e nieuwe gemeenteraad .Hark met naastenliefde WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN £iefkeMe 14 noot $1 GO.attentie! Stoeie [cnqen4 j tyelme knapen DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE. AMEN MEER VLEESCH! Zaterdag 6 October 1945 No* 3 Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnementsprijs voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 120 p. kwart, bij vooruitbct. Losse nos. 10 ct Hieronder zyn vermeld de namen van de candidaten voor de nieuwe Gemeenteraad, zoals zff door het onlangs benoemde kiescollege zijn inge diend by den Burgemeester, zulks overeenkomstig het Besluit „Tydelffke voorziening Gemeenteraden". Zoals blijkt, zffn er in totaal slechts 17 candidaten gesteld. Daar het aantal leden van de nieuwe Raad ook-17 zal bedragen behoeft het kiescollege hierover geen stemming meer te houden en zullen genoemde candidaten door den Burgemeester gekozen verklaard worden. De namen van hen, die tot de nieuwe verkiezingen, de belangen van onze zo zwaar getroffen gemeente zullen behartigen zyn: J. L. H. BETERAMS, Merseloscho weg 6 JOS. CLAESSENS, Leunen K 71 A. F. H. CREEMERS, Merselo H. W. W. EMONTS, Castenray G 17 H. A. J. HENDRIKS, Smakterweg 2a H. J. A. JANSSEN, Henseniusplein 7 G. H. NELISSEN, Oirlo E 28 W. P. PETERS, Hoenderstraat 14 P. M. H. PUBBEN, Merselo M 94 J. J. RAEDTS, Oostrum D 18 G. H. REINTJES, Leunen K 74 L. M. M. H. VERBEEK, Bontekoestraat 10 M. H. H. A. VERMEULEN, Markt 10 Dr. H. M. WASZINK, Smakterweg 2a TH. G. WINTELS, Henseniusstraat 1 H. W. J. H. WISMANS, Maasheeseweg 12 M. H. WISMANS, Ysselsteyn I 72a Langzaam, heel langzaam worstelt Nederland zich uit de chaos omhoog, waarmee de Duitsers ons hebben laten zitten. Het ontwrichtte economische en maatschappelijk leven wordt heel geleidelijk weer in zyn normale spoor geleid en langzaam begint dit weer te herleven. Werd eerst het Nederlands Staatsbestuur gezuiverd van alle Nederlandse elementen, en werd het roer in handen gegeven van verraders en knech ten, hu is het onze beurt, het gebeurt misschien minder snel, maar zeker zo grondig. En nu wordt dan ook in Venray de Gemeenteraad weer in eere hersteld en zal daardoor de bevolking zelf, die hetzy bewust, hetzy' onbewust ook na de bevrijding, zo weinig over de gemeentebelangen geraadpleegd werd, weer een belangrijke stem in het kapittel gaan spreken. Zff zullen zelf weer gaan beslissen over het wel en wee van Venray. Het is logisch, dat in deze tijd van algehele vernieuwing in de ge lederen der raadslieden nieuwe frisse krachten opgekomen zyn, die juist door hun daden, tydens de bezetting het vertrouwen der bevolking ge wonnen hebben. Mochten wy' dan misschien niet tevreden zyn over de wffze van samen stelling van den raad, door den persoonlijke voorkeur, die er by toege past kon worden, nu het kiescollege de nieuwe Raad presenteert aan het Venrays publiek, past ons geen ongezonde of minderwaardige critiek. Laat allen, zowel de niouwe Raad als het publiek, er diep van doordrongen zyn, dat zij allen weer moeten gaan opbouwen ons op alle gebied zo zwaar getroffen Nederland en speciaal ons Venray. Hiervoor wffke alle persoonlijke gevoelens. Dan zyn wy weer 'n schrede dichter by het doel, de herrijzenis van Venray. Nieuwe „vroede vaderen", zwaar zal uw taak zijn en zwaar de moeilijkheden, die overwonnen moeten worden, maar weet dat de Venrayse gemeente achter U staat en vol vertrouwen Uw leiding volgen zal. Gy kent hun wensen, hun noden, helpt hen zoveel gy' kunt. Stelt hen niet te leur, opdat wanneer de tijd van scheiden is gekomen, gy ieder voor U kunt zeggenIk deed mijn plicht. "Wy wensen U veel succes! Er zyn in Venray veel mensen, I die kankeren, kankeren over de we-| deropbouw, kankeren over de nieuwe toestanden, kankeren over van alles en' nog wat, maar het grootste ge deelte moet wel de Hark slikken. Dit instituut heeft sinds haar op richting hier ter plaatse vele mensen geholpen, maar ook vele mensen tegen zich in het harnas gejaagd, het zou dwaasheid zijn, hiervoor.de beroemde struisvogelpolitiek toe te Vooral de actie „Haarlem helpt Venray" heeft by velen kwaad bloed gezet en voor een groot deel niet ten onrechte. Want daar klopt het een en ander niet, er zyn rare dingen gebeurd en die gebeuren nog iedere dag. Er zyn mensen, die veel kwijt zyn en nog niets gekregen hebben, ter wijl anderen, die als puntje bij paaltje komt, Haarlem niet eens nodig had den, met veel te veel goederen naar huis gegaan zijn. Het is waar, dat by het invullen van de enquête lijsten, hetzy door verkeerde voorlichting, hetzij opzet telijk, zaken niet zyn opgenomen, die dringend opgenomen moesten worden, terwijl anderen maar raak opnamen, „want Haarlem was er wel goed voorHet is waar, dat er op ver schillende magazijnen vrienden- en maatjes-politiek is toegepast en dat verschillende heren en dames daar goederen hebben gekregen, waar zy niet het minste recht op hadden, maar „die ze wel konden gebruiken." Het is waar, dat er gestolen, geruild en verkocht is van die goederen en dat er by na geen controle was, en indien ze was, dan zeer laks. Dat er bij dit werk fouten zouden worden gemaakt, was zeker, maar fouten zyn er om verbeterd te wor den. De leiding van de Hark stond by het begin van de Haarlem-actie voor een niet te overziene taak en zy riep de hulp in van het Venray's publiek, daar deze goederen toch voor hen zelf bestemd waren. Het publiek kwam, dat is waar, maar waar is ook, dat er onder hen waren, die geen ander doel hadden, dan om er 't eerst bij te zyn als er kruimels van de tafel vielen, om te plukken van een boom zo vol gela den. Enquete-lysten werden ingevuld met een Pharizeën-gezicht over nood. die er niet was, van gestolen goed, wat niet gestolen en nog in huis was. En toen de goederen kwamen, wist men de splinter te vinden by elk ander, maar de balk in het eigen j oog wilde men niet zien. Lasteren, met moddei gooien, het is zo gemakkelijk. Het mffn en dyn, weg er mee, immers wie qiet meest gapt heeft het meest. Fouten niet ver beteren, neen, groter maken, het is zo'n kleine kunst. Egoïsme, afgunst, ontevredenheid, diefstal en laster vervingen de naas tenliefde, hebben deze mooie, grote actie bespottelijk gemaakt. Ieder voor zich en God voor ons allen, werd helaas het groot devies by velen. Feest van naastenliefde, men lacht er om De leiding van de Hark is in ge breke gebleven. Er had een altijd doordurende en uiterst strenge con trole moeten zyn, vanaf de opgave tot het afleveren der goederen en niet alléén op papier. Het is niet genoeg, dac er gebrek staat opgeschreven, er moet ook ge brek zijn, het is niet genoeg, dat er goederen op papier zyn afgeleverd, zij moeten inderdaad ook zijn afge leverd. Hun mensen moeten van hoog tot laag doordrongen worden en zyn, dat zy ANDEREN moeten helpen, des noods ten koste van hun zelf. En het publiek moet weer gaan leren wat zy kenden toen wy onder het puin zaten: NAASTENLIEFDE Nood is erin Venray, grotere nood als de meeste denken, maar zy wil len het niet weten. Weer moet men klaar staan om elkaar te helpen, el kaar te steunen, want anders is Venray niet waard, dat het geholpen wordt, dat het weer herrijst. De ontzaggelijk zware taak van nood te lenigen, moet met door een enkele idealist gebeuren, maar dooi de Venrayse gemeenschap zelf. allen de handen aan de ploeg, dan wordt het goed. Het zal moeten kunnen. Niet kankeren, maar eerlffk zelf helpen, niet lasteren, maar zelf wer ken, geen egoïsme, maar naastenlief de. Naastenliefde, het grote gebod en zeker voor Venray in de komende winter. Groepsgewijs en individueel, hoog en laag, gewerkt moet er wor den, hard, bitter hard, zonde! morren en klagen, een algemeen offensief moet worden iygezet en wy moeten winnen Dan zal de toekomst leren, dat Venray één grote familie is, die voor elkaar wat over hebben Dan zal Venray groter worden. In hot tijdvak van 8 t/m 13 October kan tegen overlegging van de geldkaart A of B (c.q. met Spaarbankboekje), en distributiestamkaart een bedrag van f 100.— in contanten worden uitbetaald. De verdeeling dezer uitbetalingen is voor het' Postkantoor te Venray geregeld als volgt: op 8 October van 9 12.30 en 14 17 uur de beginletters A, B en C, op 9 October van 9—12.30 en 14—17 uur de beginletters D, E, F, G en H, op 10 October van 9—12.30 en 14—17 uur de beginletters I, J en K, op 11 October van 9—12.30 en 14 17 uur de beginletters L, M, N, O, P, op 12 October van 9—12.30 en 14—17 uur de beginletters Q, R, S, T, U, V op 13 October van 9—12.30 en 14—17 uur de beginletters W, X, Y en Z. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING I)E UITSPRAAK LUIDDE bij de jl. Vrijdag gehouden rechts zitting in het Gymnasium alhier fl 20,— voor het zaakje uit Gennep, waar de eene juffrouw de andere nu niet precies als dame aangesproken had. I fl 5, voor de onware beschuldiging van „Eerst met de Moffen, nu met de Tommy's, laat ie fffn zyn" Hff is nu fyn fl 10,— voor Kupers zijn radio, die precies in een ander zyn armen ge lopen was. fl ln.— voor geallieerde dekens, uniformen en vanwege de vaste klan dizie. fl 20.— voor het aannemen van souvenirs van een Tommy. fl 20,— voor het verkopen van bus jes vleesch, als beloning gekregen van een Tommy voor het wassen van diens kleren. fl 20,— voor een moffenfiets, gepikt in ruil vopr een gestolen Hollandsche fiets. fl 30,— voor één bedsprei, die twéé dames 6 jaar geleden ieder afzonder lijk gehaakt hadden, „het wonder der bedsprei vermindering" 7 dagent voor het schieten met 'n achtergelaten moffengeweer. 3 maandenvoor meubels, achter gelaten door een "Hollandsche Tom my" als souvenir, maar dan met een luchtje. RAAD VAN ARBEID Venlo Met ingang van 8 October a.s. zal alleen nog zitdag worden gehouden: te Venray, Gemeentesecretarie, elke Vrydag van 10-11 uur. PAARDENMARKTEN te Venray op 23 October, 27 November en 31 December a.s. Ter inzage-legging, opgaven van candidaten voor de verkiezing van een tijde- lijken gemeenteraad. De Burgemeester van Venray, maakt bekend, dat de by hem inge leverde opgaven van candidaten, gesteld voor den tffdelffken raad dezer gemeente, ter gemeente-secreta rie voor een ieder ter inzage zyn Venray, 3 October 1945 De Burgemeester voornoemd A. H. M. JANSSEN Onze kinderen weer thuis Kwamen vorige week Vrydag, ge heel onverwacht, onze laatste Enge landvaarders met leiders en leidsters terug, dik en welgedaan, na een prach tige reis van Schotland via Londen naar Oostende, "Woensdag j.l. keerden ook de kinderen, die Juni naar Zwit serland vertrokken waren, huiswaarts. Allen zagen er buitengewoon goed uit, natuurlyk hadden zy het nodige weer meegekregen, en de stemming was uitstekend. Vele ouders zullen in gedachten de pleegouders in Engeland en Zwitser land hartelyk bedanken voor al het moois en het goede*wat hun kinderen ii\ de afgelopen maanden ondervon den en gekregen hebben. Nu gaat dan „Volksherstel Ven ray" weer een huis-aan-huis enquete houden, nu betreft het de kernvoor ziening. Hieronder wordt 'verstaan datgene wat een mens op zyn minst nodig heeft, b.v. een pak of jurk,, twee stel ondergoed, twee paar sokken of kousen enz. Per gezin een kachel, tafel, kast enz. enz. De overheid zal zorgen, dat al deze goederen voor de winter tegen behoorlyke prijzen in de winkels ver krijgbaar zyn. In aanmerking komen alleen per* sonen, die niet of zeer slecht van -'cloze artikelen voorzien zyn. De gegevens van de enquete wor den verwerkt, degelyk gecontroleerd en het publiek krijgt zo gauw de goederen er zijn, automatisch de toe wijzing en vergunning van de dis tributie. Na wat wij er hierboven over ge schreven hebben, zal het u duidelijk zyn, hoe te handelen. Volksherstel zal de zaak flink aan pakken, helpt nu mede en deze win der zal ook overwonnen worden De bevrijding van Nederlands-Indië heeft door de plotselinge capitulatie van Japan, vele moeilijkheden met zich meegebracht. Dagelijks lezen we in de kranten hoe onzeker de toe stand daar op hot ogenblik is. En nu zyn de jongens, die reeds in dienst waren, opgeroepen om het Ned. gezag „in dien gordel van smaragd" te gaan herstellen en te verstevigen. De volgende Venraysche jongens be vinden zich onder 'hen Th. Gommans, J. Gommans. H. Kunseler. L. Kurvers, M. Lenssen, A. Litjens, M. Nelissen, J. van Rhee, F. Rooyackers, F. Swinkels, J. Sffbers, M. Thomassen, R. Versteegen. Zij gehoorzaamden aan hun oproe ping, evenals zij gehoorzaamd hebben in de donkere dagen der bevrijding. Zij gaan, en zy kunnen er van over tuigd zyn dat Venray met hen mee leven zal. Zy gaan, en wy zyn trots dat deze Venraysche jongens onze eer hoog zullen houden. Zy zullen toonen dat zy Nederlander zijn, toonen dat zy Venrayer zijn Jongens, behouden vaart en tot weerziens. POLYHYMNIA. Blijkens achterstaande.advertentie gaat thans ook gemengd koor, Poly hymnia, na een lange periode van ge dwongen rust weer met nieuwen moed beginnen. Dit bericht zal by alle liefhebbers van muziek, in 't bijzonder van ge mengde zang, met vreugde worden begroet. Dat in Venray het steramenma- teriaal aanwezig, en het bestaan van een groot gemengd Koor mogelijk kan zyn, is wel gebleken bij de op voering van „Hioob", en tydens de bevrydings- en Oranjefeesten, en alle muziekliefhebbers in Venray zullen ongetwijfeld weer met verlangen uit zien naar dergelijke prestaties waar over men zelfs in Haarlem zeer enthousiast en vol lof was. Venray mag zich dan ook verheugen, dat Polyhymnia weer met vereende kracht aan 't werk gaat en wy hopen, dat diegene, die kunnen zingen, niet zuller. aarzelen, als lid van het ge mengd Koor Polyhymnia, mee te werken om Venray een gemengd Koor te geven, dat er zyn mag. Opdat Venray een Centrum van Cultureele ontwikkeling moge worden. Limburg stiefmoederlijk behandeld In de Maandag gehouden algeméne vergadering van de Limburgse Land en Tuinbouwbond noemde ir. Droessen Limburg stiefmoederlijk behandeld by deverdeling van landbouwwerktuigen, paarden, vee en rijwielen. I-Iy bepleitte verhoging van landarbeidersionen, uitbreiding van de kippenstapel en verhoging van slachtveeprffzen. Te Valkenburg zal een nieuwe landbouw - winterschool worden gevestigd. S.V.Y.-OMROEP. Daar verleden Zondag geen wed strijden hebben plaats gehad, plaat sen wy een stukje, dat onze trainer Byl schreef tot de sportvrienden van Venray. SPORTVRIENDEN. De competitie staat voor de deur. Wat zal zij ons bréngen, dit is de vraag, die iedere vereeriiging zich zelf stelt. Wjj zyn vol goede moed en vertrouwen, dat onze menschen bereiken, wat zy zich ten doel stel len namelijk het Kampioenschap hun' ner afd. en voor Vanray en Noord- Limburg het 2e klasserschap. Iedere plaats en landstreek die zich zelf respecteert moet zoo hoog moge lijk op de sportnoteering geplaatst zyn. Wy hebben de moreele steun noodig van al de Venraysche men schen die belang stellen in sport en jeugd. Ik zou er iedereen van deze plaats op willen wijzen, wat de voetbalsport gepresteerd heeft in de bange jaren, die achter ons liggen om het publiek in hun kommervol bestaan levens vreugde te schenken. De voetbalspelers, jonge menschen, Inwoners van Venray, slachtoffers van oorlogsgeweld. Lyst 2 (buiten Venray overleden) Naam en Voornamen Geb.datum Overl.datum Overl.plaats Clevers, Peter J. H. 3 Juli '86 13 Oct 44 Venlo Ingenbleek Anna PI. J. £6 Juli '24 19 Oct 44 Geldrop Kessels Wilhelmina A. 5 Oct. *07 20 Oct 53 Horst Bouten Gerardus H. 10 Juni '23 21 Oct 44 Grubben vorst Claessens Peter M. H. 1 Aug '22 21 Oct 44 Eindhoven Janssen Martinis G. H. 30 Mei '14 22 Oct 44 Geldrop van Dffck Martinus P.J. 28 April '27 14 Jan '87 23 Oct 44 Horst Hohnrath Maria Chr. H. 25 Oct 44 Venlo Thyssen Elisabeth H. 16 Oct '37 25 Oct 44 Helmond Arts Henricus M. H. 9 Mei '27 27 Oct 44 Helmond Martens Hendrina 8 Mrt '58 28 Oct 44 Valkens waard Bouten Pieter Jan 8 Sept '86 31 Oct 44 Grubbenvorst Bertrams Hertrudis M. 19 Dec '19 6 Nov 44 Aarle-Rixtel van Dyck Leonardus 15 Nov '03 17 Nov 44 Helmond Versteegen Joseph PI. 7 Mei '99 18 Nov 44 Vierlingsbeek Versteegen Peter J. 10 Juni '29 18 Nov 44 Vierlingsbeek Peeters Martinus 22 Eeb '77 28 Nov 44 Helmond Jansen Theodorus 7 Sept '09 18 Dec 44 Deurne Verheffen Petronella W. 17 Mei '86 19 Dec 44 Veghel Binders Peter J. H. 26 Mei '62 31 Dec 44 Deurne Gerrits Geertrui 12 Aug 73 4 Jan 45 Helmond Inwoners van Venray, in Duitsland overleden. Lyst 3 Naam en Voornamen Geb. datum Overl.datum Overl.plaats Nieuwland Carlos 3 Juli 23 24 Febr 44 Buchonwalde Calon Alovsius C. 28 Mrt 24 Nov 44 Dulcken Rutten Loduvicus H. 30 Juli 28 18 Nov 44 Breyel van Hooff Marianus 21 Aug 28 19 Jan 45 .Remscheid van Rhee Piet 6 Jan 22 20 Jan 45 Neuengamme Quicken Jan H. 11 Mei 23 21 Jan 45 Neuwied Martens Antonius 24 Oct 99 23 Jan 45 'Hiils van den Munckhof Arie 10 Febr 23 24 Jan 45 Neuengamme Wilmsen Petrus G. Th. 25 Dec 24 5 Mei 45 Bergen Did. van Rooy Harry 21 Feb. 20 April 45 Remscheid Lyst 4 Slachtoffers van mijnongeval Naam en Voornamen Geb.datum |Overl.datum Adres Püts Gerardus v. Rjjckevorselv.Kessel A. Jenniskens Johannes Drabbels Peter J.i de Rffck Martinus Chr. Smits Anna M. H. Burgers Peter H. M. De Mulder Maria H. Janssen Petrus H. W. Koener. Henricus Vervuurt Willem M. G. van Rffswyok Th. J. P. Puts Wilhelmus J. H. Timmermans Gottfried Peeters Gerard H. J. van der Ploeg Francisc. Riedffk Adrianus 3 Sept 31 13 Aug 79 5 Mrt 65 21 Dec 73 15 April 07 26 Juli 15 30 Nov 14 17 Mrt 93 15 Juni 33 26 Oct 88 12 Dec 10 21 Mei 39 26 Jan 34 3 Jun 19 30 Mrt 23 32 jaar 19 jaar 3 Sep 44 7 Oct 44 13 Oct 44 2 Oct 44 6 Nov 44 3 Dec 44 15 Dec 44 16 Mrt 45 21 Mrt 45 17 Apr 45 1 Mei 45 31 Mei 45 7 Juli 45 7 Juli 45 28 Aug 45 28 Aug 45 28 Aug 45 Ysselsteyn Kamp E Roermond Leunen K 28 Schoor K 30a Leunen-K 105? Overbroek H 9a Veulen H 21 Leunen K 39 Merselo M 81a Scheide K 101 Laagriebroek K 57 Veulen r 26a Ysselsteyn Kamp E Ysselsteyn I 34 Brunssum Amsterdam Rotterdam Niet-inwoners van Venray, slachtoffers van oorlogsgeweld Lyst 6 (in Venray overleden) Naam en Voornamen j Geb.datum Adres Overl.datum Zanoli Johannes F. A. Alders Hendricus Bexkens Lodewyk J. Kuipers Wilh. D. E. Hagemans Arnoldus N. Goemans Martinus H. van Rooy Wilhelmina A. Jacobs Antoon H. van den Brand Berdine Denissen Maria C. Denissen Martinus Denissen Martinus Fransen Antoon M. M. Fransen C'ath. H. M. Fransen Gerard J. M. Fransen Johannes Th. Kemps Johannes H. M. Klaassen Wilhelmina Thiessen Antonia M. Timmermans Christina Cortenbach Jan de Haas Marinus B. Jans Martinus H. J. Klaassen Wilhelmus G. Pelzer Mari C. Vermeulen Martinus A. Denissen Petrus H. Arts Antoon Denissen Antonius J. Wilmsen Peter J. A. Cornelissen Maria E. Bloem Maria A. A. Ebben Jozef M. Janssen Antonia G. M. Creemers Jean A. M. van Heyster Joseph A. 26 Jan 95 30 Nov 18 10 Jan 14 5 Mei 20 25 Juni 02 4 Mrt 17 22 April 17 31 Oct 26 Sept 44 12 Oct 10 5 April 44 8 Juni 44 18 Sept 36 15 Juli 44 22 Juli 39 24 Mei 38 23 Oct 06 16 Febr 85 20 Juli 20 3 Maart 22 14 Febr 70 15 Mei 84 6 Juli 39 30 April 24 25 April 86 15 Febr 20 3 Dec 23 24 Juli 70 11 Sept 17 12 Apr §1 3 Oct 62 17 Mrt 12 19 Mrt 08 3 Mei 22 28 Aug 05 24 Mei 09 Venlo woonschip cbr Deurne Den Haag Utrecht Overloon Vierlingsbeek Overloon Vierlingsbeek Overloon Vierlingsbeek Overloon Den Haag Vierlingsbeek Boxmeer Vierlingsbeek Venlo Vierlingsbeek 30 Sept 44 12 Sept 44 13 Sept 44 27 Sept 44 30 Sept 44 9 Oct 44 11 Oct 44 12 Oct 44 16 Oct 44 17 Oct 44 18 Oct 44 19 Oct 44 21 Oct 44 23 Oct 44 24 Oct 44 riskeerden vaak te veel om hun mede spelers en medeburgers ontspanning te schenken. De grootste sportbond van Neder land en Hoofdbestuur, dat voor 100 pet. Nederlander was, het aantal landverraders was onder de voetbal spelers buitengewoon klein. Nu zijn de moeilijke omstandig heden waaronder wy moesten spelen grootendeels opgelost maar de moei lijkheden van transport en materiaal zyn buitengewoon groot. Begrypt U plicht bewoners van Venray, Uw elftal wil zich gedragen zien door de menschen van Venray. De spelers van Venray zyn bereid zich de opofferingen te getroosten om groots prestatie's te verrichten. Schouders er onder en gezamenlijk voorwaarts, laat Venray bewijzen, dat het haar ernst is, dat zy op sportgebied schooner als voorheen zal herrijzen. Good LuckBIJL. A.s. Zondag gaat de bekercompetitie verder. S.V.V. moet de stry'd aanbin den tegen Volharding Vierlingsbeek, dat verleden Zondag mot 3-1 van Afferden verloor. Op papier moet dit dus een daverende overwinning wor den, maar van hier waarschuwen we toch, om Volharding niet te gering te schatten. Het parool moet zyn werken, doelpunten maken en tegen- puntente vermijden. Ir. Mansholt, de minister van Land bouw en Voedselvoorziening, heeft op een persconferentie te Groningen verklaard dat onze vfeeschpositie veel gunstiger is, dan we ons aanvanke lijk hadden voorgesteld. Dank zy den invoer van bevroren vleesch en levend vee zouden de rant soenen eerlang met 400 gram, dus tot een pond per week worden ver hoogd. Ook onze leerindustrie zal door de import van slachtvee verbetering ondergaan.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1