 8.30 best. jg. Christiaan en Johanna van Meyel (1 H.): 8.30 lm. zijaltaar by gelogenheid van 25-jarige echtver. Math. Stoks—Bonn: 9u. best. jg. Agnes Bekkers en kinderen. Zaterdag 7.30 O.L.Vrouwemis; 8 u* best. jg. Bernard Loenen (1 H.); 8.30 best. jg. Mientje Verstegen (1 H); 9u. best. sol. jg. Jean Lemmens en Mar- garetha Strybosch. Biechtgelegenheid half 6 en hall 8 by parochiegeestelijken Bij eerw. paters vanaf 3 uur; Eiken dag lof om 7 uur. Heide: Zondag 8 en 10 u.; Collecten bouw der kerk, bissch.n. St. ServatiusZondag 6.45 en 8.30, Hoogmis 10 u. Door de week 6.25 en 7.45 u. Lof elke dag om 6 u. Zater dag biechtgelegenheid 5—8 u. St. Anna: Zondag 7.45 en 10.15 u. Door de week 6.50 en 8.15 u. Lof elke dag om 5.30, Zondag 3.30. Zater dagavond biechtgelegenheid 6—8 u. Zondag a.s. 14 Oct. om 11.15 bestuurs verg. D.O. jongens. Om 3 u. kerkelijke verg. meisjes D.O. 1 briefje van den loonslager, ver meldende datum en uur van slachting. 2 bewijs van den Keuringsdienst. 3 aanlioudvergunning van het te slachten varken. 4 kosten der machtiging, zijnde f 2.25. ROODBONT VEE. in deze maand zal een beperkt aantal roodbonte pin ken en vaarzen worden ingevoerd uit Overijssel. Dit vee zal moeten dienen als kern voor den opbouw van den roodbonte veestapel. Om te beginnen zal ieder getroffen bedrijf dusdanig met roodbont vee worden aangevuld, dat het op 25 pet. van het B.M. melk- en kalfkoeien en 25 pet. van het B.M. jongvee aan rood bont vee komt. Aan de bedrijven, waarop genoemde percentages reeds aanwezig zijn. zal voorloopig geen roodbont vee wordon toegewezen. Alle gedupeerde veehouders, die nog geen of geen 25 pet. van hun vroeger BM. aan roodbont vee heb ben, dienen hiervan opgave ie doen aan de voorzitters van de pl. com missies op Zondag 7 Oct. a. en wel voor: Iieide by G. Wismans, Ysselsteyn by M. Wismans, Merselo by P. Pubben, Venray—Dorp by Hub. Janssen. LANDBOUWWERKTUIGEN. Aan lagen voor werktuigen, tractoren en luchtbandenwagens dienen niet meer als voorheen te worden ingediend bij den assistent van den Rykslandbouw voorl. dienst A. Willems, doch op 't Voedselbureau Merselo of op diverse zitdagen. De urgentie voor de aankoop van deze werktuigen zal worden bepaald door een districtscommissie. Degenen, die reeds een aanvraag voor een werktuig hebben ingediend bij den assistent v.d. Rykslbw.cons. behoeven niet opnieuw aan te vragen. Andore nieuwe aanvragen dienen zoo spoedig mogelyk te geschieden. De Pl. Bureauhouder, A. CREEMERS. ONTSNAPT Uit het kamp Ede is de beul van Amersfoort, van Laar, ontsnapt. Hy had zich meester gemaakt van hot rywiel van zyn bewaker. To Maastricht, waar hij voor onder zoek verbleef, is do beruchte Jaegers ontvlucht, die zich tijdens de bezetting uitgogevon heeft vooronderduiker en verschillende illogalo werkers aan de Gestapo hoeft uitgeleverd. Burgerlijke StaDd Week van 28 Sept. t/m 4 Oct. 1945 GEBOREN Hendriks Martinus F. St. Elisabethziekenhuis Weys Jan Ij. P. M. Oostrum D 52 Arts Antonius J.H. KI. Oirlo F 34 OVERLEDEN Hondriks Martinus F. oud I dag Drabbels Hendrikus J. M., 9 dagen Vos Petronella W., oud 71 jaren, echtgenoot van Tacken L.H. Vullings Wilhelmina .1. C.; oud 37 jaren, echtgenoote van Keysers J. Geurts Uendrina, 74 jaren, echtge- nooto van Verheyen B. ONDERTROUWD Kerkhoff Lambertus F., 25 jaren, bode ziekenfonds en van Dyck Uen drina P., 26 jaren, beidon te Venray Schwachöfor Micniel C. oud 20 jaren, los arbeidor on Camps Johanna J., 33 jaren, beiden to Venray van Haren Franciscus A., 27 jaren, kantoorbediende, wonende te 's Her togenbosch on Achten Maria II., oud 31 jaren, wonende te Venrey. GETROUWD Verbunt Josephus G. A., 23 jaren, bakker, te Vonlo en Verhoeven Maria J. oud 22 jaren, dienstbode, te Venray van Kessol Petrus G., 25 jaren, on Wijnhoven Frederiea J. C., 22 jaren, beiden to Vonrav. van den Bokerom Peter H. G., 25 jaren, meubelmaker on Mooren Doro thea P. M.. 22 jaren, beiden to Venray Putten Jozef H. M., oud 26 jaren, bierbrouwer en Tielen Anna P., oud 25 jaren, leerares. beiden,te Venray. Eind October Koffiebon Op 27 October zal voor allo loof- tydsgroopon een bon voor koffie worden aangewezen. Dozo bon zal geldig zyn tot en met 24 November en recht geven op het koopon van 200 gram koffie. Kerkelijke Diensten. Heer dor weekkap. Kupers Parochieactie: draagt elkanders lasten Zondag 7 u. lm. v. Johan Rongen, DE BORREL KOMT Met 40 pet. van het totale ge bruik in 1939 zyn deze week onze stameafé's en dergelijke pleister plaatsen met spiritualiën bevoor raad. Op 6 October a.s. zullen we woor als vanouds ons bittertje kunnen bestellen. De jeneverprys varieert vanaf 35 cent per glas, prijslijsten moeten aanwezig zyn. Ook de slijterijen worden be voorraad on men kan zich op oen klantenkaart laten inschrijven. DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING ENG. HUISHOUDZEEPOp voorin loveringsbon 45 van do Kringkaart D. K. Venray No. 274 kan 40 gram Engelsche Huishoudzeep worden af geleverd. BIJZ. ARBEID De na-uitreiking van extra rantsoenen wegens het ver richten van zware, vuile en giftigen arbeid vindt plaats to Venray op Maandag 8 October 1945 op dè ge wone kantooruren en te ïlorst op Dinsdag 9 October 1945 op de gewone kantooruren. PETROLEUM: Voor het tijdvak van 1 t/m 31 October 1945 zyn de onder staande bonnon aangewezen voor het betrokken van ieder 4 liter petroleum oor kookdoeleinden do bonnen 05 t/m 98 van de bon kaart UA 510 de bonnen 05 en 07 van de bon kaart UB 510 do bon 62 van de bonkaart UC 510 Do aandacht wordt er tevens op gevestigd dat de rantsoenbonnen petroleum met rooden opdruk en het motief BNG met ingang van 15 Oct, 1945 zijn vervallen. TABAKSDETAILLISTENDeze kun nen Maandag en Dinsdag a.s. resp. 8 on 9 October op het Distributie kantoor een formulier afhalen voor werkvoorraadopgave van tabaksdetail listen. Hierop moet de werkvoorraadop gave per 10 October 1945 ingevuld worden. Deze formulieren moeten a.s. Don derdag en Vrydag resp. 11 en 12 Oct. 1945 op het Distributiekantoor inge leverd worden. Tabaksdetaillisten welke deze for mulieren niet inleveren zullen voor do verdere loop van do Distributie uitgesloten worden. TEXTIELHot loket Textiel is tot nader order voor het aanvragen van textiel gesloten. RijksYoedselburean VENRA V KANTOORUREN: Met, ingang van Maandag 8 Oct. kantooruren als volgt van Maandag tm. Vrijdag van 9 12 vm. Na den middag en ^Zaterdags voor 't publiek gesloten. Cnn teleur stelling te voorkomen, geliove men hiervan goede nota te nomen, daar buiten de kantooraren niemand ge holpen zal worden. HUISSLACHTING: Wanneer men een huisslachting wil verrichten van oen varken, gelieve men rekening te houden met hot volgende: Eerst gaat men naar don loonslager een briefje halen, waarop vermeld staat datum en uur van slachting. Vervolgens gaat men minstens 4 dagon voor de slachting naar den Keuringsdienst een bewijs halen. Dan gaat men naar hot Voedselbureau een machtiging halen. Hiervoor dient men mede te brengen: H.A.R.K. Venray i'Er zyn nog een beperkt aantal 1-persoons BEDDEN zonder bed- stukken, Hiervoor komen alleen in aan merking zy die thans nog op den grond slapen. Opgaven vóór Woensdag 10 Oct. schriftelijk in de bus by Wed. Pijpers, Grootestraat, of via de HARK-Co- mités op de kerkdorpen. Vermeldt alleen: naam, adres en aantal personen dat op de grond slaapt. Er zal geval voor geval worden gecontroleerd. Ie Jaargetijde voor wijlen de 1-Ieer en Mej. JEAN LEMMENS-STRIJBOSCH heeft op Zaterdag 13 October te 9 uur plaats in de Paterskerk. Beleefd noodigen wij familie, vrienden en kennissen uit dozen Dienst by te wonen. FAMILIE LEMMENS. U BRENGT ONS 1 ons suiker, 50 gram boter, 50 gram eipoeder en 3A bonnen, en U ONTVANGT 50 stuks prima Be schuit. Dagelijks versche Broodjes. GEBR. HOEDEMAEKERS Langstraat 2. Maandag 8 October hopen onze ge liefde Oudors en Grootouders Henricns Loonen en Johanna Itutten den dag te herdenken waarop zy' vóór 50 jaren in het huwelijk traden. Dat God hen nog vele jaren in ge zondheid moge sparen, is de wensch van hun dankbare kinderen en klein kinderen. Op 12 October a.s. hopen onze ge liefde Ouders M. II. Stoks en A. Stoks-Bonu hun 25-jarige echtvereeniging te her denken. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hun Kinderen en Kleinkinderen. Op 13 October a.s. hopen onze lieve Ouders Aiitoon van den Berg en Petronella Parilissen den dag te herdenken, waarop zy vóór 25 jaar in het huwelijk traden. Dat God hen nog lang moge spa ren, is do wensch van hun dankbare kinderen MARIA en Verloofde, LEONIE en Verloofde, NELL, FRANCIS, PIET, FiKNv, Riet. Oirlo, E 22b. Op 10 November hopen onze geliefde Ouders Jan Scliwacliöfer en Maria van Hotf hun 25jarig Huwelijksfeest te vie ren. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wenscli van hun dank bare Kinderen en Verloofden. Micliiel Catliarina Schwacliöfer Johanna Jaeoba Camps geven biermede kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op Zaterdag 10 November om 9 uur in de Paterskerk te Venray. Dag-adresBroekweg 15, Venray. (In plaats van kaarten) Lambert Kerkhoff Jet van Dijck hebben do eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan do inzegening zal plaats hebben op Dinsdag 23 October a.s. om half 10 in de kerk van do Eerw. Paters Franciscanen te Venray. Venray, Langstraat 13 Langstraat 13a, Oct. 1945. Dag-adres: Hotel Gitzels. - Langs dezen weg betuigt onderge* toekende zijn oprechten dank aan, alle vrienden en bekenden, vooral aan H.H. Geestelij Ken, Politie, Fam. M. Arts en Ant. Vermeulen, voorde hulp en medewerking die ik bij myn onderduiken, tijdens mijn verblijf in Ottersum en by myn terugkeer naar Venray ondervonden heb. P. J. Jacobs, Zwarte Klef A 3 Hiermede betuigen wij onzen harte- lyken dank aan allen, die opeenigerlei wyze hun deolneming hebben be toond tijdens do ziekte on by het overlijden en de begrafenis van onze dierbare Echtgenoote en Moeder Maria Elisabeth Linssengeb.Vullings H. Linssen en kinderen Venray, 5 October 1945. gemengd Kóoi „Pótijlujiiinia' Op de gehouden vergadering van Polyhymnia werd besloten binnen kort de repetities te hervatten. Dames en Heeron, die zich als lid van deze vereeniging wenschen op te geven, kunnen dit doen by M. LINDERS, Maasheescheweg 17 of A. JEUKEN, Grootestraat 24b. - Het Bestuur van Polyhymnia Bij ons vertrek naar Indië zeggen wy familieleden, vrienden en kennissen hartyk vaarwel. THEO GOMMANS JOS. GOMMANS, Leunen ANTOON VERBLAKT, II-6 R.I.Vierlingsbeok Wegens familieomstandigheden is op 9 October onze zaak gesloten. Van 8—15 October wordt geen reparatie aangenomen. JOS. HENDRIKX en Zonen Maasheescheweg 4b. Naamstempels, Handteekeningstempels, Datumstempels, Stempelinkt, Stempelkussens steeds verkrijgbaar by HOFMAN-BEXKENS, Tienray Kantoorboekhandel. Bij mijn vertrek naar Indië zeg ik vrienden onbekenden VAAR- FRANS HENDRIKS St. Ambrose, Dunday-Schotland Hiermede betuigen wy onzen op rechten dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden ter gelegenheid van ons huwelijk op 5 Sept. j.l. G. JANSSEN B. J ANSSEN-STRIJBOSCH Bij ons vertrek naar Indië zeggen wij langs dezen weg familie Tienden en bekenden VAARWEL. A. K UK VERS, 6 R.I. T. NE LISSEN. Oirlo Vergadering Stier- houderij Eensgezindheid Zondag 7 October om half 12 in het Bondslokaal te LEUNEN. Het Bestuur. By voldoende deelname zal een CURSUS ter opleiding voor het di ploma boekhouden van de - Nederlandse Associatie vanj Practijk-examens gehouden worden. Aanmelden by P. .T. W. JANSSEN, Stationsweg 26. OVERGEPLAATST Groenten- en Fruitzaak H. LINSSEN van Hofstraat 1 naar Grootestraat 24a KUNSTMEST. Binnenkort ontvangt U weer kunstmestbonnen. Wy bieden aan deze voor U te verzorgen. Momenteel TE KOOP een party Mendel Wintertarwe 2e nabouw. Boerenbond Venray Grootestraat 31. Geitenhouders Staan ter dekking 2 prima dekbokken bij JOS. JACOBS-DANIELS, Veltum L 85. TE KOOP GEVRAAGD door oor logsgetroffene 2 2persoons ledikanten met matrassen en beddegoed, en een kloer- of waschkast G. Janssen, voorheen Wilhelmir.a- straat 33. Evacuatie-adresVenray, Maasheescheweg 5. TE KOOPeen partij biggen by J. Hendriks-Beckers, C 207, Overloon HUISHOUDSTER. Eenvoudige R. K. Weduwman, alleenwonend, zoekt een huishoud ster, leeftijd 50 65 jaar._ Brieven onder no- 44 Kantoorboek handel Fa. Joh. Keyzers Jr. Deurne. Huishoudster gevraagd niet benedon 25 jaar, in gezin van 3 personen. H. Linssen, Grootestraat 24a (noodwinkel). 's Avonds na 6 uur Hofstraat 1. GEVRAAGD per 1 November een net dienstmeisje, voor dag en nacht. C. v. Kemenade, Mgr. Nolensstraat 10. I Dinsdag 9 October, 's avonds 8 uur, bij H. Verheugen. AGENDA 1. Samenstelling nieuw Bestuur en verkiezing Dag. Bestuur 2. Vaststelling contributie. 3. Spreekbeurt van P. Govaert over SANTOS. Namens de R.K. Middenstand, J. DERKSEN, Voorzitter BEZOEKT DE NOORD-LIMBURGSCHE op Woensdag 10 October a.s. 500 nummers rundvee 150 hokken stamboekvarkens Centrale Stierenkeuring voor Noord-Limburg. maar toch kunt U nu reeds de nog te benoe nen Cacaobon by ons inleveren. U krijgt dan de van ouds Drostes VERPLEEGSTERS CACAO Dagelijks STATIONSSTRAAT 1 (tot 6 uur n.m.) Voor OOSTRUM C 21a (doorloopend) Boekhoudingen - Balansen - Belastingzaken Grootestraat 1 Venray (Wed. Verbeek) Grossierderij in Koek, Biscuits en Suikerwerken voor Rayon Venray. Brieven onder no. 46 Bureau van -dit blad. Hierbij delen wij onze geachte clientèle méde, dat vanaf 5 October 12 uur tot 15 October 8 uur onze Bierbrouwerij en Kantoor gesloten zullen zijn wegens familieomstandigheden en vacantieweek. Wij maken er U dus op attent dat gedurende dien tijd door ons geen bier zal worden afgeleverd. Ondanks grote moeilijkheden is het ons gelukt, kwaliteit en kwantiteit van het bier op dusdanig peil te brengen, dat gij weer ten volle tevreden zijt over ons product, zodat gij ons deze vacantieweek, naar wij veronderstellen, ten volle zult gunnen. Hoogachtend, VENRAY HET ARCHITECTENBUREAU H. KOOY bericht by deze, dat het een KANTOOR HEEFT GEOPEND te VENRAY in een directiekeet a d. Merseloscheweg tegenover café Siebers Zy bevelen zich door deze boleefd aan voor het maken van alle soorten teekeningen, plannen en begrootingen. Getroffenen, wendt U met vertrouwen tot bovengenoemd bureau, dat U gaarne met zyn 20-jarige practyk ten dienste staat. Inlichtingen en adviezen worden gaarne gratis verstrekt. Kantoor geopend alle werkdagen, behalve Zaterdags, van 10-12 en 15-17 uur. H. KOOY, Architect Lindenlaan 9Q, Huizen Tel. 424 H.H. Fruittelers en Landbouwers, zorg voor een aankoopvergunning en wy leveren U voor sproeityd RUG- EN TONSPROEIERS. Verkrijgbaar voor granen CERESAN droog, MORKIT ARETAN voor aardappelen te ontsmetten. Tevens Olie en Vetten op vergunning. LANGSTRAAT 60c Accountantskantoor EINDHOVEN VENRAY Accountancy Belastingzaken Boekhouding, Regeling Oorlogsbedrijfsschade Bijkantoor Venray, Grootestraat 15 H.H. Molenaars, Graanhandelaren Stempelinkt in literllessehen voor het merken van zakken. Steeds verkrijgbaar bij J. HOFMAN-BEXKENS Kantoorboekhandel, Tienray TE PACHTEN 20 are bouwland. Te bevragen by v.d. Putten, Over- loonscheweg 9. TE PACHTEN perceel bouwland 29 aren, aan den Beekweg, ook in 2 of 3 perc. Direct te aanvaarden. AdresGrootostraat 28. TE KOOP 6 zware biggen bij J'os. Rongen, Brukske c 77. Gevraagd nette dienstbode in R.K. gezin met drie kinderen te Oegstgeest bii Leiden. Meerdere hulp aanwezig. Verdere inlichtingen te bekomen bij Mevr. Dr. Struben, Elzentlaan 26, Eindhoven. TE KOOP 20 aren mangelworte- len, 1000 kg. aardappelen, partij Bellefleur appelen en puntdraad. H. "Wilms, Boschhnizon B 34. "Weder gelegenheid tot het laten persen van fruit en suikerbieten tot STROOP. M. GOUMANS, Akkerweg 2 LANDBOUWZADEN als: Klaverzaden, Lupinen, Serra- della en Spurrie te koop gevraagd. C. J. Hermans, Grootestraat S Ondergeteekgnde maakt hiermede bokend dat zyn bedrijf wederom op denzelfden voet wordt voortgezet. JOS. VOERMANS, Langeweg 20 Rijksgedipl. Schoenhersteller. TE KOOP een roodbont maalkalf en 6 biggen. L. Poels—Peeters, Merselo.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2